Sam arq and davlat universiteti


Download 279.68 Kb.
Pdf ko'rish
Sana11.12.2020
Hajmi279.68 Kb.

O ’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  OLIY  VA O ’RTA  MAXSUS 

T A ’LIM  VAZIRLIGI

SAM ARQ AND  DAVLAT UNIVERSITETI

Ro'yxatga olindi

№ 

//P/3

« 

»_________ 2019 y.

«M INTAQAVIY IQTISODIYOT »

FANIDAN ISHCHI O ’QUV  DASTURI

Bilim sohasi: 

230000 - Iqtisod

T a ’lim  sohasi: 

230000 -  IqtisodT a’lim  yo ’nalishi: 

5230100-  Iqtisodiyot  (tarmoqlar va sohalar bo’yicha) 

bakalavriat ta ’lim y o ’nalishi  uchun 

5231700-Kadrlar menejmenti.

5111017-Kasb-ta’limi  (iqtisodiyot)

5230100-  Iqtisodiyot (II-mutaxasislik) 

bakalavriat ta’lim yo’nalishi uchun

Umumiy o ’quv soati -   103  soat 

Shu jumladan:

M a’ruza -  38 soat (5  semestr 38-soat)

Seminar mashg’ulotlar -   18  soat (5  semestr  18-soat) 

Mustaqil  ta’lim soati  -  47  soat (5  semestr 47-soat)

SA M A R Q A N D - 2 0 1 9


Fan  dasturi  Samarqand  Davlat  universiteti  “Iqtisodiyot  va  biznes”  fakulteti

“___ ” -so n li bayonnoma).

Fan dasturi Samarqand D avlat universitetida ishlab chiqildi.

Tuzuvchilar:

Ergashev  I. 

-  SamDU,  «Iqtisodiy nazariya»  kafedrasi  dotsenti.

Ju m a y ev  A.  -  SamDU «Iqtisodiy nazariya» kafedrasi  assistcnli

Taqrizchilar:

Arabov  N.U.  -  SamDU  «Iqtisodiyot  va  tadbirkorlik»  kalcdrasi  mudiri  i.f.d.,

kengashida  ko’rib  chiqilgan  va  tavsiya  qilingan  (201__yil  “____”

dagi

SamDU  Iqtisodiyot va  biznes 

Fakulteti “ Iqtisodiy nazariya' 

kafedrasi  mudiri:

/ /   •  •  I.  Ergashev

SamDU  Iqtisodiyot va  biznes 

fakulteti o ’quv uslubiy 

kengash  raisi:

It.lto/.orov

Sam D ll  Iqtisodiyot va  biznes 

fakulteti dekani:

H. Safarov

SamDU  O ’quv  uslubiy 

boshqarm a  boshlig’i

li.Aliqulov

2


г

1. 0 ‘quv fani  o ‘qiti!ishi  bo‘yicha  uslubiy ko‘rsatmalar.

“Mintaqaviy 

iqtisodiyot” 

fani 


talabalam i 

nazariy 


bilimlar, 

am aliy 


ko‘nikmalalar,  iqtisodiy  hodisa  va  jarayonlarga  uslubiy  yondashuv  ham da  ilmiy 

dunyoqarashini  shakllantirish vazifalarini bajaradi.

Fan b o ‘yicha talabalam ing bilim,  ko‘nikm a va m alakalariga qo'ydagi talablar 

qo‘yiladi.  Talaba:  m intaqaviy  iqtisodiyotning  mohiyati,  M intaqalarda  fuqarolik  institutlarini 

shakllantirish,  fuqarolarning  erkinliklarini  ta ’minlash,  iqtisodiy  kategoriyalar 

to ‘g ‘risida tasavvurga ega b o ‘lishi\

-   Hududlarda  transport  va  kommunikastiya  sohasini,  ijtimoiy  sohani,  ko‘p 

mehnat  talab  etadigan  sohani,  m intaqalam ing  turli  tabiiy -   iqlim  sharoitlari,  bozor 

islohotlarini  am alga  oshirishning  xususiyatlarini  bilislii  va  ulardan  foydalan a olishi;

  talaba  iqtisodiy  hodisa  va  jarayonlam i  tahlil  qilish  usullarini  qo‘llash, 

iqtisodiy  muammolar  bo ‘yicha  echimlar  qabul  qilish  к о ‘nikmalariga  ega  bo'lishi kerak.

2.  M a’ruza  m ashg‘ulotlari

1-  jadvalM a’ruza  mavzulari

Dars

soatlari

hajmi

5-semestr

1

“Mintaqaviy  iqtisodiyot  fanining  predmeti,  maqsadi  va vazifalari”

4

2Innovastion  o ‘zgarishlar  davrida  m intaqalam ing  mineral- 

homashyo va tabiiy resurslari

2

3

0 ‘zbekistonning m a’muriy -  hududiy bo‘linishi2

4

M intaqalar  ishlab  chiqarish  kuchlarini  joylashtirishning nazariy asoslari

2

5M intaqalar ahoiisi va mehnat resurslari

2

6Mamlakatni 

modemizatsiyalash 

va 

iqtisodiyotni diversifikatsiyalash  sharoitida  0 ‘zbekiston  mintaqalarida 

sanoat tarm og'ini  rivojlantirishning hududiy  jihatlari

2

7

Iqtisodiy  islohotlarni  chuqurlashtirish  sharoitida  qishloq xo ‘jaligining hududiy ixtisoslashuvi

2

8Iqtisodiyotni  modemiza-siyalash  sharoitida  mintaqalarda 

kom munikatsiya majmuasi

2

з


9

0 ‘zbekistonning respublika,  mintaqa va maxalliy boshqaruv 

organlari  o ‘rtasidagi  vakolatlam i taqsimlash mexanizmi

2

10M intaqaviy  iqtisodiy  siyosat

4

11M intaqalar  moliyasi va uni tartibga solish

2

12M intaqalam ing  tashqi  iqtisodiy  aloqalari  va  eksportni 

kupaytirish  yo ‘llari

2

13

M intaqalarni  ijtimoiy  -   iqtisodiy  rivojlanishini  tartibga solish

2

14M intaqalam ing ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish imkoniyatlari

2

15M amlakatni 

modernizastiyalash  sharoitida  0 ‘zbekiston 

mintaqalarni 

ijtimoiy-iqtisodiy 

rivojlanishini 

takom illashtirish y o ‘llari

2

16

M intaqalarda  atrof-muhitni  m uhofaza  qilish  va  ulardan oqilona foydalanish bo‘yicha hamkorlik

4

Jami 38 soat

M a’ruza 

m ashg‘ulotlari 

m ultimedia 

qurulmalari 

bilan  jihozlangan 

auditoriyada akadem ik guruhlar oqimi  uchun o‘tiladi.

3. Amaliy m ashg'ulotlar

2-  jadvalAmaliy  m ashg‘ulotlar  mavzulari

Dars

soatlari

hajmi

5-semestr

1

“M intaqaviy  iqtisodiyot  fanining  predmeti,  maqsadi  va vazifalari”,  Innovastion  o ‘zgarishlar  davrida mintaqalam ing 

mineral-homashyo va tabiiy resurslari

2

2

0 ‘zbekistonning  m a’muriy  -   hududiy  bo ‘linishi,  M intaqalar ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishning nazariy asoslari

2

3M intaqalar  aholisi  va  mehnat  resurslari,  M amlakatni 

modernizatsiyalash  va  iqtisodiyotni  diversifikatsiyalash 

sharoitida  0 ‘zbekiston  mintaqalarida  sanoat  tarm og‘ini 

rivojlantirishning hududiy  jihatlari

2

4

Iqtisodiy  islohotlami  chuqurlashtirish  sharoitida  qishloq xo'jaligining 

hududiy 


ixtisoslashuvi, 

Iqtisodiyotni 

modernizatsiyalash sharoitida  mintaqalarda kommunikatsiya 

majmuasi


2

5

0 ‘zbekistonning respublika,  mintaqa va maxalliy  boshqaruv 

organlari  o ‘rtasidagi  vakolatlam i  taqsimlash  mexanizmi, 

Mintaqaviy iqtisodiy siyosat

2

6

Mintaqalar  moliyasi  va  uni  tartibga  solish,  M intaqalaming tashqi iqtisodiy aloqalari va eksportni  kupaytirish  yo ‘llari

2

7M intaqalarni  ijtimoiy  -   iqtisodiy  rivojlanishini  tartibga 

solish, 


M intaqalam ing 

ijtimoiy-iqtisodiy 

rivojlanish 

imkoniyatlari

2

8

M amlakatni  m odem izastiyalash  sharoitida  0 ‘zbekiston mintaqalarni 

ijtimoiy-iqtisodiy 

rivojlanishini 

takomillashtirish yo'llari,

2

9

M intaqalarda  atrof-muhitni  m uhofaza  qilish  va  ulardan oqilona foydalanish bo ‘yicha hamkorlik

2

Jami 18 soat

Amaliy  m ashg‘ulotlar  m ultim edia  qurulmalari  bilan jihozlangan  auditoriyada 

har  bir  akadem.  guruhga  alohida  o ‘tiladi.  M ashg‘ulotlar  faol  va  interfaol  usullar 

yordam ida  o ‘tiladi,  “K eys-stadi”  texnologiyasi  ishlatiladi,  keyslar  mazmuni 

o ‘qituvchi 

tomonidan 

belgilanadi. 

Kurgazmali 

materiallar  va  axborotlar 

multimedia qurulmalari yordam ida uzatiladi.5.  Mustaqil  ta’lim

3-jadval
M ustaqil ta ’lim  mavzulari

Dars

soatlari

hajmi

5-semestr

1

“Mintaqaviy  iqtisodiyot  fanining  predmeti,  maqsadi  va vazifalari”

4

2Innovastion  o ‘zgarishlar  davrida  mintaqalaming  mineral- 

homashyo va tabiiy resurslari

2

3

0 ‘zbekistonning m a’muriy -  hududiy bo‘linishi3

4

Mintaqalar  ishlab  chiqarish  kuchlarini  joylashtirishning nazariy asoslari

2

5Mintaqalar aholisi va mehnat resurslari

4

6Mamlakatni 

modernizatsiyalash 

va 

iqtisodiyotni diversifikatsiyalash  sharoitida  0 ‘zbekiston  niintaqalarida

2


sanoat tarm og‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlari

7

Iqtisodiy  islohotlami  chuqurlashtirish  sharoitida  qishloq x o ‘jaligining hududiy ixtisoslashuvi

2

8Iqtisodiyotni  m odem iza-siyalash  sharoitida  mintaqalarda 

kom m unikatsiya majmuasi

4

9

0 ‘zbekistonning respublika,  m intaqa va maxalliy  boshqaruv organlari o ‘rtasidagi vakolatlam i taqsim lash mexanizmi

2

10M intaqaviy iqtisodiy siyosat

4

11M intaqalar  moliyasi va uni tartibga solish

2

12M intaqalam ing  tashqi  iqtisodiy  aloqalari  va  eksportni 

kupaytirish  y o ila ri

2

13

M intaqalarni  ijtimoiy  -   iqtisodiy  rivojlanishini  tartibga solish

4

14M intaqalam ing ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish imkoniyatlari

2

15M amlakatni  m odem izastiyalash  sharoitida  0 ‘zbekiston 

m intaqalarni 

ijtimoiy-iqtisodiy 

rivojlanishini 

takomillashtirish y o ila ri

4

16M intaqalarda  atrof-muhitni  m uhofaza  qilish  va  ulardan 

oqilona foydalanish b o ‘yicha ham korlik

4

Jami 

47 soat

Fan  bo'yicha m ustaqil ishi.  M ustaqil  ishi  fan m avzulariga taalluqli  masalalar 

yuzasidan  talabalarga yakka  tartibda  tegishli  (variantlangan)  topshiriq  shaklida  6- 

sem estrda  beriladi.  Mustaqil  ishining  hajmi  20  betdan  kam  b o ‘lmasligi,  A4 

formatdagi  varaqlarda qo’lda yozilishi va tikilib rasmiylashtirilishi  lozim.  Mustaqil 

ishini bajarish tartibi kafedraning uslubiy qo ‘llanm asida keltirilgan.

M ustaqil ishi uchun  mavzular:

1. 


Минтакавий  иктисодиёт фанининг предм ета  va maqsad vazifalari.

2. 


Mintaqaviy  iqtisodiyot fanining asosiy tam oyillari va usullari.

3. 


Mineral  homashyo resurslarining iqtisodiy ahamiyati.

4. 


Mineral  homashyo  resurslaridan oqilona foydalanish.

5. 


0 ‘zbekiston  respublikasi  mineral  resurslarining xozirgi holati.

6. 


0 ‘zbekistonning  m a’m uriy-hududiy  b o iin ish in in g   tarixi  va  hozirgi

holati.


7. 

M a’muriy-hududiy  bo‘linish  masalalarini  qonuniy-huquqiy asolari.

8. 

Ishlab chiqarish  kuchlarini joylashtirish  bo ‘yicha nazariyalar.9. 

Ishlab chiqaruvchi kuchlarni joylashtirish qonuniyatlari.

10. 

A holining tabiiy o‘sishning asosiy omillari.11. 

0 ‘zbekiston mintaqalarining demografik holati.

12. 

A holi  bandligining  mintaqaviy  xususiyatlari  va  uning  ijtimoiy- iqtisodiy ahamiyati.

13. 


Aholi  bandligini  ta ’minlashda  aholisi  zich  joylashgan  xorijiy 

mamlakatlar tajribasi.

14. 

M ehnat 


bozorini 

tartibga 

solishning 

xududiy 


asoslari, 

uni 


takomillashtirish yo ‘llari.

15. 


M ehnat resurslaridan samarali foydalanish yo‘llari.

16. 


Ishsizlik, uni mintaqalardagi holati.  Ishsizlikni kamaytirish y o ‘llari.

17. 


0 ‘zbekiston sanoatining tarm oqlararo-m intaqaviy tarkibi.

18. 


Iqtisodiyotni 

modernizastiyalash 

sharoitida 

sanoat 


ishlab 

chiqarishning ixtisoslashuvi.

19. 

Sanoat ishlab chiqarishini rpivojlantirishning shart-sharotlari.20. 

Sanoatning hozirgi tashkil  etishning zamonaviy shakllari.

21. 

Hududlarda innovastion siyosat va uni joriy qilish yo ‘llari.22. 

Qishloq 


xo‘jaligi 

tarm og‘ining 

hududiy 

xususiyatlari 

va 

ixtisoslashuvi.23. 

ASK tushunchasi, tarkibi  va uni boshqarish.

24. 

Respublika  qishloq  xo‘jaligini  isloh  qilish  jarayoni.25. 

Iqtisodiyotni 

modernizastiyalash 

sharoitida 

kom munikastiya 

majmuasining ahamiyati.

26. 

Transport  tizimi  -   temir  yo‘l,  avtomobil,  havo,  suv  va  quvur transporti.

27. 


0 ‘zbekistonda  transport  tizimini  isloh  qilish  muammolari  va 

vazifalari.

28. 

Kommunikastiya korxonalarini rivojlantirish  istiqbollari.29. 

Telekommunikastiya  xizmatlari  sohasi.

30. 

Davlat  hokimiyatining  turli  pog‘onalari  o ‘rtasidagi  vakolatlam i taqsimlash vazifalari va tamoyillari.

31. 


Boshqaruv  organlari  o'rtasida  vakolatlami  taqsimlash  zaruriyati, 

muammolari.

32. 

Respublika,  mintaqaviy  va  mahalliy  boshqaruv  organlari  o'rtasid a vakolatlam i  taqsim lash  jarayonining  hozirgi  holati  Respublika,  mintaqaviy  va 

mahalliy  boshqaruv  organlari  o'rtasidagi  o ‘zaro  hamkorlik  va  aloqalam ing 

samaradorligini  oshirish yo ‘llari.

33. 


M intaqaviy iqtisodiy  siyosatining mohiyati, maqsadi va vazifalari.

34. 


M intaqaviy iqtisodiy  siyosatni  amalga oshirish dastaklari.

35. 


M intaqaviy iqtisodiy siyosat bo‘yicha xorijiy tajribalar.

36.

AQSH va B uyuk B ritaniya tajribasi.

37.

E vropa ham jam iyati mamlakaktlarining m intaqaviy siyosati.38.

0 ‘zbekistonda  mintaqaviy  iqtisodiy  siyosatni  am alga  oshirilishi.

M intaqaviy iqtisodiy siyosatning asosiy yo ‘nalishlari.

39.


M intaqalam ing  moliyaviy  m ablag‘lari  va  uning  bozor  iqtisodiyoti

sharoitidagi ahamiyati.

40.

M intaqa  moliyasi-hududiy  xokimlik  byudjetlarining  asosiy  moliyamanbai.

41.


H ududiy m oliyaning mohiyati va tarkibi.

42.


M ahalliy byudjet-m ahalliy  boshqaruv  organlarining  asosiy moliyaviy

manbasidir. M ahalliy byudjet,  uning tushumlari va xarajatlari.

43.

M ahalliy soliqlar  va ularning yo‘nalishlari.44.

M ol-m ulk  solig‘i. Mol -  mulk solig‘ining mahalliy byudjetdagi roli.

45.

Byudjet jarayoni.  Byudjetlararo munosabatlar.46.

M ahalliy byudjetning Respublika byudjetidagi ulushi.

47.

M intaqalarga ajratiladigan  subveniyalar.  Byudjet ta ’minoti.48.

Hududiy  byudjetdan tashqari  fondlar,  hududiy o ‘z-o‘zini  m oliya  bilan

ta ’minlash, hududlam ing m oliyaviy resurslari.

49.


Hududiy m oliyalashtirish bo‘yicha  Yaponiya tajribasi.

50.


Tashqi  iqtisodiy aloqalam ing mohiyati  vatasnifi.

51.


M intaqalam ing eksport  salohiyati.

52.


M intaqalarda  qo‘shm a korxonalami rivojlanishi.

.5 3 .


Tayyor mahsulot eksportini  ko‘paytirish y o ‘llari.

54.


M intaqaning  eksport-im port  balansini  tahlili  va  takom illashtirish

yo ‘llari.

55.

Jahon  hamjamiyati  bilan  hamkorlik.  Paxta  kopleksining  eksportsalohiyatini rivojlantirish.

56.


M intakalarda tayyor mahsulot eksportini ko‘paytirish y o ‘llari.

57.


Ham korlikka  asoslangan  siyosat.  Xitoy  -   strategik  sherik  va  yirik

hamkor.


58.

Shanxay  ham korlik tashkiloti -  xavfsizlik va ham korlik garovi.

59.

О ‘ zbekiston-M alayziya h amkorl igi.60.

M intaqalarni tartibga solishning maqsadi  va vositalari.

61.

M intaqalam ing  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanishning  nazariy  va  uslubiyasoslari.

62.


Hududiy o'sish  nazariyalari,  uni tahlil  etish  masalalari.

63.


H ududlar  iqtisodiy  rivojlanishini  tartibga  solishning  m aqsad  va

vositalari

64.

Hududlar  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanishining  nazariy  va  uslubiyasoslari.

65.


Hududiy o ‘sish  nazariyalarini  tahlil  etish masalalari.

66.


A holi daromadlari  va turmush darajasini  oshirish yo‘llari.

67.


0 ‘zbekiston 

mintaqalarining 

ijtim oiy-iqtisodiy 

rivojlanishi.

M intaqalar iqtisodiyotiga to ‘g ‘ridan-tug'ri  investistiyalarni jalb   qilish  xususiyatlari

va imkoniyatlari.68. 

M intaqalarda  kichik  tadbirkorlikni  rivojlantirishni 

kengaytirish 

yoMlari.


69. 

0 ‘zbekiston 

hududlarining 

ijtimoiy-iqtisodiy 

rivojlanishi 

hududlam ing 

iqtisodiyotiga 

investistiyalami  jalb 

qilish 

xususiyatlari va 

imkoniyatlari.

70.

Kichik  tadbirkorlikni  keng  rivojlantirish  y o ila ri  kichik  biznesningmamlakat rivojlanishidagi  ahamiyati.

71.


Kichik korxonalar rivojlanishidagi  xorijiy tajribalar.

72.


Kichik korxonalar samaradorligi.

73.


Kichik korxonalar chegaralarini  aniqlash mezonlarini  belgilash.

74.


Mintaqalarni  ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi.

75.


M intaqalar iqtisodiy rivojlanishini  omillari.

76.


M a’muriy  islohotlar  o ‘tkazish.  Mintaqalarga  investistiyalari  jalb

qilishning asosiy tamoyillari  va  yo ‘llari.

77.

M inatqalami  investistion rivojlanish  uslubi.78.

Mintaqalarni  ijtim oiy-iqtisodiy  rivojlantirishda  innovastion  shart-

sharoitlar.

79.


Innovastion rivojlanish asosida tadbirkorlik rivojlantirish yo ‘llari.

80.


Xududlam i  innovastion strategiyasini  aniqlash uslubi.

81.


Hududlar 

iqtisodiyotini 

rivojlantirishning 

innovastion 

shart-

sharoitlari.82.

Tadbirkorlikni rivojlantirish yoMlari.

83.

A trof — muhitni m uhofaza qilish.  Atmosferani  muhofaza qilish.84.

Yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish.

85.

0 ‘rmonlami saqlash  yoMlari.86.

C ho‘l zonalarini o'zlashtirish, qurg‘oqchilikka  qarshi  kurash.

87.

0 ‘zbekiston  va  uning  hududlarida biologik  xilma-xillikni  saqlab

qolish yoMlari.

88.

T og‘  hududlarini o ‘zlashtirish va rivojlantirish yoMlari.89.

Atmosfera havosining ifloslanishi.

90.

Stastionar manbalardan chiqadigan  chiqindilar.91.

Atmosfera  havosining  ifloslanishiga  harakatlanuvchi  manbalarning

ta ’siri.

92.


Chegarabo‘yi  hududlarida atmosfera havosining ifloslanishi.

93.


Suv resurslarining holati va ulardan foydalanish.

6. Fan b o‘yicha talabalar bilimini baholash  va 

nazorat qilish m e’zonlari

Baholash  usullari

E k s p re s s  te stla r, y o z m a  ish la r,  o g ‘z a k i  s o 'r o v ,  p re z e n ta ts iy a la r.Baholash  m ezonlari

86-100 ball «a’lo»

-   fa n g a  o id  n a z a riy  v a  u slu b iy  tu s h u n c h a la m i  t o ‘la  o ‘z la s h tira  o lish ;

-   fa n g a   o id   k o 'r s a tk ic h la m i  iq tis o d iy   ta h lil  q ilis h d a   ijo d iy   fik rla y  

o lis h ;

-   o 'r g a n ila y o tg a n  ja ra y o n la r h a q id a  m u s ta q il  m u s h o h a d a  y u ritish ;

-   m e h n a t  m u n o s a b a tla rig a   o id   ta h lil  n a tija la rin i  t o ‘g ‘ri  aks  e ttira  

o lis h ;

-   o 'r g a n ila y o tg a n   ja r a y o n g a   t a ’s ir  e tu v c h i  o m illa rn i  a n iq la sh   v a  

u la rg a  t o 'l a  b a h o  b e rish ;

-   ta h lil  n a tija la ri  a so s id a  v a z iy a tg a   t o ‘g ‘ri v a  x o lis o n a  b a h o  b erish ;

-   o 'r g a n ila y o tg a n   iq tis o d iy   h o d is a   v a  ja r a y o n   t o ‘g ‘ris id a   ta sa v v u rg a  

e g a  b o l i s h ;

-   o 'r g a n ila y o tg a n  ja r a y o n la m i  a n a litik  j a d v a lla r  o rq a li ta h lil  e tis h  v a  

te g is h li  q a ro rla r q a b u l  q ilish .71-85 ball «yaxshi»

-

  o 'r g a n ila y o tg a n  ja r a y o n la r  h a q id a  m u s ta q il m u s h o h a d a  y u ritish ;

-   ta h lil  n a tija la rin i t o 'g 'r i   a k s  e ttira  o lish ;

-   o 'r g a n ila y o tg a n   iq tis o d iy   h o d is a   v a  ja r a y o n   t o 'g 'r i s i d a   ta sa v v u rg a  

e g a b o ‘lish ;

-   o 'r g a n ila y o tg a n   ja ra y o n g a   t a ’s ir   e tu v c h i  o m illa rn i  a n iq la sh   v a  

u la rg a  t o i a  b a h o  b e rish ;

-   o 'r g a n ila y o tg a n  ja ra y o n la m i ja d v a lla r  o rq a li  ta h lil  etish  v a  te g ish li 

q a ro rla r q a b u l  q ilish .

55-70 ball «qoniqarli»

-

  o 'r g a n ila y o tg a n   ja ra y o n g a   t a ’s ir  e tu v c h i  o m illa rn i  a n iq la sh   v a  

u la rg a  t o 'l a  b a h o  b e rish ;

-   o 'r g a n ila y o tg a n   iq tiso d iy   h o d is a   v a  ja r a y o n   t o 'g 'r i s i d a   ta sa v v u rg a  

e g a  b o 'l is h ;

-   o 'r g a n ila y o tg a n  ja ra y o n la m i a n a litik  j a d v a lla r  o rq a li ta h lil  etish. 0-54 ball «qoniqarsiz»

-   o 't ilg a n   fa n n in g  n a z a riy  v a  u s lu b iy  a s o s la rin i  b ilm a slik ;

-   iq tiso d iy  h o d is a  v a  ja r a y o n la m i  ta h lil  e tis h   b o 'y i c h a  ta sa v v u rg a  eg a 

em a slik ;

-   o ’rg a n ila y o tg a n  ja ra y o n la r g a  iq tis o d iy  u s u lla rn i  q o 'l la y  o lm a slik

R eyting  baholash  turlari

Joriy  nazorat:

m a ’ru z a  

m a s h g 'u lo tla rd a

fa o llig i, 

m u n ta z a m  

ra v is h d a  

k o n s p e k t y u ritish i u c h u n

M u sta q il 

ta ’lim  

to p s h iriq - 

la rin in g   o 'z   v a q tid a   v a   sifa tli 

b aja rilish i________________________

A m a liy   m a s h g 'u lo tla rd a   fa o llig i, 

s a v o lla rg a  

t o 'g 'r i  

ja v o b  

b e rg a n lig i.  a m a liy   to p s h iriq la m i

M aks.ball

35

0 ‘t k a z ish  v a q ti

S e m e str

d a v o m id a

20


b a ja rg a n -lig i  u c h u n

Oraliq  nazorat

35

O ra liq  

n a z o ra t 

( m a ’ru z a ch i 

o 'q i tu v c h is i 

to ra o n id a n  

q ab u l 

q ilin a d i).

o ra liq  

n a z o ra t 

b o s q ic h d a  a m a lg a  

o s h irila d i. 

G u ru h n in g  

fa o llig i, 

b e rilg a n  

to p s h iriq n i 

n a z a riy  

v a  


a m a liy  

jih a td a n  

y o ritilish i, 

x u lo s a la rn in g  

m a n tiq iy  

b o g ‘liq lig i, 

k re a tiv  

m u lo h a z a la m in g  

m a v ju d lig i, 

h u q u q iy -n o rm a tiv  

h u jja tla rn i 

b ilis h i 

v a  

b o s h q a  ta la b la rg a  

m o s lig i 

h is o b g a  

o lin a d i. 

G u ru h d a g i  h a r  b ir   ta la b a g a   0 -3 5  

o r a lig 'id a   b ir  x il  b a ll  q o ‘y ilad i. 

H im o y a  

k a fe d ra  

m u d iri 

to m o n id a n   ta s d iq la n g a n   g ra fik  

a so s id a   d ars  m a s h g ‘u lo tla rid a n  

s o 'n g  ta sh k il  e tila d i

35

1 2 -h a ftaY A kuniy  nazorat

30

15  h a fta

Y O z m a  ish

3 0


JAM I

100

7. Asosiy va  qo‘shimcha  o ‘quv adabiyotlar hamda axborot manbaalari 

Asosiy adabiyotlar

1.M.Armstrong,  J.Taylor.  Regional  economics  and  policy.  3  edition. 

W illeyBlackwell  publisher,  2010- 448 p

2.Abdurahmonov  Q.X.,  Abdullaev  O.,  Dadaboev  SH.  2.“Regionalnaya 

ekonom ika  i  upravlenie” Uchebnik. TGEU 2007. 730 str.

3.Vedyapina  V.N.  Regionalnaya  ekonomika.  pod  red.  -  М.:  «INFRA», 

2 0 0 8 .-5 1 0   str.

4.Rahimova  M R .  “M intaqaviy  iqtisodiyot” .  0 ‘quv-uslubiy  majmua.  Т.: 

TDIU, 2012 yil

5.Rahimova  M.R.  M intaqa  va  mahalliy  xo ‘jalik  iqtisodiyoti.  0 ‘quv 

q o ‘llanma.  Т.:  O 'zRY O U A J, 2004. -  128 bet.

6 .Rahimova  M.R.,  Ishmuxamedov  A.E.  Mintaqaviy  iqtisodiyot.  Lotin 

alifbosida  darslik.  T  .TDIU, 2010.  335  bet.

7.Soliev  A.  va  boshqalar.  0 ‘zbekiston  hududlari  ijtimoiy-iqtisodiy 

rivojlanishi.  Monografiya T.  “M umtoz so‘z” 2010.  100 bet.

Q o‘shimcha  adabiyotlar

7. 


Mirziyoyev  Sh.M.  Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy 

javobgarlik  -   har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bolishi  kerak. 

0 ‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  M ahkamasining  2016  yil  yakunlari  va  2017  yil

и


istiqbollariga  bag‘ishlangan  majlisidagi  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining 

nutqi. // Xalq so‘zi gazetasi. 2017 yil  16 yanvar, №11.

8. O ‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi -  Т.: 0 ‘zbekiston, 2014. -  46 b.

9-Abdurahmonov  Q.X.,  Abdullaev  O.,  Dadaboev  Sh.  “Regionalnaya 

ekonom ika i  upravlenie” Uchebnik. TGEU 2007. 730 st

10.  Inson taraqqiyoti.  Darslik.  I.f.d.,  prof.  Q.X.  Abdurahmonov  tahriri  ostida.

-  Т.:  Fan va texnologiya,  2014. -  476  s.

11.  Aliev  I.M.  Ekonom ika  truda:  uchebnik  dlya  bakalavrov.  -   М.:  Yurayt, 

2 0 1 2 .-6 7 1   s.

12.  0 ‘zbekiston  Respublikasining  M ehnat  kodeksi:  (2011  yil  1  iyulgacha 

bo‘lgan  o ‘zgartish  va  q o ‘shim chalar  bilan)  Rasm iy  nashr  -   O ‘zbekiston 

Respublikasi Adliya vazirligi. -  Т.:  Adolat,  2011. -  276 b.

13.  Statisticheskiy  ejegodnik  regionov  Uzbekistana.  2014.  -   Т.:  G oskomstat 

Uzbekistana. 2015.  -  130 str.Internet saytlari

14.  w ww.gov.uz -  0 ‘zbekiston Respublikasi xukumat portali.

15.  w ww.lex.uz  -   0 ‘zbekiston  Respublikasi  Qonun  hujjatlari  m a’lumotlari 

milliy  bazasi.

16. www.economist.com

17. www.worldeconom ics.com

18. www.tradingeconomics.com

19. 


http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com 

/  


best-graduate- 

schools / top-humanities-schools/economics-rankings

20. www.ereport.ru - O bzornava inform atsiva po mirovoy  ekonomike

21. www.stplan.ru -  ekonom ika i  upravlenie22. www.catback.ru  - nauchnbie stati  i  uchebnbie materialbi  po ekonomike

12

Download 279.68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling