Reja: kommivoyajyor masalasida tarmoq va chegara usuli. Tarmoqlar va chegaralar usuli


Download 195.8 Kb.
Pdf ko'rish
Sana29.09.2020
Hajmi195.8 Kb.

Reja: kommivoyajyor masalasida tarmoq va chegara usuli.

1. Tarmoqlar va chegaralar usuli.

Biz tarmoqlar va chegaralar usulini kommivoyajyor masalasini yechish uchun,

qo‘llanishini ko‘ramiz. Faraz qilaylik, c

ij

− sonlari i − shahardan j − shaharga o‘tishuchun, ketadigan xarajatni bildirsin. Agar i − shahardan j − shaharga o‘tishning iloji

bo‘lmasa, c

ij

ni yetarlicha katta son deb olamiz (buni ∞ deb belgilaymiz), i − shahardanyana i − shaharga o‘tildi, deyish ma’nosiz bo‘lganligi sababli c

ii

= ∞ deb olinadi. Shun-dan so‘ng n×n o‘lchamli (c

ij

) jadval (matritsa) hosil bo‘ladi, u xarajat jadvali deb ataladi.Yana bir bor ta’kidlab o‘tamizki, jadvalning i − satri bilan j − ustuni kesishgan joydagi

c

ijelement i − shahardan j − shaharga o‘tish uchun, ketgan xarajatni bildiradi.

Endi jadvalni keltirish tushunchasini kiritamiz. Buning uchun, avval jadval satrlari

keltiriladi, ya’ni jadvalning har bir satr elementlaridan shu satrning kichigi mos ravish-

da ayirib tashlanadi. Shundan so‘ng jadval ustunlariga nisbatan ham xuddi shu amal

bajarilib, jadval ustunlari keltiriladi.

Barcha satrlari va ustunlari keltirilgan jadval keltirilgan deb ataladi. Demak, ravshanki,

keltirilgan jadvalning har bir satri va ustunida kamida bitta nol element ishtirok etgan

bo‘ladi. Jadval satr va ustunlari eng kichik elementlarining yig‘indisi h bilan belgilanib, u

jadvalning keltirish koeffitsiyenti deyiladi.

Misol sifatida quyidagi xarajat jadvalini ko‘raylik. 4.1-jadval satrlarini keltirish uchun,

uning o‘ng tarafiga mos satrning eng kichik elementini yozib chiqamiz va satr elementlar-

idan uni ayirib 4.2-jadvalga ega bo‘lamiz.

Hosil bo‘lgan 4.2-jadvalning ustunlarini keltirish maqsadida jadval ostiga mos ustun-

ning eng kichik elementi yoziladi va u ustun elementlaridan ayirib chiqiladi, natijada

quyidagi 4.3-jadval hosil bo‘ladi.

Bu 4.3-jadval keltirilgan bo‘lib, uning har bir satr va ustunida kamida bittadan nol

element bor.

4.1-jadval

dan

6

54

3

21

gacha


1

2

34

5

6satr bo‘yicha

eng kichik

element2415

4

317

3

13

102

9

116

52

10

42

3

198

71

1

2011

4

1218

49

12

214

254

4.2-jadval

dan


6

5

43

2

1gacha

1

23

4

56

2112

1

014

02

9

18

14

30

82

2

187

60

16

70

814

5

817

0

21ustun bo‘yicha

eng kichik

element


0

3

00

0

04.3-jadval

dan


6

5

43

2

1gacha

1

23

4

56

1812

1

0(2)

14

0(3)

29

1

814

0

(4)0

(1)8

2

215

76

0

(4)16

4

0(6)

814

5

517

0

(5)21

barcha

sikllar


hJJ

J

J(i, j) h

2

(i, j) h1

4.1-rasm


Ko‘rilayotgan 4.1-jadvalning keltirish koeffitsiyenti h quyidagi songa teng:

h = 3 + 1 + 2 + 1 + 4 + 4 + 0 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 = 18.

Keltirish koeffitsienti h eng kam xarajatli o‘tishlarning umumiy xarajatini bildirib,

bu xarajatni beruvchi marshrutni har vaqt ham aniqlab bo‘lmaydi. Yuqorida ko‘rilgan

misolda eng kam xarajatli (h = 18) marshrutni aniqlasak, u ikkita bir-biriga bog‘lanmagan

o‘tishlardan (sikllardan) iborat bo‘lib qoladi, ya’ni 1 → 5 → 3 → 2 → 1 va 4 → 6 → 4 → .

Bu esa qo‘yilgan masalaning yechimini bermaydi. Demak, jadvalni keltirish bilan har vaqt

2


ham qo‘yilgan masalaning yechimini olib bo‘lmas ekan. Umuman, tarmoqlar va chegaralar

usuli ikkita muhim bosqichdan iboratdir: 1) tarmoqlash; 2) chegaralarni aniqlash.

Masalani yechish davomida ikkala bosqich parallel ravishda olib boriladi. Bu bosqich-

larni amalga oshirish uchun, quyidagi ishlarni ketma-ket bajarish kerak: A) boshlang‘ich

jadvalni keltirish; B) keltirish koeffitsyenti h ni aniqlash; C) keltirilgan jadvalning nol el-

ementlari darajasini aniqlash; D) bu darajalar asosida tarmoqlashni amalga oshirish; E)

tarmoqlanish natijalarini tashkil etuvchi marshrutlarning quyi chegaralarini aniqlash; F)

jadval o‘lchamini bittaga kamaytirish; G) to‘la bo‘lmagan marshrutlar (sikllar) hosil bo‘lib

qolishdan saqlanish; H) bu jarayonni (2 × 2)-jadval hosil bo‘lgunga qadar davom ettirishi;

I) oxirgi tarmoq natijasiga mos marshrutni aniqlash; J) barcha chegara (baholarni) sol-

ishtirish; K) zarurat bo‘lsa, eng kam chegaraviy natijaga mos jadval tiklanib tarmoqlashni

davom ettirish.

Bu usulni qo‘llash davomida, barcha hisob-kitoblar berilgan jadval yordamida olib

borilib, uning natijalari alohida tuzilgan grafda ko‘rsatib boriladi. Bu jarayon oxirida

mukammal (eng kam xarajatli) marshrut aniqlanadi.

Bu graf o‘zaro birlashtirilgan doirachalardan iborat bo‘lib, ularning har biri ma’lum

bir xossali marshrutlar to‘plamini aniqlaydi. Bu doirachalar yoniga yozilgan chegara −

sonlar esa shu doiraga tegishli bo‘lgan marshrutlarga mos xarajatlarning quyi chegarasi-

ni bildiradi. Grafning boshlang‘ich qismi 4.1-rasm ko‘rinishida bo‘ladi. Bunda birinchi

boshlang‘ich doiracha barcha marshrutlarni o‘z ichiga olgan to‘plamni aniqlab, ixtiyoriy

marshrut bo‘yicha ketadigan xarajat h sonidan kichik bo‘lmasligini bildiradi. Yuqorida

ko‘rgan misolda h = 18 edi, demak, xarajati 18 dan kichik bo‘lgan marshrut yo‘q ekan.

Barcha marshrutlar to‘plamini tarmoqlash uchun, keltirilgan 4.3-jadvalning nol el-

ementlari darajalari aniqlanadi. Masalan, 4.3-jadvaldagi nol element bo‘lgan 1-satr, 5-

ustundagi c

15

= 0 ning darajasini topish uchun, birinchi satrdag i eng kichik element 1ga, beshinchi ustundagi eng kichik element 1 qo‘shiladi va hosil bo‘lgan 2 soni shu nol-

ning darajasi sifatida yozib qo‘yiladi. Xuddi c

32

= 0 ning darajasini topish uchun, uchinchisatrdagi eng kichik 0 ga ikkinchi ustundagi eng kichik element 4 qo‘shiladi va hosil bo‘lgan

4 soni c


32

= 0 ning darajasi sifatida yozib qo‘yiladi. Shu usul yordamida 4.3-jadvalning

barcha nol elementlari darajalari aniqlanadi.

Darajasi eng katta bo‘lgan nol joylashgan satr i va ustun j lar topilib, (i, j) bo‘yicha

tarmoqlanadi. Bunda, o‘ng tarafdagi doiracha i − shahardan j − shaharga o‘tishni o‘z

ichiga olgan barcha marshrutlarning to‘plamini bildiradi va u (i, j) bilan belgilanadi, chap

tarafdagi doiracha esa, aksincha, i − shahardan j − shaharga o‘tishni o‘z ichiga olmagan

marshrutlarning to‘plamini bildiradi va u (i, j) bilan belgilanadi.

Mabodo, katta darajali nollar bir nechta bo‘lsa, ularning ixtiyoriy bittasi tanlab oli-

nadi. Yuqoridagi misolda keltirilgan 4.3-jadvalning nollari darajasini aniqlaymiz.

Darajasi eng katta bo‘lgan nol element c

53

= 0 dir, demak, tarmoqlanish grafi 4.2-rasmko‘rinishida bo‘ladi. Chap doirachaga mos kelgan eng kam xarajat keltirish koeffitsiyenti

h = 18 nolning eng katta darajasi 6 qo‘shib topiladi. (h

2

), bizning misolda u 24 ga teng.O‘ng tarafdagi doirachaga mos keluvchi xarajatlarning quyi chegarasini aniqlash uchun,

4.3-jadvalning eng katta darajali nol joylashgan satr va ustun olib (o‘chirib) tashlanadi.

Demak, jadvalning o‘lchami bittaga kamayadi. Bunda, shuni alohida ta’kidlash

lozimki, shaharlarning tartib raqamlari albatta saqlanib (yozilib) qolishi shart, aks holda

chalkashliklar kelib chiqadi. Shundan so‘ng, to‘la bo‘lmagan sikl i → j → i (i → j belgi

i − shahardan j − shaharga o‘tishni bildiradi) yo‘qotiladi, buning uchun, c

ji

element ∞belgisiga almashtirilib yozib qo‘yiladi. Ya’ni:

3


4.4-jadval

dan


6

4

32

1

gacha1

2

45

618

1

0(2)

14

0(3)

91

8

140

(5)


0

(1)


2

215

60

(4)


5

5

0(5)

21

barcha


sikllar

18

J

J

JJ

(5, 3)


24

(5, 3)


18

4.2-rasm


Shundan so‘ng, hosil bo‘lgan yangi jadval keltirilib, uning keltirish koeffitsiyenti, oldin-

gi keltirish koeffitsiyenti bo‘lgan h ga qo‘shib yoziladi (h

1

). Oxirgi 4.4-jadvaldan ko‘rinibturibdiki, u keltirilgan jadval ekan, demak, uning keltirish koeffitsiyenti nolga teng. Shu-

ning uchun, 4.2-rasmdagi o‘ng doirachaga mos keluvchi chegara o‘zgarmagan (18).barcha


sikllar

h

J

J

JJ

(i, j)


h

2

(i, j)h

1(k, `)


h

4J

JJ

J

(k, `)h

3

4.3-rasm

barcha


sikllar

18

J

J

JJ

(5, 3)


24

(5, 3)


18(3, 2)

23J

JJ

J

(3, 2)18

4.4-rasm


Tarmoqlash uchun, o‘ng doiracha tanlab olinadi (o‘ngga yurish qoidasi bo‘yicha) tar-

moqlash juftligini (k, `) aniqlash uchun, oxirgi keltirilgan jadvalning nollari darajalari

hisoblanadi va ulardan eng katta darajalisi yordamida (k, `) juftlik ajratilib, tarmoqlash

amalga oshiriladi (4.3-rasm.) Bunda (k, `) belgini olgan chap doirachaga mos chegara (h

4

)

ning qiymati h1

ga nolning eng katta darajasi qo‘shib aniqlanadi.

(k, `) belgili o‘ng doirachaga mos kelgan chegarani (h

3

) topish uchun, oxirgi jadvaldank − satr va ` − ustun chiqarib (o‘chirib tashlanadi) va to‘la bo‘lmagan marshrutlar ∞

belgisi yordamida taqiqlanadi. Shundan so‘ng, hosil bo‘lgan jadvalning keltirish koeffitsi-

yenti h ga qo‘shilib o‘ng doiracha yoniga yozib qo‘yiladi. Biz ko‘rayotgan sonli misolda bu

jarayon 4.4-jadvalda keltirilgan.

(k, `) juftlik sifatida (3,2) ni yoki (6,4) ni olish mumkin. Aniqlik uchun, (3,2) ni olaylik.

U holda quyidagi grafga ega bo‘lamiz (4.4-rasm).

Endi oxirgi jadvalning uchinchi satri, ikkinchi ustunini tashlab yuborib 2 → 5

o‘tishni ham taqiqlab qo‘yamiz (∞ belgi orqali). Chunki, oxirgi (3, 2) belgili doirachada

5 → 3 → 2 o‘tishlarni o‘z ichiga olgan marshrutlar to‘plangan bo‘lib, to‘la bo‘lmagan

4


5 → 3 → 2 → 5 marshrutni taqiqlash kerak edi. Shu o‘zgarishlardan so‘ng jadvalning

ko‘rinishi quyidagicha bo‘ladi:

4.5-jadval

dan


6

4

21

gacha


1

4

56

10

(7)


14

0

(10)9

82

60

(10)


5

0

(6)21(3, 2)


18JJ

J

J(2, 1)

28

(2, 1)25

4.5-rasm


Bu keltirilgan jadval, demak, uning keltirish koeffitsiyenti nol bo‘lib h

3

= 18 bo‘ladi(h

4

= 18 + 5 = 23).Shundan so‘ng o‘ng tarafdagi doirachani tarmoqlash uchun, yangi juftlikni aniqlash

lozim, xuddi avvalgiday oxirgi jadvaldagi nol elementlarning darajalari hisoblanadi, bular

4.5-jadvalda keltirilgan.

Aniqlik uchun, (2, 1) juftlikni tanlab olaylik, unda: 4.4-rasmning davomi sifatida

quyidagi grafga ega bo‘lamiz (4.5-rasm).

4.6-jadval

dan

6

41

gacha


4

5

6satr bo‘yicha

eng kichik

element

114

16

0

00

210

4.7-jadval

dan

6

41

gacha


4

5

60

136

00

21ustun bo‘yicha eng

kichik element

0

6

0(2, 1) belgili doirachada 5 → 3 → 2 → 1 o‘tishlarni o‘z ichiga olgan marshrutlar

to‘plami bo‘lib, to‘la bo‘lmagan 5 → 3 → 2 → 1 → 5 siklni yo‘qotish maqsadida birin-

chi satr, beshinchi ustun kesishgan elementni ∞ belgiga almashtiramiz va ikkinchi satr

birinchi ustunni o‘chirib tashlaymiz. Satr va ustunlarni keltirib 4.6 va 4.7-jadvallarga ega

bo‘lamiz.

Demak, jadvalning keltirish koeffitsiyenti 1 + 6 = 7 ga teng, shu sababli o‘ng tarafdagi

doirachaga mos kelgan chegara h

5

= 18 + 7 = 25 bo‘ladi.Endi oxirgi jadval nollarining darajalarini aniqlaymiz (bu 4.8-jadvalda keltirilgan)

tarmoqlash uchun, (6, 4) juftlikni tanlab olaylik. U holda 4.5-rasmning davomi 4.6-rasm

ko‘rinishda bo‘ladi.

5


4.8-jadval

dan


6

4

1gacha

4

56

0

(13)13

∞ 0(15)

0

(13)0

(15)


15(2, 1)


25JJ

J

J(6, 4)

40

(6, 4)53

4.6-rasm


4.9-jadval

dan


4

1

gacha5

6

satr bo‘yichaeng kichik

element


13

130

04.10-jadval

dan


4

1

gacha5

60

0ustun bo‘yicha eng

kichik element

0

0

Chap tarafdagi doirachaga ((6, 4) belgili) mos chegara h

6

= 25 + 15 = 40 ga tengbo‘ladi. (6, 4) belgili doirachaga mos to‘plam 5 → 3 → 2 → 1 va 6 → 4 o‘tishlarni o‘z

ichiga olgan marshrutlardan iborat bo‘lib, 6 → 4 → 6 to‘la bo‘lmagan sikllarni yo‘qotish

uchun, ∞ belgi orqali 4 → 6 o‘tish taqiqlanadi va oltinchi satr, to‘rtinchi ustun o‘chirib

tashlanadi. U holda, natijaviy jadval quyidagi (4.9-jadval) ko‘rinishda bo‘ladi. Bu jadval-

ning satrlari keltiriladi(4.10-jadval).

Demak, o‘ng tarafdagi doirachaga mos chegara h

7

= 25 + 13 + 0 = 38 bo‘lar ekan.qilib, biz natijaviy grafga ega bo‘ldik (4.7-rasm). Bu grafning o‘ng tarafidagi

doirachalar ketma-ketligi va oxirgi (2 × 2) − o‘lchamli jadval yordamida xarajati 38 ga

teng bo‘lgan 6 → 4 → 5 → 3 → 2 → 1 → 6 sikl aniqlanadi.barchasikllar

18

!

!

!a

a

a(5, 3)

24

(5, 3)18!

!

!(3, 2)

23a

aa

(3, 2)


18!

!

!(2, 1)

28a

aa

(2, 1)


25!

!

!(6, 4)

40a

aa

(6, 4)


38

4.7-rasm


Ammo chap tarafdan (3, 2) belgiga ega bo‘lgan doirachaga mos chegara 23 ga teng,

shuning uchun, qidirilayotgan eng kam xarajatli (mukammal) sikl shu to‘plamda bo‘lishi

6


mumkin. Demak, shu doirachaga mos kelgan jadvalni tiklash kerak bo‘ladi. Eslatib

o‘tamizki, bu doirachaga mos kelgan marshrutlarda 3 → 2 o‘tish taqiqlangan, 5 → 3 o‘tish

esa majburiy. Shu sababli boshlang‘ich jadvalning c

32

va c35

elementlarini ∞ belgisiga al-

mashtiriladi va beshinchi satr, uchinchi ustunlar o‘chirib tashlanadi va g = c

53

= 4 debolinadi (agar bir necha element o‘chirilsa g bilan shu elementlarning qiymatlari yig‘indisi

belgilanadi). Natijada (3, 2) belgili doirachaga mos kelgan jadval quyidagi 4.11-jadval

ko‘rinishda bo‘ladi. Bu 4.11-jadval keltiriladi va keltirish koeffitsiyenti h = 19 aniqlanadi.

Natijada 4.12-jadvalga ega bo‘lamiz.

Demak, (3, 2) belgili doirachaga mos kelgan chegara h + g = 19 + 4 = 23 ga teng ekan.

Endi, shu doirachani tarmoqlash uchun, (i, j) juftlik aniqlanadi, ya’ni nollarning dara-

jalari hisoblanadi. Demak, (6, 2) juftlik bo‘yicha tarmoqlanish amalga oshiriladi (4.8-

rasm).


Endi, ma’lum o‘zgartirishlar (6-satr, 2-ustun o‘chiriladi, c

26

= ∞) kiritilib, so‘ng unikeltirish natijasida 4.13-jadval hosil bo‘ladi. Bunda, keltirish koeffitsiyenti 0 teng, shuning

uchun, (6, 2) belgili doirachaga mos chegara qiymati 23 bo‘ladi (4.8 va 4.9-rasmlar).

So‘ng oxirgi jadvalning nollari darajalari topiladi va (6, 2) belgili doirachani tarmoqlash

uchun, juftlik aniqlanadi.

4.11-jadval

dan


6

4

32

1

gacha1

2

45

624

4

317

110

2

916

24

319

71

9

124

254.12-jadval

dan


6

4

32

1

gacha1

2

45

613

1

0(2)

14

0(3)

91

8

14∞ 0

(2)


2

210

60

(4)


5

0

(10)0

(0)


21

Demak, tarmoqlanish juftligi (4, 6) ekan (4.9-rasm). Oxirgi jadval ma’lum qoidalarasosida o‘zgartiriladi. (4-satr, 6-ustun o‘chiriladi, c

24

= ∞ belgini oladi).4.13-jadval

dan


4

3

21

gacha


1

4

56

10

(2)


14

0

(3)9

114

0

(1)2

26

0(4)(3, 2)

23

J

J

JJ

(6, 2)


33

(6, 2)


23

4.8-rasm


7

Bu 4.15-jadvalning keltirish koeffitsiyenti nolga teng, shuning uchun, (4, 6) belgili

doiracha chegarasi 23 teng bo‘ladi. Oxirgi jadvalning nollari darajalari aniqlanadi:

4.14-jadval

dan


3

2

1gacha

1

45

10

(2)


0

(15)


1

140

(15)
(6, 2)

23!

!!

(4, 6)


37a

a

a(4, 6)

23!

!!

(2, 1)


38a

a

a(2, 1)

23

4.9-rasm(3, 2)23!

!

!(6, 2)

33a

aa

(6, 2)


23!

!

!(4, 6)

27a

aa

(4, 6)


23!

!

!(2, 1)

38a

aa

(2, 1)


23

4.10-rasm

4.15-jadval

dan


3

1

gacha4

50

0Tarmoqlanish (2, 1) juftlik orqali amalga oshirilgan bo‘lsin (4.10-rasm.) Bu esa kelti-

rilgan jadval, demak, (2, 1) belgili doirachaga mos chegara 23 bo‘lib qoladi. Oxirgi jadval

va bu graf yordamida eng kam xarajatli (23) siklni aniqlaymiz: 2 → 1 → 5 → 3 → 4 →

6 → 2.


Grafdagi (4.10-rasm) hech bir doirachani tarmoqlash orqali 23 dan kam bo‘lgan xara-

jatli siklni topib bo‘lmaydi. Bu esa, topilgan siklning mukammal (eng kam xarajatli)

ekanligini bildiradi. Ma’lum o‘zgartirishlardan (2-satr, 1-ustun o‘chiriladi) keyin, quyida-

gi so‘nggi (2 × 2) − o‘lchamli jadval hosil bo‘ladi.

qilib, ko‘rilgan misolda quyidagi yechimni olamiz: eng kam 23 xarajatli sikl

2 → 1 → 5 → 3 → 4 → 6 → 2 bo‘ladi.

Hali borilmagan eng yaqin shaharni tanlash algoritmi

Eng oddiy tabiiy usullardan biri bu eng yaqin shaharni tanlashdir. Ya’ni, bu beril-

gan xarajat jadvalidagi satrning eng kichik elementni tanlash demakdir. Avval biror satr

tanlanadi, keyin shu satrdagi eng kichik element joylashgan ustun raqamiga mos satrdan

avvalgi ustunlar ishtirok etmagani tanlanadi. Bu jarayoning oxiri sikl bilan tugashi zarur.

Aynan, shu oxirida majbyran tanlash ro‘y beradi. Shuning hisobiga kelib chiqadigan sikl

uzunligi ixtiyoriy son bo‘lishi mumkin.

Lekin misol ko‘rish mumkinki, bu usul har vaqt ham optimal yechimni beravermay-

di. Bunga qaramasdan, agar juda ham aniq yechim talab qilinmasa bu usulni qo‘llash

qulaydir.

Bu usulda boshlang‘ich shaharni tanlash muhim ahamiyatga ega. Lekin bu yerda bar-

cha variantlarni ko‘rib chiqish orqali, ulardan eng yaxshisini tanlab olish mumkin bo‘ladi.

Quyidagi misolni qaraylik:

8


4.16-jadval

5

43

2

1dan

gacha


1

2

34

531

15

1938

1922

2725

4353

550

4959

24

554.17-jadval

1

23

4

55

boshlang‘ich shahar, unga mos sikl

1 → 3 → 2 → 5 → 4 → 1

(15 + 43 + 27 + 5 + 5 = 95)

2 → 1 → 3 → 4 → 5 → 2

(19 + 15 + 53 + 59 + 5 = 151)

3 → 1 → 4 → 2 → 5 → 3

(25 + 19 + 50 + 27 + ∞ = ∞)

4 → 1 → 3 → 2 → 5 → 4

(5 + 15 + 43 + 27 + 5 = 95)

5 → 2 → 1 → 3 → 4 → 5

(5 + 19 + 15 + 53 + 59 = 151)

5 → 4 → 1 → 3 → 2 → 5

(5 + 5 + 15 + 43 + 27 = 95)9

Download 195.8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling