R. O. Oripov, n X. Xalilov


Download 216 Kb.
Pdf ko'rish
bet42/49
Sana16.02.2017
Hajmi216 Kb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   49

323
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ariqdagi  suvni  tuproq  namligi  holatiga  aylantirish  iisuli  sug£orish  texni- 
kasidir.  Sug'orishning  ko£pgina  usullari  bo£lib,  shundan  ko‘p  tarqalgani 
jocyaklab  sug4orishdir/ Jo‘yak  uzunligi  dalaning  qiyaligi  va  tuproqning  suv 
O'tkazuvchanligiga  qarab  80—150—200  m  dan  oshmasligi  lozim.  Bir jo‘yakka 
quyiladigan  suv  oqimi  sekundiga  0,2—0,8  litrgacha  bo£lishi  mumkin.
Egatlab  sug‘orishni  mexanizatsiyalash  va  avtomatlashtirish  sifon  nay- 
lar,  egiluvchan  quvurlar  (shlanglar),  ko‘chma  yarim  egiluvchan  va  qat- 
tiq  quvurlar,  ko£chma  sug£orish  agregatlar  yordamida  amalga  oshiriladi. 
Sug‘orishda  yomg‘irlatib  sugcorish  usulidan,  ya’ni  DDA—100M,  DSHK— 
64,  DOS  kabi  mashinalardan  foydalanilsa,  sugcorish  normasi  2—3  mar­
tagacha  kamayadi.
Keyingi  yillarda  tomchilatib  sugcorish,  yer  ostidan  sugcorish  usullari 
ham  joriy  etilmoqda.
Chilpish  (chekanka). ■
 G ‘o‘zaning  bosh  poyasi  va  monopodial  sho- 
xining  ocsishini  tocxtatish  maqsadida 
0‘sish  nuqtasini  yulib  tashlash 
chilpish  nomi  bilan  yuritiladi.
Chilpishning  ahamiyati  shundaki,  assimilatsiya  mahsulotlari  ocsimlikka 
bir  xil  taqsimlanadi,  hosil  tugunchalarining  tockilishi  kamayadi,  kocsak 
soni  1—2  tagacha,  ko4sakdagi  paxta  vazni  0,2—0,5  grammga  ortadi,  tola 
sifati  yaxshilanadi,  o‘suv  davri  5—10  kunga  qisqaradi,  hosildorlik  gek­
tariga  1,5—2,5  s  oshadi.  Chilpish  muddatlarini  belgilashda  kocchat  qalin- 
ligi,  nav  xususiyatlari,  hosil  shoxlarining  soni  hisobga  olinadi.  Tup  soni 
110—120  ming  boigan  maydonlarda  hosil  shoxi  15—16,  130—140  ming 
tup  boclganda  13—14  taga  yetganda  chilpish  octkaziladi.
Ingichka  tolali  gco‘zalarda  ko£chat  qalinligi  gektariga  130—140  ming 
boclganda,  hosil  shoxlari  soni  20—22  ta,  140—150  ming  boclganda  18— 
20  ta  boiganda  octkazilish  ma’qul  hisoblanadi.
Chilpish  qocl  kuchi  bilan,  CHVX-4,  CHVX-3,6  va  CH X T-4B 
markali  moslamalar  yordamida  octkaziladi.
Kimyoviy  chekanka  qilinganda  TUR  yoki  PIKS  preparatlari  ishlati- 
ladi.  Ocrta  tolali  g‘oczalar  uchun  TUR  dan  gektariga  0,25  kg,  ingichka 
tolali  gco‘zalarga  esa  0,4  kg,  PIKS  preparatidan  1,0—1,3  litr  sarflanadi. 
Har  gektar  maydonga  300  litr  hisobida  ishchi  eritma  sepiladi.
G6o6za  defoliatsiyasi  va  hosilni  yig‘ishtirish.  G fiocza  hosilining  pi- 
shishini  tezlashtirish  va  uni  qisqa  muddatda  mashinalar  yordamida  te- 
rib  olishda  defoliatsiyaning  ahamiyati  kattadir.
Defoliatsiya  g£o£za  barglarini  kimyoviy  preparatlar  yordamida  sun’iy 
to £ktirishdir.  G £o£za  butun  tupi  bilan  kimyoviy  preparatlar  yordamida 
quritilsa  desikatsiya  deyiladi.
Defoliatsiya  hosilning  90  foizdan  ortig£ini  sovuq  tushguncha  terib 
olish  imkonini  beradi,  mashinalarning  ish  unumi  20—25  %  oshadi,
1  sortga  topshiriladigan  paxta  miqdori  4—5  %  ortadi,  mahsulot  tan-, 
narxi  arzonlashadi  va  yig£im-terim  muddati  birmuncha  qisqaradi.
324
www.ziyouz.com kutubxonasi

Preparatlar  g‘o‘za  bargiga  purkash  yoki  changlash  yo‘li  bilan  ta’sir 
ettiriladi.  Bunda  preparatlar  barg  hujayralariga  singadi,  uni  shikastlaydi, 
to‘qimalarni  suvsizlantiradi,  fotosintez  jarayoni  buziladi,  oqibatda  barg 
qurib,  uzilib  tushadi.
Defoliantlaming  ta’siri  havo  harorati  va  tuproq  namligi  bilan  bog‘liqdir.
Havo  harorati  +18—21  °C  dan  past  bo‘lmaganda,  tuproq  namligi 
dala  nam  sig‘imiga  nisbatan  65—70  %  bo‘lganda  yuqori  samaradorlikka 
erishiladi.  G ‘o ‘za  bargi  10—12  kunda  80—90  %  to'kiladi.
Defoliatsiya  uchun  keng  ishlatilayotgan  magniy  xlorati  (Mg(C103)2 
6H20 ),  kalsiy  xlorat  —  xloridi  (Ca(G103)  +CaCl2  va  dropp  ultra  pre- 
paratlaridir.  Dropp  yumshoq  ta’sir  etuvchi  guruhga  kirsa,  dastlabki  ikki 
preparat  esa  qattiq  ta’sir  ko'rsatadi.
D efoliatsiyaning  sam arali  b o 'lish   om illaridan  m uhim i  uni 
o'tkazishning  eng  maqbul  muddatini  belgilashdir.
Ko‘p  yillik  ma’lumotlarga  qaraganda  ingichka  tolali  g£o ‘za  navlari- 
ning  tuplarida  mavjud  ko'saklarining  35—40  %,  o‘rta  tolali  navlarda  esa 
kamida  50  %  i  ochilganda  defoliatsiya  qilish  tavsiya  etiladi.
G ‘o‘zaning  rivojlanishi,  bargning  kam  yoki  ko‘pligi  va  havoning 
haroratiga  qarab  o'rta  tolali  g‘o‘zalar  uchun  magniy  xloridining  me’yori 
gektariga  8—12  kg,  kalsiy  xlorat-xloridi  20—25  kg  va  dropp  0,4—0,7  kg 
miqdorida  qo‘llaniladi.
Ingichka  tolali  g‘o‘zalar  uchun  yuqoridagilar  mos  ravishda  15—17  kg,
26—30  kg  va  0,3—0,6  kg  miqdorida  sepiladi.  Harorat  20°  dan  oshib 
ketsa,  normani  10—15  %  ga  kamaytirish  va  aksincha,  havo  sovib  ketsa 
(14—15  °C  bo‘lganda)  15—20  %  ga  oshiriladi.
Ishchi  eritmalarining  sarfi  traktor  purkagichlari  OVX—14,  OVX—28 
ishlatilganda  gektariga  400—450  litrgacha  belgilanadi.
Agar  defoliatsiya  o ‘tkazilganda  barg  to‘liq  to ‘kilmasa  desikatsiya 
o‘tkaziladi.  Bunda  desikat  sifatida  magniy  xlorati  gektariga  25—30  kg 
yoki  kalsiy  xlorat-xloridi  45—50  kg  miqdorida  sepiladi.
Desikatsiya  g‘o‘za  rivoji  kechikib  ketgan,  ko'saklari  ochilnlasdan 
qolgan  yer  osti  suvi  yuza  joylashgan  maydonlarda  ham  o'tkaziladi.
Defoliatsiya  qilish  boshlanishdan  bir  necha  kun  ilgari  paxtasi  ma- 
shinada  teriladigan  dalalarning  ikki  boshida  8—10  m  kenglikda  traktor 
buriladigan  joy  ajratiladi  va  g‘o‘zalar  desikatsiya  qilinadi.
Burilish  joylaridagi  ochilgan  paxtalar  mashina  terimiga  3—4  kun 
qolganda  terib  olinib,  g‘o‘za  tuplari  ko‘saklari  bilan  o‘rib  olinib,  dala 
chetiga  yoyib  qo'yiladi,  ko'saklari  to‘liq  ochilgandan  so'ng  terib  olina- 
di.  Terim  mashinalari  burilish  maydonlari  G N —4,0  markali  greyder  yoki 
D—606  markali  buldozer  bilan  tekislanadi.
0 ‘rta  tolali  g‘o ‘zalar  paxta  mashinalari  bilan  ikki  marta:  birinchisi 
g‘o‘za  tuplaridagi  hosilning  50—60  %  ochilganda,  ikkinchisi  yana  2 0 - 
30  %  ochilganda  terib  olinadi.
325
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ingichka  tolali  g‘o‘zalarda  ko'sakning  kamida  50—60  %  ochilganda 
boshlanib,  10—12  kun  o'tgandan  keyin  yana  bir  marta  terib  olinadi.
Paxta  terish  mashinalaridan  vertikal  shpindelli  quyidagi  mashinalar 
keng  tarqalmoqda:  XVN—1,2  (qator  oralig‘i  60  sm  ),  ikki  qatorli,  14XV—
2,4  (60  sm  qator  oralig‘i  uchun)  —  to‘rt  qatorli,  XNP—1,8  (90  sm 
qator  oralig‘i  uchun)  —  ikki  qatorli,  XVB—1,8  (90  sm  qator  oraliqlari 
uchun)  va  XVA—1,2  (60  sm  qator  oraliqlari  uchun).  Keyingi  bu  ikkala 
mashinalar  urug'chilikka  ajratilgan  g‘o‘zalarning  ochilgan  ko'saklari  paxta- 
sini  yaruslab  terishga  moMjallangan.  Hozirgi  vaqtga  kelib  paxta  terish 
mashinalari  AQSH  dan  keltirilgan  yuqori  unumdorlik  bilan  ishlaydigan 
gorizontal  shpendelli  paxta  terish  mashinalari  bilan  to'ldirilmoqda.
K o‘rak  terish  mashinalari  ham  keng  joriy  etilgan.  SKO—2,4 
(60  sm  li  qator  oraliqlari  uchun),  SKO—3,6  va  SKO—5,4  (90  sm  li 
qator  oraliqlari  uchun)  markali  mashinalar  keng  tarqalmoqda.
Paxtaning  birinchi  va  ikkinchi  terimidan  keyin  dalalarda  ma’lum 
miqdorda  to‘kilgan  paxtalar  uchraydi.  Ulami  terib  olish  uchun  PXN— 
1,2  (60  sm  li  qator  oraliqlari  uchun)  va  PXS—3,6  (90  sm  li  qator 
oraliqlari  uchun)  markali  podborshiklardan  foydalaniladi.
Terilgan  ko‘sakni  chuvish  uchun  UPX—1,5B  mashinasi  keng 
qo‘llanilmoqda.  Yuqorida  keltirilgan  paxta  terim  mashinalar  sistemasi 
bilan  tashkiliy  ishlari  to‘g‘ri  yo‘lga  qo‘yilsa,  yetishtirilgan  hosilning  90— 
97  %  ini  terib  olish  imkoniyati  yaratiladi.
Qo‘l  terimi  ko'proq  mashina  terimi  uchun  noqulay,  mos  kelmagan 
maydonlarda  hamda  urug‘chilik  uchun  ajratilgan  paykallarda  o‘tkaziladi.
G ‘o‘za  hosili  to‘liq  yig‘ishtirib  olingach,  g‘o‘zapoya  KV—4A  va 
KV—3,6A  moslamalar  yordamida  yig‘ishtirib  olinib,  daladan  olib  chiqi- 
ladi  yoki  maxsus  mashinalar  KI—1,2,  KI—1,8,  KIV—4  yordamida  may- 
dalanib,  o‘g‘it  sifatida  dalaga  sepilib,  ko‘mib  yuboriladi.
Uzun  (ingichka)  tolali  g‘o‘za  yetishtirishning  xususiyatlari
Uzun  tolali  g‘o‘zalar  (G.barbadense)  hujayra  shirasining  konsentrat- 
siyasi  o‘rta  tolalarga  nisbatan  0,3—0,5  %  yuqori  bo‘lganligi  uchun  ildiz 
sistemasining  so‘rish  kuchi  baland,  tuproq  sho‘rga  chidamliroq,  issiqlikka 
va  kuzgi  yengil  sovuqqa  ham  bardoshliroq  bo‘ladi.
Ildiz  sistemasi  baquvvat  va  chuqur  ketadi.  Poyasi  yotib  qolmaydi, 
shoxlari  cheklangan,  cheklanmagan  va  o ‘ltiriqli  («0»)  tipda  bo‘ladi,  nav 
xususiyatlarga  qarab  hosil  shoxlari  3—8  barg  qo‘ltig‘ida  paydo  bo‘ladi.
Barglari  yirik,  etdor,  ostki  qismi  tuklangan,  barg  tomirlarida  shira 
bezlari  bo‘lib,  ko‘p  miqdorda  asal  beradi.
Ko‘saklari  kichik,  massasi  3,0—4,5  g,  pastki  yarusi  3—4  chanoqli, 
o‘rta  yamsi  4  chanoqli,  ustki  yarusida  5  chanoqli  ham  bo‘ladi.  Tola 
uzunligi  32—33  mm  dan  43—48  mm  gacha.  Tola  chiqishi  27—36  %.
326
www.ziyouz.com kutubxonasi

G ‘o‘zada  hosil  elementlari  to ckilishi  o‘rta  tolalilarga  nisbatan  ikki 
marta  kam  bo'ladi,  35—45  %  dan  oshmaydi.
Uzun  tolali  g£o£zalar  shudgorlash  chuqurligini  oshira  borishiga  ta- 
labchan  bo£lib,  yerni  har  4—5  yilda  45—50  sm  chuqurlikda  yumshatish 
samaralidir.
Ocg£it  me’yori  o£rta  tolalilarga  nisbatan  10—15  %  kocproq  belgila- 
nadi.  Chigiti  ko£pgina  navlarda  tuksiz,  1000  dona  chigitning  vazni  ocrta 
tolalilarga  nisbatan  10—15  g  og'irroqdir.  Chigitni  erta  muddatda  yoki 
kech  ekish  ham  zararlidir.  Ekish  usullari  odatdagidek  bo£lib,  ekish  norma- 
sini  10—15  %  yuqori  qo4yish  mumkin.
Qator  oraliqlariga  ishlov  berishni  o cz  vaqtida  o'tkazish  lozim. 
Sug'orish  rejimidagi  xususiyati  shundaki,  ildizining  kuchli  rivojlanganligi 
hisobiga  suvga  talabi  nisbatan  kamroq.  Tuproq  namligi  dala  nam  sigtimiga 
nisbatan  60—65—60  %  yoki  o‘suv  davri  oxirida  50—55—50  %  boclganda 
ham  ocsa  oladi.
Ingichka  tolali  g ^ ^ a la r  paxtasi  mashinalarda  bemalol  terib  olinadi. 
Defoliatsiya  har  bir  g V z a d a   o 'rtacha  3—4  kocsak  yoki  umumiy 
ko'sakning  30—40  %  ochilganda  octkaziladi.  Defoliant  me’yori  ocrta 
tolaliga  nisbatan  10—20  %  ortiqroq  qilib  belgilanadi.
G6o‘zam  plyonka  ostida  o6stirish.  Jahon  paxtachiligida  chigit  ekish- 
ning  turli  xil  usullari  mavjud  bo‘lib?  qator  oraliqlari  bir  necha  10  sm 
dan  to  bir  necha  metrgacha  qatorlab,  seruyalab,  kvadrat-uyalab,  qocsh 
qatorlab  va  pushtaga  ekish  kabi  usullar  qocllanib  kelinadi.  Ayrim  mam- 
lakatlarda  g£o £za  gocng  va  tuproq  aralashmasidan  tayyorlangan  maxsus 
tuvakchalarda  issiqxona  va  parniklarda  o'stirilib,  koechat  usulida  ekish 
bilan  erta  hosil  yig'ishtirilib,  ayni  shu  maydonlarda  ikkinchi  ekin  hosili 
olinadi.
Ba’zi  bir  yillari  bahor  quruq  kelib,  tuproqda  yetarli  miqdorda  nam 
to cplanmasa,  ayrim  yillari  bahor  seryog£in  kelib  qatqaloq  paydo  bo£lishi 
natijasida  to£liq  gektarlarga  erishilmayotir.  Ayrim  hollarda  chigitni  tocliq 
undirib  olish  uchun  chigit  suvi  berilsa,  qatqaloq  bo£lgan  maydonlarda 
qatqaloqni  yumshatish  uchun  qo'shimcha  tadbirlar  o£tkazishga  to£g£ri 
keladi.  Bordi-yu,  tadbirlar  o£z  vaqtida,  zudlik  bilan  octkazilmasa,  unib 
chiqayotgan  nihollar  yer  betiga  chiqa  olmay,  chiqqanlari  ham  qatqaloq 
ta’sirida  nobud  bo£lish  hollari  sodir  bo‘ladi.  Bunday  sabablar  maydonlarda 
kocchatlarning  siyraklashuviga  va  hosilning  kamayishiga  olib  keladi.  Ko£p 
hollarda  chigit  ekilgan  maydonlarni  buzib,  qaytadan  chigit  ekish  lozim 
bo£ladiki,  bu  ekish  muddatini  yanada  kechikishiga  va  qo£shimcha  xara- 
jat  sarflashga  olib  keladi.
Paxtachilikda  chigit  suvi  bermasdan,  qatqaloq  bo'lishining  oldini  olish 
maqsadida  chigitni  ertaroq  ekib,  to'liq  ko^chatlar  olish  borasida  ancha-
327
www.ziyouz.com kutubxonasi

gina  tajribalar  qo‘lga  kiritilgan.  Jumladan,  chigit  ekilgan  qator  ustidan 
chiritilgan  go‘ng,  kompost,  yog‘och  qirindilari,  qum  va  boshqa  ara- 
lashmalarni  mulcha  sifatida  sepish  kabilar.  Plyonka  ostida  chigit  ekib, 
g‘o‘za  o‘stirish  usuli  ham  ijobiy  natijalar  beradi.  Bu  usulda  har  bir 
gektar  maydonda  45—50  s  va  hatto  undan  ham  ziyodroq  hosil 
olinayotganligi  kuzatilgan.
G ‘o‘za  ekilgan  qatorning  usti  polietilen  plyonka  bilan  berkitilsa,  chigit 
tushgan  qatlamning  harorati  yuqori  bo‘lib,  tuproqning  namligi  to‘liq 
bug‘lanishdan  saqlanadi  va  chigitning  qisqa  vaqtda  to'liq  unib  chiqish- 
iga  sharoit  yaratiladi.
Chigit  ekilgan  qator  ekish  usuliga  qarab  kam  deganda  30—60  sm 
kenglikda  qoplanganda  tuproqning  chigit  tushgan  0—5  sm  qatlamida  ha- 
rorat  ochiq  maydondagiga  nisbatan  3  °C  gacha,  0—10  sm  da  esa  2,4  °C 
gacha  yuqori  boiganligi  tajribalarda  aniqlangan,  namlik  esa  parlanmas- 
dan  kapillar  yordamida  chigit  turgan  qatlamga  ko'tariladi.  Plyonka 
yopilgan  dalalarda  yomg‘irdan  hosil  bo‘ladigan  qatqaloq  kuzatilmay- 
di.  Unib  chiqib  kelayotgan  begona  o ‘tlar  rivojlana  olmaydi.  Tuproq- 
dagi  harorat  va  namlik  nihollarning  tez,  erta  va  bir  tekis  unib  chi- 
qishini  ta ’minlaydi.  Plyonka  ostiga  chigit  ekishni  odatdagi  ochiq 
maydonda  o ‘tkaziladigan  m o‘tadil  m uddatdan  ilgariroq  o ‘tkazish 
mumkinligi  ham  isbotlangan.
Plyonka  ostida  ekilgan  chigitning  o‘sishi  va  rivojlanishi,  odatda,  ekil­
gan  g‘o‘zaga  nisbatan  tez  kechadi,  g‘o‘zaning  gullashi  3—8  kunga,  pi- 
shib  yetilishi  10—12  kunga  erta  boshlanadi.  Tup  soni  yuqori,  kasalla- 
nish  darajasi  esa  birmuncha  past  bo‘lishi  kuzatiladi.  Usulning  muhim 
tomonlaridan  yana  biri  shundaki,  erta  pishib  yetilgan  hosildan  bo‘shagan 
maydonlarda  g‘o‘zapoyalar  darhol  yulinib,  yer  haydalib,  tuproq  sifatli 
tayyorlanib,  0‘z  muddatida  kuzgi  g'alla  ekinlarini  sifatli  ekish  imko- 
niyati  ham  yaratiladi.  Bu  bilan  maydonlarda  ekilgan  ekinlar  navbat- 
lashuvini,  ya’ni  paxta  g‘alla  almashlab  ekishini  to‘g‘ri  yo'lga  qo'yish 
imkoniyati  ham  paydo  bo‘ladi,
Plyonka  ostiga  chigit  ekilganda  yakka  yoki  qo‘shqatorli  maxsus  seyal- 
ka  moslashtiriladi,  tuproq  harorati  8—10  °C  ga  yetganda  mayin  tuproq- 
da  ekish  o'tkazilib,  plyonka  chetlari  havo  kirmaydigan  holatda  berkiti- 
ladi.  Ekish  tuksiz  chigit  bilan  yakka  qatorlab  gektariga  20—25  kg, 
qo‘shqatorlarda  40—50  kg  sarflangan  holda  o'tkaziladi.
0 ‘sish  jarayonida  talab  qilinadigan jarayonlar  o‘z  vaqtida  o‘tkazilishi 
shart.  Ochiq  maydonga  nisbatan  sug‘orish  va  kultivatsiya  soni  2—2,5 
marta  kam  o£tkazilishiga  erishiladi.
Paxtachilikda  intensiv  texnologiya  va  uning  mohiyati
Intensiv  texnologiya  —  bu  yuqori  va  sifatli  hosil  yetishtirish  maqsa- 
dida  texnologik jarayonlarni  maksimal  darajada  mexanizatsiyalashtirishga
328
www.ziyouz.com kutubxonasi

qaratilgan,  ilmiy  asoslangan  tashkiliy-xocjalik,  agrotexnik-meliorativ,  mod- 
diy-texnikaviy  tadbirlar  tizimidir.
Intensiv  texnologiyada  qo£l  m ehnati  2 —3  m arta  kamayishi, 
sug'oriladigan  yerlarning  samaradorligi  30—40  %,  ocgcitdan  foydalanish 
darajasi  esa  15—20  %  oshishi,  suv  sarfi  15—20  %  kamayishi  kerak.  Bu 
texnologiyada  chigit  sarfi  2—4  marta  kamayishi  ko£zda  tutiladi.  Terim 
sur’ati  10—15  kunga  tezlashib,  oktabr  oyining  oxirida  tugallanishi  lozim.
Intensiv  texnologiya  dehqonchilikda  quyidagi  dolzarb  muammolar- 
ning  yechimini  hal  qilishda  ahamiyati  kattadir,  ya’ni  bu  texnologiya:
—  tuproqni  himoya  qila  oladigaii;
—  yonilgci-moy  mahsulotlarini  kam  sarflaydigan;
— sug'orish  suvidan  tejamkorlik  bilan  foydalana  oladigan  bo'lishi  kerak.
Shuningdek,  bu  texnologiya  ekologik  jihatdan  toza  bo'lgandagina
ahamiyati  katta  bo£ladi.
Intensiv  texnologiya  quyidagi  jarayonlarni  (elementlari)  amalga 
oshirishni  taqozo  etadi: 

1.  Tuproqning  meliorativ  holatini  yaxshilash,  kartalarni  tekislash, 
sug'orish  shoxobchalarini  tartiblashtirish,  tuproqning  yemirilishiga  va 
sho'rlanishiga  qarshi  kurash.
2.  Tuproq  unumdorligini  oshirish  —  davr  talabiga  javob  bera  ola­
digan  paxta-beda,  paxta-gcalla?  paxta-beda-gcalla,  almashlab  ekishlarini 
joriy  etish,  almashlab  ekishni  intensivlash.
3.  Intensiv  navlarni  yaratish  va  uning  urugcchiligini  yoclga  qocyish; 
nav  m a’lum  tuproq-iqlim  sharotiga  mos,  yuqori  va  sifatli  hosildorli 
bo'lishi  kerak.  Faqat  yuqori  navli,  sinfti  chigitlarni  ekish.
4.  Kompleks  mexanizatsiyalash  —  paxta  yetishtirish  bilan  bogc!iq 
bo'lgan  barcha  texnologik  jarayonlarni  to'liq  mexanizatsiyalash,  bu  bo- 
rada  tuksizlantirilgan  chigit  ekish  bilan  yaganalashdan  voz  kechish,  beg- 
ona  o'tlarga  qarshi  gerbitsidlardan  keng  foydalanish,  sug'orishni 
mexanizatsiyalasli  va  avtomatlashtirish,  chilpishda  ximiya  va  mexanizat- 
siya  vositalaridan  foydalanish,  terimni  tocliq  mexanizatsiyalash.
5.  Texnologik  jarayonlarda  ximiya  vositalardan  keng  foydalanish, 
ocg£it  samaradorligini  oshirish,  ilmiy  asoslangan  me’yori  va  usullarini 
joriy  etish,  zaharsiz  va  kam  zaharli  kimyoviy  vositalarni  ishlab  chiqar- 
ish  va  qo£llash.
6.  K asallik,  hasharot  va  zararkunandalarga  qarshi  kurashda 
uyg£unlashgan  usulni  qo£llash,  bunda  biologik  usulni  bosh  yocnalish  qilib 
olish.
7.  Fan-texnika  yangiliklari  va  ishlab  chiqarish  ilgcorlari  tajribasini 
keng  joriy  etish.
Barcha  texnologik jarayon  ocz  vaqtida  va  sifatli  qilib  octkazilgandagina 
o£z  samarasini  bera  oladi,  xolos.
329
www.ziyouz.com kutubxonasi

1.2.  KANOP
Xalq  xo‘jaligidagi  ahamiyati,  tarqalishi,  hosildorligi.  Kanop  o£simligi 
lub  tola  beruvchi  qimmatbaho  ekinlar  guruhiga  kiradi.  Uning  poyasi- 
dagi  lub  tolalar  poya  massasining  30  %,  tolaning  o£zi  esa  24  %  tashkil 
etadi.  Tolalari  mustahkam,  yumshoq,  gigroskopik  bo£lib,  brezent,  qop- 
qanor,  gilam,  ip,  mebel,  to£qimalari  va  shunga  o£xshash  boshqa  buyumlar 
tayyorlash  uchun  ishlatiladi.  Urugcida  20  %  moy  saqlaydi  va  bu  teri 
oshlash,  sovun  pishirish  va  lak-bo‘yoq  sanoatida  keng  ishlatiladi.  Kunja- 
rasi  o£gcit  bo£lish  bilan  birga,  chorva  mollari  uchun  oziqa  hamdir.  Poya 
qoldiqlari  qog£oz  va  qurilish  sanoatida  ishlatiladi.
Kanopning  vatani  Janubiy  Amerika  hisoblanadi.  Bu  ekin  Hindis- 
t6n,  Xitoy,  Afrika  mamlakatlari,  Amerika  va  Janubiy  Yevropa  mam- 
lakatlarida  ekiladi.
0 £zbekistonda  kanop  sugcoriladigan  yerlarda  ekiladi.  Hozirda  mam- 
lakatimizda  kanop  ekiladigan  maydonlar  ancha  qisqardi  va  yilda  2,5  ming 
gektar  atrofida  ekilmoqda,  1990-yilda  kanop  15  ming  gektarga  ekilgan.
Tola  va  urug‘lik  uchun  ekilgan  maydonlarda  kanop  poyasi  hosili 
180  s/ga  va  undan  ortiq.  Toshkent  viloyatining  Ocrta  Chirchiq  tuma- 
nidagi  Oxunboboyev  xo‘jaligida  har  yili  kanopdan  200—250  s/ga  hosil 
olingan.
Botanik  tavsifi.  Kanop  Hibiscus  cannabinus  L,  Malvalar  (Malva­
ceae)  oilasiga  kiruvchi  bir  yillik  o'tsimon  ocsimlik.  Ildiz  tiziml  —  ocq, 
yaxshi  rivojlangan,  tuproqqa  2  m  va  undan  ortiq  chuqurlikka  kirib  bo- 
radi.  Poyasi  yumaloq  yoki  kuchsiz  qovurg'ali,  balandligi  2—5  m,  shoxla- 
nadi,  antotsion  rangli,  yocgconligi  poyaning  asosida  1,5—2  sm.
Barglari  navbatlashgan,  pastkilari  oddiy,  o'rtadagisi  buklangan,  yu- 
qoridagisi  lansetsimon,  cheti  tishsimon  qirrali.
Guli  yirik,  diametri  7  sm  va  undan  ham  ko'p.  Tojbarglari  beshta, 
sariq,  och  sariq,  pushti.  Nastarin  (siren)  rangli.  Tojbargning  ichi  to cq 
qizil  yoki  och  sariq.  Gullash  pastki  gullardan  boshlanadi.
Kanop  o'zidan  changlanadi,  changchilari  rivojlanmasdan  qolgan  gullar 
chetdan  changlanishi  kuzatiladi.
Mevasi  —  besh  uyali  o'tkirlashgan  tuxum  shaklidagi  kocsak.  Ko£sak 
tuklar  bilan  qoplangan,  uzunligi  2,5  sm.  Bitta  o'simlikda  20—30  ko£sak 
hosil  bo£ladi.
Urug‘lari  —  uch  qirrali,  to£q  kulrang.  Bitta  ko£sakchada  15—20  urug£ 
bo£ladi.  1000  dona  urug£  massasi  20—28  g.
Biologiyasi.  Haroratga  talabi.  Kanop  issiqsevar  o'simlik.  Urug'lari 
10—12  °C  haroratda  ko£kara  boshlaydi  va  13—15  °C  da  hayotchan  may- 
salar  hosil  bo£ladi.  Maysalarning  qiyg£os  unib  chiqishi  harorat  20—22  °C 
da  kuzatiladi.  Sovuq  1—1,5  °C  bo£lganda  maysalari,  shuningdek,  voyaga 
yetgan  o£simliklar  ham  nobud  bo£ladi.  Kanopning  o£sishi,  yuqori  hosil 
shakllantirishi  uchun  eng  maqbul  harorat  23-25  °C.  Ocsuv  davrining
330
www.ziyouz.com kutubxonasi

33-rasm.  Капор.  1  —  gullagan  o‘simlik;  2  a,  b,  d,  e,  f,  g,  h  —  poyada 
barglaming  muvofiq  holda  joylashishi  (pastdan  yuqoriga);  3  — gulli  va 
bargli  poyaning  kesimi;  4  —  yetilgan  meva;  5  —  mevaning  kesimi;
6  — iirug1  (chapdan  kattalashtirilgani).
oxirida  issiqqa  talabchanligi  kamayadi.  Urug'laming  yetilishi  14—16  °C 
issiqda  ham  o'tadi,  bu  davrga  kelib  havo  nisbatan  quruq  bo'ladi.
Yorug‘likka  talabi.  Kanop  yorug‘sevar  o‘simlik.  Tup  qalinligi  juda 
yuqori  bo‘lsa,  yorug‘lik  yetishmaydi,  o‘simlik  past  bo‘yli,  kuchsiz  bo‘lib
331
www.ziyouz.com kutubxonasi

sekin  o ‘sadi.  U  qisqa  kunli  o‘simliklar  guruhiga  mansub  —  yorug‘lik 
kuni  12  soatga  qisqartirilsa,  kanop  tez  rivojlanadi,  ammo  poyasi  past 
bo‘lib  qoladi.
Namlikka  talabi.  Kanop  tuproq  namligiga  talabchan.  Uning  me’yo- 
rida  o‘sib  rivojlanishi,  yuqori  hosil  to‘plashi  uchun  eng  maqbul  tuproq 
namligi  eng  kam  dala  nam  sig‘imining  75—80  %.  Shuning  uchun  ka­
nop  0 ‘zbekistonda  faqat  sug‘oriladigan  yerlarda  ekiladi.  Namga  eng 
talabchan  davri  uch  bo‘lakli  barglarning  hosil  bo'lishigacha,  poyaning 
jadal  o‘sishiga  to‘g‘ri  keladi.
Tuproqqa  talabi.  0 ‘zbekistonda  kanop  unumdor  tuproqlarda,  daryo 
sohillarida  bo‘z,  o‘tloq,  o‘tloq-bo‘z  tuproqlarda  ekiladi.  Sho‘r,  qumoq, 
botqoqlashgan,  toshloq  tuproqlarda  u  yaxshi  o‘smaydi.  Sho‘rtob  tuproqlar 
kanop  uchun  yaroqsiz.
0 ‘suv  davri  120—160  kun.
Oziqa  moddalarga  talabi.  Kanop  gektaridan  180—200  s  poya  beri- 
shi  uchun  tuproqdan  ko‘p  oziqa  elementlarini  o‘zlashtiradi.  Kanop  fos- 
forni  azotga  nisbatan  besh  baravar  kam  o'zlashtiradi.  U  I  t  poya  va 
shunga  muvofiq  barglar  hosil  qilish  uchun  tuproqdan  14  kg  azot,  2,5  kg 
fosfor  o ‘zlashtiradi.
Kanop  ma’danli  va  organik  o‘g‘itlarni  solishga  ijobiy  ta’sir  ko‘rsatadi. 
M a’danli  va  organik  o‘g‘itlarni  bir  vaqtda  qo‘llash  eng  yuqori  natija 
beradi.
Kanopning  o‘sish  xususiyatlari.  Kanop  o'sish  davrining  dastlabki  30— 
45  kunida  j'uda  sekin  o‘sadi.  Bu  davrda  uning  ildiz  tizimi  yaxshi  ri­
vojlanadi.  Keyin  uning  yer  ustki  massasi  tez,  bir  kunda  6—10  sm  o ‘sadi. 
Ensiz,  lansetsimon  bargning  hosil  bo‘lishi  bilan  poyaning  o‘sishi  deyarli 
to ‘xtaydi.
:  Dastlabki  rivojlanish  davrida  poyalar  sekin  o‘sganda  uni  begona 
o'tlardan  himoya  qilish  muhim  ahamiyatga  ega.  Kanopning  gullash  davri 
davomli  6  haftagacha  davom  etadi.  H ar  kuni  1—2  gul  ochiladi. 
0 ‘zbekiston  sharoitida  barg  qo‘ltiqlaridan  ikkilamchi,  uchlamchi  gullar 
ham  hosil  bo‘ladi  va  bunday  holda  bir  kunda  5—7  gul  ochiladi.
Kanop  o‘zidan  changlanadi,  kam  miqdorda  chetdan  changlanish 
kuzatilishi  mumkin.  Gullar,  odatda,  ertalab  ochiladi.  Havo  bulutli  bo‘lsa, 
gullarning  ochilishi  kechikadi.  Gullar  ochiq  havoda  kam  bo‘ladi,  kun- 
ning  ikkinchi  yarmida  so‘liydi  va  yopiladi.
Gullash  davri  cho‘zilganligi  uchun  ko'saklar  va  urug‘larning  pishishi 
uzoq  davom  etadi.  Pastda  joylashgan  ko‘saklarda  urug‘  pishganda  poya­
ning  yuqori  qismida  gullash  davom  etadi.  Texnikaviy  yetilishi  110—130 
kunda,  biologik  yetilish  (umg‘ning  pishishi)  130—150  kunda  kuzatiladi.
Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> biologiya
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
biologiya -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasi oliy va o rta mahsus ta’lim vazirligi c. M. Mustafayev, 0 ‘. A. Ahmedov
biologiya -> Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi
biologiya -> N. X. Shomirzayev tibbiyot fanlari doktori, professor
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasl oliy va 0 ‘rta m ax sus ta’lim vazirligi a. T. G‘ofurov, S. S. Fayzullayev

Download 216 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling