S. A. M avlanova


Download 1.82 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/8
Sana25.12.2019
Hajmi1.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

S.A.  M AVLANOVA

Odam airatomiyasi va 

antrop&tegifisi asoslari


S.A.Mavlanova

Odam anatomiyasi 

va antropologiyasi 

asoslari

N a m a n g a n   -  2 0 1 5O dam   anatom iyasi  va  antropologiyasi  asoslari  fanidan  amaliy 

m a sh g ’ulotlar  o ’tish  uchun  q o ’llanm a  O ’zbekiston  Respublikasi  Oliv  va 

O ’rta  m axsus  ta 'lim   vazirligi  tom onidan  tasdiqlangan  yangi  «Nam unaviy 

dastur»  asosida tuzilgan  ishchi  dasturga m os ravishda yozilgan.

Q o ’llanm ada  ishchi  dasturdagi  b archa  m avzularning  nazariy 

tushunchalaridan  yetarlicha  m a 'lu m o tla r  berilgan  b o ’lib,  ushbu  am aliy 

m a sh g ’ulotlar to ’plami  universitetning  biologiya y o ’n alishi  talabalari  uchun 

foydalanishga  m o ’ljallangan.T uzuvchi: 

H ayot  faoliyati  havfsizligi  kafedrasi

m udiri  b.f.n .  S.  A .  M avlanova

T aqrizchilar: 

E k ologiya  k afedrasi  m udiri  E.Ikram ov

H ayot  faoliyati  havfsizligi 

k afedrasi  dostenti  A .N .A ripov

NamDU  Hayot  faoliyati  havfsizligi  kafedrasining  22.05.2015  yil  8-sonli 

yig'ilishida muhokama qilinib,  fakultet kengashiga tavsiya etilgan.

Jismoniy  madaniyat  fakultetining  06.06.2015  yil 

____ -sonli  yig'ilishida

muhokama qilinib, universitet o'quv-uslubiy kengashiga tavsiya etilgan.

Namangan 

davlat 


universiteti 

o'quv-uslubiy 

kengashining

2015 y il_____-sonli yig'ilishida ko'rib chiqildi va ma'qullandi.

d av latuniv


M azkur  uslubiy  ko ’rsatm a  oliygoh  talabalari  uchun  tavsiya  etilgan 

b o ’lib,  unda  talabalar  “Odam  anatomiyasi  va  antropologiyasi  asoslari” 

fanidan  am aliy  m ashg’ulot  mavzularini  o ’zlashtirish  uchun  kerakli 

k o ’rsatm alar bilan yaqindan  tanishadilar.

U slubiy k o ’rsatm a “Odam  anatomiyasi va antropologiyasi  asoslari” 

fanining  ishchi  o ’quv  dasturiga mos tarzda tayyorlangan.

K o’rsatm ada  har  bir  mavzuga  nazariy  tushuncha  berilgan.  Tshni 

rasm iylashtirish  am aliy  m ashg’ulotlarni Mustahkamlash 

uchun  talabalarga 

aniq topshiriqlar berilgan va mavzuga oid rasmlar keltirilgan


1-ISH.  M A V ZU:  A N A T O M IK ,  ANTRO PO LO G IK  

TADQ IQ O T  U SU L L A R I  V A   Q ISQ A C H A  TARIXI.

Ish d a n   m a q sad :  antropologik tad q iq o t usullarini o'rganish.

O dam   an ato m iy asi  a s o sa n   m u rd a   u s tid a   o 'rg an ilad i.  L ekin  ayni 

v a q td a   m e d itsin a  x o d im la rin in g  

tir ik  

od am  


bilan   m u n o sa b a td a  

b o 'lis h in i  ham   e 'tib o rg a   o lish   lo z im .  S h u n in g   uchun  odam   o rg an iz m i 

v a   o rg a n la ri  tu z ilish i  to p o g ra fiy a s in i  m u rd a d a   o ’rg an ish d a  tu rli  u su lla r 

q o 'lla n ila d i.  Bu  u su llar  q u y id a g ila r:1.  A n tro p o m etriy a   u su li  -  b u n d a   g a v d a n in g   u zu n lig i,  k en g lig i 

v a   o g 'irlig i  o 'lch a n ib   o lin g a n   m a lu m o tla rn i  o rg an iz m n in g   ayrim  

b o 'la k la rig a  ta q q o sla n ad i.

2. 

K esib   o ch ish   b ila n -p r e p a r a tla r   yasash   u su li-b u n d a n  

sk a lp e l  va  pinset  bilan   m u rd a n i,  o r g a n la rin i  k esish   orqali  p re p a ra tla r 

ta y y o rla n a d i.

3. 

A rralash   u su li  -  b u   u s u ln i  b irin c h i  m a rta  K .I.  P iro g o v  

q o 'lla g a n .  A vval  m urdani  q a ttiq   m u z la tib ,  so 'n g ra   o 'rg a n ish i  k era k  

b o 'lg a n   o rg an iz m   b o 'la g i  q a v a tm a -q a v a t  q ilib   arralan ad i.  Bu  u su ld a 

o rg a n la r  to p o g rafiy a sin i  a n iq ro q   o 'rg a n is h   m um kin.4.  In yek siya  (in je k tio   -  lo tin c h a   q u y a m a n )  u su li-ic h i  k ovak 

o rg a n la rg a   tu rli  xil  k im y o v iy   m o d d a la r y u b o rib   tu rib   o 'rg a n ila d i.5.  Y o ritish ,  r a v s h a n la s h tir is h   u s u li  -  b u n in g   uchun  o rg an n i 

b iro rta   k islo ta   yoki  ish q o r  s u y u q lig ig a   so lib   k u za tilad i.  V aqt  o 'tish i 

b ila n   h a r  xil  to 'q im a la r  n u r la r in in g   tu r lic h a   sinishi  n a tija sid a  b ir- 

b irid a n   ajra lib   ko 'rin ad i.6.  K o rro ziy a   yok i  y e m ir ilis h   u s u li-ic h i  bo'sh  o rg an la r  ichini 

te z   q o ta d ig a n   m o d d a  b ila n   to 'lg 'a z ib   s o 'n g ra   uni  turli  k islo ta   yoki 

is h q o r 

su y u q lig ig a 

so lin sa  

o r g a n la rn in g  

to ’q im alari 

y em irilad i, 

b o 's h lig 'ig a   y u b o rilib   m o d d a  u n in g   s h a k lin i  sa q la b   qoladi.


7.  R en tgen   n u ri  y o r d a m id a - o 'r g a n is h   u su li  K.  Rentgen  nuri 

k a s h f  e tilg a n d a n   buyon  q o ’lla n ila d i.  Bu  usul  tirik  organizm lar 

tu z ilish in i  o 'rg a n is h d a   yordam   beradi.  R entgen  nuri  yordam ida 

su y a k lar  tu z ilis h in i,  ay n iq sa,  uning taraqqiy  etishini  kuzatish  mumkin,8.  P a y p a sla b   (p a lp a tio n )-  ko'rib  o'rganishi-  m asalan  yelka 

arte riy a sid a n   y u ra k   u rish in i  bilish  m um kin.9.  P e r k u ssiy a   (p ercu ssio)-  barm oq  yoki  bolg'acha  bilan  urib 

an iq lash   u su li.  B u  ikki 

usul  kasalxonalarda  keng  qo'llanib  organ 

ch e g a ra la rin i  o 'rg a n is h d a  keng  foydalaniladi.10.  A u sk u lta s iy a   (au scu ltation )  usuli-  yani  eshitib  ko'rish 

usuli 


m ax su s 

e s h itu v  

asboblari  yordam ida  organlarning  ishlab 

tu rg an d a g i  to v u s h in i  eshitiladi.  Bu  usul  organlarning  norm al  yoki 

k asa ilik   h o la tin i  a n iq la s h d a  katta  yordam   beradi.

11.  M ik r o sk o p d a   ko'rib  o'rganish  

usuli  -  bu  usulda 

o rg an la rin g   n o z ik   tu z ilish la ri  m axsus  bo'yoqlar  surib  to'qim alarni 

M ikroskop  y o rd a m id a   o'rganiladi.

Ishni  rasm iylashtirish:  antropologik  tadqiqot  usullarini  o'rganish, 

qisqacha konspekt qilishadi.2-ISH.  M AVZU:  SUYAKLARNING  TUZILISHI, 

K LASSIFIKATSIYASI, BIRIKISHI.

Ishdan  m aqsad:  suyaklarning  tuzilishi,  klassifikatsiyasi  va  birikish 

turlarini  o ’rganish.N azariy  tushuncha:  Harakat  organlari  tizimiga  suyaklarning 

birikishidan  hosil  bo'lgan  skelet,  boylamlar,  bo'g'im lar va mushaklar kiradi. 

Suyaklar,  boylam lar  va  bo'g'imlar  harakat  organlarining  sust  qismi, 

m ushaklar esa faol  qism idir.Harakat  tizimi  o rganizm ning  ko'p  qism ini  tashkil  qiladi.  M asalan: 

m ushaklar  gavdaning  2/5  qism ini,  suyaklar  1/5-1/7  qismini  tashkil  etadi. 

M ushaklar  deyarli  ham m a  su y ak lam in g   ustini  qoplab  turadi  va  gavdaning 

tashqi  ko'rinishini  (qom atini)  shakllantirib turadi.

S k eletn in g   tu z ilish i.  S keletda  200  dan  ortiq  suyak  bor.  S kelet  odam  

organizm ining  tayanch  qism i  hisoblanadi,  gavda  shaklini  saqlab  turadi. 

Suyaklar  bir-biri  bilan  birikib,  ichki  o rganlar joylashadigan  bo'shliqlar  hosil 

qiladi  va  bu  bo'shliqlarda  jo y la sh g a n   organlam i  him oya  qiladi.  M asalan, 

bosh  skeleti  bosh  m iyani,  ko ’z  v a  qulo q lam i;  ko'krak qafasi yurak,  o'pka va 

boshqa  organlam i;  chanoq  suyagi  chanoq  bo'shlig'idagi  organlarni  h im oya 

qiladi.  N ihoyat,  skelet  o 'zig a  birikkan  m ushaklar  bilan  birga  gavdaning 

harakatlanishida  ishtirok  etadi.  S kelet  suyaklari  shakliga qarab  bir  necha  xil 

bo'ladi.  Skeletda  naysim on,  yassi  va  aralash  suyaklar  bo'ladi.  N aysim on 

suyaklar  o'z  navbatida  uzun  v a   katta  bo'lishi  mumkin.  U zun  naysim on 

suyaklarga  son,  boldir,  yelka,  tirsak  v a  bilak  suyaklari,  kalta  naysim on 

suyaklarga  qo'l  va oyoq  kafti  suyaklari  bilan  barm oq suyaklari  kiradi.  K alla, 

kurak,  chanoq,  to'sh  suyaklari,  q ovurg'alar  yassi  suyaklardir.  U m urtqalar, 

kaft usti va tovon suyaklari aralash   hisoblanadi.

llik  o'm iga  sariq  ilik  h o sil  bo'ladi.  Qizil  ilik  esa  faqat  epifiz 

qism idagi  g'ovak  m odda  o rasid a  qoladi.  Qizil  ilikda  qon  hujayralari 

rivojlanadi.  Shuning uchun  qizil  ilik qon  hosil  qiluvchi organ  hisoblanadi  va 

organizm da qon  hosil  q ilishda  k atta  rol  o'ynaydi.  Suyaklam ing  epifiz  qism i 

asosan,  g'ovak  m oddadan  tuzilgan.  U n in g   ustini  bir  qavat  zich  m odda 

qoplab  turadi.  K alta  naysim on  suyak lam in g   ko'p  qismi  epifizga  o'xshab 

tuzilgan.  Yassi  suyaklar  S u y ak lar  ustki  pishiq  biriktiruvchi  to'qim alardan 

iborat  yupqa  parda  -  suyak  u st  pardasi  (nadkostnitsa)  bilan  qoplangan. 

P ardada  qon  tom irlari  v a  nerv  tolalari  ko'p.  Bundan  tashqari,  suyak  ust 

pardasida  m axsus  hujayralar  (osteoblast)  bo'lib,  ular  suyak  o'sishi  davridasuyak to'qimasini  hosil  qilishda va singan  suyakning bitishida ishtirok  etadi. 

Suyak  ust  pardasi  tagida  zich  modda,  uning  ichida  g'ovak  modda  bo'ladi. 

Uzun  ikkita  zich  m odda  plastinkasidan  iborat  bo'lib,  bu  plastinkalar 

o'rtasida yupqa qatlam  —  g'ovak m odda joylashadi.Suyaklarning  kim iyoviy  tarkibi.  Suyaklar  tarkibida  organik  va 

anorganik  m oddalar  bo'ladi.  Organik  moddalarga  ossein  va  ossemukoid, 

anorganik  m oddalarga  asosan,  kalsiy  va  fosfor  tuzlari  kiradi.  Suyak 

m oddasining  1/3  qism ini  organik,  2/3  qismini  anorganik  moddalar  tashkil 

qiladi.  Bunday  tarkibdagi  suyak  baquvvat  va  ma'lum  darajada  elastik 

bo'ladi.  Suyaklarning  xossasi  tarkibidagi  organik  va  anorganik  moddalar 

m iqdoriga  bog'liq.  Y osh  organizm dagi  suyak  tarkibida  anorganik  moddalar 

birm uncha  kam roq.  Shuning  uchun  yoshlaming  suyagi  egiluvchi,  tarang 

bo'lib,  kam  sinadi.  Odam  qarigan  sari  suyagida  anorganik  moddalar 

ko'payib  borishi  tufayli  u  m o'rt  bo'lib  qolib,  tez  sinadi.  Diafiz  va  epifiz 

o'rtasidagi  tog'ay  hisobiga  suyaklar  bo'yiga  o'sadi.  O'sish  20-25  yoshda 

tugaydi.  Organik  va  anorganik  moddalardan  tashqari  suyaklar  tarkibida  A, 

D  va  С  vitam inlari  ham  bo'ladi.  Yosh  bolalarda  suyaklar  tarkibida  kalsiy 

tuzlari  va  vitam in  D  yetishm aganligi  sababli  raxit  kasalligi  vujudga  keladi, 

suyaklarning  m ustahkam ligi  kamayadi  va  har  tomonga  qiyshayadi. 

Suyaklarda  vitam in  A  yetishm asa,  suyaklar  haddan  tashqari  yo'g'onlashib, 

ichidagi  bo'shliqlar,  kattalashib  qoladi.

Suyaklarning  birikishi.  Skelet  suyaklari  bir-biri  bilan  ikki  xil 

tutashadi.  Ba'zi  suyaklar  esa  tog'ay  yoki  biriktiruvchi  to'qima  yordamida 

birikadi.  Bunday  birikishda  suyaklar  kam  harakatlanadi  yoki  butunlay 

harakatlanmaydi.  Suyaklarning tog'ay yordamida  birikishi  sinxondroz, zich 

biriktiruvchi  to'qim a  yordam ida  birikishi  sindesmoz  deb  ataladi.  Umurtqa 

tanalari  va  ba'zi  kalla  suyaklari  bir-biriga,  shuningdek,  birinchi  qovurg'a 

to’sh  suyagiga  tog'ay  yordam ida  birikadi.  Chanoq  suyaklari  bilan  dumg'aza


suyagi,  katta va kichik boldir suyaklari  zich  biriktiruvchi to 'qim a yordam ida 

birikkan  bo'ladi.  Bu  birikishga  choklar  ham  kiradi.  K allaning  ko'pchilik 

suyaklari chok yordam ida bir-biri  bilan tutashadi.

Tishsim on, 

tangachasim on 

va 


suyaklar 

bir-biriga 

bevosita 

yondashgan  (oddiy)  choklar  farq  qiladi.  Suyakning  tishsim on  o'sim talari, 

ikkinchi  suyak  o'sim talari  oralig'iga  kirib  joylashsa,  bunday  birikish 

tishsim on  chok  deyiladi.  Bosh  skeletidagi  tepa  suyagining  peshona  v a  ensa 

suyaklari  bilan  birikishi  bunga  m isol  bo'la  oladi.  Birikadigan  S uyaklam ing 

bir  cheti  bilan  ikkinchi  suyakni  qoplab  olsa,  bunday  chok  tangachasim on 

chok  deyiladi.  B unga  chakka  S u yaklam ing  tepa  suyagi  bilan  birikishini 

misol  qilib  keltirish  m um kin.  B urun  v a  yuqori  ja g '  suyaklari  bir-biri  bilan 

oddiy chok hosil qilib  birikadi.

Skeletdagi  ko'p  suyaklar  bir-biri  bilan  harakatchan  birikadi.  B unday 

birikish  b o ’g  'im lar  deb  ataladi.  S uyaklam ing  harakatchan  bo'g'im lar  hosil 

qilib  birikishi  diartroz  deyiladi.  H ar qaysi  bo'g'im da tog'ay  bilan  qoplangan 

yuza,  uning  chetiga  yopishgan  x altacha  yoki  kapsula  va  bo'shliq  m avjud. 

Bo'g'im  xaltachasi  devori  tashqi  (fibroz)  va  qon  tom irlariga  boy  ichki 

(sinovial)  qavatdan  iborat.  S inovial  qavat  hujayralari  m axsus  suyuqlik 

ishlab chiqaradi.  B u suyuqlik suyaklar ishqalanishini  kam aytiradi.Suyaklarning  shakli  va  bajaradigan  ishiga qarab  bo'g'imlar  bir  necha 

xil:  silindrik,  sharsim on,  g'altaksim on,  ellipssimon  va  hokazo  bo'ladi. 

Sharsimon  bo'g'im   son  suyagi  bilan  chanoq  suyagi  va  yelka  suyagi  bilan 

kurak  suyagining  birikishida,  g'altaksimon  bo'g'im  yelka  suyagi  bilan  tirsak 

suyagining  birikishida,  ellipssim on  bo'g'im   bilak  suyagining  kaft  usti 

suyaklari  bilan  birikishda uchraydi.Ish  uchun  kerakli  jihozlar:  Rangli  atlaslar,  plakatlar,  skelet, 

suyaklar.Ishning  borishi:  T alabalar  rangli  plakatlar,  atlaslardan,  odam 

skeletidan va suyaklardan  k o 'rib  o'rganishadi.Ishni  rasm iylashtirish:  Talabalar  suyaklarining  ichki  tuzilishi, 

yassi,  g'ovak,  naysim on,  aralalash  suyaklarga  bittadan  misol  tariqasidakurak  suyagi,  y elk a  suyagi,  to sh   suyagi  va  ponasim on  suyakni  rangli 

ko'rinishda albom lariga  chizib,  qisqacha konspekt qilishadi.3-ISH .  M A V Z U :  G A V D A  SKELET1NING  T U Z IL IS H I.

Ish d a n   m a q s a d :  gav d a skeletinig tuzilishini o ’rganish.

N az ariy   tu s h u n c h a :  S k e le t  tan a  skeleti,  bosh  skeleti  (kalla),  q o ’l  va 

oyoqlar skeletiga bo'linadi.

T a n a   sk e leti. T ana skeleti  um urtqa pog'onasi,  qovurg'alar va to'sh 

suyagidan  iboratUmurtqa  p o g   'onasi  (C o lu m n a  vertebralis)  odam   skeletining  asosi 

bo'lib,  uning o'rtacha uzunligi  erkaklarda 73-75  sm,  ayollarda e s a  69-71  sm . 

U m urtqa  pog'onasi  bo'yin,  ko'krak,  bel,  dum g'aza  va  dum   qism larga 

bo'linadi.

U m urtqa  pog'onasi  33-34  ta   umurtqadan  tuzilgan.  H ar  qaysi 

qism dagi um urtqalar bir-biridan  b ir o z farq qiladi.

Har  qaysi  um u rtq ad a  tana,  teshik,  ravoq  va  uch  xil  o 'siq   bo'ladi. 

U m urtqa ravog'idan  bitta orqa y oki o'tkir o'siq,  ikkita yuqori v a  ikkita pastki 

bo'g'im  o'siqlari  chiqadi.  U m u rtq alar  teshigi  um urtqa  pog'onasi  k analini 

hosil  qiladi. Bu  kanalda orqa  m iy a joylashadi.

Bo'yin  qism id a  7  ta  um urtqa  bor.  U lam ing  tanasi  yaxshi 

rivojlanm agan,  o'tkir  o 'siq la m in g   uchi  ayri  hosil  qiladi.  K o 'ndalang 

o'siqlarda teshiklar bo'ladi.  B irinchi  bo'yin umurtqasi  A tlant,  ikkinchi  b o 'y in  

umurtqasi  esa  epistrofey  deb  ataladi.  Bular  boshqa  bo'yin  u m urtqalaridan 

ajralib  turadi.  A tlan td a  ta n a  v a  o'tk ir  o'siq  yo'q.  U  faqat  ikkita  ravoqning 

birikishidan  hosil  bo'ladi.  E pistrofey  tanasining  yuqori  qism idan  tish sim o n  

o'siq bor.  A tlant k alla suyagi  bilan  birga  shu o'siq atrofida aylanadi.

K o'krak  q ism ida  12  ta  um urtqa,  12  juft  qovurg'a  v a   to'sh  suyagi 

joylashadi.  K o'krak  um urtqalari  bo'yin  um urtqalariga  nisbatan  yirikroq,


tanasi  balandroq  va  enliroq,  um urtqa  teshigi  yumaloq  bo’ladi.  Ko'ndalang 

o'siqlari  anchagina  uzun,  yo'g'on  va  orqaga  qarab  egilgan.  o'tkir  o'siqlar esa 

pastga  qaragan.  K o'krak  um urtqalarining  tanasi  va  ko'ndalang  o'sig'i  uchida 

qovurg'alar boshi  kelib  birikadigan yuza bor.

Um urtqa  pog'onasining  bel  qism ida  ancha  yaxshi  rivojlangan,  tanasi 

yo'g'on,  o'siqlari  qalin  va ju d a  mustahkam  5  ta bel  umurtqasi joylashgan.

D um g'aza  um urtqalari  5  ta  bo'lib,  17-25  yoshlarda  o'zaro  qo'shilib 

bitta  butun  dum g'aza  suyagi  (os  sacrum)ni  hosil  qiladi.  Bu  suyakning 

kengayib  ketgan  yuqori  tom oni  dum g'azaning  asosi,  pastki  tor  tomoni  uchi 

deyiladi.

KO'KRAK QAFASI


&-&Я 

ФфяМ; £9?* sw*s, w i ;  i-

5 -  С ? й ч& Р 9 Ь Ф а А 1  -V3«*^s^ -5 к

 3

>&

X

- i v T p  i * &  W A B f f i a x

ry SWvfcAR-v5^ixiscip«

ЛР  W tffe)4 *iw  jftfci.2-vm  q o w rc ‘ t.  i-Qov-ars* xaiafyuqeri Ss«Vi^RVe«hi.

1-   2 - Q o ' . a r j * * b o * j - s i .   3 • 'Q o v u r j 4 »  Ъ у г с г л р ,  4 - Q o v u r £ * t ? i & i s i

D um g'azaning yon  yuzlarida,  asosi  yaqinida quloqsim on  b o ’g'im   bor. 

D um g'aza  suyagi  chanoq  suyaklari  bilan  shu  yuzalar  y o rd am id a  birikadi. 

D um g'azaning  o rq a  (dorsal)  yuzasida  keng  g'adir-budur jo y ,  o 'rta  qirra  va 

ikki ju ft  yon  qirra  bo'ladi.  B u  qirralar um urtqalarning  o'tkir  o'siqlari,  bo'g'im  

va  yon  o'siqlarining  birikishidan  vujudga  keladi.  D um g'azani  yonbosh 

suyagi 

biriktiruvchi boylam  

keng 


g'adir-budurlikka 

yopishadi. 

D um g'azaning  aso sid an   uchigacha  boradigan  dum g'aza  yo'li  bor.  Bu  yo'I 

um urtqa  yo'lining  d avom i  bo'lib,  pastda  dum g'aza  teshigi  bilan  tugaydi. 

D um g'azaning  c h a n o q   bo'shlig'iga  qaragan  va  orqa  (dorsal)  yuzlarid a  to'rt 

juftd an   teshik  bor.  B u  teshiklardan  tom irlar  va  nervlar  o'tadi.  A yollam ing 

dum g'aza suyagi  erk a k lam in g  dum g'aza suyagiga nisbatan  keng v a kaltaroq, 

oldinga kam roq  egilgan  bo'ladi.

D um   qism i  rivojlanm agan  4-5  ta  um urtqadan  iborat.  V oyaga  yetgan 

odam da  dum   u m urtqalari  qo'shilib  ketib,  bitta  dum  suyagi  (os  coccigis)ni 

hosil  qiladi.


Umurtqa  pog'onasi  yangi  tug'ilgan  bolalarda  deyarli  to'g'ri  bo'ladi. 

Bola  yura  boshlagach,  um urtqa  pog'onasining  bo'vi  va  bel  qismi  oldinga 

(lordoz),  ko'krak va dum g'aza qism i  orqaga  (kifoz)  egiladi.  Ba'zi  odamlarda 

um urtqa  pog'onasi  yon  tom onga qiyshayadi.  Bu  bolalik  va o'smirlik  davrida 

noto'g'ri  o'tirish  natijasida paydo bo'ladi.

Umurtqa 


pog'onasining 

bo'yin, 


ko'krak 

va 


bel 

umurtqalari 

um urtqalararo  tog'ay  boylam lar  va  bo'g'imlar  yordamida  o'zaro  birikadi. 

D um g'aza  bilan  bel  suyagi  o'rtasida  ham  boylamlar  bor.  V  dumg'aza 

umurtqasi  bilan  I  dum  um urtqasi  tanalari  o'rtasidagi  fibroz tog'ay  dumg'aza 

va dum  umurtqalarini  birlashtirib turadi.Q ovurg  'alar  (costaye)  sim m etrik  ravishda joylashgan  12  juft  yassi 

suyakdan  iborat.  Oxirgi  ikki  ju f t  qovurg'adan  tashqari,  hamma  qovurg'alar 

suyak  va  tog'ay  qism laridan  tuzilgan.  Suyak  qismi  orqa  tomonda,  tog'ay 

qism i  esa  oldingi  tom onda  bo'lib,  bir-biriga  mustahkam  birikkan. 

Q ovurg'alam ing  boshchasi,  bo'yin  va  tanasi  bor.  I-X  qovurg'alarda  bo'yin 

bilan  tana  o'rtasida  qovurg'a  do'm boqchasi  joylashgan.  Bu  do’mboqchada 

um urtqalam ing  ko'ndalang  o'sig'i  bilan  birikish  uchun  bo'g'im  yuzasi  bor, 

Qovurg'a tanasining pastki  tom onida  qon tomirlari  va nervlar o'tadigan  egat 

o'mashgan.

1-VIl  qovurg'alar  boshchasi  va  do'mboqchasi  bilan  umurtqalarga, 

ikkinchi  uchi  tog'ay  yordam ida  to'sh  suyagi  bilan  bevosita  birikadi.  Bular 

chin  qovurg'alar  deb  ataladi.  V1II-1X-X ju ft  qovurg'alar  esa  to'sh  suyagiga 

VII  qovurg'aning  tog'ayi  yordam ida  birikadi.  Bu  qovurg'alar  soxta 

qovurg'alar  deyiladi.  XI-XII  ju f t  qovurg'alar  to'sh  suyagiga  birikmasdan 

mushaklar  orasida  erkin  joylashadi  va  adashgan  (sayyor)  qovurg'alar  deb 

ataladi.


T o ’sh  stiyagi  (srenum )  yassi  bo'lib,  uch  qismga:  dasta,  tana  va 

xanjarsimon  o'siqqa  bo'linadi.  X anjarsim on  o'siq  to'sh  suyagining  pastkitom onida joylashgan.  To'sh  suyagining qism lari  bir-biriga tog'ay  yordam ida 

birikadi.  Y osh  ulg'aygan  sari  tog'ay  suyak  to'qim asiga  ayianadi.  To'sh 

suyagida  ikkita  o'm rov  suyagi  va  yetti ju ft  qovurg'a  birikishi  uchun  o'yiqlar

K o'krak  um urtqalari,  qovurg'alar  va  to'sh  suyagi  birlashib  ko'krak 

qafasini  (thorax) hosil  qiladi.  Q ovurg'alar boshchasi  um urtqalar tanasi  bilan, 

do'm boqchasi  e s a   u lam ing  ko'ndalang  o'siqlari  bilan  bo'g'im   hosil  qiladi. 

Ko'krak  qafasi  tuxum sim on.  U ning  shakli  va  katta-kichikligi  yoshga, jin sg a 

va  organizm ning  individual  xossalariga  bog'liq.  K o'krak  qafasining 

devorlari  ko'krak  bo'shlig'ini  chegaralab  turadi.  K o'krak  b o 'shlig'ida  yurak, 

o'pka,  qizilo'ngach,  yirik  qon  bilan  lim fa  tom irlari,  nerv  qo'ndoqlari 

joylashadi.  K o'krak  qafasi  bo'shlig'ining  yuqori  v a  pastki  tom onlari  teshik. 

Pastki teshikni  m ushak v a paylardan tashkil  topgan y u p q a parda - diafragm a 

yopib turadi.  K o'krak qafasi  nafas  olish va chiqarishda ishtirok etadi.


Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 28%20Биология%20фанлар
28%20Биология%20фанлар -> Himoya qilish
28%20Биология%20фанлар -> Va selekciya
28%20Биология%20фанлар -> Fiziologiyasi
28%20Биология%20фанлар -> Rajamurodov z. T., Rajabov a. I. Odam va hayvonlar fiziologiyasi
28%20Биология%20фанлар -> SH. xushmatov, A. Yesimbetov, G. Begdullaeva radiobiologiya
28%20Биология%20фанлар -> F. R. Xolboyev, D. A. Azimov, E. Sh. Shernazarov z o o g e o g r a f I y a
28%20Биология%20фанлар -> Iqtisod-moliya
28%20Биология%20фанлар -> S. dadayev, Q. Saparov
28%20Биология%20фанлар -> Amaliyotiuchun
28%20Биология%20фанлар -> A n a t o m I y a, s I s t e m a t I k a, g e o b o t a n I k a

Download 1.82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling