Raqamlar:  Sanoat ishlab chiqarish hajmi 3577,9 mlrd so'mni


Download 4.8 Mb.
Pdf ko'rish
Sana21.03.2020
Hajmi4.8 Mb.

RAQAMLAR: 

 

 Sanoat ishlab chiqarish 

hajmi  3577,9 mlrd.so'mni

o’sish 7,7 %ni tashkil etdi 

  

Iste’mol tovarlari ishlab 

chiqarishning o’sish sur’ati - 

112,9 

  

Iste’mol tovarlarning jami 

sanoat ishlab chiqarish 

hajmidagi ulushi -  46,3 % 

  Sanoat ishlab chiqarishda 

kichik biznesning ulushi – 51,9 % 

SIRDARYO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

 

 

 

 

 

 2018  yilning  yanvar-oktyabr  oylariida  viloyat 

korxonalari  tomonidan  3577,9  mlrd.so'mlik  sanoat 

mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lib, o'tgan yilning 

tegishli  davriga  nisbatan  o'sish  sur'ati  107,7  %  ni 

tashkil etdi.  

Jami 


sanoat 

ishlab 


chiqarish 

hajmi 


o’shishining  asosiy  omili  bo’lib  elektr,    gaz,    bug'   

bilan    ta'minlash    va    havoni  kondittsiyalashning 

7,9  %    ga,  suv    bilan  ta'minlash,    kanalizatsiya  

tizimi,    chiqindilarni  utilizatsiya    qilishning                

92,0  %  ga  va  tog’-  kon  sanoati  va  ochiq    konlarni 

ishlashning 48,6 % ga  o’sishi hisoblanadi. 

 

 

2018 yil yanvar- oktyabr oylarida asosiy iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha sanoat ishlab chiqarish tarkibi 

 

 

Qayta ishlash sanoat (sanoat ishlab 

chiqarishdagi ulushi  61,6 %) 

Elektr, gaz, bug'  bilan ta'minlash 

va havoni kondittsiyalash (sanoat ishlab 

chiqarishdagi ulushi  34,7 %

Suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, 

chiqindilarni utilizatsiya qilish(sanoat ishlab 

chiqarishdagi ulushi 3,4 %)

Tog’- kon sanoati va ochiq konlarni (sanoat ishlab 

chiqarishdagi ulushi  0,3 %) 

 

2018 yil yanvar-oktyabr oylarida 

Sirdaryo viloyatining sanoat ishlab 

chiqarishi   

 


 

 2018 yilning yanvar-oktyabr oylarida asosiy iqtisodiy faoliyat turlarini 

sanoat ishlab chiqarishning o`sishiga qo`shgan hissasi 

 

 

Tog’-  kon  sanoati  va  ochiq 

konlarni ishlash. 

Tog’-  kon sanoati va ochiq konlarni 

ishlash 

 

korxonalari  

tomonidan                  

2018    yilning    yanvar-oktyabr    oylarida 

ishlab  chiqarilgan    mahsulotlar    hajmi  

9,4    mlrd.so’mni    yoki    jami    ishlab 

chiqarilgan      sanoat    mahsulotlari 

hajmining 0,3 % ni tashkil etdi. 

       Tog'-kon 

 

sanoatida  

ishlab 


chiqarilgan    mahsulotlar    hajmi    o'tgan 

yilning    tegishli    davriga    nisbatan               

48,6 % ga oshganligini kuzatish mumkin. 

 


 

 Qayta ishlash sanoat 

Qayta ishlash sanoat korxonalari tomonidan 

ishlab 

chiqarilgan mahsulotlar 

hajmi             

2203,4  mlrd.so’mni  (jami  ishlab  chiqarilgan 

sanoat  mahsulotlari  hajmining  61,6  %  ni) 

tashkil etdi. 

2018  yilning  yanvar-oktyabr  oylarida 

sanoatning mazkur tarmog’ida o`sish sur`ati 

o'tgan 


yilning 

mos 


davriga 

nisbatan                    

5,5 % ga oshganligi kuzatildi. 

 

 Elektr, gaz, bug'  bilan ta'minlash  

va havoni kondittsiyalash. 

Elektr, gaz, bug'  bilan ta'minlash va havoni 

kondittsiyalash 

korxonalari 

tomonidan 

ishlab 


chiqarilgan 

mahsulotlar 

hajmi                  

1241,9  mlrd.so’mni  (jami  ishlab  chiqarilgan  

sanoat  mahsulotlari  hajmining  34,7  %  ni) 

tashkil etdi. 

O'tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan 

elektr, gaz, bug'  bilan ta'minlash va havoni 

kondittsiyalash 

korxonalari 

tomonidan 

ishlab  chiqarilgan  mahsulotlar  hajmining  o`sish  sur`ati  7,9  %  ga  oshganligi 

kuzatildi. 

Shuningdek  2017  yilning  yanvar-oktyabr  oylariga  nisbatan  mahsulotlar 

ishlab  chiqarishning  yuqori  o‘sishi  quyidagi  faoliyat  turlarida  kuzatilmoqda:  suv 

bilan  ta`minlash  kanalizatsiya  tizimi,  chiqindilarni  yig`ish  va  utilizatsiya  qilish 

92,0  %  ga,  rezina  va  plastmassa  mahsulotlari  ishlab  chiqarish  38,0  %  ga, 

hamda ichimliklar ishlab chiqarish sanoati 31,6 % ga oshganligi kuzatildi.  

 Yanvar- oktyabr oylarida Ishlab chiqaradigan  sanoatda  

yirik sanoat korxonalari  tomonidan ayrim turdagi sanoat  

mahsulotlarini ishlab chiqarish  

 

 

 

 

2017 yil 

2018 yil 

2017 yil 

yanvar- 


oktyabriga 

nisbatan, %  

O'simlik yog'i (tozalangan), ming 

tonna 


6,9 

6,4 


92,2 

Paxta tolasi, ming tonna 

41,8 

32,7 


78,1 

Aroq – mig litr 100 % spirt  

887,9 

825,8 


93,0 

Elektr energiyasi, mlrd kvt/s                

12,6 

12,9 


102,4 

Paxta urug’I, ming tonna 

67,0 

51,8 


77,3 

Kalava ip, tonna 

4000,7 

3586,7 


89,7 

Sellyuloza, ming kg 90% 

1479,9 

578,0 


39,1 

Un, ming tonna 

29,6 

30,0 


98,6 

Kunjara, ming tonna 

29,5 

32,1 


91,9 

 

 Iste’mol tovarlari ishlab chiqarish. 

Tayyor  mahsulotlar  turlarini  kengaytirish  va  ishlab  chiqarilishini  qo’llab-

quvvatlash  bo'yicha  amalga  oshirib  kelinayotgan  chora-tadbirlar  natijasida  

iste’mol  tovarlar  ishlab  chiqarish  hajmi  1656,4  mlrd.so’mni  tashkil  etdi  va                 

2017 yilning yanvar-oktyabr oylariga nisbatan 12,9 % ga o’sishi ta’minladi,  jami 

sanoatdagi ulushi  esa  46,3 % ni tashkil etdi. 

 


 

1656,4643,7

1012,7


112,9 %

117,1 %

110,4%

0

50

100

150

200

250

300

Iste`mol tovarlari -jami

Oziq-ovqat tovarlari

Nooziq-ovqat tovarlari38,9%

61,1%

2018 yil

yanvar-oktyabr

37,5%

62,5%

2017 yil

yanvar-

oktyabr

Oziq-ovqat

Nooziq-ovqat

 

2018 yilning yanvar- oktyabr oylarida iste’mol tovarlari ishlab chiqarish  hajmi va o’sish sur’atlari  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

2017  yilning  yanvar-oktyabr  oylariga  nisbatan  iste'mol  tovarlari  tarkibida oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarish ulushining 37,5 % dan 2018 yilning yanvar-

oktyabr oylarida 38,9 % ga oshishi kuzatilmoqda.  

Yanvar- oktyabr oylarida iste'mol tovarlari ishlab chiqarish hajmining 

tarkibi, % da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hududlarning sanoat ishlab chiqarishi. 

 

Viloyat  sanoat  ishlab  chiqarish  hajmi  tarkibida  eng  ko’p  Shirin  shahri                 

1188,1  mlrd  so`m  (viloyat  sanoat  ishlab  chiqarish  hajmning  33,2  %  ulushini), 

Sirdaryo  tumani  754,5  mlrd  so`m  (viloyat  sanoat  ishlab  chiqarish  hajmning               

21,1  %  ulushini),  Guliston  shahri  543,4  mlrd  so`m  (viloyat  sanoat  ishlab 

chiqarish  hajmning  15,2  %  ulushini),  Boyovut  247,0  mlrd  so`m  (viloyat  sanoat 

ishlab chiqarish hajmning 6,9 % ulushini) tumanlari hissasiga to’g’ri  kelmoqda.  

 

2018 yilning yanvar- oktyabr oyida hududlarning  

sanoat ishlab chiqarish hajmi va o`sish sur`ati 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Shu  bilan  birga  eng  kam  ulush  Xovos  tumani  87,5  mlrd  so`m  (2,4  %), 

Sardoba  tumani  88,5  mlrd  so`m  (2,5  %)  va  Guliston  tumani  70,6  mlrd  so`m                 

(2,0 %) tumanlariga to’g’ri keladi. 

 

  

 


 

 2018 yilning yanvar- oktyabr oylarida hududlarda  axoli jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish. 

 

 

 

  

Aholi  jon  boshiga  sanoat  mahsulotlarini  ishlab  chiqarish  viloyat  bo‘yicha 

4358,5  ming  so‘mni  tashkil  etib  tuman  va  shaharlarning  tabaqalanishi  taxlil 

qilinganda, Shirin shahrida  64221,2 ming so’m, Guliston  shahrida 6140,3 ming 

so’m  o’rtacha viloyat darajasi ko’rsatkichidan yuqoriligini ko’rsatmoqda. 2018 yilning yanvar- oktyabr oylarida hududlarda  aholi jon boshiga 

sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi,  

 

 

 

  

 

                      Tuman  va  shaharlar  kesmida  aholi  jon  boshiga  sanoat  mahsulotlari 

ishlab  chiqarish  o`tan  yilning  mos  davriga  nisbatan  o`sish  sura`ti  yuqoriligi 

quyidagi tumanlarda kuzatilgan, Mirzaobod tumanida 147,6%, Yangier shahrida 

127,2  %  hamda  Guliston  shahrida  119,9%.  Shu  bilan  birga  o`sish  sura`ti 

kamayishi Guliston tumanida 81,1%, Boyovut  tumanida 73,2% ni tashkil etgan. 

 

 64221,2

2242,1

3326,0

6140,3 6060,5

1964,8 2499,6 1384,6 1015,5 945,1 2250,3

106,9

96,8

127,2

119,9

106,9

73,2

115,1

104,9

81,1

109,8

147,6

0,0


20,0

40,0


60,0

80,0


100,0

120,0


140,0

160,0


-10000,0

0,0


10000,0

20000,0


30000,0

40000,0


50000,0

60000,0


70000,0

Hajm ming so`mda

O`sish sur`ati %

 

 Sanoat ishlab chiqarishda kichik biznesning hissasi. 

2018  yil  yanvar-oktyabr  oylarida  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik 

sub’ektlari tomonidan 1855,7 mlrd.so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan 

(jami  sanoat  mahsulotlarining  51,9  foizi)  yoki  2017  yilning  tegishli  davriga 

nisbatan 110,6 foizni tashkil qilgan. 

 

 

2018 yil yanvar-oktyabrida hududlar bo`yicha kichik tadbirkorlik 

(biznes)da sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi va sur’ati 

 

 

  

 

Sirdaryo viloyati Statistika boshqarmasi Sanoat statistikasi bo`limi 

 

Nashr uchun mas`ul:    U.To`rayev 

                    Aloqa telefoni:            (0371) 230-86-23

 

 14,4

46,7

41,4

47,2

87,1

55,2

129,7

158,0

194,8

424,4

656,8

97,3

106,0

95,1

100,5

147,0

103,2

141,1

157,8

63,6

128,6

112,5

0,0


20,0

40,0


60,0

80,0


100,0

120,0


140,0

160,0


180,0

0,0


100,0

200,0


300,0

400,0


500,0

600,0


700,0

Hajm mlrd so`mda

O`sish sur`ati %


Download 4.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling