S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidan


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet20/26
Sana27.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26
- xamma javob tugri 
 
 
412.kaysi organlar sistemasi gipoksiyaga sezgir 

+ MNS. 
- yurak kon tomir sistemasi 
- nafas sistemasi 
- xazm sistemasi 
- ayirish sistemasi 
 
 
413.Giperventilyasiya nimaga olib keladi ? 
+ alveolyar xavoda O2 kuchlanishini ortishi va 
SO2  kuchlanishi pasayishiga. 
- alveolyar xavoda  O2 kuchlanishini pasayishi 
va SO2 kuchlanishini ortishiga 
- alveolyar xavoda O2  va SO2 kuchlanishini 
pasayishiga 
- alveolyar xavoda O2 va SO2  kuchlanishini 
ortishi 
- xamma javob tugri 
 
 
414.Gipoventilyasiya sodir buladi: 
+ kalla kon bosimi ortganda. 
- ogriklarda issik vannaga tushganda 
- bezgakda 
- kalkonsimon bezning giperfunksiyasida 
- yurak kasalliklarida 
 
 
415.Tashki nafas  etishmovchiligini 
xarakterlovchi kursatkichlar 
katoriga kiradi: 
+ xamma javob tugri. 
- upka ventilyasiyasi kursatkichi 
- upkaning effektivlik koeffitsienti 
- konning gaz tarkibi 
- xansirash 
 
 
416.kanday nafas taxipnoe deb aytiladi ? 
+ tez. 
- sekin 
- yuzaki 
- chukur 
- sekin va chukur 
 
 
417.kanday nafas bradipnoe deb ataladi ? 
+ sust. 
- tez yuzaki 
- chukur 
- tez 
- yuzaki 
 
 
418.upkaning tiriklik sigimini kamayishi 
kuzatilinadi: 
+ xamma javob tugri. 
- atelektazda 
- pnevmotoraksda 
- gidrotoraksda 
- gemotoraks 
 

158 
 
 
419.Aksa urush bu: 
+ burunni shillik kobigini retseptorlarini 
kuzgalishi. 
- ogiz bushligini shilik kavatini retseptorlarini 
kuzgalishi 
- tomirni shillik kobigini kuzgalishi 
- me‘dani shillik kobigini kuzgalishi 
- ichakning shillik kobigini kuzgalishi 
 
 
420.Asfiksiyada nima kuzatilinadi ? 
+ tukimalarda uglekislotani tuplanishi. 
- tukimada O2  ni tuplanishi 
- O2 va SO 2 ni tukimada tuplanishi 
- konda O2 ni tuplanishi 
- xamma javob tugri 
 
 
421.kanday moddalar tukimali nafasni 
buzilishiga sabab bula- 
di ? 
+ xamma javob tugri. 
- fosfor 
- mish‘yak 
- sianit birikmalari 
- narkotik moddalar 
 
 
422.utkir gipoksiya sodir buladi 
+ inert gaz bilan nafas organda 
(azot,metan,geliy). 
- anemiyalarda 
- kon kasalliklarida 
- yurak etishmovchiligida 
- nafas etishmovchiligida 
 
 
423.Surunkali gipoksiya sodir buladi 
+ yurak va nafas etishmovchiligida. 
- inert gazlar bilan nafas olganda 
- buyrak kasaliklarida 
- gastritlarda 
- tugri javob yuk 
 
 
 
424.Patologik shartli reflekslarni paydo bulish 
sabablari? 
+ bosh miya pustlogi funksiyasini susayishi. 
- organizmning tolikishi 
- MNSning tolikishi 
- irsiylik 
- xammasi tugri 
 
 
425.kokshol toksinlari kaysi nervlar orkali 
amalga oshadi? 
+ xarakatlantiruvchi. 
- sezuvchi 
- kiritma 
- xammasi tugri 
- tugri javob yuk 
 
 
426."FAVKULOTDAGI" ta‘sirotlar natijasida 
kanday  patologik 
reflekslar xosil buladi? 
+ shok. 
- ensefalit 
- degeneratsiya 
- kuturish 
- kokshol 
 
 
427.Bakterial toksinlar ta‘sirida bosh miya 
pustlogida kanday 
uzgarishlar sodir buladi? 
+ tormozlanish. 
- kuzgalish 
- sezilarsiz tormozlanish 
- sezilarsiz kuzgalish 
- xammasi tugri 
 
 
428.Poliomielit viruslari kaysi nervlarda 
kupayib  xarakat- 
lanadi? 
+ simpatik va xarakatlanuvchi. 
- parasimpatik va xarakatlanuvchi 
- parasimpatik va sezuvchi 
- simpatik va sezuvchi 
- simpatik va kiritma 
 
 
429.kuturish viruslari kaysi aksonlarda 
xarakatlanadi? 
+ sezuvchi. 
- xarakatlanuvchi 
- sezuvchi va xarakatlanuvchi 
- tugri javob yuk 
- sinapslarda 
 
 
430.Nerv sistemasining  buzilishini  ketma-
ketligini  kursa- 

159 
 
ting? 
+ nerv xujayralarida 
kuzgalish,utkazish,tormozlanish. 
- tormozlanish,utkazish,kuzgalish 
- utkazish,tormozlanish,kuzgalish 
- utkazish,kuzgalish,tormozlanish 
- nerv markazlarida 
tormozlanish,utkazish,kuzgalish 
 
 
431.Nerv xujayrasi va aksoni jaroxatlanganda 
xronaksiya kan- 
day uzgaradi? 
+ uzgarmaydi. 
- kamayadi 
ortadi 
- xammasi tugri 
- tugri javob yuk 
 
 
432.Jaroxatlangan nervni  kuzgalishi uchun 
unga kanday ta‘sir 
kilish kerak? 
- uzok vakt kichik kuch bilan. 
+ uzok vakt katta kuch bilan 
- katta kuch bilan kiska vakt ichida 
- kichik kuch bilan kiska vakt ichida 
- uzok vakt ta‘sirot kuchini almashtirib turib 
 
 
 
433.Agar nerv xujayrani Na muxitiga 
joylashtirib kuyilsa uni 
elektor toki ta‘siriga nisbatan kuzgaluvchanligi  
kanday 
uzgaradi?  
+ yukoladi. 
- ortadi 
- uzgarmaydi 
- kamayadi 
- xammasi tugri 
 
 
434.kuzgalishni eng kup tormozlaydi: 
- fosfatlar 
- ftoridlar 
- ammoniy ionlari 
+ sianidlar. 
- kaliy tuzlari 
 
 
435.Nevroma deb nimaga aytiladi? 
- mielinni parchalanishi 
- nerv tukimasini jaroxatlanishi 
+ nerv tolasini kalinlashishi. 
- nerv xujayrasini jaroxatlanishi 
- xammasi tugri 
 
 
436.Nerv tolasini mielinsizlanishi nimaga olib 
keladi? 
- kuzgalishni utkazishni tezlashishiga 
+ kuzgalishni utkazishni susayishiga. 
- xronaksiyani uzgarishiga 
- utkazuvchanlik uzgarmaydi 
- labillikni ortishiga 
 
 
437.kuzgalishni utishini buzilishi kaerda sodir 
buladi? 
- MNSda 
- nerv tolalaridagi retseptorlarda 
- effektor tolalarida 
+ sinapslarda. 
- effektor kiritma neyronlarda 
 
 
438.Denervatsiyadan sung eng chukur modda  
alimashinuvi  kaerda 
kuzatiladi? 
- bezlarda 
- yurakda 
+ skelet muskullarda. 
- xazm yulida 
- sillik muskullarda 
 
 
439.Orka miya reflekslarining sunish 
etiologiyasi? 
- narkoz 
- kon bilan ta‘minlanishning buzilishi 
- shok 
- poliomielit 
+ xammasi tugri. 
 
 
440.Spinal xayvonlar bu- 
+ uzunchok miyasi kirkilgan. 
- orka miyaning buyin kismi kirkilgan 
- orka miyaning kukrak kismi kirkilgan 
- bosh miya pustlogi olib tashlangan 
- xammasi tugri 
 
 
441.Isteriozis asosida nima etadi? 
+ sezuvchi nervlarning kuzgalishi 

160 
 
- xarakatlantiruvchi nervlarning kuzgalishi 
- kiritma neyronlarning kuzgalishi 
- xammasi tugri 
- xammasi notugri 
 
 
442.Orka miyaning  kaysi  kismi  
jaroxatlangandan  sung ogir 
spinal shok xosil buladi? 
- buyin 
- kukrak 
+ korin. 
- dumgaza 
- bel 
  
443.Nerv distrofiyasida muskullarni kuzgalishi: 
+ pasayadi. 
- ortadi 
- kiskarish xususiyati ortadi 
- kiskarish xususiyati uzgarmaydi 
- tugri javob yuk 
 
 
444.Periferik paralichlarda: 
+ falajlangan muskullarda tonus pasayadi. 
- falajlangan muskullarning reflektor kuzgalishi 
ortadi 
- ATF,kreatininfosfat parchalanishi kamayadi 
- muskullarda kaliy tuplanadi 
- labillik ortadi 
 
 
445.Xoreyada muskul tonusi: 
- uzgarmaydi 
+ pasayadi. 
- ortadi 
- pasayadi eki ortadi 
- tugri javob yuk 
 
 
446.Orka miyaning enlama yarmi kirkilganda 
xarakat va sezgini 
buzilishi paydo buladi: 
+ jaroxatlangan joyning pastida. 
- jaroxatlangan joyning uzida 
- jaroxatlangan joyning yukorisida 
- xammasi tugri 
- nerv stvoli buylab 
 
 
447.Ogrikni vujudga keltiradi: 
- periferik tomirlarni kengayishi 
- kon okimini kuchayishi 
+ adrenalinning ajralishi. 
- atsetilxolinning ajralishi 
- xammasi tugri 
 
 
448.Detserebral rigidlikda xayvon: 
- uz xolatini aktiv uzgartira oladi 
- turib,utira oladi 
- uz xolatini aktiv uzgartira olmaydi 
+ uz xolatini aktiv uzgartira olmaydi,turib-utira 
olmaydi. 
- uzgarishlar sodir bulmaydi 
 
 
449.Nerv markazlarini  nevroz  xolatini  
tushuntirib  bergan 
olim: 
+ Vvedenskiy. 
- AAUxtomskiy 
- IRPetrov 
- NIPironov 
  
 
450.Retikulyar formatsiyasini jaroxatlanishi 
vujudga keladi: 
- infeksiya 
- usmalar 
- jaroxatlanish 
- zaxarlanish 
+ xammasi tugri. 
 
 
451.Uzunchok miyani retikulyar formatsiyasi 
jaroxatlanganda kan- 
day simptomlar kuzatiladi? 
- odamni bushashib ketishi 
- sovuk ter bosishi 
+ kon bosimini uzgarib turishi. 
- muskul tonusini ortishi 
- muskul tonusini pasayishi 
 
 
452.Odamlarda miyachani jaroxatlanishi 
kanday kechadi: 
- skelet muskullarni gipertoniyasi bilan 
+ skelet muskullarini gipotoniyasi bilan. 
- sillik muskul gipertoniyasi bilan 
- sillik muskul gipotoniyasi bilan 
- sillik muskul gipotoniyasi va skelet muskuya 
gipertoniyasi 
bilan 
 
 

161 
 
453.Xamma vegetativ  funksiyalarni yukori 
integratsion markazi 
bulib xisoblanadi: 
- bosh miya pustlogi 
- uzunchok miya 
+ gipotalamus. 
- orka miya 
- urta miya 
 
 
454.Nerv xujayralarini  kuzgaluvchiligiga  
narkotik moddalar 
kanday ta‘sir kursatadi ? 
+ keskin pasaytiradi. 
- bilinar bilinmas uzgaradi 
- keskin ortadi 
- bilinar bilinmas ortadi 
- umuman uzgarmaydi 
 
 
455.Metabolik zaxarlar  kuzgaluvchanlikka 
kanday ta‘sir kur- 
satadi ? 
+ susaytiradi. 
- kusaytiradi 
- uzgartirmaydi 
- xamma javob tugri 
- tugri javob yuk 
 
 
456.Sovuk ta‘sirida nervdan kuzgalishni utishi: 
- kuchayadi 
+ sekinlashtiradi. 
- uzgarmaydi 
- kisman ortadi 
- tugri javob yuk 
 
 
457.Parabioz fazalarni ketma-ketligini aniklang 

- tormozlanuvchi,paradoksal,tenglashtiruvchi 
+ tenglashtiruvchi,paradoksal,tormozlovchi. 
- porodoksal,tenglashtiruvchi,tormozlovchi 
- tormozlovchi,tenglashtiruvchi,porodoksal 
- tenglashtiruvchi,tormozlovchi,porodoksal 
 
 
458.Sezuvchanlikni pasayishi bu: 
- anastoziya 
- parasteziya 
- gipersteziya 
+ giposteziya. 
- falajlik 
 
 
459.Jaroxatlovchi agent ta‘sirida kaysi nerv 
jaraenlari  bu- 
ziladi: 
- utkazuvchanlik va kuzgaluvchanlik 
+ tormozlanish va kuzgalish. 
- labillik va kuzgaluvchanlik 
- utkazuvchanli va labillik 
  
460.kaysi ferment nerv xujayralarida 
kuzgaluvchanligini  bu- 
zadi ? 
+ natriy - kaliy nasosini buzilishi. 
- tormozlovchi va kuzgaluvchi sinapslarni 
jaroxatlanishi 
- effektordagi buzilish 
- xamma javob tugri 
  
461.Orka miya reflekslari kuchayadi: 
- narkozda 
+ orka miya va bosh miyalarda buzilishida. 
- orka miya shoxida 
- orka miyada kon aylanishini buzilishida 
  
462.Patologiya bulmaganda refleks bu: 
- buzilgan refleks 
- reflektor kontraktura 
+ Danini-Ashnor. 
- Babinskiya 
  
 
463.Sezgini buzilishiga nima kirmaydi ? 
- ogrik 
- anesteziya 
- parasteziya 
+ parez. 
  
464.urta miya funksiyasini buzilishi 
xisoblanadi: 
- paralich 
- parez 
- giperkinez 
+ detserebral rigidlik. 
  
 
465.Vegetativ nerv  sistemasi  funksiyasini   
buzilganligini 
belgisi bu: 
+ falajlik va parez. 
- gipotalamus jaroxatlanishi 
- simpatik va parasimpatik inulsatsiyasini 
jaroxatlanishi 

162 
 
- emotsional stress 
  
 
466.kuzgaluvchanlikni ortishi bilan kechadigan 
nevrozni xarak- 
terlab beradi: 
+ agrasiv,jaxl chikish. 
- apatiya,kizikishi bulmasligi,bushashish 
- ijodiy tasavurni bulmasligi 
- xamma javob tugri 
 
467.Orka miya jaroxatlanishida kanday 
paralich sodir buladi ? 
- gemiplegiya 
- paraplegiya 
- tetraplegiya 
+ periferik paralich. 
  
 
468.Parez bu xarakatni tuxtashi 
- tulik 
+ kisman. 
- kiska muddatga 
- xammasi tugri 
- xammasi notugri 
 
 
469.Giperesteziya-bu: 
- sezgini yukolishi 
- sezgini susayishi 
+ sezgini ortishi. 
- gayri tabiiy sezgini paydo bulishi 
  
 
470.kaysi kasalliklarda  tonik tirishish bilan 
klonik tirishish 
almashinadi 
- parkinson kasalligida 
+ epilepsiyada. 
- polinevritda 
- xoreyada 
- xammasi tugri 
 
 
471.Meningit bu-: 
- bosh miya tukimasini yalliglanishi 
+ bosh miya pustlogini yalliglanishi. 
- miya kobigini yalliglanishi 
- xammasi tugri 
- xammasi notugri 
  
 
472.Oliy nerv sistemasining kaysi  tipida  
nevroz  keltirib 
chikarish oson kechadi? 
- flegmatik 
- sangvinik 
+ melanxolik. 
- xolerik 
  
473.Ogrik tuygusi paydo bulganda kuzatiladi? 
- giperglikemiya va yurak kiskarish 
chastotasining ortishi 
+ gipoglikemiya va yurak kiskarish 
chastotasining sekinlashuvi. 
- gormonlarning ajralishining kamayishi 
- xamma javob notugri 
  
474.Xoreya xarakterlanadi: 
+ yuz va kulni tez va notekis kiskarishi. 
- sust tutkanokli xarakat 
- xammasi notugri 
- xammasi tugri 
  
475.xayvonda miya olib tashlanganda 
kuzatiladi: 
- simpatik nerv sistemasini susayishi 
- parasimpatik nerv sistemasini susayishi 
- pay reflekslarini kuchayishi 
+ xarakat koordinatsiyasining susayishi. 
  
476.Gipotalamusni ichki medial kismini 
jaroxatlanishi kuyida- 
gi buzilishga olib keladi: 
- oksil almashinuvi 
- eg almashinuvi 
- uglevod almashinuvi 
+ xammasi tugri. 
  
477.bosh miya pustlogi olib tashlangandan 
sung shartli refleks- 
lar: 
- tiklanadi 
- kisman tiklanadi 
+ tiklanmaydi. 
- xammasi tugri 
- xammasi notugri 
 
 
478.Meningit etiologiyasi: 
+ infeksiya. 
- zaxarlar 
- shkastlanish 
- modda almashinuvini buzilishi 
- xammasi notugri 

163 
 
 
 
479.Oliy nerv sistemasini  kaysi  tipi  
kuzgalishga  osonrok 
ta‘sirlanadi: 
- medanxolik,sangvinik 
- sangvinik,flegmatik 
+ xolerik,melanxolik. 
- flegmatik,xolerik 
- xammasi tugri 
 
 
480.Gipotalamusning oldingi yadrolari 
jaroxatlanganda  kuza- 
tiladi: 
- sulak ajralishni ortishi 
- eg almashinuvini buzilishi 
- kortikoidlarni ajralishini tormozlash 
- uglevod almashinuvining buzilishi 
+ xamma javob tugri. 
 
 
481.kaysi belgi simpatik nerv sistemasi 
tonusining  oshishiga 
xos ? 
+ taxikardiya. 
- oksidlash jaraenlarining kuchayishi 
- bradikardiya 
- gipotenziya 
- xammasi tugri 
 
 
482.kaysi belgi parasimpatik nerv sistemasi 
tonusining oshi- 
shiga xos ? 
- kon bosimining oshishi 
+ bradikardiya. 
- tomirlar torayishi 
- giperglikemiya 
- xammasi tugri 
 
 
 
483.Teri ostiga allergen yuborgandan  sung  
teri  allergiyasi 
paydo bulish vakti? 
- bir necha soat 
- 28 soat 
- 24-28 soat 
+ bir necha minut. 
- 20-24 soat 
 
 
484.Allergenlar bu 
- fakat odamlarda allergiya chakiruvchi modda 
+ odam va xayvonlarda sezuvchanlikni 
oshishini keltirib  chikaruvchi modda. 
- ximiyaviy faol modda 
- vitaminlar,leykotsitlar 
- odam va xayvonni changdan saklovchi modda 
 
 
485.Ekzoallergenlar organizmga kanday yul 
bilan kiradi? 
- Nafas yuli orkali 
- teri ostiga ukol kilishdan 
- muskul orasiga ukol kilishdan 
- teri va xazm yuli orkali 
+ xammasi tugri. 
 
 
486.Gaptenlar-bu? 
- bakterial ekzoallergenlar 
+ etilmagan allergenlar. 
- etilgan allergenlar 
- bakterial ekzoallergenlarni bir turi 
- autoallergenlarni bir turi 
 
 
487.Aktiv sensibilizatsiya paydo buladi: 
+ allergenni teri ostiga,muskul 
orasiga,tovonga,korin bushligiga yuborganda. 
- allergenni xavo orkali yuborganda 
- allergenni teri ostiga va nafas orkali 
yuborganda 
- kasal xayvon zardobini sog xayvonga 
yuborganda 
- allergenni muskul orasiga yuborganda va 
kasal xayvon 
zardobini sog xayvonga yuborganda 
 
 
488.Odamlarda sensebilizatsiya saklanishi 
mumkin: 
- 2 oy 
- 10-14 kun 
+ 1 necha oydan to 1 necha yillargacha. 
- 15-20 kun 
- 1 xafta 
 
 
489.Allergik reaksiyani paydo bulishida kaysi 
boskchlar  fark- 
lanadi? 
- Immunli reaksiya boskichi va patoximik 
buzilish 

164 
 
+ Immunli reaksiya  boskichi va patoximik va 
patofiziologik buzilish. 
- sensibilizatsiya ,anafilaktik 
shok,desenbilizatsiya 
- sensibilizatsiya,patoximik buzilish 
- immunli reaksiya boskichi,anafilaktik shok 
 
 
490.Itni koniga geparin kuyilsa nima buladi? 
- kon tomirlar kengayadi 
+ kon ivishi sekinlashadi. 
- tomirlarga tikiladi 
- arteriolalar tonusi pasayadi 
- uyku buziladi 
  
491.Odam terisi orkali allergenlar organizmga  
kirishi  mum- 
kinmi? 
- yuk 
- mumkin,fakat jaroxatlangan teri orkali 
+ mumkin. 
- kichik molekulyar ogirliklari kirishi mumkin 
- oz mikdordagisi 
 
 
492.Gistamin spazm chakiradi? 
- bronxospazm 
- oshkozonda 
+ sillik muskulda. 
- ichakda 
- kundtargil muskulda 
 
 
493.Anafilaktik shok  bilan  ulgan  dengiz 
chuchkasini erganda 
nima kuzatiladi? 
- upkada shish 
+ ung yurakda kon dimlanishi. 
- ichakda kon kuyilishi 
- jigarda kon dimlanishi 
- upka enfizemasi 
 
 
494.Anafiilaktik shok tushunchasini kaysi olim 
kiritgan? 
- GPSaxarov 
+ AMBezredko. 
- Kokk 
- Rish va Pert 
- SHuls 
 
 
495.kuen terisi ostiga kancha ot zardobidan  
yuboriladi(Artyus 
fenomenida)? 
+ 0,5-1 ml. 
- 0,05-0,1 ml 
- 0,02-0,05 ml 
- 0,03-0,07 ml 
- 0,2-0,3 ml 
 
 
496.Allergik reaksiyaga timusni ta‘siri: 
- juda tez allergiyani paydo bulishiga 
kumaklashadi 
+ sekin allergiyani paydo bulishiga 
kumaklashadi. 
- limfotsitlarni timinni yutishini  keltiradi 
- limfotsiitlarni bulinishini faollaydi 
- teri yalliglanishini chakiradi 
 
 
497.Kechikuvchi allergiyada kaysi xujayralar 
katnashadi? 
- gaptenlar 
+ limfoid kator xujayralar. 
- trombotsitlar 
- eritrotsitlar 
- gistotsitlar 
 
 
498.Antiteloni asosan nima tashiydi? 
- trombotsitlar 
- gistotsitlar 
+ limfotsitlar. 
- eritrotsitlar 
- bulutli xujayralar 
 
 
499.Tanadagi oksillardan   autoallergenlar  
xosil  bulishini 
ta‘minlovchi faktorlar kaysilar? 
- sovuk temperatura 
- issik temperatura 
- tarkaluvchi ionlar 
+ yukoridagilarning xammasi. 
- tugri javob yuk 
 
 
500.Pallinoz yana kanday nomlanadi? 
- orxit 
- konyuktivit 
- pichan isitmasi 
+ rinit. 
- tireoidit 

165 
 
 
 
 
501.Pretsipitinlar nimaga chidamli? 
- kislotaga 
+ yukori temperaturaga. 
- past temperaturaga 
- ultrabinafsha nurga 
- tokga 
 
 
502.xayvon organizmiga  allergenni  kanday  
yuborganda aktiv 
sensibilizatsiya kelib chikadi ? 
- muskul orasiga 
- teri ostiga 
- oek tovoniga 
- korin bushligiga 
+ xammasi tugri. 
  
 
503.xujayralarni allergik jaroxatlanishi 
urganilgan: 
- eritrotsitlarda 
- trombotsitlarda 
- leykotsitlarda 
- gistotsitlarda 
+ yukoridagilarning xammasida. 
 
 
504.Aktiv teri anafilaksiyasini xosil kilish 
uchun dengiz chuch- 
kasining terisi ostiga kaysi allergenni yuborish 
kerak? 
- virus 
- kuzikorin 
+ shaxsiy oksil. 
- bakteriya 
- antitelo 
 
 
505.Bronxial astmada nima kuzatiladi? 
- bronxni shillik kavatining shishi 
- bronxospazm 
- shillik bezlarning gipersekretsiyasi 
- bronxlarni epishkok sekret bilan berkilishi 
+ yukoridagilarning xammasi. 
 
 
506.kanday xayvonlar poykiloterm deb ataladi? 
+ sovukkonli. 
- issikkonli 
- sodda xayvonlar 
- xordalilar 
- xamma xayvonlar 
 
 
507.kanday xayvonlar gomoyoterm deb 
ataladi? 
- sovukkonli 
+ issikkonli. 
- sodda xayvonlar 
- xordalilar 
- xamma xayvonlar 
  
 
508.Issiklik boshkarilishi nerv sistemasiga 
boglikmi? 
- boglik emas 
- yuk 
- bir kancha nerv xujayralariga 
- orka va bosh miyaga boglik bulsa kerak 
+ MNSning termoregulyasiya boshkarish 
bulagi bilan boglik. 
 
 
509.Kimlarda isitma kuzatiladi? 
+ odam va maymunda. 
- dengiz chuchkasi va bakalarda 
- baliklar va odamlarda 
- maymun va emgir chuvalchangida 
- xammasi tugri 
 
 
510.Kim issikni engil utkazadi? 
+ bolalar,kuchuk bolasi. 
- katta odalar,itlar 
- 1 eshgacha bulgan bolalar 
- 5 eshgacha bulgan bolalar 
- farki yuk 
 
 
511.Kim sovuk kotishni engil utkazadi? 
- bolalar,kuchuk bolasi 
+ katta odamlar,itlar. 
- 1 eshgacha bulgan bolalar 
- 5 eshgacha bulgan bolalar 
- farki yuk 
 
 
512.Asosiy avtomatik termoregulyasiya 
markazini kursating: 
+ gipotalamus. 
- gipofiz 
- epifiz 
- uzunchok miya 
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling