Режа: Жисмоний сифларни тарбиялаш асослари (методикаси). Куч кобилияти ґакида умумий характеристика. Кучнинг турлари. Кучни тарбиялаш вазифалари ва воситалари. Кучни тарбиялаш методлари. Куч кобилиятларини тарбиялаш методикаси


Download 56 Kb.
Sana14.04.2022
Hajmi56 Kb.
#637408
Bog'liq
1404039703 50195
9 sinf O’zbekiston tarixi, Insholar-toplamiBaxtiyor.uz , маънавият2., Malaka ishi mavzulari 2020-09-11masofa-informatika (2), Reja, Скан 1 июн. 2020 г., Скан 1 июн. 2020 г., Скан 10 мая 2020 г., Скан 10 мая 2020 г., Скан 06 нояб. 2020 г., Скан 06 нояб. 2020 г., sugurta faoliyatini amalga oshirishn, Мустақил таълим 2 (1), Mizrob (ingliz tili 4 mavzu), Mizrob (ingliz tili 4 mavzu)

Куч кобилиятларини тарбиялаш методикаси


Режа:

 1. Жисмоний сифларни тарбиялаш асослари (методикаси).

 2. Куч кобилияти ґакида умумий характеристика.

 3. Кучнинг турлари.

 4. Кучни тарбиялаш вазифалари ва воситалари.

 5. Кучни тарбиялаш методлари.КУЧ КОБИЛИЯТЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ МЕТОДИКАСИ
Ҳар бир инсон ҳаёт жараёнида маълум ґаракат имкониятларига эга булади. Масалан: у ёки оғирликни кутаришга: 1000 м.га маълум вактда югуришга. Бу имкониятлар узининг айрим спорт ґаракатларида амалга оширилади. Мисол: Спринтер ва марафон югуриши организмдаги ҳар хил сифат узгаришларини талаб этади.
Жисмоний сифатлари деганда биз инсоннинг айрим сифат томонларини тушунамиз. Бу сифатлар куйидагилардан иборат: куч, тезлик, чидамлилик, чакконлик ва эгилувчанлик. Бу сифатлар харакатни бажарганимизда мажмуа ҳолда намоён булади. Мисол: 100 м.га югуришда тезкорлик, чидамлилик, чакконлик куч сифатлари намоён булади. Лекин уларнинг ичида тезкорлик ҳал килувчи роль уйнайди. Ҳар бир сифатни туғри тушуниш ва уни тарбиялаш методикасини чукур урганиш учун уларни куриб чикишимиз лозим.
Куч: Кундалик турмушда куч сузига ҳар хил аҳамият берилади. Куч илмий тушунча сифатида имконияти борича аник булиши керак.
Куйидаги кучларни фарк килиш керак:

 1. Куч ґаракатнинг механик характеристи-каси сифатида (танага масса билан куч таъсир этади).

 2. Куч инсонга хос булган сифат жараёни. Мисол: Спортчининг кучи, ёши узгариши билан кучни ривожлантириш, спорт билан шуғулланувчилар кучи спорт билан шуғулланганларга караганда купрок булади.

Масалан: илмий тадкикот курсаткичлари буйича мактаб укувчиларининг кучларини ривожланиши ҳакида баён этиш.
Ҳар кандай тушунчани аниклашнинг усули уни улчовда курсатишдир. Шундай экан инсоннинг куч имкониятлар даражасини биз динамометр каби механикада кулланиладиган асбоблар ёрдамида улчаймиз. Инсон кучи деганда биз ташки каршиликни мускул кучланиши оркали енгиш кобилиятини тушунамиз. Маълумки, мускуллар куйидаги хилларда куч курсата олишлари мумкин:

 1. Уз узунлигини узгартирмасдан (статик, изометрик режимида). Мисол: гимнастикада - осилиб турган ҳолда бурчак ҳосил килиши.

 2. Уз узунлигини кискартириб (енгувчи, миометрик режим). Мисол: сакрашда - депсиниш, ирғитишда - буюмни куйиб юборишдаги кучланиш.

 3. Уз узунлигини узгартириб (енгилувчи - плиометрик режим). Мисол: бошканинг ёрдамида эгилувчанлик.

Кучни шароитига караб ҳосил булиши.
Агар инсон энг юксак мускул кучланиши билан, танага ҳар хил массани узгартириб, катор харакатлар бажарса, кучнинг пайдо булишлик микдори ҳар хил булади. (Н.Н.Гончаров, 1952). Аввал узгарувчи массанинг танага таъсири натижасида куч усиб боради ( зона - А ), аммо кейинчалик массанинг ошиши кучнинг купайишига олиб келмайди
( зона - Б).
КУЧ ВА УЗГАРУВЧИ МАССАНИНГ БОЂЛИКЛИГИ
Куч ва массанинг боғликлиги жисмоний тарбия амалиётида куп учраб туради.
Мисол: Спортчининг ядро ирғитиши учун кетган кучи, штанга кутариши учун кетган кучидан кам булади ва ҳ.к.
Аммо, агар тана массаси катта булса, у ҳолда одамнинг унга сарф киладиган кучининг катталиги узгарувчан массага боғлик булмайди ва одамнинг куч имконияти билангина аникланади.
КУЧНИНГ ТЕЗЛИККА БОЂЛИКЛИГИ
Ҳар хил оғирликка эга булган ядрони, унинг учиш тезлигини ва механик кучини узгартирган ҳолда ирғитсак, куч ва тезлик тескари пропорционал боғланишда булади. Тезлик канча катта булса, курсатилган механик куч шунча кичик булади ва аксинча.
Бу боғланишни схематик равишда куйидагича курсатишимиз мумкин. “А” нуктаси изометрик шароитларига (тезлик 0 - га тенг, курсатилган куч максимал нуктаси оғирликсиз харакатга (нагрузка 0 - га тенг, тезлик максимал кийматда) мос келади. Жадвалдаги нукталар оралик ҳолатларга туғри келади.
КУЧ ТУРЛАРИ
Шахсий куч бу статик режим секин бажариладиган харакатлардир. (тана массаси ошиши билан абсолют куч ҳам ошади).

 1. Тезкорлик - куч (динамик куч ) - тез бажариладиган ґаракатларда. Тезкорлик - куч 2- га булинади:

а) енгувчи ва б) енгилувчи (амартизацион куч).

 1. Портлаш куч (взривная сила) - деб киска вакт ичида катта куч курсата олишлилик кобилиятидир.

Спорт мастерлари ва новичокда жойдан баландликка сакрашда олинган динамограмма-да куринишига мастерлар киска вактда юкори куч курсатишлари мумкин.
МУСКУЛ КУЧИ ВА СПОРТСМЕННИНГ ОЂИРЛИГИ
Ҳар хил вазндаги кишиларнинг кучини таккослаш учун нисбий куч тушунчасини куллайдилар.
Нисбий куч деб - 1 кг тана оғирлигига тенг келадиган абсолют кучга айтилади. Абсолют куч деганда биз инсонни уз тана оғирлигига нисбатан курсатиладиган кучини айтамиз. Айрим мускул гурухлари билан айрим ґаракатларни бажаришда ҳам абсолют кучни тушунишимиз мумкин. Масалан: штангани жим килишда ёки динамометрда.
Куч кобилиятини тарбиялаш вазифалари:
Жисмоний сифат тарикасидаги кучни тарбиялашнинг умумий вазифаси харакатнинг турли фаолиятларида уни ҳар томонлама ривожлантириш ва юкори имкониятларга таъминлашдан иборатдир.
Хусусий вазифалар:

 1. Кобилиятга эришиш ва уни такомиллаштириш, кучнинг асосий турлари: статик ва динамик, узига хос куч ва тезкор куч, енгувчи ва енгилувчи турларини амалга ошириш.

 2. Ґаракат аппаратининг ҳамма мускул гуруҳларини кучга нисбатан гармоник мустаҳкамлаш.

 3. Турли шароитларда кучдан рационал фойдаланиш кобилиятини ривожлантириш.

Ундан ташкари конкрет шароитларга боғлик ҳолда кучни махсус тарбиялаш буйича специфик вазифалар ҳал этилади.

Ирғитиш, оғир атлетикада, курашда, боксда, каршиликни енгишда абсолют куч катта роль уйнайди.


Югуришда, сакрашда, гимнастика асбобларида эса нисбий куч. Бир хил тренировка килган спортчиларда ҳар хил оғирликларда, оғирликнинг ошиши билан абсолют куч ортиб, нисбий куч камаяди.Вазн
52 кг

Абсолют куч
247,5 кг

Нисбий куч
4,47 кг

67,5 кг
82,5 кг
90,0 кг
159 кг

252,5 кг
350 кг
387 кг
425 кг

4,56 кг
4,54 кг
4,24 кг
2,75 кг

КУЧНИ ТАРБИЯЛАШДАГИ ВАЗИФАЛАР


Умумий вазифа куйилиши бу кучни тарбиялаш жараёнида инсон ҳар томонлама ривожланиши (спортда, меҳнатда ва х.к.) маълум натижаларга эришиши. Кучни тарбиялашда - кулланиладиган воситалар асосан 2 хил гурухга булинади:
1) Ташки каршилик билан бажариладиган машк
а) буюмлар оғирлиги билан бажариладиган машк (тош,гантель ва х.к.)
б) ракибнинг каршилиги билан бажарила-диган машклар.
в) чузилувчан,эгилувчан буюмлар билан бажариладиган машклар.
г) ташки муҳит камчилиги билан бажари-ладиган машклар.
2) Ўзини огирлиги билан. Мисол: ўз вазнини огирлиги билан, турникдан ўз вазнини ушлаб тўриш, отжимание, статик машҳлар, тошлоҳ, кумли жойларда, паст билан ҳирларда юриш.

КУЧНИ ТАРБИЯЛАШ МЕТОДЛАРИ. 1. Кайта кучланиш методи.

 2. Максимал кучланиш методи.

 3. Динамик кучланиш методи.

Кайта кучланиш методи шуғулланувчи билан кичик ёки жуда кичик оғирлик билан машк бажарилиш оркали ґаракатланади. Бу методни асосан куч машклари билан энди шуғулланаётган, яъни (новичокларга) тавсия этилади.
Кайта кучланиш методи тренерлар ибораси билан “метод до отказа” деб ҳам айтилади.
Ана шу методнинг маъноси шундан иборатки, шуғулланувчиларда чарчаш аломати пайдо булгунча (охирги маротаба шуғулланувчи зурға кутараяпти), лекин шунга карамасдан яна 3 марта кутариши зарур. Мана шу 3 мартаси кейинги кучни тарбиялашда катта аҳамиятга эгадир.
Кайта кучланиш методининг ижобий томони - кучни шу тарбиялаш методи билан энди шуғулланаётганлар ёки новичоклар жуда мос келади, чунки ҳали машклар бажариш техникасини атрофлича узлаштирмасдан катта оғирлик билан машк бажарилиши мумкин эмас. Чунки катта оғирлик билан машк бажарилса, машк бажарилиш техникаси бузилиши мумкин.
Кайта кучланиш методининг салбий хусусияти шундан иборатки, куплаб энергия сарф килинади ва куч унча яхши тарбияланмайди
АДАБИЁТЛАР: 1. Дарслик. Л.П.Матвеев "Теория и методика ФК" М. "фис", 1991й. 181-206б.

 2. Дарслик. Б.М.Шиян "Теория и методика ФВ" М. 1988й. 65-70б.

 3. В.П.Филин "Скоростно-силовая подготовка юных спортсменов" М. 1968й.

 4. А.Атаев "Болаларни чаҳҳол, эпчил ва баҳувват ҳилиб тарбиялаш" Т. 1981й.

 5. www.ziyonet.uz

Download 56 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling