«sharq» n a sh r iy o t -m a t baa a k s iy a d o r L ik k o m pa n iy a si bosh tahr ir


Download 124.23 Kb.
Pdf ko'rish
bet11/29
Sana17.11.2017
Hajmi124.23 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29
b a tg a   h a m   b o rm a y d i. 
D a rp a rd a la rg a   c h o y s h a b d a n  
p a rd a la r  to ‘stirib ,  uyni  q o ro n g ‘i  q ild irib ,  b itta   kiygiz- 
c h a d a n   b o sh q a   h a m m a   paloslarni  o ld irib   tash lab ,  q o q - 
lan g an   y erlarga  q a lin -q a lin   suv  u rd irib ...  e rta d a n -k e c h - 
g ac h a  u y d a n   ch iq m ay d i.  O ld id a  yaxna  ch o y ,  y o n id a 
y elin g ich ,  o ‘z ic h a   zik r  q ilgan  b o ia d i.  Bir  q arasangiz, 
« H ik m a t» 'd a n   b a y tla r  o ‘q ib ,  h o ‘n g - h o ‘ng  yig‘lay d i... 
D a m   b o ‘lsa,  su h b at  hofizlari  singari  a sta -a s ta   xirgoyi  q i- 
ladi.
—  X o n a q o d a n   k echib  y u b o rd in g iz,  shekilli!  —  dedi 
b ir  ku n   Q u rb o n b ib i.
—  V a ld ira m a,  F itna!  —  d eb  q ich q ird i  soT i.  S o ‘ngra 
y an a  o ‘z  ishiga  b erildi.
—  E sh o n   b u v a m   xafa  b o ‘lm a y d ila rm i?   Q a n d a y  
m uridsiz!  —  d e d i  y an a  b ir  k u n   Q u rb o n b ib i.
—  S h u   issigbd a  su h b a tg a   h a fsa la   b o rm i?   Q iziq  
e k a n sa n ...  —  dedi  soT i.  Bu  d a f a ,   teskari  b u rilib ,  uyquga 
ketd i...
A llakim   ich k ari  eshik  k etid an   «SoTi!  H ov,  soTi!»  deb 
c h a q irg a n   v aq tid a,  soT i  o g ‘ir  uyq u d a.  Q u rb o n b ib i  esa 
q a v ib   b o ‘lg a n   k o T p a n i  eg asig a  to p s h irm o q   u c h u n  
q o ‘sh n ilarn ik ig a  c h iq ib   k etgan  edi.
1  X o 'j a   A h m a d   Y assa v iy   a s a ri.
103

Bu  c h a q iriq n i  h o v u z  b o ‘yida  o ‘tirib   esh itg an   Z eb i 
r o ‘m olini  p a n a   qilib,  esh ik   oldiga  keldi.
—  K im siz?  N im a   deysiz?  —  d eb  s o ‘radi.
U  y o q d a n   so d d a  va  b ir  o z  d ag ‘al,  le k in   q u v n o q   b ir 
erk ak   ovozi  keldi:
—  H a,  R azzoq  soT ining  o jizalarim isiz?  Q alaysizlar, 
o m o n -e s o n   b o rm isizlar?
—  X ud o g a  sh u k u r,  —  d eb  q o ‘ydi  Z ebi.
—  M en   o ta n g iz n i  aytgali  kelib  ed im ...
—  U xlab  y o tg an   b o ‘lsa  kerak.  U y g ‘o tib   beraym i? 
Z a ru rm i?
— 
E s h o n   b o b o m   y o ‘q la td ila r. 
U y g ‘o tm a s a n g iz  
b o ‘lm aydi.  «Tez,  oldingga  solib  kel!»  d ed ilar...
—  X o ‘p  b o ‘lm asa,  uyg‘o tib   be ray in.
Z o ta n , ju d a   sergak  uxlaydigan  soT i  b irin c h i  ch a q iriq - 
dayoq  u y q u d a n   uyg‘o n g a n   edi.  D a ф a rd a n in g   b ir  q a n o ti- 
ni  o c h ib ,  tash q arig a  u n   soldi:
—  K im   u?  N im a   deydi?
E lchi  soT ining  ov o zin i  eshitdi:
—  M e n m a n ,  soT i,  m e n m a n .  X udoynazar!
E lch in in g   kim   e k a n in i  b ilg an id an   keyin  soT i  u n in g
n im a   u c h u n   kelganini  s o ‘rab  o ‘tirm ad i.
—  S h o sh m a n g   b o ‘lm asa,  h o z ir  c h iq a m a n ,  —  dedi.
A p il-tap il  h o v u z  b o ‘yiga  o ‘tib ,  ta h o ra t  yangilay  b o sh -
ladi.
Q u rb o n b ib i  q o ‘sh n ila rn ik id a n   q aytib  c h iq q a n   v aq td a, 
soT i  a lla q a c h o n   ketib  boMgan,  Z eb i  esa  uyni  yig‘ish ti- 
ra rk an ,  birgina  qizil  o lm a   u c h u n   dovol  osh ib  b o q q a   tu sh - 
g an  y ig itch a  to ‘g ‘risida  ash u lan i  d an g   q o ‘ygan  edi.
—  H ay,  Z eb i,  o ta n g   qani?
—  E sh o n   b u vam   o ld irib   ketdilar.
A sh u lan in g   b o ‘linishini  istam ag an   qiz  ja v o b n i  kalta 
qilib,  y an a  s e m a s h ‘a  q o ‘shig‘ini  bosh lad i.  F a q a t  k am p ir 
shu  to p d a   gapga  va  gaplashuvga  ju d a   qiziq ard i.  C h u n k i 
к о ‘ф а   qaviq  u c h u n   bu  safar  p ulni  k o ‘p g in a  t o ‘lag an lar, 
b oz  ustiga  « m u n c h a   chiroyli  va  tekis  qavigani»  u c h u n   uni 
o ‘z  yuziga  m a q ta g a n la r,  ik k in ch i  to m o n d a n ,  c h o ln in g  
«bir  h a fta d a n   beri  uyda  sasib  y o tg a n d a n   s o ‘ng»  y an a  x o - 
n a q o   to m o n g a   y o ‘l  solishi  k a m p irn in g   b o ‘g ‘ilgan  t a ’bini 
o c h a   tu sh g an   edi.
104

—  X u d o   u m rla rin i  b ersin  esh o n b u v am n in g !  M u n c h a  
yaxshi  qilibdilar!  E rk ak   d eg an   h ad e b   u y d a  y o ta  bersa,  sa­
sib  ketad i...
—  H ali  h a m   k o ‘rp a la rid an   allaq a n d ay   h id la r  b u - 
ruqsaydi...  —  d ed i  Z ebi.
—  O ftobga  olib  ch iq ib   yoy!  Iloji  b o ‘lsa,  hovliga  olib 
o ‘tib ,  qoq!  —  d e d i  Q u rb o n b ib i  b e sh -o ltita   siyqa  tan g an i 
q a y ta -q a y ta   sa n a rk an .  —  Y axshi  b o i ib d i,  aylanay,  b o - 
la m ,  o ta n g n in g   o g ‘ir  ju s s a s in i  e s h o n b o b o d a y   o d a m  
k o ‘ta rm a sa ,  kim   k o ‘ta ra   o ladi?
B ir o z jim   q o lg ach ,  eski  h a sra tin i  boshladi:
—  Ilo h im ,  q o v o q q in asi  o ‘ch sin   uning...  Y uragim  
la x ta -la x ta   q o n   b o ‘ldi.  Q o vog‘id a n   d o im   q o r  yo g ‘adi, 
v ajo h ati  d o im   qish,  d o im   izg‘irin ...  Y o  b ir  m aslah a tn i 
a y tib   b o ‘la d i,  yo  r o ‘z g ‘o r   ish in i.  K o sh k i,  b o sh q a  
m o ‘m in -m u su lm o n d a y   b ir  kasb  qilib,  b e s h - o ‘n  tan g a 
to p ib   k elsa...  Y o ‘q ,  y o ‘q!  0 ‘zi  t o ‘y -m o ‘yga  b o rib , 
q o rn in i  t o ‘yg‘azib  kelsa  b o i d i ,   b o sh q a  b ilan   ishi  y o ‘q! 
«U y d a  x o tin im   b o r,  q izim   b o r,  u la r  n im a   yeydi?»  deb 
o ‘y lam aydi.  X o n a q o n in g   te k in   shovlasini  yeb,  yo m o n  
o ‘rg an g an -d a!  M e h n a t  qilib,  p e sh o n a   terisin i  oqizishga 
en d i  k o ‘ngli  o ‘lguri  u n am ay d i.  A kasi  s h o ‘rlik  q a n c h a  
y a lin d i  —  « Q ish lo q q a  c h iq ,  b irga  ishlaylik!»  deb. 
K o ‘n m a d i  sira!  M e h n a tg a   to b i  b o rm i,  qalay?  O c h   q o l- 
sa  h a m ,  b o ‘yni  ishga  y o r  b e rm a sd a n ,  shu  b o ‘yicha 
o ‘tib  keta  b erad i.  T a g ‘in  h a r  yil  b ir  q u r  hajga  jo v d i- 
raganiga  kuyam an!  Y o n id a  b ir  ch a q asi  y o ‘q ,  nim aga 
ish o n ib   boM saykin,  h a r  yil  b ir  q u r  «boshput»  oladi. 
C h in a k a m   j o ‘n ay d ig an   kishiday,  b o r  puliga  u n   olib, 
yo g ‘  olib  —  k u lc h a la r  y o p tirad i.  T a ra d d u d   b itg ‘a n d a n  
keyin,  hajga  borish  q olib  k eta  b e ra d i-d a ,  yog‘liq  p a tir- 
larni  x o n aq o d ag i  te k in x o ‘r   so T ilar  yeydi!  A d o   b o 'ld im  
m e n   m u n d an !..  K uydim   m en   m u n d a n ...
K o ‘r p a - to ‘sh ak n i  hovliga  tash ib   y o tgan  Z ebi  bu  has- 
ra tla rn i  tin g la rk a n ,  s h o ‘rlik  o n a n in g   to g ‘d ay  b ardoshiga 
qoyil  b o ia r d i.  O n a sin in g  ju d a   o g ‘ir yuk  o stid a  e n tik k a n i- 
ni  b ilg an lig id an ,  esini  ta n ig a n id a n   b eri  u n g a  h a r  to ‘g ‘rida 
y o rd a m   qilishga  tirish ib ,  b u tu n   r o ‘zg‘o r  ishini  o ‘zi  eplab 
kelar,  onasiga  h e c h   b ir  o g birini  tu sh irm a s  edi.  Z o ta n ,  bu 
ro ‘zg ‘o rn i  Q u rb o n b ib in in g   qavig an   k o ‘r p a - to ‘sh ak   va
105

guppilari  ila  Z eb in in g   c h e v a r  q o ‘llarid an   c h iq q a n   chorsi 
va  d o ‘p p ilari  te b ra tib   kelm aydim i?
—  P esh o n am izg a  bitg an i  sh u   b o ‘lsa,  q a n d o q   qilaylik, 
oyi!  —  d ed i  qiz.
Bu v a q tla r u la r  ikkalasi  h o v lig ach a yoyilgan  paloslarni 
q o q m o q q a   kirishgan  edilar.
—  A lb atta,  b o la m ,  qazoga c h o ra   y o ‘q.  S h u n d a y  boMsa 
h am   k o ‘ngil  t o ‘lib  k etg an d a ,  c h id a m a y   g a p ira sa n -d a , 
o d am ...
Ikkovi  h a m   jim   q o lib ,  o ‘z  ishlariga  b erild ilar.  B ir  o z- 
d an   so ‘ng  k a m p ir  k u y in ish d an   bosilib  o d d iy   ovoz  bilan 
so ‘radi:
—  E shon  b o b o m   n im ag a  ch a q irtird i  e k a n ?  K elgan 
o d a m   ay tm ad im i?
—  B ilm ad im ,  ju d a   z a ru r,  shekilli,  «O ldingga  solib 
kel»,  d eg an   ek a n la r.  O ta m   o ‘zi  h a m   a p il-ta p il  ta h o ra t 
yangilab  ch iq ib   ketdi.
—  Y axshi  b o iib d i.  B iro r  jo y d a   t o ‘y - m o ‘y  b ordir. 
O tan g   kelm asa  h a m   e h tim o l,  b o la m ,  q ish lo q -p ish lo q q a  
ch iq ish ad ig an lar.  B o im a s a ,  m u n c h a   ja d a lla tib   c h a q ir- 
tirm asidi.
—  Q ish lo q q a  ch iq ib   ketsa,  y a n a   yaxshi!  —  d e d i  Z ebi.
S hu  to p d a   u n in g   yuzlariga  q u v n o q   b ir  kulish  yoyilgan
edi.
—  S a lta n a tx o n n i  c h a q irtira y ,  d eb  edim .  Bir  kelib 
o ‘y n ab   ketsa,  yaxshi  b o ia r id i.
—  M ayli,  b u g u n   k e c h g ach a  o ta n g   kelm asa,  ertaga 
ch a q irtirarsan .
Q izn in g   yuziga  yoyilgan  va  b o rg a n   sari  q u y ilm o q d a 
b o ig a n   q u v n o q lik ,  q u m g a  tu sh g an   to m c h i  k ab i,  b ird a n i- 
ga  y o ‘q  b o i d i ;   u n in g   jid d iy la s h g a n   k o ‘z la rig a   e n d i 
tashvish  k o ia n g a la ri  c h o ‘k k an   edi.
—  N a   u n im iz   b o r,  n a  g u ru c h im iz.  Y an a  n o n q o q ig a 
c h a q ira m iz m i?   —  dedi  qiz.  O n a n in g  jav o b in i  k utib  o i i r -  
m asd an ,  o ‘rta n g a n   b ir  ovoz  b ilan   ilova  qildi:  —  Y o ‘q c h i- 
likdan  q u tu la r  k u n   b o rm ik in ?..
—  K oyim a,  q iz im ,  —  d ed i  o n a ,  —  o ‘r to g in g n i  q u ru q  
jo 'n a tm a y s a n .  O sh -su v in g g a  yetguligini  eplaym iz.
Z ebi  k o ‘zlarin i  keng  o c h ib   qaradi:
—  R ost  ay tasizm i?
106

Q u rb o n b ib i  r o ‘m o lin in g   u c h id a n   boyagi  tan g alarn i 
o lib,  qiziga  u z a ta rk a n ,  o vini  y iq itg a n   m erg an   singari, 
k o ‘ngli  sev in ch   b ilan   t o ‘lgani  holda:
—  M a n a ,  b o la m ,  k o ‘rpa  qavig‘id an   pu l  tegdi!  —  dedi.
Z ebi  ikki  qoMini  o n a sin in g   b o ‘yniga  tash lad i;  o n a 
u n in g   so c h la rin i  ik k i-u c h   m a rta   y u m s h o q -y u m sh o q   sila- 
g a n d a n   keyin,  o g ‘zin i  u  s o c h la m in g   o ‘rtasiga  q o ‘ydi. 
S h u n d a y   qilib,  ikki  a la m z a d a   k o ‘ngil  ju d a   qisq a  b o ‘lgan 
q u v o n ch larg a  berildilar...
*  
*  
*
F a q a t  bu  t o ‘rt  d e v o r  o rasiga  k iradigan  q u v o n ch lari 
o ‘tk in c h in in g   n a z a rid a y   b ir  n afasg a  kirib  c h iq a d ila r. 
U la r n in g   k irg a n in i  z o ‘rg ‘a  p a y q a g a n la r  c h iq q a n in i 
p ay q a y o lm a y   q o lad ilar.
0 ‘sh a t o ‘rt  d e v o r ic h id a   tu g ‘ilib o ‘sgan,  o ‘sh a t o ‘rt  d e - 
v o rn in g   tu n d   n a z a rla rid a n   b o sh q a  h e c h   n arsa  k o ‘rm ag an  
va  u n g a  k o ‘n ikib  q o lgan  b e c h o ra la r  o ‘z  h o lla rin in g   m u n ­
c h a   fojialarini  p ayqay  o larm id ilar?  H a r  q an d a y   q u v o n c h - 
ni  o ‘zlarin in g   o ‘sh a  to r d u n y o la rid a n   a x ta rm o q q a   m ajb u r 
b o i g a n   s h o ‘rlik lar ta sh q a rid a n   a d a sh ib  kirib q o lg an   oriyat 
q u v o n ch larig a  ish o n ib ,  k o ‘ngil  q o ‘y arm id ilar?..
O d a td a   x u fto n   o ‘t a r - o ‘tm a s  y o to g ig a   kirib,  ilk  sah a r 
u y q u d a n   uyg‘o n a d ig a n   Z ebi  o tasin in g   k elish -k elm asin i 
b ilib,  sh u n d a n   keyin  x o tiija m   u x lam o q   u c h u n   a n c h a - 
g a c h a   o n asi  b ila n   g ap lash ib   o i i r d i .   U la r  ikkalasi  to p g a n - 
tu tg a n   g a p la rin i  b ir-b irla rig a   a y tish ib ,  u c h   c h o y n a k  
c h o y n i  ta m o m la d ila r.  B u tu n   el  b ir  u y q u n i  urib  b o ig a n d a  
h a m   so T id a n   d a ra k   b o im a g a n id a n   keyin  o n a -b o la   u n in g  
e s h o n b o b o   b ila n   b irg a   b ir o r   jo y g a   k e tg a n ig a   h u k m  
qildilar.  Z eb i  erta g a   o ‘rto q jo n in i  c h a q n tira d ig a n   b o ii b , 
sh irin   xayollar  b ilan   uyquga  ketdi.
B ir  to m o n d a n ,  ju d a   k ec h   y o tib ,  ik k in ch i  to m o n d a n , 
n ih o y a t  d a ra ja d a   to tli  tu s h la r  b ilan   k o 'p   ro h a t  uxlagan- 
ligidan  u  ertasi  k u n i  o d a td a g id a n   a n c h a   k ech  uyg‘o n d i. 
U y q u d a n   k o ‘z in i  o c h ib ,  te v a r a k -a tr o fg a   q a ra g a c h , 
ta sh q a ri  esh ik n in g   k a rra k d a y   o c h ilib   tu rg a n ig a   k o ‘zi 
tu sh d i.  D e m a k ,  s o ‘fi  qay tg an   edi.  0 ‘z in in g   bu  q a d a r q a t- 
tiq   uxlaganiga  h a y ro n   b o ‘ldi.  O tasi  o d a td a   d arv o zan i  j u ­
d a  q a ttiq   ta ra q la ta rd i.  Ic h k a rid a n   «labbay»  d e b   javob
107

berilg a n d an   keyin  to   biro v   ch iq ib   d arv o zan i  o c h g u n c h a , 
badjahl  soTi  b ard o sh   q ilo lm as,  q o ‘lidagi  tay o q   b ilan   z o ‘r 
b erib  d arv o zan i  savardi...  D e m a k ,  b u tu n   sh u   ta ra q -tu - 
ru q n i  e s h itm a g a n   Z e b in in g   o ‘lg u d a y   q o tib   u x la g a n i 
m a ’lu m   b o ‘lardi.  E n d i  S a lta n a tx o n n i  c h a q irish   havasi 
yellarga  u c h d i...  E n d i  y an a  h a fta la rc h a   so T in in g   boshi 
uydagi  y o stiq d an   k o ‘ta rilm ay d i.  E ndi  y an a  q a n c h a g a c h a  
yosh  q izn in g   g u ld ek   u m ri  h o v u z  b o ‘y id a  igna  sa n c h ib  
o ‘tadi.
0 ‘rn id a n   tu rib ,  b e t- k o ‘zini  yuvdi,  o ‘c h o q q a  o ‘t  yoqib, 
ch o y d ish n i  q o ‘ydi,  so ‘n gra  tash q ari  esh ik n i  y o p ib   q o ‘yib, 
sek in g in a  uy  to m o n g a   b o rd i.  B ir  ju ft  d a rp a rd a   yopiq 
b o lg a n id a n   uyn in g   ich i  b ir  o z  q o ro n g ‘i  edi.  A stagina 
q u lo q   berdi:  b iro v n in g   x o ‘rsinib  yig‘lagani  eshitilard i. 
Y a n a   h a m   q u n t  q ilib   tin g la d i.  Y ig ‘la g a n   o n asi  edi. 
K o ‘n gli  shuv  e tib   k e td i.  B ir  o z d a n   s o ‘ng  s o T in in g  
g ‘u d u rlag a n i  eshitildi:
—  X o tin   kishini  yig‘lashga  h aq  qilgan  x u d o ...  Y ig‘lay 
ber!
S h u n d a n   s o ‘ng  uy  ic h id a   o g ‘ir  b ir  jim lik   c h o ‘kdi. 
Q u rb o n b ib in in g   yig‘isi  x o ‘rsinish  d arajasiga  tu sh ib   qoldi. 
K ey in c h a  u   h a m  jim ib   ketdi.
U z o q   jim lik d a n   so ‘ng  soT ining  o g ‘ir  b ir  to m o q   q ir- 
gan i  eshitildi.  S o ‘n gra  u  o d atd ag i  a m iro n a   ovozi  bilan:
—  Q a n i,  b o ‘l,  c h o y in g n i  ber!  —  dedi.
K a m p ir  ezilib  m u lo y im lash g an   o v o z  bilan:
—  S h u   yerga  b eray m i  yo  esh ik k a  ch iq asiz m i?  —  d eb 
so ‘radi.
SoTi  y a n a   o ‘sh a  d ag ‘al  o v o z  bilan:
—  D im   u y d a  n im a   bor!  —  d eb   q ich q ird i.
O n asi  tash q arig a  c h iq q a c h ,  Z ebi  b o rib   u n in g   b o ly n i- 
ga  osildi.  Q u rb o n b ib in in g   k o ‘zlari  q iz a rib ,  q o v o q lari 
k o ‘k argan  edi.
—  N im a g a   yig‘ladingiz,  oyi?  —  d e b   s o ‘radi  Z ebi.
O n asi  d arh o l  jav o b   b e ro lm a sd a n   b ir  oz  o ‘y lanib  tu r-
gach:
—  H e c h ...  —  d eb  q o ‘ydi.
Jav o b n in g   b ird an ig a  b erilm ag a n i,  s o ‘ngra  b u   «hech» 
d e g a n   m a ’n isiz  ja v o b   Z e b in in g   ta sh v ish g a   tu sh g a n  
k o ‘nglini  b a tta r  tash v ish lan tird i.
108

—  U  n im a   d eg an in g iz?  B ekorga  yig‘lay d im i  kishi?- 
d ed i  u.
Q u rv o n b ib i  y a n a  jim   qoldi.
—  O yi,  b ir  y o m o n   g ap  b o rg a  o ‘xshaydi.  M e n d a n  
y ash irib   yotirsiz!  —  d ed i  Z ebi.
U n in g   k o ‘nglidagi  tashvish  e n d i  tilga,  ovoziga  o ‘tgan
edi.
O n a   e n d i  b u   sa fa r  b o la sin i  q o n d irg u n d a y   ja v o b  
b e rm o q q a   m a jb u r  boM ganini  payqadi.  F aq at  n im a   d e - 
yishini  bilm asidi.
—  S o ‘rab   n im a   q ilasan ,  b o la m ?   O ta n g n in g   fe’lini  b i- 
la sa n -k u ,  b e k o rd a n -b e k o rg a   m en i  g‘a zab lab   o ‘tirib d i...
—  N im a   deydi,  axir?
—  N im a   d e rd i?   B o sh im n i  o lib ,  b ir  yerga  k etam a n , 
d ey d i...  t o ‘y d im   s e n la rd a n ,  deydi...
Z ebi  o n a sin in g   bu  gaplariga  ish o n ib ,  k o ‘ngli  a n c h a  
tin c h ig a n   b o ‘lsa -d a ,  o n a n in g   o ‘zi  o ‘z  o g ‘zid an   c h iq q a n  
bu  yolg‘o n larg a  ish o n o lm a s,  «o‘zim   ish o n m a g a n   narsaga 
qizim   b e c h o ra n i  q a n d a y   ish o n tira m a n » ,  d eb  o ‘y lardi...
—  O ta m  n in g   sh u n a q a   xulqi  b o r,  —  d ed i  Z ebi.  — 
B a’z i-b a ’zid a  fe ’li  aynisa,  «ketam an»ga  tu sh ad i.  Q o ‘ying, 
xafa  b o im a n g .  E rta -in d in   bosilib  q oladi.  Ilgari  q ilm ag an  
b o ‘lsaykin...
Z eb in in g   bu  m u h o k am asi  o n a n in g   k o ‘nglini  darrov 
tin c h itd i.  Q izin in g   bu  so ‘zlarid a  va  u  s o ‘zlarn i  aytgan 
v aqtidagi  ovo zid a  yosh  b o la la rd a   boM adigan  b ir  soddalik 
k o ‘rin ard i.  Q iz  b e c h o ra   hali  k o ‘p  sodda!  U   o n a sin in g  
o g ‘zid a n   n im a   ch iq sa,  d arro v   ishonadi!  F aq at  o n a   b e c h o ­
ra  o ‘z  qizini  q a n c h a g a c h a   ald a b   y u ra  o ladi?  Q izn in g   bu 
soddaligi  q a n c h a g a c h a   d avom   etad i?  Bu  ald a sh la r  e rta - 
in d in   o c h iq   h a q iq a tla r  q o sh id a  c h ilp a rc h a   b o ‘lib  sin m ay - 
d ilarm i?  U   v aq td a  a ld a m o q   u c h u n   s o ‘z  to p ila d im i?  Yosh 
q iz n in g   «qars»  e ta   yorilishi  m u m k in   boMgan  k o ‘ngil 
sh ish asin i  y am ash   u c h u n   o n a n in g   ta d b ir  san d ig ‘ida  h ech 
narsa  to p ila d im i?  S o d d a  qiz  til  u ch id a  aytilgan  bir-ik k i 
o g ‘iz  g ap  b ila n   tin c h la n ib ,  s o ‘riga  jo y   qilgali  ch iq q a n  
v aq tid a  a y v o n n in g   b ir  c h e k k asid a  o ‘rn id a n   jilo lm a y   q o l­
g an  o n a n in g   k o ‘nglida  sh u   tashvish  va  shu  a n d ish a la r  ay- 
la n a rd i. 
K e y in c h a  
q iz n in g   ta m o m  
tin c h la n g a n in i 
k o ‘rg a ch ,  Q u rb o n b ib i  h a m   iz tiro b la rd a n   yengillan g an d ay
109

b o ‘ldi.  S o ‘riga  k e lib ,  ta y y o r  d a s tu rx o n g a   o ‘tirg a c h , 
Z eb in in g   p esh o n a sid a n   o ‘p ib - o ‘pib   q o ‘ydi.
O tasin i  n o n u sh ta g a   c h a q irm o q   u c h u n   kirgan  Z ebiga 
R azzoq  s o ‘fi  nim agadir:
—  C h o y in g n i  hovliga  c h iq ib   ich!  —  d eb   b uyurdi.
Bu  b u y ru q q a  n a  o n a   e ’tiro z   qildi  va  n a  qiz.  A yniqsa, 
Z ebi  b u tu n   bu  n arsalarn i  o ta sin in g   fe ’li  ay n ig an id an  
k o ‘rardi.  O n a sin in g   k o ‘z la n d a   sh u n c h a   iz tiro b la r  q ay n ab  
to sh g an i  h o ld a   yosh  q izn in g   so d d a  k o ‘ngli  u larn i  k o ‘rol- 
m as  ed i.  O n a n in g   k o ‘ngli  sir  b erk itish   o rq a sid a  g ‘a sh id an  
yorilay  d eg a n d a,  q iz n in g   k o ‘ngli  d a m   0 ‘lm asjo n n i,  d am  
S a lta n a tx o n n i  erk alatib   o ‘y n ard i.  H ovuz  b o ‘yid a  yan a 
o ‘sh a  q o ‘shiq,  y an a  o ‘sh a  yoqim li  ovoz  suvlarn in g  jim ji- 
m asi  u stid a  y o ‘rg‘alard i.  Y an a  o ‘sh a  k a sh ta la rn in g ,  y an a 
o ‘sha  k ular  yuzli  ipaklari  ilan g -b ilan g   ch iz iq   u stid an  
b o rib ,  k u n g irala rn in g   shak lin i  q av a rtirard i.  Y an a  o ‘sha 
d ev o rd an   y an a  o ‘sh a  arav ak ash   bo la  m o ‘ra lab ,  yosh  q iz ­
n in g   m ungli  q o ‘sh ig ‘ini  boM ardi...
Bir  k u n   e rta la b   ikkita  q o ‘y  bilan  b ir  arava  u n -g u ru c h  
kelib  k irg an d an   keyin  o n a sin in g   an d ish alik   k o ‘zlariga 
q a ra m a sd a n o q ,  tu n o v   kungi  k o ‘z  y o sh larn in g   m a ’nosiga 
tu sh u n d i.  Y osh  q izn in g   k o ‘ngil  shishasiga  b ir  to sh   kelib 
tek k an   kabi  b o ‘ldi...
N o n u s h ta d a n   b ir o z  keyin  q o ‘y lar  kelgan  b o ‘lsa,  tu sh - 
ga  y e tm a sd a n o q   qassob  tay y o r  b o ‘ldi  va  R azzoq  s o ‘fi 
etag in i  beliga  q istirib ,  y en g larin i  sh im a rib   tash q arig a 
jo m la rn i,  savatlarni  ta sh im o q q a   bosh lad i.  Q o ‘y la m in g  
q o p -q o ra   q o n lari  y erla rn i  b o ‘y am asd a n   tu rib ,  tash q ari 
to m o n d a n   x u rsa n d   ovozlarning:
—  T o ‘y  q u llu q   b o ‘lsin,  s o ‘fi!
—  Ju d a   soz  b o ‘libdi!
—  B unday  dav latn i  kam   b an d a sig a  b erad i  xudo!  — 
d eg an   x u sh o m ad lari  k o ‘tarildi.
E ndi  o n ag a  q o ‘shilib  qiz  yig‘lar,  qizga  q o ‘shilib  o n a 
yigMardi.  B u la rn in g   y ig ila r i  k u c h a y g a n   sari  ta sh q a ri 
to m o n d a n   k elayotgan  x u sh o m a d la r  h a m   k u c h a y a r,  b u tu n  
m a h a lla -k o ‘y  R azzo q   so T in in g   bax tin i  o lq ish la b ,  c h a p a k  
chalardi!
n o

*  
*  
*
0 ‘rta ro q   b ir  x o n a d o n n in g   о rz u -h av a sii  k a tta k o n  
to ‘y id an   h a sh a m a tliro q   b o ‘lib  o ‘tg a n   fo tih a  t o ‘yidan 
k e y in   Q u rb o n b ib in in g   k o ‘z la rid a   y ig ‘lay d ig an   yosh 
h a m   q o lm ag an   edi.  Z eb in in g   k o ‘z  yoshlari  sira  tin m a - 
di.  Bu  o ra d a   S a lta n a tx o n   ikki  m a rta   kelib  ketdi. 
Q u m rix o n   keldi,  b o sh q a   o ‘rto q lari  kelish d i,  h a r  y o ‘l 
b ilan   Z eb in in g   k o ‘n glin i  olishga,  u n i  y u p atish g a  u rin d i- 
lar.  B o‘lm adi!  K o ‘z  yo sh lari  ariq n in g   suviday  o ‘zlari 
kelib,  o ‘zIari  q u y u lard ilar.  Ilg ariro q   k u n d a  y uz  m arta 
qizini  y u p a tg a n ,  u n in g   k o ‘z  y o sh larin i  yenglari  bilan 
a rtg a n   o n a   e n d i  u  y oshlarga  k o ‘n ikib  q o lg an ,  in - 
d a m a sd a n   o ‘z  ishiga  m ash g ‘u l  b o ‘lar,  to ‘y  h o zirlik la- 
rini  k o ‘rardi.
H a r  h a fta d a   b ir  k eladigan  q o ‘y,  u n -g u ru c h n i  ta sh i- 
m o q d a n   R azzo q   so T in in g   q o ‘llari  q ab a rd i...  T o z a   g u - 
ru c h la r  b ila n   b o T d o q i  q o ‘y la m in g   palovlarini  y e m o q d a n  
q u y u q   yo g ‘lar  m e ’d asiga  u rd i...  YogNiq  qoM larini  arta 
b e rm o q d a n   u n in g   eski  b e d a n a   m ahsisi  o y n ad a y   yaltirab 
k etd i.  B u tu n   b u la rn in g   o rq a sid a   o n a   b ila n   b o la n in g  
q a y n o q   k o ‘z  yoshlari  quy ilard i.  B u tu n   bu  n o z - n e ’m a tla r 


Download 124.23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling