«sharq» n a sh r iy o t -m a t baa a k s iy a d o r L ik k o m pa n iy a si bosh tahr ir


Download 124.23 Kb.
Pdf ko'rish
bet14/29
Sana17.11.2017
Hajmi124.23 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29
ishqim   b o r,  u n a q a   itlik  y o ‘q...
—  O bbo!  Itlik  y o ‘q!  S iz d a-a ?  E   tavba...
—  N o n   u rsin   agar...
M iry o q u b   irg‘ib  o ‘m id a n   tu rd i:
—  B o‘pti  boNm asa!  —  d ed i  u.  —  Itlik n i  shu  yerda 
q o ld irib ,  u n in g   y o niga  o d a m   b o ‘lib  qaytasiz.  U n d a   qiz 
sizniki!  BoMdi,  x o ‘jayin!  M a n a   bu  yer  h a r  q a n c h a   itlik 
qilsangiz  k o ‘ta ra d i...
S h u   to p d a   o ‘zin in g   n eg a d ir  « o d am lash a  boshlagani» 
to ‘g ‘risida  o ‘ylab  ketib,  M iry o q u b n in g   s o ‘ng  so kzlarini 
esh itm ag an   b o ‘lsa,  m in g b o sh in i  ayblasli  kerak  em as.  Bu 
q ab ih   o d a m   s o ‘ng  v a q tla rd a   o ‘zin in g   o ‘zi  ekaniga  h am  
u n c h a   ish o n ib   yeto lm ay d i.
127

—  M e n   b ir  ay lan ib   k e la m a n ,  x o ‘jay in .
—  Q ayerga  b o rm o q c h isa n ?
—  S o ‘ra m a n g ,  x o ‘ja y in .  S iz  a y sh in g iz g a   q a ra n g . 
H a m m a   itlikni  shu  yerga  k o ‘m ish  kerak-a!  B ilasizm i? 
K erak  b o ‘lsa,  o ‘zingiz  bilasiz,  m a n a   tu g m a ,  sh u n i  b o sila- 
di.  U   y o q d a n   o d a m   k irg an d a ,  to rtin m a y   b u y u ra  be ring, 
h a m m a   n arsa  b o r...
C h iq a  bosh lad i.  S o ‘n gra  esh ik   o ld id a n   y a n a   orqasiga 
qaytdi.
—  X o ‘ja y in , 
—  d e d i  u n g a   to m o n   e g ilib . 
— 
H am m asig a  b ir  sta k a n d a n   quyib  b erasiz.  U n d a n   keyin 
b itta sin i  ta n la b   yoningizga  olasiz.  B oshqalari  c h iq ib   k e ta - 
di...  T a rtib   shu!
—  B ittasiga  k o ‘zim   t o ‘y m asa-ch i?
—  U   y o g ‘ini  o ‘zingiz  bilasiz.  Itlik  h a m   to za  jo y id a  
e k a n ,  x o ‘jayin!
U   y erd an   c h iq ib ,  M iry o q u b   n o m e r  egasin in g   o ‘z  uyi- 
ga  kirdi.  X o ‘ja y in   o ‘n  b itta   x o tin n i  u n in g   o ld id a n   — 
yasov  to rtd irib   t o ‘rt  m a rta d a n   o ‘tk azd i.  Q iziq:  M iry o q u b  
b irin c h i  sa fard a  u la rn in g   y u zlarig a  q a ra d i.  Ik k in c h i, 
u c h in c h i  va  t o ‘rtin c h i  safard a  fa q at  y u rishlariga  n a z a r 
soldi.  S o‘n g ra  y ettin ch isin i  k o ‘rsatib  tu rib ,  dedi:
—  M en in g   n o m erim g a  yubor.  M en   k elg u n ch a jilm a s- 
d an   o ‘tirsin .  B irovga  k o ‘rsatm a!  Ha!  V a n n a   b o r- a ?  
V a n n ag a  tu sh irtir.  Q o lg an lari  narigi  n o m erg a  kirib,  b iz ­
ning  x o ‘ja y in g a   k o ‘rin ib   ch iq sin lar.
M iry o q u b n in g   haligi  ikki  x onali  u y d a n   b o sh q a  o ‘ziga 
xos  a lo h id a   b ir  xonasi  b o r  ed i.  U n in g   ichki  ziynati  o ld i­
d a  narigi  ikki  xonali  uy  ip  esh o lm asa,  b u n g a  taajjub  qilib 
b o ‘lm aydi.  C h u n k i  M iry o q u b   —  M iry o q u b ,  m ingboshi 
esa  —  b ir  A kbarali,  xolos...  A kbarali  d eg an   b ir  o d a m n in g  
yo n id a  h u k u m a t  m u h rid a n ,  zo ti  past  b ir  itlik d an   b o sh q a 
narsasi  y o ‘q.  M iry o q u b n in g   k a tta k o n   m iyasi,  o ‘tk ir  aqli 
bor!  M ingboshi  o ‘ylaydiki,  M iry o q u b   u n in g   q u y ru g ‘i... 
M iry o q u b   ish o n ad ik i,  m in g b o sh i  —  tu y a,  b u m ig a   ip 
0
‘tk azilg an ,  ip n in g   u c h i  —  sa rb o n d a ,  y a ’ni  tu y a c h id a , 
sa rb o n n in g  n o m in i  M iry o q u b   q o ‘y g an lar...  A na,  A kbarali 
degan  o d a m   m ing b o sh i  b o ‘la  tu rib ,  arzim as  x o tin la r 
o ra sid a  itlik  ro lin i  o ‘y n ab   y o tad i.  S hu  to p d a   y u rt  kuysa, 
ishi  y o ‘q,  parvoyi  falagiga!  M iry o q u b   degan  kishi  m in g -
128

bo sh i  h a m   em as,  savd o g ar h a m   em as,  d e h q o n   h a m   em as, 
sh u n d a y   b ek o rch i  b ir  o d a m   —  o ‘n  b itta n in g   eng  a ’losini 
ta n la b   q o ‘yib,  o ‘zi  m in g b o sh lik n in g   ishlari,  y a ’ni  yurt 
q ayg‘usi  b ilan   p iyoda  hallo slab   noyib  to ‘ranikiga  ketib 
b o ra d i.  M iry o q u b g a  m a 'q u l  boM m agan  o ‘n ta   x o tin   kirib 
m in g b o sh in in g   tev arag in i  o ‘ra y d i...  M in g b o sh i  o d a m  
shaklidagi  it b o ‘lgani  u c h u n   b ird an   h am m asig a  ch a n g  so- 
lad i,  h a m m a sin i  b ird an   c h a n g allari  orasiga  o lm o q ch i 
boMadi,  q u tu rib   terisig a  sig‘m agan  sh erd ay ,  h am m asin i 
b arav ar  p a rc h a la m o q   istaydi...  N ih o y a t,  m astlik  b ilan   va 
h a m   o ‘ta   k etk an   h ay v o n lard ag in a  b o ‘ladigan  o lc h o q , 
o c h k o ‘z,  m ech k a y   va  yam lo v ch i  his  b ilan   k o ‘zi  k o ‘r 
boMib,  h u sh y o r v a q td a   qaralsan g ,  k o ‘ngil  ay naydigan  b it­
tasin i  ilin tira d i-d a ,  o ‘zi  iflos,  ch a n g allarid ag i  ovi  iflos,  ik ­
ki  iflos  b ir-b irig a  suy k an ib ,  tagsiz  b o tq o q   ichiga  b otib 
ketishadi!  M astlik d a  x o tin   ta n la b   boM adim i?  M astn in g  
k o ’ziga  m u sh u k   —  fil,  fil  —  m u sh u k   boMib  k o 'rin a d i... 
K a m p irn i  —  pari  qiz  qilib  k o ‘rsatad ig an   tilsim li  o y n a 
ich k ilik d an   b o sh q a  narsa  em as!  M iry o q u b   —  it  em as, 
odam !  U  yosh  b ir  x o tin n i  b azzo z  d o ‘k o n id a n   o ‘ziga  to za 
k o ‘ylaklik  ta n la g a n d a y   qilib  ta n la d i.  Y e ttin ch isi  chakki 
em as...  y u zin in g   tozaligi  b irin c h i  q arash d ay o q   b arq   urib 
tu rad i.  M iry o q u b n in g   o ‘sh a  ta n la sh   c h o g ‘ida  elek trik n i 
o ‘c h irtirib   q o ‘y ish i  va  n a m o y is h n i  d e ra z a   y o n ig a 
keltirishi  h ik m a td a n   xoli  em as.  B uni  —  b elid a  kum u sh  
kam ari  b o rla rg in a   tu sh u n o lm a sa   m um kin!
N o m e r  egasi  M iry o q u b n i  yaxshi  tan iy d i,  u n in g   ju d a  
m u lk ilp isan d   g u m a sh ta ,  injiq  x arid o r,  zavqi  qayralgan 
sh in av an d a  ek a n in i  yaxshi  biladi.  S hu  u c h u n   y e ttin - 
c h is in in g   ta n la g a n in i  k o ‘rib ,  o sh n a s i  M iry o q u b n in g  
yelkasiga  q o q d i  va  «O flm a,  M iryoqub!  S art  bolasi  — 
fran su z...» ,  d eb   q o ‘ydi.  C h u n k i  o ‘n  b ir  xotin  o ra sid a  y e t­
tin ch isi  b o ‘lib  qoMga  kirgan  M ariya  O strova  hali  yosh... 
Y a q in d a g in a   y ax sh i  va  n ajib   b ir  o ila n in g   erk a   qizi 
boN gan...  X o ‘ja y in n in g   ay tish ich a,  bit  xiyonat  un i  bu 
k o ‘ylarga  keltirg an ...  X o ‘ja y in   h a m   u n i  k o ‘z  q orasiday 
saqlaydi...  M iryoqubga  k o ‘rsatdi,  b o sh q a  a n c h a -m u n c h a  
o d a m g a   k o ‘rsa tm ay d i...  X o tin   o ‘zi o d a m   tan lay d i...  Y o ‘q, 
o d a m   em as,  pu l  tanlaydi!  U n g a  b ir  yarim   m ing  s o ‘m   pul 
kerak,  sh u n i  to p a d i,  s o ‘ngra  yiroq  b ir  m am lak atg a  keta-
5
  -
 
4830
 
129

d i.  U   y e rd a   tu rm u s h in i  b o s h q a   a s o s la rd a   q u ra d i. 
G u n o h la rig a   a c h c h iq -a c h c h iq   yig‘laydi.  H o z ir  m o ‘ljal- 
langan  su m m a n in g   y a rm id a n   k o ‘pi  bor.  U c h   kishi  bilan 
«ko‘rishib»  sakkiz  yuz  so ‘m   to p o ld i.  B iror  h a f ta -o ‘n  k u n - 
d an   s o ‘ng  moM jallangan  su m m a  q o ‘lga  kirajak  va  yosh 
x o tin   yangi  tu rm u sh g a   q a ra b   y o ‘l  solajak!
—  A na,  o sh n a n g   v an n a g a  ketayotir!  —  d ed i  x o ‘jay in  
ay v o n d an   o ‘tay o tg an   yosh  x o tin n i  k o ‘rsatib.
—  B itta  yaxshi  o q so ch n i  ta y in   qil,  y uvintirsin.
—  X o tirjam   b o ‘l,  M iry o q u b ,  u n in g   o ‘z  x izm atch isi 
bor.
—  M en   sen d a n   x afam an ...
—  Y o ‘g ‘-e!
—  X a fam an ...
—  R ost  ay tasa n m i,  M iryoqub?
—  R ost...
—  Sababi?
—  0 ‘zing  b ilasan k i,  b u n a q a   xotin g a  pul  ay a m a y m an .
—  B ilam an.
—  B ilsang,  nega  b o sh q a  x o tin la rg a  q o ‘shib  k o ‘rsa t- 
ding?  H a tto   u la rn in g   orasiga  q o ‘yibsan...
X o ‘ja y in   xoxolab  kuldi:
—  Z av q in g n i  sin a m o q c h i  e d im ,  jin n i!  —  d ed i.  — 
0 ‘zim   b ilard im k i,  o ‘sh an i  tanlaysan!
M iry o q u b n in g   m en lik   hissi  q o n g a n   edi.  K uldi.
—  S akkiz  yuz  s o ‘m   ish lad i,  degin?
—  S akkiz  y uz  s o ‘m!
—  S en  q a n c h a   ishlading?
—  M en   b ir  o z  o rtiq ro q ...
M iry o q u b n in g   m iyasiga  b ir  fikr  kelgan  edi.  Bir  nafas 
to 'x ta b   o ‘yladi  va  d a rh o l  q a ro rin i  berdi.
—  C h ak k i  em as...  U   b ir  yarim   m ing  s o ‘m   ish lag an d a , 
sen  ikki  m ingga  y etk izm o q ch isan .  In so f h a m   kerak!
—  I n s o f  k erak -k u -y a .  L ek in ,  b u n a q a   fu rsa tla r  h am  
kam   u ch ray d i.  B izning  kasbim iz  sh u ,  fu rsatn i  q o i d a n  
ch iq arish   o ‘z  kasbiga  xiyonat  q ilish,  d em ak ...
—  M e n d a n   q a n c h a   o lasan ?
—  S e n d a n   y uz  ellik  s o ‘m ,  xolos!
—  U n g a  q a n c h a sin i  b erasan ?  Ellik  s o ‘m in im i?
—  Y o ‘q!  U n g a  o ‘zing  bilib  b erasan.
130

M iry o q u b   o ‘rn id a n   tu rd i.  D o ‘stin in g   yelkasiga  q oqdi.
—  S h ay to n san ,  d o ‘stim ,  shayton!  Y etti  d o ‘zaxga  k u n - 
d a  b o ia d ig a n s a n !..  —  d e d i  va  te z -te z   q a d a m   q o ‘yib, 
k o ‘c h a g a  chiqdi.
N o y ib   to ‘ra  M iry o q u b d a n   u z r  s o ‘radi.
—  M en i  h o k im   to ‘ra  ch a q iray o tir.  H o z ir  b o rm a sa m  
b o ‘lm aydi.  K e ch ro q   uyga  kelsang,  yaxshi  b o ia r d i.
—  X o ‘p  b o ‘ladi.  O rtiq c h a   ishim   h a m   y o ‘q.  Q o g ‘o z - 
m o g ‘o z  b o ‘Isa,  ola  ketay,  d eb   ed im .  U n d a n   keyin,  sizga 
b ir  narsa  to p ib   keldim .
Y o n id an   g azetg a  o ‘ralgan  b ir  n arsa  oldi.
—  J u d a   yaxshi,  ju d a   soz!  —  d ed i  to ‘ra.  —  U y d a  b e - 
rarsan.  A kbarali  qayerda?
M iry o q u b   haligi  n arsan i  y an a  q aytib  q o ‘yniga  so- 
la rk a n , ja v o b   qildi:
—  S h u   yerda.
—  S h ah ard a?
—  H a ,  sh ah a rd a.
T elefo n  jirin g la d i.  N o y ib   telefo n   q u lo g in i  oldi:
—  M en ,  m e n m a n ,  A lek sa n d r  V asilevich.  H o z ir  b o ra - 
m a n ...  hozir...
T e le fo n   q u lo g ‘ini  y an a jo y ig a  q o ‘ydi.
—  S h a h a rd a ,  degin?  N im a   qilib  yuribdi?
—  G a p   k o ‘p ,  to ‘ra.
—  Y axshi,  un i  h a m   u y d a  aytib  b erarsan .  X ayr,  h o zir- 
cha.
E shikni  o c h ib ,  sark o tib n i  ch a q ird i:
—  Ignatyuk!  A kb aralig a  tegishli  q o g ‘o z la r  b o ‘lsa, 
be rib  yubor!
N o y ib   sho sh ilib   c h iq ib ,  foytunga  o ‘tirdi.  M iry o q u b  
q o g ‘o z la rn i  o lg a n d a n   so ‘n g  b itta -b itta   bosib,  h a m m o m g a  
ketdi.
Y uvinib,  s o q o l-m o ‘y lovlarini  «fason»  qilib  oldirib, 
n o m e rg a   q ay tg an   v aq tid a  m ing b o sh i  ich k ari  u y d a  o ‘zi 
y o lg ‘iz  uxlab  y o tard i.  S tol  usti,  y erla r  —  egasi  k o ‘ch g an  
u y d a n   n ish o n   b erard i.  U y n in g   havosi  ham   buzila  tu s h ­
g an ...
U   y erd an   c h iq ib ,  n o m e r  x o ‘jay in ig a  u c h  rad i.
—  M ingboshiga  o v q at  b erild im i?
—  H a lig ac h a  b erilgani  y o ‘q.
131

—  X ayr,  m ay li.  0 ‘zi  u y g ‘o n ib   s o ‘ra sa ,  b e ra rsiz . 
A m m o   uyni  yig‘ish tirm asan g   b o ‘lm aydi.  O d a m   buyur!
U  o ‘z  x o n asin in g   eshigini  sek in g in a  o c h ib   kirgan 
vaq tid a  yosh  ju v o n   k iyim larini  y e c h g an ,  k a rtd a   uxlab 
y o tard i...  B oshi  y o stiq d an   tu sh g an ,  so ch lari  tarq a lg an ...
M iry o q u b   yan a  sek in g in a  q aytib  c h iq ib ,  x o ‘ja y in n in g  
y o niga  kirdi.
—  B orib  uyg‘o t,  d o ‘stim .  T u rib ,  yuvinib,  k iyim larini 
kiysin.  M en   u  b ilan   t o ‘p p a - to ‘g ‘ri  k a rtd a   u c h ra sh m o q c h i 
e m asm a n ...
—  Senga  n im a   b o ‘ldi,  M iry o q u b ?  —  ded i  x o ‘ja y in , 
kuldi.
—  M enga  h ec h   narsa  b o ‘lgani  y o ‘q.  M en in g   o d a tim  
sh u ...  m en   o sh n a c h ilik n i  k a rtd a n   b o sh la m a y m a n ...
X o ‘jay in   k u la -k u la   ch iq d i.  X o tin n in g   b ez an ish i  bir 
soatga  yaqin  c h o ‘zildi.  Bu  o ra d a   M iry o q u b   b ard o sh   qilib 
o ‘tirsa  h a m ,  x o ‘ja y in   tajan g lan ib   b e s h - o ‘n   m a rta   borib 
keldi.
N ih o y a t,  M iry o q u b   o ‘z  x o n asin in g   eshigini  ikkinchi 
m arta  o c h ib   kirdi.  Yosh ju v o n   h a rir va  chiro y lik   kiyim lari 
bilan  y u v in ib -ta ra n ib   uy n in g   o ‘rtasid a  tu ra rd i.  E lek trik - 
ning  b ilin a r-b ilin m a s  q altiro v ch i  o ‘tk ir  y o ru g ‘ida  u n in g  
oq  yu zlari,  ayniqsa,  p o rlo q   k o ‘rin ard i.  M iry o q u b   kirgan 
h a m o n   salo m   qildi  va  x u d d i  eski  b ir  o sh n a si  b ilan  
k o ‘rish ay o tg an d ay   k ulib  tu rib   k o ‘rishdi.  X o tin n in g   q o ‘l 
b erish id a  shu  xil  x o tin la rd a  boM adigan  b ir  loqaydlik  b o ri- 
di.  Sovuq  q o ‘l  sovuqlik  bilan  uzalad i:  « H a ,  eski  ta n im - 
ning  yangi  xaridori»,  d eg an d ay ...  M iry o q u b n in g   o d a td a  
h a m m a   q o ‘lni  m a h k a m   siqib  k o ‘rish ad ig an   q o i la r i  bu 
k ich k in ag in a,  o p p o q   va  y u m sh o q   q o ‘lla m i  h a m   kuch 
b o ric h a   siqdilar.  F a q a t  bu  qisish lar  h a m   olovsiz  va  h a ro - 
ra tsiz  e d ila r:  « H a ,  c h u q u r   c h o ‘n ta g im n in g   o c h k o ‘z 
m eh m o n i!»   d e g a n d a y ...  B u tu n   b u   k o ‘rish u v la r,  q o ‘l 
siqishuvlar va  k o ‘z  tu tu v la rd a ,  sh u n in g d ek ,  bu  k o ‘rishuv- 
ni  o ‘rab  tu rg an   sh a ro itd a   m a ’ni  d eg an   narsa  to p ilm asd i. 
Bu  ikkala  «savdogar»dan  b ir  m a ’ni  izlash,  ay n iq sa,  shu 
to p d a   b e h u d a   urin ish   b o ‘ladi.  F a q a t  ikkalasining  ikki ju ft 
k o ‘zi  b u n d a n   m u stasn o ...  X o tin n in g   q o voqlariga  o g ‘ir  b ir 
alam   va  iztiro b n in g   k o ‘lagasi  tush g an i  h o ld a  y oshlik  va 
ju v o n lik n in g   k u ch i  b ila n   b erish m ay ,  b o ‘sh  k elm ay   tu r-
132

g an ,  yoz  o sm o n i  kabi  tin iq   va  to z a   m oviy  k o ‘zlarida 
kuchli  b ir  savol  a lo m a ti  b o rid i,  « B oshqalariga  o ‘x sh am a- 
g an  x arid o r,  k im san   va  n im a   q ilm o q c h isa n ?»   d eg an d ay ... 
M iry o q u b n in g   h a r  q a n d a y   x o tin n i  loqaydlik  h o la tid a n  
c h iq a ra   olad ig an   q o p -q o ra   va  d u m a lo q   k o ‘zlarid a  esa  bir 
a n d ish a   va  o ‘ylanish  h o k im   ed i;  «Tili  k o ‘n glidan  ju d o  
b o ‘lgan  m ax lu q ,  nega  sen   bu  y erdasan?»  d eganday... 
M iry o q u b   fo n a rn i  o lc h irib ,  u n in g   q arshisiga  kelg an d a  va 
ikkalasi  b ir-b irig a  h av o n in g   tabiiy  y o ru g ‘ida  in d a m a sd a n - 
g in a   b ir-ik k i  m in u t  tik ilish g an d a ,  ikkala  to m o n   h a m   b ir- 
b irin in g   k o ‘z ida  haligi  m a ’nini  ravshan  k o ‘rdi  va  o ‘qidi. 
M iry o q u b   hali  b o y a  n o m e r  egasin in g   u y id a  b erg an   q a ro ­
rini  q u w a tla s h   u c h u n   x o tin n in g   m oviy  k o ‘z larid an   quv- 
vatli  d alilla r  to p g a n   edi.  X otin  esa  hozirga  q a d a r  qilgan 
ishlari  va  m u o m ila la ri  b ilan   o ‘zga  «xaridorlar»ga  k o ‘p -d a  
o ‘x sh am ag an   b u   O siyo  o d a m in in g ,  o ‘z  aq id a sic h a ,  ayyor 
k o ‘z la rid a   o d d iy   « x arid o rlik »   d o ira s id a n   c h e k k a ro q  
c h iq a d ig a n   a lo m a tla rn i  m u sh o h a d a   etard i:  «Bu  o d am  
h a m ,  —  d eb  o ‘yladi  x o tin ,  —  b o sh q a la r  kabi  c h o ‘n tag i- 
ning  k u ch i  b ilan   m en i  o lay o tir...  Bu  h a m   b o sh q a la r  kabi 
yosh  g u lb u n d a n   b ir g u ln i  so tib   olib,  d arh o l  u zajak ,  uzgan 
h a m o n   y an a  o ‘sh a  g u lb u n n in g   o y o q lari  ostiga  —  ch an g  
va  tu p ro q q a   tash lay ajak ,  so ‘n gra  sovuq  qoMini  u za tib ,  lo- 
q ayd  x ayrlashajak,  balki  xayrlashib  h a m   o ‘tirm a sd a n , 
b urilib  ketajak.  Bir  u m r  u ch rash m aslik   u c h u n   ketajak!.. 
C h u n k i...  Lodzli  voyajer  kabi...»  S h u n d a n   s o ‘ng,  b ir o n - 
d a,  o ‘tg an   h aftadagi  u ch rash u v n i  k o ‘z  o ld id a n   k echirib 
oldi.
Shu  n o m e rn in g   shu  x o ‘ja y in i  kechasi  so at  ikkilarda 
b u n in g   eshigini  c h e rtib   o c h tird i.  Bu  y e c h in ib   y o tgan  edi. 
« T u rin g ,  M a riy a   S te p a n o v n a ,  —  d e d i,  —  u c h in c h i 
n o m erg a  kiring.  Tez!  A ytgan  su m m an g izn i  tez  toM atadi- 
g an   b ir  o lija n o b   kishi  bor.  S izni  k utib  yotibdi!»  «X o‘p, 
h o z ir  k iy in ib -ta ra n ib   b o ra m a n » .  «Y o‘q ,  —  d ed i  x o ‘- 
ja y in ,  —  y o ‘q!  A y v o n d a  h e c h   kirn  y o ‘q.  C h o y sh ab n i 
y o p in ib   o ‘ta   be ring.  K iyim siz  h a m   g o ‘zalsiz!»  K uldi  va 
h a y ro n   boMib  tu rg a n   x o tin n in g   y e lk asig a  k a rtd a g i 
ch o y sh a b n i  ta sh la d i-d a ,  q u c h o q la b   ayvonga  olib  chiqdi. 
Y angi  «kasb»ning  m u n a q a   d ag ‘al  talab larig a  o ‘rg a n m a - 
g an   yosh  ju v o n   o ‘sh a n d a   b u tu n   ta n in in g   d ir-d ir  q altirab
133

bo rg a n in i  sezdi.  U n in g   yosh  va  taro v a tli  ta n id a n   hali 
sofligini  saq lag an ,  y eyilm agan  ru h id a n   n o ro z ilik   fary o d - 
lari 
y u k sa la r-d i. 
« U v ish d in g iz m i? »  
d e d i 
x o ‘ja y in  
m a h k a m ro q   q u c h o q lab !  «Y o‘q,  —  d ed i  y o sh   ju v o n , 
lablari  titra g a n   h o ld a.  —  K o ‘n glim   ayniydi!  Bu  q a d a r  o l- 
choqlik!..»  X o ‘ja y in   d arro v   to ‘x ta d i,  ayvon  u stu n id ag i  xi- 
ra  ch iro q n in g   s h u ’lasida  yosh  ju v o n n in g   k o ‘ziga  tikildi. 
«O lchoqlik?  —  d eb   ta k ro r  qildi  x o ‘ja y in .  —  M e h n a tsiz , 
o so n   pu l  to p m o q c h i  b o i g a n l a r   m e n lik   h isla rin i  o ‘z 
oyoqlari  b ilan   tep k ilash g a  m ajb u rlar...  D u n y o n in g   u stu - 
ni  —  p u l,  pu l  to p ish   —  qiyin!  O so n   pul  to p ish   o lch o q lik  
b o ‘lsa,  m ard ik o rlik   qilishga  nafsingiz  k o ‘n a d im i?   A na, 
k o ‘c h a d a   T u rsu n b o y   d eg a n   sart  q orovul  b o r,  h ali  h am  
k o ‘c h a   su p u rib   yu rad i.  O lti  so ‘m   oylik  o la d i...  0 ‘sh an in g  
ishini  qilishga  o ‘zingizni  k o ‘n d ira   olasizm i?  X ursand! 
V aqti  c h o g ’!  Q a c h o n   k o ‘rsangiz,  ash u la  aytadi.  M en in g  
o q s o c h  
x o tin la rim  
b ila n  
o ‘y n a s h a d i. 
T o p g a n in i 
o ‘shalarga  s a rf  qiladi.  0 ‘zi  d o im   o c h ...»   Y o sh   ju v o n  
b oshini  q u y i  egib,  yuzini  c h a p g a  b u rg a n   va  b o rg a n   sari 
qaltirashi  k u ch ay g an   lablarini  o ‘tk ir  va  o p p o q   tish lari 
o ‘rta sid a   q isard i...  « B eh u d a  g ap larn i  tashlang!  Y arim  
so a td a n   s o ‘ng  qoM ingizda  b a n k n in g   k o ‘p  su m m ali  ch ek i 
b o ‘ladi.  0 ‘s h an i  s o ‘r ib -so ‘rib  o ‘pingiz  (o rq a   to m o n in i 
o ‘ping,  y o ‘qsa  n o m e ri  o ‘c h ib   ketm agi  m um k in )!  O n a   — 
bolasin i,  o sh iq   —  m a ‘sh u q in i,  bulb u l  —  g u ln i,  b a d a - 
viy  —  tevasini,  sarla sh k ar  —  q ilic h in i  o ‘p g an d a y   o ‘p in - 
giz!  N e g ak im ,  h a m m a   g ap  —  o ‘sh a  c h e k d a ,  c h e k b a n k a - 
d a,  b a n k a   —  p u ln in g   m ark azi,  p u l,  ag ar  h aq iq atg a  to b in - 
giz  b o ‘lsa,  «olloh!  Q oziyul  hojat!..»
E sh ik n i  o c h ib ,  b u   y osh  x o tin n i  h a tto   b ir  d a ra ja  
q o ‘p o llik   b ila n   u c h in c h i  n o m e rg a   k iritib   y u b o rib , 
x o ‘jay in   esh ik n i  astag in a  y o p d i-d a ,  « S h u n a q a   x o tin la rn i 
q a sh q a rlik   m a rd ik o rla r  b ila n   b irg a  g ‘o ‘za  c h o p ig ‘iga 
yuborsang,  ayni  s a ra to n   issig‘ida!»  d e b   g ‘u d u ra n d i...
Bu  x o tin   sh u   to p d a   faqat  b ir  n arsag a  m u h to j  e d i— 
isinish!  Y o zn in g   d im   va  iliq  k ec h asid a  p ay d o   b o ‘lgan  bu 
g ‘ayritabiiy  titra m a n i  t o ‘xtatish!  Bu  —  bir.  Ik k in c h id a n , 
u h daga  tu sh g an   «vazifani»  n a rid a n -b e ri  b ajarish ...  Bu 
y e rd a ,  «vazifa»ning  g o ‘zalligi,  m uloyim ligi  va  y o q im lig i- 
ni  su rish tirib   tu ra d ila rm i?   Bu  y e rn in g   q o n u n i  q a ttiq ,
134

u n g a  e ‘tiro z   q ilad ig an ,  g ap  q ay tarad ig an   k ish ila m i  u   o ‘z 
do irasig a  o lm ay d i.  «K ird in g m i,  b o ‘ysunsun!»  deydi  va 
o ‘z ich a  u  h a m   —  haqli!
K o ‘n gilni g ‘ash  bosad ig an   k ich k in a  va  y alan g ‘o c h   xo- 
n a n in g   fo n a ri  o ‘c h irilg a n ,  h e c h   n a rsa   k o ‘rin m a y d i. 
«Q a n d ay   yaxshi!  K e ch an in g   b itta   fazilati,  q o ro n g ‘ilikning 
b ir yaxshiligi shu!»  A yvondagi  xira  fo n a rd a n   b ir siqim gina 
xira  s h u ’la  tu sh ib ,  eski  va  b o ‘yo g ‘i  o ‘ch g a n   k a rtn i,  kart 
y o n id ag i  ku rsin i,  kursi  ustid ag i  b o sm a   ayilli  —  tasm ali 
s h im n i1,  kursi  o y o g ‘idagi  b ir  ju ft  ra n g i  b elg isiz  y arim  
b o tin k a n i  z o ‘rg‘a - z o ‘rg‘a  y o ritard i.  E shik  o ch ilish i  bilan 
k a rtd a   y alan g ‘o c h   y o tgan  e rk a k   b o sh in i  k o ‘ta rd i,  b ir  qi- 
m irlad i,  y o n id a n  jo y  b o ‘sh atg an  b o ‘Isa  k erak...  Y osh  x otin 
k a rtn i  k o ‘rgan  h a m o n   h ec h   o ‘ylab  tu rm a sd a n   ch o y sh ab n i 
yerga  irg‘itib  yo t  e rk ak n in g  b eg o n a q o ‘yniga  kirdi.
—  B u n ch a  sovuqsiz!  —  d ed i  erk ak   xirq iro q   ovoz  b i­
lan.  —  X uddi  muz!
X otin  in d a m a d i.  U   hali  h a m   lablarini  tishlardi...
T o n g   o tib ,  uy  ichi  y o rish g an d a ,  x o tin   o ‘m id a n   tu rd i 
va  d arro v   ch o y sh a b in i  y o p in ib ,  orqasiga  q a y rild i-d a ,  usti 
o ch ilib   y o tg an   erk ak k a  k o ‘z  tash lad i:  tarv u z  singari  y u m - 
y u m a lo q ,  sem iz  q o rn i  solinib  tu sh g a n ,  ikki  b eti  se- 


Download 124.23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling