Referat mavzulari


Download 5.99 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/18
Sana14.02.2017
Hajmi5.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
YAGONA USLUBIY TIZIM  
 
 
 
TA‟LIM TEXNOLOGIYASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOSHKENT          
 

 
65 
 
 
O‘quv mashg‘ulotida ta‘lim texnologiyasi modeli 
 
Mashg‟ulot №  1 
MAVZU: JSN.Tashkiliy uslubiy ishlar, DSENM  Kommunal gigiena bo‘limi tashkiliy, 
rejalashtirish, xisob xisobga olish ishlarining uziga xosligi. 
                          
Ta‘lim berish texnologiyasi (amaliy mashg‘ulot) 
Vaqt: 270 daqiqa   
Talabalar soni: 10-12 
O‘quv mashg‘ulotining shakli 
va turi 
Amaliy mashg‘ulot  
O‘quv 
mashg‘ulotining 
tuzilishi   
1. Kirish qism 
2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar  
3. Nazariy qism 
4. Analitik qism:  
-organayzer 
-Test va vaziyatli masalalar 
5. Amaliy qism 
O‘quv mashg‘uloti maqsadi: -
 
Talabalarga DSENM  ishni tashkillashtirish rejalashtirish va 
xisobotlar ni  baholashga urgatish. 
-
 
DSENM  Kommunal gigiena bo‘limiida ish yuritishni 
tashkillashtirishga urgatish 
-
 
Talabalarga kommunal gigiena  bo‘yicha qonuniy-me‘yoriy 
xujjatlar bilan ishlashga urgatish. 
-
 
Tashki muhit ob‘ektlarining ifloslanishdan sanitariya 
muxofazalash  bo‘yicha profilaktik chora tadbirlar ishlab chiqishga 
urgatish. 
Talaba bilishi kerak: 
DSENM  ishni tashkillashtirish rejalashtirish va xisobotlar ni  
baholashni. Kommunal gigiena  bo‘yicha qonuniy-me‘yoriy xujjatlar 
bilan ishlashni. Tashki muhit ob‘ektlarining ifloslanishdan sanitariya 
muxofazalash  bo‘yicha profilaktik chora tadbirlar ishlab chiqishni. 
Ogoxlantiruvchi  va  joriy  sanitariya  nazoratini  olib  borish  va  ularni 
tekshirish usullarini bilish 
Talaba bajara olishi lozim: 
DSENM  ishni tashkillashtirish rejalashtirish va xisobotlar ni  
baholashni. Kommunal gigiena  bo‘yicha qonuniy-me‘yoriy xujjatlar 
bilan ishlashni. 
 

 
66 
Pedagogik vazifalar: 
DSENM  Kommunal gigiena  
bo‘limi ishini  
tashkillashtirish rejalashtirish 
va xisobotlar ni  baholashga 
urgatish. 
-
 
Talabalarga DSENM  
Kommunal gigiena bo‘limida 
ish yuritishni 
tashkillashtirishga o‘rgatish 
DSENM  Kommunal 
gigiena bo‘limida ish 
yuritishni o‘ziga xos 
tomonlarini o‘rgatish 
Tashki  muhit  ob‘ektlarining 
ifloslanishdan 
sanitariya 
muxofazalash 
 
bo‘yicha 
profilaktik  chora  tadbirlar 
ishlab chiqishga o‘rgatish  o‘z 
bilim  doirasini    epidemiyaga 
qarshi  kurashish  to‘g‘risida  
bilimlarni    shakllantirish  va   
qiziqish  uyg‘otish 
O‘quv   faoliyati   natijalari: 
Tashki muhit ob‘ektlarining ifloslanishdan sanitariya muxofazalash  
bo‘yicha profilaktik chora tadbirlar ishlab chiqish va ularni  tartibli 
ravishda ochib beradilar 
Kommunal gigiena  bo‘yicha qonuniy-me‘yoriy xujjatlar bilan ishlarni 
bosqichama-bosqich  tasniflaydilar 
Kommunal gigiena bo‘limida ish yuritishni o‘ziga xos tomonlarini bilishi 
lozim 
DSENM  Kommunal gigiena bo‘limiida ish yuritishni 
tashkillashtirishni bilishi lozim . 
   Talabalarda  aqliy  fikr  yuritishni  o‘stirish,  Tashki  muhit 
ob‘ektlarining  ifloslanishdan  sanitariya  muxofazalash    bo‘yicha 
profilaktik chora tadbirlar ketma – ketlik chizmasini to‘g‘ri tassavur 
qilishi, tanqidiy mulohazani shakllantiradilar; 
 
Ta‘lim usullari 
Ma‘ruza, aqliy hujum, hikoya, namoyish, videousul, amaliy ish usuli, 
kitob bilan ishlash, suhbat, ta‘limiy o‘yin, pinbord, organayzer. 
 
Ta‘lim shakli 
Jamoaviy,  guruhlarda  ishlash  («Birgalikda  o‘qiymiz»,  «O‘ylang-
Juftlikda ishlang-Fikr almashing»), yakka tartibli 
Ta‘lim vositalari 
Doska-stend,  videofilmlar,  grafik,  diagrammlar,  chizma,  sxema, 
eslatma,  nazorat  varag‘i,  matnlar,  nazorat  savollari,  testlar,  vaziyatli 
masalalar, o‘rgatuvchi- nazorat qiluvchi dasturlar   
Ta‘lim berish sharoiti 
Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan xonalar, 
guruhli shakllarda ishlashga mo‘ljallangan xonalar, 
 tegishli  jadvallar,  sxemalar,  slaydlar,    yangi  pedagogik 
texnologiyalar,    o‘rgatuvchi-nazorat  qiluvchi  dasturlar,  O‘z.Res 
SSVning  buyruqlari,  metodik  qo‘llanmalar.  San  Qva  Q,  O‘z  Res 
Qonunlari  
 
Monitoring va baholash 
Og‘zaki so‘rov: tezkor-so‘rov, yozma so‘rov: test  
 
O‘quv mashg‘ulotining texnologik xaritasi  
Ish bosqichlari va 
vaqti 
90-daqiqa. 
Faoliyat 
Ta‘lim beruvchi 
Ta‘lim oluvchilar 

 
67 
1-bosqich. 
5 daqiqa 
 
5 daqiqa 
 
 
5 daqiqa 
 
 
5 daqiqa 
 
1.1. Daftarlar va davomatni tekshirish 
 
1.2 Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan 
natijalarni etkazadi. Mashg‘ulot rejasi 
bilan tanishtiradi. 
1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni, 
mustaqil ishlash uchun adabiyotlar 
ro‘yxatini aytadi  
1.3. O‘quv mashg‘ulotida o‘quv ishlarini 
baholash mezonlari bilan tanishtiradi. 
 
Tinglaydilar, yozib 
oladilar. 
Aniqlashtiradilar, 
savollar beradilar 
2-bosqich. 
10 daqiqa 
  
10 daqiqa 
 
 
 
5 daqiqa 
 
 
 
10 daqiqa 
 
 
 
 
2.1. Tezkor-so‘rovG‘ savol-javobG‘ aqliy 
hujum orqali bilimlarni faollashtiradi. 
2.2. Amaliy mashg‘ulotning rejasi va tuzilishiga 
muvofiq ta‘lim jarayonini tashkil etish 
bo‘yicha harakatlar tartibini bayon qiladi  (―Davra stoli‖ 
ishbilarmonlik o‘yini) 
2.3.  Klaster  va  konseptual  jadval  organayzerlarning 
ishlash  tartibini  tushuntiradi  va  talabalarni  guruhlarga 
ajratadi  
       Tanaffus  - 5 daqiqa 
2.4.Talabalarga mavzuni o‘zlashtirish uchun belgilangan 
ko‘rgazmali  qurollar  (  test  va  vaziyatli  masala,  
kompyuter dasturlari, fantomlar)ni taqdim etish, ulardan 
foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar va tushuntirish berish 
 
Javob beradilar. 
Yozadilar. 
 
 
Guruhlarda 
ishlaydilar, 
taqdimot qiladilar 
va bosh. 
3-bosqich. 
 
10 daqiqa 
 
10 daqiqa 
 
 
10 daqiqa 
 
 
 
5 daqiqa 
 
 
3.1. Amaliy ko‘nikmalarni bajarish 
 
3.2.Mavzu bo‘yicha yakun qiladi, qilingan 
ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida 
ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga 
talabalar e‘tiborini qaratadi. 
3.3. Guruhlar ishini baholaydilar, o‘quv 
mashg‘ulotining maqsadga erishish 
darajasini tahlil qiladi.  
3.5. Mustaqil ish uchun topshiriq beradi va 
uning baholash mezonlarini etkazadi 
 
Amaliy 
kunikmalarni 
bajaradilar 
 
 
 
O‘z-o‘zini, o‘zaro 
baholashni 
o‘tkazadilar. 
Savol beradilar 
Topshiriqni 
yozadilar 
 
 
1. MOTIVATSIYA 
1.Talabalarni kasbiy tayyorlashda muhimliligini qayd etgan holda mavzuni asoslash. Sanitariya-
epidemiologiya  stansiyasining  keyin  va  ko‘p  kirrali  faoliyatida  tashkiliy  -  uslubiy  ish  (TUI)  muhim 
urin tutadi. TUI "Davlat sanitariya nazorati haqidagi qonun, DSENM  haqidagi nizom (1996 y.), 
3.03.  №2599919  DSENM  laboratoriyalarini  metrologik  ta‘minlash  va  standartlash  tirish  guruhi 
haqida  nizomi  O‘zbekiston  RSSV  direktiv  xujjatlari,  O‘zR  SSV,  xokimiyatlar,  bosh  shifokori, 
direktiv  xujjatlariga  asosan  olib  boriladi.  TUI  DSENMning  hamma  strukturaviy  bilimlari  bilan 
birgalashib  olib  boriladi.  TUI  ning  asosiy  vazifasi    tashqi  va  ichki  muhitni  saqlash  va  aholi 
salomatlik  ko‘rsatkichlarini  yaxshilash  maqsadida,  nazorat  qilinadigan  ma‘muriy  xududdagi 

 
68 
ob‘ektlarda  ogohlantiruvchi  va  joriy  nazorat  o‘tkazishda  sanepidiya  muassasalarning  tashkiliy-
uslubiy ishini etarli darajada ta‘minlashdir. 
Talabaga  javobgarlik  xissini,  singdirish,  qiziqtirish  va  amali  ko‘nikmalarni  egallashda  zaruriy 
bilimlar xajmini kengaytirish. 
-  Kelajakda  to‘g‘ri  va  o‘ziga  ishongan  xolda,  logik  va  kritik  fikrlashni,  kasbiga  ma‘suliyatli 
yondoshishni talabada shakllantirish. 
-  Bo‘lajak  shifokorni  shakllantirishda    DSENM      Kommunal  gigiena  bhlimi  tashkiliy, 
rejalashtirish, xisob xisobga olish ishlarining uziga xosligi  va 
shifokor  vazifalarni  o‘rgatish.  Olingan  nazariy  bilimlar  va  amaliy  ko‘nikmalar  hajmi  talabaga 
kelajakdagi amaliyotida yordam beradi. 
 
2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar 
         Shu    mavzuni  o‘qitishda  talabalar  umumiy  gigiena,  epidemiologiya,  mikrobiologiya, 
yuqumli  kasalliklar,  bolalar  kasalliklari,  ichki  kasalliklar,  immunologiya  va  virusologiya 
fanlaridan olgan bilimlariga asoslangan.  
 
 
 
                                    O‘quv mashg‘ulotida ta‘lim texnologiyasi modeli 
Mashg‟ulot № 2 
Mavzu: JSN. Aholi turar joy mintaqasida fizik omillarni o‘rganish. 
                         Ta‘lim berish texnologiyasi (amaliy mashg‘ulot) 
Vaqt: 270 daqiqa   
Talabalar soni: 10-12 
O‘quv 
mashg‘ulotining 
shakli va turi 
Amaliy mashg‘ulot  
O‘quv 
mashg‘ulotining 
tuzilishi   
1. Kirish qism 
2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar  
3. Nazariy qism 
4. Analitik qism:  
-organayzer 
-Test va vaziyatli masalalar 
5. Amaliy qism 
O‘quv 
mashg‘uloti 
maqsadi: 
-
 
Talabalarga aholi yashash punktlarida EMM, shovkin va 
tebranishlarni fizik  fiziologik ta‘sirini aniqlash to‘g‘risida uslubiy 
bilim berish 
-
 
Aholi yashash punktlarida EMM, shovkin va tebranishlarni 
darajasini aniqlash uslubi to‘g‘risida tushuncha berish 
-
 
EMM, shovkin va tebranishlarni biologik ta‘sir mexanizmlari 
to‘g‘risida tushuncha berish 
-
 
Aholi yashash punktlari va turar joylarda EMM, shovkin va 
tebranishlarni darajasini kamaytirish bo‘yicha chora tadbirlarni ishlab 
chiqish. 
 
Talaba bilishi kerak: 
Aholi  turar  joylarida  fizik  omillarning    salbiy  ta‘sirini  oldini  olish 
bo‘yicha  profilaktik    chora-tadbirlarni  amalga  oshirishni.  Aholi  turar 
joylarida  fizik  omillar  bo‘yicha  ogoxlantiruvchi  va  joriy  sanitariya 
nazoratini olib borish va ularni tekshirish usullarini bilish 
 
Talaba bajara olishi lozim: 
Aholi turar joylarida fizik omillarning  salbiy ta‘sirini oldini bo‘yicha 
tashkiliy, uslubiy tadbirlarni va mukammal tekshirish ishlarini   bajara   
olishi  lozim.  

 
69 
Aholi turar joylarida fizik omillardan laboratoriya tekshirish uchun 
namunalar olishni bajara olish 
 
Pedagogik vazifalar: 
Aholi turar joylarida fizik 
omillarning salbiy ta‘siriga 
qarshi kurashish  ishlarni  
o‘rgatish 
Talabalarga 
aholi 
turar 
joylarida 
fizik 
omillar 
manbai 
ustidan 
ogoxlantiruvchi  va  joriy 
sanitariya  nazoratini  olib 
borishda shifokor  vazifalari 
bilan tanishtirish 
Teleminoralar, 
radiolakatsiya 
stansiyalarining  o‘ziga xos 
tomonlarini o‘rgatish 
Aholi  turar  joylarida  fizik 
omillarning 
ahamiyatini 
o‘rgatish,  ularni  aniqlash 
usullarini 
talabalarga 
o‘rgatish 
 
o‘z 
bilim 
doirasini    shakllantirish va   
qiziqish  uyg‘otish 
O‘quv   faoliyati   natijalari: 
Aholi turar joylarida fizik omillarning salbiy ta‘sirini oldini olish bo‘yicha  
kurashish uchun olib borilgan chora-tadbirlarni  tartibli ravishda ochib 
beradilar 
Aholi turar joylarida fizik omillar manbalarini mukammal  tekshirish 
ishlarni bosqichama-bosqich  tasniflaydilar 
Aholi turar joylarida fizik omillar manbai teleminoralar,radiolakatsiya 
stansiyalarining  o‘ziga xos tomonlarini bilishi lozim 
- Aholi turar joylarini  funksional mintaqalari va unda fizik omillar 
manbasini rejalashtirishga qo‘yiladigan gigienik talablarni bilishi 
lozim 
  Talabalarda  aqliy  fikr  yuritishni  o‘stirish,  aholi  turar  joylarida  fizik 
omillar  manbasiga  qarshi  ishlarni  tashkillashtirish  va  profilaktik  
tadbirlar  ketma  –  ketlik  chizmasini  to‘g‘ri  tassavur  qilishi,  tanqidiy 
mulohazani shakllantiradilar; 
   
  Talabalar aholi turar joylarida fizik omillar manbasini sanitariya 
tekshirish bosqichlari tartibini va uni tartibli ravishda bajara olishi 
lozim. 
Ta‘lim usullari 
Ma‘ruza, aqliy hujum, hikoya, namoyish, videousul, amaliy ish usuli, 
kitob bilan ishlash, suhbat, ta‘limiy o‘yin, pinbord, organayzer. 
 
Ta‘lim shakli 
Jamoaviy,  guruhlarda  ishlash  («Birgalikda  o‘qiymiz»,  «O‘ylang-
Juftlikda ishlang-Fikr almashing»), yakka tartibli 
Ta‘lim vositalari 
Doska-stend,  videofilmlar,  grafik,  diagrammlar,  chizma,  sxema, 
eslatma,  nazorat  varag‘i,  matnlar,  nazorat  savollari,  testlar,  vaziyatli 
masalalar, o‘rgatuvchi- nazorat qiluvchi dasturlar   
Ta‘lim berish sharoiti 
Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan xonalar, guruhli shakllarda 
ishlashga mo‘ljallangan xonalar, tegishli jadvallar, sxemalar, slaydlar,  
yangi pedagogik texnologiyalar, o‘rgatuvchi-nazorat qiluvchi 
dasturlar, O‘z.Res SSVning buyruqlari, metodik qo‘llanmalar. San Q 
va Q, O‘z Res Qonunlari  
 
Monitoring va baholash 
Og‘zaki so‘rov: tezkor-so‘rov, yozma so‘rov: test  
 
O‘quv mashg‘ulotining texnologik xaritasi  
Ish bosqichlari va 
vaqti 
90-daqiqa. 
Faoliyat 
Ta‘lim beruvchi 
Ta‘lim oluvchilar 

 
70 
1-bosqich. 
5 daqiqa 
 
5 daqiqa 
 
 
5 daqiqa 
 
 
5 daqiqa 
 
1.1. Daftarlar va davomatni tekshirish 
 
1.2 Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan 
natijalarni etkazadi. Mashg‘ulot rejasi 
bilan tanishtiradi. 
1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni, 
mustaqil ishlash uchun adabiyotlar 
ro‘yxatini aytadi  
1.3. O‘quv mashg‘ulotida o‘quv ishlarini 
baholash mezonlari bilan tanishtiradi. 
 
Tinglaydilar, yozib 
oladilar. 
Aniqlashtiradilar, 
savollar beradilar 
2-bosqich. 
10 daqiqa 
  
10 daqiqa 
 
 
 
5 daqiqa 
 
 
 
10 daqiqa 
 
 
 
 
2.1. Tezkor-so‘rovG‘ savol-javobG‘ aqliy 
hujum orqali bilimlarni faollashtiradi. 
2.2. Amaliy mashg‘ulotning rejasi va tuzilishiga 
muvofiq ta‘lim jarayonini tashkil etish 
bo‘yicha harakatlar tartibini bayon qiladi  (―Davra stoli‖ 
ishbilarmonlik o‘yini) 
2.3.  Klaster  va  konseptual  jadval  organayzerlarning 
ishlash  tartibini  tushuntiradi  va  talabalarni  guruhlarga 
ajratadi  
       Tanaffus  - 5 daqiqa 
2.4.Talabalarga mavzuni o‘zlashtirish uchun belgilangan 
ko‘rgazmali  qurollar  (  test  va  vaziyatli  masala,  
kompyuter dasturlari, fantomlar)ni taqdim etish, ulardan 
foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar va tushuntirish berish 
 
Javob beradilar. 
Yozadilar. 
 
 
Guruhlarda 
ishlaydilar, 
taqdimot qiladilar 
va bosh. 
3-bosqich. 
 
10 daqiqa 
 
10 daqiqa 
 
 
10 daqiqa 
 
 
 
5 daqiqa 
 
 
3.1. Amaliy ko‘nikmalarni bajarish 
 
3.2.Mavzu bo‘yicha yakun qiladi, qilingan 
ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida 
ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga 
talabalar e‘tiborini qaratadi. 
3.3. Guruhlar ishini baholaydilar, o‘quv 
mashg‘ulotining maqsadga erishish 
darajasini tahlil qiladi.  
3.5. Mustaqil ish uchun topshiriq beradi va 
uning baholash mezonlarini etkazadi 
 
Amaliy 
kunikmalarni 
bajaradilar 
 
 
 
O‘z-o‘zini, o‘zaro 
baholashni 
o‘tkazadilar. 
Savol beradilar 
Topshiriqni 
yozadilar 
 
 
 
1. Motivatsiya 
        
Talabalarni  kasbiy  tayyorlashda  muhimliligini  qayd  etgan  holda  mavzuni 
asoslash.  Talabalarga  ko‘pgina  biologik  va  kimyoviy  ifloslantiruvchilardan  farqli  o‘larok  fiziq 
ko‘rsatkichlar  EMM,  shovqin  va  tebranishlarni  er  biosferasining  tabiiy  omili  xisoblanadi.  Fan 
texnika    taraqqiyoti  davrida    aholining  turli  xil  energetik  fizik  muhitdan  asrash  xozirgi 
zamonning  asosiy  masalalaridan  biri  bo‘lib  kolmokda  chunki  EMM,  shovkin  va  tebranishlarni 
ta‘siri  borgan  sari  ko‘paymokda  bu  esa  inson  uchun  katta  xavf  keltirib  chiqarmokda.  Aholi 
yashash  punktlarida  elektromagnit  nurlanishlar  elektromagnit  tulkinlar  kurinishida  tarqaladi, 

 
71 
ularning    asosiy  ko‘rsatkichi  bo‘lib  tulkin  uzunligi  metrlarda,  tebranish  chastotasi  gerslarda  va 
tarqalish tezligi metrG‘sekundlarda xisoblanadi.  
Talabaga  javobgarlik  xissini,  singdirish,  qiziqtirish  va  amali  ko‘nikmalarni  egallashda  zaruriy 
bilimlar xajmini kengaytirish. 
-        Kelajakda  to‘g‘ri  va  o‘ziga  ishongan xolda,  logik va  kritik  fikrlashni, kasbiga  ma‘suliyatli 
yondoshishni talabada shakllantirish. 
-  Bo‘lajak  shifokorni  shakllantirishda  aholi  turar  joylarida  fizik  omillarning  salbiy  ta‘siriga 
qarshi  ishlarni  tashkillashtirish,    teleminoralar  va  radiolokatsiya  stansiyalarini,  sanitariya 
tekshiruvida  shifokor  vazifalarni  o‘rgatish.  Olingan  nazariy  bilimlar  va  amaliy  ko‘nikmalar 
hajmi talabaga kelajakdagi amaliyotida yordam beradi. 
    
2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar 
         Shu    mavzuni  o‘qitishda  talabalar  umumiy  gigiena,  epidemiologiya,  mikrobiologiya, 
yuqumli  kasalliklar,  bolalar  kasalliklari,  ichki  kasalliklar,  immunologiya  va  virusologiya 
fanlaridan olgan bilimlariga asoslangan.  
 
O‘quv mashg‘ulotida ta‘lim texnologiyasi modeli 
Mashg‟ulot № 3 
        Mavzu: JSN. Sport sog‘lomlashtirish majmualarini va sport inshoatlarini sanitariya 
tekshiruvdan o‘tkazish. 
                         Ta‘lim berish texnologiyasi (amaliy mashg‘ulot) 
Vaqt: 270 daqiqa   
Talabalar soni: 10-12 
O‘quv 
mashg‘ulotining 
shakli va turi 
Amaliy mashg‘ulot  
O‘quv 
mashg‘ulotining 
tuzilishi   
1. Kirish qism 
2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar  
3. Nazariy qism 
4. Analitik qism:  
-organayzer 
-Test va vaziyatli masalalar 
5. Amaliy qism 
O‘quv 
mashg‘uloti 
maqsadi: 
Talabalarga sport sog‘lomlashtirish majmualarini va sport inshoatlarini 
bosh loyixalarini tanishtirish. 
Sport 
sog‘lomlashtirish 
majmualarini 
va 
sport 
inshoatlarini 
loyixalariga xulosa berish tartib qoidalarini o‘rgatish. 
Sport 
sog‘lomlashtirish 
majmualari 
va 
sport 
inshoatlarida 
ogoxlantiruvchi va joriy sanitariya nazoratini olib borishni o‘rgatish. 
Sport  sog‘lomlashtirish  majmualarini  va  sport  inshoatlarini  tekshirish 
usullarini o‘rgatish. 
Sport 
sog‘lomlashtirish 
majmualarini 
va 
sport 
inshoatlarini 
laboratoriya  tekshiruv  natijalariga  asoslanib  taxlil  qilish  va  xulosa 
berish. 
 
Talaba bilishi kerak: 
Sport sog‘lomlashtirish majmualarini va sport inshoatlarini profilaktik  
chora-tadbirlarni 
amalga 
oshirishni. 
Sport 
sog‘lomlashtirish 
majmualarini va sport inshoatlarini ogoxlantiruvchi va joriy sanitariya 
nazoratini olib borish va ularni tekshirish usullarini bilish 
 
Talaba bajara olishi lozim: 
Sport sog‘lomlashtirish majmualarini va sport inshoatlarini tashkiliy, 
uslubiy tadbirlarni va mukammal tekshirish ishlarini   bajara   olishi  
lozim.  

 
72 
Sport sog‘lomlashtirish majmualarini va sport inshoatlarini 
laboratoriya tekshirish uchun namunalar olishni bajara olish 
 
Pedagogik vazifalar: 
Sport sog‘lomlashtirish 
majmualari va sport 
inshoatlarida epidemiyaga 
qarshi kurashish  ishlarni  
o‘rgatish 
Talabalarga 
sport 
sog‘lomlashtirish 
majmualarini 
va 
sport 
inshoatlarini 
ogoxlantiruvchi  va  joriy 
sanitariya  nazoratini  olib 
borishda shifokor  vazifalari 
bilan tanishtirish 
Cho‘milish 
basseynlarining va 
gimnastika zallarining 
o‘ziga xos tomonlarini 
o‘rgatish 
Sport 
sog‘lomlashtirish 
majmualarini 
va 
sport 
inshoatlarini  epidemiologik  
ahamiyatini 
o‘rgatish, 
maiyshiy 
chiqindilarni 
utilizatsiya  qilish  hamda 
basseynlardagi 
suvlarni 
zararsizlantirish 
usullarni 
talabalarga  o‘rgatish    o‘z 
bilim 
doirasini  
epidemiyaga 
qarshi 
kurashish 
to‘g‘risida  
bilimlarni    shakllantirish  va   
qiziqish  uyg‘otish 
O‘quv   faoliyati   natijalari: 
Sport sog‘lomlashtirish majmualari va sport inshoatlarida epidemiyaga 
qarshi kurashish uchun olib borilgan chora-tadbirlarni  tartibli ravishda 
ochib beradilar 
Sport sog‘lomlashtirish majmualari va sport inshoatlarida o‘tkaziladigan 
mukammal tozalash ishlarni bosqichama-bosqich  tasniflaydilar 
Cho‘milish basseynlarining va gimnastika zallarining o‘ziga xos 
tomonlarini bilishi lozim 
- Sport sog‘lomlashtirish majmualari va sport inshoatlarida qurilish tizimlari, 
funksional mintaqalari va ichki rejalashtirishga qo‘yiladigan gigienik 
talablarni bilishi lozim 
  Talabalarda  aqliy  fikr  yuritishni  o‘stirish,  sport  sog‘lomlashtirish 
majmualari  va  sport  inshoatlarida  epidemiyaga  qarshi  ishlarni 
tashkillashtirish  va  QMChlarni    va  basseyndagi  suvlarni  mukammal 
tozalash    tadbirlar  ketma  –  ketlik  chizmasini  to‘g‘ri  tassavur  qilishi, 
tanqidiy mulohazani shakllantiradilar; 
   
  Talabalar QMChlarni utilizatsiya qilish va basseynlardagi suvlarni 
zararsizlantirish tartibini va tartibli ravishda bajara olishi lozim 
Ta‘lim usullari 
Ma‘ruza, aqliy hujum, hikoya, namoyish, videousul, amaliy ish usuli, 
kitob bilan ishlash, suhbat, ta‘limiy o‘yin, pinbord, organayzer. 
 
Ta‘lim shakli 
Jamoaviy,  guruhlarda  ishlash  («Birgalikda  o‘qiymiz»,  «O‘ylang-
Juftlikda ishlang-Fikr almashing»), yakka tartibli 
Ta‘lim vositalari 
Doska-stend,  videofilmlar,  grafik,  diagrammlar,  chizma,  sxema, 
eslatma,  nazorat  varag‘i,  matnlar,  nazorat  savollari,  testlar,  vaziyatli 
masalalar, o‘rgatuvchi- nazorat qiluvchi dasturlar   
Ta‘lim berish sharoiti 
Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan xonalar, 
guruhli shakllarda ishlashga mo‘ljallangan xonalar, 
 tegishli 
jadvallar, 
sxemalar, 
slaydlar, 
 
yangi 
pedagogik 
texnologiyalar,    o‘rgatuvchi-nazorat  qiluvchi  dasturlar,  O‘z.Res 
SSVning  buyruqlari,  metodik  qo‘llanmalar.  San  Qva  Q,  O‘z  Res 
Qonunlari  
 
Monitoring va baholash 
Og‘zaki so‘rov: tezkor-so‘rov, yozma so‘rov: test  

 
73 
 
O‘quv mashg‘ulotining texnologik xaritasi  
Ish bosqichlari va 
vaqti 
90-daqiqa. 
Faoliyat 
Ta‘lim beruvchi 
Ta‘lim oluvchilar 
1-bosqich. 
5 daqiqa 
 
5 daqiqa 
 
 
5 daqiqa 
 
 
5 daqiqa 
 
1.1. Daftarlar va davomatni tekshirish 
 
1.2 Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan 
natijalarni etkazadi. Mashg‘ulot rejasi 
bilan tanishtiradi. 
1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni, 
mustaqil ishlash uchun adabiyotlar 
ro‘yxatini aytadi  
1.3. O‘quv mashg‘ulotida o‘quv ishlarini 
baholash mezonlari bilan tanishtiradi. 
 
Tinglaydilar, yozib 
oladilar. 
Aniqlashtiradilar, 
savollar beradilar 
2-bosqich. 
10 daqiqa 
  
10 daqiqa 
 
 
 
5 daqiqa 
 
 
 
10 daqiqa 
 
 
 
 
2.1. Tezkor-so‘rovG‘ savol-javobG‘ aqliy 
hujum orqali bilimlarni faollashtiradi. 
2.2. Amaliy mashg‘ulotning rejasi va tuzilishiga 
muvofiq ta‘lim jarayonini tashkil etish 
bo‘yicha harakatlar tartibini bayon qiladi  (―Davra stoli‖ 
ishbilarmonlik o‘yini) 
2.3.  Klaster  va  konseptual  jadval  organayzerlarning 
ishlash  tartibini  tushuntiradi  va  talabalarni  guruhlarga 
ajratadi  
       Tanaffus  - 5 daqiqa 
2.4.Talabalarga mavzuni o‘zlashtirish uchun belgilangan 
ko‘rgazmali  qurollar  (  test  va  vaziyatli  masala,  
kompyuter dasturlari, fantomlar)ni taqdim etish, ulardan 
foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar va tushuntirish berish 
 
Javob beradilar. 
Yozadilar. 
 
 
Guruhlarda 
ishlaydilar, 
taqdimot qiladilar 
va bosh. 
3-bosqich. 
 
10 daqiqa 
 
10 daqiqa 
 
 
10 daqiqa 
 
 
 
5 daqiqa 
 
 
3.1. Amaliy ko‘nikmalarni bajarish 
 
3.2.Mavzu bo‘yicha yakun qiladi, qilingan 
ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida 
ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga 
talabalar e‘tiborini qaratadi. 
3.3. Guruhlar ishini baholaydilar, o‘quv 
mashg‘ulotining maqsadga erishish 
darajasini tahlil qiladi.  
3.5. Mustaqil ish uchun topshiriq beradi va 
uning baholash mezonlarini etkazadi 
 
Amaliy 
kunikmalarni 
bajaradilar 
 
 
 
O‘z-o‘zini, o‘zaro 
baholashni 
o‘tkazadilar. 
Savol beradilar 
Topshiriqni 
yozadilar 
 
 
 
1. Motivatsiya 

 
74 
        
Talabalarni  kasbiy  tayyorlashda  muhimliligini  qayd  etgan  holda  mavzuni  asoslash. 
Talabalarga yopiq sport majmuasi (gimnastika zallari, sport  o‘yinlar, kurash, boks og‘ir atletika, 
yopiq  sport  suzish  havzalari  va  boshqalar  kiradi)    zallarining      maydoni  unda  
shugullanuvchilarning  soni bilan aniqlanadi.  Gigienik  me‘yordan  kelib chiqib  4 m2 ga  1 ta  
shug‘ullanuvchi  to‘g‘ri keladi.  
Talabalarga  sport  sog‘lomlashtirish  majmualarini  va  sport  inshoatlarida    epidemiyaga  
olib  keltiruvchi  omillarni    hamda  sport  sog‘lomlashtirish  majmualari  va  sport  inshoatlarida 
epidemiyaga  qarshi  chora-tadbirlarni    talabalarga  o‘rgatish.  Talabaga  javobgarlik  xissini, 
singdirish, qiziqtirish va amali ko‘nikmalarni egallashda zaruriy bilimlar xajmini kengaytirish. 
-        Kelajakda  to‘g‘ri  va  o‘ziga  ishongan xolda,  logik va  kritik  fikrlashni, kasbiga  ma‘suliyatli 
yondoshishni talabada shakllantirish. 
- Bo‘lajak shifokorni shakllantirishda sport sog‘lomlashtirish majmualarini va sport inshoatlarida 
epidemiyaga  qarshi  ishlarni  tashkillashtirish,    basseynlar  va  gimnastika  zallarini  sanitariya 
tekshiriuvida  shifokor  vazifalarni  o‘rgatish.  Olingan  nazariy  bilimlar  va  amaliy  ko‘nikmalar 
hajmi talabaga kelajakdagi amaliyotida yordam beradi. 
    
2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar 
         Shu    mavzuni  o‘qitishda  talabalar  umumiy  gigiena,  epidemiologiya,  mikrobiologiya, 
yuqumli  kasalliklar,  bolalar  kasalliklari,  ichki  kasalliklar,  immunologiya  va  virusologiya 
fanlaridan olgan bilimlariga asoslangan.  
 
 
O‘quv mashg‘ulotida ta‘lim texnologiyasi modeli 

Download 5.99 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling