S: Funksional tizimlar nazariyasi kim tomonidan va qachon yaratilgan?


Download 92 Kb.
Sana08.10.2020
Hajmi92 Kb.

I:

S:Funksional tizimlar nazariyasi kim tomonidan va qachon yaratilgan?

+:P.K.Anoxin, 1968

-:A.R.Luriya, 1973

-:E.Gitsig, 1975

-:L.Bianki,1965

I:

S:Ko’z reffraksiyasi deb nimaga aytiladi:+:Optik xususiyatining o‘zgarishi

-:Ko’zning akkomadatsiyaga moslashuvi

-:Optik xususiyatining o‘zgarmasligi

-:Optik xususiyatining o‘zgarishi

I:

S:Analizator degan atamani nechanchi yilda kim tomonidan taklif etilgan+:1887- yilda I.M.Sechenov

-:1909 yilda I.P.Pavlov

-:1885 yilda V.YA.Danilevskiy

-:1905 yilda I.Mechnikov

I:

S: Enterokinazani “fermentlarning fermenti” deb atagan olim kim?+:I.P.Pavlov

-:N.P.Shepovalnikov

-:Basov

-: SechenovI:

S: Aksonlarning uzunligi umurtqalilarda qancha uzunlikka ega?

+:6 m gacha

-:2m gacha

-:3m gacha

-:1,5m gacha

I:

S: Organizmda xosil bo‘lgan energiya kanday ishlarni bajarilishiga sarflanadi?+: Mexanik, kimyoviy, osmotik, elektrik ishlarni

-:Nurlanishga sarflanadi

-:Asosiy almashinuvni ushlab turishga

-:Organizmni faoliyatiga

I:

S:Timozin garmonini qaysi bez ishlab chiqaradi?+:Ayrisimon

-:Gipofiz

-:qalqon oldi

-:Epifiz


I:

S:Katta yoshli odamni S vitaminga bo’lgan ehtiyojini aniqlang?

+:20-50 mg

-:20-60 mg

-:30-80 mg

-:50-100 mg

I:

S:Buyrakning birlamchi siydik hosil bo‘ladigan qismi?+:shumlyanskiy kapsulasi

-:Piramidalar

-:Nefronlar

-:kalavasimon naychalar

I:

S:Nima uchun oqsilning issiqlik koeffitsenti fizik issiqlik koeffitsentidan kam bo‘ladi?+:chunki oqsil parchalanganda issiqlikning bir qismi tashqariga chiqib ketadi

-:chunki oqsil parchalanganda suv hosil bo‘ladi

-:chunki oqsil parchalanganda SO va S02 hosil bo‘ladi.

-:chunki oqsil organizmda to‘liq parchalanmaydi

I:

S:Qaysi ichki sekretsiya bezlari va ularning qaysi garmonlari oqsil almashinuviga ta’sir qiladi?+:mineralokortikotroplar, glyukagon, vagotonin, glyukotrop garmonlari

-:Insulin oksitotsin, vazokressin, tiroksin, serotonin

-:Sekretin, promeaza, lipoza, amilaza gomonlari

-:Insulin, o‘sish garmoni troksin buyrakning pustloq garmonlari, jinsiy garmonlari

I:

S:Organizmda xosil bo‘lgan energiya xar-hil turdagi ishlarni bajarilgandan keyinqanday energiya turiga aylanib organizmdan chikib ketadi?

+:Mexanik energiya bo‘lib chiqib ketadi

-:Issiqlik energiya

-:Osmotik energiya

-:Kimyoviy energiya

I:

S:Qalqonsimon bezdan oz miqdorda ajraladigan lekin samarasi keng bo‘lgan garmonni aniqlang+:Triyodtironin

-:Triyodtropin

-:Tetrayottironin

-:Folikultiroksin

I:

S:Vazopressin garmoni organizmning qanday funksiyalarini boshqarishda ishtirok etadi?+:Arterial va kapillyarlarning silliq muskullarga ta’sir etkazib ularning tonusini oshiradi, natijada qon bosimi ortadi,buyrak naychalaridan qonga suvning qayta so‘rilishi

-:Qon tomirlar tonusini oshiradi,siydikning qayta so‘rilishini ta’minlaydi

-:Qayta so‘rilish jarayonini kuchaytiradi

-:Muskullar tonusini oshirib siydik hosil bo‘lishini kuchaytiradi

I:

S:Anobolizm nima?+:oddiy moddalardan organizm uchun zarur bo‘lgan moddalarni sintezlanishi

-:Nafas olish natijasida moddalarni narchalanishi

-:Moddalarni kislarodsiz sharoitida sintezlanishi

-:Organizmda murakkab moddalarni parchalanib oddin moddalarga aylanishi

I:

S:Me’da osti bezining ichki sekretsiyasining funksiyasi kamayib ketganda qanday kasallikni kelib chiqishiga olib keladi?

+:Qandli diabet

-:Sil

-:Qandsiz diabet-:Rak

I:

S:Termoregulyasiya va to‘yish markazi nerv tizimining qaysi qismida joylashgan?

+:Gipotalamus

-:Talamus

-:Nerv tola

-:Akson


I:

S:Odam organizmidagi barqaror bo'lmagan ko'rsatkichni belgilang?

+:siydik tarkibidagi tuz miqdori

-:qondagi qand miqdori

-:qonning osmotik bosimi

-:tana harorati

I:

S:Yog’lar ferment ta’sirida nimaga parchalanadi?

+:Glitseringa

-:Aminokislotaga

-:Fermentga

-:Yog`I kislotalariga

I:

S:Adrenalin qaysi bez gormoni?

+:Buyrak usti bezi

-:Qalqonsimon

-:Gipofiz

-:Epifiz

I:

S:Presinaptik tormozlanish qaerda o’tadi?

+:Efferent neyronlarning oхirida

-:Afferent neyronlarning oхirida

-:kontakt neyronlar

-:effektor

I:

S:Buyrakda siydik ajralishini kuchaytiruvchi (a)va kamaytiruvchi (b)nervlar hamda gormonlarni juftlab ko'rsating. 1)simpatik nerv tolalari; 2)parasimpatik nerv tolaiari; 3)vazopressin; 4)tiroksin

+:a - 2, 4; b - 1, 3

-:a - 1, 3; b - 2, 4

-:a - I, 3, 4;b-2

-:a - 2; b - 1, 3, 4

I:

S:Teri epidermisining sirtqi qavatidagi o'lik hujayralar va derma qavati orasida qanday hujayralar qavati joylashgan?

+:epidermisning tirik hujayralar qavati

-:dernaning o'lik hujayralar qavati

-:gipoderma qavati

-:Retseptorlar

I:

S:Gipofizning oldingi (1)va oraliq (2)bo'lagidan ajraladigan gormonlarni belgilang.

a)somatotrop; b)melatonin; c)intermidin; d)tiroksin

+:1-a, 2-c

-:1-c, 2-b

-:1-b, 2-a

-:1-a, 2-b

I:

S:Tana xaroratining doimiyligi nima deyiladi?

+:Izotermiya

-:Ekzoterm

-:Poykiloterm

-:Gomeostaz

I:

S:Bir kecha kunduzda kaysi ichakda 250 gramm epiteliy xujayralari ajralib turadi?

+:ingichka ichakda

-:Un ikki barmokli ichakda

-:Och ichakda

-:yo’g’on ichakda

I:

S:Don maxsulotlari va sut tarkibida uchraydigan organizmda suyak tukimalari xosil bulishida va yurak faoliyatini yaxshilashda ishtirok etadigan mineral tuz?

+:Magniy


-:yod.

-:Kalsiy

-:Fosfor

I:

S:Don maxsulotlari va sut tarkibida uchraydigan organizmda suyak tukimalari xosil bulishida va yurak faoliyatini yaxshilashda ishtirok etadigan mineral tuz?

+:Magniy

-:yod.


-:Kalsiy

-:Fosfor


I:

S:Barcha ozik ovkatlar tarkibida uchrovchi, ovkat xazm kilishni tamirlaydigan ,erigan moddalarni butun organizmga tarkatib beradigan ,barcha biokimyoviy jarayonlarda ishtirok etadigan moda kaysi?

+:Suv


-:Vitaminlar

-:temir moddasi

-:Mineral tuzlar

I:

S:Teri odam organizmidagi kanday jarayonlarni boshkarishda ishtirok etadi? 1-osmoregulyasiyada, 2- siydik xosil bulishida, 3- reabsorbsiyada, 4- filtrasiyada, 5- osmotik bosimni boshkarishda, 6- termoregulyasiyada, 7- metabolizm jarayonlarida, 8- gemopoezda..

+:1, 5, 6,7.

-:1,2,3,4.

-:5,6,7,8.

-:2,4,6, 8.

I:

S:Teri bezlari odam tanasining kaysi kismida eng kup uchraydi?

+:kul-oyok kafti va kultikda

-:buyinda va kul kaftida

-:kultik ostida va yuz terisida

-:barmok uchlari va kultikda

I:

S:Normal siydik tarkibida kaysi moddalar mavjud emas.?

+:oksil. Qand

-:Fosfatlar, oksil

-:azot.aminokislotalar

-:Sulfatlar, qand

I:

S:Odamda bir kecha kunduzda qancha miqdorda tiroksin gormoni ajraladi.?

+:0,3 – 0,5 gr

-:0,1- 0,5 gr

-:0,5 – 1 gr

-:1-2 gr

I:

S:Qaysi modda ishtirokida fermentlar faol xolatga utadi?

+:Ca

-:Na


-:K

-:C


I:

S:Buyrak usti bezi ishlab chiqaradigan gormoni kam hosil bo‘lsa, qanday kasallik kelib chiqadi?

+:Addison

-:Tetaniya

-:Xoreya


-:Gipotereoz

I:

S:ovqatning og`z bo`shlig`da bo`lish vaqtini aniqlang?

+:15-18

-:18-20s


-:10-15s

-:8-10s


I:

S:So`lak bezlari tinch holatdan faol holatga o`tib, ko`p miqdorda suyuq so`lak ajratadi.

Bu jarayon qaysi nerv tizimi orqali amalga oshiriladi .

+:Parasimpatik nerv tizimi

-:Simpatik nerv tizimi

-:Adashgan nerv

-:Somatik nerv tizimi

I:

S:Katta odamning me`da shirasida pepsinlar va gastriksinlar nisbatini aniqlang.

+:1:2,1:5

-:1:2,1:5

-:1:5,1:6

-:1:3,1:5

I:

S:Jigarda uchraydigan sfinktrlarini aniqlang.

+:Mirissi,Oddi,Lyutkens

-:pilorus,Oddi,Lyutkens

-:pilorus,kardiya,Lyutkens

-:Mirissi,pilorus,Lyutkens

I:

S:Nefronni hosil qiluvchi qismlarini ketma-ketligini belgilang.

+:Bauman Shumlyanskiy kapsulasi, birlamchi buralma naycha, Genli qovuzlog’i, pastki ikkilamchi buralma, to’g’ri naycha

-:To’g’ri naycha, Bauman Shumlyanskiy kapsula-si, birlamchi buralma naycha, Genli qovuz-log’i, pastki ikkilam-chi buralma

-:Genli qovuzlog’i, to’g’ri naycha, Bauman Shumlyanskiy kapsula-si, birlamchi buralma naycha, pastki ikki-lamchi buralma

-:Bauman Shumlyanskiy kapsula-si, birlamchi buralma naycha, pastki ikki-lamchi buralma

I:

S:Neyronlar oralig‘ini to‘ldirib turuvchi qo’shimcha mayda hujayralarini aniqlang?

+:Neyrogliya

-:Aksonlar

-:Dendritlar

-:To‘g‘ri javob yo’q

I:

S:Termoregulyasiya va to‘yish markazi nerv tizimining qaysi qismida joylashgan?

+:giotalamus

-:talamus

-:Limbik tizim

-:Oraliq miya

I:

S:Og‘iz bo’shlig‘ida qaysi oziq moddalar parchalanmaydi?

+:Oqsillar, yog‘lar

-:vitaminlar

-:mineral tuzlar

-:to‘g‘ri javob yo’q

I:

S:Vazopressin garmoni organizmning qanday funksiyalarini boshqarishda ishtirok etadi?

+:Arterial va kapillyarlarning silliq muskullarga ta’sir etkazib ularning tonusini oshiradi, natijada qon bosimi ortadi,buyrak naychalaridan qonga suvning qayta so’rilishi

-:Qon tomirlar tonusini oshiradi,siydikning qayta so’rilishini ta’minlaydi

-:Muskullar tonusini oshirib siydik hosil bo’lishini kuchaytiradi

-:Qon tomirlar tonusini oshiradi,siydikning qayta so’rilishini ta’minlaydi

I:

S:Vazopressin garmoni organizmning qanday funksiyalarini boshqarishda ishtirok etadi?

+:Arterial va kapillyarlarning silliq muskullarga ta’sir etkazib ularning tonusini oshiradi, natijada qon bosimi ortadi,buyrak naychalaridan qonga suvning qayta so’rilishi

-:Qon tomirlar tonusini oshiradi,siydikning qayta so’rilishini ta’minlaydi

-:Muskullar tonusini oshirib siydik hosil bo’lishini kuchaytiradi

-:Qon tomirlar tonusini oshiradi,siydikning qayta so’rilishini ta’minlaydi

I:

S:Moddalarning ta’m sifati va miqdori to‘g‘risidagi axborot qaysi

nervlar orqali uzunchoq miyaga etkaziladi?

+:til-halqum nervlari orqali

-:uchlik nervlari orqali

-:adashgan nervlar orqali

-:yuz nervlari orqal

I:

S:Medaning antral bo`limidagi bezlar....ho`jayralardan iborat?

+:mukoid

-:xlorid kislota ishlab chiqaradigan

-:asosiy


-:sekretor

I:

S: So`lak tarkibini aniqlang?

+:alfa-amilaza,mukopolisaxaridlar,glikoproteinlar,oqsillar,Na,K,Ca,HCO,

lizosim,katepsin,kallekrein

-:katepsin,kallekrein,amilaza,lipid,Na,K,Ca

-:mukopolisaxaridlar,glikoproteinlar,oqsillar,Na,K,Ca,HCO

-:mukopolisaxaridlar,glikoproteinlar,oqsillar,fosfolipaza,Na,K,Ca,HCO,

I:

S:Me`da sekretsiyasini boshqarishda qo`zg`atuvchining ta`sir joyiga ko`ra qanday bosqichlarga bolinadi?

+:miya,me`da,ichak

-:oshqozon,o`n ikki barmoqli ichak

-:miya,me`da,meda osti bezi

-:o`n ikki barmoqli ichak ,yo`g`on ichak,miya

I:

S:Gipotermiya deb nimaga aytiladi?

+:Tana haroratini normal darajadan 2 gradusga pasayishi

-:Tana haroratini normal darajadan 1 gradusga pasayishi

-:Tana haroratini normal darajadan 0,1 gradusga ko`tarilishi

-:Tana haroratini normal darajadan 0,2 gradusga ko`tarilishi

I:

S:B- turdagi tolalarga qanday tolalar kiradi?

+:simpatik va parasimpatik preganglionar tolalar

-:simpatik va parasimpatik postganglionar tolalar

-:markazga intiluvchi tolalar

-:markazdan qochuvchi tolalar

I:

S:Qaysi modda siydik kislota hosil qilib, siydik yo`llarida tosh hosil bo`lishiga olib keladi?

+:Purin


-:Pirimidin

-:Kreatinin

-:siydikchil

I:

S:Bajaradigan vazifasiga ko`ra neyronlarga farqlanadi ?

+:sensor,kontakt,efferent

-:bipolyar,unipolyar,afferent

-:sensor,sinergetik,afferent

-:sensor,kontakt,efferent.


I:

S:Organizmda tuzlarning metabolik buzilishi raxit deb ataladigan kasallikka olib keladi?

+:fosfor va kaltsiy

-:kaliy va natriy

-:fosfor va kaliy

-:natriy va kaltsiy

I:

S:Inson skelet tizimining funktsiyalari ...-:mineral tuzlar ombori

-:qo'llab-quvvatlovchi, himoya

-:gematopoetik

+:A, B, C

I: 

S:Silliq mushaklarning joylashishini ko'rsating.+:ovqat hazm qilish tizimining devorlari, nafas olish

-:yurak mushagi

-:skelet mushaklari

-:nafas olish va ovqat hazm qilish organlarining ichki yuzasi

I:

S:Yurak devorining qaysi qatlami ikki qavatdan iborat?-:endokard

-:epikard

+:perikard

-:miyokard

I: 

S:Tashqi nafas olish deb nimaga aytiladi?-:pulmoner kapillyarlarda kislorod va karbonat angidrid almashinuvi

-:qon va to'qimalar o'rtasida kislorod va karbonat angidrid almashinuvi

+:pulmoner alveolalar va tashqi muhit o'rtasida kislorod va karbonat angidrid almashinuvi

-:o'ng qorincha va o'pka arteriyasi o'rtasida qon harakati

I: 

S:Inson mushaklarining statik ishlashiga misol keltiring.+:to'g'ridan-to'g'ri stend

-:sakrash

-:yurish

-:joyida


I:

S:Muskullarda qanday modda to'planadi?

+:glikogen

-:kraxmal

-:yog 'kislotalari

-:glitserin

I: 

S:​​Osteoblastlar nima?+:suyak hujayralari

-:xaftaga hujayralari

-:mushak hujayralari

-:turli xil epiteliya hujayralari

I:

S:Qaysi mushak faoliyati inson irodasiga bog'liq emas? 1)yurak; 2) silliq tola; 3) skelet.-:2,3

-:1,2,3


+:1,2

-:1


I:

S:Organizmga begona moddalarga immunitet reaktsiyasini qo'zg'atishi mumkin bo'lgan nomlar?

+:antigenlari

-:fagotsitlar

-:anthemofil omil

-:antikorlar

I:

S:Limfotsitlar insonning qaysi organida ishlab chiqariladi?-:buyraklar

-:yurak


-:jigar

+:taloq


I:

S:Qon plazmasining o'ziga xos og'irligini ko'rsating.

+:1025 - 1034

-:1.05 - 1.06

-:1.25 - 1.34

-:1.09


I:

S:Agar qizil qon tanachalarida agglutinogen A va plazma agglutinin B bo'lsa, odam qanday qon turiga ega bo'ladi?

-:III

-:IV


-:I

+:II


I:

S:Qonning qizil qon tanachalari (I) va plazma (II) nima uchun odamning qon guruhini aniqlaydi? 1) agglutinin; 2) agglutinogen; 3) Rh faktori; 4) globin.

-:I-1; II-2

-:I-2; II-1,3

-:I-3,4,2; II-1

+:I-2; II-1

I:

S:Alveolalarning faoliyati: 1) nafas olish yuzalarining maydonini oshiradi; 2) o'pka va qon o'rtasida gaz almashinuvini amalga oshiradi; 3) qon va hujayralar o'rtasida gaz almashinuvini amalga oshiradi; 4) erkin havo harakati.+:1,2

-:2,3


-:2,4

-:1.4


I:

S:Qon aylanishining katta doirasi (I) qaerdan boshlanadi va (II) qayerda tugaydi? 1) o'ng bo`lmacha ; 2) o'ng qorincha; 3) chap bo`lmacha; 4) chap qorincha.

-:I-3; II-2

-:I-2; II-3

-:I-1; II-2

+:I-4; II-1

I:

S:Qonda hosil bo'lgan elementlar qayerda ishlab chiqariladi?+:qizil suyak iligi

-:sariq suyak iligi

-:oshqozon osti bezi

-:endokrin bezlar

I:

S:Qaysi moddalar qon ivishini ta'minlaydi?+:fibrinogen

-:gemoglobin

-:plazma

-:trombotsitlar

I:

S:Qizil qon hujayralari qayerda hosil bo'ladi?-:suyak iligi

-:jigar


-:taloq

+:qizil suyak iligi

I:

S:O'pka nimalar bilan qoplangan?-:plevra bo'shlig'i

+:plevra varaqlari

-:ko'krak qafasi

-:qobiq


I:

S:Organizmni, organlarni va ularning hayotiy funktsiyalarini o'rganadigan fan ... deb nomlanadi.

-:ekologiya

-:anatomiya

+:fiziologiya

-:sistematikalar

I:

S:Eritrotsitlarda chiqarilgan oqsil nafas havosidagi CO2 qanday protein bilan bog'lanadi?-:globulin

-:albumin

+:gemoglobin

-:aktin


I:

S:Bir daqiqada kattalar yuragidan taxminan ... ml qon o'tadi.

-:500

-:1500


-:20.000

+:5000


I:

S:Fagotsitoz fenomenini kashf etgan olim ...

+:Mechnikov

-:Lui Paster

-:Ivanovskiy

-:Anoxin


I:

S:Odamlarda,bir kilogramm tana vazniga qancha qon kerak?

-:50 ml

+:70 ml


-:60 ml

-:80-100 ml

I:

S:Qon tomirlarini toraytiradigan va qon bosimini ko'taradigan gormon - ...+:vazopressin

-:paratiroid gormoni

-:oksitotsin

-:timosin

I:

S:Odamlarda gipoksiya nimaga olib keladi?-:qondagi ortiqcha CO2

+:qonda O2 yo'qligi

-:qondagi ortiqcha O2

-:qonda N2 ortiqcha

I:

S:Chap bo`lmachaga qon orqali kiradigan tomirlarning nomlari nima?-:ustun kavak vena

-:pastki kavak vena

-:o'pka arteriyalari

+:o'pka tomirlari

I:

S:Qon aylanishining katta doirasini tashkil etadigan tomirlarning to'g'ri ketma-ketligini tanlang: 1) o'ng bo`lmacha; 2) chap bo`lmacha; 3) chap qorincha; 4) o'ng qorincha; 5) to'qimalar va organlarning kapillyarlari; 6) o'pkaning kapillyarlari; 7) arteriyalar; 8) aorta; 9) tomirlar.+:3,8,7,5,9,1

-:1,8,7,5,9,3

-:2,8,7,5,9,1

-:3,8,7,6,9,1

I:

S:Trombotsitlar tarkibidagi serotoninning ahamiyati nimada?+:qon ketish paytida qon ivishini tezlashtiradi

-:qon tomirlarini kengaytiradi

-:antikorlar ishlab chiqaradi

-:kislorodni tashiydi

I:

S:Odam organizmidagi limfa suyuqligi miqdori qancha va tomir ichiga oqib tushganda uning miqdori nimani tashkil qiladi?-:3-4 L, to'qima suyuqligi

-:1-2 l, qon

+:1-2 L, to'qima suyuqligi

-:3-4 L, qon

I:

S:Qanday qon turiga universal donor qon deyiladi va nima uchun?-:II, unda qizil qon hujayralarida aglutinogen B yo'q

+:menda, qizil qon tanachalarida A va B aglutinogenlari yo'q

-:menda, uning plazmasida aglutinin yo'q

-:III, unda plazmadagi agglutinin b bo'lmaydi

I:

S:O'pka alveolalari havosida qancha kislorod (%) bor?+:14.2-14.6

-:5.5-5.7

-:16

-:21


I:

S:Erkaklarda o'pkaning o'rtacha hajmi nimaga teng?

-:3000 ml

-:4500 ml

+:3500-4500 ml

-:5000 ml

I:

S:Inson tanasining qaysi qismlarida terining qalinligi 4 mm ga etadi? 1) orqa; 2) ko'z qovoqlari; 3) shaxs; 4) oyoqlarning tagligi; 5) palmalar; 6) kestirib.-:1,3,5,6

+:1,4,5,6

-:1,2,4,6

-:2,3,5,6

I:

S:Ovqat hazm qilish va nafas olish organlarining ichki yuzasi to'qima qaysi turiga kiradi?-:mushak

+:epiteliya

-:ulanish

-:qopqoq


I: 

S:Aholi orasida eng ko'p uchraydigan nafas olish yo'llari infektsiyasini aniqlang.

-:pnevmoniya

-:o'pka sil kasalligi

-:gripp

+:gripp, o'pka sil kasalligiI:

S:Jismoniy mehnat, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanadigan odamlarda o'pkaning hayotiy hajmi (ml) qanday bo'lishi mumkin?

-:3000-3500

+:4500-6500

-:400

-:3500-4500I:

S:OITS virusi birinchi marta qachon va qaerda kashf etilgan?

-:1987 yilda Frantsiyada

+:1981 yilda AQShda

-:1982 yilda Xitoyda

-:1980 yilda Londonda

I:

S:Qon ivish jarayonida qanday vitamin muhim rol o'ynaydi?-:B1

+:K


-:B6

-:A


I:

S:Bolalarning 1 kg tana vazniga qon miqdori (ml) qancha?

-:80

-:70


+:80-100

-:110-120

I:

S:beriberi kasalligi oziq-ovqatda vitamin etishmasligidan kelib chiqadi ...+:B1

-:B2


-:B12

-:PP


I:

S:Oziq-ovqat tarkibidagi yog'larni parchalashda qatnashadi ...

+:safro suyuqligi

-:ptyalin

-:tripsin

-:lipaza


I:

S:Tiroksin gormoni ishlab chiqaradi ...

-:paratiroid bezi

+:qalqonsimon bez

-:timus bezi

-:buyrak usti bezlari

I:

S:Nikotinik kislota etishmovchiligi bilan markaziy asab tizimining xarakterli disfunktsiyasiga ... deyiladi.-:dermatit

+:demans


-:diareya

-:qashshoqlik

I:

S:Pepsin fermenti qayerda ishlab chiqariladi?+:oshqozon shilliq qavatida

-:o'n ikki barmoqli ichakda

-:katta ichakda

-:ingichka ichakning shilliq qavatida

I:

S:Organizmda vitaminlar to'liq bo'lmaganda, bu holat ... deyiladi.-:toksikoz

-:gipovitaminoz

+:vitamin etishmasligi

-:gipervitaminoz

I:

S:Insulin qaysi bez mahsulotidir?-:jigar

-:qarag'ay bezi

+:oshqozon osti bezi

-:timus bezi

I:

S:Gepatotsitlar hujayralardir ...+:jigar

-:buyraklar

-:endokrin bezlar

-:suyaklar

I:

S:B1 vitamini ... deyiladi.-:askorbin kislotasi

-:riboflavin

-:nikotinik kislota

+:tiamin


I:

S:Riboflavin - bu ...

-:aminokislota

-:Vitamin B1

-:apoenzim

+:Vitamin B2

I:

S:Oshqozon-ichak trakti kasalliklari ro'yxatidan yuqumli infektsiyani tanlang.-:botulizm, salmonellyoz, gelmintiyoz

+:vabo, dizenteriya, ich qotishi

-:yuqumli gepatit, pankreatit

-:dizenteriya, gastrit, botulizm

I:

S:Bilirubin qayerda paydo bo'ladi va u nima uchun ishlatiladi?-:ichakda, qizil qon tanachalarini shakllantirish uchun

-:taloq ichida, oq qon hujayralari hosil bo'lishi uchun

-:jigarda, safro hosil bo'lishi uchun

-:oshqozonda, ovqat hazm qilish uchun

 I:

 S:Tupuk lizozimining ahamiyatini aniqlang.-:oziq-ovqat yog'larini parchalaydi

-:oziq-ovqat oqsillarini parchalaydi

-:uglevodlarni parchalaydi

+:og'iz bo'shlig'ini dezinfektsiya qiladi

I:

S:Organizmda o'sish gormoni etishmasligi bilan qanday kasallik rivojlanadi?-:akromegali

-:gigantizm

-:xoriya

+:nanizm


I:

S:Oshqozon osti bezi qanday ferment ishlab-chiqaradi?

+:tripsin

-:insulin

-:gastrin

-:enterokinaza

I:

S:Odam organizmida qaysi vitamin etishmasligi tufayli terining qurishi va yorilishi, nafas olish yo'llari va oshqozon-ichak traktining ichki devori yallig'lanish kasalliklari kuzatiladi?-:C

+:A


-:B

-:B1


I:

S:Ko'p miqdorda askorbin kislotasi bo'lgan taomlarni tanlang. 1) asal; 2) jigar; 3 dona tuxum; 4) pomidor; 5) piyoz; 6) karam.

-:1, 3, 4

-:1, 2, 3

-:3, 4, 5

+:4, 5, 6

I:

S:Gipofiz bezi qayerda joylashgan?-:bo'yinning old qismida

-:sternumning orqasida

-:o'rta ko'prik hududida

+:boshsuyagi "turk egarida"

I:

S:O'n ikki barmoqli ichakning shilliq qavati gormon ishlab chiqaradi ...-:enterogastrin

+:sekretin

-:gastron

-:gastrin

I:

S:Oshqozon osti bezining necha foizi tashqi sekretsiya funktsiyasini bajaradi?+:98-99

-:70-80


-:1-2

-:50


I:

S:Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda qaysi bezning massasi 12 g, 70 yoshli bolalarda - 6 g?

-:buyrak usti bezlari

-:gipofiz bezi-:qarag'ay bezi

+:timus
Download 92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling