Саволватопшириқлар Туризмватуристикфаолиятҳақиданималарбиласиз


Download 265.18 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/3
Sana06.10.2020
Hajmi265.18 Kb.
1   2   3
al

maski

smi

si

f

at

i

dasog’

l

oml

asht

i

r

i

shvakompl

ekst

ar

bi

yaniamal

gaoshi

r

i

shvazi

fal

ar

i

nibaj

ar

adi

.Buesa

shaxsnihart

omonl

amakamolt

opt

i

r

i

shdani

bor

at

.

Tur

i

zmaql

i

yt

ar

bi

yat

ar

aqqi

yot

i

gabevosi

t

at

a’

si

rko’

r

sat

adi

.

Yoshl

ar

ni

nggeogr

af

i

ya,bi

ol

ogi

ya,t

ar

i

x,geol

ogi

ya,ekonomi

kavaboshqaf

anl

arbo’

yi

chaol

gan

bi

l

i

m vamal

akal

ar

i

nioshi

r

adi

.Sayohat

l

arj

ar

ayoni

daaxl

oqi

yi

r

odavi

ysi

f

at

l

ar

,sofvi

j

donl

i

k,

uyushqoql

i

k,j

asur

l

i

k,bur

chnihi

sqi

l

i

sh,o’

zar

oyor

dam vao’

r

t

oql

i

khi

s-

t

uyg’

ul

ar

isi

novdano’

t

adi

vachi

ni

qadi

.O’

kuvyur

t

l

ar

ivai

shl

abchi

qar

i

shmehnatj

ar

ayonl

ar

i

dahar

akt

er

,i

shonch

t

ushunchal

ar

iumumi

yma’

nodashakl

l

ansa,t

ur

i

st

i

k.sayohat

l

arj

ar

ayoni

daul

aramal

dasi

nal

adi

.

Tur

i

st

i

kf

aol

i

yat

l

arj

ar

ayoni

damehnatmal

akasixamshakl

l

anadi

.Masal

ant

ur

i

st

l

arbut

un

sayohatdavomi

dayukko’

t

ar

i

sh,t

ur

l

it

o’

si

kl

ar

dano’

t

i

sh,kechal

ar

it

unashuchunj

oyt

ayyor

l

ash,

ovqatpi

shi

r

i

shuchunj

oyt

ayyor

l

ash,ovqatpi

shi

r

i

shuchuno’

t

i

nt

o’

pl

ashvaxakazol

ar

.

Tegi

shl

iyukl

ar

ni(

ozi

q-

ovqat

,pal

at

kavax,

k.

)kut

ar

i

sh,pal

at

kal

aro’

r

nat

i

sh,navbat

chi

l

i

kqi

l

i

sh

vazi

f

al

ar

i

nibaj

ar

i

shdaba’

ziyoshl

aro’

t

ayal

qovl

i

kqi

l

i

shl

ar

iyokii

shnisi

fat

si

zbaj

ar

i

bqo’

yi

shl

ar

i

mumki

n.Tur

i

st

i

ksayohatqonunl

ar

i

dabul

ar

gaasl

oo’

r

i

nyo’

q.Aksi

nchabundayxol

l

ar

dafaqat

oddi

yt

ur

i

st

l

ar

gi

naemas,bal

kipoxodr

ahbar

l

ar

ihamf

aoli

sht

i

r

oket

i

shgamaj

bur

di

r

.Demak,

sayohat

l

ar

dat

ar

bi

yavi

yi

shl

arasosi

yo’

r

i

nniegal

l

aydi

.Buesapoxodqat

nashchi

l

ar

i

gamehnat

ni

sevi

sh,bi

r

daml

i

k,o’

zar

obi

r

-

bi

r

i

nihur

matqi

l

i

shkabixususi

yat

l

ar

nimust

axdaml

aydi

.

Haqi

qat

danhamhozi

r

giyoshl

ar

nihart

omonl

amakamolt

opt

i

r

i

shdao’

kuvyur

t

l

ar

i

,mexnat

j

amoal

ar

i

,ot

a-

onal

ar

nbut

unj

amoat

chi

l

i

kol

i

bbor

adi

gant

ar

bi

yani

ngbar

chat

ur

l

ar

ivavosi

t

al

ar

i

,

shuni

ngdek,t

ur

i

zm vabar

chaspor

tt

ur

l

ar

i

ni

ngr

ol

ikat

t

adi

r

.Ko’

pchi

l

i

kmut

axassi

sl

ar

ni

ngi

l

mi

y

t

ekshi

r

i

shl

ar

i

gaqar

aganda,keyi

ngipayt

l

ar

daf

aolhar

akat

ni

ngkamayi

shinat

i

j

asi

dai

dor

a

xodi

ml

ar

i

,akl

i

ymehnatki

shi

l

ar

ivaboshqasohal

ar

dagiki

shi

l

ar

dayur

ak,qon-

t

omi

rkasal

l

i

kl

ar

i

,

naf

asol

i

shor

ganl

ar

i

daxast

al

i

kl

armavj

udbo’

l

ayot

t

anisezi

l

moqda.Buxast

al

i

kl

ar

niol

di

niol

i

sh

uchunshi

f

okor

l

ar

i

mi

zdoi

mofaolxar

akatqi

l

i

shl

ozi

ml

i

gi

niuqt

i

r

moqdal

ar

.Bundayhar

akat

ni

ng

asosi

ysit

ur

i

zm bi

l

anshug’

ul

l

ani

shdi

r

.

Respubl

i

kami

zt

abi

at

ishunchal

i

kgo’

zal

ki

,uyur

i

bchar

chamaydi

gan,ko’

r

i

bko’

zt

o’

ymaydi

gan

di

yor

.Chot

qol

,Chi

myon,Shohi

mar

don,Baxmal

,Omonqo’

t

ont

og’

l

ar

i

,Si

r

dar

yo,Zar

afshon

vohal

ar

idam ol

i

sh,poxodl

aruyusht

i

r

i

sh,sog’

l

i

qniqayt

at

i

kl

ashvaunimust

ahhaml

i

gi

ni

ngsehr

l

i

davovosi

t

al

ar

i

danhi

sobl

anadi

.

Tur

i

zmni

ngr

i

voj

l

ani

sht

ar

i

xi

Tur

i

zmni

ngi

nsoni

yatf

aol

i

yat

i

da,oi

l

at

ur

mushshar

oi

t

ivamadani

yatxamdaj

i

smoni

ykamol

ot

yo’

l

i

dagio’

r

niP.

Ye.

Passechni

y,V.

G.

Fadeyev(

1980y)

,V.

P.Mor

gunov(

1978y)

,I

.

P.

Mi

l

onov(

1969

y)

,K.

I

.Vaxl

i

yev(

1983y)

,R.Abdumal

i

kov,T.Xol

dor

ov(

1988y)kabibi

rqat

orol

i

ml

arva

mut

axassi

sl

art

omoni

danat

r

ofl

i

chao’

r

gani

l

i

bchi

qi

l

gan.Ul

ar

ni

ngt

a’

ki

dl

ashl

ar

i

cha,er

ami

zdan

ol

di

ngiVIasr

l

ar

dadavl

at

l

ar

,xal

ql

aro’

r

t

asi

dasavdovamadani

yal

oqal

arkengt

ar

akki

yet

gan.

Shungako’

r

a,dast

l

abkisayohat

chi

l

arsavdoi

shl

ar

ibi

l

anal

oqadorbo’

l

ganshaxsl

arekanl

i

gi

shubhasi

zdi

r

.Ayni

qsa,qadi

mgiYunon,Ar

abdavl

at

l

ar

io’

r

t

asi

dasavdo-

sot

i

qi

shl

ar

iancha

r

i

voj

l

anganl

i

gibi

zgat

ar

i

xdanma’

l

um."

Tar

i

xot

asi

"Ger

odotbi

r

i

nchisayyohl

ar

danxi

sobl

anadi

.U

o’

zi

ni

ngt

ar

i

xi

yasar

l

ar

i

daqi

l

gansayohat

l

ar

it

o’

g’

r

i

si

daer

ami

zni

ng459yi

l

i

dayoqhi

koyaqi

l

gan.

Shuni

ngdek,sayohat

l

ar

ni

ngshakl

l

ani

shivar

i

voj

l

ani

shdaqadi

mgigr

ekl

ar

ni

nghamhi

ssasij

uda

kat

t

a.Chunki

,ul

arkadi

mgiOl

i

mpi

yao’

yi

nl

ar

i

nit

omoshaqi

l

i

shmaqsadi

dauzoq-

uzoql

ar

daOl

i

mp

shaxar

chasi

gasayohatqi

l

ganl

ar

.Bundant

ashkar

iul

arsog’

l

i

kni"

t

i

kl

ashuchun"

t

i

l

si

ml

idavo"

i

zl

abt

og’

,vodi

yo’

l

kal

ar

i

nikezi

bchi

qi

shgan.Tar

i

xi

ymanbal

ar

gaqar

aganda,hat


Download 265.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling