Saavtomobilo gzebis departamenti


Download 4.91 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/10
Sana10.01.2019
Hajmi4.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

analizis angariSi 
-
მოსაზრებები და ინტერპრეტაციები ტესტis-ანგარიშze
#– 73 (2012)
garemos erovnuli saagento
garemos dabinZurebis monitoringis departamenti
atmosferuli haeris, wylisa da niadagis analizis
laboratoria (sammarTvelo)
me-8 sarTuli – daviT aRmaSeneblis gamziri 150, Tbilisi, saqarTvelo O112
analizis angariSi # …73……

127
registrirebuli sinjis nomeri# 716-720 (wyali);
#1, #2, #3, #4, #5 (niadagi)
protokolis gverdebis ricxvi13
damkveTis saxeli: a(a)ip `msoflio gamocdileba saqarTvelosaTvis~
damkveTis misamarTi: q.Tbilisi, vaJa-fSavelas gamz.VII kv. 17 korp, b.3
tel.: (+99532) 599 16 22 21
faqsi:
ID No:-
eleqtronuli fosta:
damkveTis mier micemuli etiketi:
#1, #2, #3, #4, #5
sinjis aRwera da identifikacia (matrica, forma): zedapiruli, atmosferuli haeri, niadagi
gamoyenebuli meTodi/xelsawyo: ion-qromqtografiuli, speqtrofotometruli, atomur-
absorbciuli, titrimetruli, woniTi, mobiluri aparatebi
sinjis miRebis TariRi: CR: 30.11.2012
analizis Catarebis TariRi30.11.2012 – 13.12.2012
gacemis TariRi19.12.2012
angariSi momzadebulia:
სანწდან - 2.1.4.000-00; N297/ნ 2001წ 16 აგვისტო; ”ზედაპირული 
წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარული წესები და ნორმები” საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N297/ნ 2001წ, 16 აგვისტო

128
#716 (#1)
rioni-samtredia ( N42
0
07’35,1’’ E
O
42
0
18’00,4’’)
#
gazomili parametrebi
erTeuli
gazomvis
Sedegbi
zdk
gamoyenebuli meTodi
1
pH
7. 96
6-9
mobiluri aparati-
pH 330i/340i
2
gaxsnili Jangbadi
mg/l
7.7
4 – 6
mobiluri aparati-
Oxi 330i/340i
3
gaxsnili Jangbadi
%
68
mobiluri aparati-
Oxi 330i/340i
4
turbulentoba
NTU
32.4
mobiluri aparati-
Turb. HI
98703
5
hidrokarbonatebi
mg.eqv/l
100.04
titrimetruli
6
amoniumis azoti
mg/l
0.179
0.39
speqtrofotometruli
7
nitratis azoti
mg/l
0.865
10.0
ion-qromatografi
8
nitritis azoti
mg/l
0.125
0.2
“--------”
9
qloridebi
mg/l
7.8
350
“--------”
10
TDS
mg/l
169.0
woniTi
11
TPH
g/l
*
300
* analizis Sedegebi mocemulia danarTSi
#717 (#2)
cxeniswyali-samtredia (N42
0
07’37,3’’ E
O
42
0
17’49,6’’)
#
gazomili parametrebi
erTeuli
gazomvis
Sedegbi
zdk
gamoyenebuli meTodi
1
pH
7.93
6-9
mobiluri aparati-
pH 330i/340i
2
gaxsnili Jangbadi
mg/l
6.7
4 – 6
mobiluri aparati-
Oxi 330i/340i
3
gaxsnili Jangbadi
%
61
mobiluri aparati-
Oxi 330i/340i
4
turbulentoba
NTU
61.4
mobiluri aparati-
Turb. HI
98703
5
hidrokarbonatebi
mg.eqv/l
97.60
titrimetruli
6
amoniumis azoti
mg/l
0.257
0.39
speqtrofotometruli
7
nitratis azoti
mg/l
0.886
10.0
ion-qromatografi
8
nitritis azoti
mg/l
0.227
0.2
“--------”
9
qloridebi
mg/l
5.2
350
“--------”
10
TDS
mg/l
163.0
woniTi
11
TPH
g/l
*
300
* analizis Sedegebi mocemulia danarTSi
#718 (#3)
rioni-vazisubani (N42
0
06’50,1’’ E
O
42
0
14’18,8’’)
#
gazomili parametrebi
erTeuli
gazomvis
Sedegbi
zdk
gamoyenebuli meTodi
1
pH
7.95
6-9
mobiluri aparati-
pH 330i/340i

129
2
gaxsnili Jangbadi
mg/l
7.4
4 – 6
mobiluri aparati-
Oxi 330i/340i
3
gaxsnili Jangbadi
%
66
mobiluri aparati-
Oxi 330i/340i
4
turbulentoba
NTU
61.5
mobiluri aparati-
Turb. HI
98703
5
hidrokarbonatebi
mg.eqv/l
104.68
titrimetruli
6
amoniumis azoti
mg/l
0.280
0.39
speqtrofotometruli
7
nitratis azoti
mg/l
2.423
10.0
ion-qromatografi
8
nitritis azoti
mg/l
0.271
0.2
“--------”
9
qloridebi
mg/l
7.4
350
“--------”
10
TDS
mg/l
210.0
woniTi
11
TPH
g/l
*
300
* analizis Sedegebi mocemulia danarTSi
#719 (#4)
arxi-gurkaneTi (N42
0
05’40,6’’ E
O
42
0
04’33,6’’)
#
gazomili parametrebi
erTeuli
gazomvis
Sedegbi
zdk
gamoyenebuli meTodi
1
pH
7.42
6-9
mobiluri aparati-
pH 330i/340i
2
gaxsnili Jangbadi
mg/l
6.3
4 – 6
mobiluri aparati-
Oxi 330i/340i
3
gaxsnili Jangbadi
%
60
mobiluri aparati-
Oxi 330i/340i
4
turbulentoba
NTU
81.4
mobiluri aparati-
Turb. HI
98703
5
hidrokarbonatebi
mg.eqv/l
146.4
titrimetruli
6
amoniumis azoti
mg/l
0.443
0.39
speqtrofotometruli
7
nitratis azoti
mg/l
2.983
10.0
ion-qromatografi
8
nitritis azoti
mg/l
0.108
0.2
“--------”
9
qloridebi
mg/l
11.5
350
“--------”
10
TDS
mg/l
170.0
woniTi
11
TPH
g/l
*
300
* analizis Sedegebi mocemulia danarTSi
# 720 (#5)
arxi (N42
0
05’47,3’’ E
O
42
0
03’37,0’’)
#
gazomili parametrebi
erTeuli
gazomvis
Sedegbi
zdk
gamoyenebuli meTodi
1
pH
7.78
6-9
mobiluri aparati-
pH 330i/340i
2
gaxsnili Jangbadi
mg/l
6.2
4 – 6
mobiluri aparati-
Oxi 330i/340i
3
gaxsnili Jangbadi
%
58
mobiluri aparati-
Oxi 330i/340i

130
4
turbulentoba
NTU
55.5
mobiluri aparati-
Turb. HI
98703
5
hidrokarbonatebi
mg.eqv/l
136.64
titrimetruli
6
amoniumis azoti
mg/l
0.365
0.39
speqtrofotometruli
7
nitratis azoti
mg/l
3.746
10.0
ion-qromatografi
8
nitritis azoti
mg/l
0.187
0.2
“--------”
9
qloridebi
mg/l
10.6
350
“--------”
10
TDS
mg/l
279.0
woniTi
11
TPH
g/l
*
300
** analizis Sedegebi mocemulia danarTSi

131
ინფორმაცია 
ატმოსფერულ ჰაერში damabinZurebeli nivTierebebis  კონცენტრაციის შესახებ 
a(a)ip „msoflio gamocdileba saqarTvelosaTvis”
gazomvis
თარიღი 
  № 
gazomvis
ადგილი 
ადგილის 
კორდინატები 
კონცენტრაცია მგ/მ
3
მტვერი 
CO
NO
2
SO
2
28-30.11
2012
№ 1
samtredia
N 42
0
07’35,1’’
E
O
42
0
18’00,4’’
0.002
0.90
0.006
<0.1
№ 2 
samtredia
N 42
0
07’37,3’’
E
O
42
0
17’49,6’’
0.002
0.87
0.005
<0.1
№ 3 
samtredia
vazisubani
N 42
0
06’50,1’’
E
O
42
0
14’18,8’’
0.003
0.97
0.007
<0.1
№ 4 
samtredia
gurkneTi
N 42
0
05’40,6’’
E
O
42
0
04’33,6’’
0.004
1.27
0.120
<0.1
№5 
samtredia
N 42
0
05’47,3’’
E
O
42
0
03’37,0’’
0.005
1.08
0.005
<0.1
ზდკ 
0.5
5
0.2
0.5

132
niadagis analizis Sedegebi
#
dasaxeleba
samtredia
rionis
napiri
#1
samtredia
cxeniswylis
napiri
#2
vazisubani
#3
gurkaneTi
#4
lanCxuTi
#5
N42
0
07’35,1’’
E
O
42
0
18’00,4’’
N42
0
07’37,3’’ E
O
42
0
17’49,6’’
N42
0
06’50,1’’
E
O
42
0
14’18,8’’
N42
0
05’40,6’’
E
O
42
0
04’33,6’’
N42
0
05’47,3’’
E
O
42
0
03’37,0’’
1
tyvia - Pb, mg/kg
4.8
4.3
1.62
3.7
4.01
2
TuTia - Zn, mg/kg
32.96
24.82
14.06
27.6
25.6
3
spilenZi – Cu,mg/kg
9.2
8.1
4.6
7.7
7.9
4
nikeli - Ni, mg/kg
20.1
14.62
8.34
8.20
17.6

133
analizis tipi: A–akreditirebuli, N–araakreditirebuli,
C
–saerTaSoriso
akreditaciis wina periodi, qvesaxelSekrulebo - akreditacia,
qvesaxelSekrulebo – araakreditirebuli gamoyenebuli meTodi: IC–ion
qromatografi, titrimetruli, UV/VIS –speqtrofotometri, atomur-
absorbciuli, woniTi, mobiluri xelsawyoebi
SeniSvna: analizis Sedegebi sadaoa protokolis miRebis TariRidan 14 dRis
ganmavlobaSi.
analizis angariSi momzadda:
elina baqraZe
atmosferuli haeris, wylisa
da niadagis analizis
laboratoriis ufrosi
protokoli Se
აmowმa:
gulCina kuWava
xarisxis menejeri
analizis angariSi
damtkicebulia:
marine arabiZe
departamentis
ufrosi

134

135

136

137
danarTi
4.
4. haeris dabinZureba da fonuri radiacia
4.1.
atmosferuli haeris fonuri dabinZureba
1991 wlamde qveyanaSi arsebobda haeris xarisxis monitoringis kargad
organizebuli sistema. dakvirvebebi warmoebda saqarTvelos 11 qalaqSi:
TbilisSi (7 sadguri), rusTavSi (4), quTaisSi, baTumSi, soxumSi,
tyvarCelSi, zestafonSi, gorSi, marneulSi, kaspSi, axalcixeSi (sul 34
samonitoringo punqti).
aRniSnul sadgurebSi dRe-Ramis ganmavlobaSi samjer izomeboda 4
ZiriTadi
parametri:
mtveri,
naxSirJangi
da
azotisa
da
gogirdis
dioqsidebi.
sxva
damabinZurebeli
nivTierebebi:
sulfatebi,
gogirdwyalbadebi, fenoli, formaldehidi, amiaki, ozoni, benzapirini da
mZime metalebi specifikuri pirobebis gaTvaliswinebiT zogierT punqtSi
izomeboda. samwuxarod, saerTod ar tardeboda dakvirveba saTburi efeqtis
gamomwvev gazebze: naxSirorJangze, qlorofluorokarbonebze, meTanze da
a.S.
1991 wlidan aRniSnuli monitoringis sistema energetikuli krizisisa
da ekonomikuri siduxWiris gamo TiTqmis mTlianad moiSala da amJamad
sagrZnoblad Sesustebuli saxiT mxolod TbilisSi SemorCa. 1994 wlis
Semdgomi periodisaTvis sando monacemTa baza are arsebobs. qalaqebis
umetesobaSi haeris damabinZurebelTa koncentraciebi aRemateba zRvrulad
dasaSveb
koncentarciebs.
qvemoT
moyvanili
cxrilebi
gvaZlevs
damabinZurebel nivTierebaTa koncentraciebis Sefardebas saTanado
zdk-
sTan
gazomils
municipalur
gamzom
sadgurebSi
qalaqebSi:
TbilisSi,
quTaisSi, baTumSi da rusTavSi.
cxrili 4.1. haeris xarisxi TbilisSi

138
cxrili
4.2.
damabinZurebel
nivTierebaTa
koncentraciebis
Sefardeba
saTanado zdk-sTan oTx qalaqSi
situacia
analogiuria
kaspSi,
romelic
uaxloesi
dasaxlebuli
punqtia
avtomagistralis
aRaiani-sveneTis
monakveTTan
mimarTebaSi,
romelSic ganxorcielebulia haeris xarisxobrivi maCveneblebis Tumca,
kaspSi
ganxorcielebuli
gazomvebi
are
aris
reprezentatiuli
avtomagistralis
aRaiani-sveneTis
monakveTis
dasaxasiaTeblad,
radgan
kaspi mainc mniSvnelovnad daSorebulia gzis gansaxilveli ubnisagan da
gzis mTeli es monakveTi ganTavesbulia ara urbanul, aramed soflis
garemoSi. haeris dabinZurebis gazomva ar xdeboda araurbanul zonaSi.

139
amrigad,
saqarTveloSi
ar
arsebobs
monitoringis
sadgurebi,
romlebic
Seesabameba
Tanamedrove
saerTaSoriso
moTxovnebs
(mag.
programas “Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range
Transmission
of
Air
Pollutants
in Europe
-
EMEP”).
miuxedavad
amisa,
imis
gaTvaliswinebiT, rom avtomagistralis monakveTi mTlianad araurbanul
(ufro
soflis)
zonaSia
moqceuli,
xolo
avtotransportis
moZraobis
intensioba
da
industriuli
aqtivoba
saqarTveloSi
ar
aris
maRali,
savaraudoa, rom haeris xarisxis maCveneblebi unda iyos sakmaod kargi.
emisiebi atmosferul haerSi
sagzao moZraoba saqarTveloSi haeris dabinZurebis ZiriTadi wyaroa.
amis mizezebia satransporto saSualebebis didi raodenoba (1990 w. 750,000
satransporto erTeuli iyo registrirebuli), sawvavis dabali xarisxi da
moZvelebuli saavtomobilo parki. yvelaze sagangaSo mdgomareobas haeris
dabinZurebis mxriv, adgili aqvs did qalaqebSi, gansakuTrebiT TbilisSi
(avtotransportis
moZraobis
intensioba
aRwevs
60000
manqana/dReSi),
rusTavsa da quTaisSi. TbilisSi mdgomareobas kidev ufro amZafrebs is
faqti, rom milioniani qalaqi mtkvris xeobaSia gaSenebuli da bunebrivi
ventilacia sustia.
saqarTveloSi
arsebobs
haerSi
gafrqvevis
3000-mde
stacionaruli
obieqti iseT seqtorebSi, rogoric aris energetika, metalurgia, qimiuri
industria da navTobgadamamuSavebeli seqtori, xis gadamamuSavebeli da
qaRaldis sawarmoebi, kvebis mrewveloba.
dResdReobiT, am sawarmoTagan
mxolod
ramdenime
muSaobs
sruli
datvirTviT.
haeris
zogierTi
damabinZureblis emisiebze monacemebi mocemulia qvemoT moyvanil cxrilSi.
es monacemebi miRebulia CORINAIR meTodologiis gamoyenebiT, emisiebis
indikatorebis
da
sawarmoo
saqmianobis
aqtivobis
indikatorebis
gamoyenebiT (ZiriTadad energoresursebis moxmarebis an warmoebis formiT)
sxvadasxva dargobrivi seqtorisaTvis. gaTvaliswinebulia iseTi obieqtebi,
rogoric
aris:
Tboenergosadgurebi,
industriuli
obieqtebi,
sawvavis
moxmareba
industriul
da
araindustriul
seqtorebSi.
dabinZurebis
moZravi
wyaroebidan
gaTvaliswinebulia
saavtomobilo
transporti,
rkinigziT gadazidvebi, sahaero da sazRvao transporti da sxva moZravi
obieqtebi.

140
cxrili 4.3 gafrqvevis stacionaruli da moZravi wyaroebis Tanafardoba

141
haeris
arsebuli
mdgomareoba
damatebiT
Seswavlil
unda
iqnas
imgvarad, rom iZleodes, saavtomobilo moZraobis intensivobis zrdis
pirobebSi, haeris dabinZurebis jamuri suraTis Sefasebis saSualebas. jer-
jerobiT
arsebuli monacemebi iZleva imis varaudis saSualebas,
rom
haeris mniSvnelovan dabinZurebas adgili aqvs mxolod did qalaqebSi.

142
avtomagistralis gaswvriv yvela sxva adgilebSi garda Tbilisisa da
rusTavisa
(nawilobriv
quTaisis
da
zestafonis)
haeris
xarisxi
damakmayofilebeli
unda
iyos.
es
monacemebi
ar
aris
gasakviri,
Tu
gaviTvaliswinebT
sawarmoo
saqmianobis
da
transportis
moZraobis
intensivobis dabal dones saqarTveloSi.
saproeqto ubanze yvelaze dabinZurebul ubans warmoadgens quTaisi.
monitoringisa da prognozis centris 2009 wlis monacemebis Tanaxmad,
quTaisis
da
,
gansakuTrebiT,
zestafonis
samrewvelo
teritoriis
dabinZurebis zoma dResac sagangaSoa
q. quTaisi
seqtembris
TveSi
ganisazRvra
atmosferuli
haeris
Semdegi
damabinZurebeli
ingredientebis koncentraciebi:
 mtveri _ saSualo Tviuri koncentracia Seadgenda _ 0.6 mg/m
3
-s,
rac zRvrulad dasaSveb koncentracias aRemateboda 4 -jer.
 gogirdis dioqsidi _ saSualo Tviuri koncentracia Seadgenda _
0.15 mg/m
3
-s, rac zRvrulad dasaSveb koncentracias aRemateboda 3-
jer.
 azotis dioqsidi _ saSualo Tviuri koncentracia Seadgenda _
0.11 mg/m
3
-s. rac zRvrulad dasaSveb koncentracias aRemateboda
2.8-jer.
 azotis oqsidi _ saSualo Tviuri koncentracia Seadgenda _ 0.078
mg/m
3
-s. rac zRvrulad dasaSveb koncentracias aRemateboda 1.3-
jer.

143
cxrili 4.5 - 2009 wlis seqtembris Tvis saSualo koncentraciebi quTaisisaTvis

144

145
4.2 radiaciuli foni
arsebuli radiaciuli fonis gazomva ganxorcielda 2012 wlis 23
dekembers
rusuli
warmoebis
xelsawyoTi  –  “СРП  6801”.  gazomvebi
ganxorcielda gzis derefnis mTels gayolebaze derefnis centraluri
xazis gayolebaze.
foto. 3.1
xelsawyoTi – “СРП 6801

gazomvis monacemebis Sesabamisad, radiaciuli foni meryeobda 5 – 12
mikrorentgen/sT farglebSi, rac dasaSveb farglebSia.

146
danarTi 5.
xmauris faqtori: fonuri maCveneblebi, proeqtis zemoqmedeba
da Semarbilebeli zomebi
Sesavali: sakanonmdeblo moTxovnebi
saqarTvelos standartebi
garemo
pirobebis
xarisxis
normebi,
xmauris
dasaSvebi
doneebis
CaTvliT damtkicebul iqna Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis
saministros ,,garemos xarisxobrivi mdgomareobis normebis damtkicebis
Sesaxeb” 2001 wlis 16 agvistos #297/n brZanebiT. dokumenti adgens xmauris
zRvars
samuSao
ubanze,
sacxovrebel
da
sazogadoebriv
SenobebSi,
sacxovrebel
ubnebSi

55
dBA
,
rogorc
standarts
dasaxlebuli
ubnebisaTvis.
dro
indikatoruli done
La dBa
maqsimalurad dasaSvebi done La
max dBa
7:00 – 23:00
55
70
23:00-7:00
45
60
saerTaSoriso normebi
saqarTveloSi
dRes
arsebuli
normebi
xmauris
zRvrebis
Sesaxeb
efuZneba
yofili
sabWoTa
kavSiris
sanitarul
normebs
#3077-84
da
gansazRvravs
xmauris
sxvadasxva
dones
sxvadasxva
zonaSi.
yvelaze
gavrcelebuli standartebia xmauris zRvrebi sacxovrebel SenobaSi da mis
gareT (kedelTan), romeli maCveneblebic Semdegia:
sacxovrebel SenobebSi:
Leq
-Tvis (7:00 – 23:00) indikatoruli (eqvivalenturi) xmauri/bgera =
40dB(A),
maqsimaluri zRvari = 55dB(A)
Leq
-Tvis
(23:00-7:00)
indikatoruli
(eqvivalenturi)
xmauri/bgera
=
30dB(A),
maqsimaluri zRvari = 45dB(A).
sacxovrebeli Senobebis gareT (gazomili kedelTan):
Leq
-Tvis (7:00 – 23:00) indikatoruli (eqvivalenturi) xmauri/bgera =
55dB(A), maqsimaluri zRvari = 70dB(A)
Leq
-Tvis
(23:00-7:00)
indikatoruli
(eqvivalenturi)
xmauri/bgera
=
45dB(A),
maqsimaluri zRvari = 60dB(A).

147
gzatkecilebis
federaluri
sammarTvelo
(aSS):
sacxovrebeli
Senobebis gareT xmauris Sesustebis kriteriumebi
saqmianobis kategoria
maqsimaluri L
eq
1 sT-Si
farTobi,
sadac
siwynare
da
simSvide
udidesi mniSvnelobisaa
57 dBA
skolebi, eklesia-monastrebi, biblioTekebi,
saavadmyofoebi,
rezidenciebi,
saTamaSo
moednebi, dasvenebis zonebi
67 dBA
(52dBA
SenobaSi)
samSeneblo raioni
72 dBa
5.1. fluqtuaciuri/ZiriTadi/fonuri xmauris gazomvis monacemebi
sinjebis aRebis da gazomvis sesia
1 - 03. 2009
xmauris arsebuli fornis gazomva ganxoecielda britanuli warmoebis
danadgariT
“PCE-EM882”.
gazomvedi
Catarda
Semdegi
meTodologiiT.
TiToeul
wertilSe
naxevari
saaTis
ganmavlobaSi
yovel
5
wuTSi
xorcieldeboda d
anadgaris maCveneblidan monacemis aReba (sul 6 monacemi)
da xmauris TviToeuli wertilisaTvis gamoiTvleboda saSualo.
sakontrolo wertilebi SerCeul iyo 2 ubani: ekologiuri kvlevebis
Catarebis ubnebi #2 da #5 (ix. ruka suraTze ) trasidan 5 da 25m-is
manZilze.
cxrili A5.1 fluqtuaciuri xmauris gazomili mniSvnelobebi
rogorc miRebuli monacemebidan Cans #5 wertilTan arsebuli xmauris
fonuri done sakmaod dabalia. xolo, uban #2 –Tan, romlis siaxlovesac
amJamad gadis samanqano gza, xmauris done SedarebiT maRalia.
sur 5.1 xmauris gamzomi xelsawyo

148
cxrili 5.1 gazomili xmauris fonuri done
ubani

dro
maqs. db
saS. db
2 (5m gzidan)
12.45
82
65
2 (25m gzidan)
12.50
75
60
5 (5m gzidan)
14.25
67
45
5.2 satransporto moZraobiT gamowveuli xmauris modelireba
satransporto moZraobiT gamowveuli xmauris modelireba
wrfivi wyarodan xmauris gavrceleba xdeba xmauris wyaros uwyveti
nakadis arsebobis SemTxvevaSi. wertilovani wyaros wrfiviT gaZlierebis
SemTxvevaSi
xmauris
gavrcelebis
veli
iRebs
cilindis
an
naxevarcilindris
formas.
wrfivi
wyarodan
xmauris
gavrcelebis
prognozirebis modeli Semdegia: xmauris done1 – xmauris done2=10 log r
2
/r
1
;
xmauris donis Semcireba wrfivi wyarodan manZilis yoveli gaormagebis
SemTxvevaSi
aris
3
dBA
.
Tu
mxedvelobaSi
miviRebT
gadatvirTuli
magistralidan
momaval
xmaurs,
upriani
iqneba
magistrali
CavTvaloT
uwyvet wrfiv wyarod da mxedvelobaSi miviRoT manZilis zrdis tempis 3
dBA
gaormageba.
arsebuli da saproeqto satransporto moZraobis xmauris zegavlenis
naxevradraodenobrivi SefasebisaTvis Cven gamoviyeneT xmauris gazomili
monacemebi – saSualo da maqsimaluri maCveneblebi mocemulia cxrilSi 5.1.
xmauris maqsimaluri da saSualo doneebis Sedareba da monacemebi
moZraobis dRevandel intensiobaze gvaZlevs saSualebas davaskvnaT, rom
amJamad
moZraobis
intensioba
ar
aris
sakmarisi,
rom
xmauris
wyaro
wrfivad CaiTvalos da xmauris Sesusteba 3 dbA kanonis mixedviT iqnas
naangariSevi. xmauris qrobis realuri xasiaTi miuTiTebs, rom xmauris
wyaro saSualoa wertilovan da wrfiv wyaros Soris. amJamad, intervali
saproeqto
gzaze
moZrav
or
momdevno
manqanas
Soris
sakmaod
didia.
moZraobis intensiobis zrda pirvel rigSi gamoixateba gzis ganivkveTSi
ori momdevno manqanis gavlis intervalis SemcirebiT da ara am kveTSi
erTdroulad gamavali manqanebis raodenobiT. Sesabamisad mosalodnelia
saSualo xmauris garkveuli zrda da naklebad – xmauris maqsimaluri
donis
zrda.
2030
wlisaTvis
moZraobis
intensiobis
daaxloebiT
gaoTxmageba,
jer
erTi
gamoiwvevs
xmauris
wyaros
miaxloebas
wrfiv
modelTan (da aq ufro samarTliani iqneba 3 dbA kanoni), xolo meores
mxriv moxdeba xmauris saSualo maCveneblis araumetes 10 – 15%-iT zrda
cxrili A.5.2 gvaZlev “3-dBA-kanoniT” gansazRvrul xmauris doneebs
sxvadasxva manZilze gzidan. sawyis xmauris doned (gzis piras) aRebulia
cxril
A.5
.1-Si
moyvanili
gazomili
saSualo
maCveneblebis
maqsimumi,
romelic 14%-iT aRemateba absolutur saSualo maCvenebels da 30%-iT
minimalur maCvenebels.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling