Samarqand davlat meditsina instituti n e V r o L o g I y a, n e y r o X i r u r g I y a va t r a V m a t o L o g I y a k a f e d r a s I


Download 1.75 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana24.11.2020
Hajmi1.75 Mb.
  1   2   3   4

e ih s

M ZZO

 

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI

SOG’LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

SAMARQAND DAVLAT MEDITSINA INSTITUTI 

N E V R O L O G I Y A ,  N E Y R O X I R U R G I Y A  VA 

T R A V M A T O L O G I Y A   K A F E D R A S I

N EY R O X IR U R G IY A  K U R SIUMURTQA POGONASI 

OSTEOXONDROZI 

VA UMURTQALARARO DISK 

CHURRALARI

( )quv-uslubiv  tavsivanomaSAMARQAND  2016

O Z B E K I S T O N  R E S P U B L IK A S I 

S O G 'U Q N I  S A Q L A S H  V A Z I R H G I

S A M A R Q A N D  D A V L A T  M E D IT S IN A  IN S T IT U T I

N E V R O L Q G IY A , N E Y R O X IR U R G IY A   VA T R A  V M A T O L O G IY A

K A F E D R A S I

UMURTQA POG‘ONASI OSTEOXONDROZI VA 

UMURTQALARARO DISK CHURRALARI

M editsina oliy o ‘quv yurtiarining yuqori  kurs  studenllari,  m agistratura 

rezidentlari  va klinik ordtnatorlar uchun 

o ‘quv-uslubiy tavsiyanom aNEYROXI

I

S A M A R Q A N D   2016

'  ii

X T ' '  "  'I!

Tuzuvchiiar:

M am ad a liy e v  A.M . -  SamMI  neyroxiritrgiya  kursi  rnudiri, tibbiyot i'anlari 

doklori,  professor.

Aliyev  M.A.  -   SamMI  neyroxirurgiya  kursi  katta  ilmiy  xodim- 

izlanuvchisi.

M am ad a lij'e v a  S.A.  -   SamMI  klinikasi  neyroxirurgiya  b o ’limi  vrach- 

ordiriatori.

T aqrizchiF ar:

0 ‘rinboyev   P .O ‘.  -   t.f.d.,  SamMI  nevrologiya,  neyroxirurgiya  va 

travm alologiya  kafedrasi  professor).

J o 'ra b e k o v a   A.T.  -   l.f.d.,  professor,  SamMI  nevrologiya,  neyroxirurgiya 

va travm atologiya kafedrasi  mudiri.О quv-uslubiy  tavsiyanoma  Samarqand  Davlat  meditsina  instituii 

MarkazJy ihniy-uslubiy kengashida muhokama qilindi va m a ’qullandL 

20J5yiI,  23-oktyabr,  bayonnoma N° 2

O'qnv- ushihiy  tavsiyanom a  Sam arqand  D avlat  m editsina  institutr  iliniv

ke/tgashi vig Visit ida tasdiqlandi.

20J5yii,  28-okryabr,  bayonnoma № 2

Г/ I f   )

Utniy Kcngush  kotibi:

 

'  Davlaiov S.S.

Annotatsiya.

 

Umurtqa pog‘onasining 

dcgenerativ-distrofik 

kasalliklari  bugungi  kunda  eng  keng  tarqalgan  kasalliklardan  hisoblanib, 

o ‘rtacha  90%   aholi  bar  xil  davoiniylikdagi  bel  og‘rig‘ini  boshidan 

o'tkazadi,  ham da  shundan  30%  da  bel  patologiyalari  tufayli  oyoqlarda 

o g'riqlar  kelib  ehiqadi.  Orqa  miya  voki  uning  ildizlari  bosilishi  hisobiga 

yuzaga  chiquvchi  og‘riq,  harakat  yoki  sezgi  cheklanishi  kabi  sim ptom lar 

boshqa 


yalligManish 

kasalliklaridagi 

kabi 

nam oypn bo‘ladi 

va 


neyroxirurglar,  nevropatologlar.  travm atologlar  o ‘rtasida  bahsli  holatlarga 

sabab  bo‘ladi.  Rivojlangan  m am lakatlar  katta  yoshli  aholisining  98-99% 

qismi  um urtqa  pog‘onasidagi  degenerativ-distrofik  o ‘zgarishlarning  turli 

darajadagi  kasalliklari  bilan  og‘riydilar.  Shundan  faqat  o ‘rtacha \% 

bem orlargina operativ davolanadilar.

Um urtqa  pog‘onasining  degenerativ-distrofik  o ‘zgaris.hl.ari  tufayli 

rivojlanuvchi  oqibatlar  va  kasalliklarning  patogeneziga,  klinikasiga, 

diagnostikasiga  va  davolash  usullariga  icgisliii  ayrim  bahs-munozarali 

vaziyatlar,  m urakkabliklar  mavjudki,  bu  holat  neyroxirurgiya  fanining 

ushbu  rnavzusini  o ‘zlashtirishlarida  talabalar,  m agistratura  rezidentlari, 

klinik  ordinatorlar  uchun  ham 

ba’zi  tushunm ovchiliklam i  keltirib 

chiqaradi.

Ushbu  o ‘quv-uslubiy  tavsiyanom a  yuqoridagi  jihatlarni  hisobga 

olinib  yozilgan  boMib, 

talabalar, 

m agistratura  rezidentlari, 

klinik 

ordinatorlarning  umurtqa  pog'onasi  osteoxondrozi  va  lining  oqibatlarining epidemiologiyasi, 

etiologiyasi, 

klinikasi, 

zamonaviy 

diagnostikasi, 

davolash  usullari  haqidagi  bilimlarini yanada  mustahkamlaydi.

0 ‘quvchilar  bilimini  tekshirib  ko‘rishlari  uchun  o'quv-uslubiv 

tavsiyanom aga  m avzuga  oid  test  savollari,  vaziyalli  m asalalar  ham  ilova 

etilgan.

з


U M U R T Q A   Р О С ‘O N  A SI  O S T E O X O N D R O Z I  VA 

U M U R T Q  A L A R  A RO  D ISK  C H U R R A L A R I 

M ash g ‘uIofning davoiniyligi -  6  soal

Mashg ‘ulolning xronologiyasi

M a sh g ’uiot  bosqichfariG ‘tkazilish joyi

V a q t


1.

E rta la b k i v ra c h la r 

k o n fe ren siy asid a q atn ash ish

K u rs  konfeirens 

-  zaii

40  m in


2.

T ash k iliy  ta d b ir la r

0 ‘qnv xonasi

10  min


3.

S tu d e n tla rn in g   m avzuga  oid bilimini  tek sh irish

0 ‘quv xonasi

30 m in

4.

B e m o ria r k u ra lsiy asiP a la ta ia r va 

bog’Sov  xonasi

60  m in

5.

K n ra tsiy a   qiiin g an   h e m o rla rn i 

m u h o k am a  qilish

0 ‘q u v  xonasi

40  min

6.

M asb g ‘u!ot m avzusini m u h o k am a  qilisb

0 ‘q uv xonasi

60  m in

7.

G ‘zlash tirilg an   m aferiaim  n a z o ra t qilish

0 ‘qdv xonasi

30  m in

8.

T a la b a la r bitim ini  test n a z o ra tid a n   o‘tkazish

Q ‘qu v  xonasi

20  min

9.

V aziyatli  m asa la l a r v a   amaSiy ko‘n ik m a la rn i yechish

0 ‘q u v  xonasi

40  m in

10. N a v b a td a g i m a sh g 4 u lot h aq id a 

tn sh u n c h a   b erish

0 ‘q u v  xonasi

10  min

Mashg'uloiiting maqsadi-

  meditsina  instituti  talabalari,  magistratura 

rezidentlari  va  klinik  ordinatorlarga  umurtqa -pog'onasi  osteoxondrozlari 

va  uning  oqibatlarining  etiopatogenezi,  klinikasidagi  o ‘ziga  xosliklari, 

klassifikatsion 

mezonlari, 

zamonaviy 

dignostikasidagi 

yutuqlar, 

konservativ  va  xirurgik  davolash  usullarining  tam oyiiiari  haqidagi 

bflimlarni  o'rgatishni  qam rab oladi.

Studendarni kasbguyo’naltirish.

  Umurtqa  pog‘onasi  osteoxondrozi 

juda  keng  tarqalgan  boMib,  dcyarii  barcha  40  yoshga  kirgan  insoniarda  u 

yoki  bu  darajada  aniqlanadi.  Rivojlangan  m am lakatlar  aholisi  katta 

yoshlilar  qatlam ining  asosiy  qism ida  umurtqa  pog‘onasining  degenerativ

4


kasalliklari  kuzatiladi  (98-99%).  Disk  cburrasi  bem orlarning hayot  tarzini 

va  m ehnat  qobiliyatini  cbeklab  q o ‘yadi  va  turli  asoratlarga  sabab  bo ‘Iadi. 

Umurtqa  pog‘onasi  osteoxondrozi  va  uning  oqibatlarining  klinikasini 

bilish  va  o 'z   vaqtida  diagnoz  q o ‘yish.  muvofiq  davolash  usulini  q o ‘llash 

kasallikning  asoratlarini  kamaytiradi  va  davolashning  sam aradorligini 

oshiradi.A m aliy ishni  bajarish  uslubi

Studentlarning  к о ‘rib  chiqilayotgan  mavzuga  va  har  q and ay 

boshqa  mavzuga  bog‘liq  bemoriar  bilan  muloqot  qilishi  algoritmi 

(kommunikativ ко

 ‘

nikmalar):

1.  Bemoriar bilan salom lashish  va  o ‘zini  tanishtirish.

2.  Studentlarning  yuzida  sam im iy jilm ayish  b o iis h i  bem oriar  bilan 

o ‘zaro m uloqotning ishonchli boMishini  ta'm inlaydi.

3.  Student  bem orga  yaxshi  m uom alada  bo'lib,  o ‘zining  nim a  uchun 

kelganligini  va  suhbatning  qancha  davom  etishini  m a’lum  qilib, 

bem orning ushbu suhbatga roziligini  olishi  zarur.

4.  Agar  bemor  statsionarga  endi  qabul  qilingan  b o ‘lsa,  uning 

qarindoshlari  bilan  qisqa  suhbat  o'tkazib,  davolovchi  vrach  bilan 

birgalikda  bem orga  qo ‘yi!gan  birlamchi  diagnoz,  gospitalizatsiyaning 

maqsadi,  kelajakda rejalashtirilayotgan tekshirish usullari  haqida m a’lum ot 

berishi  lozim.

5.  Ushbu  kasallikning diagnostikasi  uchun  o ‘tkazilishi  kerak  bo ‘lgan 

fizikaviy  tekshirish  usullaridan  oldin  bem orga  qanday  tekshirish  usuli 

0

‘tkazilishi,  tekshirish  davomida  kuzatilishi  mumkin  boMgan  yoqim siz holatlar  haqida  m a’lumot  berish  va  bu  tekshirishni  o'tkazisb  uchun 

bem ordan rozilik olish  kerak.

6.  Tekshirish  uchun  bemorni  boshqa  joyga  (rentgen-kabinet,  MRT 

yoki 


M SKT 

tekshirish) 

transpoitirovka 

qilishdan 

oldin 

bemorni 


ogohlantirish zarur.

7.  Tckshirishga  tayyorlanish  (ushbu  patologiyada  o ‘tkaziiuvchi 

kiiniko-nevrologik  tekshirishga)  -   qoMIami  issiq  suvda  ju v ish ,  qo'lqop 

kiyish.


8. 

Rejalashtirilgan 

yoki 


bu 

tekshirish 

va 

davolash manpulyatsiyasini  o ‘tkazish.

9.  Davolovchi  vrach  bilan  birgalikda  bem orga  qulay  usulda 

o ‘lkazilgan  tekshirishlarning natijasini  qisqa  tushuntirish kerak.

5


10.  Bem orlarning  qarindoshlarini  ham  suiibalga  jalb   qih'sh  va  ular 

uchun  qulay  shaklda  o'tkazilgan  tekshirish  usulining  natijasini  (agar  oldin 

ham  tekshirilgan  b o ‘Isa,  avvalgi  natijalar  bilan  taqqoslab)  lushuntirish 

lozim  va  suhbat  oxirida  benrtor  holatining  ularga  tushunarli  bo‘lganligini 

aniqlash m aqsadga muvofiq.

11.  Davolovchi  vrach  (doimiy  talab  etiladi!)  ishtirokida  kuratsiya 

qilinayotgan  bem orga  bu  kasallikda  operativ  davolashning  o ‘lkazilishi 

m aqsadga m uvofiqligini  isbotlash.

12.  Bemor  va  qarindoshlarini  xirurgik  davolashdan  so ‘ng  faqat 

davolovchi  vrach  ishtirokida  opcratsivaning  natijasi  va  kelib  chiqishi 

mumkin  b o ‘lgan  operatsiyadan  keying!  har  xil  ko‘rinishdagi  crta  yoki 

kechki  asoratlar haqida xabardor qilish  kerak.

13.  Operatsiyadan  kcyingi  davrda  bemorlarni  tekshirishda  bemorga 

gigiyenik tadbirlarni to ‘g ‘ri  bajarilishi  tariibini  lushuntirish  lozim.

14.  Bemorga  iltimos  ohangida  murojaat  qilib,  operatsiya  jarohatini 

bog‘lov qilish jarayonida  ishtirok etish  uchun rozilik olish  zarur.

15.  Davolovchi  vrach  bilan  birgalikda  bemorga,  talab  etilgan  vaqtda 

bem orning 

yaqin 

qarindoshlariga o'tkazilgan 

va 


o'tkaziiishi 

rejalashtirilgan  manipulyasiyalar  va  keying!  davolash  taklikasi  to ‘g‘risida 

tushuncha berish lozim.

16.  Suhbatni  doim o  bem orga  tczda  tuzalib  ketishi  haqidagi  tilakni 

bildirib yakunlash m aqsadga muvofiq.

Student quyidagilarni bilishi kerak:

1. 


Umurtqa 

pog‘onasining  anatom o-lopografik 

va 

fiziologik xususiyatlarini.

2.  Umurtqa  pog'onasining  osteoxondrozi  va  um urtqalararo  disk 

ehuiralarining etiologiyasini,  patogenezini, klassifikatsiyasini.

3. 


Umurtqa  pog'onasiriing  osteoxondrozi 

klinik  tavsifini  va 

um urtqalararo disk  churrasi  profilaktikasi  usuiiarini.

A. 

Um urtqalararo  disk  churralari  operatsiyalariga  ko‘rsatm a!ar  va 

qarslii  ko‘rsatmalarni.

5. 


Har  xi! 

lokalizatsiyadagi 

um urtqalararo  disk 

churralarida 

bajariladigan  operativ  usuiiarini.

6.  Umurtqa  pog'onasi  osteoxondrozlari  asoratlarining etiopatogenezi 

klassifikatsiyasini.

6


7. 

Spondilolistez 

kiinikasini, 

diagnostikasini, 

differensial 

diagnostikasini.

8.  Spondilolistezni  konservativ  yoki  operativ  davolashga  ko'rsatm a 

va 


qarshi 

k o ‘rsatmalarni, 

operatsiyadan 

oldingi 


tayyorgarligining 

xususiyatlarini.

9.  Spondilolistezni  operativ  davolashning  asosiv  xususiyatlarini, 

xirurgik  usuli  va  hajmini  to ‘g ‘ri  tanlashni.

10.  Operatsiyagacha  va  undan  so ‘ng  kclib  chiqishi  mumkin  bo ‘lgan 

asoratlar,  ulam ing  profilaktikasi,  davolash  usuiiarini,  operatsiyadan 

keyingi  davrda bemoriar parvarishining tamoyillarini.

11.  Umurtqalararo  disk  churrasi  bo‘yicha  operativ  davolangan 

bem oriar 

rcabi litatsiyasi 

va 

m ehnatga yaroqsizlik 

ekspertizasi 

tamoyillarini.

Student quyidagilarni bujara elishi kerak:

1.  Umurtqa  pog'onasi  osteoxondrozi  bo'lgan  bemorning  auamnezini 

yig‘ishni.

2.  Klinik-nevrologik  tekshirishlam i  o ‘tkazish  va  um urtqa  pog'onasi 

osteoxortdrozining asosiy klinik belgilarini  aniqlashni.

3. 


Instrumental 

va 


laborator  tckshirishlar 

rejasini 

tuzishni. 

tekshirishlar natijalarini  to ‘g ‘ri  tahlil  qilishni,  birlamchi  diagnoz qo‘yishni, 

bem oriami  parvarish  qiiish  taktikasini,  kasaliikka  oid  m utaxassislar  bilan 

birga kompieks tekshirishni.

5.  Klinik  diagno/ni  isbotiash  va  shakllantirishni,  shoshilineh  yoki 

rejali  xirurgik davolash uchun  tayyorgarlikni.

6.  Um urtqalararo  disk  churralarning  shakli.  lokalizatsiyasiga  ko‘ra 

operativ  davolashga  ko‘rsatm a  va  qarshi  ko4rsatm aiam i  aniqlashni, 

operatsiyadan  oidingi  tayyorgarlikni,  og‘riqsizlantirish  turini,  operativ 

davolash  usulini  to‘g ‘ri  tanlashni.

7.  Operatsiyadan  keyingi  davrda  bemoriami  parvarish  qilishni, 

bog'lam lam i  alm ashtirishni.

8.  Bem oriami  kuratsiya qilish  tibbiy  hujjatlarini  yuritishni.

9.  Kasbga  oid  topshriqlam i  bajarishda o 'q u v   va ilmiy  adabiyotlardan 

foydalanishni,  kasbiy mahoratini  oshirishni.

7


UMURTQA POG'ONASJ OSTEOXONDROZI 

(umumiy tushmichalar)

O steoxondroz  (osteochondrosis:  grekcha  osteo-suyak  +  chondros- 

tog‘ay  +   osis)  bo‘g ‘iinlarning  tog'ay  qismi  va  uning  atrofidagi  suyak 

to ‘qim asining  birgalikdagi 

degenerativ-distrofik 

kasalligidir. 

Ilgari, 

m ualliflar  lomonidan  ushbu  atam a  bilan  katta  guruhdagi  suyak-bo‘g‘im 

kasalliklari  guruhini  nomlashganlar.

Hozirgi  zambn  nuqtai  nazaridan  ular  ko‘pincba  ostcoxondropatiyalar 

si fa lid a  qaralib,  “osteoxondroz” 

atamasi  faqatgina  umurtqa  pog‘onasi 

degenerativ-distrofik  kasalliklariga,  birinchi  navbatda  umurtqalararo 

disklarga,  ularning  deform atsiyasi,  balandligining  pasayishi,  qavatlarga 

ajralishiga nisbatan q o ‘llaniladi  (I-rasm ).

O stecxondrozda  yuzaga  kelgan  diskdagi  distrofik  o'zgarishiar 

diskartroz  deb  aialadi.  O steoxondroz  ko'pincha  umurtqa  pog'onasining 

pasiki  b o ‘yin,  yuqorigi  ko ‘krak  va  pastki  bel  sohalarida  uchraydi.  (2- rasm).

O steoxondroz juda  keng  tarqaigan  bo'lib,  deyarli  barcha  40  yoshga 

kirgan  insonlarda  u  yoki  bu  darajada  aniqlanadi.  Rivojlangan  m am lakatlar 

ahoHsi  katta  yosblilar  qatlam ining  asosiy  qism ida  umurlqa  pog'onasining 

degeneraliv  kasalliklari  kuzatiladi  (98-99%).

Umurltja 

pog‘onasi 

m urakkab 

harakatchan 

tayanch 


konstruksiyasidan 

iborat 


b o ‘lib, 

unda 


asosiy 

yuk 


egiluvchan, 

am ortizatsiyalanuvchi  pulpoz  yadro  va  yadroni  o ‘rab  turuvchi  fibroz 

halqadan  iborat  bo‘!gan  um urtqalararo disklarga tushadi.

Disklar  glial  tog‘ay  plastinkalar  yordam ida  yuqorida  va  pastda 

joylashgan  um urlqalar bilan  o ‘zaro bog‘langan.  Yosh  o ‘tishi  bilan diskdagi 

suv  miqdori  kamavadi  va  ularning  elastikligi  sezilarli  pasayib  boradi  va

20-30  yoshlarga  borib  diskni  qon  bilan  ta ’minlovchi  mayda  tom irlar 

obliteratsiyaianadi  ham da diskda alm ashinuv jarayonlari  diffuziya hisobiga 

amalga  oshadi.  Hozirgi  kungacha  bu  patologiyaning sabablariga  uzil-kesil 

aniqlik  kiritilmagan.

Umurtqa  pog'onasidagi  degenerativ  o'zgarishiar  ko'proq  rivojlangan 

m am lakatlar 

aholisida 

paydo 


boMganligi 

uchun, 


uning 

asosida 


ovqatlanishning  o ‘ziga  xosligi  va  hayot  tarzirting  bir  xilligi  yotadi  deb 

hisoblanadi.

8


Janubiy-Sharqiy  Osiyo  aholisining  eng  kam bag‘al  qatlam lari  orasida 

um urtqa  pog‘onasining  rivojlangan  degenerativ  o ‘zgarishlari  ~   faqatgina 

30%  atrofida  aniqlanadi,  ammo  o ‘sha  regionlarning  o ‘zidagi  qoniqarli 

sharoitda  hayot  kechiruvchi  aholi  orasida  umurtqa  pog‘onasi  sohasidagi 

ogViqlami am alda  100% aholi  boshidan o ‘tkazganiigi qayd  etiladi.

Um urtqa  pog‘onasining  biomexatiikasi  degenerativ  o ‘zgai'ishiam ing 

lokalizatsiyasi  va  rivojlanish  ifodalanganiigiga  bevosita  ta ’sir  ko‘rsatadi. 

Me’yoriv  hoiatda  mavjud  bo‘yin  va  bel  lordozfari  (2-rasm )  diskning 

oldingi  bo ‘iimlariga  katta  bosim  boMishini  ta’minlaydi  va  bu  bolat 

degenerativ  о ‘zgarish lam ing  rivojlanishi  bilan  birga  fibroz  halqada 

joylashgan  studen  yadrosining  (degenerativ  o ‘zgargan)  orqa  tom onga 

siljishiga  sabab  bo‘ladi.

Diskoz 

(grekcha discos-disk, 

osis) 


patoiogik 

o'zgargan 

umurtqalararo  disk  to'qim asining  osteoxondroz  paytida  um urtqa  kanali 

bo‘shlig‘iga 

m igratsiyaianishiga 

aytiladi. 

Patoiogik 

o 'zgargan 

umurtqalararo  diskning  umurtqa  kanalida  orqa  miya  ildiziga  ta ’siri  U. 

Dendi  (1929),  Alajuanin  va  Pti-Dyutayn  (Th.  Alajouanine,  D.  Petit 

Dutalis,  1930),  Mikster  va  Barr  (W.  Mixter,  J.  Barr,  1934)  lar  tasvirlagan 

kompression  radikulit klinikasini  keltirib chiqaradi.

Disk  orqa  boMimlarining um urtqa kanaliga bo‘rtib  cbiqisbi  suyak  usti 

pardasining  siljishiga  va  shu  sohada  suyakning  reaktiv  o ‘zgarishlari  — 

osteofitiar 

paydo 


boMishiga 

olib 


kelib, 

bunday 


o ‘zgarishlarning 

rentgenologik  manzarasi  spondilyez  atamasi  bilan  va  ushbu  jarayonga 

umurtqalararo 

bo‘g ‘imIardagi 

patoiogik 

o ‘z.garishlar 

q o ‘shiIganda 

spondiloartroz diagnozi  qo‘yiladi.

U m urtqa  pog‘onasining  oldingi  va  orqa  yuzasida  um urtqa  pog‘onasi 

konstruksiyasini  yanada  mahkamlovchi  baquvvat  biriktiruvchi  to ‘qimali 

bog‘lamIar  o ‘tadi.  O rqa  bo‘ylam a  b o g 1 lam  umurtqa  pog‘onasining  fibroz 

halqali 


orqa 

miya 


kanali 

yuzasiga 

qaragan 

o ‘rta 


bo'lim larini 

mustahkamlab, 

um urtqalararo 

diskning 

shu 

y o ‘nalisnda siijishiga 

to'sqinlik  qiladi.  Shu  bilan  birga,  disklarning  yon  yuzalari,  ayniqsa  bel 

sohasida  orqa  bo‘ylam a  bog‘lam  toraygan  sohada  yetarlicha  m ustahkam  

b o im ay d i.

Shu  sababdan  ham  k o ‘p  hollarda  bo ‘yin  yoki  bel  um urtqalararo 

disklarining b o ‘rtib chiqishi  orqa -yon  yo‘nalishda ro‘y  beradi.  Inson  hayoti 

davornida  umurtqa  pog‘onasining  turli  bo'lim lari  turlicha  zo ‘riqishga 

uchraydi  va  ko‘proq  harakatchanligi  bilan  ajralib  turuvchi  bel  va  b o ‘yin

9


bo'lim iari  disklariga  ayniqsa  zo'riqishning  sezilarli  katta  hajmi  to*g‘ri 

kcladi  (3-rasm).

U m urtqa 

pog‘onasi 

bo‘yin 

va 


be] 

b o ‘limlari 

degenerativ 

zararlanishining  ko‘p 

uchrashi 

dalili 


aynan  shu 

xususiyat  bilan 

tushuntiriladi.

Um urtqalararo  diskdagi  degenerativ  jarayonlar  shartii  ravishda  3 

bosqichda  kechadi.  1-bosqichda  yadroda  suvning  kam ayishi  va  disk  ichi 

bosim ining  pasayishiga  olib  keluvchi  pulpoz  yadroning  kollageni 

glikozam inoglikanlarining  tarkibiy  o ‘zgarish!ari  va  konscmratsiyasini 

pasayishi  ro ‘y beradi.

Bir  vaqtning  o ‘zida  fibroz j a rayon  rivojlanish)  natijasida  yadroning 

am ortizatsiyalovchi  xususiyati  pasayadi  va  h arq an d ay   sezilarli  zo'riqishda 

fibroz halqa  m ikrotravm atizatsivasi  unda yoriqlar  paydo  bo'lishi  bilan  yuz 

beradi.  2-bosqichda  pulpoz  yadro  fragmentlari  (sekvestrlar)  fibroz 

halqadagi  yoriqlar  orqali  um uitqa  kanaliga  doim iy  bosim  ostida  siqib 

chiqariladi.  Um urtqalararo  bo ‘shliq  -   disk  yupqalashadi  (“cho 'kad i”).  Va 

nihoyat  3  -  bosqichda  (oxirgi)  disk  ko'pincha ossifikatsiyalanuvchi  d ag 'a I 

tolali  biriktij uvchi  to'qim a  bilan to'liq  alrnashinadi.  (4-rasm ).

Klinik-rentgenologik  jihatdan  um urtqalararo  disk  zararlanishining

3  ta asosiy shaJdlari  farqlanadi.

D isk  p ro tru z iy a si.  Disk  protruziyasida  degenerativ  o ‘zgargan 

disk 


umurtqa  kanaliga.  bo‘rtib  chiqadi,  lekin 

fibroz  halqa  butunligi 

m akroskopik  jihatdan  o'zgarm agan  bo‘lib,  orqa  bo‘y!ama  bogMam 

shikastlanmaganiigi 

alohida  ahamiyatga 

ega 


(5-rasm  

a,b). 


Disk 

protruziyalari  klinikasida  og'riq,  rnushak-tonus  sindrom lari  namoyon 

bo‘ladi.

Disk 


c h u rra s i  --  studen  yadrosi 

tarkibiy  qism ining 

protm ziyaga  qaraganda  ko'proq  o'lcham da  um urtqa  pog'onasi  kanaliga 

bo‘rtib  chiqishi-  fibroz  halqaning  va  orqa  bo‘ylam a  bog'lam ning 

cho‘zilishi  yoki  uzilishi  bilan  lavsiflanuvchi jarayondir (6 -rasm   a,b).  Disk 

churrasi  klinik  jihatdan  shikastlanish  sathida  (nerv  ildizlari,  orqa  miya, 

orqa  m iyaningot dumi  qism i)  bosilisbi  belgilari  bilan  nam oyon bo'Iadi.

S ek v estrlan g a n   d isk   c h u rra s i.  Umurtqa  kanaiida  diskning 

erkin  fragmenli  (boMaklari) anatomik  rnos  keluvchi  umurtqalararo diskdan 

yuqorida  yoki  pastda  joylashishi  mumkin  va  klinikasining  ifodaianishi 

tegishli  ncrv  strukturalarining sekvestr  bilan  kompressiyalanisbi  darajasiga 

bog'liq  bo‘ladi.  (7-rasm   a,h).

10


Joyiashgan joyiga  qarab  disk  churralari  yon  tom onlarga,  paramedian, 

o ‘rtada,  foramina!  (um urtqalararo teshikda joyiashgan)  va  lateral  (um urtqa 

kanali  chegarasidan  tashqarida  joyiashgan  va  ildizni  umurtqalararo 

teshikdan  chiqqandan  keyin  bosuvchi)  turlari  farqlanadi  va  bu  jihat 

bemoriardagi  diagnozni  shakllantirishda  va  davolash  taktikasini  to ‘g ‘ri 

(anlashda ahamiyatli  hisoblanadi  (8-rasm ).

Disklarning  degenerativ  shikastlanishi  analom ik  sathiga  k o ‘ra  ham 

tasniflanadi.  Shuni  yodda  tutish  lozimki,  b o ‘yin  va  bel  sohalaridagi  disk 

churralari  asosan  pastda  yotgan  nerv  ildizining  bosilishini  chaqiradi. 

B o‘yin  bo'lim ida  ildiz  mos  umurtqa  yoyi  yuqorisidan  o ‘tsa  ham,  CT  ildiz 

kraniovertebral  sathdan  o'tad i  va  CI-CII  disk churrasi  Cl  ildizni  bosadi  va 

hokazo.  CVIII  gacha,  СV I11  yuqorisida  yotgan  ildiz  bosiladi  (m asalan, 

ThVIJI-ThlX  aro  disk  churrasida  ThVIII  segm ent  iidizi  bosiladi),  ammo 

umurtqa  pog'onasiriirig  bel  sathidagi  yoylar  y o ‘nalishining  yuqoriga 

o'zgarganligi  uchun  bu  sohada  ham  anatom ik  mos  pastki 

ildiz 


kom pressiyaga  uchraydi  (masalan:  LIV-LV  disk  churrasida  J.V  iidizi 

bosiladi).

Va  nihoyat  diagnozni  shakllantirishda  jarayonning  klinik  bosqichi 

(xuruj,  remissive),  og‘riq  sindrom ining  xarakteri  va  rivojianganligi  va 

sezgi,  refleksiar,  m ushaklar  kuchi,  chanoq  a ’zolari  faoliyati  buzilishi  qayd 

etiladi.


Masalan, 

diagnoz 


shunday 

shakl Janti ri I ishi 

mum kin: 

LV-SJ 

umurtqalararo  o ‘ng  (chap) yon  tomonga  chiqqan  disk churrasi,  S I  ildiz 

so/tasida  rivojlangan  og‘riq  sindromi  va  uzun  kichik  holdir  mushagi 

parezi bilan, xuruj davrl

U m urtqa  pog‘onasining  degenerativ-distrofik  o ‘zgarishiari  natijasida 

umurtqalarda  osteoporolik  jarayon  rivojlanadi  va  pulpoz  yadro  fragments 

yuqorida  yoki  pastda joyiashgan  umurtqaga  kirishi  yuz  beradi,  hamda  bu 

patologik jarayon 

Shmorl churrasi deb

 ataladi  (9-rasm ).

Bunday  churraning  shaklianish  m exanizmida  maksima!  bosim 

sohasida  yopuvchi  plastinkaning  va  so‘ngra  g ‘ovak  tananing  atrofiyasi 

bilan  bog‘liq.  Shmorl  churralari  odatda  rentgenologik  topilm a  boMib, 

sim ptom siz kechadi  va xirurgik davolash talab etmaydi.

Umurtqa  pog‘onasi  bogMam  apparatining  kuchsizlanishi  natijasidagi 

degenerativ  jarayon  um urtqalam ing  o ‘zaro  fiksatsiyasini  buzadi  va 

ularning  bir-biriga  nisbatan  anatomik jihatdan  siljishiga  olib  keladi  va  bu 

spondilolistez

 deb  ataladi,  ham da  bu  holat o ‘z navbatida orqa miya  va  nerv

11


ildizlarining 

qo'shim cha 

travm atizatsiyasiga 

sabab 


bo‘ladi. 

Spondilolistezlar  um urtqa  pog‘onasining  o ‘qiga  nisbatan  um urtqalam ing 

chiqishiga k o ‘ra 4 ta darajalarga ajratiladi  (10-rasm).

Um urtqalardagi  degenerativ  o ‘zgarishIar  natijasida  suyak  usti 

pardasining 

rivojlangan 

reaksiyasi 

tufayli 


osteofltlar

 

shakllanadi. Osteofitlarning bo'yin  sathidagi  um urtqalararo teshik sohasida shakllanishi 

katta  klinik  ahamiyatli  bo‘lib,  bunda  osteofltlar  umurtqa  arteriyalarining 

bosilisliini  chaqiradi  va  bu  holat keyinchalik  vertebrobazillyar havzadaqon 

aylanishning surunkali  buzilishi  kelib chiqishiga olib keladi.

Yuqorida  sanab  o'tilgan  barcha  om illarning  orqa  miyaga  va  nerv 

ildizlariga  qanchalik  darajada  ta ’siri  ifodalanishi  bevosita  umurtqa 

kanalining kcngiigi  o'lcham iga bog'Iiq  hisoblanadi.

Konstitutsional  keng  umurtqa  kanalli  bem orlarda  katta  o ‘lchamdagi 

disk  churralari  ham  kam  sim ptom   bilan  kechisbi  mumkin  b o '1 is hi  bilan  bir 

qatorda  tor  um urtqa  kanaiida  yuzaki  degenerativ  jarayonlar  ham  qo'pol 

sim ptom atika yuzaga chiqaradi.

D1A GNOST1KASI.

Bemorni  klinik  tekshirish  (shikoyatlari,  anamnezi,  um um iv  va 

nevrologik  k o 'rik )  nafaqat  keyingi  tekshiruvlarga  ko‘rsatmalarni  aniqlash, 

halki 


b o'lajak  davolashning  samaradorligini 

baholash  uchun  ham 

ahamiyatlidir. 

Bugungi 


kunda 

umurtqa 


pog‘onasi 

degenerativ 

shikastlanishlarining  “ oltin  s ta n d a r ti”  -   magnit  rezonansli  tomogiafivasi 

(M R T)  b o ‘lib  hisoblanadi.  Bu  tekshirish  jarayonning  topikasini  va 

shakiini, 

uning 


bosqichini, 

va’ni 


degenerativ 

o ‘zgarish!arning 

rivojlanganligi  darajasini  aniqlaydi.

Degenerativ  jarayonning  I  bosqichida  “T 2 ”  tasvirlarda  diskdan 

tarqalgan  signal  intensivligj  kamayishi  yuz  beradi.  II  bosqichda  disk 

balandligining  pasayishi,  studen  yadrosi  va  fibroz  halqa  orasidagi 

chegaraning y o'qolishi,  diskning  umurtqa  kanaliga  bo'rtib  chiqishi,  fibroz 

halqaning  vorilishi  va  boshqaiar  aniqlanadi.  Va  nihoyat,  degenerativ 

jarayonning  III  bosqichida  “T 2 ”lasvirlarda  diskdan  tarqalgan  signal 

inlcnsivligi  umurtqa  tanasidan  tarqalgan  intensivlikka  yaqinlashadi. 

Bugungi  kunda  M RT  shuningdek  nerv  ildizlaridagi  va  orqa  miyadagi 

boshqa  o'zgarishlam i  ham  katta  aniqlikda  ko'rsata  oladi.  Orqa  m iyaning 

umurtqa 

pog‘onasi 

osteoxondrozida 

“rniyelopatiya”

  deb  ataluvchi 

shikastlanishi 

orqa 


m iyaning 

m exanik 

kom pressiyasi 

va 


uni

12


oziqlantiruvchi  qon  tomirlar  spazmi  natijasida  yuzaga  kcladi  va  T2 

tasvirlarda orqa m iyada giperintensiv soha ko‘rinishida yuzaga chiqadi.

Umurtqa 

pog‘onasining 

degenerativ-distrofik 

kasalliklarida 

kom pyuter tomografiyasi  (KT),  ayniqsa  uch  oMchamli  spiralli  tom ografiya 

(M SKT),  disk  churrasi  yoki  prntruziyasini  m orfologik jihatdan  baholashga 

imkon  beradi  va  mavjud  osteofltlam i  M RTga  nisbatan  yuqori  aniqlikda 

ko‘rsata oladi  (11-rasm ).

Rentgcnkontrast 

moddani 


subaraxnoidal 

bo'shliqqa 

kiritib 

o ‘tkaziladigan  KT-miyelografiya  ham  diagnostikada  ahamiyatii  informativ 

usul  hisoblanadi.V a  nihoyat,  bemorga  to ‘g ‘ri  proeksiyada,  maksimal 

bukiigan  va  maksimal  vozilgan  holatida  bajariladigan,  ham da  umurtqa 

pog‘onasining  yon  proeksiyasidagi  rentgenografiyasi,  ya’ni  funksional 

spondilografiya  um urtqaiar  harakallanganda  paydo  b o iad ig an   listcz 

(gipermobiliik) n in g en g o d d iy   va  informativ diagnosliк usuli  hisoblanadi.

Bundan 


tashqari, 

to ‘g ‘ri 

va 

yon 


proeksiyalarda 

bajarilgan 

spondilogram m alarda  umurtqalararo  oraliq  balandligining  pasayishi. 

qirg‘oq  va  unkovertebral  osteofltlar  (spondilez),  um urtqalararo  (laset) 

bo‘g4m !ar  soiiasida  bo ‘g ‘im  yuzalari  konturlarining  notekisligi,  ularning 

ossifikatsiyalanishi  (spondiloartroz)  va  orqa  bo'ylam a  bo g‘lamriing 

ossiflkatsiyasi 

bilan 


umurtqa 

kanalining 

torayishi 

kabi 


umurtqa 

pog'onasira'ng  degenerativ  o'zgarishlari  belgilarini  aniqlash  m um kin  {12- Download 1.75 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling