Santa margarida de montbui


Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Margarida de Montbui


Download 3.65 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/11
Sana15.12.2019
Hajmi3.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Margarida de Montbui 
LAND Urbanisme i Projectes SLP 
 
110 
qualitat  urbana  com  a  element  de  cohesió  i  de  dinamització  social  i  econòmica  del 
municipi. 
 
4.6.8 El sòl no urbanitzable. La importància del sector primari. 
En  consonància  amb  l’important  extensió  i  valor  del  espai  natural  del  municipi,  del 
valor del paisatge i la importància del sector primari en la preservació dels ecosistemes 
del municipi, una de les tasques que el POUM haurà d’incorporar serà una regulació 
acurada del sòl no urbanitzable. 
 
Conservació de la biodiversitat, del patrimoni natural i del paisatge. 
Amb l’objectiu de conservar la diversitat biològica i el patrimoni natural en general, el 
Pla  haurà  de  fixar  la  normes  i  determinacions  per  a  garantir  la  conservació  del 
patrimoni natural, i facilitar la diversitat biològica del territori amb una permeabilitat que 
permeti els corredors i les connexions biològiques. 
El  Pla  ha  d’incorporar  dins  aquest  patrimoni  natural  protegit  l’àmbit  municipal  que 
correspon a l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Miralles – Queralt. 
 
Manteniment de la identitat i la qualitat paisatgística dels ambients rurals. 
Complementant  els  objectius  anteriors,  la  normativa  del  sòl  no  urbanitzable  haurà 
d’establir disposicions específiques per a la protecció de la biodiversitat i el paisatge, 
amb la protecció de l’arbrat i la vegetació, dels elements característics dels paisatges 
agrícoles (marges de conreu, etc.), així com les condicions d’integració en el paisatge 
de les edificacions i noves actuacions. 
Així mateix, la normativa del POUM haurà d’establir els requeriments necessaris per a 
garantir  l’adequació  de  les  instalꞏlacions,  construccions  i  usos  admissibles  en  sòl  no 
urbanitzable,  amb  l’objectiu  de  preservar  el  seu  valor  ambiental  i  paisatgístic,  fent-lo 
compatible amb l’ús d’aquest sòl no urbanitzable.  
 
Protecció i desenvolupament de l’activitat agrícola  
L’àmbit de l’espai agrícola i dels conreus existents configuren espais oberts en mosaic 
amb  els  espais  agroforestals  i  entorns  de  les  masies.  Són  d’estratègica  importància 
per  contribuir  a  mantenir  i  incrementar  la  biodiversitat  ambiental  del  conjunt  del 
municipi i del territori de l’entorn 
 
Preservar i potenciar els valors propis dels espais naturals 
L’ordenació del Pla ha d’integrar també com un principi estructurant de tota la proposta 
la preservació i potenciació dels elements de valor natural existents al municipi.  
En  aquest  sentit  s’hauria  de  potenciar  la  relació  entre  els  espais  de  valor  natural 
existents al terme municipal, i la seva possible imbricació amb la trama urbana, creant 
una  matriu  verda  que  relacioni  tot  el  terme  municipal,  i  cercant  aquesta  continuïtat 
entre nucli urbà i entorn natural. Elements vertebradors d’aquesta matriu seran els que 
composen  la  xarxa  fluvial  del  municipi,  fet  pel  qual  s’hauria  de  cercar  la  màxima 
integració de la xarxa de rieres i torrents existent al municipi.  
 
4.6.9 Patrimoni. Catàleg de béns a protegir. 
En línia amb el que s’explica en els apartats anteriors amb relació a la qualitat urbana i 
la preservació de la identitat pròpia del municipi, el POUM ha d’incorporar un Catàleg 
de béns a protegir del municipi. 
El catàleg hauria d’incorporar a més de les edificacions d’interès que formen part de la 
història i la memòria colꞏlectiva, els indrets i elements d’interès ambiental o paisatgístic 
del  municipi  (com  la  Tossa  o  la  muntanya  del  Pi),  i  els  elements  de  referència 
arqueològica o de la història passada, com a elements propis i identitaris del municipi. 

Anàlisi del desenvolupament urbanístic 
 
 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Margarida de Montbui 
LAND Urbanisme i Projectes SLP 
 
111 
 
També en aquest cas, són tan o més importants que les mesures de conservació, la 
difusió i la posta en valor d’aquest patrimoni arquitectònic i ambiental, per aconseguir 
la valoració i l’estima d’aquest bé patrimonial singular. Al igual que en altres qüestions, 
la difusió, la posta en valor, i la participació ciutadana han d’afavorir un ampli consens i 
la complicitat de la ciutadania en la valoració i preservació d’aquest patrimoni. 
 
4.6.10 Actualització i posta al dia de la normativa  
La  revisió  del  Pla  ha  de  servir  també  per  a  una  actualització  i  adequació  de  la 
normativa  vigent  a  la  legislació  urbanística  actual,  i  la  posta  al  dia  en  relació  a  la 
legislació  sectorial  i  planificació  territorial,  en  espacial  al  Pla  Territorial  Parcial  de  les 
Comarques Centrals, i el Pla Director Urbanístic de la Conca d’Odena. 
La revisió de la normativa ha de permetre també ajustar i corregir les disfuncionalitats 
de la normativa actual, que s’han detectat al llarg dels anys de vigència de les NNSS-
82;  amb  disfuncionalitats  o  desajustos  de  la  normativa  que  s’han  de  corregir,  per 
facilitar  la  gestió  urbanística  municipal,  i  aprofitar  en  lo  possible  per  a  la  seva 
simplificació, amb una definició que sigui de fàcil interpretació i aplicació. 
 
La confecció de la normativa ha de permetre també: 
  Refosa i incorporació de les modificacions puntuals per adequar el planejament 
a la diferent problemàtica sorgida en la seva gestió i aplicació. 
  Refosa  de  la  normativa,  per  tal  de  simplificar-la  i  ajustar-la  als  criteris  abans 
esmentats, dins els diferents règims de sòl. 
  Revisió  de  la  normativa  i  tipologies  de  les  àrees  urbanes  pendents  de 
desenvolupar. 
  Adaptació i fixació de les diferents unitats i polígons d’actuació a la estructura 
cadastral existent per tal de facilitar la seva gestió. 
 
 
 
 
 
 
Esteve Corominas i Noguera / arqt 
Joan Carles i Roqué / arqt  
Land Urbanisme i Projectes SLP 
 
Sta. Margarida de Montbui, gener 2019 
ESTEVE 
COROMINAS 
I NOGUERA / 
num:8309-7
Firmado digitalmente por ESTEVE 
COROMINAS I NOGUERA / num:8309-7 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
st=Girona, o=Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya / COAC / 0015, ou=col·legiat, 
title=Arquitecte, sn=COROMINAS I 
NOGUERA, givenName=ESTEVE, 
serialNumber=77893255Y, cn=ESTEVE 
COROMINAS I NOGUERA / num:8309-7, 
email=corominas.e@coac.es 
Fecha: 2019.01.24 10:04:22 +01'00'


Download 3.65 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling