Samarqand viloyatining chakana savdo tovar aylanmasi


Download 1.16 Mb.
Pdf ko'rish
Sana29.12.2019
Hajmi1.16 Mb.

 

 

SAMARQAND VILOYAT  STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

SAMARQAND VILOYATINING 

CHAKANA SAVDO TOVAR AYLANMASI 

(2019 yil yanvar-avgust *) 

 

  2019 yilning yanvar-avgust oylarida, viloyatning chakana savdo tovar aylanmasi 8544,4 mlrd. so`mni tashkil  etib, o`tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan 8,4 % ga o`sdi. 

Shu  jumladan,  yirik  korxonalarning  tovar  aylanmasi  1209,3  mlrd.  so`mni  

(o`sish  sur`ati  167,9  %),  kichik  tadbirkorlik  sub

’yektlarining  tovar  aylanmasi 

7335,1  mlrd.  so`mni  (o`sish  sur`ati  102,4  %),  shundan  uyushmagan  savdo  tovar 

aylanmasi 1061,8 mlrd. so`m (o`tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan 91,8 %)ni  tashkil 

etdi.  

 

Hududlar kesimida chakana savdo tovar aylanmasi hajmi 

(mlrd. so`m)

  

  

 

 

2018    yilning    shu  davriga  nisbatan  viloyatning  barcha  hududlarida  chakana savdo  tovar  aylanmasining  o`sish  sur`atlari  kuzatilib,  nisbatan  yuqori  o`sish  sur`atlari 

Samarqand 

va Kattaqo’rg’on  shaharlari, Jomboy, Narpay  va Samarqand   tumanlarida 

qayd  etildi. *-

dastlabki ma’lumot 

2516,0

482,2

469,9

251,1

360,4

352,7

300,1

320,9

188,7

323,7

634,9

292,6

488,6

1040,2

245,4

277,0

0,0


500,0

1000,0


1500,0

2000,0


2500,0

3000,0


 

 

SAMARQAND VILOYAT  STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

Chakana savdo tovar aylanmasining o`sish sur`atlari, 

(%) 

(2019 yil 

yanvar-avgust)

 

  

Chakana  savdo  tovar  aylanmasi  tarkibida  yirik  korxonalarning  tovar  aylanmasi hajmi  o`tgan  yilning    mos  davriga  nisbatan    67,9  %  ga  o`sdi  va  1209,3  mlrd.  so`mni 

tashkil qildi. Bu  esa  umumiy  savdo  hajmining 14,2 %  ulushiga  to`g`ri  keldi.  

Kichik tadbirkorlik su

b’yektlarining chakana savdo tovar aylanmasi hajmi statistik   

hisob-kitoblarga  ko`ra,  7335,1  mlrd.  so`mni  tashkil  etib,  2018  yilning  yanvar-avgust 

oylariga  nisbatan  102,4  %  ga  o`sdi.  Viloyat  miqyosida  ushbu  sektorning  jami  chakana 

savdo  tovar  aylanmasidagi  ulushi  85,8  %  ga  teng  kelmoqda.  

 

Chakana savdo tovar aylanmasi tarkibi, 

(%) 

 

                    

 

  

 

Yirik korxonalar 

 

Kichik tadbirkorlik 

 

111,4   

107,3   

106,2   

108,7   

107,2   

106,4   

108,1   

106,4   

106,3   

107,6    107,5   

106,4   

108,1   

106,9    107,0   

107,6   

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Sam

ar

q

and

 s

h.

Kat

taq

o'rg'on

 s

h

.

B

u

lu

n

g'u

r

Jom

b

oy

Is

h

tixon

Kat

taq

o'rg'on

Nar

p

ay

Nurobod

Oq

d

ar

yo

P

ayar

iq

P

as

td

ar

g'om

P

axt

ac

h

i

S

am

ar

q

an

d

U

rgut

T

ayloq

Qo'

sh

rab

ot

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Yirik


korxonalar

Kichik


korxonalar

9,1

90,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Yirik


korxonalar

Kichik


korxonalar

14,2

85,8

2018 yil yanvar-avgust 

2019 yil yanvar-avgust 

 

 

SAMARQAND VILOYAT  STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

 

Chakana savdo aylanmasida  

yirik korxonalar va kichik tadbirkorlikning ulushi, 

(%) 

(

2019 yil yanvar-avgust) 

 

 

 

 

 

 Tahlil 

natijalarga  ko’ra,  chakana  savdo  tovar  aylanmasida  kichik  tadbirkorlik 

sub

’yektlarining  ulushi  bo`yicha  Kattaqo’rg’on  shahri  (99,8  %),  Nurobod  (99,4  %), Bulung’ur (99,4 %),Tayloq (98,8 %), Qo’shrabot (99,2 %) va Narpay (98,9 %) tumanlari 

yetakchilik qilmoqda. 

Chakana  tovar  aylanmasi  tarkibida  yirik  korxonalarning  ulushi  14,2  %  ni  tashkil 

etib, eng katta ulush Samarqand shahrida (37,1 %), Samarqand tumanida (35,3 %) va 

Pastdarg

’om tumanida (5,7 %) kuzatildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,9


99,8

99,4


98,9

97,4


98,8

98,9


99,4

98,1


98,5

94,3


99,0

64,7


97,7

98,8


99,2

37,1


0,2

0,6


1,1

2,6


1,2

1,1


0,6

1,9


1,5

5,7


1,0

35,3


2,3

1,2


0,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

S

a

m

a

rq

a

n

d

 s

h

.

K

at

taq

o

’r

g

’o

n

 sh

Bu

lu

n

g

’u

r

J

o

m

b

o

y

Is

h

tix

o

n

Ka

tt

a

q

o

’r

g

’o

n

Nar

p

a

y

Nu

ro

b

o

d

Oq

d

a

ry

o

P

a

y

a

riq

P

a

s

td

a

rg

’o

m

P

a

x

ta

c

h

i

S

a

m

a

rq

a

n

d

U

rg

u

t

T

a

y

lo

q

Qo

’s

h

ra

b

o

t

Kichik korxona

Yirik korxona

 

 

SAMARQAND VILOYAT  STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

Kichik tadbirkorlik va yirik korxonalarning  

chakana savdo tovar aylanmasidagi hajmi  

(

2019 yil yanvar-avgust) 

 

 

Hudud nomi 

Yirik  

korxonalar   

(mlrd. so`m) O`tgan yilning shu 

davriga nisbatan,  

%da 

Kichik tadbirkorlik 

(mlrd. so`m) O`tgan yilning shu 

davriga nisbatan,  

%da 

  

  

  

  

  

Samarqand 

viloyati 

1209,3 

  167,9    

7335,1 

102,4 

Samarqand  

shahri 

934,5 


197,7  

1581,6 


88,6 

Kattaqo’rg’on 

shahri

 

0,7 


   66,6    

481,5 


107,4 

tumanlar: 

 

  

 

Bulung’ur 2,9 

467,0 105,5 

Jomboy 


2,8 

248,2 107,5 

Ishtixon 

9,5 350,9 104,4 

Kattaqo’rg’on 

4,2 348,5 105,2 

Narpay 


3,4 

296,8 106,9 

Nurobod 


1,8 

319,1 105,8 

Oqdaryo 


3,5 

185,2 104,3 

Payariq 


4,7 

318,9 106,0 

Pastdarg’om 

36,2 

   71,7    598,7 

110,8 


Paxtachi 

3,0 


289,5 


105,3 

Samarqand 

172,6 

  90,4    316,1 

120,9 


Tayloq 

3,0 


242,4 


105,7 

Urgut


 

24,3 


 4,6 m.  

1015,9 


104,9 

Qo’shrabot 

2,2 274,8 106,7 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARQAND VILOYAT  STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

Hududlarda kichik tadbirkorlik sub

’yektlarining  

chakana savdo tovar aylanmasidagi ulushi, 

(%) 

(

2019 yil yanvar-avgust) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kichik  tadbirkorlik  sub

’yektlari

 

chakana    savdo  tovar  aylanmasi  hajmi  yuqori 

bo’lgan  Samarqand  shahri  1581,6  mlrd.  so’m,  Urgut  tumani  1015,9  mlrd.  so’m, 

Pastdarg’om  tumani  598,7  mlrd.  so’m,  Kattaqo’rg’on  shahri  481,5  mlrd.  so’m, 

Bulung’ur  tumani  467,0  mlrd.  so’m,  Ishtixon  tumani  350,9  mlrd.  so’m,  Kattaqo’rg’on 

tumani  348,5 

mlrd.  so’m  va  Samarqand  tumani  316,1  mlrd.  so’mlik  hajm  bilan  

chakana savdo tovar aylanmasining  o'sishiga ijobiy  ta'sir ko’rsatdi. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

62,9

99,8

99,4

98,9

97,4

98,8

98,9

99,4

98,1

98,5

94,3

99,0

64,7

97,7

98,8

99,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

S

a

m

a

rq

a

n

d

 s

h

.

Kat

ta

q

o

'r

g

'o

n

 s

h

.

Bu

lu

n

g

'u

r

J

o

m

b

o

y

Is

h

tix

o

n

Kat

ta

q

o

'r

g

'o

n

Nar

p

a

y

Nu

ro

b

o

d

Oq

d

a

ry

o

P

a

y

a

riq

P

a

s

td

a

rg

'o

m

P

a

x

ta

c

h

i

S

a

m

a

rq

a

n

d

Ur

g

u

t

T

a

y

lo

q

Qo

's

h

ra

b

o

t

 

 

SAMARQAND VILOYAT  STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

 

 

Chakana savdo tovar aylanmasida 

shahar va tumanlarning ulushi, 

(%) 

(

2019 yil yanvar-avgust) 

 

 

 

 

 2019  yil  yanvar-avgust oylarida chakana savdo tovar aylanmasi viloyat bo`yicha 

aholi jon boshiga  2239,1 ming. so`mni tashkil qilib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan  

106,1  %  ga  ko`paydi.  Aholi  jon  boshiga  chakana  savdo  tovar  aylanmasi  2019  yilning 

yanvar-avgust  oylarida    o`tgan    yilga    nisbatan    viloyatning  ayrim    hududlarida    o`sish 

ko`rsatkichlarini  tashkil  etib,  eng  yuqori  ko`rsatkichlar 

Kattaqo’rg’on  shahri   

(5454,8  ming.  so`m),  Samarqand  shahri  (4656,7  ming.  so`m)    va   

Bulung’ur    tumani   

(2561,1 ming. so`m)  hissasiga to`g`ri keldi. 

Shuningdek,  aholi    jon  boshiga  chakana  savdo  tovar  aylanmasi  bo`yicha  eng 

kam  ko`rsatkichlar  Oqdaryo  (1208,0  ming. 

so’m),  Tayloq    (1246,9  ming.  so`m)  va 

Kattaqo’rg’on  (1315,7  ming.  so`m)  tumanlarida  qayd  etilgan.  Ushbu  ko`rsatkich viloyat 

hududlari kesimida quyidagicha ko`rinish olgan: 

 

 

 29,4   

5,6   

2,2   

5,5   

2,9   

4,2   

4,1   

3,2    3,5    3,8   

7,4   

3,4   

5,7   

3,8   

12,2   

2,9   

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

S

a

m

a

rq

a

n

d

 s

h

.

Kat

ta

q

o

'r

g

'o

n

 s

h

.

Oq

d

a

ry

o

Bu

lu

n

g

'u

r

J

o

m

b

o

y

Is

h

tix

o

n

Kat

ta

q

o

'r

g

'o

n

Qo

's

h

ra

b

o

t

Na

rp

a

y

P

a

y

a

riq

P

a

s

td

a

rg

'o

m

P

a

x

ta

c

h

i

S

a

m

a

rq

a

n

d

Nu

ro

b

o

d

U

rg

u

t

T

a

y

lo

q

 

 

SAMARQAND VILOYAT  STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

Aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi 

(

2019 yil yanvar-avgust) 

 

Hududlar nomi 

Ming. so`m 

O`tgan yilning shu 

davriga nisbatan,  

%da 

  

    

Samarqand 

viloyati 

2239,1 

106,1 

Samarqand shahri  

 

4656,7 


109,6 

Kattaqo’rg’on shahri 

5454,8 

105,6 


tumanlar: 

 

 Bulung’ur 

2 561,1 


104,0 

Jomboy 


1490,0 

105,9 


Ishtixon 

1448,1 


104,8 

Kattaqo’rg’on 

1315,7 

104,3 


Narpay 

1432,6 


106,2 

Nurobod 


2174,0 

104,2 


Oqdaryo 

1208,0 


104,3 

Payariq 


1319,5 

105,2 


Pa

stdarg’om 

1827,0 

105,3 


Paxtachi 

2061,7 


104,3 

Samarqand 

1975,1 

105,8 


Urgut 

2092,1 


104,1 

Tayloq 


1246,9 

104,7 


Qo’shrabot 

2148,6 


105,2 

 

 2019  yilning  yanvar-avgust  oylari  mobaynida  chakana  savdo  tovar  aylanmasi tarkibida ovqatlanish tashkilotlarining savdo aylanmasi 2,4 % ni tashkil etib, 205,0 mlrd. 

so`mga  yetdi,  yoki  o`tgan  yilning    mos    davriga  nisbatan    107,2  %  o`sishga  erishildi. 

Bunda  jami savdo aylanmasining 90,5 % ulushi kichik tadbirkorlik sub

’yektlari ulushiga 

to`g`ri kelmoqda. 


 

 

SAMARQAND VILOYAT  STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

   

 Samarqand  viloyatining  

ulgurji savdo tovar aylanmasi 

(2019 yil yanvar-avgust*) 

Joriy  yil  boshidan  viloyat  bo`yicha  ulgurji  savdo  tovar  aylanmasi  3587,6  mlrd. 

so`mni tashkil qildi va 2018 yilning shu davriga nisbatan 107,8 % ga o`sdi. 

Ulgurji savdo tovar aylanmasida eng yuqori hajm kichik tadbirkorlik sub

’yektlariga 

to`g`ri kelib, mazkur hajm 2019 yil yanvar-avgust oylari yakunlariga ko`ra 2 516,7 mlrd. 

so`mni  tashkil  etib,  o`tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  102,4  %  ni  tashkil  etdi.  Ushbu  

sektorning   umumiy ulgurji savdo aylanmasidagi ulushi esa 70,2 % ni tashkil qilmoqda. 

Yirik    korxonalar    esa,  1070,8  mlrd.  so`mni  tashkil  etib,  o`tgan  yilning  shu    davriga  

nisbatan


 

22,9 % ga  o`sdi. 

    

 

 

Ulgurji savdo tovar aylanmasida 

 yirik va kichik korxonalarning ulushi, 

(%) 

 

 

 

 *-

dastlabki ma’lumot 

 

  

Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo  

statistikasi bo

’limi 

Tel.:71-230-85-23  

66-235-65-80 

 

26,2


73,8

2018 yil


yanvar-avgust

Yirik


korxonalar

Kichik


korxonalar

29,8


70,2

2019 yil


yanvar-avgust

Yirik


korxonalar

Kichik


korxonolar


Download 1.16 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling