Sanoat tarmoqlarini boshqarish


Download 1.22 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/7
Sana22.05.2020
Hajmi1.22 Mb.
#109162
  1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida mashinasozlik korxonalarida innovatsion faoliyatni samarali rivojlantirish
1navzu, AT, AT, AT, 4 seminar, 4 seminar, Dinshunoslik 2seminar mashg'ulot, Янги Граф органайзерлар, seminar1, 59, 4, 4, Ko'p xalqali aromatik uglevodorod, 1-amaliyot

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM 

VAZIRLIGI 

TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA  UNIVERSITETI 

“SANOAT TARMOQLARINI BOSHQARISH” FAKULTETI 

“IQTISODIYOT VA MARKETING” KAFEDRASI 

                                        

                                                     “HIMOYAGA TAVSIYA ETILDI” 

                “Iqtisodiyot va marketing” kaf. mudiri 

______________prof.M.A.Maxkamova 

“______”  “_____________” 2014 y. 

 

 

 

 

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA 

MASHINASOZLIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI 

SAMARALI RIVOJLANTIRISH 

mavzuida yozilgan 

BITIRUV MALAKAVIY ISHI 

 

 

 

            BAJARDI:                                                  3-10 Mr guruh talabasi 

Nuriddinov A.U. 

                 ILMIY RAHBAR:                                       dots.Xashimova S.N. 

 

 

 

 

TOSHKENT – 2014 y. 

 

 MUNDARIJA 

KIRISH……………………………………………………………….. 1BOB. 

IQTISODIYOTNI 

 

MODERENIZATSIYALASH 

SHAROITIDA 

SANOAT 

KORXONALARIDA 

MARKETING 

FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI 1.1 

SANOAT 

KORXONALARIDA 

MARKETING 

FAOLIYATINI 

TASHKILIY ASOSLARI…………………………………………………… 1.2 

ISHLAB  CHIQARISH  SOHALARIDA  MARKETING  FAOLIYATINI 

TASHKIL ETISHNING O‘ZIGA HOS XUSUSIYATLARI……………… 

15 

1.3 

ISHLAB  CHIQARISH  SOHALARIDA        MARKETING  FAOLIYATINI 

TASHKIL ETISHNING XORIJ TAJRIBASI…………………………….. 

29 BOB.  “TEXNOLOG-METALIZ”  MASULYATI  CHEKLANGAN 

JAMIYATINING MARKETING FAOLIYATINI TAHLILI 

37 

2.1 

TENOLOG-METALIZ 

MASULYATI 

CHEKLANGAN 

JAMIYAT 

FAOLIYATI TAHLILI…………………………………………………….. 

37 

2.2 

TEXNOLOG-METALIZ 

MASULYATI 

CHEKLANGAN 

JAMIYAT 

MARKETING BO‘LIMI FAOLIYATI TAHLILI…………………………. 

43 

2.3.TEXNOLOG-METALIZ 

MASULYATI 

CHEKLANGAN 

JAMIYAT 

MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI HOLATI TAHLILI…………………. 

52 BOB.  “TEXNOLOG-METALIZ”  MASULYATI  CHEKLANGAN  

JAMIYAT    MARKETING    FAOLIYATINI  TASHKIL  ETISH 

SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI…………………. 

58 

3.1 

ISHLAB  CHIQARISH  SOHALARIDA  MARKETING  FAOLIYATINI 

TASHKIL ETISH STRATEGIK REJALARI………………………………. 

58 

3.2 

MARKETING  KOMMUNIKATSIYA  SAMARADORLIGINI  OSHIRISH 

YO‘NALISHLARI………………………………………………………….. 

 

68 

XULOSA…………………………………………………………………. 

76 

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI………………….. 

80 

 

 

 KIRISH 

Mavzuningdolzarbligi. 

Milliyiqtisodiyotniboshqarishdasodirbo‘ladigano‘zgarishlarvaqaytatashkilqilinish

lar, 

odatda, 


marketingniboshqarishsohasigahamta’sirkuchiniko‘rsatadi. 

Chunonchi, 

milliyiqtisodiyottarmoqlariniboshqarishningterritorialprinsipio‘zigaxosmarketings

trukturasinitashkiletishnitalabetsa, 

tarmoqlardoirasidagiboshqarishesabutunlayboshqasinitaqazoetadi. 

Yurtimizdaqabulqilingan 

2011-2015-

yillardasanoatniustuvordarajadarivojlantirishdasturivaishlabchiqarishnimoderniza

tsiyaqilish, 

texnikvatexnologikyangilashgadoirtarmoqdasturlariningizchilamalgaoshirilishinat

ijasidasanoattarkibidayuqoriqo‘shimchaqiymatgaegabo‘lgan, 

raqobatdoshmahsulotlartayyorlayotganqaytaishlashtarmoqlariningo‘rnitoboraortib

bormoqda. 

Bugungikundamamlakatimizdaishlabchiqarilayotgansanoatmahsulotlarining 

78 

foizdanortig‘Iaynanana  

Shutarmoqlarhissasigato‘g‘rikelmoqda. 

2013-

yildayuqoritexnologiyalargaasoslanganmashinasozlikvametallniqaytaishlashsanoati  121  foizga,qurilishmateriallarisanoati  113,6  foizga,  yengilsanoat  113 

foizgavaoziq-ovqatsanoati 

109 

foizgao‘sganimisolidabuni  Yaqqolko‘rishmumkin

1

.                                                                                                                                       Iqtisodiyotimizningdeyarlibarchatarmoqlarimodernizatsiyaqilinib, 

amaldatexnologikjihatdanyangilanmoqda. 

Mamlakatimizdaiste’moltovarlariishlabchiqarishnitubdanoshirishbo‘yichao

‘zvaqtidako‘rilganchora-tadbirlarhamamaliysamarasinibermoqda.  O‘tganyiliana  

shundaytovarlarishlabchiqarishningo‘sishhajmi 

14,4 


                                                           

1

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning mamalakatimizni 2013yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2014 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga 

bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisdagi maruzasi 2014 yil yuqori o’sish suratlari bilan rivojlanish 

barcha mavjud imkoniyatlarni safarbar etish o’zini oqlagan islohatlar strategiyasini izchil davom ettirish yili 

bo’ldi.2014 yil 17 yanvar   

 foiznitashkiletdivayalpisanoathajmidaularningulushi 

35,5 


foizgaetdi. 

Tovarlarningraqobatdoshliginafaqatichkibozorda, 

balkitashqibozordahamtoboraortibbormoqda. 

Hech 


 

shubhasiz, 

buboradasanoatkooperatsiyasiasosidatayyormahsulotlar, 

butlovchibuyumlarvamateriallarishlabchiqarishnimahalliylashtirishko‘laminikeng

aytirishbo‘yichabajarganishlarimizmuhimrolo‘ynadi.                           

AvtomobilsanoatidaGermaniyaningdunyogamashhur 

“MAN”kompaniyasibilanhamkorlikdaSamarqandviloyatidayiliga 

mingtayukavtomobiliishlabchiqarishquvvatigaegabo‘lganyangikompleksnibunyodetishningikkinchibosqichiyakunlandi.Ushbukorxonadajahondagiengyuksakstand

artlarasosidajihozlanganyuqoritexnologikishlabchiqarishtashkiletildi.Aytishkerak

ki, 

kattahajmdagiyuklarnitashiydiganengzamonaviyavtomobillarishlabchiqaradiganmazkurkorxonanafaqatmamlakatimizehtiyojiniqoplaydi, 

balkibumashinalarnieksportqilishnihamta’minlaydi.                                                                                                                             

Iqtisodiyotnimodernizatsiyalashsharoitidasanoatkorxonalaridaerkinraqobatshakill

antirishvaaholiturmushfarovonliginitaminlashdamarketingfaoliyatimuhimahamiya

tkasbetadi.Marketing 

– 

bozordavujudgakeladiganiqtisodiymunosabatlarnifaollashtirishuslublarini, tovarlarniishlabchiqarishhamdarealizatsiyaqilishmuammolarinikompleks, 

sistemaliyechishuslublarinibozordavujudgakeladigano‘zgarishlargatezdamoslashi

sh, 

iste’molchilargatabaqaliyondoshish, raqobatdoshyangitovarlarnivujudgakeltirishvaularniishlabchiqarishnitashkiletish, 

konyunkturanio‘rganishvabashoratqilishhamdata’sirchanreklamanirivojlantirishm

asalalarinio‘rganishnio‘zoldigamaqsadqilibquygandir.  

Sanoatkorxonalarida 

 

“Marketing” faoliyatinitashkiletishkorxonalarnibozordaiqtisodiymaqsadlargaerishishquroli 

(ya’nifoydaoladiganbozorlarxissasigaerishish) 

sifatidanamoyonbo‘lib, 

raqobatmuhitinishakillantirish,sifatlitovarishlabchiqarishorqalikorxonavaaholinin 

 gturmushfarovonliginiyaxshilashgayordamberadi. 

Demaksanoatkorxonalaridasamaralimarketingfaoliyatinitashkiletishiqtisodiyottar

moqlariniraqobatbardoshliginioshiruvchivaaholi

 

turmushsifatiniyaxshilaydiganfaoliyatturihisoblanishimavzuningdolzarbligihisoblanadi. 

Tadqiqotmaqsadiiqtisodiyotnimoderinizatsiyalashsharoitida,erkin  raqobat 

muhitini shakllantirish va sanoat korxonalarda samarali marketing faoliyatini olib 

borishni tadqiq etishdan iboratdir. 

Shuni  anglash  kerakki,  marketing  tadbirkorlar  uchun  o‘z  biznesini  yaxshi 

anglash,  o‘z  mijozlariga  yaqinlashish,  yangi  bozorlarni  zabt  etgan  holda 

muvaffaqiyatli raqobatlashish va rivojlanish uchun muhim ahamiyat-ga ega. 

Shuni  inobatga  olib,  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimov 

Vazirlar  Mahkamasining  majlisida  qilgan  ma’ruzalarida:  «Turli  korxona  va 

tarmoqlar  faoliyatini  tahlil  qilish  shuni  ko‘rsatdiki,  qayerda  rahbarlar  marketing 

va  marketing  tadqiqotlari  bilan  jiddiy  shug‘ullanayotgan  bo‘lsalar,  o‘sha  joyda 

barqaror faoliyat ta’minlanmoqda, foyda va dividend olinmoq-da, o‘z vaqtida ish 

haqi to‘lanmoqda»1

– deb ta’kidlagan edilar. 

Marketing  –  iste’molchilarning  hozir  va  kelajakdagi  talablarini  qondirishga 

qaratilgan  tovarlar  ishlab  chiqarish  va  sotish,  xizmatlar  tashkil  etish,  nati-jada 

foyda  olish  bilan  bog‘liq  faoliyat  turidir.  Bularning  barchasi  endi  ish 

boshlayotgan  biznesmenlardan  tortib,  katta  hayotiy  tajribaga  ega  bo‘lgan  tad-

birkor,  siyosatchi,  san’atkor,  sportchiga  qadar  marketing  –  bozor  jarayoni 

to‘g‘risida  chuqur  bilimga  ega  bo‘lishni  talab  qiladi.  Marketingning  nazariy  va 

amaliy  asoslarini  chuqur  bilish  tijorat  xavf-xatarini  o‘z  vaqtida  his  qilish  va 

kamaytirish,  uning  variantlarini  hisoblashda  mavjud  bo‘lgan  turlardan  eng 

maqbulini  tanlash,  raqobat  sharoitida  bozorni  yuqori  sifatli  tovar  va  xizmat-lar 

bilan  to‘yintirish,  doimiy  talab  mavjud  bo‘lgan  sharoitda  xaridorlarning  turli 

guruhlari  uchun  sotish,  narxini  aniqlash  va  oqibatda  ijtimoiy  ishlab  chiqarish 

samaradorligini oshirishga yordam beradi.  

 Marketing  nafaqat  mahsulotlarni  reklama  qilish  yoki  ularni  sotish,  balki 

bozorni  o‘rganish  asosida  olib  borayotgan  faoliyatimizdan  manfaat  ko‘rish  va 

faoliyatimizni rejali, tartibli olib borib yaxshigina foyda olishimiz ham demakdir. 

 

Belgilangan maqsadga ko’ra  quyidagivazifalari belgilab olindi

  Sanoatkorxonalaridamarketingfaoliyatinitashkiletishningnazariyasoslarinio‘r

ganish ;                                                                                                                            

  Sanoatkorxonalardamarketingfaoliyatinitashkiletishningo‘zigaxosxususiyatla

rinitahlilqilish;    

  Sanoatkorxonalardamarketingfaoliyatinitashkiletishning  horij  tajtibalarini 

o’rganish; 

  “Texnolog-metaliz” M.CH.Jfaoliyat yo’nalishlarini tahlilqilish ; 

  “Texnolog-metaliz” M.CH.Jmarketingbo‘limifaoliyati tahlili; 

  Sanoatkorxonalarda 

marketingfaoliyatinitashkiletishsamaradorliginioshirishyo‘llari 

ishlab 

chiqish; TadqiqotobyektiTEXNOLOG-METALIZ” 

ma’sulyati 

cheklanganjamiyat 

marketing faoliyati; Tadqiqotpredmeti

-“TEXNOLOG- 

METALIZ” 

ma’suliyati 

cheklanganjamiyatdamarketingfaoliyatinitashkiletishbilanbog‘liqbo‘lganiqtisodiy

munosabatlarnitadqiqqilishdaniboratdir. 

Bitiruvmalakaviyishituzilishikirish,  3  bob,  xulosa  ,foydalanganadbiyotlar,  rasm, 

jadvallardaniborat.  

 

 

 

 

  

 

 

 

1BOB.IQTISODIYOTNIMODERENIZATSIYALASHSHAROITIDASANO

ATKORXONALARIDAMARKETINGFAOLIYATINITASHKILETISHNI

NGNAZARIYASOSLARI 

1.1 

SANOAT KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI TASHKIL ETISH 

ASOSLARI 

Marketingelementlariningpaydobo‘lishiXVIIasrningo‘rtalarigaboribtaqalad

i. 

Budavrgachatovarlarninaturalayirboshlashniturlishakllaripaydobo‘ladi, keyinchalikmarketingfaoliyatinibirinchielementlari, 

ya’nireklama, 

narx, 

sotishkabilarnirivojlanishikuzatildi.1902 yildanboshlabAQSHningMichigan, 

KaliforniyavaIllinoysuniversitetlaridamarketingfanikiritilib, 

bumuammolarbo‘yichamaruzalaro‘qitilaboshlandi. 

Keyinchalikmarketingassotsiatsiyalaritashkiltopdi.Marketingtu  

shunchasibozorsohasiniharqandayfaoliyatibilanbog‘liqdir, 

shuboismarketingso‘zinitarjimasivakelibchiqishikeltiriladi 

(ing. 

Market 


– 

bozoring  –  faol,  faoliyat,  harakatma’nosinianglatadi).Marketingbunafaqat  biznes 

falsafasi, 

fikrlashtarsivaiqtisodiytafakkuryo‘nalishi, 

ammoayrimfirma, 

kompaniya, tarmoqvabutuniqtisodiyotbo‘yichaamaliyotfaoliyatihamdir. 

AQSHvaboshqaxorijiydavlatlariqtisodiyadabiyotlaridamarketingta’rifiniko‘

pturlarimavjuddir. 

Engkengtarqalganmarketingta’rifi, 

buAmerikamarketingassotsiatsiyasitomonidanberilganbo‘lib, 

uningmazmuniquyidagichadir,  ya’ni  “Marketing    shundayjarayondaniboratki, 

uningyordamidao‘ylangang‘oyarejalashtiriladivaamalgaoshiriladi, 

narxlartashkiletiladi,  g‘oyalar,  tovarlarvaxizmatko‘rsatishlarharakativasotishni, 

ayrimshaxslarvatashkilotlarnimaqsadlariayirboshlashyordamidaqondiriladi 

”.Marketinggaolimlarturlichata’rifberganlar.I.K.Belyaevskiy    shundaydegan: 


 

 “Marketing 

– 

bubozornio‘rganishvatartibgasolish, boshqarishtizimidir”. 

JanJakLambenesamarketingga 

 

shundayta’rifberadi: “Marketingtashkilotlarvakishilarnihohishvaextiyojinitovarlarvaxizmatlarnierkinra

qobatliayirboshlashnita’minlashyo‘liorqaliqondirishgayo‘naltirilganijtimoiyjarayo

ndir”, 

“Marketing – 

bubirvaqtningo‘zidabiznesfalsafasivafaoljarayondir”.Ushbuta’riflardan  

shuniaytishmumkinki, 

marketing 

– 

bubozornio‘rganish, uorqaliiste’molchilargata’siretishdaniboratdir. 

Talabbilantaklifningo‘zarota’siri – bualohidashaxslaryokiguruxninghohish-

extiyojlariniuzluksizqondirishjarayonibo‘libhisoblanadi.  Bujarayono‘znavbatida  

shundayijtimoiy-iqtisodiykategoriyalarnio‘zarota’sirigaasoslanadi, 

ya’niulargamuxtojlik,extiyoj  (hohish),  talab,  haridqilish  (ayirboshlash,  bitim) 

vaaniq 


tovar 

vaxizmatlarniiste’moli 

(ishlatilishi) 

kiradi. 


Butu  

shunchalarmarketingtushunchasi, moxiyatinianiqlashgaimkonberadi.                 

Muxtojlik – kishinibironbirnarsaniyetishmasliginixisetishidir. 

Extiyoj 


– 

indevidshaxsningmadaniydarajasigaasosanmaxsusshaklgamuxtojlikdir. 

Talab 

– 

buharidquvvatigaegabo‘lganextiyoj. Talab 

– 

mavjud, potensialhamdahohishtalabgabo‘linadi.  

Tovar 


– 

buextiyojniyokimuxtojlikniqondiraoladiganhamdabozorgae’tibornitortish, 

sotibolish, 

ishlatishyokiiste’molqilishmaqsadidataklifetilganbarchanarsalardir.  

Marketingnimoxiyatitovarniishlabchiqarishvaxizmatko‘rsatishalbattaiste’molchig

a, talab, ishlabchiqarishimkoniyatlarinimo‘ljallashdaniborat.  

Hozirgidavrdajahonadabiyotidamarketinggaberilganikkimingdanortiqta’rif

bor.Mutaxassislaro‘rtasidamarketingningtakrorishlabchiqarishjarayonidaishtiroki

masalasidayagonafikryuritishgan.Hozirko‘pginachetellikmarketologlarzamonaviy

marketingtu  

shunchasiishbilarmonlikkakiradiganfaoliyatnio‘zichigaolmog‘ikerakdebhisoblayd


 

 ilar.Boshqalariesabundayizoxlarnitanqidqilibayriboshlashninghammausullariham

marketingtusigaegaemasliginivamarketingprinsiplarinihammavaziyatlargahamtad

biqqilibta’kidlaydilar.Marketinggata’rifberishdabundayxilma-xillikningsababibor. 

Birinchidan, 

marketingkonsepsiyasimazmunikapitalistikishlabchiqarishusulirivojlanishibilano‘

zgaribkeldivauningmoxiyatiniaksettirdi, 

ikkinchidan, 

boshqarishtizimidamarketingdanfoydalanishmaqsadlari, 

xususiyatlari, 

miqyosigaqarab, 

undagitashkiliyqismlarningahamiyativaboshqaruvtizimidagiahamiyatio‘zgaribbor

adi. 


Bundantashqari, 

mutaxassislarmarketingnibiznesxizmativafalsafasitarzidabaxolaydilar. 

Xizmatsifatidamarketingishlabchiqarish, 

savdo, 


reklama, 

texnikaxizmatiko‘rsatishvaboshqasoxadagitadbirlarmajmuidaniborat. 

Falsafasifatidaesamarketing 

– 

bujamiyatishlabchiqarishmunosabatlarigadaxldorijtimoiy-iqtisodiykonsepsiyadir.Umumanolgandamarketinggaquyidagichata’rifberishimiz

mumkin: 


Marketing 

extiyojvamuxtojlikniayriboshlashorqaliqondirishgaqaratilganinsonfaoliyatiningturidir. 

Marketingvujudgakelishiningasosiysabablaridanbiribuishlabchiqarishxajminingor

tibborishi, 

yangitarmoqlarningvujudgakelishi, 

Tovar 

turlariningko‘payishivatadbirkorlaro‘rtasidamahsulotnisotishmuammosiningvujudgakelishidir.Marketingasosidabozornihartaraflamao‘rganishyo‘nalishlariningasosi

ylaridanquyidagilarniko‘rsatibo‘tishzarur: 

talabnio‘rganish;                                                                                                                  bozortarkibinianiqlash;                                                                                                                                

tovarnio‘rganish;                                                                                                                       

 

10 raqobatsharoitlarinitadqiqqilish;                                                                                               

sotishshaklivauslublarinitahliletish. Marketingevolyusiyasiilmsifatida 

1900 


yillarpaydobo‘laboshlagano‘shadavrdatovarhaqidao‘rganish, 

taqsimlashgamo‘ljalolish, 

sotishvaeksportnazariyasoslaribo‘lgan. 

Kuzatish,  

haridnivasotishnitahlilqilish,extimollarnihisoblash, 

iste’molpanelibularesauslubiyatlariniko‘rsatadi. 

Qo‘llashsohasiommaviytovarishlabchiqarish, 

qishloqxo‘jaligitarmog‘i, 

keyinchalikesaevolyutsiyarivojlanibborib 

1990 


yildanshudavrgachatadbirkorlikqurolivafunksiyasisifatimarketinghaqidao‘rganish

bozortarmoqlarinazariyasi, kommunikatsiyavao‘zarota’sirnazariyasi, 

ijtimoiyvaekologiksamaragamo‘ljalolishnazariyasirivojlandi. 

 

1.1.1-jadvaldamarketingevolyusiyasiilmsifatidakeltirilgan 

1.1.1-jadval 

Marketingevolyusiyasiilmsifatida 

Yillar 

Nazariyasoslari 

Uslublari 

Qo‘llashsohasi 

1900-


1950 

Tovarhaqidao‘rganish, 

taqsimlashgamo‘ljalolis

h, 


sotishvaeksportnazariya

si 


Kuzatish,  

haridnivasotishnitahli

lqilish,extimollarnihis

oblash, iste’molpaneli 

Ommaviy 

tovar 


ishlabchiqarish, 

qishloqxo‘jaligitarm

og‘i 

1960 


Sotishhaqidao‘rganish, 

tovarga, 

sotishhajmigamo‘ljaloli

sh, 


dis-

Motivlartahlili, 

faoliyatnitadqiqqilish, 

modellashtirish 

Iste’molvositalariist

e’molchilari  

 

11 tribyuterliknazariyasi 

1970 


Qarorqabulqilishvaxulq-

atvorniilmiyasoslari 

Faktoring, 

discriminant 

tahlil, 

matematikuslublar, 

marketingmodellari 

Ishlabchiqarishvo-

sitalarivaiste’molvos

italariiste’molchilari 

1980-

1990 


Holatlitahlil, 

menedj-


mentfunksiyasisifati-

damarketinghaqidao‘rga

nish, 

raqobatnitahlilnazariyasi,ekologiyaasoslar,strate

gic marketing 

Pozitsiyalashtirish, 

klastertahlil, iste’mol- 

chilartipologiyasi,eks

pertiza,sababoqibatta

hlili 

Iste’molvositalari, ishlabchiqarishvosit

alari,  xizmatsohasi, 

foydako‘rmaydigant

ashkilotlariste’molc

hilari 

1990 


yildan  

Shudav


rgacha 

Tadbirkorlikqurolivafun

ksiyasisifatimar-

ketinghaqidao‘rganish, 

bozortarmoqlarinazari-

yasi, 


kommunikatsiyavao‘zar

ota’sirnazariyasi, 

ijtimoiyvaekologiksama

ragamo‘ljalolish 

Pozitsiyalashtirish, 

klastertahlil, 

iste’-

molchilartipologiyasi, raqobatchilarvaiste’m

olchilarnixulq-

atvorimodellari, 

benchmarketing, 

o‘yinnazariyasi 

Ishlabchiqarishvo-

sitalari, 

iste’molvositalari, 

xizmatsohasi, 

foydako‘r-

maydigantashki-

lotlar, 


davlattad-

birkorligisoxa-

sidagiiste’molchilar 


 

 

12  

Pozitsiyalashtirish, 

klastertahlil, 

iste’molchilartipologiyasi, 

raqobatchilarvaiste’molchilarnixulq-atvorimodellari, 

benchmarketing, 

o‘yinnazariyasiuslublarihamrivojtopdi. 

Ishlabchiqarishvositalari, 

iste’molvositalari, 

xizmatsohasi, 

foydako‘rmaydigantashkilotlar, 

davlattadbirkorligisohasidagiiste’molchilarqo‘llashsohasibundanmustasnoemas. 

Iqtisodiyotimizninginqirozlivaziyati, 

qondirilmagantalab, 

turmushdarajasiningpastligi, 

iqtisodiyvaijtimoiysohadagimuvozanatningyo‘qligiuchun, 

birqarashdamarketingdanfoydalanishmumkinemasdektuyuladi. 

Ammo 


masalaning  tub  mohiyati  shundaki,  marketing  mana  shu  kamchi-liklarni 

tugatishga yordam qiladi. Shuning uchun bizning iqtisodiyotimizda marketingdan 

foydalanish mumkin bo‘lib qolmasdan, balki zaruriyatdir. 

Marketingkorxonalarningbozordaishlashuslubi, bozormetodologiyasibo‘lib, 

iste’molchilarvaularningtalabistaklarinio‘rganish, 

ulargamostovarlaryaratish, 

narxbelgilash, 

tovarlarniyetkazibberish, 

taqdimetish, 

sotish, 


xizmatko‘rsatishniuyushtirishusullari, 

vositalari, 

tartib-

qoidalarimajmuihisoblanadi. Bularninghammasibirinchiasosiymaqsadgatalabbilantaklifnio‘zaromuvofiqlashtiri

shgaxizmatqiladi. 

Marketingniishlabchiqarishni, 

xizmatko‘rsatishniboshqarishvabozoryo‘nalishidagisavdo-

sotiqningyagonabirtizimisifatidaikkijihatdanqarabchiqishzarur. 

Birinchijihati 

– 

Marketingtadqiqotlaritadbirkorlikfaoliyatiniboshqarishdagimuayyantafakkurtarzidaniborat, 

uningo‘zigaxostomonishundaniboratki, 

tadbirkorbozoryo‘nalishidafaoliyatolibboradi, 

ya’nian’anaviybo‘libqolgansotishtalablarigamoslashishdanbozortalablarigamoslas

hishgao‘tadi. 

Buesaboshqaruvchilar 

(menejerlar) 

vaumumantad- 

 

13 birkorlikfaoliyatidagiyanadayuqoriroqbosqichbo‘lib, 

tadbirkoryangiilg‘ortexnologiyagaasoslanganholda, 

texnologiyatalablaribilanginachek-lanibqolmay, 

pirovardmaqsad 

– 

bozortalablarigamoskeladi, buesaboshqaruvsohasidaqarorlarqabulqilishtarziniko‘pjihatdano‘zgartiribyuboradi

Ishlabchiqariladiganmahsulotningtexnikaviyko‘rsatkichlaribi-lanbirqatordauningiste’molsifatlarinitakomillashtirishgakattae’tiborberiladi. 

Ikkinchi  jihat  –  bu  marketing  bozorida  to‘g‘ridan  to‘g‘ri  olib  boriladigan 

faoliyat  deb  yuritiladi.  Agar  marketing  mahsulotlarni  sotish,  ishlab  chiqarishni 

boshqarish tizimi sifatida tadbirkorning ishonchli tayanchi hisoblansa, bozordagi 

bevosita faoliyatdan iborat bo‘lgan marketing tadqiqotlari tadbirkorning faoliyat 

yuritishini shakllantiradi, marketingning turli usul va vositalaridan tashkil topadi 

va jamlanib, marketing – “mix”ni vujudga keltiradi.  

Quydagi1.1.1-rasmdamarketing5Pkeltirilgan 

 

 

  


Download 1.22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling