S: Algoritmda ko‘rsatilgan buyruq yoki ko‘rsatmalarni bajara oladigan abstrakt yoki real (texnik yoki biologik) sistema bu ?


Download 37.73 Kb.
Sana25.06.2020
Hajmi37.73 Kb.

I:

S:Algoritmda ko‘rsatilgan buyruq yoki ko‘rsatmalarni bajara oladigan abstrakt yoki real (texnik yoki biologik) sistema bu - ?

+: Algoritm ijrochisi.

-:Algoritm.

-:Algoritm tuzuvchisi.

-:Algoritm sistemasi.

I:

S:Ijrochi bajara olishi mumkin bo’lgan ko'rsatma yoki buyruqlar to‘plami nima deyiladi?

+: ijrochining ko‘rsatmalar sistemasi

-:ijrochining buyruqlar sistemasi

-:algoritmning ko‘rsatmalar sistemasi

-:algoritmning buyruqlar sistemasi

I:

S:Paskal tili kim tomonidan o’ylab topilgan ?

+: Niklas Virt tomonidan

-:Blez Paskal tomonidan

-:Robert Broun tomonidan

-:Toms Jonson tomponidan

I:

S:Paskal tilining xalqaro standarti qachon taklif etilgan.+: 1981-yilda

-:1969-yilda

-:1972-yilda

-:1967-yilda

I:

S:Paskal tilida ramzli o ‘zgarmas nima?+: Bu tutuq (') ichida yozilgan shaxsiy kompyuter ixtiyoriy belgisidir

-:Bu qo’shtirnoq (“) ichida yozilgan shaxsiy kompyuter ixtiyoriy belgisidir

-:Bu tutuq (') ichida yozilgan shaxsiy kompyuter maxsus belgisidir

-:Bu qo’shtirnoq (“) ichida yozilgan shaxsiy kompyuter maxsus belgisidir

I:

S:Paskal tilida REAL — haqiqiy ma’lumotlar necha baytni egallaydi?+: 6 baytni

-:8 baytni

-:4 baytni

-:5 baytni

I:

S:Paskalda butun sonli bo'lish to’g’ri ko’rsatilgan javobni ko’rsating!+: Div

-:Mod


-:/

-:%


I:

S:BCPL tili 1967-yili kim tomonidan yaratilgan.

+: Martin Richard tomonidan yaratilgan.

-:Denis Ritchi tomonidan yaratilgan.

-:Jek Petrson tomonidan yaratilgan.

-:Byer Stroustrop tomonidan yaratilgan.

I:

S:C++ tilida mantiqiy tip to’g’ri ko’rsatilgan qatorni ko’rsating!+: Bool

-:Char


-:wbooll

-:Wchar


I:

S:C++ tilida int tipi necha bitni tashkil qiladi?

+: 32 bitni

-:16 bitni

-:8 bitni

-:24 bitni

I:

S:Quyidagilardan qaysi biri dasturning majburiy elementi bo‘lib, qavslar orasida ko‘rsatilgan modullar kutubxonasini ishga tushirishga ko‘rsatma beradi?+: # include

-:

-:int main()

-:{ … }


I:

S:C++ tilida if operatorining umumiy ko’rinishi to’g’ri yozilgan qatorni ko’rsating?

+: if (mantiqiy ifoda) {1 -buyruqlar } else { 2 -buyruqlar}

-:if (mantiqiy ifoda); {1 -buyruqlar } else { 2 -buyruqlar}

-:if (mantiqiy ifoda) {1 -buyruqlar }; else { 2 -buyruqlar};

-: (mantiqiy ifoda) if {1 -buyruqlar } else { 2 -buyruqlar}

I:

S:Bitta dastur tarkibida uchraydigan ma’lumotlarni bir-biridan farqlash uchun nomlash lozim bo‘ladi va bunday nomlar nima deb ataladi?+: identifikator

-:operator

-:Massiv

-:element

I:

S:Pascalda o’n oltilik son qanday belgisi bilan keladigan o’n oltilik raqamdan iborat?+: $

-:@


-:#

-:©


I:

S:Turbo Paskalda quyidagilardan additiv amallari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang!

+: ”+” , —, or, xor

-:not, @


-:*, /, div, mod, and, shl, shr

-:= , <> , <, >, < = , > = , in

I:

S:Turbo Paskalda quyidagilardan multurlikativ amallari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang!+: *, /, div, mod, and, shl, shr

-:= , <> , <, >, < = , > = , in

-:not, @

-:“+” , —, or, xor

I:

S:Turbo Paskalda quyidagilardan munosabatlar amallari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang!+: = , <> , <, >, < = , > = , in

-:*, /, div, mod, and, shl, shr

-:not, @

-:“+” , —, or, xor

I:

S:C++da turli turlar maksimal va minimal qiymatlari qaysi fayldagi konstantalarda saqlanadi?+: < limits.h >

-:< stdio.h >

-:< stdlib.h >

-:< iostream >

I:

S:“((EMAS 3 juft) VA 4 juft) VA 5 toq YOKI -9 natural YOKI bu yil 2017-yil” natijani toping!+: ROST

-:YOLG’ON

-:Natijaga ega emas

-:Barchasi to’gri

I:

S:Perfakartaga kim asos solgan?+: Jozef Mari Jokkard

-:Charlz Bebbij

-:Ada Bayron

-:Lavleys

I:

S:Assembler tillari da buyruqlar qisqartirilgan so'zlar yoki so'zlar majmuidan iborat bo'Iib, ular nimalar deb ham yuritiladi.+: Mnemokodlar

-:Maxmokodlar

-:Minomokodlar

-:Alfakodlar

I:

S:Turbo Paskalda rezerv so ‘zlar keltirilgan qotorni belgilang!+: and, end, nil,

-:absolute, fa, near

-:else, mod, forward

-:external, shl, xor

I:

S:Turbo Paskalda Identifikatorlar ixtiyoriy uzunlikka ega bo‘lishi mumkin, lekin uning faqat dastlabki qancha belgisigina ma’noga ega bo‘ladi.+: 63 ta

-:67 ta


-:61 ta

-:65 ta


I:

S:Dasturlash tillarida massivlar o'zgaravchilar kabi tavsiflanishi zarur. Buning uchun BASIC ning DIM, PASCAL va DELPHIning qaysixizmatchi so‘zi qo'llaniladi.

+: Array

-:Void


-:Cin

-:Cout


I:

S:Dasturlash tilida o‘nli kasrlarning butun va kasr qismini ajratish uchun nimadan foydalaniladi?

+: Nuqta

-:Vergul


-:Nuqtali vergul

-:Ikki nuqta

I:

S:Konstantalar (o'zgarmaslar)…..+: dastur ishlashi davomida qiymati o‘zgarmaydigan miqdorlar;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o ‘zgaradigan miqdorlar;

-:arifmetik amallar bilan bog’langan o‘zgarmaslar, o ‘zgaruvchiiar va funksiyalar

-:dasturlash tilining biror tugallangan amalini berish uchun mo‘ijallangan buyaig'i, operatorlar BASIC da ≪:≫ bilan, PASCAL va DELPHI da ≪;≫ bilan ajratiladi;

I:

S:O‘zgaruvchilar….+: dastur ishlashi davomida qiymati o ‘zgaradigan miqdorlar;

-:arifmetik amallar bilan bog’langan o‘zgarmaslar, o ‘zgaruvchiiar va funksiyalar

-:dasturlash tilining biror tugallangan amalini berish uchun mo‘ijallangan buyaig'i, operatorlar BASIC da ≪:≫ bilan, PASCAL va DELPHI da ≪;≫ bilan ajratiladi;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o‘zgarmaydigan miqdorlar;

I:

S:Algebraik ifodalar…+: arifmetik amallar bilan bog’langan o‘zgarmaslar, o ‘zgaruvchiiar va funksiyalar

-:dasturlash tilining biror tugallangan amalini berish uchun mo‘ijallangan buyaig'i, operatorlar BASIC da ≪:≫ bilan, PASCAL va DELPHI da ≪;≫ bilan ajratiladi;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o‘zgarmaydigan miqdorlar;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o ‘zgaradigan miqdorlar;

I:

S:Operatorlar…+: dasturlash tilining biror tugallangan amalini berish uchun mo‘ijallangan buyaig'i, operatorlar BASIC da ≪:≫ bilan, PASCAL va DELPHI da ≪;≫ bilan ajratiladi;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o‘zgarmaydigan miqdorlar;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o ‘zgaradigan miqdorlar;

-:arifmetik amallar bilan bog’langan o‘zgarmaslar, o ‘zgaruvchiiar va funksiyalar

I:

S:Funksiya va protseduralar….+: o’z nomiga ega bo‘lgan alohida dastur qismlari (bloklari). Uiarga asosiy dasturdan murojaat etiladi;

-:dasturlash tilining biror tugallangan amalini berish uchun mo‘ijallangan buyaig'i, operatorlar BASIC da ≪:≫ bilan, PASCAL va DELPHI da ≪;≫ bilan ajratiladi;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o‘zgarmaydigan miqdorlar;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o ‘zgaradigan miqdorlar;

I:

S:Nishonlar….+: dasturda boshqarish uzatilayotgan operatorni ko'rsatadi.

-:o ‘z nomiga ega bo‘lgan alohida dastur qismlari (bloklari). Uiarga asosiy dasturdan murojaat etiladi;

-:dasturlash tilining biror tugallangan amalini berish uchun mo‘ijallangan buyaig'i, operatorlar BASIC da ≪:≫ bilan, PASCAL va DELPHI da ≪;≫ bilan ajratiladi;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o‘zgarmaydigan miqdorlar;

I:

S:Qachon amerikalik Jon Mouchli dasturlashda 8 ta va 10 ta raqamli sanoq sistemalaridan foydalanmaslik taklifi bilan chiqdi?+: 1949

-:1947


-:1952

-:1969


I:

S:Yuqori darajadagi dastlabki dasturlash tili nima deb nomlangan?

+: Plankalkyul

-:Remporjant

-:Mashiklyun

-:Ertimkallin

I:

S:Yuqori darajadagi dastlabki dasturlash tili kim tomonidan yaratilgan?+: Konrad Suzi

-:Jon Mouchli

-:Blez Paskal

-:Jon Luzz

I:

S:Smalltalk dasturlash tili qachon yaratilgan?+: 1980

-:1982


-:1987

-:1983


I:

S:Algol 68 dasturlash tili qachon yaratilgan?

+: 1968

-:1969


-:1970

-:1971


I:

S:Dasturlash tillarini shartli ravishda necha guruhga ajratishimiz mumkin?

+: 3 guruhga

-:4 guruhga

-:5 guruhga

-:6 guruhga

I:

S:Algoritmikada keyingi qadamni avvalgi qadamga bog'laydigan usul qanday usuli deb ataladi?+: Iteratsiya

-:Integratsiya

-:Negaratsiya

-:Kasimtazatsiya

I:

S:Inkapsulatsiyalash….+: Ma’lumotlarning va shu ma’lumot ustida ish olib boradigan kodlarning bitta obektda birlashtirilishi

-:Ma’lumotlarning va shu ma’lumot ustida ish olib boradigan kodlar

-:Ma’lumotlarning va shu ma’lumot ustida ish olib borishdagi jarayon

-:Ma’lumotlarning va shu ma’lumot ustida ish olib boorish

I:

S:Sinf-…


+: Bu maxsus tur bo’lib o’zida maydon, usullar va xossalarni mujassamlashtiradi

-:Bu maxsus tur bo’lib o’zida maydon va grafiklarni mujassamlashtiradi

-:Bu maxsus tur bo’lib o’zida maydon va yacheykalarni mujassamlashtiradi

-:Bu maxsus tur bo’lib o’zida maydon va ustunlarni mujassamlashtiradi

I:

S:Samarali inkapsulatsiyalashning nechta o’ziga xos belgisi bor?+: 3

-:4


-:5

-:6


I:

S:Kuchsiz bog’langan kod….

+: Bu boshqa kompanentlarning joriy qilinishiga bog’liq bo’lmagan kod

-:Bu boshqa kompanentlarning joriy qilinishiga bog’liq bo’lgan kod

-:Bu boshqa kompanentlarning joriy kodi

-:Bu boshqa kompanentlarni joriy qilishdagi kod

I:

S:C++ tilida konsol rejimida ishlash jarayonida ma’lumotlarni ekranga chiqarish formati to’g’ri ko’rsatilgan javobni ko’rsating!+: cout<<

-:cin>>

-:cout>>

-:Cout >>:

I:

S:C++ tilida konsol rejimida ishlash jarayonida berilganlarni o’qish formati to’g’ri ko’rsatilgan javobni ko’rsating!+: cin>>

-:cout<<

-:cout>>

-:cin<<

I:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi?+: float a=1234; cout<

-:12.34


-:12

-:34


I:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int a=6789; cout<

+: 67

-:6789


-:67.89

-:89


I:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int a=4657; cout<

+: 46

-:45


-:57

-:46.57


I:

S:C++ tilida Identifikator sifatida foydalanish mumkin bo’lmagan javobni ko’rsating.

+: Int

-:A


-:Pi

-:A7


I:

S:C++ tilida Identifikator sifatida foydalanish mumkin bo’lmagan javobni ko’rsating.

+: Float

-:Kichik


-:Abc

-:A3


I:

S:C++ tilida quyidagi amallar bajarilganda javob nechchi chiqadi? int c=25/3;

+: 8

-:8.3


-:8.(3)

-:9


I:

S:C++ tilida x=2, u=5 va z=6 ga teng bo’lsa, Quyidagi amallar ketma-ketligini bajarilishi natijasida ekranga nima chiqadi? cout << "x = " << x << ", y = " << y << ", z = " << z;

+: x=2, u=5, z=6

-:x=22, u=55, z=66

-:x=52, u=56, z=6

-:x=2 u=5 z=6

I:

S:C++ tilida x=2, u=5 va z=6 ga teng bo’lsa, Quyidagi amallar ketma-ketligini bajarilishi natijasida ekranga nima chiqadi? cout << "x + y = " << x + y;+: x + y = 7

-:x + y = 11

-:7

-:11


I:

S:C++ tilida x=13, u=2 va z=11 ga teng bo’lsa, Quyidagi amallar ketma-ketligini bajarilishi natijasida ekranga nima chiqadi? cout << x + z % y;

+: 14

-:15


-:13

-:0


I:

S:C++ tilida x=13, u=2 va z=11 ga teng bo’lsa, Quyidagi amallar ketma-ketligini bajarilishi natijasida ekranga nima chiqadi? cout << (x + z) % y;

+: 0

-:1


-:2

-:112


I:

S:C++ tilida x=13, u=2 va z=11 ga teng bo’lsa, Quyidagi amallar ketma-ketligini bajarilishi natijasida ekranga nima chiqadi? cout << (x % y) % z;

+: 1

-:2


-:3

-:0


I:

S:C++ tilida short turidagi o’zgaruvchining qabul qiladigan qiymatlar oralig’i?

+: -32768...32767

-:0..65535

-:0…256

-:0..32767I:

S:C++ tilida double turidagi o’zgaruvchilar xotirada qancha joy egallaydi?

+: 8bayt

-:6bayt


-:4bayt

-:32bayt


I:

S:C++ tilida Identifikator sifatida foydalanish mumkin bo’lmagan javobni ko’rsating.

+: While

-:Katta


-:Abc

-:Kichik


I:

S:C++ tilida Identifikator sifatida foydalanish mumkin bo’lgan javobni ko’rsating.

+: dastur

-:Char


-:Int

-:Float


I:

S:C++da operatorlar qanday belgi bilan ajratiladi?

+: ;

-:“ “(probel)-::

-:,


I:

S:C++ tilida 32 razryadli tizimda int turi kompyuter xotirasidan qancha joy egallaydi?

+: 4 bayt

-:2 bayt


-:6 bayt

-:8 bayt


I:

S:C++ tilida Qaysi toifa formatdagi qiymat kompyuter xotirasidan eng katta joy egallaydi?

+: long double

-:Int


-:Double

-:Float


I:

S:C++ tilida butun son turidagi o’zgaruvchilar qaysi kalit so’z yordamida aniqlanadi?

+: Int

-:Float


-:Char

-:Void


I:

S:C++ tilida belgi turidagi o’zgaruvchilar qaysi kalit so’z yordamida aniqlanadi?

+: Char

-:Int


-:Bool

-:String


I:

S:S++ da quyidagi operatorlar ketma-ketligi bajarinishi natijasida ekranga nima chiqadi? cout<< "3 / 2 + 5.5 = " << 3 / 2 + 5.5 <

+: 3 / 2 + 5.5 =6.5

-:6.5


-:7

-:8


I:

S:Quyidagi dastur kodining natijasini toping. num2 = 4 * 5 - 11; cout<< "num2 = " << num2 <

+: num2 =9

-:9=9


-:num2 =19

-:4 * 5 – 11=9

I:

S:Quyidagi dastur kodining natijasini toping! num2 = 4 % 5 + 5%4; cout<< num2 <

+: 5

-:4


-:0

-:3


I:

S:Quyidagi dastur kodining natijasini toping!num2 = 4 / 5 – 4 % 5; cout<< num2 <

+: -4

-:-5


-:0

-:4


I:

S:Quyidagi dastur kodining natijasini toping. num2 = 4 *3 + 7 / 5 – 25.5; cout<< num2 <

+: -12.5

-:12.5


-:10

-:12


I:

S:Quyidagi dastur kodining natijasini toping. num = 6; num = num + 2; cout<< num <

+: 8

-:6


-:4

-:7


I:

S:Quyidagi ifodalarning ichidan xato ifodani aniqlang.

+: q = % a + b + c + d / 4;

-:c = (a % b) * 6;

-:d = c / b;

-:e = (a + b + c + d) / 4;

I:

S:С++ da quyidagi operatorlar ketma-ketligi bajarinishi natijasida ekranga nima chiqadi? int a=5; cout<< a++ <

+: 5

-:6


-:4

-:7


I:

S:C++ da quyidagi operatorlar ketma-ketligi bajarinishi natijasida ekranga nima chiqadi? int a=5; int b=2+ (++a); cout<< b <

+: 7

-:7.0


-:0.9

-:9.0


I:

S:S++ da quyidagi operatorlar ketma-ketligi bajarinishi natijasida ekranga nima chiqadi? int a=5; int b=a+ (++a); cout<< b <

+: 11

-:12


-:13

-:154


I:

S:C++ tilida konsol rejimda ishlash jarayonida berilganlarni standart oqimdan o’qish formati to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang.

+: cin>>

-:cout<<

-:cin<<

-:cout>>

I:

S:C++ tilida konsol rejimda ishlash jarayonida ma’lumotlarni standart oqimga (ekranga)chiqarish uchun to’g’ri format keltirilgan javobni toping.+: cout<<

-:cin<<

-:cout>>

-:cin>>

I:

S:Quyidagi programma ishlashi natijasida ekranda qanday qiymat aks etadi? #include int main (){ int a=10, b; b=a%10; cout<

+: 0

-:1


-:10

-:100


I:

S:Quyidagi programma ishlashi natijasida ekranda qanday qiymat aks etadi? #include int main (){ int a=10, b; if (a%2==0) b=a*a; else b=-a; cout<

+: 100

-:10


-:-10

-:0


I:

S:Quyidagi programma ishlashi natijasida ekranda qanday qiymat aks etadi? #include int main (){ int a=10, b=23; switch(a){ case 1: c=a+b; break; case 2: c=a*b; break; default: c=(a+b)*b; break; } cout<

+: 759

-:33


-:230

-:Xatolikni xabar

I:

S:C++ tilida char turidagi o’zgaruvchilarning qabul qiladigan qiymatlar oralig’i to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang!+: 0…255

-:-247…248

-:0…32

-:-127…128I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a=4, b=8, y; y=a>b?a:b; cout<

+: 8

-:4


-:12

-:5


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a = 7, b = 8; if (a == b++) a += a; else if(a % 2 == 0) a += b * b; else a += b; cout<

+: 16

-:15


-:14

-:72


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a=1, b=2, s=4; if (a+b==fabs(a-b)) s=s+a; if (a-b==fabs(a-b)) s=s-a; cout << s;

+: 4

-:3


-:2

-:1


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int k=8786, s,b=10,b1=1000; if(k%b+k%b1>10) s=(k%b+k/b1)/2; else s=10-k%b;

+: 7

-:8


-:6

-:3


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a; bool t = true, T = false; if(t && T) a = 100; else a =200; cout <

+: 200

-:100


-:20

-:10


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a; bool t = false, T = true; if(t || T) a = 500; else a =800; cout <

+: 500

-:800


-:300

-:50


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? #include int main (){ int a=10, b; b=a%10; cout<

+: 0

-:1


-:2

-:10


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? #include int main (){ int a=10, b; if (a%2==0) b=a*a; else b=-a; cout<

+: 100

-:--10


-:10

-:1


I:

S:C++ tilida CHeksiz takrorlashdan qaysi operator yordamida chiqib ketish mumkin?

+: Break

-:Continue

-:Return

-:Switch


I:

S:C++ tilida int n=10; while(n-=1, n2=n*n, n>0); Dastur kodida takrorlashni to’xtashiga ta’sir qiluvchi shartini toping?

+: n>0

-:n-=1


-:n2=n*n

-:n-=1, n2=n*n

I:

S:C++ tilida cheksiz takrorlash while operatori yordamida qanday tasvirlanadi?+: while(1)

-:while(0)

-:while()

-:while(false )

I:

S:C++ tilida oldin operatorni yoki blokni bajarib, keyin shartni tekshiruvchi operator qaysi?+: do-while

-:while

-:for

-:switchI:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? I nt i, s=0; for(i = 0; i < 6; i++) { s *= i; } cout << s ;

+: 0

-:120


-:720

-:124


I:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int n=123,a; a=n%100; cout << a;

+: 23

-:1


-:13

-:12


I:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a=24, b=18; while (a != b) if (a > b) a -= b; else b -= a; cout << a << endl;

+: 6

-:8


-:42

-:-6


I:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int s = 0, a = 100, b = 120; bool t = true; do{ if(a > b){ t = false; s = a + b; } else b = a/2; } while(t); cout <

+: 150

-:250


-:200

-:100


I:

S:C++ dasturlash tili alifbosiga qaysilar kiradi?

+: Raqamlar, maxsus simvollar,lotin alifbosi,ko`rinmaydigan simvollar

-:Sonlar,xarflar,ko`rinmaydigan simvollar

-:Raqamlar, maxsus simvollar

-:lotin alifbosining katta kichik xarflari

I:

S:C++ dasturlash tilida identifikatorlar qaysi belgidan boshlanadi?+: Lotin harfi yoki ostki chiziq

-:Ostki chiziq

-:Raqamlar

-:lotin alifbosining katta kichik xarflari

I:

S:C++ dasturlash tili xotira turlarini ko`rsating?+: Auto, registr, static, extern

-:Extern, seziof

-:Static, return

-:Registr, entry, auto, seziof

I:

S:C++ dasturlash tili obeyktining xususiy xoli qaysi?+: O`zgaruvchilar

-:O`zgarmaslar

-:Raqamlar

-:Lotin xarflari

I:

S:C++ dasturlash tilida har bir yacheyka qancha o`lchovga ega?+: 1 Bayt

-:1 Kbayt

-:1 Bit

-:1 Mbayt

I:

S:C++ dasturlash tilida konstanta bu-?+: O`zgartirish mumkin bo`lmagan qiymat

-:O`zgartirish bo`lmagan qiymat

-:Qiymatlar to`plami

-:Sonlar yig`indisi

I:

S:C++ dasturlash tilida belgili o`zgarmaslar nechta belgini saqlaydi?+: 256

-:128


-:524

-:1024


I:

S:C++ dasturlash tilida yagona arifmetik bo`lmagan konstantani ko`rsating?

+: NULL

-:Mantiqiy Qo`shish-:Mantiqiy ko`paytirish

-:Qoldiqli bo`lish

I:

S:C++ dasturlash tilida mantiqiy konstantalar qanday qiymatlarni oladi?+: True va false

-:Musbat

-:False

-:Yuqoridagi barcha qiymatlarni

I:

S:C++ dasturlash tilida chiqish operatori ko`rsating?+: Return, entry

-:Auto, return

-:Union, static

-:Registr, extern

I:

S:C++ dasturlash tilining faylidagi konstantalarda qanday qiymatlar saqlanadi?+: Turli turlar maksimal va minimal qiymatlari

-:Haqiqiy turdagi qiymatlarni

-:Butun turdagi qiymatlarni

-:O` zgarmas turdagi qiymatlarni

I:

S:C++ dasturlash tilida formatli kiritish qaysi modulda joylashgan?+: Scanf funksiyasi stdio.h

-:Printf funksiyasi stdio.h

-:#Include stdio.h

-:Int main ()

I:

S:C++ dasturlash tilida razryadli inkor amali qaysi amalga kiradi?+: Unar amaliga

-:Binar amaliga

-:Amallarga kirmaydi

-:Unar va binar amaliga

I:

S:C++ dasturlash tilida unar amali bu-?+: Bitta operandga qo`llaniladigan amal

-:Ikkita operandga qo`llaniladigan amal

-:Matiqiy amal

-:Bir nechta operandga qo`llaniladigan amal

I:

S:C++ dasturlash tilida nisbat amallari qayerlarda qo`llaniladi?+: Arifmetik turdagi operandlarga yoki ko`rsatkichlarga

-:Ko`rsatkichlarga

-:Mantiqiy amallarda

-:Shartli amallarda

I:

S:C++ dasturlash tilida shartli amal nima deb nomlanadi?+: Ternar amali

-:Imlo belgilar amali

-:Razryadli amal

-:Nisbat amali

I:

S:C++ dasturlash tilida funksiyaga parametrlar nima? Bu funksiyaga parametrlar nima bo’yicha uzatiladi?+: Qiymat bo’yicha

-:Operatorlar bo’yicha

-:O`tish operatori bo’yicha

-:Tanlash operatori bo’yicha

I:

S:C++ dasturlash tilida rekursiv funksiya bu-?+: O`z – o`ziga murojaat qiluvchi funksiya

-:O`ziga qaytarmaydigan funksiya

-:O`ziga murojaat qilmaydigan

-:O`z – o`ziga natijani qaytarmaydigan

I:

S:C++ dasturlash tilida maska bu-?+: Tanlangan bitlari 1 ga teng qolganlari bitlari 0 ga teng son

-:Tanlangan bitlari qiymat olmaydigan soxa

-:256 belgilar yig`indisi

-:Lotin xarflari

I:

S:C++ dasturlash tilida operand sifatida ko`rsatilgan obektning baytlarda xotiradagi hajmini hisoblash qaysi amalda amalga oshiriladi?+: Sizeof

-:Mantiqiy

-:Nisbat

-:Shartli

I:

S:C++ dasturlash tilida darhol siklni bajarilishini to’xtatib va boshqaruvni keyingi operatorga uzatadigan operator bu-?+: Break

-:Go to

-:While

-:For


I:

S:C++ dasturlash tilida sikl qadamini to’xtatib va for va while ko`rsatgan shartni tekshiruvchi operator bu-?

+: Continue

-:Break

-:Go to

-:For


I:

S:C++ dasturlash tilida o` tish operatorining ko`rinishi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni ko`rsating?

+: Goto

-:Goto

-:goto

-:goto….

I:

S:C++ dasturlash tilida birlashmalar qaysi xizmatchi so`z bilan kiritiladi?+: Union

-:Return

-:Include

-:Int main

I:

S:C++ dasturlash tilida xotira uyasining unikal adresini saqlaydigan o`zgaruvchi bu-?+: Ko`rsatkich

-:Massiv

-:Funksiya

-:Arifmetik amallar

I:

S:C++ dasturlash tilida ko`rsatkichning ifodalanishi?+: *=

-: *

-: *

-: **

I:

S:C++ dasturlash tilida funsiyada bitta struktura turidagi o`zgaruvchini qiymatini o`zgartirish mumkin emas, lekin massiv elementlarini qiymatini o`zgartirish mumkinmi?+: O`zgartirish mumkin

-:O`zgartirish mumkin emas

-:Maxsus operatorlar orqali

-:Arifmetik amallar orqali

I:

S:C++ dasturlash tilida belgili ma`lumotlar uchun qanday tur qabul qilingan?+: Char

-:Float

-:Int

-:BooleanI:

S:C++ dasturlash tilida belgili axborotlarni taqdim etishda qanday simvollar qabul qilingan?

+: Belgilar, simvolli o`zgaruvchilar, matnli konstantalar

-:Raqamlar,maxsus belgilar

-:Lotin alifbosining katta kichik xarflari

-:O`zgarmas konstantalar

I:

S:C++ dasturlash tilida keyingi shartli do-while operatorining umumiy ko`rinishini ko`rsating?+: Do operator while (ifoda)

-:Do ifoda while

-:(Ifoda1) do (ifoda2) while

-:Do


I:

S:Matn kompyuter tilida yozilgach nima deb ataladi?

+: Dastur

-:Algoritm

-:Funksiya

-:Dasturlash tillari

I:

S:Assembler «Edsak» dasturlash tili nechanchi yil yaratilgan+: 1950

-:1946


-:1958

-:1953


I:

S:Yuqori darajadagi dastlabki dasturlash tili "Plankalkyul” deb nomlanib, 1946- yili kim tomonidan tuzildi?

+: Konrad Suzi

-:Jon Muchli

-:Greys Holler

-:Ada Bayron

I:

S:Mantiqiy amallarni ko’rsating?+: And, or, not

-:=(teng), <>(teng emas),<=(kichik emas),>=(kata emas)

-:+(qo’shish),-(ayirish),*(ko’paytirish),/(bo’lish)

-:!(undov),%(foiz),&(ampersant),$(dollar),

I:

S:Mantiqiy o‘zgarmaslarni ko’rsating?+: True(rost), False(yolg’on)

-:And(va), Or(yoki), Not(emas)

-:@, &, $

-:/, %, #

I:

S:C++ tilida quyidagi programma qismi ishlaganda ekranga qanday natija chiqadi? int a=234; for (;a>10;) a/=10; cout<

+: 2

-:3


-:4

-:0


I:

S:C++ tilida quyidagi programma qismi ishlaganda ekranga qanday natija chiqadi? int i; for (i=1;i<10;i++) ; cout<

+: 10

-:1dan 9gacha bo’lgan raqamlar ketma-ketligi-:1dan 10gacha bo’lgan raqamlar ketma-ketligi

-:1


I:

S:C++ tilida quyidagi programma qismi ishlaganda ekranga qanday natija chiqadi? int i,s=0; for (i=1;i<10;i++){ s+=i; i++; } cout<

+: 25

-:45


-:1

-:10


I:

S:C++ tilida xy ifoda qanday yoziladi?

+: pow(x,y)

-:pow(y,x)

-:fmod(x,y)

-:hypot(x,y)

I:

S:Fayl ko’rsatkichini fayl bo’shlanishiga olib keladigan funksiya qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?+: rewind();

-:strlen();

-:sizeof();

-:puts();

I:

S:getc() makrosi nima vazifani bajaradi?+: tayinlangan oqimdan navbatdagi belgini qaytaradi va kirish oqimi ko’rsatkichini keyingi belgni o’qishga moslagan holda oshiradi

-:tayinlangan oqimdan navbatdagi belgini qaytaradi

-:kirish oqimi ko’rsatkichini keyingi belgni o’qishga moslagan holda oshiradi

-:tayinlangan oqimdan navbatdagi satrni qaytaradi va kirish oqimi ko’rsatkichini keyingi satrni o’qishga moslagan holda oshiradi

I:

S:Funksiya argumentda qiymat qaytarishi uchun mos argument ... bo‘lishi kerak+: ko‘rsatkich yoki murojaat

-: void turida

-: asosiy turda

-: int turida

I:

S:Haqiqiy turdagi argumentga ega haqiqiy qiymat qaytaruvchi f funksiyaga ko‘rsatgich to‘g‘ri e’lonini ko‘rsating.+: float (*f)(float);

-:f(float *)(float);

-:float (*float )(f);

-:float (f *)(float);

I:

S:Haqiqiy turdagi o’zgaruvchilar sonni xotirada qanday qolipda saqlaydi?+:

-:

-:

-:

I:

S:Haqiqiy turdagi o’zgaruvchilarga xotirada qancha joy ajratiladi+: 4 bayt

-:3 bayt


-:2 bayt

-:1 bayt


I:

S:Ifodani qiymati nimaga tеng? 24/(3*4)-24/3/4+24/3*4

+: 32

-:4


-:12

-:16


I:

S:int i=0, j=0;for (i=0, j++; i<10; i++); j--; cout<

+: 10 0

-:11 1


-:10 10

-:11 11


I:

S:Buyruq satridagi gauss.exe < fayl_1.txt > fayl_2.txt nimani anglatadi?

+: gauss.exe programmasi berilganlari fayl_1.txt faylidan o‘qiladi va natijalar fayl_2.txt fayliga chiqariladi.

-: gauss.exe programmasi berilganlari fayl_2.txt faylidan o‘qiladi va natijalar fayl_1.txt fayliga chiqariladi.

-: gauss.exe programmasi bajarilganlan keyin fayl_1.txt va fayl_2.txt fayllari chop etiladi.

-: gauss.exe programmasi berilganlari fayl_1.txt va fayl_2.txt fayllaridan o‘qiydi va ekranga chop etadi.

I:

S:C++ tilida adres olish amali qaysi belgi yordamida ifodalanadi+: &

-:^


-:$

-:%


I:

S:C++ tilida dinamik massivlarga xotiradan joy ajratish uchun mo’ljallangan funskiyalar va opratorlar to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

+: malloc(), calloc() funksiyalari va new opretori

-:malloc(), free() funksiyalari va new opretori

-:free() funksiyasi va delete opretori

-:malloc() funksiyasi va new, delete opratorlari

I:

S:C++ tilida haqiqiy o’zgarmaslar necha xil formatda berilishi mumkin?+: 2

-:3


-:4

-:5


I:

S:C++ tilida quyidagi programma qismi ishlaganda ekranga qanday natija chiqadi? int a=123456,d=0,c=1; do { int i=a%10; if(i%2==0) d+=i; else c*=i; }while(a>0,a/=10); cout<

+: 12;15

-:21;720


-:15;12

-:720;21


I:

S:Nol-terminator (‘\0’) tugaydigan satrlar qanday nomlanadi?

+: ASCIIZ satrlar

-:Satrlar

-:Belgilar ketma-ketligi

-:Bo’sh satr

I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 12>>3|6<<3^5+3+: 57

-:56


-:54

-:11


I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 12>>2|6<<1&5+3

+: 11

-:12


-:10

-:1


I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 18&14|15-4>>1

+: 7

-:8


-:9

-:10


I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 13|10^14+5<<2

+: 79

-:78


-:75

-:72


I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 23^21|11+3>>2

+: 3

-:2


-:1

-:4


I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 13&11^10-6>>2

+: 8

-:7


-:6

-:5


I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 25|20^11-3<<2

+: 61

-:60


-:23

-:24


I:

S:Quyidagi programma ishlashi natijasida ekranda qanday qiymat aks etadi?#include int main (){int a=10, b; if (a%2==0) b=a*a; else b=-a; cout<

+: 100

-:-10


-:10

-:0


I:

S:Quyidagi programma ishlashi natijasida ekranda qanday qiymat aks etadi? #include int main (){ int a=10, b=23; switch(a){ case 1: c=a+b; break; case 2: c=a*b; break; default: c=(a+b)*b; break; } cout<

+: 759

-:33


-:230

-:xatolik haqida habar beradi

I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 1; for(int i = 0; i < 6; i ++) { s*=(i+1); i++; } s++; cout << s ;+: 16

-:15


-:0

-:1


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 1; for(int i = 0; i <= 12; i++) { if(i % 3 == 0) s++; } cout << s + 1;

+: 7

-:5


-:6

-:4


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int k = 0,s=0; for(int i = 0; i <= 7; i++) { if(i % 3 != 0)break; s++; } cout << s;

+: 1

-:0


-:7

-:3


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s= 0; for (int i = 1; i <= 10; i++) switch ( i % 5 ) { case 0: s += i; break; default : s++; } cout << s << endl;

+: 23

-:43


-:24

-:21


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 0; for (i = 1; i <= 10; i++) switch ( i % 10 ) { case 0: case 2: case 4: case 6: case 8: s += i; break; }

+: 30

-:34


-:35

-:40


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 0, i = 0, n=10; dastur_uz : i++; s += i; if (i != n) goto dastur_uz; else s *= 2; cout << s << endl;

+: 110

-:120


-:125

-:250


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int n=321, s=0; s = 0; while (n > 0) { s += n % 10; n /= 10; } cout << s << endl;

+: 6

-:3


-:2

-:5


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int n=10, s = 0, i = 0; while (1 > 0) { i++; s += i; if ( i >= n ) break; } cout << s << endl;

+: 55

-:45


-:0

-:Cheksiz takrorlanib qoladi

I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int a=24, b=18; while (a != b) if (a > b) a -= b; else b -= a; cout << a << endl;+: 6

-:2


-:12

-:1


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int i = 0, j = 0; bool b = true; while(b){ i += 2; if (i == 10) b = false; j = j + i; } cout << j << endl;

+: 30

-:40


-:50

-:20


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 0, a = 100, b = 120; bool t = true; do { if(a > b){ t = false; s = a + b; } else b = a/2; } while(t); cout <

+: 150

-:200


-:250

-:100


I:

S: Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 0, a = 20; bool t = true; for(;t;){ s++; a -=2; if(a == 10) t = false; } cout <

+: 5

-:12


-:454

-:22


I:

S: Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 0, a = 20; bool t = true; for(;t;){ s ++; if(s > a) t= !t;} cout <

+: 21

-:24


-:43

-:54


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int a = 20; bool t = false; if(t) a = 200; else a =100; cout <

+: 100

-:20


-:300

-:150


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int i = 0, s = 0; bool t = false, T = true; while(t||T){i+=50; s += i; if (i > 500) T = t;} out <

+: 3300

-:1200


-:2000

-:600


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int i = 0, s = 0; bool t = false, T = false; while(t||T){ i+=100; s += i; if (i > 1000) T = t;} cout <

+: 0

-:100


-:3300

-:1000


I:

S:Scanf va printf formatli o’qish va yozish funksiyalari qaysi sarlavha faylida berilgan?

+: stdio.h

-:stdlib.h

-:math.h

-:conio.h

I:

S:Sizeof amali nima vazifa bajaradi?+: Berilganlarning o’lchamini aniqlaydi

-:Berilganlarning xotiradagi adresini aniqlaydi

-:Berilganlarning ishorasini aniqlaydi

-:Berilganlarning qiymatini aniqlaydi

I:

S:Standart C++ tili necha xildagi belgilar majmuasini qo’llab quvvatlaydi?+: 2

-:3


-:4

-:5


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? char s1[]="BAB", s2[]="ABC", s3[]="CBA"; if (s1[0]==s1[1] && s3[0]) cout<

+: ABC

-:CBA


-:BAC

-:ACB


I:

S:C++ tilida *a bir o’lchamli dinamik massiv uchun xotiradan ajritilgan joyni o’chirish to’g’ri ko’rsatilgan javobni tanlang?

+: delete[]a;

-:delete [];

-:delete a;

-:delete [a];

I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a = 3, b = 3; if (pow(a++, b) == 65) a += b*4; else a *= ++b; cout<

+: 16

-:15


-:26

-:19


I:

S:C++ tilida matn faylini faqat o’qish uchun ochish ifodasi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

+: FILE *f=fopen(“D:\\fayllar\\matn.txt”, “rt”)

-:FILE f=fopen(“D:\\fayllar\\matn.txt”, “rt”)-:FILE *f=fopen(“rt”, “D:\\fayllar\\matn.txt”)

-:FILE *f=fopen(“D:\\fayllar\\matn.txt”)

Download 37.73 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling