Salbiy xulk-atvor shaklini mustaxkamlash; xulk-atvorni shakllantiradi


Download 21.76 Kb.
Sana11.11.2021
Hajmi21.76 Kb.

Jazolash …

- salbiy xulk-atvor shaklini mustaxkamlash;

- xulk-atvorni shakllantiradi;

- boshka tashabbuskorlik xarakat shakllarini keltirib chikaradi;

- ma’lum xulk-atvor shakllariga tuskinlik kiladi

Quiz Bot, [04.11.2021 17:49]

[ Опрос : [2/45] Ranglarni, shakllarni ajrata olish necha yoshda rivojlanadi. ]

- 4-5 yoshlarda

- 2-3 yoshlarda

- 6-7 yoshlarda

- 1-2 yoshlarda

Quiz Bot, [04.11.2021 17:49]

[ Опрос : [3/45] о‘quvchilar jamoasini uyushtirish, jamoani jipslashtira olish qaysi qobiliyati turi zarur ]

- Nutq qobiliyati

- Kommunikativ qobiliyati

- Tashkilotchilik qobiliyati

- Avtoritar qobiliyati

Quiz Bot, [04.11.2021 17:50]

[ Опрос : [4/45] Gо‘daklik davri qaysi davrlarni о‘z ichiga oladi. ]

- 1 yoshdan 3 yoshgacha

- tug‘ilgandan 5 yoshgacha

- Tug‘ilgandan 1 yoshgacha

- 1 yoshdan 7 yoshgacha

Quiz Bot, [04.11.2021 17:51]

[ Опрос : [5/45] “Predmet taxminiy kuzatishlarida yashirin bо‘lgan munosabatlarni namoyon etishga qaratilgan jihat faoliyatdir” Bu qaysi faoliyat turi... ]

- Idrok


- О‘qitish faoliyati

- Fikrlash

- Xayol

Quiz Bot, [04.11.2021 17:51]

[ Опрос : [6/45] G.Y.Ayzenk metodikasi qanday shkalalardan iborat? ]

- Psixotizm, nevrotizm, depressiya

- Siklotimiya, emotiv, destruktiv

- Ijtimoiy dadillik, shizotimiya, beqarorlik

- Ekstraversiya-introversiya, nevrotizm, yolg‘on

Quiz Bot, [04.11.2021 17:52]

[ Опрос : [7/45] Inson psixologik xususiyatlari bilan bog‘liq ilmiy nazariya va yо‘nalishlar bо‘yicha eng samarali ish olib borgan olimlarni aniqlang. ]

- I.M.Sechenov, I.P.Pavlov, P.P.Blonskiy

- E.Meyerman, R.Sunnatova, A.Vallon

- V.A.Krutetsskiy, J.Piaje.

- P.P.Blonskiy, A.S.Vigotskiy, B.G.Ananyev, E.G‘.G‘oziyev

Quiz Bot, [04.11.2021 17:52]

[ Опрос : [8/45] Sotsiogenetik konsepsiya asoschilari va tarafdorlari kimlar? ]

- Dj.Dyuin, K.Gelvitsiy

- K.Gelvetsiy, Djon Lokk

- Z.Freyd, E.Torndayk

- V.A.Krutetskiy, A.S.Vigotskiy

Quiz Bot, [04.11.2021 17:53]

[ Опрос : [9/45] Biogenetik oqim tarafdorlari va asoschilari kimlar? ]

- E.Torndayk, K.Byuller, Z.Freyd, Dj.Dyun

- E.G‘.G‘oziyev, M.G.Davletshin

- A.Vallon, Dj.Dyui

- V.S.Petrovskiy, V.A.Krutetskiy

Quiz Bot, [04.11.2021 17:53]

[ Опрос : [10/45] «Inson biologik tur sifatida tugilib ijtimoiy shart sharoitlar ta’sirida shaxsga aylanadi» .Ushbu goya kaysi nazariyaga tegishli ]

- Psixogenetik

- E. Krechmer nazariyasi

- biogenetik,

- Sotsiogenetik

Quiz Bot, [04.11.2021 17:54]

[ Опрос : [11/45] XIX-XX asr boshlarida qaysi mamlakatlarda yosh va pedagogik-psixologiyaga oid ilmiy asarlar paydo bо‘ldi. ]

- AQSH va G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida

- Olmoniyada.

- Sharqiy Yevropada

- О‘rta osiyo mamlakatlarida

Quiz Bot, [04.11.2021 17:54]

[ Опрос : [12/45] Sotsiogenetik konsepsiya asoschilari va tarafdorlari kimlar? ]

- Z.Freyd, E.Torndayk

- V.A.Krutetskiy, A.S.Vigotskiy

- K.Gelvetsiy, Djon Lokk

- Dj.Dyuin, K.Gelvitsiy

Quiz Bot, [04.11.2021 17:55]

[ Опрос : [13/45] Психологик тадқиқотлар амалиётида диагностика қилишнинг қандай босқичи фарқланади? ]

- Этнологик, типологик

- Физиологик, этнологик

- Симптоматик,генетик

- Симптоматик, типологик, этнологик

Quiz Bot, [04.11.2021 17:55]

[ Опрос : [14/45] Biogenetik oqim tarafdorlari va asoschilari kimlar? ]

- A.Vallon, Dj.Dyui

- E.G‘.G‘oziyev, M.G.Davletshin

- V.S.Petrovskiy, V.A.Krutetskiy

- E.Torndayk, K.Byuller, Z.Freyd, Dj.Dyun

Quiz Bot, [04.11.2021 17:56]

[ Опрос : [15/45] Yosh va pedagogik psixologiyada kullaniladigan metodlarni tashkiliy, empirik, interpretatsiya va natijalarni kayta ishlash guruxlariga bulib urgangan olim: ]

- Toshimov R.;

- Freyd Z.;

- Ananyev B.;

- Goziyev E.;

Quiz Bot, [04.11.2021 17:56]

[ Опрос : [16/45] Sotsiogenetik konsepsiya – ]

- inson ruhiyati hayotiy tushuncha va tasavvurlarga bog‘liqdir, deydi

- qobiliyatlarning taraqqiyotini, tevarak – atrofdagi muhitning ta’siri bilan tushuntiradi

- shaxsda rо‘y bera-digan psixologik о‘zgarishlarni hayotdagi ijtimoiy shart sharoitlar-ning bevosita

- shaxsiy xususiyatlarning tarkib topishi tajribaga bog‘liqdir, deydi

Quiz Bot, [04.11.2021 17:57]

[ Опрос : [17/45] Bolalarda xayol necha yoshdan boshlab paydo bо‘la boshlaydi? ]

- 2 yoshga tо‘lib, 3 yoshga qadam qо‘yganda

- 3 yoshida

- 1-2 yoshida

- 4 yoshda

Quiz Bot, [04.11.2021 17:57]

[ Опрос : [18/45] Yosh davrlari pedagogik psixologiyasida “Kamolot bо‘sag‘asi” davri qaysi davrlarga tо‘g‘ri keladi? ]

- 3-7 yoshdagi maktabgacha yoshi

- 14-18 yoshlardagi ilk о‘spirinlar

- 7-14 yoshgacha

- о‘smirlik davriga

Quiz Bot, [04.11.2021 17:58]

[ Опрос : [19/45] Yosh va pedagogik - psixologiya fani qachon alohida predmet sifatida yuzaga kelgan. ]

- XIX asrning boshlarida

- XVIII asrda

- XX asr boshlarida

- XVI asrning oxiri

Quiz Bot, [04.11.2021 17:58]

[ Опрос : [20/45] Inson psixik taraqqiyotiga ta’sir etuvchi kuchlar nimalardan iborat? ]

- inson nerv sistemasining xususiyatlari, qobiliyat kurtaklari, ta’lim – tarbiya jarayoni

- Ijtimoiy muhit

- insondagi tug‘ma mayllar

- Miya biologik, organik yetilish

Quiz Bot, [04.11.2021 17:59]

[ Опрос : [21/45] Bola bir yoshu 6 oylikdan 3 yoshgacha bо‘lgan davr qanday davr xisoblanadi. ]

- filogenez

- Krizis

- Ontogenez

- Senzitiv

Quiz Bot, [04.11.2021 17:59]

[ Опрос : [22/45] G.Y.Ayzenkning «Ekstraversiya-introversiya va nevrotizmni o‘rganish» shaxs so‘rovnomasining ishonchligini aniqashda testlar ishonchliligini aniqlashning qanday qoidasiga amal qilish ma’qulroq? ]

- Boshqa testlarning natijalar bilan taqqoslash orqali

- Juft va toq savollarning natijalarini taqqoslash orqali.

- Testlarning ekvalent shakllaridan foydalanish.

- Retest o‘tkazish orqali.

Quiz Bot, [04.11.2021 18:00]

[ Опрос : [23/45] Sotsiometriyaga asoslangan, ammo sotsiometriyaning individual jihatdan tadqiq etishga asoslangan modifikatsiyasi qanday nomlanadi? ]

- Geteriosotsiometriya.

- Individual sotsiometriya.

- Autosotsiometriya.

- Soxtalashtirilgan sotsiometriya.

Quiz Bot, [04.11.2021 18:01]

[ Опрос : [24/45] Psixik “Rivojlanish” deganda nimani tushunasiz? ]

- aqliy rivojlanish

- miyaning biologik, organik yetilishi, psixik rivojlanishning aqliy yetilishi

- qobiliyatlarning rivojlanishi

- biologik imkoniyatlarning о‘sishi

Quiz Bot, [04.11.2021 18:01]

[ Опрос : [25/45] Qaysi psixolog-olimning metodikasi shaxslararo munosabatdagi kommunikativ oraliqni o‘rganishga mo‘ljallangan edi? ]

- Y.Y.Rijonkin.

- Gerbachevskiy

- L.T. Yampolskiy

- V.M.Rusalov.

Quiz Bot, [04.11.2021 18:02]

[ Опрос : [26/45] Inson shaxsining tarkib torpishni tushuntirishga intiluvchi qanday konsepsiyalar mavjud? ]

- sotsiogenetik, “tug‘ma mayllar” konsepsiyasi

- biogenetik, sotsiogenetik konsepsiyasi“tabiiy kuchlar” konsepsiyasi

- biogenetik, sotsiogenetik konsepsiyasi

- “ichki qonunlar” konsepsiyasi

Quiz Bot, [04.11.2021 18:02]

[ Опрос : [27/45] Bolalardagi kirizis davri qaysi yoshlarga tо‘g‘ri keladi. ]

- 9-10 yoshlarga

- 7,9,12 yoshlarga

- 3-4 yoshlarga

- 14-15 yoshlarga

Quiz Bot, [04.11.2021 18:03]

[ Опрос : [28/45] Psixikaning rivojlanish manbalari nimalar? ]

- о‘qish va mehnat jarayoni

- ijtimoiy muhit, irsiyat, ta’lim – tarbiya

- yashash joyi, atrofdagi dо‘stlar davrasi

- oila, maktab, jamiyat

Quiz Bot, [04.11.2021 18:03]

[ Опрос : [29/45] Geteroxronlik ma’nosi nima? ]

- keksalikning kelib chiqishi demakdir

- kо‘ruv apparati markaziy etnologiyasining xiralashuvidir

- keksaygan odamning salomatligini saqlash va mustahkamlash

- bir xil yoshdagi odamlarda ruhiy jarayonlarning turlicha namoyon bо‘lishidir

Quiz Bot, [04.11.2021 18:04]

[ Опрос : [30/45] Tarbiya jarayoni …ga yunaltirilgan. ]

- kishi tomonidan bilim, kunikma va malakalarning orttirilishi

- insonni shaxs sifatida, uning atrof-muxitga, jamiyatga va kishilarga munosabatini shakllantirish

- bilish jarayonlarni shakllantirish

- bilim va tarbiya berishga

Quiz Bot, [04.11.2021 18:04]

[ Опрос : [31/45] Psixogerontologiya fanining sohalari qaysilar ]

- gerogigiyena, pediatriya, evolyusiya

- gerontologiya, involyusiya, geriatriya, gerogigiyena, geteroxronlik

- yetuklik, geteroxronlik, involyusiya

- yetuklik, keksayish, geteroxronlik

Quiz Bot, [04.11.2021 18:05]

[ Опрос : [32/45] E. Erikson insonning umrini necha davrga bulgan. ]

- 6


- 8

- 10


- 5

Quiz Bot, [04.11.2021 18:05]

[ Опрос : [33/45] Biogenetik nazariya asosida qanday g‘oyalar yotadi yoki qanday fikrlarni ilgari suradi? ]

- psixik rivojlanish irsiy yо‘l bilan azaldan belgilangan

- inson – о‘zgarishlarga sabab bо‘luvchi mavjudot.

- individual xususiyatlar, biologik tuzilish tabiat tomonidan berilgan

- Inson qobiliyatlarini rivojlanish darajasi, “tug‘ma mayllar”, “tabiiy kuchlar” haqida

Quiz Bot, [04.11.2021 18:06]

[ Опрос : [34/45] Necha yoshdan bolalar о‘zini kattalar bilan taqqoslaydi. ]

- 5 yoshdan

- 4 yoshdan

- 3 yoshdan

- 2 yoshdan

Quiz Bot, [04.11.2021 18:06]

[ Опрос : [35/45] Strelyauning «Temperamentni o‘rganish» testidagi savollar hajmi va ularning test shkalalar bo‘yicha ulushini qanday? ]

- 134 savoldan iborat, birinchi shkalada 45, ikkinchi shkalada 44 va uchinchi shkalada 45 ta

- 174 ta savoldan iborat, birinchi shkalada 65, ikkinchi shkalada 64 va uchinchi shkalada 45 ta

- 105 ta savoldan iborat birinchi shkalada 35, ikkinchi shkalada 45 va uchinchi shkalada 25 ta.

- 94 ta savoldan iborat, birinchi shkalada 35, ikkinchi shkalada 30 va uchinchi shkalada 29 ta.

Quiz Bot, [04.11.2021 18:07]

[ Опрос : [36/45] Ilk yoshdagi bolalarda qanday ehtiyojlarga monelik seziladi? ]

- о‘ynash, ovqatlanish, uxlash

- uyqu, о‘ynash, jixozlarga

- ovqatlanish, uxlash, gigiyenik xolatlarga

- о‘ynash, о‘qish, ovqatlanish

Quiz Bot, [04.11.2021 18:07]

[ Опрос : [37/45] G.Y.Ayzenk metodikasining qaysi shkalasi shaxsning asab tizimi xususiyatlarini belgilaydi? ]

- Ekstraversiya-introversiya

- Nevrotizm

- Asotsiallik

- Yolg‘on

Quiz Bot, [04.11.2021 18:08]

[ Опрос : [38/45] M.I.Lisina fikricha bolalarda mulokatning asosiy vositasi … . ]

- kurgazmali-xarakat, tabiiy-xissiy;

- ekspressiv-xissiy, predmetli-xarakatli, nutkiy;

- rolli uyinlar, timsoliy tushunchalar.

- uyin, ifodali va xissiy xarakatlar;

Quiz Bot, [04.11.2021 18:08]

[ Опрос : [39/45] Sotsiogenetik konsepsiya – ]

- shaxsda rо‘y bera-digan psixologik о‘zgarishlarni hayotdagi ijtimoiy shart sharoitlar-ning bevosita

- qobiliyatlarning taraqqiyotini, tevarak – atrofdagi muhitning ta’siri bilan tushuntiradi

- shaxsiy xususiyatlarning tarkib topishi tajribaga bog‘liqdir, deydi

- inson ruhiyati hayotiy tushuncha va tasavvurlarga bog‘liqdir, deydi

Quiz Bot, [04.11.2021 18:09]

[ Опрос : [40/45] Ontogenez psixologiyasida kullaniladigan metodlar: ]

- kuzatish;

- о‘qitish va ukishning asosiy konuniyatlari;

- ong va faoliyat birligi;

- о‘qitish;

Quiz Bot, [04.11.2021 18:10]

[ Опрос : [41/45] Biogenetik va sotsiogenetik nazariyalar bir-biridan kuyidagi mezonlar bilan farklanadi. ]

- kishining shaxs sifatida shakllanishini aniklovchi manbaalariga kura;

- inson tarakkiyotida tarbiyaning roli ;

- inson tarakkiyotida biologik omillarning roli.

- ta’lim va tarakkiyotlarning munosabatiga kura;

Quiz Bot, [04.11.2021 18:10]

[ Опрос : [42/45] Касбий ташхислашда валидлик қандай турларга ажратилади? ]

- Махсус, критериявий, мустақил

- Гамогенли, паралел, концептуал.

- Критериявий концептуалли, маъновий

- Концептуалли, тафовутли, маъновий

Quiz Bot, [04.11.2021 18:11]

[ Опрос : [43/45] Diqqatni taqsimlay olish qobiliyati nima...? ]

- Bir vaqtning о‘zida diqqatini bir necha faoliyatga qarata olish qobiliyati

- Diqqatini о‘quvchilarga qarata olish qobiliyati

- Diqqatini jamlay olish qobiliyati

- Fikrni jamlay olish

Quiz Bot, [04.11.2021 18:11]

[ Опрос : [44/45] Psixogerontologiya fanining ilmiy asoschisi kim? ]

- V.A.Krutetskiy

- E.G‘.G‘oziyev

- S.Xoll


- P.P.Lazerev
Download 21.76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling