Samarqand-2019 301ta molekulasining massasi 3,2∙10


Download 27.38 Kb.
Sana18.06.2023
Hajmi27.38 Kb.
#1558374
Bog'liq
Kimyo C-var


KIMYO

1-imtihon

Anorganik kimyo


B
Samarqand-2019


1. 301ta molekulasining massasi 3,2∙1020 g bo’lgan modda formulasini aniqlang.
A) SO2 B) SO3 C) O2 D) CH4

2. Biror moddani yoqish uchun 44,8 l ozon-kislorod aralashmasi yoki 268,8 l havo sarflansa, aralashmaning metanga nisbatan zichligini (g/l) aniqlang.


(Havo tarkibidagi kislorodning hajmiy ulushi 20%)
A) 4,8 B) 2,4 C) 2,2 D) 38,4

3. 4,9 g sulfat kislotadagi kislorod atomlari sonini aniqlang.


A) 1,2∙1023 B) 1,5∙1023
C) 6,02∙1022 D) 1,20∙1024

4. 5,6 g KOH dagi molar soniga to’g’ri keladigan NaOH ning masasi topilsin.


A) 20 B) 8 C) 40 D) 4

5. Al2(SO4)3∙nH2O kristallogidrati tarkibidagi aluminiy va oltingugurtning massa ulushi 22,52% ga teng bo’lsa, n ning qiymatini toping.


A) 14 B) 18 C) 16 D) 12

6. 2,8 m3 kislorod va 5,6 m3 azotdan iborat aralashmadagi (n.sh.) molekulalar sonini hisoblang.


A) 3,01∙1023 B) 2,56∙1023
C) 3,34∙1026 D) 2,26∙1026

7. Hajmi 11,2 l (n.sh.) bo’lgan N2 va Cl2 aralashmasining massasi 26,9 g bo’lsa, aralashmadagi gazlarning hajmiy ulushini (%) toping.


A) 35; 65 B) 30; 70 C) 20; 80 D) 40; 60

8. Hajmlari teng bo’lgan idishlarda bir xil massali (00C) azot (1), vodorod (2), kislorod (3), karbonot angidrid (4) gazlari berilgan. Idishlardagi bosimning kamayib boorish tartibini aniqlang.


A) 4,1,3,2 B) 2,1,3,4
C) 4,3,1,2 D) 2,3,1,4

9. Quyidagi javoblar orasidan faqat oddiy moddalardan tashkil topgan qatorlarni aniqlang.


1) metan, ammiak, malaxit 2) suv, fosfin, azot 3) ozon, xlor, grafit 4) azot, oq fosfor, marganes 5) malaxit, marmar, suv
A) 1, 5 B) 3, 4 C) 4, 5 D) 1,2

10. . X element va O2 4:1 massa nisbatda reaksiyaga kirishsa elementni aniqlang.


A) C B) Cu C) S D) Ti

11. Nordon tuzlarni ko’rsating.


1) NaHSO4 2) K2SO4 3) K2HPO3
4) KH2PO3 5) LiHCO3 6) MgSO3;
A) 2,3,6 B) 1,4,5 C) 1,3,4,5 D) 2,6

12. CO2 va SO2 dan iborat 5 l (n.sh.) aralashma massasi 12,5 g bo’lsa, gazlarning massa ulushini (%) aniqlang.


A) 34,5; 65,5 B) 31,4; 68,6
C) 32; 68 D) 66,8; 33,2

13. Quyidagi birikmada HRO2 noma’lum element atomining massa ulushining kislorodning massa ulushidan 2,5 marta katta bo’lsa, shu elementning eng yuqori valentligi berilgan javobni tanlang.


A) 5 B) 4 C) 6 D) 7

14. Faqat metallar keltirilgan javobni ko’rsating.


A) natriy, aluminiy, kaliy, rux
B) kislorod, berilliy, kalsiy, kremniy
C) azot, oltingugurt, xlor, fosfor
D) rubidiy, stronsiy, kobalt, azot

15. H2S va SO2 dan iborat 0,8 mol aralashma 45,2 g bo’lsa, aralashmadagi gazlarning hajmiy ulushini aniqlang.


A) 0,6; 0,4 B) 0,25; 0,75
C) 0,4; 0,6 D) 0,3; 0,7

16. Yetti valentli element oksidining 23% ni kislorod tashkil etsa, uning atom massasi nechaga teng bo’ladi?


A) 99 B) 55 C) 187,5 D) 127

17. Hajmi 8,96 l (n.sh.) bo’lgan Cl2 va O2 aralashmasining massasi 20,6 g bo’lsa, aralashmadagi gazlarning hajmiy ulushini (%) toping.


A) 30; 70 B) 20; 80 C) 50; 50 D) 40; 60

18. Azot (IV) oksidi 903 ta molekulasining


massasini (g) aniqlang.
A) 6,9∙10-20 B) 4,6∙10-23
C) 6,9∙10-23 D) 4,6∙10-20

19. Element oksidlanganda unung massasi 88,88% ga ortdi. Elementni aniqlang.


A) Be B) Na C) Al D) Mg

20. Hajmi 7,84 l (n.sh.) bo’lgan CO va NO aralashmasining massasi 10,3 g bo’lsa, aralashmadagi gazlarning hajmiy ulushini (%) toping.


A) 28,5; 71,5 B) 24,5; 75,5
C) 25,5; 74,5 D) 26,5; 73,5

21. Azot (III) oksid va kalsiy gidroksid qanday mol nisbatda olinganda ulardagi kislorod atomlar soni 1:2 nisbatda bo’ladi? A) 3:1 B) 4:1 C) 1:4 D) 1:3


22. N.sh. da bir idishga neon to’ldirib o’lchanganda massasi 30 g, etan to’ldirib o’lchanganda 37 g bo’lsa, karbanot angidrid to’ldirib o’lchanganda necha gramm kelishi mumkin?


A) 42,4 B) 44 C) 46,8 D) 30,8

23. Tarkibida allotropik shakl o’zgarishlariga ega bo’lmagan elementli moddalar qatorini belgilang.


1) Dolomit ( CaCO3; MgCO3); 2) Rux sulfide; 3) Ammoniy gidrofasfat; 4) Gips(CaSO4∙H2O); 5) Silvinit(KCl NaCl); 6) Ftorid kislota.
A) 1, 3, 4, 5 B) 1, 2, 5
C) 5, 6 D) 1, 2, 3, 5

24. Quyidagi ifodalarning qaysilarida kislorod molekulasi haqida so’z boradi?


1) kaliy permanganate parchalanganda kislorod ajraladi 2) havo tarkibida 20% kislorod bor 3) gazometrda kislorod yig’ilgan bo’ladi 4) kislorod suvda yomon eriydi 5) malaxit tarkibida kislorod bor.
A) 3,5 B) 1,2,3,4 C) 1,2,5 D) 3,4

25. Metanning 3,01∙1023 molekulasidagi uglerod atomlarining massasini aniqlang.


A) 60 B) 6 C) 80 D) 8

26. Quyidagilardan oddiy moddalar berilgan javobni tanlang.


1) glukoza 2) grafit 3) mis kuporasi 4) kislorod 5) silvinit 6) azot 7) ammiak 8) qora fosfar.
A) 1,4,6,7 B) 1,3,5,7
C) 2,3,5,8 D) 2,4,6,8

27. Aluminiy digidroksofosfat molekulasidagi aluminiy va fosfar atomlari soni qanday nisbatda bo’ladi?


A) 2:1 B) 1:2 C) 1:1 D) 3:1

28. M.V.Lomonosov quyidagi ta’riflarning qaysi birining muallifi?


A) Kimyoviy reaksiyaga kirishgan moddalarning umumiy massasi hosil bo’lgan moddalarning jami massasiga teng bo’ladi.
B) har qaysi kimyoviy tozza modda olinish usulidan qat’iy nazar bir xil o’zgarmas tarkibga ega bo’ladi.
C) o’zgarmas bosimda reaksiyaga kirishiyatgan va hosil bo’layotgan gazlarning hajmlari o’zora kichik butun sonlar nisbatida bo’ladi.
D) bir xil sharoitda turli xil gazlarning baravar hajmlarida molekulalar soni bir xil bo’ladi.

29. K2SO4∙Al2(SO4)3∙nH2O tarkibli kristollogidrad tarkibida 66,7% kislorod bo’lsa, n ning qiymatini aniqlang.


A) 24 B) 22 C) 23 D) 21

30. NH4; CH4 va SiH4 iborat aralashmaning vodorodga nisbatan zichligi 10,55ga teng. agar aralashmadagi ammiakning hajmiy ulushi 30% bo’lsa, undagi silanning massa ulushini (%) hisoblang.


A) 45,5 B) 30 C) 42,2 D) 55,5

31. Murakkab moddalar qatorini tanlang.


1) ammiak, metan, gematit
2) suv, fosfin, vodorod peroksid
3) ozon, xlor, grafit
4) bronza, oq fosfor, marganes
5) malaxit, gips, magniy
A) 4,5 B) 2,3 C) 1,3 D) 1,2

32. Biror moddani yoqish uchun 44,8 l ozon-kislorod aralashmasi yoki 268,8 l havo sarflansa, aralashmaning massasini (g) aniqlang. (havo tarkibidagi kislorodning hajmiy ulushi 20%).


A) 38,4 B) 70,4 C) 76,8 D) 35,2

33. Bosim 101,3 kPa bo’lgan holatda 1 l hajmni egallagan 1 g xlorning temperaturasini (0C) hisoblang.


A) 865,5 B) 300 C) 600 D) 590

34. Natriy sulfat kristallogidrati tarkibida 72,24∙1022 ta natriy atomi va 39,732∙1023 ta kislorod atomi bo’lsa, shu kristallogidrat tarkibidagi suv molekulalari sonini aniqlang.


A) 25,28∙1023 B) 50,57∙1023
C) 198,66∙1023 D) 99,33∙1023
35. Gazlar aralashmasining o’rtacha molekulyar massasi aralashmadagi har bir gazning . . . yig’indisiga teng.
A) molekular massasining massa ulushiga ko’paytmalari
B) molekular massalari
C) molekular massasining hajmiy ulushiga ko’paytmalari
D) massalari

36. AlCl3∙nH2O kristallogidrati tarkibidagi tuzning massa ulushi 55,28% ga teng bo’lsa, n ning qiymatini toping.


A) 7 B) 5 C) 6 D) 4

Download 27.38 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling