Samarqand davlat chet tillar instituti


Download 32.31 Kb.
Sana20.09.2020
Hajmi32.31 Kb.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI


SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI
O’quv ishlari bo’yicha prorektor

_________ F.Sh. Ro’ziqulov

2020 yil “____” _____________BOSHLANG’ICH SINFLARDA CHET

TILINI O’QITISH METODIKASI

FANINING ISHCHI O’QUV DASTURI

(3-kurs)
Ta’lim sohasi: 120 000 – Gumanitar fanlar
Ta’lim yo’nalishi: 5120100 – Filologiya va tillarni o’qitish (koreys tili)
Umumiy o’quv soati: 124

Shu jumladan:

Amaliy soat – 68 soat (5-semestr 34 soat, 6-semestr 34 soat)

Mustaqil ta’lim soati – 56 soat (5-semestr 28 soat, 6-semestr 28 soat)
Samarqand – 2020 y.

Fanning ishchi o’quv dasturi O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi 20__ yil “__” avgustdagi __-sonli buyrug’I bilan (buyruqning __ ilovasi) tasdiqlangan “Boshlang’ich sinflarda chet tilini o’qitish metodikasi” fani dasturi asosida tayyorlangan.

Ishchi fan dasturi Samarqand davlat chet tillar instituti Kengashining 2020 yil “29” avgust 1-sonli bayoni bilan tasdiqlangan.


Tuzuvchilar:

Abrorova N.F. – SamDCHTI, “Uzoq sharq tillari” kafedrasi o’qituvchisi

Ibragimova G.Q. – SamDCHTI, “Uzoq sharq tillari” kafedrasi o’qituvchisi
Taqrizchilar:

B.B. Odilov – SamDCHTI, Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti dekani Eshimova Sh.K. – SamDCHTI, “Uzoq sharq tillari” kafedrasi katta o’qituvchisi

SamDCHTI Tarjima nazariyasi

va amaliyoti fakulteti dekani ва амалиёти:

2020 yil “28”avgust ___________ B.B. odilov
“Uzoq sharq tillari”

kafedrasi mudiri v.v.b.:

2020 yil “27” avgust __________ X.A.Mamatqulova


 1. O’quv fani o’qitilishi bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar

“Boshlang’ich sinflarda chet tilini o’qitish metodikasi” fanining vazifasi o’qitish jarayonida multisensor ta’lim uslublari (visual, audio, kinestet, taktil), ta’limning samarali strategiyalari va bolalarga autentik materiallarni topish va taqdim etishni o’rgatish, nazariy bilimlar, amaliy ko’nikmalar, turli sohalarda ishlatiladigan maxsus terminlar va ularni o’qitish metodlari hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish. Talaba:

 • boshlang’ich ta’limda informatsion texnologiyalardan foydalanish;

 • bolalarda madaniyatlararo bag’rikenglikni rivojlantirish;

- portfolio bilan ishlash;

- boshlang’ich sinflarda chet tilini o’qitish metodikasi fani, uning aspektlari, unga bo’lgan talab hamda bu fanni o’qitish bilan umumiy chet tilini o’qitish o’rtasidagi farq to’g’risida tasavvurga ega bo’lishi;

- metodikaga oid terminlarni o’qitishda material tanlash, uni moslashtirish va baholash kabi xususiyatlarni bilishi va ulardan foydalana olishi;

- o’yinlar va qo’shiqlar va yordamida boshlang’ich maktabda chet tilini o’qitishning samarali usuli;

- boshlang’ich maktabda chet tilini o’qitishning loyiha metodi;

- boshlang’ich sinflarda chet tilini o’qitish metodikasi fani o’qituvchisining dars davomidagi asosiy roli, qolaversa u o’qituvchi uchun zarur bo’lgan ko’nikmalarga ega bo’lishi kerak.


Ushbu fan bo’yicha ma’ruza darslari nazarda tutilmagan.

2. Amaliy mashg’ulotlar

1-jadval

Amaliy mashg’ulotlar mavzulari


Dars soatlari hajmi

5-semestr1

서론. 우즈베키스탄에서 초등학생의 연령 프로필2

2

우즈베키스탄에서 초등학생의 특별한 심리적 특성

2

3

어린들을 가르치는 원리

2

4

어린들을 가르치는 방법 분석

2

5

초등학생들의 관심을 증가시키는 요인

2

6

초등학생들의언어학습의대한관심

2

7

전문적 능력

2

8

어린들하고 활동하려고 필요한 기술과 능력

2

9

선생님의 연설

2

10

어린들에게 외국어로 지시하기

2

11

TPR

2

12

외국어를 몸짓 연습으로 가르치기

2

13

외국어를 노래로 가르치기

2

14

외국어를 음악으로 가르치기

2

15

외국어를 현실로 가르치기

2

16

외국어를 장난감으로 가르치기

2

17

어린들의 듣기를 좋아지기

2
Jami:

34

6-semestr1

듣고 이해하는 오디오 자료로 일하기

2

2

초등학생들을 외국어로 말하기를 가르치기

2

3

독백과 대화

2

4

외국어를 가르치는 초기 단계에 발음 개념


2

5

외국어를 가르치는 초기 단계에 발음 능력을 형성하기

2

6

초등학교에서 수업을 계획하기

2

7

초등학교에서 수업을 계획하기

2

8

교육 방법론 단지 준비에 대한 현대적인 요구 사항

2

9

초등학교를 위해 쓰는 교육 체계적인 문학

2

10

초등학생들의 외국어 실력과 능력을 확인하기

2

11

초등학생들의 외국어 실력과 능력을 평가할 때 특별한 측면

2

12

초등학교에서 IT 시설을 사용하기

2

13

초등학생들을 위해 창조하는 미디어 제작

2

14

초등학생에게 교육 자료를 사용하기

2

15

초등학생에게 교육 자료를 새로 만들기

2

16

초등학생의 교실을 장식하기

2

17

포트폴리오 프레젠테이션

2

Jami:

34

Amaliy mashg’ulotlar multimediya qurulmalari bilan jihozlangan auditoriyada har bir akadem.guruhga alohida o’tiladi. Mashg’ulotlar faol va interfaol usullar yordamida o’tiladi, “Keys study” texnologiyasi ishlatiladi, keyslar mazmuni o’qituvchi tomonidan belgilanadi. Ko’rgazmali materiallar va axborot multimediya qurilmalari yordamida uzatiladi.
3. Mustaqil ta’lim

2-jadval
Mustaqil ta’lim mavzulari


Dars soatlari hajmi

5-семестр

1

Multisensor ta’lim uslublari (vizual,audio,kinestet,taktil)

4

2

Ta’limning samarali strategiyalari

4

3

Bolalarga autentik kitoblarni o’qib berishning afzalliklari

4

4

Boshlang’ich ta’limda informatsion texnologiyalardan foydalanish

4

5

Bolalarda madaniyatlararo bag’rikenglikni rivojlantirish

4

6

Portfolio bilan ishlash

4

7

Monolog va dialog tayyorlash

4
Jami:

28
6-semestr
1

O’yinlar va qo’shiqlar yordamida boshlang’ich maktabda chet tilini o’qitish

4

2

O’qitishning samarali usuli

4

3

Boshlang’ich maktabda chet tilini o’qitishning loyiha metodi

4

4

Ertaklar chet tilini o’qitishda motivatsiyani oshirish vositasi sifatida

4

5

Chet tillarini kichik yoshda o’qitish: kamchilik va yutuqlar

4

6

Chet tili darslarida videomateriallardan foydalanish

4

7

Boshlang’ich sinfda darslarni rejalashtirish

4
Jami:

28

“Boshlang’ich sinflarda chet tilini o’qitish metodikasi” kursi bo’yicha mustaqil ta’lim kutubxona yoki internet saytlari orqali yuqorida berilgan mavzularni o’qib o’rganish, maktabda mashg’ulot tashkil etish va darslarni kuzatish shaklida tashkil etiladi. Talabalar mavzular asosida ma’lumtlar to’plashlari ushbu mavzular asosida o’qigan ilmiy maqolalarga taqriz yozib, o’z portfoliolariga kiritishlari talab qilinadi.


4. Fan bo’yicha talabalar bilimini nazorat qilish va baholash mezonlari

Baholash usullari

Test, yozma ish, og’zaki so’rov, prezentatsiyalar

Baholash mezonlari

5 a’lo baho

Talaba

 • mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi;

 • ijodiy fikrlay oladi;

 • mustaqil mushohada qiladi;

 • olgan bilimlarini amalda qo’llay oladi;

 • fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi;

 • fanning (mavzuning) mohiyatini biladi;

 • fanning (mavzuning) mohiyatini ifodalay oladi;

 • fanning (mavzuning) mohiyatini aytib beradi;

 • fan (mavzu bo’yicha tasavvurga ega bo’ladi.

4 “yaxshibaho

Talaba

 • mustaqil mushohada yuritadi;

 • olgan bilimlarini amalda qo’llay oladi;

 • fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi;

 • fanning (mavzuning) mohiyatini biladi;

 • fanning (mavzuning) mohiyatini ifodalay oladi;

 • fanning (mavzuning) mohiyatini aytib beradi;

 • fan (mavzu bo’yicha tasavvurga ega bo’ladi.

3 “qoniqarli” baho

Talaba

 • olgan bilimlarini amalda qo’llay oladi;

 • fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi;

 • fanning (mavzuning) mohiyatini biladi;

 • fanning (mavzuning) mohiyatini ifodalay oladi;

 • fanning (mavzuning) mohiyatini aytib beradi;

 • fan (mavzu bo’yicha tasavvurga ega bo’ladi.

2 “qoniqarsiz” baho

Talaba

 • fan dasturini o’zlashtirmagan;

 • fanning (mavzuning) mohiyatini tushunmaydi;

 • fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega bo’lmaydi.

Talabaning amaliy, seminar va mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarishi, shuningdek uning ushbu mashg’ulotlardagi faolligi fan o’qituvchisi tomonidan yuqoridagi “Talabalar bilimini nazorat qilish va baholash mezonlari”ga asosan baholab boriladi. Talabani oraliq nazorat turi bo’yicha baholashda uning o’quv mashg’ulotlari davomida olgan baholari inobatga olinadi.

Nazorat turlari

O’qitish vaqti

Oraliq nazorat: yozma ish

13-hafta

Oraliq nazorat semester davomida ishchi o’quv dasturining tegishli bo’limi tugagandan keyin talabaning bilimi va amaliy ko’nikmalarini baholash maqsadida o’quv mashg’ulotlari davomida o’tkaziladi. Oraliq nazorat turini o’tkazish va mazkur nazorat turi bo’yicha talabaning bilimini yuqoridagi “Talabalar bilimini nazorat qilish va baholash mezonlari”ga asosan baholash o’quv mashg’ulotlarini olib brogan professor-o’qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.

Yakuniy nazorat: og’zaki so’rov

Tasdiqlangan jadval bo’yicha

Yakuniy nazorat turi semester yakunida fan bo’yicha talabaning nazariy bilim va amaliy ko’nikmalarini o’zlashtirish darajasini aniqlash maqsadida o’tkaziladi. Yakuniy nazorat turini o’tkazish va mazkur nazorat turi bo’yicha talabaning bilimini yuqoridagi “Talabalar bilimini nazorat qilish va baholash mezonlari”ga asosan baholash o’quv mashg’ulotlarini olib brogan professor-o’qituvchilari va soha mutaxassislari orasidan shakllantirilgan, kafedra mudiri tomonidan tashkil etilgan komissiya tomonidan amalga oshiriladi.

5. Asosiy va qo’shimcha o’quv adabiyotlar hamda axborot manbaalari

Asosiy adabiyotlar:

1. Woodward, T. (2001). Planning Lessons and Courses. Cambridge, CUP

2. Tomlinson, B. (Ed.) (2010). Materials Development in Language

Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

3. McGrath, I. (2002). Materials Evaluation and Design for Language

Teaching. Edinburgh University Press.

4. Wainryb, R. (1992) Classroom Observation Tasks, Cambridge University Press, ISBN 0 521 40722 2

5. James, P. (2001). Teachers in Action. Cambridge and New York:

Cambridge University Press.

Qo‘shimcha adabiyotlar:


  1. А.Ирискулов ,С.Хан,К.Инагамова Kid’sEnglish 1,T:2013

  2. C. Xaн, Л. Джураева,К.Инагамова Kid’sEnglish2, T:2014

  3. C. Xaн, Л. Джураева, Kid’s English 3T: 2015

  4. Родина Н.М,Протасова Е.Ю.Методика обучения дошкольников иностранному языку: учебное пособие. - M: 2010.

  5. Парамонова Л.А.,Протасова Е.Ю.Дошкольное и начальное образование за рубежом. -M: 2001

Internet saytlari:

1. www.google.com/ru 1. www.unistrasi.it

 2. www.Ziyonet.uz

Download 32.31 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling