Саволватопшириқлар Туризмватуристикфаолиятҳақиданималарбиласиз


Download 265.18 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana06.10.2020
Hajmi265.18 Kb.
  1   2   3

Саволватопшириқлар

1.Туризмватуристикфаолиятҳақиданималарбиласиз

2.

Туризматамасиким vaqachonqo'

l

l

ani

l

gan

Xul

osa

Foydal

ani

l

ganadabi

yot

l

arr

o’

yxat

i

Tur

i

zmdaqo’

l

l

ani

l

adi

gant

ur

l

ixi

lj

i

smoni

ymashql

ar

,ul

ar

nit

ashki

lqi

l

i

shni

ngshaklvausul

l

ar

i

axol

i

ni

,ayni

qsa,o’

quvchiyoshl

ar

nij

i

smoni

yvama’

navi

ykamol

ot

i

nit

ar

bi

yal

ashdamuhi

m

omi

l

l

ar

i

danbi

r

ihi

sobl

anadi

.Shuni

nguchunhukumat

i

mi

zt

omoni

danqabulqi

l

i

nayot

gan

«Ji

smoni

yt

ar

bi

yavaspor

tt

o’

g’

r

i

si

da»(

1992y.14yanvar

)

,«Ta’

l

i

m t

o’

g’

r

i

si

da»(

1997y.29

avgust

)

,«Kadr

l

art

ayyor

l

ashmi

l

l

i

ydast

ur

i»kabichi

qar

i

l

ayot

ganqonunl

aryoshavl

odnima’

navi

y,

j

i

smoni

ykamol

ot

i

nioshi

r

i

shgaqar

at

i

l

gan.

Tur

i

zmni

ngboshl

ang’

i

cht

ushunchal

ar

i

,ya’

nit

ur

i

st

i

kpoxodl

ar

,sayohat

l

ar

,t

ur

i

st

i

kt

exni

ka,

t

ur

i

st

i

kt

akt

i

ka,t

ur

i

zmnio’

r

gani

sh,t

ur

i

st

i

kt

ayyor

gar

l

i

k,spor

t

chachamal

abt

opi

shvax.

k.

Tur

i

zmso’

zil

ot

i

nt

i

l

i

danol

i

nganbo’

l

i

b,uayl

anabo’

yl

abhar

akatqi

l

i

sh-deganma’

noni

bi

l

di

r

adi

.Kengma’

nodabuniki

shi

l

ar

nixayot

dahar

akat

dabo’

l

i

shl

ar

it

ushuni

l

adi

.Shuni

ngdek,

t

ur

i

zm «t

ur

»(

bel

gi

)o’

r

nat

i

sh,ya’

nit

og’adi

r

l

ar

,uzoqmasofal

ar

gasayohatqi

l

i

sh,so’

nggi

manzi

l

gabel

giko’

yi

shyokicho’

qqi

gachi

kqanl

i

gi

nibi

l

di

r

i

shuchunbi

r

onbi

rbel

gi(

yozuv,byust

,

haykalvax,

.

k)qol

di

r

i

shnibi

l

di

r

i

l

adi

.

Tur

i

st

i

kpoxodl

ar

daspor

t

chachamal

abt

opi

sh,vol

eybol

,yengi

lat

l

et

i

kavaxal

qmi

l

l

i

y

o’

yi

nl

ar

i

dankengf

oydal

ani

l

adi

.Tur

i

zmni

ngt

exni

kt

ushunchal

ar

ipoxodgat

ayyor

gar

l

i

kshar

t

l

ar

i

,

yur

i

щ,t

o’

si

ql

ar

dano’

t

i

sh,t

ur

i

st

i

kj

i

xr

zl

ar

i

danf

oydal

ani

sh,t

ur

i

st

i

kt

ur

mushshar

oi

t

l

ar

i

nibi

l

i

shva

ul

ar

danf

oydal

ani

shkengt

ushuni

l

adi

.Tur

i

st

i

kt

akt

i

kat

ushunchasiesakompas,kar

t

a,sxemava

boshqaasbobl

arxamdat

i

bbi

yshar

oi

tvosi

t

al

ar

ior

qal

it

ur

i

st

i

kpoxod,sl

yot

,sayohat

l

ar

ga

qo’

yi

l

adi

ganmaqsadvavazi

f

al

ar

gaer

i

shi

sh,t

opshi

r

i

kl

ar

niadoet

i

shdemakdi

r

.

Tur

i

zmf

ani

ni

ngmaqsadivavazi

f

al

ar

i

Tur

i

zmf

anij

i

smoni

yt

ar

bi

yani

ngt

ar

ki

bi

yqi

smixi

sobl

ani

b,uham yoshavl

odnij

i

smonan

baquvvat

,xart

omonl

amayet

ukki

shi

l

aret

i

bt

ar

bi

yal

ashgaqar

at

i

l

gan.

Tur

i

zmf

anii

l

mi

y,nazar

i

yo’

quvpr

edmet

ixi

sobl

anadi

.Chunki

,t

ur

i

st

i

kpoxodl

ar

,amal

i

y

mashg’

ul

ot

l

ar

,sl

yot

l

art

ur

l

imusobaqal

arj

ar

ayoni

dai

l

mi

yt

adqi

qoti

shl

ar

i

nit

ashki

lqi

l

i

shgaasos

yar

at

adi

.Bundat

ur

i

zm bi

l

anshug’

ul

l

anuvchi

l

ar

ni

ngj

i

smoni

yt

ayyor

gar

l

i

gi

,ul

ar

ni

ngfaol

l

i

gi

,f

i

kr

doi

r

al

ar

i

,xar

akatmal

akal

ar

i

ni

ngr

i

voj

l

ani

shshar

oi

t

l

ar

ieksper

ementyo’

l

ibi

l

ano’

r

gani

l

adi

.

Tur

i

zmf

ani

ni

ngasosi

ymaksadvavazi

fal

ar

iqo’

yi

dagi

l

ar

dani

bor

at

:

Bo’

l

aj

akmut

axasi

skadr

l

ar

nit

ur

i

zmni

ngfor

mavamet

odl

ar

ibi

l

anqur

ol

l

ant

i

r

i

sh;

Ol

i

yo’

quvyur

t

l

ar

i

,akademi

kl

i

seyvakasbhunarkol

l

ej

l

ar

i

,umumt

a’

l

i

m makt

abl

ar

i

,bol

al

ar

muassasal

ar

i

,i

shl

abchi

qar

i

shkor

xonal

ar

ivamahal

l

al

ar

dat

ur

i

st

i

ki

shfor

mal

ar

i

nit

ashki

let

i

sh;

Pr

ogr

ammadagibar

chamat

er

i

al

l

ar

niqur

ol

l

ant

i

r

i

sh;

Nazar

i

y,amal

i

ymashg’

ul

ot

l

arvat

ur

i

st

i

kpoxodl

ar

dat

al

abal

ar

nij

i

smoni

ychi

ni

qt

i

r

i

sh,t

ur

i

st

i

k

t

al

abl

ar

nibaj

ar

i

shl

art

ur

i

zmni

ngasosi

yvazi

fal

ar

i

danxi

sobl

anadi

.Tur

i

zmni

ngasosi

ymaqsadi

:

Sayr

-

sayohatyoshl

ar

daVat

angabo’

l

ganmuhabbat

ni

,mehnatsevar

l

i

kni

,t

abi

at

gaongl

i

munosabat

dabo’

l

i

shnivao’

zar

ohamkor

l

i

knit

ar

bi

yal

ashdamyhi

momi

l

l

ar

danbi

r

ixi

sobl

anadi

.

Masal

an:Yoshl

ar

nit

abi

at

i

mi

zni

ngenggo’

zalj

oyl

ar

i

ga(

t

og’

,qi

r

,adi

r

,t

ar

i

xi

ymadani

yobi

dal

arva

x,

k.

)sayr-sayohat

gayet

akl

asak,ul

arqal

bi

dat

abi

at

ga,Vat

angavami

l

l

i

yqadr

i

yat

l

ar

i

mi

zga

bo’

l

gant

ar

bi

yanishakl

l

angi

r

ami

z.

Tur

i

zmni

ngt

ar

bi

yavi

ysog’

l

oml

asht

i

r

i

shvat

a’

l

i

mi

yahami

yat

i

Tar

bi

ya-yoshavl

odnimuayyanmaqsadyo’

l

i

dahart

omonl

amao’

st

i

r

i

sh,uni

ngmust

aqi

l

l

i

k

ongi

nivaxul

qat

vor

i

nit

ar

ki

bt

opt

i

r

i

shj

ar

ayoni

di

r

.Tur

i

zmj

i

smoni

yt

ar

bi

yani

ngaj

r


Download 265.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling