Ro'zg'orshunostlik asoslari Reja


Texnologiya fani konsepsiyasini amaliyotga joriy etishning shart-sharoitlari


Download 38.29 Kb.
bet9/11
Sana08.04.2022
Hajmi38.29 Kb.
#629287
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bog'liq
Texnologiya va uni o‘qitish metodikasi fanining nazariy va amali (2)
I.Karimov.bizning yòlimiz-..., I.Karimov.bizning yòlimiz-..., I.Karimov.bizning yòlimiz-..., I.Karimov.erishgan marralar bilan...., FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR SANOAT, 2-курс амалиёт бетлик, TASMASIMON CHULCHANGLAR SINFI VAKILLARI QORAMOL SOLITYORI CHOCHQA SOLITYORI EXINNOKOK TASMASIMON CHUVALCHANGLARNING TUZILISHI VA RIVOJLANISHI, BALIQLAR KATTA SINFINING UMUMIY TAVSIFI VA SISTEMATIKASI. TOG‘AYLI BALIQLAR SINFI VAKILLARINING TUZILISHI, KO‘PAYISHI VA RIVOJLANISHI., Korxonada yoritishni qo’llash ahamiyati, talablari.Bino inshoatlarni yonuvchanligini kamaytirish, o’tga chidamliligini oshirishtalablari., TAVSIFNOMA, O\'QITISHNING GRAFIKLI ORGANEYZERLI VOSITASIDAN TABIATSHUNOSLIK DARSLARIDA FOYDALANISH. NIMA UCHUN, VENNA DIAGRAMMASI T-JADVAL, B-B-B JADVAL BALIQ SHLETI, QANDAY DIADRAMMASI NILUFAR GULI CHIZMASI KLASTER, 111111111111111, ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ, 2-мавзу. Маъруза матни
Texnologiya fani konsepsiyasini amaliyotga joriy etishning shart-sharoitlari.
Konsepsiyaniamaliyotgatatbiqetishquyidagiilmiy, metodik, tashkiliyvamoddiy-texnikshart-sharoitlarniamalgaoshirishnitalabetadi:
1. Texnologiyafaninio’qitishdauzluksizta’limtizimining (uzluksizlikvauzviylik) tamoyillarigaqat’iyrioyaqilish.
2. Tayanchvaumumta’limmaktablaridagitexnologiyafaniningmazmuni, maqsadivavazifalarini, tashkiletishshakllarini, metodlarivavositalarinizamonaviytalablarasosidatakomillashtirish.
3. Ilmiy-pedagogik xodimlar, mutaxasssis o’qituvchilar, murabbiy-tarbiyachilar tayyorlash tizimini takomillashtirish.
4. Texnologiyafanio’qituvchilarinitayyorlashnitakomillashtirishkonsepsiyasiniishlabchiqishvaamaliyotgatadbiqqilish.
5. Texnologiyafanio’qituvchilariningmalakasinioshirishvaqaytatayyorlashkonsepsiyasiniishlabchiqish; texnologiyavakasbta’limio’qituvchilarinitayyorlash, malakaoshirishvaqaytatayyorlashtiziminitakomillashtirish.
6. Texnologiyafanidavlatta’limstandartinio’quvchilarningjismoniyvaruhiyrivojlanishqobiliyatlarigamosholdaishlabchiqilishi, uninamunaviyo’quvdasturlari, o’quvqo’llanmalari, darsliklarvaturliilmiy-uslubiyishlanmalarmajmualaribilanta’minlash.
7. Texnologiya fanining moddiy-texnik ta’minotini jamiyat taraqqiyoti talablaridan kelib chiqib mustahkamlash.
8. Texnologiya fanini o’qitishni takomillashtirish maqsadida umumta’lim va boshqa ta’lim-tarbiya muassasalari, viloyat, tuman xalq ta’limi bo’limlari, Respublika ta’lim markazi, xalq ta’limi vazirligi, Respublika fanlar akademiyasi, ilmiy-tadqiqot institutlari, oliy o’quv yurtlarining tegishli kafedralarida olib borilayotgan nazariy va amaliy tadqiqot ishlarini tizimlashtirish, uyg’unlashtirish, markazlashtirish va muvofiqlashtirish.
9. Texnologiyafaninio’qitishdarespublikamizumumta’limmaktablarivaxorijiymamlakatlardaerishilganilg’ortajribalarinio’rganishhamdaamaliyotgaqo’llashdarespublikaningta’limsohasidagisiyosatitalablarihamdamahalliy, milliy, etnik, hududiyxususiyatlarnihisobgaolish.
10. Texnologiyafaninio’qitishniyanadatakomillashtirishmaqsadidame’yoriy, metodikxujjatlar, zaruriynizomlar, yo’riqnomalarniilg’ortajribalarasosidatayyorlashvatashkiliytadbirlarnihozirgizamontalablaridankelibchiqib, yagonamarkazlashtirilganholdaumumdavlatmiqyosidajoriyetish.
11. Iqtidorliyoshlarnikasb-hunaro’rganishgabo’lganqiziqishlarigako’rakasbiymahoratdarajalarinirivojlantirishgasharoityaratish.
Texnologiya ta’limining mazmuni va uning tashkil etilishi. Texnologiya ta’limi dasturida o‘quvchilar texnologiya darslarida egallashi lozim bo‘lgan ilmiy-texnik bilimlarining, texnologiya malaka va ko‘nikmalari hajmi hamda mazmuni belgilab boriladi.
Dasturdajamiyatimiztaraqqiyotininghozirgibosqichidayoshlargatexnologiyata’liminiberish, ularnitarbiyalashsohasidaqo‘yilganmaqsadvavazifalaro‘zifodasinitopgan. Texnologiyata’limidasturio‘quvrejasiasosidaishlabchiqiladi. Texnologiyata’limio‘qituvchisio‘ziningkundalikfaoliyatidabudasturgaamalqiladivauningbajarilishimajburiyhisoblanadi. Shubilanbirqatordao‘qituvchio‘quvdasturigamahalliysharoitnihisobgaolibma’lumo‘zgarishlarkiritishimumkin. Buboradabirqanchatalablarhisobgaolinishilozim. Dasturningmazmunipedagogikaningdidaktikprintsiplargato‘la-to‘kisjavobberishi, ilmiyvamafkuraviyjihatdanpuxtabo‘lishi, murakkabligiortibborishihisobgaolinganholdavatexnologiyata’liminingtanlangandidaktiktizimigamuvofiqravishda, muayyanizchillikdabayonqilinishi, turmushtajribasibilanbog‘langanbo‘lishikerak.

Download 38.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling