Samarqand iqtisodiyot va servis instituti «buxgalteriya hisobi va audit» kafedrasi


Download 303.93 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/4
Sana12.11.2017
Hajmi303.93 Kb.
1   2   3   4

Mehnatga 

haq 

tolashrazriy

adlari

Tarif 

koeffitsientl

ari

Mehnatga 

haq 

tolashrazriy

adlari

Tarif 

koeffitsientl

ari

1

2,476


13

6,503


2

2,725


14

6,893


3

2,998


15

7,292


4

3,297


16

7,697


5

3,612


17

8106


6

3,941


18

8,522


7

4,284


19

8,943


8

4,640


20

9,371


9

4,997


21

9,804


10

5,362


22

11

5,773


12

6,115


 

Birinchi razryadning tarif stavkasi hajmi oy uchun hisob-kitob qilinayotganda 

qonunda   ko‘rsatilganidek   ish   haqining   eng   kam   miqdoridan   kam   bo‘lmasligi 

kerak.


Haq to‘lash uchun vaqt birligi qilib soat, kun, oy olinishi mumkin.Shunga 

muvofiq tarif stastavkasi soatbay, kunlik yoki oylik bo‘lishi mumkin. Ishchilarga 

ish   haqi   to‘lash   uchun   tarif   stavkasining   u   yoki   bu   turini   tanlash   mazkur 

korxonada  qo‘llanilayotgan ish  normalarinig  turiga  bog‘liq.Agar  ish  normalari 

smena vazifalari shaklida bo‘lsa, ularga hahaq to‘lashda kunlik tarif stavkalari 

qo‘llaniladi.

Keyingi vaqtda mehnatni tashkil qilish va haq to‘lash tizimida soatbay tarif 

stavkasining ahamiyati oshib bormoqda. Buni quyidagicha tushintirish mumkin: 

birinchidan,   iqtisodiyotning   ko‘pchilik   soxalarida   ish   haqi   soatbay   stavkalari 

asosida amalga oshirilmoqda, ikkinchidan, asosan soatbay tarif stavkasi asosida 

amaldagi qonun hujjatlarida (zararli mehnat sharoitlari tufayli qisqartirilgan ish 

vaqtida   ish   vaqtidan   tashqari   ishlashda   tungi   vaqtda   ishlashda   va   h.k) 

kafolatlangan xodimga beriladigan qo‘shimcha ish haqi miqdori belgilanadi.

13


Xodimlarning mehnatiga haq to‘lashning 2 xil shakli mavjud: ya’ni.

1-chizma.Ish  haqining shakllari

Vaqtbay   ish   haqi  deganda   xodimlarning   haqiqatda   ishlagan   vaqtlari   uchun 

hisoblangan ish haqi tushiniladi. Ushbu ish haqi shaklida xodimga hisoblanadigan 

ish   haqining   miqdori   bevosita   u     ishlagan   soatlar   yoki   kunlarning   soniga, 

shuningdek   shtat   jadvaliga   muvofiq     belgilangan       ish   haqi  summasiga   bog‘liq 

bo‘ladi.

  Ish  haqining  ushbu  shakli  ishchilar, quruvchilar,  sotuvchilar  va 

boshqa bevosita ish bajaruvchilar uchun qo‘llaniladi. Mehnatga vaqtbay 

haq to‘lashda ishchi yoki xizmatchining ish haqi uning malakasi va ishlagan ish 

vaqtiga   qarab   belgilanadi.   Raxbar   va   ma’muriy   xo‘jalik   xodimlari   navbatchi 

xodimlar,   ta’mirlovchi   va   mashinalarga   xizmat   ko‘rsatuvchi   ishchilar   va 

boshqalarning mehnatiga vaqtbay haq to‘lanadi.

Mehnatga haq to‘lashning vaqtbay shakli:

-oddiy vaqtbay

-vaqtbay-mukofatlash turlarga bo‘linadi

Oddiy   vaqtbay   haq   to‘lashda   ish   haqi   miqdorini   hisoblashda   shtat   jadvaliga 

binoan tarif stavkasi yoki lavozimiy maosh asos qilib olinadi.

             Mehnatga   haq   to‘lashning   vaqtbay   mukofatlash   shaklida   tarif   stavkalari 

bo‘yicha   ish   haqidan   tashqari   qo‘shimcha   ravishda   korxonada   ishlab   chiqilgan 

xodimlarni   mukofatlash   to‘g‘risidagi   nizom   jamoa   shartnomasi   yoki   korxona 

raxbarlarining   buyrug‘i   asosida   ayrim   miqdor   va   sifat   ko‘rsatkichlariga 

erishilganligi uchun mukofot beriladi. Vaqtbay ish haqini hisoblashda tabel asos 

qilib olinadi.     

14


   Ishbay   ish   haqi  deganda   xodimlarga   haqiqatda   bajargan   ishlari   uchun 

hisoblangan ish haqi tushuniladi. Ushbu ish haqi shaklida xodimga hisoblanadigan 

ish haqining miqdori bevosita u  bajargan ishning hajmiga va bir birlik ish uchun 

belgilangan       ish   haqi   summasiga   bog‘liq   bo‘ladi.   Ish   haqining   ushbu   shakli 

ishchilar,   quruvchilar,   sotuvchilar   va   boshqa   bevosita   ish     bajaruvchilar   uchun 

qo‘llaniladi.

Mehnatni tashkil qilish usuliga ko‘ra mehnatga ishbay haq to‘lash individual va 

jamoaviy  turlarga  bo‘linadi.

Mehnatga   individual   ishbay   haq   to‘lashda   xodim   mehnatini   rag‘batlantirish 

individual tartibda ishlab chiqilgan mahsulot soni, uning sifati va ishbay narxiga 

to‘liq bog‘liq.

       Mehnatga   jamoaviy   haq   to‘lashda   butun   brigadaning   ish   haqi   haqiqatda 

bajarilgan   ish   va   uning   narxini   hisobga   olgan   holda   belgilanadi,brigada   har   bir 

xodimning ish haqi butun brigada ishlab chiqargan mahsulot hajmi  va umumiy ish 

hajmidagi   uning   mehnati   miqdori   hamda   sifatiga   bog‘liq,   mutaxassislikdagi 

(chilangar,   tokar,   sozlovchi   va   h.k)ishchilardan   tarkib   topgan,ya’ni   kompleksli 

jamoa  bo‘lganda   ta’mirlash  yoki  boshqa  ishlarni  bajarganda   qo‘llaniladi.  To‘lov 

ishning   butun   hajmi   uchun   qo‘yilgan   qiymatlar   bo‘yicha   mahsulotning   o‘lchov 

birligida ishlarni bajarish uchun maksimal vaqtni ko‘rsatish bilan amalga oshiriladi. 

Buxgalteriya   brigada   a’zolari   orasida   haqiqiy   mehnat   haqini   har   bir   ishchining 

ishlagan vaqti va ularning razryadining darajasiga muvofiq taqsimlaydi. 

Ishhaqi hisob-kitobi usuliga ko’ra mehnatga haq to’lashning ishbay tizimi:  

bevosita ishbay;ishbay mukofat;

billvosita;   Bevosita ishbay shaklida ish haqi haqiqatda bajarilgan ish (tayyorlanga mahsulot) 

bo’yicha belgilangan ishbay narxlarga muvofiq belgilanadi.                 Misol.

Tikuvchi bir oyda 120 ta ish halati tikdi (narxi 4250 so’m). Tikuvchining bir oylik 

ish haqi 510 000so’mni tashkil qildi(4250*120 halat).

15


Korxonalar   buxgalteriyasi   mehnatga   haq   to’lashga   doir   barcha   hisob–kitob 

ma’lumotlarini ish haqi kitobida, xodimlarning shaxsiy varaqalarida yoki hisob- 

to’lov qaydnomalarida mujassamlashdi.Ushbu registrlarda keltirilgan ma’lumotlar 

ish  haqi  bo’yich  hisob-kitoblarning  sintetik   va  analitik  hisobini  yuritishga  asos 

bo’ladi.

Ish haqining 2 xil turi mavjud: Asosiy ish haqi va qo‘shimcha ish haqi.

2-chizma: Ish haqining turlari

         Asosiy ish haqi deganda xodimning haqiqatda bajargan yoki ishlagan vaqti 

uchun hisoblangan ish haqi tushuniladi.Qo‘shimcha   ish   haqi  deganda   xodimga   uni   ijtimoiy   himoya   qilish 

maqsadida,   shuningdek   unga   korxona   faoliyatida   erishilgan   yutuqlar,   atoqli 

sanalar,   turli   shart   sharoitlar   uchun   asosiy   ish   haqiga   qo‘shimcha   tarzda 

hisoblangan   to‘lovlar   tushuniladi.   Qo‘shimcha   ish   haqiga   vaqtinchalik   mehnat 

qobiliyatini yo‘qotganlik uchun hisoblangan nafaqalar, mehnat ta’tili haqi, unvon, 

kategoriya va boshqa ajralib turadigan tavsiflari uchun beriladigan qo‘shimchalar, 

mukofatlar, moddiy yordamlar va kompensasiyalar kiradi.

      

1.2. Mehnat haqini hisoblash bo’yicha buxgalteriya hisobining maqsadi,  

vazifalari va amal qilish tamoyillari

Mehnat   haqi   hisobining   maqsadi   xo’jalik   yurituvchi   subyektlarning 

moliyaviy-xo’jalik   faoliyati   davomida   yuz   bergan   mehnat   haqini   amaldagi 

qonunchilik talablaridan kelib chiqqan holda to’g’ri va o’z vaqtida hisobga olish, 

hamda   axborot   foydalanuvchilariga   o’z   vaqtida,   to’liq   hamda   aniq   axborot 

yetkazib berishdir.

Ushbu maqsaddan kelib chiqqan holda mehnat haqi bo’yicha buxgalteriya 

hisobining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

16


Mehnat   haqi   hisobining   mohiyatini   ochib   beruvchi   mezonlariga   mos 

ravishda hisobga olish;

Mehnat haqi hisobining to’g’ri turkumlash va guruhlarga ajratish;Mehnat   haqining   harakati   to’g’risida   to’liq   va   ishonchli   axborotlarni 

shakllantirish;

Mehnat haqining to’g’ri, o’z vaqtida va tegishli boshlang’ich hujjatlar bilan rasmiylashtirish;

Mehnat haqi bo’yicha hisob ma’lumotlarining to’liq uyg’unligini ta’minlash;Mehnat haqining to’g’ri va o’z vaqtida hisoblash;

Mehnat haqi ishlab chiqarishga to’g’ri keladigan xarajatlarni to’g’ri va o’z vaqtida hisobga olish va sotish tannarxiga to’g’ri kiritilishini ta’minlash;

Ish vaqtidan unumli foydalanishni nazorat qilish;Mehnat   haqining   hisoblash   tamoyiliga   muvofiq   ular   yuz   bergan   vaqtdan 

boshlab tan olish va tegishli schotlarda aks ettirish;

Mehnat haqi hisobining hisobotda to’g’ri aks ettirish va boshqalar. Ish vaqtining to‘g‘ri sarflanishi ustidan nazorat olib borish.

  Sarflangan   mehnatning   ishlab   chiqarilgan   mahsulot   tannarxida   tegishli hujjatlarda o‘z vaqtida va to‘g‘ri aks ettirish.

Hisoblangan ish haqini kalkulyatsiya obektlari o‘rtasida to‘g‘ri taqsimlash. Ish haqi va mehnatga haq to‘lashning ilg‘or usullarini amalda qo‘llash.

 Mehnatga haq to‘lash fondining to‘g‘ri sarflanishi ustidan nazorat olib borish.Shuningdek, buxgalteriya hisobi korxona xo’jalik faoliyati davomida mehnat 

haqi hisobining amalga oshirishda O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga rioya 

qilishi ustidan nazorat o’rnatish, ish haqiga oid salbiy holatlarning oldini olish va 

uning   moliyaviy   barqarorligini   ta’minlaydigan   ichki   xo’jalik   imkoniyatlarini 

topishni ta’minlashi zarur.

           Ayrim adabiyotlarda fanning vazifasi bilan funksiyasi bir xil tushuncha deb 

qaralsa, ayrim adabiyotlarda esa vazifa bilan funksiyani turli xil tushuncha deb 

qaraladi.   Bizning   fikrimizcha   ham   ikkinchi   mulohaza   to’g’ri.   Chunki   vazifani 

bajarish   vaqtinchalik   harakterga   ega   bo’ladi.   Bittasini   bajargandan   keyin 

ikkinchisiga o’tadi. Funksiya esa doimiy takrorlanib turadigan vazifadir.  

17


Shundan kelib chiqib, mehnat haqi hisobi bo’yicha buxgalteriya hisobining 

vazifalari va funksiyalari ham farq qiladi, ya’ni buxgalteriya hisobining mehnat 

haqi   hisobi   bo’yicha   vazifalari   yuqoridagilar   bo’lsa,   funksiyalari   quyidagilar 

hisoblanadi (3-chizma).

Mehnat haqi  hisobi bo’yicha buxgalteriya hisobining funksiyalari

Axborot      funksiyasi

Uzviy aloqa funksiyasi

Nazorat      funksiyasi

Tahliliy      funksiyasi

3-chizma: Korxona xo’jalik faoliyati davomida yuz beradigan mehnat haqi 

hisobi bo’yicha buxgalteriya hisobining funksiyalari

O’zR   ning   “Buxgalteriya   hisobi   to’g’risida”   gi   qonugani   va   buxgalteriya 

hisobi milliy standart (BHMS) lariga muvofiq mehnat haqi hisobini yuritishning 

quyidagi tamoyillarini keltirish mumkin (2-jadval).2-jadval

Mehnat haqining amal qilish tamoyillari

Tamoyilning nomi

Mehnat haqi bo’yicha qo’llanilishi

1.

Ikki yoqlama yozuv 

usuli bilan hisob yuritish

Bu tamoyilning ma’nosi shundan iboratki yuz 

bergan  operatsiyaning summasini bir vaqtning 

o’zida ikki schotda, ya’ni bir schotning debetida 

va   ikkinchisining   kreditida   aks   ettirilishini 

bildiradi.2.

Uzluksizlik

Bu   tamoyil   korxonaning   doimo   harakatdagi 

subyekt, ya’ni o’z faoliyatini kelgusida davom 

ettiruvchi   va   rivojlantiruvchi   subyekt   sifatida 

qaraydi.   Shunga   ko’ra,   mehnat   haqi   ham 

uzluksiz hisobga olib boriladi.

18


3.

Pulda ifodalash

Bu   tamoyil   yuz   bergan   mehnat   haqi   milliy 

valutada, ya’ni so’m va tiyinlarda aks ettirishni 

bildiradi.

4.

Aniqlilik 

Bu   tamoyil   hisobda   aks   ettirilgan   har   bir 

mehnat haqi summasining qat’iy hujjatli asosga 

ega bo’lishligini bildiradi.

5.

Hisoblash 

Bu   tamoyil   mehnat   haqi   yuz   bergan   vaqtiga 

ko’ra tan olishni va shu vaqtdan boshlab ularni 

buxgalteriya hisobida va hisobotda aks ettirishni 

bildiradi.6.

Ehtiyotkorlik 

(konservatizm)

Bu tamoyil korxona hisobotlarida mehnat haqi 

ko’p (kam) qilib ko’rsatmaslikni ifodalaydi. Bu 

tamoyilni qo’llash yashirin rezervlarni vujudga 

keltirish,   biron   bir   maqsadda   mehnat   haqi 

ko’paytirib   (kamaytirib)   ko’rsatish   huquqini 

bermaydi.

7.

Taqqoslamalik 

Mehnat haqi ifodalovchi hisobotlar foydali va 

mazmunli   bo’lishi   uchun   u   turli   hisobot 

davrlaridagi   axborotlar   bilan   qiyoslanadigan 

bo’lish   kerak.   Hisobotdan   foydalanuvchilar 

ushbu   hisobot   qaysi   usullarga,   tamoyillarga 

muvofgiq   tuzilganligini   bilishi   lozim.   Agar 

o’tgan   davrdagi   hisobot   ko’rsatkichlari   bilan 

joriy   hisobot   davridagi   hisobot   o’rtsida   farq 

bo’lsa   o’tgan   davr   hisobotini   ham   qaytadan 

tasniflash   lozim,   agar   tasniflashning 

(o’zgartirishning) iloji bo’lmasa ushbu qismda 

tushuntirishlar,  yoxud xarakteri ochib berilishi 

lozim.

8.

Neytrallik 

Bu   tamoyil   mehnat   haqini   ifodalovchi 

hisobotlarni   bironta   shaxs   manfaatlari   uchun 

boshqa   bironta   shaxs   zararlari   evaziga 

moslashtirmaslikni bildiradi.9. Hisobot davri  daromadlari 

va xarajatlarining 

muvofiqligi

Bu   tamoyil   hisobot   davri   mehnat   haqi   shu 

davrda real daromad keltirgan qismini kiritishni 

bildiradi.10

.

Tushunarlilik 

Bu   tamoyil   mehnat   haqi   ifodalovchi 

hisobotlarning

 

moddalari 

axborot 


foydalanuvchilari uchun tushunarli bo’lishligini 

bildiradi.

19


11.

Yakunlanganlik

Bu   tamoyil   mehnat   haqi   to’g’risidagi   hisob 

ma’lumotlarining biron-bir hisobot davri uchun 

jamlanganligini bildiradi.

12

.

Tezkorlik

Bu   tamoyil   mehnat   haqi   to’g’risidagi   hisob 

ma’lumotlarini   va   hisob   siyosatidagi 

o’zgarishlarni   boshqaruv   organlariga   kerakli 

muddatlarda   va   hajmda   yetkazib   berishni 

bildiradi.   Axborotning   muhimligi   ham   nisbiy 

tushuncha   bo’lib,   u   faqatgina   o’z   vaqtidagina 

muhim   bo’ladi,   kechikkan   yoki   muddatidan 

oldin berilgan axborotning roli pasayadi.13

.

Offsetting (moddalarning 

o’zaro hisobga olinishi)

Bu   tamoyil   daromad   va   xarajatlar   moddalari 

o’zaro   hisobga   olinishi   mumkin   emasligini 

bildiradi   (BHMS   larda   bunga   ruxsat   berilgan 

yoki talab qilingan holatlar bundan mustasno).

 

20II BOB. “Juma paxta tozalash zavodi” OAJda mehnat haqining hisobi

2.1 Asosiy ish haqini hisob kitob-qilish va hisobga olish tartibi

      "Juma paxta tozalash zavodi "OAJ Ozbekiston Respublikasi Samarqand viloyat 

Pastdarg’om   tumani   hokimligi   Tadbirkorlik   sub’yektlarini   ro’yxatdan   o’tkazish 

INSPEKSIYASI tomonidan 1994 yil 8 iyulda Reestrdagi tartib raqami 13 bilan 

davlatro’yxatiga olingan. Samarqand viloyat Pastdarg’om tumani 13 yanvar 2010 

yil davlat ro’yxatidan o’tqazildi. (1-ilova)

  "Juma   paxta   tozalash   zavodi”  OAJ   Jumashaxri,   A.   Temur   kuchasi   1-uyda 

joylashgan  uning asosiy faoliyati va maqsadi fermer xo’jaliklari yetishtirib bergan 

paxta xom-ashyosini tayyor tola holatiga keltirishdan iborat, savda-sotiqni tashkil 

qilish   Ozbekiston   Respublikasi   tovar   bozorini   shakllantirish   va   boyitishda   faol 

qatnashish,   foyda   olish   va   olingan   foydani   OAJning   ishlab   chiqarishini 

rivojlantirishga,   xodimlarini   moddiy   ahvolini  yaxshilashga   sarflanadi,   qolaversa 

O’zbekistonning   paxtasini   jahon   bozoriga   chiqarib   O’zbekistonning   yalpi 

daromadining o’sishiga xizmat qiladi.

           

"Juma paxta tozalash zavodi "OAJ ning davlat soliq qo’mitasida ro’yxatga 

olinganligi va unga identifikatsiya raqami berilganligi to’g’risida 

GUVOXNOMA №1245 Dublikat (2-ilova). Litsenziya (3-ilova)

Samarqand   viloyat   Pastdarg’om   tuman   hokimligining   2010   yil   13 

yanvardagi 13/13 raqami bilan ro’xatga olingan "Juma paxta tozalash zavodi "OAJ 

ning ustaviga kiritilgan o’zgarishlar va qo’shimchalar matniga muvofiq jamiyat 

ustavi   fondi   607 583 400   so’m   miqdorida   bo’lib,   har   birining   naminali   1180 

so’mdan bo’lgan qiymati 596 284 680 so’mlik 505 326 dona egasi yozilgan oddiy 

aksiyalar hamda nominali 1180 so’mdan bo’lgan qiymati 11 568 720 so’mlik 9804 

dona imtiyozli aksiyalarga tasdiqlangan (4-ilova). Shu jumladan: 

       -Viloyat “Paxtasanoat” Hududiy aksiyadorlik birlashmasining Ustav fondini 

shakllantirish   uchun   yo’naltirilgan   umumiy   qiymati   309 997 800   so’m   bo’lgan 

21


Ustav fondining 51 % miqdoriga 292 710 dona oddiy aksiyalar davlat ixtiyoriga 

berilgan.

   -Umumiy qiymati 297 855 600 so’m bo’lgan Ustav fondining 49 % miqdoridagi 

252 420 dona oddiy aksiyalar mehnat jamoasi hamda erkin sotuv aksiyalari tashkil 

etadi (2-ilova).       

      Jamiyatning tashkiliy huquqiy shakli (THSH) -----------------------11050 

      Mulkchilik shakli (MSHT) -----------------------------------------------273

      Pochta manzili: (MXOBT) ----------------------------------------------1718227501

      Yuridik Shaxs kodi: (KTUT) ---------------------- --------------------00331725

      Tarmoq kodi: (XXTUT) ------------------------------------------------- 17111

      Soliq tolovchining indifikatsiya raqami: (STIR) --------------------201184564

            Barcha xujalik yurituvchi sub’ektlar majburiyatlarining tarkibida xodimlar 

mexnatiga   haq   tulash   buyicha   qarzdorlik   mavjud.   Buni   «Juma   paxta   tozalash 

zavodi»   OAJning   misolida   ham   kurishimiz   mumkin.   Buning   uchun   2013   yil 

ma’lumotaridan foydalanamiz.   

1-diagramma.“Juma paxta tozalash zavodi» OAJning aktivlari

    «Juma paxta tozalash zavodi» OAJ ning buxgalteriya balansini ko’rib o’tamiz. 

2013-yil 1-chorak holatiga buhgalteriya balansida quyidagi malumotlar keltirilgan 

(5-ilova)  ming so’mda (3-jadval).

                                                                                                                      

3-jadval


«Juma paxta tozalash zavodi» OAJ ning buxgalteriya balansini holatining tahlili

Ko’rsatgichlarning nomi

Hisobot davr boshiga 

Hisobot davr oxiriga

Ming so’m

Ulushi 

%

Ming so’m Ulushi %Ming 

so’m


Ulushi 

%

22Aktiv .

Uzoq muddatli aktivlar

Asosiy vositalar

14 421 569

9,37

14 525 34110,10

103 


772

0,73


Moliyaviy investitsiyalar

35 870


0,02

35 870


0,03

-

0,01Uzoq muddatli aktivlar ,jami:

14 457 439

9,39

15 311 21110,64

853 


772

1,29


TMZ lar ,jami:

138 968 330

90,30

127 986 30388,95

-10 982 


027

-1,35


Debetorlar , jami:

459 230


0,30

576 683


0,40

117 


453

0,10


Pul mablag’lari , jami:

16 395


0,01

7 798


0,01

-8 597


0

Joriy aktivlar ,jami:

139 443 955

90,61

128 570 784 89,36-10 873 

171


-1,25

Aktiv bo’yicha , jami:

153 901 394

100

143 881 995100

-10 019 


399

0

PASSIVO’z mablag’larining 

manbalari, jami:

14 757 778

9,59

14 840 834 10,3283 056

0.73


Majburiyatlar.

Uzoqmuddatlimajburiyatlar, 

jami:

27 476 230

17,85

27 400 230 19,04-76 000

2,19


Joriy majburiyatlar, jami:

111 667 386

72,56

101 640 931 70.64-10 026 

455


-1,92

Majburiyatlar , jami:

139 143 616

90,41

129 041 161 89,69-10 102 

455


-0,72

Passiv bo’yicha , jami:

153 901 394

100

143 881 995 100-10 019 

399


0

23


   O’z mablag’larining manbalari va majburiyatlarning aktivlardagi xissasini 

diagramma asosida ko’rib chiqamiz:

  2-diagramma. O’z mablag’larining manbalari va majburiyatlarning aktivlardagi 

xissasini diagramma asosida ko’rib chiqamiz:

Jadval   ma’lumotlaridan   ko‘rinib   turibdiki   korxonaning   korxonaning   uzoq 

muddatli   aktivlari   hisobot   davri   boshida   14421569   hisobot   davri   oxirida 

15 311 211farqi 853772oshgan, joriy aktivlari hisobot davri boshida 139 443 955 

hisobot   davri   oxirida   128 570 784   farqi   -10 026 455   kamaygan,   o’z 

mablag’larining manbalari hisobot davri boshida 14 757 778 hisobot davri oxirida 

14 840 834 farqi 83 056 oshgan, majburiyatlari hisobot dari boshida 139 143 616 

hisobot davri  oxirida 129 041 161 farqi -10 102 455 kamaygan. Jumladan bizning 

tadqiqot  obektimiz  ish  haqi  bo’yicha  majburiyatlar  2013  yil  1-choragi   holatiga 

korxonaning umumiy qarzlarida    % ulushni tashkil etar ekan.

«Juma paxta zavodi»  ochiq aksiyadorlik jamiyti moliyaviy hisobotlari quyidagi 

hisobot turlarini o’z ichiga oladi :

Buxgalteriya balansi 1-shakl  (5-ilova) ;Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot  2-shakl (6-ilova) ;

Pul okimlari to'g'risida hisobot 4-shakl ;Xususiy kapital to'g'risidagi 5-shakl ;

Boshka turdagi hisobotlar va O‘zbekiston Respublikasining amaldagi            qonunchiligi va tarmoq me’yoriy hujjatlarida ko’rsatilgan ma’lumotlar,      

«Juma paxta tozalash zavodi» OAJning 2013 yilda ishchi-xizmatchilar soni jami 

558 ta bo‘lib, shundan 13 ta boshqaruv apparati xodimlar,yordamchi ishlab 

24


chiqarish xodimlari 72 ta, asosiy ishlab chiqarish xodimlari 165 ta ta’mirlash-

mexanika bo’limi 35 ta, tayyorlov bo’limi xodimlari 273 tashkil etgan.

    «Juma paxta tozalash zavodi » OAJda sohaviy belgilangan meyori bo’yicha 

shitat ro’yxatining yig’ma jadvali (7- ilova).

                                                                                                

  4-jadval

                                              M A ’ L U M O TDownload 303.93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling