San marcos 1: 7 jaꞌ scꞌoplal LI cajvaltic


Download 309.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana29.12.2019
Hajmi309.01 Kb.
  1   2   3   4   5

SAN MARCOS 1:1

1

SAN MARCOS 1:7JAꞌ SCꞌOPLAL LI CAJVALTIC

JESUCRISTO LI LA STSꞌIBA LI

MARCOSE

Jaꞌ scꞌoplal ti lic yal scꞌop Dios li Juan li iyacꞌ ta ichꞌel joꞌe

(Mt. 3.1–12; Lc. 3.1–9, 15–17; Jn. 1.19–28)

1

Jaꞌ jech ilic li lequil achꞌ cꞌope, jaꞌ ti chijcolutic tasventa li Cajvaltic Jesucristoe, jaꞌ li Snichꞌon Diose.

2

Jaꞌ la stsꞌiba comel Isaías li iyal scꞌop Dios ta voꞌone, tibaꞌi ta xtal jun yajtacbalal li Diose ti ta xalbe scꞌoplal ti ta

xtal li Cajvaltique. Jech tsꞌibabil:

“Baꞌi ta jtac batel li cajtacbalale.

Jaꞌ ta xalbe crixchanoetic ti chabate yoꞌ jech chayichꞌic ta

mucꞌ”, xut Snichꞌon li Diose.

3

Jaꞌ yuꞌun chlic jun jchiꞌiltic ta israelal.Tsots chal ta taqui jamaltic ti chtal li Cajvaltique.

Jaꞌ yuꞌun ta xal nojtoc:

“Ictaic scotol li cꞌustic chopol chapasique.

Ichꞌbeic ta mucꞌ li scꞌope”,

xi chalbe li jchiꞌiltactique, xi la stsꞌiba li Isaíase.

4

Jaꞌ yuꞌunli Juan li te ta taqui jamaltique lic yal ti ta xacꞌbe yichꞌic joꞌ

li buchꞌutic chictaic li cꞌustic chopol ta spasique yoꞌ jech ta

spasbatic perton yuꞌun smulic yuꞌun li Diose.

5

Ba yaꞌibeicscꞌop Juan scotol li jchiꞌilcutic ta israelale li te nacalic ta

Judea balumile, schiꞌuc li buchꞌutic te nacalic ta jteclum

Jerusalene. Li buchꞌutic jamal iyalic ta stojol Juan li cꞌu sba

smulique, iꞌacꞌbat yichꞌic joꞌ yuꞌun li Juane li te ta ucꞌum

Jordane.

6

Li scꞌuꞌ li Juane jaꞌ jalbil tsotsil cameyo. Li schucschꞌute nucul. Li sveꞌele xcꞌajben schiꞌuc spom mucꞌta

pom.


7

Li Juane jech iyalbe li jchiꞌilcutic ta israelale:SAN MARCOS 1:8

2

SAN MARCOS 1:15

―Oy to buchꞌu tsꞌacal ta xtal, jaꞌ más tsots yabtel

yichꞌoj. Li joꞌone muc bu tsots cabtel quichꞌoj. Mu cꞌusi xuꞌ

cuꞌun ta jcolta o. Acꞌo mi slocꞌbeel xonob, mu xuꞌ chcaꞌi

yuꞌun mu cꞌusi xitun o.

8

Li joꞌone jaꞌ noꞌox laj cacꞌboxucavichꞌic joꞌ. Yan li buchꞌu tsꞌacal ta xtale jaꞌ chacꞌ avichꞌic

li Chꞌul Espíritue ―xut.Jaꞌ scꞌoplal ti laj yichꞌ joꞌ li Jesuse

(Mt. 3.13–17; Lc 3.21–22)

9

Cꞌalal yacal ta xacꞌanbe yichꞌ joꞌ li jchiꞌiltac li Juane,jaꞌ o ilocꞌ batel ta jteclum Nazaret li ta Galilea balumil li

Jesuse. Te icꞌot ta ucꞌum Jordán, te iꞌacꞌbat yichꞌ joꞌ eꞌuc

yuꞌun li Juane.

10

Cꞌalal ilocꞌ ta ucꞌum li Jesuse, iyil ta ora tiijam li vinajele. Iyil iyal talel ta sba li Chꞌul Espíritue, coꞌol

schiꞌuc jcot jculajteꞌ yilel. Jech iyichꞌ o li Chꞌul Espíritue.

11

Li Diose icꞌopoj talel ta vinajel, jech laj yal:―Joꞌot Jnichꞌonot, toj cꞌuxot ta coꞌon. Ximuybaj noꞌox

avuꞌun ―xut.Jaꞌ scꞌoplal ti taꞌox sloꞌlo Jesús li banquilal pucuje

(Mt. 4.1–11; Lc. 4.1–13)

12

Cꞌalal laj xaꞌox yichꞌ joꞌ li Jesuse, iꞌacꞌbat snaꞌyuꞌun li Chꞌul Espíritu ti acꞌo batuc ta taqui jamaltique.

13

Chaꞌvinic cꞌacꞌal te ijocꞌtsaj ta taqui jamaltic. Jaꞌ noꞌoxte oy teꞌtical chonetic. Li banquilal pucuje, jaꞌ li Satanase,

tal sloꞌlo Jesús ti yaloje, pero li Jesuse icoltaat yuꞌun li

yajꞌangeltac Dios ti cꞌu sjalil te oye.

Jaꞌ scꞌoplal ti te la sliques yabtel ta Galilea balumil li Jesuse

(Mt. 4.12–17; Lc. 4.14–15)

14

Cꞌalal ochem xaꞌox ta chuquel li Juane, li Jesuse ibatta Galilea balumil. Ba yalbe yaꞌiic li jchiꞌilcutic ta israelal

li lequil achꞌ cꞌope.

15

Jech laj yal:SAN MARCOS 1:16

3

SAN MARCOS 1:22―Ista xa scꞌacꞌalil chasventainic li Diose. Ictaic scotol

li cꞌustic chopol chapasique, chꞌunic li lequil achꞌ cꞌop ti

laj cale ―xi li Jesuse.

Jaꞌ scꞌoplal ti laj yicꞌ ta yajchanbalajeltac chanvoꞌ jtsac‐

choyetic li Jesuse

(Mt. 4.18–22; Lc. 5.1–11)

16

Li Jesuse ixanav batel ta tiꞌtiꞌnab li te ta Galileabalumile. Iyil te chaꞌvoꞌ jchiꞌilcutic ta israelal, Simón

schiꞌuc yitsꞌin, li Andrés sbie. Te yaquic tstiqꞌuel ochel

snutiꞌic li stsacobil schoyic ta nab yuꞌun ta stsaquic choy,

yuꞌun jaꞌ yabtelic.

17

Li Jesuse jech laj yalbe:―Laꞌ chiꞌinicun batel, chajeltabeic la avabtelique. Cha-

jchanubtasic li cꞌu sba chba asaꞌbecun talel crixchanoe-

tique ―xut.

18

Laj yictaic ta ora li yabtelique, la schiꞌinic batel liJesuse.

19

Cꞌalal ijelavic batel jutuc li Jesuse schiꞌuc lichaꞌvoꞌique, iyil te oy yan chaꞌvoꞌ jchiꞌilcutic, Jacobo

schiꞌuc li yitsꞌine, jaꞌ li Juan sbie. Jaꞌ snichꞌnab li Zebedeoe.

Te tiqꞌuilic ta yut canava schiꞌuc li stotique yuꞌun yacal

ta slutꞌilanic li snutiꞌic li stsacobil schoyique yuꞌun jatem.

20

Iꞌiqꞌueic yuꞌun li Jesuse. Te laj yictaic ta ora li stotiqueschiꞌuc li scanavaique, jaꞌ la schiꞌinic batel li Jesuse. Li

totile te icom ta canava schiꞌuc li svinictaque.Jaꞌ scꞌoplal ti icol yuꞌun Jesús jun vinic ti ochem pucujetic ta

yoꞌone

(Lc. 4.31–37)

21

Icꞌotic ta jteclum Capernaum. Li ta scꞌacꞌalil tajcuxcutique, iꞌoch Jesús ta schꞌulnaic li jchiꞌiltacutic ta is-

raelale, te ichanubtasvan.

22

Li jchiꞌiltacutique toj chꞌayelnoꞌox yoꞌonic ta sventa ti cꞌu sba ichanubtasvane. Toj lec

ichanubtasvan yuꞌun lec snaꞌ li cꞌusi ta scꞌan li Diose. Muc

bu jech ichanubtasvan jech chac cꞌu chaꞌal li jchiꞌilcutic li


SAN MARCOS 1:23

4

SAN MARCOS 1:34buchꞌutic spꞌisoj sbaic ta jchanubtasvanej ta smantaltac

li Diose.

23

Te oy jun jchiꞌilcutic ta chꞌulna ti ochempucujetic ta yoꞌone. Tsots icꞌopoj, jech laj yalbe li Jesuse:

24

―Jesús, joꞌot li liquemot talel ta Nazarete, ¿cꞌu chaꞌaltal aticꞌ aba ta jtojolcutic? ¿Mi yuꞌun tal atacuncutic batel

li yoꞌ bu chquichꞌcutic o vocole? Xacojtaquin buchꞌuot.

Joꞌot Snichꞌonot li Diose, joꞌot ti muꞌyuc amule ―xut.

25

Li Jesuse la spajes li pucujetic ti te schꞌamunojbeic yeli vinique, jech laj yalbe:

―Anchanic, locꞌanic batel ta yoꞌon li vinique ―xut.

26

Li pucujetique la stupꞌbeic yicꞌ li vinique. Toj tsotsiꞌavanic, iloqꞌuic ta yoꞌon li vinique.

27

Toj chꞌayel noꞌoxyoꞌonic scotol li crixchanoetique. Jech laj yalbe sbaic:

―¿Buchꞌu ti liꞌ taleme? Muc bacꞌne xquiltic li a sba

la spase. Oy sjuꞌel. Xuꞌ yuꞌun ta sloqꞌues li pucujetique,

chꞌunbil smantal ―xut sbaic.

28

Li cꞌusi la spas li Jesuse ipuc scꞌoplal ta ora ta spꞌejelGalilea balumil.

Jaꞌ scꞌoplal ti icol yuꞌun Jesús li smeꞌniꞌ li Pedroe

(Mt. 8.14–15; Lc. 4.38–39)

29

Cꞌalal ilocꞌ ta chꞌulna li Jesús schiꞌuc Jacobo schiꞌucJuan, ibatic ta snaic Simón schiꞌuc Andrés.

30

Li smeꞌniꞌli Simone te puchꞌul ta stem yuꞌun ip ta cꞌocꞌ. Laj yalbeic

Jesús li cꞌusi ip chaꞌi li jchamelajele.

31

Li Jesuse inopoj bata stem li jchamelajele, la stsacbe scꞌob, la snit liquel. Itupꞌ

ta ora li scꞌacꞌale, lic macꞌlanvanuc.Jaꞌ scꞌoplal ti la scoltaan ep jchamelajeletic li Jesuse

(Mt. 8.16–17; Lc. 4.40–41)

32

Cꞌalal xtupꞌet xaꞌox li osile, laj yiqꞌuic talel ta stojolJesús ep jchamelajeletic schiꞌuc ep li buchꞌutic ochem

pucuj ta yoꞌonique.

33

Te tsobol icꞌotic ta tiꞌna scotol licrixchanoetique.

34

Li Jesuse la scoltaan li jchamelajele-tique. Cꞌusiuc noꞌox chamelal ip chaꞌiique laj coluc yuꞌun

SAN MARCOS 1:35

5

SAN MARCOS 1:43scotol. Schiꞌuc la sloqꞌuesan scotol li pucujetic li ochem

ta yoꞌonic li crixchanoetique. Mu xꞌaqꞌue cꞌopojicuc yuꞌun

Jesús li pucujetique yuꞌun snaꞌojic ti jaꞌ li Snichꞌon li Diose.

Jaꞌ scꞌoplal ti laj yal scꞌop Dios ta Galilea balumil li Jesuse

(Lc. 4.42–44)

35

Ta yocꞌomal icꞌ to ilic li Jesuse, ilocꞌ batel, ibat li yoꞌbu muꞌyuc crixchanoetique. Te ba sta ta naꞌel Dios.

36

LiSimón schiꞌuc li schiꞌiltaque ba saꞌic li Jesuse.

37

Cꞌalalistaique, jech laj yalbeic:

―Chasaꞌic scotol li crixchanoetique ―xutic.

38

Itacꞌav li Jesuse:―Batic li ta jujun jteclum li liꞌ noꞌox nopole. Yuꞌun chba

calbe yaꞌiic li jchiꞌiltactic ti ista xa scꞌacꞌalil ta xventainatic

yuꞌun li Diose, yuꞌun jaꞌ cabtel ti tacbilun talel liꞌi ―xi.

39

Ibat schiꞌuc li yajchanbalajeltac ta scotol chꞌulnaeticta Galilea balumile. Ba yal ti ista xa scꞌacꞌalil ta xven-

tainatic yuꞌun li Diose. La sloqꞌuesan nojtoc li pucujetic

li ochem ta yoꞌonic li crixchanoetique.

Jaꞌ scꞌoplal ti icol yuꞌun Jesús jun vinic ti tsacbil ta cꞌaꞌel

chamele

(Mt. 8.1–4; Lc. 5.12–16)

40

Ital ta stojol Jesús jun jchiꞌilcutic ta israelal tsacbil tacꞌaꞌel chamel. La squejan sba ta stojol li Jesuse. Ta sloqꞌuel

yoꞌon jech laj yalbe:

―Mi xacꞌan xacoltabun li jchamele, coltaun. Jnaꞌoj ti

scotol xuꞌ avuꞌune ―xi li vinique.

41

Li Jesuse la scꞌuxubin li jchamelajele. Laj yacꞌbe scꞌobta sba, jech laj yalbe:

―Ta jcolta la achamele. Colan chaꞌa ―xut.

42

Icol ta ora.43

Li Jesuse tsots laj yalbe mantal li

vinique, jech laj yalbe:


SAN MARCOS 1:44

6

SAN MARCOS 2:744

―Mu me buchꞌu xavalbe ti la jcoltaote. Jaꞌ noꞌox ba

acꞌ aba ta ilel ta stojol li palee. Acꞌbo li smoton Dios jech

chac cꞌu chaꞌal yaloj onoꞌox li Moisés ta voꞌonee, jaꞌ ta

snaꞌic o li jchiꞌiltactic ti icol xa la achamele ―xut.

45

Ilocꞌ li vinique pero lic spuquin batel ti icoltaat yuꞌunli Jesuse. Ta scoj ti ipuquij scꞌoplal ti icoltavan li Jesuse,

jaꞌ yuꞌun ta mucul xa ta xꞌoch ba li ta jteclumetique. Te

noj oy li bu muꞌyuc crixchanoe. Pero ep crixchanoetic ba

staic li Jesuse, buyuc noꞌox liquemic talel.

2

Jaꞌ scꞌoplal ti icol yuꞌun Jesús jun vinic li muꞌyuc yipal jun

yoc scꞌobe

(Mt. 9.1–8; Lc. 5.17–26)

1

Cꞌalal iꞌechꞌ xaꞌox jayib cꞌacꞌale, isut batel ta Caper-naum li Jesús schiꞌuc li yajchanbalajeltaque. Li crixcha-

noetique iyaꞌiic ti te oy li ta schꞌomna li Jesuse.

2

La stsob


sbaic batel ta ora li yoꞌ bu oy li Jesuse. Mu xa xꞌochic o

ta yut na, tsinilic cꞌalal ta tiꞌna. Li Jesuse laj yal li scꞌop

Diose.

3

Te qꞌuechbil talel ta stojol Jesús jun vinic ti muꞌyucyipal jun yoc scꞌobe. Chanvoꞌ yajval la sqꞌuechic talel.

4

Muxuꞌ xꞌochic li yoꞌ bu oy li Jesuse yuꞌun stsinoj sbaic tajmec

ochel li crixchanoetique. Te imuyic ta jolna yuꞌun pachꞌal

li jolnae. La sjomic jutuc li jolnae yoꞌ xuꞌ ta schechic yalel

li jchamelajele. Te icꞌot yuꞌunic li yoꞌ bu oy li Jesuse.

5

Cꞌalal iyil Jesús ti schꞌunojic ti oy sjuꞌele, jech laj yalbeli jchamelajele:

―Jnichꞌon, pasbilot xa perton yuꞌun la amule ―xut.

6

Te chotolic jayvoꞌ li buchꞌutic spꞌisoj sbaic ta jchanub-tasvanej ta smantaltac li Diose. Jech la snop ta yoꞌonic:

7

“¿Cꞌu chaꞌal jech ta xal li vinique? Ta spꞌis sba ta Dios.Muc buchꞌu xuꞌ chispasbutic perton yuꞌun jmultic, jaꞌ

SAN MARCOS 2:8

7

SAN MARCOS 2:14noꞌox Dios stuc”, xi ta yoꞌonic.

8

Li Jesuse sqꞌueloj li cꞌusila snop ta yoꞌonique, jech laj yalbe:

―¿Cꞌu chaꞌal ti chanopic jeche? ―xi li Jesuse―.

9

Ta

melel buchꞌuuc noꞌox xuꞌ ta xal: “Pasbilot xa pertonyuꞌun amul”, ti xie, yuꞌun mu vocluc ta alel. Jech nojtoc

mu vocluc ta alel: “Lican, xanavan”, ti xijchie. Pero

jaꞌ scꞌan chaqꞌuelic mi melel ta xcꞌot ta pasel yuꞌun li

buchꞌu jech ta xale.

10

Joꞌone laj cal xa ti pasbil xa pertonyuꞌun li smul li vinique. Qꞌuelic me li cꞌusi ta jpas li

avie yoꞌ jech chanaꞌic o ti joꞌon noꞌox ta jpasbe perton

yuꞌun smulic li crixchanoetic liꞌ ta balumile, joꞌon li coꞌol

crixchanoutique ―xi li Jesuse.

Li Jesuse jech laj yalbe li jchamelajele:

11

―Joꞌon chacalbe, lican, ichꞌo batel la apope, batan taana ―xut.

12

Ilic ta ora li jchamelajele, laj yichꞌ batel li spope, ilocꞌbatel ta stojol scotolic. Cꞌalal iyilic li crixchanoetique, toj

chꞌayel noꞌox yoꞌonic. Laj yalic coliyal Dios ta sventa ti

jech yacꞌojbe sjuꞌel jun vinique. Jech laj yalbe sbaic:

―Muc bu quilojtic ti oy buchꞌu jech sjuꞌele ―xiic.Jaꞌ scꞌoplal ti iꞌiqꞌue ta yajchanbalajel Jesús li Levie, jaꞌ li

Mateo sbi nojtoque

(Mt. 9.9–13; Lc. 5.27–32)

13

Ichaꞌbat nojtoc ta tiꞌnab schiꞌuc li yajchanbalajeltacli Jesuse. Toj ep crixchanoetic la stsob sbaic ta stojol li

Jesuse. Te lic chanubtasvanuc.

14

Cꞌalal ijelav batel liJesuse, te iyil Leví, jaꞌ snichꞌon Alfeo. Te chotol ta schotleb

li yoꞌ bu ta stoj spatanic li crixchanoetique. Jech iꞌalbat

yuꞌun li Jesuse:

―Laꞌ chiꞌinun batel ―xut.

Li Levie la schiꞌin batel li Jesuse.


SAN MARCOS 2:15

8

SAN MARCOS 2:2015

Tsꞌacal to cꞌalal te ta xveꞌ ta mexa ta sna Leví li

Jesuse, te oy nojtoc ep jtsobpatanetic schiꞌuc li buchꞌu-

tic ti toj chopol cuxulique, yuꞌun te schiꞌuquic talel

li Jesuse schiꞌuc li yajchanbalajeltaque. Te coꞌol la

schiꞌinic ta chotlej ta mexa li Jesuse schiꞌuc li yajchan-

balajeltaque.

16

Te oyic nojtoc jayvoꞌ li buchꞌutic spꞌisojsbaic ta jchanubtasvanej ta smantaltac li Diose schiꞌuc

jayvoꞌ jfariseoetic. Iyilic ti coꞌol ta xveꞌ Jesús schiꞌuc li

jtsobpatanetique schiꞌuc li jpasmuliletique. Jaꞌ yuꞌun laj

yalbeic li yajchanbalajeltac li Jesuse:

―¿Cꞌu chaꞌal ta schiꞌin ta veꞌel li jtsobpatanetic schiꞌuc

li jpasmuliletic la avajchanubtasvanejique? ―xutic.

17

Li Jesuse iyaꞌi li cꞌusi iyalique, jech itacꞌav:―Li buchꞌutic muc bu ipique mu scꞌanic poxtael. Jaꞌ

noꞌox ta scꞌanic poxtael li buchꞌutic ipique. Li joꞌone

maꞌuc tal jsaꞌ li buchꞌutic muꞌyuc smulic ti yalojique. Jaꞌ

tal jsaꞌ li jpasmuliletique ―xi li Jesuse.Jaꞌ scꞌoplal ti ijacꞌbat Jesús cꞌu chaꞌal mu xicta yiximic li

yajchanbalajeltaque

(Mt. 9.14–17; Lc. 5.33–39)

18

Cꞌalal jaꞌ o yictaoj yiximic li yajchanbalajeltac li Juaneschiꞌuc li yajchanbalajeltac li jfariseoetique, oy buchꞌutic

tal sjacꞌbeic li Jesuse:

―Yictaoj yiximic li yajchanbalajeltac li Juane schiꞌuc li

yajchanbalajeltac li jfariseoetique. ¿Cꞌu chaꞌal mu xicta

yiximic eꞌuc la avajchanbalajeltaque? ―xutic.

19

Itacꞌav li Jesuse:―Cꞌalal yacal nupunele, te oy li jnupunel quereme, jaꞌ

yuꞌun mu xuꞌ ta xicta yiximic li yutsꞌ yalaltac li jnupunel

quereme yuꞌun te to schiꞌuquic.

20

Jaꞌ noꞌox jechic eꞌucli cajchanbalajeltaque, mu jechuc o smelol ti ta xicta

yiximique yuꞌun liꞌ to jchiꞌuquique. Jaꞌ to mi icꞌot scꞌacꞌalilSAN MARCOS 2:21

9

SAN MARCOS 2:27ti chismilic li buchꞌutic chiscontrainique, jaꞌ to xuꞌ ta xicta

yiximic li cajchanbalajeltaque.

21

’Li buchꞌu ta schꞌun li cꞌusi ta xcale, persa ta xictali cꞌusi schꞌunoj toꞌox ti jech ta xcol o ti yaloje. Persa ta

sloqꞌuel yoꞌon ta schꞌun li cꞌusi ta xcale yoꞌ jech ta xcol o.

Jech chac cꞌu chaꞌal li buchꞌu ta xpacꞌomaje, mu spacꞌ ta

achꞌ pocꞌ ti muc toꞌox bu mutseme, yuꞌun mi imutse, ta

xjat más li poco poqꞌue.

22

Jech nojtoc li achꞌ yaꞌlel tsꞌusubti ta xa xpajube, muc buchꞌu ta schꞌol ta poco yav li pasbil

ta nucule. Mi jech ta spasique, cꞌalal ta xvocan stuc li yaꞌlel

tsꞌusube, ta xtꞌom li yave. Altic ta xmal scotol li yaꞌlel

tsꞌusube. Li yave altic ta xchꞌay. Li achꞌ yaꞌlel tsꞌusub ti

ta xa xpajube, jaꞌ scꞌan ti ta achꞌ yav ta xichꞌ chꞌolele ―xi

li Jesuse.Jaꞌ scꞌoplal ti isaꞌbat smulic li yajchanbalajeltac Jesús ta scoj

ti la scꞌasic jaychex trigo li ta scꞌacꞌalil ta xcuxique

(Mt. 12.1–8; Lc. 6.1–5)

23

Cꞌalal jaꞌ o scꞌacꞌalil ta jcuxtique, te ijelavic ta be tatrigotic schiꞌuc li yajchanbalajeltac li Jesuse. Li yajchan-

balajeltaque la scꞌasic jaychex trigo.

24

Iꞌileic yuꞌun jayvoꞌjfariseoetic, jech iꞌalbat li Jesuse:

―Qꞌuelavil. ¿Cꞌu chaꞌal ta spasic la avajchanbalajeltac

li cꞌusi mu xuꞌ jpastic li ta scꞌacꞌalil ta jcuxtique? ―xutic.

25

Itacꞌav li Jesuse:―Aqꞌuelojic ta scꞌop Dios li cꞌusi la spas li David li cꞌalal

iviꞌnajic schiꞌuc li schiꞌiltac ta xanbale.

26

Te icꞌotic tachꞌulna li cꞌalal jaꞌ o ochem ta banquilal pale li Abiatare.

Li Davide la sveꞌ li pan li te oy ta ba mexa ta sventa smoton

li Diose. Acꞌo mi yaloj Dios ti jaꞌ noꞌon xuꞌ ta sveꞌic li

paleetique, pero la sveꞌic schiꞌuc li schiꞌiltac li Davide.

Pero muc bu sta o smul ti jech la spase ―xi li Jesuse.

27

Jech laj yal nojtoc li Jesuse:SAN MARCOS 2:28

10

SAN MARCOS 3:6―Li Diose laj yacꞌbutic jun cꞌacꞌal sventa ta jcuxtic.

Maꞌuc laj yacꞌ ta sventa ti chucbilutic o ta schabiel li

cꞌacꞌale.

28

Joꞌon li coꞌol crixchanoutique, joꞌon yajvalun liscꞌacꞌalil ti ta jcuxtique. Joꞌon chcal li cꞌustic xuꞌ ta pasele

―xi li Jesuse.

3

Jaꞌ scꞌoplal ti icol yuꞌun Jesús jun vinic li smochꞌoj sba

sbicꞌtaltac jun scꞌobe

(Mt. 12.9–14; Lc. 6.6–11)

1

Iꞌoch Jesús schiꞌuc li yajchanbalajeltac ta jun schꞌul-naic li jchiꞌiltacutic ta israelale. Te oy jun jchiꞌilcutic ti

smochꞌoj sba sbicꞌtaltac jun scꞌobe.

2

Te oyic eꞌuc jayvoꞌjfariseoetic. Te sqꞌuelojic mi ta xcoltavan Jesús li ta

scꞌacꞌalil ta jcuxcutique yuꞌun tscꞌan tsaꞌbeic smul.

3

Li

Jesuse jech laj yalbe li vinic ti smochꞌoj sba sbicꞌtaltac junscꞌobe:

―Laꞌ vaꞌlan liꞌ ta oꞌlole ―xut.

4

Li Jesuse jech la sjacꞌbe li jfariseoetic li te oyique:―Li scꞌacꞌalil ta jcuxtique, ¿cꞌusi yaloj Dios ti acꞌo

jpastique? ¿Mi xuꞌ ta jpastic li cꞌusi leque, mi jaꞌ ta jpastic

li cꞌusi chopole? ¿Mi chijcoltavan, mi chijmilvan? ―xut.

Muc bu xtacꞌavic.

5

Li Jesuse iꞌilin ta stojolic lijfariseoetic li te oyic ta jujot xocone, yuꞌun chopol iyaꞌi

ti toj tsots li yoꞌonique. Jech laj yalbe li vinic ti smochꞌoj

sba sbicꞌtaltac jun scꞌobe:

―Tuqꞌuibtasano li sbicꞌtaltac acꞌobe ―xut.

La stuqꞌuibtasan li sbicꞌtaltac scꞌobe, icol ta ora li scꞌobe.

6

Iloqꞌuic batel li jfariseoetique. Ba scꞌoponbeic li svinictacli Herodese yuꞌun ta snopbeic scꞌoplal Jesús ti cꞌu sba xuꞌ

tsmilique.Jaꞌ scꞌoplal ti la stsob sbaic epal crixchanoetic ta tiꞌnabe

SAN MARCOS 3:7

11

SAN MARCOS 3:177

Li Jesuse ibat ta tiꞌnab schiꞌuc li yajchanbalajeltaque.

Pero te tijil ibatic epal crixchanoetic li liquemic talel

ta Galilea balumil schiꞌuc li ta Judea balumile.

8

Oy

buchꞌutic liquemic talel ta jteclum Jerusalén schiꞌuc taIdumea balumil. Schiꞌuc oy buchꞌutic liquemic talel ta

jot ucꞌum Jordán, schiꞌuc ta yosilal li chib jteclum, Tiro

schiꞌuc Sidón. Yuꞌun iyaꞌiic ti oy ep cꞌustic la spas li Jesuse,

jaꞌ yuꞌun toj ep crixchanoetic tal sqꞌuelic.

9

Li Jesuse jechlaj yalbe li yajchanbalajeltaque:

―Nopojesic talel junuc canava, te chiꞌoch cꞌalal mi

chisnetꞌic li epal crixchanoetique ―xut.

10

Yuꞌun ep xa crixchanoetic icolic yuꞌun li Jesuse, jaꞌyuꞌun scotol jchamelajeletic ta xnetꞌvanic yuꞌun ta scꞌan

ta spiquic li Jesuse.

11

Cꞌalal laj yilic Jesús li pucujetic liochemic ta yoꞌonic li crixchanoetique, jliquel laj quejiuc

yuꞌun ta stojol Jesús li crixchanoetic ti bu ochemic ta

yoꞌonique. Tsots icꞌopojic, jech laj yalic:

―Joꞌot Snichꞌonot Dios ―xiic.

12

Li Jesuse tsots laj yalbe li pucujetique ti mu me xalicti jaꞌ Snichꞌon li Diose.

Jaꞌ scꞌoplal ti la stꞌuj lajchavoꞌ yajchanbalajeltac li Jesuse

(Mt. 10.1–4; Lc. 6.12–16)

13

Tsꞌacal to imuy batel ta vits li Jesuse. Laj yicꞌ batelli buchꞌutic tscꞌan chicꞌ batel stuc li Jesuse.

14

La stꞌujlajchavoꞌ jchiꞌilcutic ta schiꞌin o, schiꞌuc ta stac batel ta

spuquel li scꞌope.

15

Laj yacꞌanbe stsatsal sjuꞌelic ti tascoltaanic li jchamelajeletique schiꞌuc ta sloqꞌuesanic li

pucujetic ta yoꞌonic li crixchanoetique.

16

Li lajchavoꞌviniquetic li la stꞌuj li Jesuse, jaꞌic sbiic liꞌi: La stꞌuj Simón,

jaꞌ Pedro laj yacꞌbe sbi.

17

Schiꞌuc Jacobo snichꞌon Zebedeo.Schiꞌuc yitsꞌin li Jacoboe, jaꞌ Juan sbi. Jaꞌ Boanérges

iꞌacꞌbat sbiic yuꞌun li Jesuse, yuꞌun li Jacobo schiꞌuc liSAN MARCOS 3:18

12

SAN MARCOS 3:26Juane jaꞌ jechic jech chac cꞌu chaꞌal li chauc ti ta jpꞌel

noꞌox ora ta xlebuje, yuꞌun tscꞌan chaqꞌuic vocol ta ora.

18

La stꞌuj nojtoc Andrés, schiꞌuc Felipe, schiꞌuc Bartolomé,schiꞌuc Mateo, schiꞌuc Tomás, schiꞌuc otro jun Jacobo,

jaꞌ snichꞌon Alfeo. Schiꞌuc Tadeo, schiꞌuc Simón ti la

schiꞌin toꞌox li jcananeoetique.

19

Schiꞌuc Judas Iscariote,li buchꞌu tsꞌacal to iyacꞌ ta cꞌabal li Jesuse.

Jaꞌ scꞌoplal ti laj yalic ti ta sjuꞌel banquilal pucuj ta sloqꞌuesDownload 309.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling