R IV o j L a n t ir is h I n s t I t u t I


Download 24.28 Kb.
Pdf ko'rish
bet8/17
Sana16.02.2017
Hajmi24.28 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Tabiiy  omillarga 
eng  avvalo  yer  va  uning  ustki  tuzilishi, 
qazilm a  boyliklar,  iqlim,  suv,  h arorat,  tuproq,  o ‘simlik  va 
hayvonot  dunyosi  kiradi.  Bu  xususda tabiiy geografik bilim lar 
zarur  b o ‘ladi.  Biroq,  tabiiy  geografiya  uch un   tabiat  kom po- 
nentlarining  kelib  chiqish va  rivojlanish  qonuniyatlarini  bilish 
talab  qilinsa,  iqtisodiy geografiya va  m intaqaviy  iqtisodiyotda 
ana shu  qonuniyatlarga  tayangan  holda bu  kom ponentlardan 
x o‘jalik  faoliyatida  foydalanish  y o ‘llarini  o ‘rganish  lozim  
b o ‘ladi.  Shu  jih a td a n ,  tabiiy  sharoit  va  boyliklarga  baho 
berish,  tabiiy  va  iqtisodiy  geografiya  (m intaqaviy  iqtisodi­
yot)  o ‘rtasidagi  «ko‘prikdir».
Ishlab  chiqarishni joylashtirish  m aqsadida  tabiiy  kom po- 
nentlar  avval  «donalab»  tahlil  qilinadi  va  baholanadi.  So‘ngra 
asosiy  e 'tib o r  tabiiy  boylik larn in g   hududiy  birikm alariga 
qaratiladi.  Bu esa,  ob'yektga  kompleks,  ya'ni  atroflicha yondo- 
shuvni  taqozo  etadi.
Y ana  shuni  ta'kidlash  kerakki,  m a'lum   bir  tabiiy  kom po- 
nent  qaysi  bir xo‘jalik  tarm og‘iga 
sharoit 
bo ‘lib  xizm at  qilsa, 
boshqasi  uchun  u 
resurs 
«ya'ni boylikdir».  M asalan,  yer qish­
loq x o‘jaligida  resurs,  boshqa  tarm oqlar  (sanoat,  transportda 
u  asosan  sharoit  vazifasini  o ‘taydi.  O b-havo,  harorat  ham  
xuddi  shunday.  Yoki 
rekreatsiya 
sohasini  olaylik:  bu  yerda 
quyosh  nuri,  suv,  qum lik,  o ‘rm onzor  sharoit  em as,  balki 
resurs  hisoblanadi  va  h.k.  Shu  bilan  birga  ilm iy  texnika 
taraqqiyoti  natijasida sharoit  resursga  aylanishi  ham   mumkin. 
0 ‘z -o ‘zidan  ma'lumki,  ishlab  chiqarishni joylashtirishda,  yoki 
aniqrog‘i  — joy tanlashda  avvalambor  resurs  hisobga  olinadi.
H udud  b o ‘yicha  m utaxassis  unga  atroflicha  baho  bera 
olishi,  qaysi soha qulay,  qaysinisiga esa  noqulayligini  aniqlashi 
kerak.  U nutm asligim iz  lozim: 
tabiatda  umuman  yom on  joy 
y o ‘q,  balki  nodon  m utaxassis  bor; 
har bir joy  nim a  uchundir 
qulay,  maqsad  —  shu  qulaylikni  aniqlash  va  undan  o ‘z  yo‘lida 
to ‘g‘ri  foydalanishni  ta'm inlashdir.
63

M asalan,  yer usti  tuzilishining  (relyef)  tekislik yoki  tog‘lik- 
dan  iboratligi  xo‘jalikning bir tarm og'i  uchun  qulaylik tug'dir- 
sa,  ikkinchisida  qiyinchilikni  vujudga  keltiradi.  C hunonchi, 
agar  hudud  tekislik  b o ‘lsa,  u  holda  bu  yer  qishloq  xo'jaligi, 
sanoat,  transport  va  aholini  joylashtirish jud a  qulay.  Lekin, 
ayni  paytda  bunday  sh aroitda  daryo  va  daryochalar  m o ‘l 
(ko'priklarni  ko'plab  qurish  kerak),  bu  daryolarda  yirik  elektr 
stansiyalarini  qurish  sharoiti  ham   yo‘q.  Tog‘lik  b o 'lsa,  bu 
yerda  dam  olish,  to g ‘-kon  sanoati,  suv  energetikasi,  o ‘rm on 
x o ‘jalig in i  rivojlantirish   m um kin.  A m m o  bunday  sharoit 
sug‘orm a  dehqonchilik,  qayta  ishlash  sanoati,  aholi  m anzil- 
gohlarini  joylashtirish  uchun  qulay  emas.  Shunga  o'xshash 
m isollarni  juda  ko'plab  keltirish  m um kin.
Ijtim oiy-iq tisod iy  om illar 
aho li  va  m eh n a t  resurslari, 
transport,  ilm iy-texnika  taraqqiyoti,  ijtim oiy va  ishlab  chiq a­
rish  infrastrukturasi  kabilardan  tashkil  topadi.  Aholi  ayni 
vaqtning  o ‘zida  ham   yaratuvchi,  ham   iste'm olchi  b o ‘lganligi 
sababli  uning  barch a  dem ografik  k o ‘rsatkichlari  —  soni, 
o ‘sishi,  zich ligi,  yosh  va  jin siy   tark ib i  hisobga  o lin ad i. 
Jum ladan,  aholi  soni  iste'm ol  m ollar  ishlab  chiqarishda,  ko ‘p 
yoki  kam   m eh n at  talab  qiladigan  korxo nalarni  qurishd a 
aham iyatlidir.  U ning  yosh  va  jinsiy  tarkibi  turli  x o 'jalik  
tarm oqlarini joylashtirishga  (sog‘liqni  saqlash,  maorif,  aholiga 
xizmat  ko ‘rsatish,  og‘ir yoki  yengil  sanoat  va  h.k)  o ‘z  ta ’sirini 
ko ‘rsatadi.
Hozirgi  kunda  infrastruktura  tizim ining  mavjudligi  ishlab 
chiqarishni  hududiy  tashkil  qilishda  katta  rol  o ‘ynaydi.  Y o‘l, 
yer osti  va yer usti  qurilmalari,  elektr uzatuvchi  shaxobchalar, 
tu ra r  joy,  m aishiy  xizm at  k o ‘rsatish  ob'yektlari  m uhayyo 
b o ‘lgan joylar yangi  ishlab  chiqarishni,  q o ‘shma  korxonalarni 
o'ziga jalb  qiladi.  Xorijda  bunday joylarni 
sanoat  parki 
deb 
atashadi.
Infrastruktura  tizim ida xususan transportning  o ‘rni  yuqori. 
C hunki,  transportsiz  ishlab  chiqarish  jarayonining  o ‘zi  ham  
bo'lm aydi,  transport  xarajati  esa  m ahsulot  tannarxiga  kiradi. 
Shuningdek,  ijtim oiy  infrastruktura  tarm oqlari  ham   ishlab 
chiqarishni  joylashtirishda  m uhim dir.
0 ‘tish  davrida  ayniqsa,  bozor  infrastrukturasining  aha- 
miyati  katta.  Bozor iqtisodiyotining  o ‘zi  esa  ishlab  chiqarishni 
joylashtirishda  hal  qiluvchi  om ildir.  Sababi  —  bozortalab
64

sohalargina  rivojlanadi;  bozori  chaqqon  m ahsulotlarni  ishlab 
chiqargan  tadbirkorlar  yengadi.
Bozor  (talab  va  taklif)  raqobat,  u yoki  bu  m ahsulot  ishlab 
chiqaradigan  m akonni,  bozor m uhitini  belgilaydi.  Binobarin, 
talabning  nafaqat  m iqdor jihatdan  o ‘sib borishini,  balki  uning 
xususiylashuvini,  sifatini  e'tiborga  olish,  ixcham,  harakatchan, 
boshqarishi  oson  bo‘lgan  kichik va  o ‘rta  korxonalarni joylash­
tirish  o ‘tish  davri  uchun  ayniqsa  xosdir.
Bu  davrda  qulay  investitsiya  m akonini  yaratish  ham   katta 
m azm un  kasb  etadi.  Infrastruktura  va  boshqa  sharoitlarning 
mavjudligi,  huquqiy va  tashkiliy  masalalarning  hal  etilganligi, 
kafolatlanganligi  xorijiy  sarm oyadorlarning  kirib  kelishiga 
qulaylik  yaratadi.  K o‘pinch a  investorlar  huquqiy  jih atdan  
kafolatlangan,  ijtimoiy-siyosiy barqarorlik,  arzon  ishchi  kuchi 
bo‘lgan  hududlarni  qidiradilar.  Qurilgan  q o ‘shm a  korxonalar 
esa  m intaqa  va  m illiy  iqtisodiyotni  rivojlantirishga,  uning 
tarm oqlar va hududiy tarkibiga  sezilarli  o ‘zgartirishlar kiritadi, 
turtki  b o ‘lib  xizm at  qiladi.
Ishlab  chiqarish  tarm oqlarini  hududiy  tashkil  qilishda 
joyning  iqtisodiy  geografik  o'rn iga  ham   aham iyat  berm oq 
zarur.  Joyning  qulayligi  uning  «qo‘shnichilik»  m unosabatla- 
rida  o ‘z  ifodasini  topadi.  Agar  tanlangan  joy  yoki  geografik 
nuqta  transport  bilan  yaxshi  bog‘langan  b o ‘lsa,  xom  ashyo 
iste'm ol  rayonlarga  yaqin,  elektr  energiya  va  qurilish  m ate- 
riallari  ham   uzoq b o ‘lmasa,  bu  yerda joylashtirilgan  korxona 
albatta  katta  iqtisodiy  sam ara  beradi.
Joyning,  ayniqsa shaharning  iqtisodiy geografik o ‘m i aksa- 
riyat  hollarda  uning  iqtisodiy  ixtisoslashuvini  belgilab  beradi. 
M asalan,  Bekobodda  0 ‘zbekiston  m etallurgiya  zavodining 
joylashtirilganligi,  Q o'qonda  transport  funksiyasining,  Yangi- 
yer  yoki  Qarshida  qurilish  m ateriallari  sanoatining  rivojlan- 
ganlik sababini  ularning  iqtisodiy geografik  o ‘rni  orqali  izoh- 
lash  m um kin.  G uliston  yoki  Term izning  nisbatan  sust  rivoj- 
lan g an lig i  ham   m a ’lum   d a ra ja d a   u larn in g   geog rafik  va 
geosiyosiy  o ‘rinlariga  bog'liq.
H ozirgi  davrda  ilm iy-texnika  taraqqiyoti  va  ekologiya 
om illari  ishlab  chiqarishni  hududiy  tashkil  etishda  m uhim  
b o ‘lib  q o lm o q d a .  Z a m o n av iy   va  yangi  te x n o lo g iy a la r, 
texnopolis
  yoki 
tex n o p a rk la r
  ilm talab  korxonalarni joylashti- 
rishda  asosiy  rol  o ‘ynaydi.  Rivojlangan,  klassik  industriya
5 -  
65

bosqichini  o ‘tgan  (postindustrial)  m am lakatlarda  borgan  sari 
ishlab  chiqarish jarayonining  «toza»,  ekologik xavfsiz  korxo- 
nalari joylashm oqda,  boshqa tarm oq yoki  korxonalar esa  asta- 
sekin  rivojlanayotgan  davlatlarda  joylashtirilm oqda.
Ekologik  om il  xo'jalik  tarm oqlarini  joylashtirishda  eng 
yetakchi  b o ‘lib  qolm oqda.  C hunki,  yer  yuzida  tabiati  sof, 
havosi  va  suvi  toza joylarning  o ‘zi ju da  oz.  U rush  va  tin c h - 
lik  m asalalari  o z m i-k o ‘pm i  hal  q ilin g an   hozirgi  davrda 
zam onam izning  «№  
1»  global  muammosi  ekologiya, 
atrof- 
m uhit  m uhofazasi  b o ‘lib  qoldi.
X o'jalikning  turli  tarm oqlari  o ‘ziga  xos  ekologik  sig'im ga 
ega.  Asosiy  ishlab  chiqarish  tarm o q lari  —  m akroiqtisodiy 
tizimlar:  sanoat,  qishloq xo‘jaligi,  transport  ekologik vaziyatni 
shakllantiruvchi  eng  m uhim   omillardir.  Bu borada 
N .N .  Kolo- 
sovskiyning 
energiya  ishlab  chiqarish  sikllari  g'oyasiga  amal 
qilish  ham   katta  sam ara  beradi.  Z ero,  bu  konsepsiya  ishlab 
chiqarishning  chiqindisiz texnologik jarayonini tashkil  qilishni 
ko‘zda  tutadi.
Jah on  xo‘jaligining yagona  tizim i vujudga  kelganga  qadar 
xalqaro  (geografik)  m ehnat  taqsim oti  uncha  rivojlanm agan 
edi.  H atto  X V II-X V III  asrlargacha  ko‘pgina  m am lakatlar 
xalqaro  iqtisodiy m unosabatlarda  o ‘zlarining ichki bozorlariga 
chet  el  m ahsulotlarini  kiritishga  qarshi  siyosat  olib  borar 
edilar.  Bu  siyosat,  yoki  im portni  cheklash  iqtisodiyot  tarixida 
m erk a n tilizm
  nom i  bilan  o ‘rin  olgan.
A lbatta,  bunday  sh aro itd a  ja h o n   bozori  xususida  so ‘z 
yuritish  m um kin  emas.  Jah o n  bozori  erkin  iqtisodiyot,  ochiq 
savdo  tiz im in i  jo riy   q ilish n i  taq o zo   etadi.  A na  shun day 
yo‘nalish 
fritre d izm ,
  ya'ni  erkin savdo  deb  ataladi.  U ning ilmiy 
asosini yaratishda 
A.  Smit 
va,  ayniqsa, 
D.  Rikardoning 
xizmati 
katta  b o ‘lgan.  U larning  g ‘oya!ari  xalqaro  geografik  m ehnat 
taq sim o tin i  keng  k o ‘lam da  rivojlantirish,  m am lak atlararo 
savdo-sotiqni  faollashtirishga  qaratilgan b o ‘lib,  u 
qiyosiy  im- 
tiyoz  yoki  qulaylik  qonuni 
(«закон  сравнительного  преиму­
щества»)  nom ini  olgan.  Bu  qonunning  asl  mohiyati shundaki, 
har  bir  m am lakat  o ‘zining  ichki  im koniyat  va  sharoitlaridan 
kelib  chiqqan  holda  m a'lum   m ahsulotni  boshqa  davlatlarga 
qaraganda  arzonroq,  ya'ni  kam roq  xarajat  bilan  yetishtiradi 
va  uni  bozorda  oson  realizatsiya  qiladi.  Sotilgan  m ahsulot- 
ning puliga  o ‘zida yo‘q,  yoki yetishtirishi  qim m atroq,  xarajat-
66

liroq  tushadigan  tovarni  xarid  qilib  oladi.  Bunday tovar  ayir- 
boshlash  naqd  pulsiz,  «ayirbosh»,  ya'ni 
b a rter
  usulida  ham 
olib  borilishi  m um kin.
Fritredizm   g ‘oyalarini  amalga  tatbiq  qilish jah o n   xo‘jali- 
gining  shakllanishiga,  m ehn at  taqsim otini  rivojlantirishga 
katta  ta'sir  k o ‘rsatadi.  Ayni  paytda  m am lakatlar  iqtisodiyo- 
tining  ixtisoslashuvi  va  hududiy  tashkil  qilishida  ham   o ‘zga- 
rishlar  yuz  berdi.
B evosita  ishlab  c h iq a rish n i  jo y la sh tirish g a   oid  ilm iy 
g‘oyalar  d astaw al  G erm aniyada  yaratilgan.  M asalan,  nemis 
m ulkdori 
Iogan  Genrix  Tyunen 
XIX  asrning  20-30-yillarida 
o ‘zining  qishloq  xo ‘jaligi  tarm oqlarini joylashtirish  bo'yicha 
ilmiy  fikrlarini  maxsus  asarlarida  bayon  qildi  (ruscha  nomi 
«И золированное  государство»).
I.G .  Tyunen  g ‘oyasining  asosiy  m ohiyati  yagona  shahar, 
ya'ni  iste’mol  m arkazi  atrofida  qishloq  xo‘jalik  m ahsulotla- 
rini  yetishtirishni  hududiy  tashkil  qilishdan  iborat.  U  bu 
g'oyani  amalga  tatb iq  qilish  uchun  xo ‘jalik  bilan  shahar yoki 
bozor  (uning  m isolida  bu  shahar  —  M eklenburgdagi  Rostok) 
o ‘rtasidagi  masofa,  qishloq xo ‘jalik  m ahsulotining  narxi,  qiy- 
m ati  va  yer rentasiga  asoslanadi.  Yer rentasi  esa  unga  q o ‘yil- 
gan  m ablag1  bilan  olingan  darom ad  nisbati bilan  belgilanadi.
Yuqoridagi  shartlar  yordam ida  I.  Tyunen  shahar  atrofida 
qishloq  xo‘jaligi  tarm oqlarining  joylashuv  tizim ini  yaratadi. 
Bu  tizim   adabiyotda  «Tyunen  xalqalari»  nom i  bilan  mashhur. 
C hunki,  turli  m ahsulotlarni  yetishtirishga  ixtisoslashgan  har 
xil  tarm oqlar iste'mol  markazi  atrofida xalqasimon joylashadi. 
M asalan, 
birinchi  x a lq a   —
  bog‘dorchilik,  sabzavotchilik  va 
qism an  sut  chorvachiligi; 
ikkinchisi
  —  o ‘rm on  xo‘jaligi  (o ‘sha 
davrda o ‘tin  uchun), 
uchinchi x a lq a   —
  kartoshka,  arpa yetish- 
tirish  va  urug‘chilik,  sut  chorvachiligi, 
t o ‘rtinchi
  —  yuqori 
unum dor g‘allachilik va  sut-g o ‘sht  chorvachiligi, 
beshinchi — 
g‘allachilik va  nihoyat, 
oltinchi x a lq a
  —  yaylov  chorvachiligi.
I. 
Tyunenning xizm ati  shundaki,  u  birinchi  b o ‘lib  yerdan 
foydalanish  m asalalarini  ko ‘tarib  chiqdi  va  ilmiy  adabiyotga 
«iqtisodiy  makon»  tushunchasini  kiritdi.  U  o ‘zining  abstrakt 
m odelida  m ahsulotning  bozorga  —  iste'm olchiga  arzon  va 
sifati buzilmagan  holda yetkazib  berishiga  katta e'tibor beradi. 
Shunday qilib,  I.Tyunen  qishloq xo‘jaligi tarm oqlarini joylash- 
tirishning  dastlabki  ilmiy  asosini  yaratuvchisi  b o ‘ldi.
67

1909  yilda Tyunenning  vatandoshi  — 
Alfred  Veber 
«Sano­
at  shtandorti  to ‘g ‘risida»  nom li  asarini  chop  ettirdi.  U  o ‘zi- 
ning  diqqat-e'tiborini  sanoat  ishlab  chiqarishini joylashtirishga 
ta'sir etuvchi 
omillarga 
qaratdi.  Shu  m aqsadda Veber om illar- 
ning  ta'sir  kuchiga qarab,  tabaqalashtirdi,  asosiy  hal  qiluvchi 
om ilni  aniqladi.
A.  Veber  sanoat  sh tan do rtin ing   asoschisidir. 
Shtandort 
esa —  korxonaning  o ‘rnashgan joyi  yoki  korxonaning  optim al 
(standart) joylashgan  nuqtasi  ma'nosini  anglatadi.  Joylashtirish 
omili  u  yoki  bu  korxonani  qurishda  k o ‘zda  tutilgan  iqtisodiy 
sam aradorlik,  foyda  nuqtai  nazaridan  baholanadi.
Bu  foyda,  A. V eber  fikricha  asosan  xom ashyo  m ahsulo- 
tini  realizatsiya  qilish,  transpo rt  va  ishchi  kuchiga  ketgan 
x arajatlar  nisbati  h am da  asosiy  ishlab  ch iqarish   fondlari 
q iy m a tid a n   tash k il  to p a d i.  K ey in ch alik   u  xom ashyo  va 
m ahsulotni  sotish  bilan  bog‘liq omilni  um umiy transport sarf- 
xarajatlariga  kiritdi.  C hunki,  m ahsulotning  tannarxiga  xom - 
ashyoni  keltirish,  m ahsulotni  realizatsiya  qilish  bilan  bog‘liq 
xarajatlar  ham   kiradi.
N atijada,  sanoat  sh tan do rtin i  belgilovchi  ikkita  omil  — 
tra n sp o rt
  va 
ish ch i  k u c h i
  (m e h n a t  resursi)  o lind i.  V eber 
keyinroq  ularga  yana  bir  m uhim   om ilni  q o ‘shdi  —  u  ham  
b o ‘lsa 
a glom eratsiya
  om ilidir.
T ransport  om iliga  m ahsulot  yoki  xom ashyoning  vazni, 
tashiladigan masofa,  m ehnat  resursida ish  haqi,  aglomeratsiya 
om ilida  esa  korxonalarning  bir  joyda  t o ‘planishi  hisobga 
olinadi.
A.  Veber  ilmiy  adabiyotda  o'zin in g  shtandort  nazariyasi, 
«joylashtirish  omili»  va  «aglomeratsiya samaradorligi»  tushun- 
c h a la rin i  k iritg a n lig i  b ila n   m a s h h u rd ir.  A g lo m era tsiy a  
sam aradorligi  —  bu  asl  m ohiyatiga  k o ‘ra  m ujassam lashuv 
(konsentratsiya)  samaradorligi b o ‘lib,  u  hozirgi  kunda  korxo­
nalarning  yiriklashuvidan,  ya'ni  miqyos,  m asshtab  iqtisodi 
asosida  emas,  balki  korxonalarning  kooperatsiya  va  ixtisos­
lashuv  («xilma-xillik»,  yoki  sifat  iqtisodi)  natijasida  erishiladi.
I.  T y u n en   (qishlo q   x o ‘jaligi)  va  A.  V eberning  (sanoat 
shtandorti)  g‘oyalari  abstrakt  sharoitlarni  hisobga  olgan  holda 
yaratilgan  b o ‘lsa-da,  ularning  ilm iy  aham iyati  hozirgacha 
y o ‘qolm agan.  Bu  oqim larining  g ‘oyalarini  «om illar  tahlili» 
shaklida  um umlashtirish  m umkin.  Omillar esa  hududda  ayrim

joylarni  tanlab  olish  va pirovard  natijada  hududiy  m ujassam ­
lashuv  va  hududiy  notekisliklarni  yoki  geografik  tengsizlikni 
keltirib  chiqaradi.
Shunday  qilib,  ishlab  chiqarishning  ikki  asosiy  tarm og'i, 
ya'ni  qishloq  xo ‘jaligi  va  sanoat  ishlab  chiqarishini  joylash­
tirish  bo'yicha  ilmiy  g ‘oyalar  yaratildi.  Endi  navbat  —  aholi 
joylashuvi,  aholiga  xizm at  ko ‘rsatish  sohalarining  hududiy 
tashkil  etish  m uam m olariga  keldi.  Bu  haqdagi  ishlanm alar 
ham   nemis  olimi 
Valter  Kristallerga 
tegishli.  U  1930-yillarda 
aholining  hududiy tarqalishi  va joylanishi  m asalalarini  o ‘rga- 
nib,  o ‘zining  «Janubiy  G erm aniya  m arkaziy  o ‘rinlari»  nom li 
kitobini  yozdi.
M arkaziy o ‘rinlar turli  yiriklikdagi  shahar va  boshqa  aholi 
m anzilgohlari  b o ‘lib,  ular  o ‘ziga  xos  ta'sir  doirasi,  xizm at 
ko ‘rsatish  radiusiga  ega.  Ideal  holatda  har  xil  miqyosdagi 
m arkaziy  o ‘rinlar geografik  m uhitda  oltiburchak  shaklga  ega 
va  ular  asalarining  uyasini  eslatadi.
K ristaller  uchun  ham   hudud  barcha  sharoitlar  bo'yicha 
bir  xil  b o ‘lishi,  ya'ni  hudud  tep-tekis,  aholi,  aholi  m anzil­
gohlari,  yo‘l  va  boshqalar  bir  xil  joylashgan.  Ana  shunday 
ideal  m anzaradan  kelib  chiqqan  holda  u  o ‘zining  ilmiy g‘oya- 
sini  yaratdi.  V.  Kristaller  nom i  bilan  «M arkaziy  o ‘rinlar», 
iyerarxiya,  sh a h a rla r  klassifikatsiyasi  kabi  tu sh u n c h a la r, 
aholiga  xizm at  ko ‘rsatish  sohalarini joylashtirishga  oid  ilmiy 
fikrlar bog‘liq.  Boshqa,  yosh  va  iste'dodli  nemis  olimi 
Avgust 
Lyosh 
o 'zidan  oldingi  vatandoshlarining  ilmiy  ishlanm alarini 
um umlashtirib  (u A.Veberning  o ‘quvchisi  edi),  barcha xo‘jalik 
tarm oqlarini joylashtirish  to ‘g ‘risida  ish  olib  bordi.  A.  Lyosh 
g ‘oyalarining  m ohiyati  uning  maxsus  kitobida  (ruscha  nom i 
«Географическое размещ ение хозяйства»—М.  1959)  bayon 
etilgan.  K itobning  asl  nusxasi.  q o ‘lyozmasi  1940  yilda  nashr 
qilingan.
A .Lyosh  qishloq  x o ‘jaligining 
a re a l,
  m aydon  sifatida, 
sanoatning  esa  nuqtasim on  hududiy  tashkil  etish  xususiyat- 
larini  asoslab  berdi.  U  birinchi  b o ‘lib  «bozor  m uhiti  yoki 
m akoni»,  «iqtisodiy  landshaft»  (hozirgi  kunda  —iqtisodiy 
rayon)  tushunchalarini  yaratdi  va  fanga  kiritdi.  Agar  avval- 
gilar,  xususan  I.  Tyunen  va  A.  Veber alohida  korxonani,  tar- 
m oqni  o ‘rgangan  b o ‘lishsa,  A.  Lyosh  ishlari  barcha  xo‘jalik 
sohalarini  qamrab  oldi va  o ‘z  mohiyatiga  ko‘ra  mikroiqtisodiy
69

bozor  m unosabatlari,  uning ta'sir doirasi xaqiqiy  rayon tashkil 
qiluvchi  omil  ekanligi  ta'kidlandi,  m atem atik  usullarni  keng 
q o ‘lladi.  Aynan  ana  shu  tam oyillarni  hozirgi  kunda  0 ‘zbe- 
kistonni  iqtisodiy  rayonlashtirish  m asalalariga  tatbiq  qilish 
aham iyatdan  holi  b o ‘lmasa  kerak.
Ta'kidlash joizki,  I.  Tyunen va A. Veber g‘oyalari  o ‘z  davri 
talabiga  mos  kelardi.  Sababi  —  u  davrda  hududning  iqtisodiy 
sig‘im i,  zich lig i  u n c h a   y u q o ri  em as,  h u d u d iy -iq tis o d iy  
m anzara  qutbiylashm agan,  ya'ni  deyarli  bir  tekis  edi.  Ana 
sh u n d ay   iqtiso diy  geografik  h o lat  alo h id a   k orxona  yoki 
tarm oqlarni  ayrim  joylarda  o ‘rinlashtirish ta ’sirida  o ‘zgaradi, 
n o tek islik   xususiyatini  oladi.  B oshqacha  qilib  aytganda, 
avvalgi  tabiiy  ko ‘rinishdagi  iqtisodiy  tekislik  notekislikka, 
hududiy mujassamlashuvning  ko‘chayishiga  o ‘zgaradi.  Buning 
natijasida  notekislikni  tekislashga  urinib  k o ‘radigan  ilm iy 
izla n ish lar  talab  e tild i.  X uddi  sh u nday  uzluksiz  tizim ga 
m oslashgan  ishlab  chiqarish  va  aholiga  xizm at  k o ‘rsatish 
sohalarini  hududiy  tashkil  qilish  g‘oyalarini  V .K ristaller  va 
A.Lyosh  yaratdi.
Iqtisodiyot  nuqtai  nazaridan  u n cha  o ‘zlashtirilm agan, 
xo‘jalik  sig‘imi  past va  hududlarni  rivojlantirish va jonlantirish 
borasida 
o ‘sish  qutblari  va  rivojlanish  markazlari 
to ‘g‘risidagi 
nazariya  ham   katta  aham iyatga  ega.  U ning  asoschisi  fransuz 
olim i 
Fransua  Perrudir.
F.  Perru  «m arkaziy  o ‘rinlar»  g ‘oyasidan  kelib  chiqdi, 
om illarni  emas,  tarm oqlarni  rivojlanish  xususiyati,  harakat- 
chanligi,  atrofga  ta'siri  b o ‘yicha  tabaqalashtirdi  va  ularni  uch 
guruhga  ajratdi.  U  eng  avvalo  hududiy-iqtisodiy  m unosabat- 
larda  tengsizlik,  nobarobarlikni  tan  oldi  va  m utloq jih atd an 
tenglikni  amalga  oshirish  m um kin  emasligiga  to ‘la  ishondi.
F.  Perru  fikricha,  uchinchi  guruh  tarm oqlari  tez,  jadal 
rivojlanish,  rayon  hosil  qilish  salohiyatiga,  qobiliyatiga  ega 
b o ‘lib,  aynan  ana  shunday  m intaqaviy  iqtisodiyotni  harakatga 
keltiruvchi  tarm oqlar  rivojlanishi  o ‘sish  m arkazlarini  tashkil 
qiladi.  M arkazlarn ing   m u stah k am lan ish i,  ularda  tu rdosh  
korxonalarning  k o ‘payishi,  atrofga  b o ‘lgan  ta'sir  doirasining 
kengayishi  natijasida  o ‘sish  qutblari  vujudga  keladi.
0 ‘sish  qutblari  g‘oyasi  shved  olim i  —  Lund  universiteti 
professori  (Shvetsiya)  T.  Xagerstrandning 
ya n g ilik la r diffuziya-
70

si
  nazariyasiga  o ‘xshab  ketadi.  F a q a t  m u allif  bu  g ‘oyani 
ko ‘proq  sotsial  geografiya  b o 'yich a  ishlab  chiqqan.
C hindan  ham ,  ja h o n   taraqqiyoti,  dunyo  xo'jalik  tizim i- 
ning  rivojlanish  tarixi  fan-texnika yutuqlari,  ilmiy yangiliklar 
va  kashfiyotlar,  innovatsiyalar,  texnologik  determ inizm  bilan 
b o g 'liq .  T arix   n u q ta i-n a z a rid a n   y o n d a sh ilg a n d a ,  ja h o n  
x o ‘jaligi  rivojlanishida  m a'lum   sikllarni  ajratish  m um kin.  Bu 
davr  yoki  sikllar  yangi  kashfiyotlarning  ixtiro  etilishi,  tatbiq 
etilishi,  tarqalishi  va  ularning  o ‘rniga  boshqa  innovatsiya- 
lam ing  kelishi  bilan  belgilanadi.
Maxsus  adabiyotlarda  am erikalik 

Download 24.28 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling