Реабилитология мутахассислиги бўйича саволлар рўйхати


Download 108.68 Kb.
Sana04.04.2023
Hajmi108.68 Kb.
#1324446
Bog'liq
91. Реабилитология ўзб


Реабилитология мутахассислиги бўйича саволлар рўйхати 1. Тиббий реабилитация сохасида норматив- хукукий база

 2. Тиббий ва касбий реабитация хоналари: вазифалар

 3. Хаетий фаолият турини бахолаш «ориентация кобилияти»

 4. Функционал синфлар буйича бахолаш Овкат хазм килиш функцияси бузилишнинг реабилитацияси

 5. Сурункали коронар артерия касаллиги тиклаш.

 6. Узбекистон Республикасида тиббий реабилитацияни ташкил этиш

 7. «Мулокот килиш кобилияти» хайет фаолияти тоифасини бахолаш.

 8. Нафас олиш дисфункциясини реабилитация килиш буйича эксперт диагностикаси.Функционал синфлар буйича бахолаш.

 9. Коронар артерия касаллигини жаррохлик даволаш пайтида реабилитация килиш.

 10. Переферик артериал касалликларни тиклаш.

 11. Хозирги боскичда реабилитация максадлар ва вазифалари

 12. «Уз-узига хизмат килиш кобилияти» хайет фаолияти тоифасини бахолаш

 13. «Ногиронлик гурухини яратиш мезонлари

 14. . Паркинсонизмни тикланиш.

 15. Юрак нуксонларини жаррохлик даволаш пайтида реабилитация килиш.

 16. Касалликнинг окибатлари ва «соглик таркибий кисмлари» тушунчаси.

 17. «Ешга боглик фаолиятни бошкариш кобилияти « хайет фаолияти тоифасини бахолаш.

 18. II гурух ногиронлигини белгилаш мезонлари

 19. Кушимчалар дисфункциясини реабилитация килиш буйича эксперт ташхиси. Функционал синфлар буйича бахолаш.

 20. Электрон юрак стимулятори имплптациясидан сунг реабилитация

 21. Реабилитациядаги асосий тушунчалар: реабилитация обьекти, жихатлари , бошкичлари

 22. «Урганиш кобилияти «хайет фаолияти тоифасини бахолаш

 23. 18 ёшгача булган болаларда ногиронликнианиклаш мезонлари.

 24. Орка мия дисфункциясини реабилитация кили шва эксперт диагностикаси. Функционал синфлар буйича бахолаш.

 25. Гипертония касаллиги реабилитацияси.

 26. Ижтимоий реабилитация

 27. «Уз-хатти –харакатларини бошкариш кобилияти» хайет фаолияти тоифасини бахолаш

 28. Беморни тиббий реабилитация килишнинг индивидуал дастурини тугрисидаги низом.

 29. Вертебрал огрик синдромини реабилитация килиш буйича эксперт диагностикаси. Функционал синфлар буйича бахолаш.

 30. Гломерулар буйрак касаллигини тиклаш

 31. Профессионал реабилитация

 32. Касбий терапия асослари

 33. «Мустакил харакат килиш кобилияти» хайет фаолияти тоифасини бахолаш.

 34. Сурункали пиелонефритни тиклаш.

 35. Переферик томир касалликларни тиклаш.

 36. Психологик реабилитация

 37. Амбулатория шароитида тиббий ёрдам курсатадиган согликни саклаш ташкилотининг тиббий реабилитация тиббий реабилитация булимии тугридасиги низом.

 38. « Иш кобилияти» хайет фаолияти тоифасини бахолаш.

 39. Сурункали обструктив упка касаллигини тиклаш

 40. Пострезекцион ва ваготомик синдромларда реабилитация.

 41. Жисмоний реабилитациянинг асосий услублари

 42. Стационар шароитда соғлиқни сақлаш ташкилотларининг тиббий реабилитация бўлимларида тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича низомлар

 43. Тиббий экспертиза ва реабилитациянинг ўзаро боғлиқлиги

 44. Бронхиал астма реабилитацияси

 45. Ичакнинг жаррохлик касалликларида реабилитация

 46. Кинезотерапия асослари

 47. Вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик экспертизасининг асосий низомлари

 48. Тиббий реабилитациянинг даволашдан асосий фарқлари

 49. Сурункали гастродуоденал яра касаллиги реабилитацияси

 50. Онкологик касалликлар реабилитацияси

 51. Жисмоний реабилитациянинг асосий услублари

 52. Тиббий-ижтимоий реабилитациянинг асосий тамойиллари

 53. Клиник ва меҳнат прогнози тушунчаси ва унинг кўринишлари

 54. Гепатит ва циррозда реабилитация усуллари

 55. Суяк ва бўғимларнинг дегенератив-дистрофик касалликларида реабилитация усуллари

 56. “Ёшга доир фаолиятнинг етакчи қобилияти”ни ҳаёт фаолияти даражасини баҳолаш

 57. Реабилитациянинг асосий тушунчалари:объектлар, аспектлар,босқичлар

 58. Умуртқа функциясини бузилишини реабилитацион-эксперт ташҳислаш. Функционал синфлар бўйича баҳолаш

 59. Бўғимларни эндопротезлашда реабилитация усуллари

 60. Ишемик инсультларда реабилитация усуллари

 61. Тиббий реабилитация самарадорлигини баҳолаш мезонлари

 62. Реабилитациянинг техник воситалари

 63. Клиник-реабилитацион гуруҳлар: эрта реабилитация, беморлар реабилитацияси, ногиронлар реабилитацияси

 64. Сурункали панкреатитда реабилитация усуллари

 65. Геморрогик инсультда реабилитация усуллари

 66. Ҳаётий фаолият даражалари

 67. Ногиронликка олиб келувчи касалликларни турлари

 68. Буйрак функциясини бузилишида реабилитацион-эксперт ташҳислаш. Функционал синфлар бўйича баҳолаш

 69. Холецистэктомиядан сўнг реабилитация усуллари

 70. Орқа мия жароҳатланишида реабилитация усуллари

 71. Функционал синфлар бўйича ҳаёт фаолиятини чекланганлигини баҳолаш тамойиллари

 72. Умумий гемодинамикани бузилишини реабилитацион-эксперт ташҳислаш. Функционал синфлар бўйича баҳолаш

 73. Инфаркт миокардни стационар босқичида жисмоний реабилитация усуллари

 74. Бош мия жароҳатланишида реабилитация усуллари

 75. Гипертиреозда реабилитация усуллари

 76. Реабилитация турлари

 77. Коронар кон айланиш бузилишларини реабилитацион- эксперт диагностикаси.Функционал синфлар буйича бахолаш

 78. Миокард инфарктини амбулатор боскичда физик реабилитацияси.

 79. Буйин умуртка погонаси вертеброген зарарланишларида реабилитацияни куллаш.

 80. Гипотиреозда реабилитация куллаш

 81. Ногиронларни тиббий реабилитация килиш ва реабилитацион - клиник гурухлар шакллантириш боскичида беморларни танлаш критериялари

 82. Юрак ритмини ва утказувчанлиги бузилишини реабилитацион - диагностикаси .Функционал синфлар буйича бахолаш.

 83. ЮИК ни оператив давалашда физик реабилитация куллаш

 84. Бел сохаси умурткасини вертеброген зарарланишларида реабилитация куллаш

 85. Метаболик синдромда реабилитация куллаш

 86. Физик ишчанликни бахолаш

 87. Харакат бузилишларини реабилитацион- эксперт диагностикаси Функционал синфлар буйича бахолаш

 88. АГ да физик реабилитация

 89. Вегетатив нерв касалликларида реабилитация куллаш

 90. Ревматоид артритда реабилитация куллаш

 91. Тиббий реабилитациянинг асосий принциплари

 92. Нафас аьзолари касалликларида физик реабилитация куллаш

 93. Марказий парез ва параличларида физик реабилитация куллаш

 94. Серонегатив спондилоартритларда реабилитация куллаш

 95. Кандли диабетда реабилитация куллаш

 96. Ногиронларни индивидуал реабилитация дастури тушунчаси

 97. Овкат хазм килиш аьзолари касалликларини физик реабилитацияси

 98. Миокард инфарктида узок муддат физик машгулотларни утказишни принциплари.

 99. Тез ва узок касал булувчи болаларни реабилитацияси

 100. Переферик асаб жарохатларида реабилитация куллаш

 101. Реабилитацион потенциал тушунчаси.Аниклаш критериялари Реабилитацион потенциал турлари

 102. Переферик кон томирлар касалликлари физик реабилитацияси

 103. Миокард инфарктини стационар даволаш боскичида реабилитация куллаш

 104. Болаларда тугма суяк мушак тизими патологиясида физик реабилитация куллаш

 105. “Беморлар мактаби”ни ташкиллаштириш ва ўтказиш.

 106. Физик ишчанликни аниклаш

 107. Харакат бузилишларини реабилитацион-эксперт диагностикаси. Функционал синфлар буйича бахолаш

 108. Миокард инфарктини амбулатор шароитда физик реабилитацияси

 109. Бугим касалликларида физик реабилитацияси

 110. Болаларда тугма юрак нуксонларини реабилитацияси

 111. Тиббий реабилитация ,унинг мазмуни ва услублари.

 112. I гурух ногиронлигини аниклаш критериялари

 113. Периферик кон айланиши бузилишларида реабилитацион-эксперт диагностикаси Функционал синфлар буйича бахолаш

 114. Таянч характер аппарати жарохатларида реабилитация куллаш

 115. БЦП(ДЦП) да реабилитация куллаш

 116. Дарсонвализацияда муолажаларни қўллаш услублари.

 117. Физиотерапевтик ёрдамнинг замонавий тизими.

 118. Душ муолажаларининг турлари. Муолажаларни қўллаш услуби. Кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 119. ЮИК. Стенокардия зўриқишида ФС-2 (асоратсиз тури) физиотерапия.

 120. Инфрақизил нурлар, аппаратура, услублари, кўрсатмалар.

 121. Физиотерапевтик ёрдамнинг замонавий тизими.

 122. Физиотерапия хонаси, меёърлар, таъминот ва хисобот шакли.

 123. Бальнеотерапия: радон минерал сувлар, услублари, таъсир механизми. Кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 124. Электрофорез, аппаратура, қўллаш услублари, таъсир механизми. Кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 125. Ультратовуш, аппаратура, қўллаш услублари, таъсир механизми, Кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 126. Диадинамик токлар, аппаратура, қўллаш услублари, таъсир механизми, Кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 127. Электросон, аппаратура, қўллаш услублари, таъсир механизми. Кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 128. Акупунктура терапия асослари, даво самараси, қўллаш услублари, параметрлари. Кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 129. Бальнеотерапия: сероводород ванналар, услублари, таъсир механизми, Кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 130. Иссиқлик билан даволаш, турлари ва уларнинг хусусиятлари, даволаш амалиётида қўлланилиши.

 131. Минерал сувларнинг тавсифи ва таснифи.

 132. Душ муолажаларини турлари. Муолажа қўллаш услублари. Кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 133. ЮИК. Стенокардия зўриқишида ФС-2 (асоратсиз тури) физиотерапия.

 134. Инфракизил нурлар, аппаратура, услублари, кўрсатмалар.

 135. Ультратовуш ва таъсир механизми, аппаратура, муолажаларни қўллаш услублари. Кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 136. Лазеротерапия, аппаратура, муолажаларни қўллаш услублари, таъсир механизми, кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 137. Гальванизациянинг электрофорездан афзалликлари.

 138. СМВ – терапия, аппаратура, муолажаларни қўллаш услублари, таъсир механизми, кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 139. Индуктотермия, аппаратура, муолажаларни қўллаш услублари, таъсир механизми, кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 140. Сув билан даволаш, турлари ва уларнинг қўллаш усуллари.

 141. Озокерит ва парафин аппликациялари, таъсир механизми, кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 142. УВЧ (УЮЧ)– терапия, аппаратура, муолажаларни қўллаш услублари, таъсир механизми, кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 143. Физиоаппаратлар ҳимоя синфлари.

 144. Душ муолажаларини турлари. Муолажаларни қўллаш услублари. Дозалаш усуллари. Кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 145. Бальнеотерапия: сероводород ванналари, муолажаларни қўллаш услублари, таъсир механизми, кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 146. Механик факторларнинг даволашда қўлланилиши.

 147. Электростимуляция, параметрлари, даволаш самараси, кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 148. Балчиқ аппликациялари, муолажаларни қўллаш услублари, таъсир механизми, кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

 149. УБН (УФО) нурларининг қўллашга кўрсатмалар лучей.

 150. Балчиқли ванналар. Уларни даволашда қўллаш. Кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.

Download 108.68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling