R. O. Oripov, n X. Xalilov


www.ziyouz.com kutubxonasi kaldagi  kartoshka  to£liq  gullagandan  keyin  20—25  kun  o£tgach  kartosh-


Download 216 Kb.
Pdf ko'rish
bet35/49
Sana16.02.2017
Hajmi216 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   49

271
www.ziyouz.com kutubxonasi

kaldagi  kartoshka  to£liq  gullagandan  keyin  20—25  kun  o£tgach  kartosh- 
ka  palagi  KIR—1,5  yordamida  o £rib  tashlanadi  yoki  xlorat  magniy  bilan 
desikatsiya  (15—20  kg/ga  500  1  suvda)  qilinadi.  Urug£lar  20—25-iyunda 
kovlab  olinadi  va  vazni  30—80  g  tuganaklarning  kindik  qismi  kertiladi. 
Yirik  tuganaklar  2—3  bo£lakka  bo£linadi.  Tuganaklar  30—35  kg  holda 
to£r  xaltalarga  solinadi.
Uaig'lik  tuganaklarning  tinim  davridan  chiqarish  uchun  nishlatuvchi, 
o £stiruvchi  moddalar  eritmasi  tayyorlanadi.  Eritma  500  1  tiniq  suvga
5  kg  tiomochevina,  5  kg  rodonli  kaliy,  2,5  g  gibereilin,  10  g  qahrabo 
kislotasi,  30  kg  TMDT  preparati  aralashtirilib  tayyorlanadi.  Eritmani 
tayyorlash  uchun  eni  80—100,  chuqurligi  70—90  sm,  uzunligi  2—3  m 
o£ra  kovlanadi  va  polietilen  plyonkasi  to'shaladi.  To£r  xaltalardagi  ker- 
tilgan,  kesilgan  tuganaklar  eritmasi  1 — 1,5  minutdan  10  minutgacha  ivi- 
tiladi,  keyin  shu  kuni  yoki  7—10  kun  qorong'i  joyda  so'litilib,  nishlatib 
ekiladi.
Yangi  kovlab  olingan  tuganaklarni  ekish  uchun  kuzgi  boshoqli  don 
ekinlaridan  bo£shagan  maydonlar,  bedapoya,  oraliq  ekinlardan  bo£shagan 
maydonlar  yaroqlidir.  Ekish  muddati  25—30-iyun.  Ekish  chuqurligi  8— 
10  sm,  tup  qalinligi  70—93  ming.  Urug£lar  70x15—20  sm  sxemada  eki­
ladi.  Maysalar  ekilgandan  30—35  kun  o£tgach  hosil  bo£ladi.
Parvarish  davrida  ekinzor  kam  m e’yorlarda  har  5—6  kunda, 
sug£oriladi,  begona  o£tlardan  tozalanib,  qator  oralari  kultivatsiya  qilina­
di.  Kartoshka  palagi  kech  kuzgacha  yashil  holda  saqlanadi.  Bu  usulda 
yetishtirilgan  kartoshka  gektaridan  160—180  s  hosil  beradi.  Olingan  tu­
ganaklar  kelgusi  yili  odatdagi  urug£lik  tuganaklar  ekilgandagiga  nisbatan 
50—60  s/ga  ko£p  hosil  beradi  (Ostonaqulov,  Abdukarimov,  1997).
Oczbekistonda  kartoshka  yetishtirishning  Gollandiya  texnologiyasi. 
Gollandiya  —  dunyoda  kartoshkachilik  eng  rivojlangan  mamlakatlardan 
biri.  Bu  mamlakatda  kartoshkaning  o £rtacha  hosildorligi  400—450  s/ga 
ga  yetadi.
Gollandiya  navlari,  kartoshka  yetishtirish  texnologiyasi  keyingi  yil- 
larda  0 £zbekistonda  ham  joriy  etila  boshlandi.  Bu  texnologiyaning  asosiy 
xususiyati  o £simliklarning  oziqa  moddalar  bilan  yuqori  darajada 
ta’minlanishi.  Kartoshka  uchun  eng  unumdor  tuproqli  dalalar  ajratiladi, 
tuproqni  haydash  oldidan  gektariga  70—100  t  organik  o£g£itlar  solinadi, 
ma’danli  o £g£itlar:  N —100—180,  P—120—200,  K—150—200  kg/ga  tuproqa 
sochilib,  keyin  sayoz  qilib  k o£miladi.  Bir  maydonga  kartoshka 
3—4  yildan  keyin  qaytariladi.  Tuproq  «Lemeken»  firmasining  pluglari  bi­
lan  ag£darib  haydaladi  va  bunda  haydalgan  dalada jo£yaklar  hosil  bo£lmaydi.
Barcha  ishlar  mashina  va  texnikalar  bilan  sifatli  bajariladi,  ekishda 
nav  tozaligi  100  %  va  ekinboplik  sifatlari  yuqori,  sog£lom,  standart 
talablarga  javob  beradigan  tuganaklar  diametri  30—60  mm  bo£lgan 
urug£lardan  foydalaniladi/  hamma  agrotexnologik  jarayonlar  sifatli  va 
optimal  muddatda  bajariladi.  Mutaxassislar,  fermerlarning  bilim  doirasi
272
www.ziyouz.com kutubxonasi

juda  yuqori.  Gollandiya  texnologiyasida  kartoshka  dukkakli  o'tlar, 
boshoqli  ekinlardan  keyin  joylashtiriladi.  Ekishdan  oldin  «Dominator» 
markali  vertikal  frezalar  bilan  10—12  sm  chuqurlikda  ishlanadi.  Ekish 
«Struktural»  va  «Kramer»  kartoshka  o'tkazgichlarda  o'tkaziladi.
Urug'chilik  meristema  to'qimasi  asosida  tashkil  etilgan.  Asosan  su­
per  elita,  elita,  birinchi  (A l),  ikkinchi  (V2),  uchinchi  (B3)  reproduksi- 
ya  urug'lar  davlat  nazoratidan  o'tkaziladi.  Respublikamizga  superelita, 
elita  A,V,B  reproduksiyali  urug'lar  35—45,  45—55  mm,  saralangan  hol­
da  keltiriladi.
Gollandiyadan  keltirilgan  seyalka  va  hosil  yig'ishtiriladigan  kom- 
baynlar  ish  unumdorligi  yuqori,  juda  ko'p  qismlari  polimerlardan  yasal- 
gani  tufayli  tuganaklar  mexanik  shikastlanmaydi.
Ekish  me’yori  2,7—6,7  t/ga  yoki  ekish  qalinligi  40—100  ming  tuga- 
nak/ga.  Ekish  chuqurligi  4—6  sm.
Gollandiya  texnologiyasi  bo'yicha  kartoshka  yetishtirishda  trapetsiya 
shaklida  pushta  olinadi.  Pushtalar,  10—15  %  o'simliklar  unib  chiqqan- 
da  «Атак»  frezer  kultivatorida  olinadi,  qator  orasi  yumshatilib,  yuqori- 
ga  tortiladi  va  20—23  sm  balandlikda  tuproq  pushtaga  uyiladi.
O'suv  davrida  begona  o'tlarga  qarshi  70  %  zenkor  gerbitsidi  0,5— 
0,75  kg/ga  o'simlik  bo'yi  10  sm  yetguncha  qoilaniladi.  Zararkunan- 
dalarga  qarshi  detsis,  karate,  arrivo,  zolon  kasalliklarga  arserid,  akrobat 
MS,  oksixom,  polixom,  polikarbatsin  qo'llaniladi.
Bu  texnologiya  tuproq  tarkibida  gumus  2  %  dan  kam  bo'lmagan 
tuproqlarda  qo'llaniladi.  Hamma  jarayonlar  sifatli  va  o'z  vaqtida,  mud-, 
datida  bajarilishi  lozim.  Urug'chilik,  kartoshka  yetishtirish  texnologiyasi 
yaxshi  yo'lga  qo'yilgan.
O'zbekistonda  kartoshka  sug'oriladigan  yerlarda  ekiladi,  tuproqda  gu­
mus  miqdori  kam,  Gollandiya  texnologiyasidagi  texnikalar,  urug'chilik, 
navlaming  tanlanishi,  ekin  parvarishining  ayrim  elementlarini  O'zbekistonda 
qo'llash  kartoshkachilikning  rivojlanishiga  ko'mak  beradi.
5.2.  YER  NOKI
Yer  nok  yem-xashak,  texnikaviy  ekin,  Uning  tuganaklarida  30—40  % 
(quruq  modda  hisobida)  inulin  saqlanadi.  Tuganaklaridan  fruktoza,  spirt, 
vino,  vino  uksusi,  oziqa  achitqilari,  pivo  va  boshqa  ko'plab  mahsulotlar 
olinadi.  Uning  tuganaklari  oziq-ovqat  sifatida,  shuningdek,  tibbiyotda 
qand  kasalligi,  podagra,  oshqozon-ichak  kasalliklarini,  siydik  pufagida 
tosh  hosil  bo'lganda  davolashda  hamda  rak,  infarkt,  insult  kasalliklari- 
ning  oidini  olishda  qo'llaniladi.  Oziqa  sifatida  yer  nokining  yer  usti 
(poya  barglari)  va  yer  osti  massasi  (tuganaklari)  ishlatiladi.  Poyasi,  barg- 
larida  quruq  modda  miqdori  25—30  %,  vitaminlarga  boy.  Yashil  mas- 
sasining  100  kg  ida  20—25  kg  oziqa  birligi  saqlanadi.  Uning  quruq
273
www.ziyouz.com kutubxonasi

24-rasm .  Yer  nok,  topinambur.  1,  2  —  unib  chiqish  fazasidagi  va  tuganak­
lam ing  jadal  hosil  bo'lish  davridagi  o'simliklar;  3  —  poyaning  qismi;
4  —  gullar;  naychasim on  (a)  va  tilsim on  (b);  5  —  meva;  6  —  tuganaklar.
yashil  massasi  bevosita  oziqa  sifatida  ishlatiladi  yoki  undan  vitaminli
o4  uni,  silos  tayyorlanishi  mumkin.  Uning  200  kg  silos  massasida  18—
25  o.b.,  bir  oziqa  birligida  80—90  g  hazmlanadigan  oqsil  saqlanadi. 
Tuganaklarining  100  kg  da  23-30  o.b.  mavjud.  Yangi  kovlab  olingan 
tuganaklarida  10—15  %  inulin  va  2  %  oqsil  saqlanadi.
Yer  noki  ekilgan  paykallarda  cho'chqalarni  boqish  yuqori  samara
274
www.ziyouz.com kutubxonasi

beradi.  Cho‘chqa  bolalari  yer  noki  bilan  boqilganda  ularning  vazni  20— 
30  %  oshadi  va  yog‘  sifati  yaxshilanadi.
Yer  noki  kasalliklar,  zararkunandalarga  chidamli  ekin  bo‘lganligi 
tufayli  uni  yetishtirishda  pestitsidlar  qo‘llanilmaydi.  Shuning  uchun  uning 
yangi  kovlab  olingan  tuganaklari,  uni  qayta  ishlash  natijasida  olingan 
sharbat,  fruktoza,  spirt  ekologik  toza  mahsulot  hisoblanadi.
Yer  nokning  vatani  Shimoliy  Amerika.  Yevropaga  Amerikadan  kelti- 
rilgan.  Hozirda  dunyoning  juda  ko‘p  mamlakatlarida  ekilmoqda.
0 ‘zbekistonda  yer  noki  sug‘oriladigan  yerlarda  gektaridan  250—300  s 
tuganak,  700—800  s  yashil  massa  hosilini  berishi  mumkin.  Bir  gek- 
tardan  oziqa  birligini  chiqishi  bo'yicha  yer  noki  oziqa  ekinlari  orasida 
yetakchi  o‘rinlardan  birini  egallaydi.
Botanik  tavsifi.  Yer  noki  tuganak  hosil  qiluvchi,  astradoshlar  (Aster- 
aceae)  oilasiga  mansub  o'simlik.  Avlodi  Helianthus  L.  Hozirda  bu  av- 
lodga  100  dan  ortiq  turlar  kiradi  va  ulardan  2  tur  Helianthus  annus  L
—  kungaboqar  va  Helianthus  tuberosus.  L  —  yer  noki  ekin  sifatida 
keng  tarqalgan.
Poyalarining  bo‘yi  2—4  m,  bir  tupda  1—5  poya  hosil  qiladi.  Barg­
lari  tuxumsimon,  uzunchoq  tuxumsimon,  yirik,  atrofi  tishsimon.  Unib- 
chiqish  fazasida  ular  barglar  to'plamini  hosil  qiladi,  shonalashda  ular 
poyaning  pastki  qismida  qarama-qarshi  yoki  halqasimon,  poya  o'rtasida 
va  uchida  navbatlashib  joylashadi.  Kattaligi  2—5  sm.  Bitta  o‘simlikda 
1—50  to‘pgul  bo‘lishi  mumkin.  Chetdan  changlanadi.  Mevasi  pista, 
1000  tasining  vazni  7—9  g.  Yer  noki  0 ‘zbekistonda  tuganaklari  yor­
damida  ko‘paytiriladi.  Pistasidan  ko'paytirish  seleksiyada  qo‘llaniladi.
Ildiz  tizimi  —  popuk,  urug‘idan  ekilganda  —  o‘qildiz.  Tuproqda 
ildizlari  2  m  chuqurlikka  kirib  boradi.  Yer  osti  novdalari  —  stolonlar 
yo‘g‘onlashib  tuganakka  aylanadi.  Stolonlar  uzunligi  5—40  sm.  Tuganak­
lari  nokka  o'xshash.  Rangi  oq,  qizil,  siyohrang  va  boshqa  ranglarda 
boiishi  mumkin.  Bitta  o‘simlikda  20—30  tadan  70  tagacha  tuganak  hosil 
boiadi.  Vazni  10—100  g.
Biologik  xususiyatlari.  Yer  noki  har bir  tuganakdan  bahorda  1—3  novda 
shakllanadi  va  tup  hosil  qiladi.  U  sovuqqa,  shuningdek,  yuqori  haroratga 
chidamli  o‘simlik.  0 ‘suv  davrida  navlari  o‘stirilish  mintaqasiga  bog'liq  hol­
da  2000—3000  °C  faol  harorat  talab  qiladi.  Yer  ustki  qismi  —  8  °C,  tuga- 
nagi  yer  qatlami  va  tuproq  ostida  —40  °C  sovuqqa  bardosh  beradi.
Yer  noki  qisqa  kun  o-simligi.  Qurg‘oqchilikka  chidamli.  Sho‘r,  sho'rtob, 
botqoq,  kislotali  tuproqlardan  boshqa  barcha  tuproqlarda  yaxshi  o‘sadi. 
Yashil  massa  hosilini  1  t  bilan  tuproqdan  3  kg  azot,  1,2—1,4  kg  fosfor,
4,5  kg  kaliy,  1  t  tuganak  bilan  2—2,5  kg  azot,  2—2,5  kg  fosfor,  7  kg 
kaliy  olib  chiqadi.
Navlari.  Belaya,  MOS  —  650YU,  FYUZO,  Novinka,  Beliy  uro- 
jayniy,  Vadim,  Krasnoklubneviy,  Naxodka,  Interes  va  boshqalar.
Yer  noki  yetishtirish  texnologiyasi.  Yer  noki  almashlab  ekishda  fer-
275
www.ziyouz.com kutubxonasi

ma  oldi  va  dala  almashlab  ekishlarida  joylashtiriladi.  0 ‘zbekistonda  yer 
nok  uchun  yaxshi  o'tmishdoshlar  beda,  sebarga,  dukkakli  don  ekinlari, 
g‘o‘za,  kuzgi  g‘alla  ekinlari  hisoblanadi.  Yer  nokni  ildizmevalar,  tuga- 
nakmevalar,  kungaboqardan  keyin  joylashtirish  yaramaydi.  Sklerotinya 
bilan  kasallanadigan  ekinlardan  keyin  yer  nokini  joylashtirish  tavsiya 
etilmaydi.  Yer  nokini  bir  o'stirilgan  maydonga  4—5  yildan  oldin  joy- 
Lashtirishga  yo‘l  qo'yilmaydi.
Tuproqni  ishlash.  Yer  nok  ekiladigan  dala  25—27  sm  chuqurlikda 
kuzgi  shudgor  qilinadi,  bahorda  boronalanadi,  chizellanadi  yoki  otvalsiz 
pluglar  bilan  haydalib  disklash  yoki  kultivatsiya  o'tkaziladi.
0 ‘g‘itlash.  Yerni  haydash  oldidan  gektariga  20—40  t  chirigan  go'ng, 
azot,  fosfor,  kaliy  80—90  kg  solinadi.  Fosforli,  kaliyli  o'g'itlar  yerni 
haydash  oldidan,  azotli  o'g'itlar  ekishdan  oldin  kultivatsiya  bilan  beri- 
ladi.  Ma’danli  o'g'itlar  solish  har  yili,  organik  o'g'itlarni  qo'llash  4—5 
yildan  keyin  takrorlanadi.
Ekish.  Yer  nokning  bahorda  va  kuzda  Naxodka,  Skorospelka  nav­
lari  ekiladi.  0 ‘zbekiston  sharoitida  yer  nok  fevralning  oxiri,  martning 
birinchi  yarmida  yer  yetilishi  bilan  ekiladi.  Ekishni  kechiktirish  hosil- 
dorlikning  pasayishiga  olib  keladi.
Ekish  qator  oralari  60—70  sm  qilib  o‘tqaziladi.  Qatordagi  tuganak­
lar  orasi  30—60  sm  bo'lishi  mumkin.  Sug'oriladigan  yerlarda  gektariga 
50—60  ming  tuganak  ekiladi.  Tup  qalinligi  navning  biologik  xususiyat- 
lariga  bog'liq  holda  belgilanadi.  Ekish  uchun  vazni  40—50  g  tuganaklar- 
dan  foydalanish  ma’qul.  Tuganaklar  juda  yirik  bo'lsa, ■
  kesib  chiqish 
mumkin.  Kuzda  ekilganda  tuganaklar  kesilmaydi.
Ekish  me’yori  0,6—2  t/ga  o'zgaradi.  Ekish  uchun  tuganaklar  ekiladi­
gan  kuni  kovlab  olinadi.  Erta  kovlab  olinsa  tuganaklar  so'lib  qoladi. 
So'lishning  oldini  olish  uchun  tuganaklar  qum  bilan  yupqa  qilib  ko'miladi. 
So'ligan  tuganaklar  1—1,5  sutka  suvga  solinsa,  ular  o'z  massasini  tiklaydi.
Ekish  kartoshka  seyalkalarida  yoki  qo'lda  bajariladi.  Ekish  chuqurli- 
gi  6—8  sm,  yengil  tuproqlarda  8—10  sm.  Yer  noki  urug'lari  8—10  °C 
da  unib  chiqa  boshlaydi.  Ekilgandan  keyin  20—30  kun  o'tgach  may­
salar  hosil  bo'ladi.  Maysalar  hosil  bo'lguncha  boronalash  1—2  marta 
o'tkaziladi.  Maysalar  hosil  bo'lgandan  keyin  qator  oralari  kultivatsiya 
qilinadi,  o'simlik  bo'yi  40—50  sm  ga  yetganda  tup  tagiga  tuproq  uyumla- 
nadi.  Yashil  massa  hosilini  oshirish  uchun  chekanka  qilinadi.
Hosil  oktabrning  oxiri,  noyabrda  Moral,  K S-2,6  kombaynlarida
5—6  sm  balandlikda  o'riladi.  Tuganaklar  kuzda  va  bahorda  yig‘ishtirilishi 
mumkin.  Tuganak  hosil  yig'ishtirilganda  8—10  tuganak  1  m2  qoldiriladi. 
Bahorda  jo ‘yaklar  olinib  o‘g‘it!anadi,  sug'oriladi.
Plantatsiyani  yo'qotishda  gerbitsidlar  qo'llaniladi,  yoki  ko'k  no'xat, 
xashaki  no'xat  yashil  massa  uchun  ekilib,  o'rib  olinadi  yoki  o'simlik 
hali  tuganak  hosil  qilmasdan  savatlar  hosil  bo'lishdan  oldin  o'rib 
olinadi.
276
www.ziyouz.com kutubxonasi

6-BOB.  ILDIZMEVALILAR
6.1.  QAND  LAVLAGI
Ildizmevalilarga  sho'radoshlar  oilasiga  kiruvchi  qand  lavlagi,  xashaki 
lavlagi,  ziradoshlar  oilasiga  mansub  sabzi  hamda  karamdoshlar  oilasi- 
ning  vakillari  xashaki  sholg'om,  xashaki  turp  kiradi.  Ular  asosan 
yo'g'onlashgan  ildizlari  uchun  ekiladi.
Lavlagichilik  o'simlikshunoslikning  muhim  tarmog'i  bo'lib,  qand 
sanoati  uchun  xomashyo,  ildizmeva  yetkazib  beradi.  FAO  ma’lumotiga 
ko'ra  dunyoda  ishlab  chiqarilgan  umiimiy  qandning  38  %  i  qand  lavla- 
gi  hissasiga  to£g£ri  keladi.  Zamonaviy  qand  lavlagi  ildizmevalarida  qand 
miqdori  16—20  %  ga  yetadi.  Qand  lavlagi  ildizmevalarini  qayta  ish- 
lashda  har  bir  sentner  ildizmevadan  12—15  kg  qand,  85  kg  jom,  4—6 
kg  qiyom  olinadi.  Qand  asosiy,  muhim  oziq-ovqat  mahsulotlaridan  biri. 
U  odam  organizmida  tez  o'zlashtiriladi  va  jismoniy  hamda  aqliy  to- 
liqishning  oidini  oladi,  ishchanligini  tiklaydi.
O'zbekistonda  qand  sanoati  va  lavlagichilik  Respublikamiz  mus- 
taqillikka  erishgandan  keyin  jadal  rivojlandi.  Xorazmda  qand  zavodi 
ishga  tushirildi.  Kelajakda  respublikaning  qandga  bo'lgan  ehtiyojini  to£la 
o'zida  ishlab  chiqarilgan  qand  hisobiga  qondirish  mo'ljallanmoqda.
Bir  gektar  sug'oriladigan  yerdan  100  s  qand  olish  mumkin.  Lavlagi 
yetishtirishning  iqtisodiy  samaradorligi  juda  yuqori.
Jom  —  lavlagidan  qand  diffuziya  yo'Ii  bilan  ajratib  olingandan  keyin 
hosil  bo'lgan  massa.  Unda  5,6  %  quruq  modda  va  oz  miqdorda  qand, 
oqsil  va  1  kg  da  jom  8  o.b.,  1  s  quruq  jom  85  o.b.  saqlaydi.
Qiyom  qand  kristallashtirib  olingandan  keyin  qolgan  massa.  Unda 
organik  modda  miqdori  quruq  modda  hisobida  90,2—91,6  %  va  8,5— 
9,8  %  kul  elementlari  saqlanadi.  Qiyom  quruq  moddasi  58  %  qand,  15  % 
azotli  moddalar,  18  %  azotsiz  organik  moddalar  va  9  %  kuldan  iborat. 
Uning  1  kg  da  45  g  hazmlanadigan  protein  va  0,85  o.b.  saqlanadi. 
Shuning  uchun  qiyomdan  omixta  yem  tayyorlanadi.  Shuningdek,  un­
dan  spirt,  glitserin,  xamirturush  (achitqi  zamburug'lar),  sut  va  limon 
kislotalari  tayyorlanadi.
J7dizmevaning  kimyoviy  tarkibi.  Yetilgan  ildizmevalarda  o'rtacha  75  % 
suv,  25  %  quruq  modda  saqlanadi.  Quruq  moddaning  asosiy  qismini  —
17,5  %  saxaroza,  7,5  %  qand  bo'lmagan  moddalar  tashkil  qiladi.  Qand 
bo'lmagan  moddalaming  5  %  i  erimaydigan  (kletchatka  2,5  %,  pektin
2,4  %  va  kul  0,1  %)  moddalardan  iborat.  Eriydigan  qand  bo'lmagan 
moddalarga  fruktoza,  glukoza  va  boshqa  azotsiz  ekstratlanadigan  mod­
dalar  (0,8  %),  azotli  moddalar  (1,1  %)  va  kul  (0,6  %)  kiradi.
Qand  ishlab  chiqarishda  eriydigan  «qand  bo'lmaganlar»  invert  qand
277
www.ziyouz.com kutubxonasi

fruktoza,  glukoza  va  yengil  harakatlanadigan  azotli  birikmalar  va  ami- 
nokislotalar  saxarozani  kristallanishiga  to'sqinlik  qiladi.  Shuning  uchun 
invert  qand  va  azotning  ko'p  bo'lishi  ildizmeva  sifatining  pastligini 
ko'rsatadi.  Eriydigan  kul  ham  ildizmeva  sifatini  belgilaydi.
Qand  lavlagining  1  kg  ildizmevasida  26  o.b.  saqlanadi.  Shuningdek,  5  kg 
barglari  1  o.b.  teng  bo'iib,  uning  100  kg  ida  22  oziqa  birligi  saqlanadi.
Qand  lavlagining  250  s/ga  hosilida  6500  o.b.  saqlanadi  va  qo‘shimcha, 
barglaridan  2500,  jomdan  15  o.b.  olinadi.
Uning  agrotexnik  ahamiyati  ham  katta.  Qand  lavlagi  ekiladigan  da­
lalar  chuqur  shudgor  qilinadi,  ko‘p  miqdorda  organik  va  ma’danli  o'g'itlar 
solinadi,  hamda  begona  o'tlarga  qarshi jadal  kurash  olib  boriladi.  Shuning 
uchun  qand  lavlagidan  keyin  dala  begona  o'tlardan  toza  va  unumdorli- 
gi  holida  qoladi.  Boshqa  ekinlarning  o'sishi,  rivojlanishi  uchun  qulay 
sharoit  yaratiladi.  U  juda  serdaromad  ekin.
Qand  lavlagi  Old  Osiyoda,  Markaziy  Osiyoda  eramizdan  1500-2500 
yil  muqaddam  ekila  boshlangan.  Hozirgi  madaniy  ikki  yillik  shakllari 
bir  yillik  shakllaridan  kelib  chiqqan.  Yovvoyi  lavlagi  hozir  ham  O'rta 
Yer  dengizi,  Kaspiy  va  Qora  dengiz  sohillarida  uchraydi  va  qandi  kam, 
yog'ochsimon,  dag'al  ildizga  ega.  Dastlab  madaniy  ekin  sifatida  Mon- 
gold,  bargli  lavlagi  ekila  boshlangan,  keyin  ildizmevali  shakllari  tarqal­
gan.  Dastlab  qand  lavlagining  sileziya  turi  ekilgan.
Kristall  qand  Markgraf  tomonidan  1747-yil  kashf  etilgan  va  Berlin 
akademiyasiga  taqdim  etilgan.  Qand  lavlagidan  saxaroza  olishni  Axard  1799- 
yili  isbot  etgan.  XIX  asr  boshlarida  qand  lavlagi  ildizmevasida  6,7  %  qand 
bo'lgan  bo'lsa,  1860-yilga  kelib  10  %  yetkazilgan.  Hozirda  erig  yaxshi 
qand  lavlagi  navlarida  qand  miqdori  20  %  ga  yetkazilgan  va  ildizmeva 
massasi  oshirilgan.
Dunyoda  ekiladigan  qand  lavlagining  80  %  i  Yevropada  joylashgan. 
Har  yili  dunyoda  8  mln  ga  maydonga  qand  lavlagi  ekiladi.  U  dunyo- 
ning  juda  ko'p  mamlakatlari  (AQSH,  Angliya,  Germaniya,  Turkiya, 
Ukraina,  Rossiya,  Qirg'iziston)da  ekiladi.  O'zbekistonda  lavlagichilik 
1998-yildan  boshlab  rivojlana  boshladi.
Qand  lavlagi  serhosil  ekin.  Xorazm  viloyatining  sug'oriladigan  yer- 
larida  ilg'or  xo'jaliklar  400—600  s/ga  ga  yetkazib  ildizmeva  hosili  olish- 
moqda.
Botanik  tavsifi.  Lavlagining  barchaga  ma’lum  turlari  Beta  L.  avlodiga, 
Chenopodiaceae  (sho'radoshlar)  oilasiga  mansub.  Oddiy  lavlagi  turi  (Beta 
vulgaris  L.)  bir  necha  kenja  turlami,  shu  jumladan,  ssp.  vulgaris  L.  o'z 
ichiga  oladi  va  bu  kenja  tur lavlagining  ikki  hamda  bir  yillik  madaniy  shak- 
llarining  hammasini  o'ziga  birlashtiradi.  O'z  navbatida  bu  kenja  tur quyidagi 
tur xillarga  bo'linadi:  qand  lavlagi  (v.  shaccharifera),  xashaki  lavlagi  (v.  crassa), 
xo'raki  lavlagi  (v.  esculenta),  bargli  lavlagi  yoki  mongold  (  v.  cicla).
Hamma  ildizmevali  o'simliklar  geofitlar guruhiga  kirib,  ularda  epikotil 
(boshcha),  gipokotl  (bo'yincha)  va  xususan  ildizidan  iborat,  ildizme-
278
www.ziyouz.com kutubxonasi

25-rasm.  Qand  va  xashaki  lavlagi. 
1 ,2   —  o‘simlik  unib-chiqish  va  ikki 
juft  haqiqiy  barglarni  hosil  qilish  fazalarida;  3,  4  — xashaki  lavlagisini 
birinchi  yil  o‘suv  davri  va  ildizmevasining  kesmasi;  5,  6  —  qand  lavlagi 
birinchi  yil  o‘suv  davrida  va  ildizmevaning  kesimi;  7  — gullagan  poya 
qismi;  8  —  gul;  9  —  lavlagini  kospurugii  va  bir  urugMi  tospmevasi.
valar  rivojlangan.  Ildizmevalarda  zaxira  organik  moddalar  to'planadi, 
barg  va  gul  hosil  qiluvchi  novdalar  tuproq  yuzasiga  yaqin  yer  usti  yoki 
yer  osti  organlarida  joylashadi.
Qand  lavlagining  ildizlari  2,5  m  chuqurlikka  va  40—50  sm  keng-
279
www.ziyouz.com kutubxonasi

likka,  ikki  tarafga  qarab  tarqaladi.  Asosiy  ildiz  yoki  ildizmeva  uzun- 
choq  konussimon  shaklga  ega,  ikki  yonidan  qisilgan.  Unda  boshcha 
(asosan  barglar  hosil  bo'ladigan  qismi),  bo'yincha  barg  va  yon  ildizlar 
hosil  qilmaydigan  va  xususan  ildizi  konussimon  qismi  hamda  unda  uzun 
qator  bo'lib  joylashgan  ildizlari  bor.  Ildizmeva  uzunligining  15—40  % 
boshcha  va  bo'yinchaga,  qolgan  qismi  xususan  ildizga  to'g'ri  keladi.
Voyaga  yetgan  o'simlik  ildizmevasining  ko'ndalang  kesimida  markaziy 
nay  tolalar  bog'lami  yoki  «yulduzcha»ni  va  navbatlashgan  konsentrik  qat- 
lamlarni  yoki  o'tkazuvchi  bog'lamlami  ko'rish  mumkin.  Ularning  har  bin 
yog'ochlangan  hujayralar  —  ksilemadan  iborat  bo'lib,  ular  orqali  tuproqdan 
barglarga  suv  va  unda  erigan  oziqa  moddalar  boradi.  Floema  yoki  lublar- 
ning  hujayra  qobig'i  yupqa  bo'lib,  ulardan  barglarda  hosil  bo'lgan  qand  va 
Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> biologiya
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
biologiya -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasi oliy va o rta mahsus ta’lim vazirligi c. M. Mustafayev, 0 ‘. A. Ahmedov
biologiya -> Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi
biologiya -> N. X. Shomirzayev tibbiyot fanlari doktori, professor
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasl oliy va 0 ‘rta m ax sus ta’lim vazirligi a. T. G‘ofurov, S. S. Fayzullayev

Download 216 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling