R. O. Oripov, n X. Xalilov


Download 216 Kb.
Pdf ko'rish
bet49/49
Sana16.02.2017
Hajmi216 Kb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49

379
www.ziyouz.com kutubxonasi

o‘simlikda  6—8  savatcha  boMadi.  Guli  zarg‘aldoq-qizil,  so‘liganda  qi- 
zaradi.  1000  pistacha  vazni  34—50  g. _ Qisuv  davri  95—120  kun, 
poechogcining  chiqishi  41  %,  tarkibida  32  %  moy  bor.  Urugc  va  ko‘k 
massa  hosili  yuqori.  Samarqand,  Jizzax,  Sirdaryo,  Toshkent  va  boshqa 
viloyatlarda  lalmikorlikda  ekish  uchun  Davlat  reyestriga  kiritilgan.
Maxsarni  lalmikorlikda  va  suvlikda  yetishtirish.  0 ‘zbekistonda  max- 
sarning  Milyutinskiy—114  navi  Davlat  ro‘yxatidan  o‘tgan  va  u  lalmikor­
likda,  suvlikda  o'stiriladi.  Almashlab  ekishlarda  maxsar  kuzgi  g‘alla 
ekinlari,  toza  shudgor,  band  shudgordan  keyin  joylashtiriladi. 
Sug‘oriladigan  yerlarda  g‘o‘za,  makkajocxori,  dukkakli  don  ekinlari, 
sabzavot  ekinlaridan  keyin  ekilsa,  yaxshi  natija  beradi.  Maxsarning 
oezi  ham  boshoqli  don  ekinlari  uchun  o'tmishdosh.
Lalmikor  yerlarda  maxsar  ekiladigan  maydonlar  20—22  sm  chu­
qurlikda  haydaladi.  Sugcoriladigan  yerlarda  maxsar  uchun  tuproq 
25—27  sm  chuqurlikda  kuzgi  shudgor  qilinadi.  Yerni  ekishga  tayyor- 
lash  erta  bahorda  nam  saqlaydigan  boronalashdan  iborat.
O fcg6itlash.  Maxsar  ocgcitlashga  juda  talabchan.  Lalmikorlikda 
nam  bilan  ta ’minlangan  mintaqada  N 30R60  kg/ga  solish  hosildorlikni
4—5  s/ga  oshiradi.
Ekish.  Ekish  uchun  tozaligi  95  %,  unuvchanligi  85  %  dan  kam 
bo'lmagan  urugclardan  foydalaniladi.
Maxsar  juda  erta  bahori  don  ekinlari  bilan  bir  vaqtda  eka  bosh- 
lanadi.  Maxsarni  qator  oralari  30  va  45  sm  qilib  ekish  keng  tarqal- 
gan.  Ekish  me’yori  10—12  kg/ga.  Ekish  chuqurligi  5—8  sm.
Parvarishi  maysalarni  ko'ndalangiga  boronalash,  qator  oralarini  3—
4  ishlashdan  iborat.  Sug'oriladigan  yerlarda  3—4  marta  sugcoriladi. 
Sug'orish  m e’yori  600—800  m 3/ga.
Hosil  bir  fazali  usulda,  to'la  pishish  fazasida  qayta  jihozlangan 
kombaynlarda 
0‘rib  yanchib  olinadi.
380
www.ziyouz.com kutubxonasi

FOYDALANILGAN  ADABIYOTLAR  RO‘YXATI
1.  « 0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  majlisida  qabul  qilingan  Qonun- 
1аг».  Т.,  1998.
2.  D.T.  Abdukarimov,  S.X.  Xushvaqtov,  E.U.  Umirzoqov.  Tama- 
kichilik.  Т.,  Mehnat,  1987.
3.  D.T.  Abdukarimov,  Ye'.P.  Gorelov,  N.  Xalilov.  Dehqonchilik  asos- 
lari  va  yem-xashak  yetishtirish.  Т.,  Mehnat,  1987.
4.  X.N.  Atabayeva  va  boshqalar.  0 ‘simlikshunoslik.  Т.,  Mehnat,  2000.
5.  X.N.  Atabayeva.  Soya.  Т.,  Mehnat,  2004.
6.  X.  Bo‘riyev,  X.  Atabayeva.  Qand  lavlagi  yetishtirish  texnologiya­
si.  Т.,  Qibray,  1999.
7.  Вавилов  П.П.  и  др.  Растениеводство.  М.,  Колос,  1986.
8.  Ye.P.  Gorelov,  N.  Xalilov,  X.  Botirov.  0 ‘simlikshunoslik.  Т., 
Mehnat,  1990.
9.  D.Ye.  Yormatova.  Soya.  Samarqand,  1990.
L
  10.  Зауров  Д.,  Сборщикова  М.  Рисоводство.  Т.,  Mehnat,  1989.
11.  Каюмов  Н.  Программирование  продуктивности  полевых 
культур.  М.,  Роспромиздат,  1989.
12.  Н азиров  X.,  Д ьякова  Е.  Возделы вание  кенаф а.  Т., 
Узбекистан,  1969.
13.  Посыпанов  Г.С.  и  др.  Растениеводство.  М.,  Колос,  1997.
14.  Технические  культуры.  М.,  Агропромиздат,  1986.
15.  Y.  Uzoqov,  G ‘.  Qurbonov.  Urug'chilik  va  urug‘shunoslik.  Т., 
Mehnat.  2000.
16.  N.X.  Xalilov  va  boshqalar.  G ‘alla  ekinlaridan  mo‘l  hosil  ye­
tishtirish  texnologiyasi.  Samarqand,  1997.
17.  0 ‘zbekiston  sharoitida  sholini  ko‘chat  usulida  yetishtirish 
texnologiyasi  bo'yicha  tavsiyalar.  Т.,  Mehnat,  1998.
18.  0 ‘zbekiston  Respublikasida  ishlatish  uchun  ruxsat  etilgan 
o‘simliklarni  himoya  qilish  vositalari  ro‘yxati.  Т.,  2003.
19.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  hududida  ekish  uchun  tavsiya  etilgan 
qishloq  xo‘jalik  ekinlari  Davlat  reyestri.  Т.,  2005.
20.  0 ‘zbekiston  sharoitida  sholini  ko‘chat  usulida  yetishtirish 
texnologiyasi  bo'yicha  tavsiyalar.  Т.,  Mehnat,  1998.
21.  G ‘o‘zani  zararkunanda,  kasalliklar  va  begona  o'tlardan  himoya 
qilish.  Т.,  2000.
22.  A.Sh.  Hamroyev  va  boshqalar.  G 'alla  va  sholini  zararkunanda, 
kasalliklar  va  begona  o'tlardan  himoya  qilish.  Т.,  1999-
381
www.ziyouz.com kutubxonasi

MUNDARIJA
1-bob.  O‘simlikshunoslik  fanining  nazariy  asoslari. . . . . . ........... 3
1.1.  Kirish  qismida  o‘rganiladigan  asosiy  m asalalar.... ............. ..... 3
1.2.  Biologik  azot.................................................. ......... ................. ...15
1.3.  0 ‘simliklarning  optimal  namlik  bilan  ta’m inlanishi..............20
1.4.  Ekinzorda  o ‘simliklarning  fotosintez  faoliyati.......... .......... ....23
1.5.  0 ‘g‘itlash  tizimining  biologik  asoslari........... ................. ......... 29
1.6.  Aralash  va  qo‘shib  ekilgan  ekinzordagi
0‘simliklarning  mutanosibligi............ ................... ........................... ..38
1.7.  Urug'shunoslik.......................................................................... ...43
2-bob.  Donli  ekin lar.......................................... ........................................ 51
2.1.  Donli  ekinlarning  umumiy  tavsifi........... ..................................51
2.2.  Kuzgi  don  ekinlari  .................... ................... ......................... ....61
2.3.  Bug‘d oy......................... ................................................................73
2.4.  Kuzgi  bug‘doy............................................................................. ..80
2.5.  Kuzgi  a rp a .................................................................................. 124
2.6.  Kuzgi  javdar................................... ................. ................... ....... 126
2.7.  Tritikale................... ............................... ......... ...........................132
2.8.  Bahori  don  ekinlari.  Bahori  bug‘d o y ..................................... 135
2.9.  Bahori  arp a................................. .................................. .............140
2.10.  Suli............... : ....................... ...................................... .............145
2.11.  M akkajo'xori..................... .................... ................ ................  150
2.12.  Oq  jo ‘x o r i........... .......................... .......... .....................—:......  166
2.13.  Tariq...................................... ........ ......... ........ ....... ........ ........ 174
2.14.  Sholi................ ......... ................. ................................................184
2.15.  M arjumak.................................. .......... .....................................200
3-bob.  Dukkakli  don  ekinlari..............................  ............. ........ . 
204
3.1.  Dukkakli  don  ekinlarining  umumiy  tavsifi  ............................204
3.2.  Soya  ................................................... .......................................... 212
3.3.  N o‘x a t......................... ........ .................... .................................. 218
3.4.  M osh............................................................................................ 224
3.5.  Loviya........... ........................... ........ .......................................... 226
3.6.  Ko‘k  no‘x at...................................................... ................. ......... 229
382
www.ziyouz.com kutubxonasi

4-bob.  Xashaki  o‘tla r ............................ .................................................... 236
4.1.  Xashaki  o'tlarning  umumiy  tavsifi  ........................................... 236
4.2.  B eda............................................................................................... 237
4.3.  Bargak............................................................................................244
4.4.  Sebarga...........................................................................................246
4.5.  Sudan  o‘t i .............................................................................. ...... 250
4.6.  Qo‘noq  (M o g'or).........................................................................255
5-bob.  Tuganakmevalilar.................... ......................... .............................258
5.1.  K artoshka...................................................................................... 258
5.2.  Yer  noki........................................................................................273
6-bob.  Ildizmevalilar..................................................................................277
6.1.  Qand  lavlagi...... ........................................................................... 277
6.2.  Xashaki  lavlagi............................................................................. 290
6.3.  Xashaki  sabzi............................... ...... ............... .......................... 292
7-bob.  Tolali  ekinlar..................................................................................294
7.1.  G ‘o‘z a .......................................................... ................................. 294
7.2.  Kanop  ........................................................ .......................... ........ 330
7.3.  Tolali  zig‘i r ................................................................... ............... 335
8-bob.  Narkotik  ekinlar............................................................................342
8.1.  T am aki........................................................................................... 342
8.2.  M axorka........... ........................................................ ....................357
9-bob.  Moyli  ekinlar............................ ..................................................... 359
9.1.  Moyli  ekinlarning  umumiy  tavsifi............................................359
9.2.  Kungaboqar.................................................................................. 360
9.3.  K unjut......................................................................................... .. 368
9.4.  Yeryong'oq....................................................................................371
9.5.  Moyli  zig 'ir.................................................................................. 375
9.6.  M axsar.... ..................
Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> biologiya
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
biologiya -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasi oliy va o rta mahsus ta’lim vazirligi c. M. Mustafayev, 0 ‘. A. Ahmedov
biologiya -> Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi
biologiya -> N. X. Shomirzayev tibbiyot fanlari doktori, professor
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasl oliy va 0 ‘rta m ax sus ta’lim vazirligi a. T. G‘ofurov, S. S. Fayzullayev

Download 216 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling