Referati andijon 2016 yil


Download 233.51 Kb.
Pdf ko'rish
Sana14.10.2020
Hajmi233.51 Kb.
TuriReferat

O`zbеkiston Rеspublikasi 

Oliy va O`rta maxsus ta'lim vazirligi 

Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi 

Andijon davlat univеrsitеti 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakelteti 

Pedagogika psixologiya ta’lim yo’nalishi 

II bosqich talabasi Qaxxorov Ulugbekning 

“Yosh va pedagogik psixologiya” fanidan 

REFERATI 

 

 

  

 

  

 

  

 

Andijon – 2016 yil 

 


Mavzu : Ilk bolalik davri psixologik xususiyatlari 

Reja 

 

1. Go‘daklik davrida psixik rivojlaiish. 

2. 

Ilk bolalnk davrida psixik taraqqiyot. 

3. Yoshli bolalarning aqliy rivojlanishi. 

4. Ilk bolalik davrida shaxsning rivojlanishi. 

 

 

 

  

 


1.  Go‘daklik davrida psixik rivojlanishi 

             Go‘daklik  davri  bolaning  tugalganidan  bir  yoshlarigacha 

bo‘lgan  davrni  o‘z  ichiga  olib,  bu  davrda  bola  tashqi  muhitga 

moslashishi uchun ma’lum darajada yetilgan nerv tizimi bilan tutiladi. 

Go‘daklik 

davri 


inson 

hayotidagi 

organik 

ehtiyojlarni 

(kislorodga,  ovqatga,  i s s i q   y o k i   s o v u q q a )     q o n d i r i s h g a  

n i s b a t a n   y o ‘ n a l t i r i ma n   x a t g i - harakatlarning        tugma,     

instinktav          shakllari          sof          holda  kuzatiladigan  yagona 

davr  hisoblanadi.  Insonga  xos  bo‘lgan  xatti—  harakatlar,      

yanga            tajribalarni            egallash            uchun            beqiyos 

imkoniyatlarning  borligi  go‘daklik  yoshidaga  bolalarning'  asosiy 

xususiyatlaridir.  Agar  organik  ehtiyojlar  yetarli  darajada 

qondirib borilsa, ular o‘zlarining asosiy bo‘lish ahamiyatini yuqotadi: 

to‘tri  tashkil  etilgan  kun  tartibi,  rejim  va  tarbiya  natijasida  bola 

psixik  rivojlanishi  uchun  asos  bo‘ladigan  taassurotlarga, 

harakatga,  muloqotga  nisbatan  yangi  turdagi  ehtiyojlar  gurkumi 

yuzaga  keladi,  Bola  tugilishining  birinchi  haftasidanoq  uning 

ko‘rish  va  eshitish  s ezg ilari      j ad al      s u r atd a      r iv o j lan ad i.     

B o la      h arak at lan ayo tg an   narsani        kuzata        boshlaydi.        U    

turli    ovozlarga,    jumladan, katgalarning tovushlariga e’tibor bera 

boshdaydi.  Yangi  tugilgaya  chaqaloqning  miya  og‘irligi  kattalar 

miyasining  1/4  qismiga  to‘gri  k e l a d i ,   n e r v   h u j a y r a l a r n i n g   s o n i  

e s a   x u d d i   k a g g a l a r n i k i   k a b i   bo‘lib,  lekin  ular  yetarli  darajada 

rivojlanmagan bo‘ladi. 

I l k   g o ‘ d a k l i k   d a v r i   -   b u   b o l a n i n g   h i m o y a s i z ,   k a m  h a r a k a t ,   h a r a k a t   holatidan  juda  jadal  ravishda  rivojlanadigan, 

quvnoq  bolaga  aylanish  davridir.  U  Qisqa  vaqt  ichida  katgalar 

bilan  munosabat  o‘rnatadi,  predmetlarni  ushlashga  va  ulardan 

foydalanishta  o‘rganadi.  U  atrof  olamdagi  narsalarni  kuzatadi, 

predmetlarni  qo‘li  bilan  ushlab,  ularni  qandayligini  bilishga 

intiladi,  tovushlarga  e’tibor  beradi  va  predmetlar  yordamida  shu 

tovushlarni  o‘zi  yaratishga  harakat  qiladi.  U  o‘z  onasi  va  boshqa 

yaqinlari  bilan  emotsional  munosabatga  kirishadi.  Go‘dak 

yoshidagi bola ham jismonan, ham psixik, ham ijtimoiy jihatdan 

juda  tez  rivojlanadi.  Juda  qisqa  vaqt  ichida  atrofidagi 

hodisalarga  juda  kam  reaksiyasi  bo‘lgan  boladan,  faol,  tez 

ilgaydigan, harakatchan yordamga chaqira oladigan, qaggalarning 

yaqin kelishidan quvonadigan bolaga aylanadi. 

Go‘daklik      davridagi      bolaning      hayoti      to‘liq      kattalar   

bilan  hamkorlikdagi      emotsional    munosabat    bilan    bogliq    bo‘lib,   

bola   kayfiyatining yaxshi bo‘lipgiga to‘g‘ridan-to‘gri ga’sir ko‘rsatadi, 

4-5  oyligidan      boshlab,      bola      o‘z      yaqinlarini      begonalardan   

ajraga  boshlaydi.      Kattalar      bilan      emotsional      munosabat      shu   

yoshdagi bolalarning   asosiy   yetakchi    faoliyati    bo‘lib,    bola   

psixik 


taraq q iyo tin in g 

asoei 


 

bo ‘lib 


h iso b lan ad i.  

Kattalarn ing   doi miy  ravishda    bola    bilan    birga    bo‘lishi,    unga  

iisbatan  dyudatyaing  qaratilyuliga          odatlashshsh,          uning     

o‘yinchoqlarga          nisbatan  qiziqishining  susayishiga  olib  kelishi 

mumkin.  Tarbiyaning  to‘g‘ri  olib      borilishi      bolaning      kattalar   

bilan      buladigan      muomala-munosabatini      predmetlar,    o‘yinchoqlar      bilan      muyaosabatining  almashinshpiga  olib  keladi. 

Kattalar  yordami  bilan  bajariAadigan  barcha  xatti-harakatlari 

bolaning  kelgusi  psixik  rivoji  uchun  asos  bo‘ladi.      Katgalarning   

bolaga      nisbatan      emotsional      munosabati,  ularshshg      gaplariga   

bolaning      o‘z      diqqatini      qaratish,      javob  q a y t a r i s h g a  

h a r a k a t   q i l i s h i ,   b a ’ z i   s o ‘ z l a r n i   y o d i d a   s a q l a b   q o l i b ,  

emotsiya   bildiriyash,   diqqat,   xotara,   nuta;   va   boshqa   bilish 

jarayonlaryugang  rivojlanishiga  zamin  bo‘ladi,  Ikki  oylik  davridan 

boshlab  bolada  oddiy  ranglarni  ajratish,  3-4  oyligidan  boshlab,  esa 

predmetlarning shaklini ajratish layoqati yuzaga kela boshlaydi. 

Go‘dak bola 2 oylik vaqtidan boshlab, o‘z onasining yuziii va ovozini 

o‘zgalarnshsidan ajrata boshlaydi. 2-3 oylikdan boshlab esa, onasining 

tabassumi  va  kulgusiga  tabassum  va  turli  harakatlar  b i l a n  

j a v o b   q a y t a r a d i .  

« 3-4 oyligidan boshlab, bolalar yaqinlariga uz harakatlari bilan ko‘rish, 

eshitish yoki gapirishshg xoxdayotganligini kursatadilar, 8 oylitadan 

boyaglab  esa,  bola  o‘zgacha  muhit  va  begonalar  quliga  tushsa,  o‘z 

xavotirini yigisi orqali namoyon egadi. Bu xavotir 14-18 oyligada asta—

sekinljk bilan kamaya boiglaydi. 

2-3  oylik  bolalarda  yuzaga  keladigan  narsalarni  ushlay  olish 

harakatlarining  shakllanishi  ularda  predmetlarning  shakli  va  hajmini 

idrok  qilishlarini  rivojlanishiga  olib  keladi.  Bir  yoshga  yetgan 

bolada  atrof  muhitni  biljshga  qiziqishi  va  rivojdanayotgan  bilish 

faolligi ko‘zga tashlanadi. 

3,2, Ilk bolalik davrida nsixik taraqqiyot 


2.  Ilk bolalnk davrida psixik taraqqiyot  

Ilk  bolalik  davri.-  Go‘daklik  davridan  so‘ng  rivojlanishning  yangi 

bosqichi ilk bolalik (1-3 yosh) davri boshlanadi, Ilk bolalik davri    bola 

hayotidagi  eng  ahamiyatta  molik,    uiing  kelajakdagi 

psixologik   

rivojlanishini      belgilab      beruvchi      -   

muhim 

 

 davr  hisoblanadi.  Bu  davrdagi  rivojlanishning 

asosini  bolaning  to‘tri  yurishi,    mulohotta  kirishishi  va  predmeatsh  

faoliyatni  egallash  xususiyatlari  tashkil  etadi.    Tikka  va  to‘g‘ri 

yura  olish  imkoni  bolani,      doimiy    ravishda    yangi    ma’lumotlarni  

egallashga    zamin  bo‘ladi.  Bu  yoshdagi  bolalar  o‘z  xatti—harakatlari 

bilan  juda  faol  va  kattalar  bilan  muloqotga  kirishishga  intiluvchan 

bo‘ladilar.  

           3-7 yoshgacha bulgan davr bogcha yoshi davri xisoblanadi. 

Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasida juda tez sifat uzgarishlari bulishini 

inobatga olgan xolda 3 davrga (3-4yosh) kichik maktabgacha davri(4-5yosh)kichik 

bogcha  yoshi  urta  maktabgacha  davr(  urta  bogcha  yoshi)  6-7  yosh  va  katta 

maktabgacha  davr  katta  bogcha  yoshilarga  ajratish  mumkin.Bola  rivojlvnish 

jarayonida  odamlarning  ilgari  utgan  avlodlari  tomonidan  yaratilgan  predmet  va 

xodisalar  olami  bilan  aloxida  maxsus  munosabatga kirishadi.Bola insoniyat  kulga 

kiritgan  barcha  yutuklarni  faol  ravishda  uzlashtirib,egallab  boradi.Bunda 

predmetlar  olamini,xamda  ular  yordamida  amalga  oshiriladigan  xatti  – 

xarakatlarni,  tilni  ,  odamlar  orasidagi  munosabatlarni  egallab  olishi,  faoliyat 

motivlarining  rivojlanishi,  kobiliyatlarning  usib  borishi,  katta  yoshli  kishilarning 

bevosita yordamida amalga oshirilib borilmogi kerak   Asosan  mana shu davrdan 

boshlab bolaning mustakil faoliyati kuchaya boshlaydi. Bogcha yoshdagi bolalarga 

beriladigan  tarbiya  ularning  murakkab  xarakatlarini  takomillashtirish,  elementar 

gigiena, madaniy va mexnat malakalari xosil kilish, nutkini ustirish xamda ijtimoiy 

axolk va estetik didning dastlabgi kurtaklarini yuzaga keltirish davridir. 

 


      Mashxur  rus  pedagoglaridan  biri  Lesgaftning  fikricha  insonning  bogcha 

yoshdagi  davri  shunday  bir  davrki,  bu  davrda  bolada  kelgusida  kanday  xarakter  

xislatlari paydo bulishi belgilanadi va axlokiy xarakterning asoslari yuzaga keladi. 

Bogcha  yoshdagi  bolalarning  kuzga  tashlanib  turuvchi  xususiyatlaridan  biri 

ularning  serxarakatligi  va  taklidchanligidir.Bola  tabiatnining  asosiy  konunini 

shunday  ifodalash  mumkin:bola  uzluksiz  faoliyat  kursatishni  talab  kiladi,lekin  u 

faoliyat  natijasidan  emas,  balki  faoliyatning  bir  xilligi  va  bir  tomonlamaligidan 

charchab  koladi.Mana  shu  suzlardan  bogcha  yoshidagi  bola  tabiatning  asosiy 

konuni bulmish  serxarakatligini ortik cheklab tashlamay,balki maksadga muvofik 

ravishda uyushtirish kerakligi yakkol kurinib turibdi. 

        Kattalar va tengdoshlari bilan bulgan munosabat orkali  bola axlok normalari, 

kishilarni  anglash,  shuningdek,  ijobiy  va  salbiy  munosabatlar  bilan  tanisha 

boshlaydi.  Bogcha  yoshidagi  bola  endi  uz  gavdasini  juda  yaxshi  boshkara 

boshlaydi.  Uning  xarakati  muvofiklashtirilgan  xolda  buladi.  Bu  davrda  bolaning 

nutki jadal rvojlana boshlaydi. U yangiliklarni egallashga nisbatan uzi bilganlarini 

mustaxkamlashga  extiyoj  sezadi.  Uzi  bilgan  ertagini  kayta-kayta  eshitish  va 

bundan zerikmaslik shu davrdagi bolalarga xos xususiyatdir 

  * Bogcha yoshdagi bolalar extiyoji va kizikishlari jadal ravishda ortib boradi. Bu 

avvalo  keng  doiraga  chikish  extiyoji,  munosobatda  bulish,  uynash  extiyojlarinig 

mavjudligidir. Bogcha yoshidagi bolalar nutkni bir muncha tula uzlashtirganlari va 

xaddan  tashkari  xarakatchanliklari  tufayli  ularda  uzlariga  yakin  bulgan  katta 

odamlar  va  tengdoshlari  bilan  munosobatda  bulish  extiyoji  tugiladi.  Ular  tor 

doiradan  kengrok  doiradagi  munosobatlarga  intila  boshladilar.  Ular  endi  kuni-

kushnilarning bolalari bilan xam jamoa bulib uynaydilar. 

  Xamma  narsani  bilib  olishga  bulgan  extiyoj  kuchayadi.  Bogcha  yoshidagi  bola 

tabiatiga  xos  bulgan  kuchli  extiyojlardan  yana  bir  uning  xar  narsani  yangilik 

sifatida kurib bola uni xar tomonlama bilib olishga intilishidir.  

  Bogcha  yoshdagi  bolalar  xayotida  va  ularning  psixik  jixatidan  usishida 

kizikishning roli xam kattadir.Kizikish xuddi extiyoj kabi bolaning biror faoliyatga 


undovchi  omillardan  biridir.  Shuning  uchun  xam  kizikishni  bilish  jarayoni  bilan 

boglik bulgan murakkab psixik xodisa desa buladi.  

      Bolaning  kamol  topishida  kizikishning  axamiyati  shundaki,  bola  kizikkan 

narsasini  mumkin  kadar  chukurrok  bilishiga  intiladi  va  binobarin  uzok  vakt 

davomida kizikkan narsasi bilan shugullanishdan zerikmaydi. Bu esa uz navbatida 

bolaning  dikkati  xamda  irodasi  kabi  muxim  xislatlarni  ustirishga  va 

mustaxkamlashishga yordam beradi. 

                  Maktabgacha  yoshdagi  bolalarning  yetakchi  faoliyati  bu  uyindir. 

Bogcha yoshidagi bolalarning uyin faoliyatlari masalasi asrlar davomida juda kup 

olimlarning dikkatini uziga jalb kilib kelmokda. 

       Bogcha  yoshidagi  bolalar  uzlarining  uyin  faoliyatlarida  ildam  kadamlar  bilan 

bilan  olga  karab  borayotgan  sermazmun  xayotimizning  xamma  tomonlarini  aks 

ettirishga intiladilar. 

       Maolumki,  bolaning  yoshi  ulgayib  mustakil  xarakat  kilish  imkoniyati  oshgan 

sari uning atrofdagi narsa va xodisalar buyicha dunyoskarashi kengayib boradi. 

     Bogcha  yoshidagi  bola  atrofidagi  narsalar  dunyosini  bilish  jarayonida  shu 

narsalar bilan bevosita amaliy munosobatga bulishiga intiladi. Bu urinda shu narsa 

xarakterliki bola bilishga tashnaligidan atrofdagi uzining xaddi sigadigan narsalari 

bilangina  emas,  balki  kattalar  uchun  mansub  bulgan  uzining  kuchi  xam 

yetmayligan, xaddi sigmaydigan narsalar bilan xam amaliy munosobatda bulishga 

intiladi.  Masalan:  bola  avtomashinani,  tramvayni  uzi  xaydagisi,  rostakam  otga 

minib  yurgisi,uchuvchi  bulib  samolyotda  uchgisi  va  rostakam  militsioner  bulgisi 

keladi.  Birok  tabiiyki  bola  uzidagi  bunday  extiyojlarning  birontasini  xam  xakikiy 

yul  bilan  kondira  olmaydi.  Bu  urinda    savol  tugiladi.  Bolalarning  tobora  ortib 

borayotgan  turli  extiejlari  bilan  ularning  tor  imkoniyatlari  urtasidagi  karama  - 

karshilik  kanday  yul  bilan  xal  kilinadi?  Bu  karama  karshilik  fakatgina  birgina 

faoliyat orkali yaoni bolaning uyin faoliyati orkaligina xal kilinishi mumkin. Buni 

shu  bilan  izoxlab  berish  mumkinki,  birinchidan,  bolalarning  uyin  faoliyati 

kandaydir  moddiy  maxsulot  ishlab  chikarishga  karatilgan  faoliyat  emas.  Shuning uchun bolalarni uyinga undovchi sabab(motiv) kelib chikadigan natija bilan emas 

balki  shu  uyin  jarayonidagi  turli  xarakatlarning  mazmuni  bilan  boglikdir. 

Ikkinchidan  esa,  bolalar  uyin  jarayonida  uz  ixtiyorlaridagi  narsalarni,  uzlarini 

kiziktirgan,  ammo  kattalargagina  mansub  bulgan  narsalarga  aylantirib 

xoxlaganlaricha    erkin  faoliyatda  buladilar.  Bolalarning  uyin  faoliyatlari  ularning 

jismoniy  va  psixik  jixatdan  garmonik  ravishda  rivojlantirish  uchun  birdan  bir 

vositadir.  Uyin  bolalar  xaetida  shunday  kup  kirrali  faoliyatki,  unda  kattalarga 

mansub bulgan mexnat xam, turli narsalar xakida tafakkur kilish, xom xayol, dam 

olish  va  xushchakchaklik  manbalari  xam  mujjasamlangandir,  yaoni  mana  shu 

jarayonlarning  barchasi  uyin  faoliyatida  anik  buladi.  Shuni  xam  taokidlab  utish 

kerakki  uyin  fakat  tashki  muxitdagi  narsa  xodisalarni  bilish  vositasigina  emas, 

balki  kudratli  tarbiya  vositasi  xamdir.  Ijodiy  va  syujetli  uyinlarda  bolalarning 

barcha  psixik  jarayonlari  bilan  birgalikda  ularning  individual  xislatlari  xam 

shakllanadi.  Demak,  bogchadagi  taolim  tarbiya  ishlarining  muvaffakiyati  kup 

jixatdan  bolalarning  uyin  faoliyatlarini  maksadga  muvofik  tashkil  kila  borishga 

boglikdir.  

   Shunday  kilib,  uyin  bolalar  xayoli  tomonidan  yaratilgan  narsa  emas,  aksincha 

bolalar xayolining uzi uyin jarayonida yuzaga kelib rivojlanadigan narsadir.  

   Shuni  xam  aytib  utish  kerakki,  fan-texnika  mislsiz  rivojlangan  bizning  xozirgi 

zamonamizdagi  yaratilanayotgan,  xayratda  koldiradigan  narsalar  bolalarga  guyo 

bir  muojizadek  kurinadi.  Natijada  ular  xam  uzlarining  turli  uyinlari  jarayonida 

uxshatma  kilib  (yaxni  analogik  tarzda)  xar  xil  xayoliy  narsalarni  uylab 

chikaradilar(uchar  ot,  mashina  odam,  gapiradigan  daraxt  kabi).  Bundan  tashkari, 

bolarning  turli  xayoliy  narsalarni  uylab  chikarishlari  yana  shuni  bildiradiki,  ular 

uzlarining xar turli uyin faoliyatlarida fakat atroflaridagi bor narsalarni emas, balki 

ayni chogda extiyojlari talab kilayotgan narsalarni xam aks ettiradilar. 

    Bolalarning  uyin  faoliyatlarida  xar  xil  xayoliy  va  afsonaviy  obrazlarni 

yaratishlaridan  shunday  xulosa  chikarish  mumkin:  odamning  (shu  jumladan 

bolalarning  xam)  tashki  muxitdagi  narsa  va  xodisalarni  aks  ettirish  jarayonlari 


passiv  jarayon  emas,  balki  faol  xamda  ijodiy  yaratuvchan,  uzgartiruvchan 

jarayondir. 

    Bolalar  uyin  faoliyatlarining  yana  bir  ajoyib  xususiyati  shundan  iboratki,  uyin 

jarayonida  bolaning  kiladigan  xatti-xarakatlari  va  bajaradigan  rollari  kupincha 

umumiylik  xarakteriga  ega  buladi.  Buni  shunday  tushunish  kerakki,  bola  uzining 

turli-tuman uyinlarida fakat uziga tanish bulgan yolgiz bir shofyorning, vrachning, 

militsionerning,  tarbiyachining,  uchuvchining  xatti-xarakatlarigina  emas,  balki 

umuman  shofyorlarning,  vrachlarning,  tarbiyachilarning  xamda  uchuvchilarning 

xatti-xarakatlarini  aks  ettiradi.  Albatta  ,  turmush  tajribalari  va  faoliyatlari  doirasi 

juda  cheklangan  kichik  yoshdagi  bolalar(baxzan  kichik  gruppa  bolalari  xam) 

uzlarining  uyinlarida  konkret  odamlarni  va  ularning  xarakatlarini  aks  ettiradilar. 

(Masalan,  oyisini,  adasini,akasini,  tarbiyachisini  va  shu  kabi).  Urta,  katta  bogcha 

yoshidagi  bolalarning  uyinlarida  esa  bunday  obrazlar  umumiylik  xarakteriga  ega 

bula boshlaydi.  

     Bogcha  yoshidagi  bolalarning  uyinlari  atrofdagi  narsa  va  xodisalarni  bilish 

kuroli bulish bilan birga yuksak ijtimoiy axamiyatga xam ega. Boshkacharok kilib 

aytganda, uyin kudratli tarbiya kurolidir. Bolalarning uyinlari orkali ularda ijtimoiy 

foydali,  yaxni  yuksak  insoniy  xislatlarni  tarbiyalash  mumkin.  Bundan  tashkari, 

agarda  biz  bolalarning  uyini  faoliyatlarini  tashkaridan  kuzatsak,  uyin  jarayonida 

ularning  barcha  shaxsiy  xislatlari(kimning  nimaga  kuprok  kizikishi,  kobiliyati, 

irodasi  temperamenti)  yakkol  namoyon  bulishini  kuramiz.  Shuning  uchun 

bolalarning  uyin  faoliyatlari  ularni individual ravishda urganish  uchun  juda  kulay 

vositadir.Kichik 

maktabgacha 

yoshdagi 

bolalar 


odatda 

uzlari 


yolgiz 

uynaydilar.Predmetli va konstruktorli uyinlar orkali bu  yoshdagi  bolalr  uzlarining 

idrok,xotira 

tassavur ,tafakkur 

xamda 


xarakat 

layokatlarini 

rivojlantiradilar.Syujetli  rolli  uyinlarda  bolalar  asosan  uzlari  xar  kuni  kurayotgan 

va  kuzatayotgan  kattalarning  xatti  –xarakatlarini  aks  ettiradilar.4-5  yoshli 

bolalrning uyini asta – sekinlik bilan kollektiv xarakterni ola boshlaydi. 


      Bolalarning  individual  xususiyatlarini  xususan  ularning  kollektiv  uyinlari 

orkali  kuzatish  kulaydir.  Bu  uyinlarda  bolalar  kattalarning  fakat  predmetlarga 

munosabatini  emas,  balki  kuprok  uzaro  munosabatlarini  aks  ettiradilar. 

Shuningdek,  kollektiv  uyinda  bolalar  bir  gruppa  odamlarning  murakkab  xayotiy 

faoliyatlarini  aks  ettiradilar.  Masalan,  «poezd»  uyini  olaylik.  Bunda  mashinist, 

parovozga kumir yokuvchi, provodniklar, kontrollyor, kassir, stansiya xodimlari va 

yulovchilar  buladi.  Bolalarning  mana  shu  kabi  kollektiv  uyinlari  artistlarning 

faoliyatiga  uxshaydi.  Chunki  kollektiv  uyindagi  xar  bir  bola  uz  rolini  yaxshi  ado 

etishga  intilish  bilan  birga  uyinning  umumiy  mazmunidan  xam  chetga  chikib 

ketmaslikka  tirishadi.  Bu  esa  ,  xar  bir  boladan  uzining  butun  kobiliyatini  ishga 

solishni  talab  etadi.    Maolum  rollarga  bulingan  kollektiv  uyin  bolalardan  katxiy 

koidalarga buysunishi va ayrim vazifalarni uxshatib bajarishni talab etadi. Shuning 

uchun  bolalarning  bunday  kollektiv  uyinlari  psixologik  jixatdan  katta  axamiyatga 

ega. Chunki bunday uyinlar bolalarda irodaviylik, muammolilik  uyin koidalariga, 

tartib-  intizomga  buysunish  va  shu  kabi  ijobiy  xislatlarni  tarbiyalaydi  va 

rivojlantiradi 

     Katta bogcha yoshida syujetli-rolli uyinlar rivojlanadi,lekin enda bu uyinlar uz 

mazusining boyligi va xilma-xilligi bilan farklanadi.Bu uyinlar jarayonida bolalrda 

liderlik  yuzaga  kela  boshlaydi,shuningdek  tashkilotchilik  kunikma  va  malakalari 

rivojlana boshlaydi. 

Bu  maktabgacha  yoshdagi  bolalar  shugullanadigan  ijodiy  faoliyatlar  orasida 

tasviriy  sanxatning xam  axamiyati  juda katta.  Bolaning tasavvur  etish xarakteriga 

kura  uning  atrof  xayotni  kanday  idrok  etishi,  xotira,  tasavvur  va  tafakkur 

xususiyatlariga  baxo  berish  mumkin.  Katta  bogcha  yoshidagi  bolalar  chizgan 

rasmlar ularning ichki kechinmalari ruxiy xolatlari, orzu, umid va extiyojlarini xam 

aks ettiradi.  

 yoshdagi bolalar rasm chizishga xam nixoyatda kizikadilar  Rasm chizish bolalar 

uchun  uyin  faoliyatining  uziga  xos  bir  shakli  bulib  xisoblanadi.  Bola  avvalo kurayotgan  narsalarini,  keyinchalik  esa  uzi  biladigan,xotirasidagi  va  uzi  uylab 

topgan narsalarni chizadi. 

Katta  maktabgacha  yoshdagi  bolalar  uchun  musobaka  juda  katta  axamiyatga  ega 

bulib,aynan  shunday  uyinlarda  muvafakkiyatga  erishish  shakllanadi  va 

mustaxkamlanadi.Bu  yoshdagi  bolalar  uchun  eng  yokimlm  vakt-  yutish  va 

muvaffakiyat bulgan musobaka uyinlarining xam axamiyati juda katta.  

      Katta maktabgacha yeshdagi bolalar uchun musobakalar juda katta axamiyatga 

ega bulib, aynan shunday uyinlarda muvaffakiyatga erishish motivlari shakllanadi 

va  mustaxkamlanadi.  Bu  yoshdagi  bolalar  uchun  eng  yokimli  vakt-yutish  va 

muvaffakiyat bulgan musobaka uyinlarining xam axamiyati juda katta. 

      Katta  bogcha  yoshida  konstruktorlik  uyinlari  asta-sekinlik  bilan  mexnat 

faoliyatiga aylanib boradi. Uyinda bola elementar mexnat kunikma va malakalarini 

egallay  boshlaydi,  predmetlarning  xossalarini  anglay  boshlaydi,  amaliy  tafakkur 

rivojlana boradi.  

     3-7yoshli  bolalar psixik  rivojida badiiy-ijodiy  faoliyat bulgan  musikaning  xam 

axamiyati xam juda katta. Musika orkali bolalar ashula aytishga, musika oxangiga 

mos ritmik xarakatlar kilishga urganadilar. 3-7 yosh davrida bolalar asosiy faoliyati 

kuyidagi ketma-ketlikda keladi:  

-  predmetlarni urganish, 

-  individual predmetli uyinlar, kollektiv syujetli-rolli uyinlar, 

-  individual va guruxiy ijod, 

-  musobaka uyinlar, 

-  mulokot uyinlar, 

-  uy mexnati. 

  

       Bogcha yoshidagi bolalarning uyin faoliyatlari xakida gapirar ekanmiz, albatta ularning uyinchogi masalasiga xam tuxtab utish kerak. 

       Bolalarga  uyinchoklarni  berishda  ularning  yosh  xususiyatlarini,  tarkkiyot 

darajalarini va ayni paytda ularni kuprok nimalar kiziktirishini xisobga olish kerak. 


      Maolumki,  1-3  yosh  bolalar  xali  tashki  muxitni  juda  oz  uzlashtirganlar.  Ular 

xali  xattoki  narsalarning  rangini,  xajmini  xam  yaxshi  ajrata  olmaydilar.  Shuning 

uchun  ularga  kugirchok  bilan  birga  xar  xil    rangli  kiykim,  laxtak  matolar  xam 

berish kerak. Ayniksa. kiz bolalar uz kugirchoklarini xar xil rangli matolarga urab, 

rumol  kilib  uratib  mashk  kiladilar.  Ugil  bolalarga  esa,  xar  xil  rangli,  bir-birining 

ichiga sigadigan kuticha uyinchoklarni berish foydalidir. 

      Uyin  faoliyati  bolalarni  insoniyatning  ijtimoiy  tajribasini  egallashning  faol 

shakli  bulgan  taxlim  faoliyatiga  tayyorlaydi.  Odam  birdaniga  ijtimoiy  tajribani 

uzlashtirishga  kirisha  olmaydi.  Ijtimoiy  tajribalarni  faol  egallash  uchun  odam 

avvalo  yetarli  darajada  nutkni  egallagan  bulishi,  maxlum  malakalar,  ukuvlar  va 

elementar tushunchalarga ega bulishi kerak buladi. Bularga bola yukorida batafsil 

kursatib utganimizdek uyin faoliyati orkali erishadi. 

Bogcha  yoshidagi  bolalarda  sezgi,  idrok,  dikkat,  xotira,  tasavvur,  tafakkur,  nutk, 

xayol,  xissiyot  va  irodaning  rivojlanishi  jadal  kechadi.  Bola  ranglarni  xali  bir-

biridan  yaxshi  fark  kila  olmaydi.  Unga  ranglarning  farkini  bilishga  yordam 

kiladigan  uyinchoklar  berish  lozim(bolalarning  kugirchoklari  uchun  xar  xil  rangli 

kiykimlar  berish,  xar  xil  rangli  xalkalar,  kutichalar  va  shuning  singar  i  narsalar 

juda yaxshi buladi). 

 

Bogcha  yoshidagi  bolalar  turli  narsalarni  idrok  kilishda  ularning  kuzga yaxshi  tashlanib  turuvchi  belgilariga(rangi  va  shakliga)  asoslansalar  xam,  lekin 

chukur taxlil kilmaydilar. 

 

Bogcha  yoshidagi  bolalar  kattalarning  yordami  bilan  suratlarni  analitik ravishda  idrok  kilish  kobiliyatiga  ega  buladilar.  Buning  uchun  bolalar  suratlarni 

idrok  kilayotganlarida  kattalar  turli  xil  savollar  bilan  ularni  taxlil  kilishga 

urgatishlari lozim. Bunda asosan bolalar dikkatini:  

1.   suratning mazmunini(syujetini) tugri idrok kilishga, 

2.   suratning umumiy kurinishida xar bir tasvirlangan narsalarning urnini tugri 

idrok kilishga, 3.   tasvirlangan narsalar urtasidagi munosabatlarni tugri idrok kilishga karatish 

kerak. 


Dikkat  xar  kanday  faoliyatimizning  doimiy  yuldoshidir.  Shuning  uchun 

dikkatning  inson  xayotidagi  axamiyati  xam  benixoya  kattadir.  Bogcha 

yoshidagi  bolalar  dikkati  asosan  ixtiyorsiz  buladi.  Bogcha  yoshidagi  bolalarda 

ixtiyoriy  dikkatning  usib  borishi  uchun  uyin  juda  katta  axamiyatga  ega.  Uyin 

paytida  bolalar  dikkatlarini  bir  joyga  tuplab,  uz  tashabbuslari  bilan  maxlum 

maksadlarini ilgari suradilar. 

Bu yoshdagi bolaning xotirasi yangi faoliyatlar va bolaning oldiga kuyilgan 

yangi talablar asosida takomillasha boradi. 

Bogcha  yoshidagi  bolalar  uzlarining  faoliyatlari  uchun  kandaydir 

axamiyatga  ega  bulgan,  ularda  kuchli  taassurotlar  koldirgan  va  ularni 

kiziktirgan narsalarni beixtiyor eslarida olib koladilar. 

Bogcha  yoshidagi  bolalar  tafakkuri  va  uning  usishi  uziga  xos  xususiyatga 

ega. 

 

Tafakkur  bolaning  bogcha  yoshidagi  davrida  juda  tez  rivojlana  boshlaydi. Buning  sababi,  birinchidan,  bogcha  yoshidagi  bolalarda  turmush  tajribasining 

nisbatan kupayishi, ikkinchidan, bu davrda bolalar nutkining yaxshi usgan bulishi, 

uchinchidan esa, bogcha yoshidagi bolalarning juda kup erkin mustakil xarakatlar 

kilish imkoniyatiga ega bulishlaridir. 

 

Bogcha  yoshidagi  bolalarda  xar  soxaga  doir  savollarning  tugilishi  ular tafakkurining  faollashayotganidan  darak  beradi.  Bola  uz  savoliga  javob  topa 

olmasa  yoki  kattalar  uning  savoliga  axamiyat  bermasalar,  undagi  kizikuvchanlik 

susaya boshlaydi. 

 

Odatda  xar  kanday  tafakkur  jarayoni  biron  narsadan  taajjublanish,  xayron kolish  va  natijada  turli  savollarning  tugilishi  tufayli  paydo  buladi.  Juda  kup  ota-

onalar  va  ayrim  tarbiyachilar  xam  bolalar  ortikrok  savol  berib  yuborsalar,  «kup 

maxmadona  bulma»,  «sen  bunday  gaplarni  kaerdan  urganding»,  deb  jerkib 

tashlaydilar.  Natijada  bola  uksinib,  uz  bilganicha  tushunishga  xarakat  kiladi. Ammo  ayrim  passiv  va  tortinchok  bolalar  xech  bir  savol  bermaydilar.  Bunday 

bolalarga turli mashgulotlar va sayoxatlarda kattalarning uzlari savol berishlari va 

shu bilan ularni faollashtirishlari lozim. 

 

Xar  kanday  tafakkur,  odatda  biron  narsani  takkoslash,  analiz  va  sintez kilishdan  boshlanadi.  Shuning  uchun  biz  ana  shu  takkoslash,  analiz  va  sintez 

kilishni  tafakkur  jarayoni  deb  ataymiz.  Sayoxatlarlar  bolalardagi  tafakkur 

jarayonini  faollashtirish  va  rivojlantirishga  yordam  beradi.  Bolalar  tabiatga 

kilingan sayoxatlarda turli narsalarni bir-biri bilan takkoslaydilar va analiz xamda 

sintez kilib kurishga intiladilar. 

 

 Bogcha yoshidagi bolalar nutki va uning usishi Agar 2 yashar bolaning suz zapasi taxminan  250  tadan  400  tagacha  bulsa,  3  yashar  bolaning  suz  zapasi  1000  tadan 

1200  tagacha  va  7  yashar  bolaning  suz  zapasi  4000  taga  yetadi.  Demak,  bogcha 

yoshi  davrida  bolaning  nutki  xam  mikdor  ,  xam  sifat  jixatidan  ancha 

takomillashadi.  Bogcha  yoshidagi  bolalarning  nutkini  usishi  oilaning  madaniy 

saviyasiga boglik 

 

Kattalar bolalar nutkini ustirish bilan shugullanar ekanlar, bogcha yoshidagi bolalar    baxzi  xollarda  uz  nutk  sifatlarini  tula  idrok  eta  olmasliklarini 

unutmasliklari  kerak.  Bundan  tashkari,  bolalarda  murakkab  nutk  tovushlarini  bir-

biridan  fark  kilish  kobiliyati  xam  xali  tula  takomillashmagan  buladi.  Tili 

chuchuklikni  tuzatishning  eng  birinchi  shartlaridan  biri  bola  bilan  tula  va  tugri 

talaffuz etib, ravon til bilan gaplashishdir. 


3. Yoshli bolalarning aqliy rivojlanishi 

Yoshdagi  bola  shakllanishda  isixik  riiojlanishiing  uta  ilmgini 

inobatga om-an holda, ayrim nsixologlar (R.Zazzo)  tugilganidan to 

yeauklnk.  davrigachp  bo‘lgan  psixik  |1ii(>jla1gash;iining  taxminan 

o‘rtalari,  3  yogpga  to‘tri  keladi,  degan  muloqa.zani  bildiradilar,  Bu 

yo.shdan  boshlab,  bolalir  predm.yetlarnm  U|sui1ish  olamiga  qadam 

qo‘yadilar. 

endi katgalar 

bilai 


nutq 

orqali 


muomala~munosabatda  bo‘la  oladi  va  sodda  axloq  qoidalarita 

amal  silm  boshladilar.  Katgalar  bilan  bo‘ladigan  muloqoti  xufayli  bola 

p'1'|k)f  hayot  hakida  ko‘proq  ma’lu mot  oladi.  Nutq  -  bu 

yoshlarda  pyfaqat  mulozqot,.  balki  bola  tafakkurining  rivojlaniiga  va 

o‘zini-o‘:>i, shuningdek, bilish jarayonlarini boshqarish vositasi bulib 

ham 


k i z m a t   q i l a d i .  

Ilk  davridagi  bolalarning  yetakchi  faoliyat  turi  -  nredmetlarni 

o‘rganish  xisoblanadi.  Go‘daklik  davridagi  bolalarga  nisbatan,  ilk 

bolalik 


davridagi 

bolalar 


atrof 

muhitdagi 

narsa 

va 


hodisalarga  (gisbatan  ko‘proq  qiziqish  bilan  k,araydilar. 

Agar,  go‘dak  bola  qo‘liga  ushlagan  narsani  oddiy  harakatlar  bilan 

ko‘zatsa, 2-3 yoshdagi bola sh u   p red met  q is mlarin i  d iq qat  b ilan 

o ‘rg ang anidan  s o ‘ng gin a,  o ‘z  amaliy  faoliyatida  ishlata 

boshlaydi. 

Bolani 


dastlab, 

ayni 


shu 

p r e d m e t l a r n i n g    

q o ‘ l l a n i s h     v a z i f a s i ,       m o h i y a t i     q i z i q t i r i b ,     u   o ‘ z  

savoliga  javob  olish  maqsadida  ko‘pincha  kattalarga  chBu nyama?»  degan      savol      bilan      murojaat      qiladilar.      3      yoshlar   

arafasida nredmetlarning   vazifalarini   to‘la   o‘zlashtirgan   bolalar,   

o‘z o‘yinlarida, shu predmetlardan maqsadsiz foydalanib qolmay, 

balki  o‘larni  o‘z  vazifalariga  ko‘ra  ishlatadilar  ham.  Bolaning  nugqi  u 

1,5  yoshga  qadar  yetgungacha  birmuncha  sekinlik  bilan 

rivojlanadi.  Bu  davr ichida u 30-40 ta so‘zdan, to 100 tagacha so‘zni 

o‘zlashtiradi,  lekin  o‘larni  amaliyotda  juda  kam  qo‘llaydi.  1,5  yoshdan 

boshlab  esa,  uning  nutqi    jadal    rivojlana    boshlaydi.      Endi    bola  

predmetlarning  nomlarini  aytishlarini  so‘rabgina  qolmay,  balki 

bo‘  so‘zlarni  o‘zi  t a l a f f u z     e t i s h g a     h a m     h a r a k a t     q i l a d i .      

N o ‘ t q i n i n g     r i v o j l a n i s h   darajasi  jadallashadi.  2  yoshlarning 

oxirlariga  borib,  bola  300  tagacha,  3  yoshlarning  oxirlariga  borib  esa, 

500  dan  to  1500  tagacha  so‘zni  o‘z  nutqida  ishlata  oladi, 

Shuningdek, so‘zlarni ham aniq talaffo‘z etib, jumlalarni to‘gri tuza 

oladilar. 

3.3.  1-3 yoshli bolalarning aqliy rivojlanishi 

Shuni alohida ko‘reatish joizki, 1,6 - 3 yoshlar nutqning rivojlanishi 

uchun  senzitiv  davr  hisoblanadi,  Bu  davr  aqliy  rivojlanishning 

asosini,  idrok  va  tafakkur  harakatlarining  yangi  ko‘rinishlarini 

tashkil  etadi.  1  yoshli  bola  predmetlarni  izchil,  sistemali  ravishda 

ko‘rib  chiqa  olmaydi.  U  asosan  predmetning  qandaydir  bir  ko‘zga 

tashlanib turadigan belgisiga o‘z e’tiborini qaratadi va predmetlarni shu 

belgilariga 

ko‘ra 

taniydi. Keyinchalik 

y a n g i  

i d r o k  

h a r a k a t l a r i n i n g  

e g a l l a n i s h i  

b o l a n i n g  

p r e d m e t l i  

h a r a k a t l a r s h s h   b a j a r i s h d a n   k o ‘ z   b i l a n   c h a m a l a b ,   h a r a k a t  

q i l i s h i g a   o‘tishda  namoyon  bo‘ladi,    endi  u  predmetning 


bo‘laklarini  ushlab  kurmasdan,   balki   chamalab   idrok   eta   oladi.   

2,5-3   yoshli   bola katgalarning kursatgan namunasi, rangi, shakli va 

katgaligiga  ko‘ra,  aynan  shunday  predmetlarni  chamalab,  idrok 

etgan  qoda,a  to‘g‘ri  topa  oladi.  Bolalar  avval  shakliga,  so‘ngra 

kaggaligiga  va  undan  keyjngina  rangiga  qarab  ajrata  oladilar.  Bu 

jarayonda bola  bir  xil xususiyatga ega bulgan juda ko‘p predmetlar 

mavjudligini  tushuna  boshlaydi.  Lekin,    bola  rasm  chizishni  

boshlagani davrida predmetlarning rangini   e’tiborga   olmaydi   va   

uziga      yoqadigan      ranglardan  foydalanadi.  Tadqiqotlarning 

kursatishicha  2,5-3  yoshli  bola  5-6  ta  shaklni  (doira,  kvadrag, 

uchburchak,  to‘griburchak,  ko‘nburchak)  va  8  xil  rangni  {qizil,  qovoq 

sariq,  sariq,  yashil,  ko‘k,  siyohrang,  oq,  qora)  idrok    etishi    mumkin.  

Rang va shakllarning maqsadga muvofiq ishlatilipsh jihatidan  turli  

xil  narsalarda    turlicha    namoyon  bo‘lishi  sababli,  bu  yoshdagi 

bolalar  ularni  idrok  etganlari  bilan  ularning  nomlarini  aniq 

bilishlari  va  o‘z  nutqlarida  ishlata  olishlari  birmuncha  qiyinroq. 

Katgalarning bu yoshdagi bolalardan ana shu rang va shakllarni 

eslab  qolishini  talab  etishlari  birmuncha  noto‘gridir, buning uchun 

mos davr 4-5 yoshlar xisoblanadi. 

Bola  3  yoshigacha  o‘zlashtirgan  so‘zlar  asosan  predmet  va 

xarakatlarnish* nomlarini bildiradi. Nomlar asosan uning vazifasini 

anglatadi,  bunda  pred met  yoki  harakatning  tagnqi  ko‘rinishi 

o‘zgarsa  ham  uning  nomi  o‘zgarmaydi.  Shuning  uchun  ham 

bola predmetlargoshg nomlarini ishlatilishini funksiyalariga boglagan 

holda tez o‘zlashtiradi. 


Ilk      bolalyk      davrining      boshlariga      kelib,      bolada      birinchi 

tafakkur  operatsiyalari  yuzaga  keladi.  Buni  bola  biror  predmetni 

o lis hta  h arak at  q ila  olgan id an   sun g ,  un i  s in ch ik lab 

o ‘rg an ip shd a  ko‘rishimiz  mumkin.  Ularning  tafakkurlari,  asosan, 

ko‘rgazmali  -harakatln  bo‘lib,  u  atrof  olamdagi  turli  bogliqliklarni 

o‘rganishga  xizmat  qiladi.  o‘zidan  uzoqroq  turgan  koptokni 

biroi-bir  uzuiroq  narsa  bilan  itarib  yuborish  mumkinligini 

ko‘rgan    bola,  '-  endi  mustaqil  ravishda  divan  tagiga  kirib  ketgan  

koptokni"  tayoqcha  yordamida  olish  mumkinligini  tafakkur  eta 

oladi.   Bu davrdagi  bolalar    tafakkurida    umumlashtirish    katta    

o‘rin    tutadi. Umumlayaxtirishda nutq muhim ahamiyag kasb etadi. 

Masalan,  soag  deyilishi  bilan  bola  qo‘l.  soatini  yoki  devordagi 

osma  soatai  ham  tushunishi  mumkin,  Lekin,  ular  turlicha 

bo‘lganligi  bois,  ularda  u m u m s h l i k y a i   t o s h s h !   b o l a   u c h u n  

b i r m u n c h a   q i y i n r o q   h i s o b l a n i b ,   b u   borada fikrlash yordamga 

keladi va umumlashtirishni tashkil etadi. 

2-3  yoshli  bolalar  ma’lum  bir  predmetlarning  o‘rniga  ularning 

o‘rnini  bosishi  mumkin  deb  hisoblagan  boshqa  narsalardan 

ham  foydalanadilar. Masalan, o‘yin jarayonida bola cho‘pni qoshiq 

yoki  termometr  o‘rnida,  yog‘ochdan  yasalgan  krovat  yoki  mashina 

o‘rnida  foydalanishi  mumkin.  Bir  predmetni  boshqasi  o‘rnida 

qo‘llash 

mumkinligini    anglash,     bola    uchui     atrof-olamii     bilish, 

urgaiishidagi    ahamiyatli      burilish    hisoblanadi      va    u 

dastlabki 


t.kchnshurlarini yuzaga keltyaradi. Bu yoshdagi bolalar endi, asta- 

sek.inlik.   bilan   kattalar   aytib   berayotgan   ertak,   voqea   yoki 

hikoyalarni, shuiingdek rasmda chiziltan narsalarni tasavvur eta 

oladilar.      Ertaklarni      eshitish      jarayonida      bola      ertak 

kaqra monlarini 

ki mgadir 

o ‘xshatishga 

Harakat 


qiladi, 

ba’zida es a u  

o‘zi  mustaqil  ertak  yoki  hik oyalarni  to‘t<,iy  olish i  ha m 

mu mk in . Ilk  

bolalik  davrida  xotira  bilishdagi  asosiy  funksiya  hisoblanib, 

bilishning barcha ko‘rinishlarini rivojlanishida ishtirok etadi. Bu davrda bolaning xotirasi jadal rivojlanadi. Bolaning hayotiy 

tajribalarni  o‘zlashtirishida  dastlab    harakatli,      zmotsional 

va 

^brazli  xotira  ishtirok  etadi.  Bu  borada  harakatli  va emotsional 

^sotira  ustunlik  qiladi.  Xotira  bu  yoshda  asosan  ixtiyorsiz 

bo‘ladi. 

Bu davrdagi bolalarga ko‘p kitob o‘qib berish natijasida ular ertak 

v a   s h e ’ r   v a   h i k o y a l a r n i   e s l a b   q o l a d i l a r ,   l e k i n   b u n d a y  

e s l a b   q o l i s h  

bolaning   umumiy   aqliy   rivojlaiishidan   ham,   xotirasining 

individual xususiyatidan ham dalolat bermaydi. Bu ilk bolalik 

davridagi bolalarning barchasiga xos bo‘lgan nerv sistemasining 

u mu mi y   e g i l u v c h a n l ig i   n a t i j a s i d i r .   o ‘ z i   v a  a t r o f   h a y o t i h a q i d a g i 

v o q e a   v a   h o d i s a l a r d a   k e t m a - k e t l i k   b o r l i g i   u c h u n   h a m  

u l a r n i   h a l i  

to‘diq ravishda xotirasida saqlab qola olmaydi. 3.  Ilk bolalik davrida shaxsning rivojlanishi  

          Bu  davrdagi  bolalar  asosan  o‘z  hatti-harakatlarini  o‘ylab 

o‘tirmaydilar  chunki  hatti-harakatlar  ularning  hissiyotlari  asosida 

bo‘ladi. Bu yoshdagi bolalarning hatti- harakatlari juda o‘zgaruvchan 

bo‘ladi.  Masalan,  bolaning  yig‘lashi  hamda  yig‘idan  to‘xtashi  juda 

tez  o‘zgaradi.  Ilk  davrda  bolada  o‘z  yaqinlariga:    onasi,    otasi,   

bo‘vi-buvalari,  tarbiyachisiga  nisbatan  muhabbat  shakllanadi.  Ilk 

bolalik  davrida  bu  muhabbat  boshqa  shaklga  o‘tadi.  Endi  bola 

o‘z  yaqinlaridan  maqtov  olishga  harakat  qiladi.      Ota-onalar   

tomonidan   bolaning   xatti-harakatlari   va shaxsiy  xususiyatlariga  

beradigan  ijobiy  emotsional  baholari ularda o‘zlarining layoqa! va 

imkoniyatlariga  nisbatan  ishonchini  shakllantiradi.  U  o‘z  ota-

onasiga  nihoyatda  qattiq  boglangan  bo‘lib,  intazomli  va  itoatkor 

bo‘ladi.  Ana  shu  bogliqlik  sababli  bolaning  asosiy  ehtiyojlari 

qondiriladi,  xavotirligi  kamayadi.  Onasi  yonida  b o ‘ l g a n      

b o l a l a r     k o ‘ p r o q     h a r a k a t     q i d a d i l a r       v a     a t r o f       m u h i t n i  

o‘rganishga  in

g

shladilar.    Bu  davrda  bola  o‘z  ismini  juda  yaxshi o‘zlashtiradi.  Bola  doimo  o‘z  ismini  ximoya  qiladi,  uni  boshqa 

ism  bilan      chaqirishlariga    norozilik    bildiradi.      Kattalarning      bola 

bilan  qiladigan  muoma.la~munosabati  uning  o‘zini  alohida 

shaxs sifatida anglashini boshlanishga imkoniyat beradi.  Foydalaniladigan adabiyotlar  

1. 


Barkamol avlod-O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori-T 1997 y. 

2. 


Karimov I.A.O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li-1992y. 

3. 


O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni-T.1997y. 

4. 


“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” T.1997 y. 

5. 


Yarashevskiy M.G. Psixologiya v XX stoletii M.1971. 

6. 


Zigler D. Teorii lichnosti-SPb, Piter-Press, 1997. 

7. 


Lyadus V.L.-Metodika prepodavaniya psixologii. Iz.vo. URAO 2000. 

8. 


O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: «O`zbekiston», 1992. 

Internet saytlari 

  www. pedagog.uz,  www. ziyonet. uz,  www. google. uz  

1. http://www.perl.org 

2. http://www.php.net 

        3.www.glef.org,  

        4.www.newhorizons.org,  

        5.www.rhecherswithoutborders.org,  

        6.www.thelearningweb.net,  

       7.www.inetlibrary.com, 

       8. www.search.re.uz,  

       9.www.ictcouncil.gow.uz,           

       10. www.ecsoman.edu.ru   

Download 233.51 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling