«sharq» n a sh r iy o t -m a t baa a k s iy a d o r L ik k o m pa n iy a si bosh tahr ir


Download 124.23 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/29
Sana17.11.2017
Hajmi124.23 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
jo y la rd a  —  ay v o n n in g   ikki  y o n id a   c h o ‘n q ay ib  o ‘tirish g an , 
nafaslarini  ichlariga  olgan  edilar.  U la r o ra sid a  X o lm at  b i­
lan  a ra v a k a sh   b o la   h a m   b o r,  u la r  ikkovi  k a tta   tu t 
yog‘o ch ig a  su y an ib ,  tik k a  tu ra rd ila r.  X o lm at  havas  bilan 
qiziq ib   q a ra sa d a ,  u n in g   k o ‘ngli  ta m o m   b e ta ra f ed i,  faqat 
arav ak ash   yigit  sh u n c h a   t o ‘p o lo n -y a lla   o ra sid a   Z eb in in g  
o v o zid an   b o sh q a  o v o zlarn i,  n e c h ik d ir,  farq  eto lm asd i.  U 
o v ozni  esh itish   b ila n   k o ‘n glining  c h u q u r jo y la rid a n   xuruj 
qilib  kelgan  allaq a n d ay   to tli  b ir  sev in ch in i  yash iro lm ad i:
—  Z e b in isa n in g   ovo zin i  a y ta m a n ,  X o lm at  ak a...  — 
ded i  u,  o ‘zi  sh u   s o ‘zni  ay tg a n id a n   keyin,  n eg ad ir,  b ir  oz 
q izara  tu sh ib ,  yerga  q aradi.
—  C h ak k i  em as!  —  d ed i  X o lm at.  S o ‘n gra  so ‘radi:  — 
O ti  Z eb in isam i?
—  H a ,  Z ebinisaxon!
Y ig itc h a n in g   sh u   «xon»  d e g a n   q o ‘s h im c h a s id a  
« m en in g   Z eb in isam »   d e g a n   m a ’n o d a   b ir  m a q ta n ish ,  b ir 
g ‘u ru r  o h a n g i  b o r  edi.  Bu  o h a n g   ju d a   o c h iq   eshitilgan 
b o ‘lsa  kerakki,  X o lm a t  d a rh o l  fah m ig a  b o rd i  va  «a,  h a ro - 
m i-ey!»  d eg a n d ay   qilib  u n g a  q aragach:
—  Y u ra k d an   u rg a n   ek a n -a!..  —  dedi.
Y igitcha  b u   s o ‘z d a n   o ‘n g ‘aysizlandi  va  to n a   boshladi:
—  Y o ‘g ‘- e ,  ovozi  soz  d e y m a n -d a ,  ovozi!  —  dedi, 
lekin  tili  g apirgani  b ilan   yuragi  «yolg‘o n ,  yolg‘on»  d eb 
tu rg a n in i  o ‘zi  h a m   bilar,  X o lm a tn in g   ishonm asligiga  aqli 
yetard i.  S h u n in g   u c h u n   m asalani  ch u q u rla sh tirm a sd a n , 
so ‘zni  b o sh q a  to m o n g a ro q   b u rish n i  ep   k o ‘rdi:  —  O voziga 
n im a   deysiz,  c h in a k a m   q iy o m a t-a ?   —  d ed i  X olm atga
—  H a ,  ovozi jo y id a.  S altan atx o n d i  o ‘rto g ‘im i?
—  E n g   y aq in   o ‘rto g ‘i.
—  K im n in g   qizi  o ‘zi?
—  R azz o q   s o ‘fi  d eg an   b ir  o d am n in g ...
—  R azzo q   s o ‘fi?
—  H a ,  R azzo q   s o ‘fi.  X u d o   b ergan  lekin  soTiga!
—  X a rid o ri  h a m   k o ‘p dir?
—  S o v ch in in g   k o ‘p lig id an   o sto n asi  yeyilib  k etgan, 
d ey d ilar...  B ilm adik,  qaysi  to lei  b alan d g a  nasib  b o ‘lar 
ekan!
37

—  X u d o d a n   tilab   tu rin g ,  « n o u m id   sh ay to n » ,  d eg an  
gap  bor...
Shu  s o ‘zlarn i  ay ta  tu rib ,  X o lm at  h a m   y igitchaga  sh ay ­
to n   q arash i  b ilan   q aradi.
Bu  v aq td a  a sh u lac h i  q iz la r  y allad a n   t o ‘x tad ilar,  in - 
g ic h k a -y o ‘g ‘o n   ayol  o v o zlarid an   ib o rat  k u ch lik   b ir  xor- 
ning:
—  B or  boMsinlar!  —  d eg an   olqishi  yuksaldi.
E rk a k la r  o ‘z  o lq ish larin i  ich larid a  saq lam o q q a  m a j­
b u r  edilar.  U la rn in g   to ‘p lan g an la rin i  b ir-ik k ita   k a m p ir- 
d a n   b o sh q a  h ec h   kim   bilm as  edi.  Y alla  b itg ach ,  b a ’zi 
q izlar  o ‘rin la rid a n   tu rib ,  u  y o q -b u   y o q q a   jilish d ilar, 
b a ’zilari  o ‘c h o q   b o sh ig a  c h o y   olgali  k e td ila r,  b a ’zilari 
jo y larin i  a lm a sh tirib ,  yaqin  k o ‘rgan  o lrto q la rin in g   y o n - 
lariga  o ‘tib  o ‘tird ila r.  E n d i  e rk a k la r  h a m   o ‘zlarin i 
o rq a ro q   o lm o q q a   m ajb u r  ed ilar,  u la r  h a m   jilish d ilar. 
M e h m o n la rd a n   Q u m rix o n   b ird a n ig a   tu tn in g   tagiga 
b orib   qolib,  u  y erd a  ikki  e rk ak n in g   o ‘ziga  q a ra b   kulib 
tu rg an in i  k o ‘rgach,  «voy,  o ‘la  qolay!»  d eb ,  uyalib  o rq a - 
ga  q a y td i.  Y a n a   S a ltin in g   y o n ig a   b o rib   o ‘tirg a c h , 
pichirlabgina:
—  T ev arag im izn i  s h u n d o q q in a   q ish lo q   yigitlari  o ‘rab 
o lishibdi.  B ilm asdan  tu tn in g   tagiga  borib   q o lsam ,  ikkitasi 
m e n g a   q a ra b   b a q ra y ib   tu rib d i...  B ittasi  o ‘z im iz n in g  
aravakash m i...
Bu  v a q td a   bu  ikkala  q izn in g   n im a la r  d eb  p ic h ir- 
lash ay o tg a n id a n   vasvasaga  tu sh g an   Z ebi  sekingina  b o ‘y- 
nini  c h o ‘zib,  gapga  q u lo q   soldi.  U   fa q at  Q u m rin in g  
s o ‘zin i  —  «bittasi  o ‘z im iz n in g   aravak ash ...»   d eg an   s o ‘n g- 
gi  s o ‘zini  esh itib   oldi.  Y uragi  o ‘y n ad i...  va  d a rh o l  b urilib 
tash q arig a  qarad i.  C h iro g ‘n in g   xira  y o ru g lida  k a m p ir- 
larn in g   ivirsib  y u rg an larin i  k o ‘rdi.  B oshqa  h ec h   narsa 
k o ‘rin m asd i.  Y urak  o ‘ynashi  b o silm ad i.  L ablari  titra - 
m o q q a  boshlagan  ed i...  B irdaniga  o ‘rn id a n   tu rd i;  q izlar 
y o ‘l  b o ‘sh a td ila r,  u larn i  o ra la b   o ‘td i.  A y vondan  chiqib 
o lg u n c h a   h a m m a n in g   k o ‘zi  u n d a   ed i,  ay v o n d a n   sahnga 
tu sh g ach ,  q izlar yan a  o ‘z  su h b atlarig a  m ash g ‘ul  boN dilar. 
S a h n d a   un i  poylo q ch i  k a m p ir  qarshi  olib,  p esh o n a sid a n  
o kpdi:
—  Ilo h im ,  y o m o n   k o ‘z d a n   saqlasin,  bolam !  —  dedi.
38

Ikkala  k o ‘z id a n   y an a  b ir  m a rta d a n   o ‘p g ach ,  ichkari  uyga 
to m o n   burildi.
—  H a ,  xola,  uyda  n im a   qilasiz?  —  d eb  s o kradi 
Z ebi.
—  U xlayin,  b o la m ,  m e n   qari  narsa,  y arim   k e c h a - 
g a c h a   o 'tiro la m a n m i?   S izlar  y o sh -y a la n g ,  o ‘y n ab -k u lib  
k o ‘n gillarni  yozinglar.  M en   o ro m   olay...
P o y lo q c h in in g   b u   x islati  h a m m a g a   m a ’q u l  e d i. 
A yniqsa,  shu  to p d a   k o ‘ngli  allaqaylarga  to rta y o tg a n   Z ebi 
u c h u n   b ir  xil  e z m a   k am p irlard an   k o ‘ra  bu  —  kam gap, 
seruyqu  k a m p ir  yaxshi  edi.
Y uragi  u rg a n   h o ld a   b itta -b itta   bosib,  q o ro n g 'ilik k a  
kirdi.  U  h a m   tu t  tagiga  —  k a tta   s o ‘rin in g   y o niga  b o ra - 
y o tir  ed i.  Q o ro n g ‘id a   tu rg a n   a rav ak a sh   yigit  y o ru g ‘ 
to m o n d a n   k elayotgan  q izn i  ta n id i,  birdaniga:
—  A n a ,  o ‘zi  kelayotir!  —  d eb   q ich q ird i.
U n in g  
b u  
q ic h q iris h i 
ix tiy o rsiz 
b o ‘lgan 
edi. 
A lla q a c h o n la r  m asala n in g   fahm iga  b o rib   q o lgan  X o lm at 
shu  to p d a   y ig itc h ad an   y iroqlashuvni  ep   k o ‘rdi.  U nga 
m a ’n olik  q arash   b ilan   ku lim sirab   q a ra b ,  yelkasiga  b ir-ik ­
ki  urgach:
—  « U m id siz  sh ay to n » ,  d e d im -k u ,  u k a...  M a n a ,  biz 
k etd ik ...  —  d ed i  va  q u y u q   q o ro n g ‘ilikka  kirib,  y o ‘q 
b o ‘ldi.
Y igit  esa  X o lm a tn in g   b o r-y o ‘g ‘ini  farq  eto lm ay d ig an  
holdaydi.  S h u n d a y   p ay tlard a  o g ‘izd an   ixtiyorsiz  chiq ish i 
lozim   b lg an   «bor  b ling»,  «o‘lm ang»  kabi  m in n a td o r- 
lik  s o ‘zlari  h am   esga  kelm asdi.  U ,  yuragini  ho v u ch lag an i 
h o ld a ,  ixtiyorsiz,  qari  tu tn in g   y o ‘g ‘o n   b ad a n ig a   y o p ish ­
di...
Z e b i  y ig itc h a n in g   « A n a,  o ‘zi  k elay o tir!»   d eg an  
so ‘zlarin i  esh itg an   ed i.  A gar  esi  o ‘zid a   b o ‘lsa,  u  ham  
Q u m ri  singari  «Voy,  o ‘la  qolay!»  d eb  q ay tib   ketishi  kerak 
edi.  H o lb u k i,  u  o ‘z in i  b ilm a sd an   va  h ec h   n arsa  o ‘ylayol- 
m asd an ,  te lb a   q a d a m la r  b ila n   b itta -b itta   bosib,  ilgari 
y u ra rd i...  U n in g   o yoqlari  allaq a n d ay  y o m o n   b ir k u ch n in g  
afsuniga  ilashganlar,  o ‘sh a  k u c h n in g   sudrag an   to m o n ig a  
b o ra rd ila r.  Y osh  qiz  o ‘z  k o ‘n glining  b iiin c h i  m a rta   o ‘zi- 
ga  b eg o n a la sh g an in i,  o ‘z id an   b o sh q a  b ir k u c h n in g   k o ‘n g- 
liga  egalik  qilganini  sezardi...
39

Z ebi  tegrasiga  b ir  k o ‘z  yugu rtib   o lg ach ,  q ad a m   b o - 
sishini  sek in latib ,  k a tta   tu tn in g   o ‘ng  to m o n id a   t o ‘xtadi. 
Y igitcha  c h a p   to m o n d a   edi.
Ikkalasi  h a m   a n c h a g a c h a   jim   q o ld ilar.  Q aysi  biri 
o ld in   g ap   b o s h la s h n i  va  n im a   d e y ish n i  b ilm a sd i. 
N ih o y a t,  yigitcha  b ir g ap  to p g a n   b o ‘ldi.
—  B ugun  sah a r...  arav an i  q o ‘sh a m a n m i?
—  N im ag a?
—  K etm ay m izm i?
Z e b i  ja v o b   b e ro lm a y   q o ld i...  Bu  sav o lg a  ja v o b  
boM gunday  b ir  so ‘z  u n in g   shu  to p d a  ju d a   y o m o n   g ‘ovlab 
ketgan  m iyasiga  yaqin  kelm asidi.  S o ‘z g a -so ‘z  q a y tarm o q  
u ch u n g in a:
—  S hosh iltirib   n im a   qilasiz?  —  d ed i va  s o ‘zlarn in g   o ‘z 
o g ‘zid a n   uzilib  tu sh ib   b o rg a n in i  sezdi.  S hu  to p d a   o ‘z 
ovozi  h a m   o ‘ziga  yot  ed i,  shu  s o ‘zlarn i  ay tay o tg an   ovoz 
un in g   o ‘z  q u lo g lg a   soyning  narigi  b e tid a n   k elay o tg an d ay  
eshitilardi.
Y igitcha  o ‘zin i  to ‘x tatib   olgan  edi.  E n d i  u  d ad illan ib  
va  kulib  tu rib ,  q o ‘lin i  tu tn in g   o ‘n g  to m o n ig a   u zatdi. 
F a q a t  ikkalasining  orasi  a n c h a   yiro q   b o ig a n id a n   b o sh q a 
b ir  q o ‘l  u n in g   q o ‘liga  u rin m a d i.  H o lb u k i,  Z eb i  biro v n in g  
q o ‘l  u z a tg a n in i  payq ay d ig an   h o ld a   em asidi.  Y igitcha 
Z e b id a n   m u q o b ala  k o ‘rm a g a c h ,  q o ‘lini  to rtib   oldi  va  e n ­
di,  bu  safar  b o ‘y nini  egib,  ikki  k o ‘zi  b ilan   q izn i  ax- 
ta ra rk a n ,  q u v n o q   b ir o v o z  bilan.
—  H ali  bir-ik k i  k u n   o ‘yn ay m izm i?  O tga  d a m   b e- 
ra m iz m i?  —  dedi.
Z e b id a n  jav o b   b o ‘lm ag ac h ,  ilova  qildi:
—  X ayr,  m ayli,  sizlar  q a c h o n   «q o ‘sh»,  d esa n g la r 
s h u n d a   q o ‘sh am an .
Z ebi  tu tg a  su y an g an ,  o ‘zin in g   q ay d a  tu rg an in i  u n u - 
tay o zg a n ,  sh u n c h a   gapga  b ir o g ‘iz ja v o b   b e rm a sd a n ,  o g ‘ir 
o ‘ylarga  tolgan  ed i.  U   shu  to p d a   o ‘zin in g   yaqin  kela- 
jak d ag i  q o ra   k u n larin i,  q ay  ra n g d a  k o ‘rin ish i  m a 'lu m  
boM magan  baxti,  to lein i  o ‘ylardi.  U n in g   b u tu n   baxti 
R azzoq  so T in in g   jo h il  vujudiga  b o g ‘li  em asm i?  0 ‘sha 
sovuq  soTi  shu  q u v n o q  jo n n i  va  sayroq q u sh c h a n i  istagan 
v aq tid a  baxtli  yoki  b axtsiz  e ta  o lm ay d im i?  U n in g   b ir 
og‘iz  «ha»  yoki  «yo‘q»  deyishi  qiz  b e c h o ra n in g   b eh ad
40

qu v n ab   yayrashiga yox u d ,  x azo n   yaprogM day,  b ir  nafasda 
so ‘lib,  n o b u d   b o ‘luviga  y aram ay d im i?  Q iz  sh o ‘rlik,  u  b ir 
u m r  q o v o g i,  o ‘yig‘liq  va  yuzi  k u lm as  o ta d a n   h ec h   bir 
xayriyat  k u tm ay d i.  O tasi  t o ‘g ‘risida  o ‘y lagan  v aq tid a 
o ‘zini  o ‘lim ga  m a h k u m   b ir  o d a m ,  o tasin i  m a h k u m a n in g  
ja llo d i  kabi  k o ‘ra d i...  va  titraydi!  Bu  q ish lo q   sayohati, 
aravakash  y ig itch a  b ilan   taso d ifan   ta n ish ib   qolish i,  shu 
ta n is h u v   o rq a sid a   k o ‘n g lid a   sezg an i  b e sa ra m jo n lik la r 
b e c h o ra   q izn i  haligidek  q o ra   o ‘y la m i  o ‘ylashga  m ajb u r 
qilgan  edi.  U   xil  q o ra   o ‘y lar  u n in g   u c h u n   yangi  em as, 
alb atta.  Y oshi  b a lo g ‘atga  yetib  uylari  so v ch ilarn in g   q a t- 
n o v   y o ‘llariga  ay lan g a n id an   beri  u  sh o ‘rlikning  qora 
o ‘ylarga  b o tm a g a n   kuni  y o ‘q!  F a q a t  sh irin   b ir  u m id   b i­
la n ,  k o ‘zd a  k o ‘rilib,  q o ‘ld a   tu tilg an   —  n aq d   b ir  u m id   b i­
lan  birga  kelgan  q o ra   o ‘y lar  qiz  b e c h o ra n i  y o m o n   ezib 
tashlaydi!  B ir-ikki  k u n d a n   beri  ash u la,  o ‘yin  d eg a n d a 
o ‘zini  b ilm as  d a ra ja d a   b erilib  ketishi,  shu  iztiro b larn in g  
h o r d ig in i  c h iq a rish   u c h u n   em asm i?
K o‘ngliga  o g ‘ir  tash v ish lar  solgan  y ig itc h an in g   s h u n ­
d ay  y o n g in asid a ju d a   sh irin   x ay o llar  b ilan   birga ju d a   q o ­
ra  o ‘ylarga  b o tib   tu rg an   v aq tid a  b ird an ig a  ayvon  to m o n ­
d a n   b ir  o v o z  eshitildi:
—  H ay,  n im a   bu  h a m m a y o q   jim jit  b o ‘lib  q oldi? 
Z e b in isa x o n   q a n ila r?   S a lta n a tx o n ,  a y lan a y ,  o ‘rto q jo - 
n in g izn i  to p m ay sizm i?
Y an a  b ir  o v o z  eshitildi:
—  R o st-a ,  h a m m a y o q   m u zlab   ketdi!  H ay,  q izlar,  siz­
ga  n im a   b o ‘ldi?
B irdan  b ir  n e c h a   ovoz  k o ‘tarildi:
—  Z e b in isa x o n ,  Z ebinisaxon!
Q izlar  o ‘rin la rid a n   tu rib ,  u  y o q -b u   yoqqa  yurishib 
qoldilar.
Bu  q ic h q irish la r  h a r q a n d a y   o g ‘ir  u y q u d a n   uyg‘o tish - 
ga  y a ra rd ila r,  Z ebi  h a m   yarim   m astlik   h o la tid a n   seskanib 
uyg‘o n d i  va  ap il-ta p il ja v o b   qildi:
—  M a n a   m e n ...  H o z ir  b o ra m a n ...  hozir...
F a q a t  bu  safar  u n in g   ovozi  kasal  o d a m n in g   ovozi  s in ­
gari  d a rm o n siz   va  jo n s iz   c h iq a rd i.  Yigit  b u n i  angladi  va 
tezgina:
—  B o rin g ,  b em alo l  o ‘y in -k u lg in g izn i  qiling!  H ech
41

n arsad an   q o ‘rq m an g ,  h e c h   b ir  g ‘a m   yeya  k o ‘rm ang!  — 
d ed i.  S o ‘ngra  d a rh o l  o ‘zini  tu tn in g   p an asig a  oldi.
U   y o q d a n   b ir-ik k i  qiz  yugurib  kelib,  Z eb in i  yetaklab 
ketishdi.  S h u la rn in g   biri  m in g b o sh in in g   kichik  xotin i 
S u lto n x o n   edi.
Bu  safar  fa q at  o ‘yin  b o ‘ldi.  Y osh  ju v o n la r  va  q iz la r­
n in g   h a m m a s in i  d e y a rlik   to rtd ila r.  S h a h a rlik la rd a n  
yaxshi  o ‘y nagan  Q u m ri  b o ‘ldi.  Q ish lo q   q izlarid a n   ikki- 
u ch tasi  yaxshi  o ‘y n ad ilar.  H a tto   k a m p irla m i  h a m   to r t­
dilar.  E n a x o n n in g   o n asi,  o ‘zi  p a k a n a   va  u n in g   ustiga 
b u k ch ay g an   k am p ir,  o ‘yin  qilgan  b o ‘lib  h a m m a n i  k u ld ir- 
di.  E n a x o n n i  k o ‘n d ira  o lm ad ila r.  U   «m en  x izm atlarin g - 
d am an » ,  d eg an   b a h o n a n i  qildi.  M in g b o sh in in g   qizi  b ir- 
ikki  ay lan ib   t o ‘xtadi,  k ich ik   x o tin i  esa  k o ‘n m a d i,  uni 
k o ‘p  h a m   z o ‘rlay  o lm ad ila r.  Z ebi  esa  d u to rc h ila r  va 
a sh u la c h ila r  b ilan   birga  yengil-engil  yallalar  qilib  tu rd i. 
0 ‘yin  ta m o m   b o ‘lib,  palov  d astu rx o n i  y o zilg an d a ,  oy  a n ­
c h a   b alan d g a  k o ‘tarilg an   edi.  O sh d a n   s o ‘ng  q ish lo q   q iz ­
larid a n   o ‘ziga  d u ru stro q   b ir  d e h q o n n in g   qizi  o ‘rn id an  
turib:
—  E rtag a  m e h m o n la rn i  biz  k u tam iz,  —  dedi.
S h u n d a n  
k ey in  
m in g b o s h in in g  
k ic h ik  
x o tin i
S u lto n x o n   k a tta   k u n d o sh in in g   qizi  b ilan   g ap n i  b ir joyga 
q o ‘yib,  o lrn id an   tu rd i  va  E n ax o n g a  to m o n   yuzlanib:
—  B o ‘lm a sa ,  m e h m o n la rin g iz   in d in g a   b iz n ik id a  
b o ‘lishadi,  —  d e d i,  —  tu z u k m i?   E ndi  bizga  ruxsat!
U   k u n d o sh in in g   qizi  b ilan   birga  ay v o n d a n   pastga 
tu sh ib ,  kavshini  kiya  b o sh lag ac h ,  b o sh q a  q iz la r  h a m   b it­
ta -b itta   o ‘rin larid a n   tu rd ila r.  S h u n d a y   qilib,  bu  q iy o m at 
yig‘in  k ec h a  yarim   b o ‘lg an d a,  «guv-guv»  bilan  tarq ald i.
IV
K u n d o sh in in g   qizi  bilan  a p o q -c h a p o q   b o ‘lib,  uyiga 
q a y tg a n   S u lto n x o n ,  m in g b o s h in in g   sh a h a rg a   k e tg a n  
b o 'y ic h a   q a y tm ag a n in i  b ilg an id an   keyin,  o ‘z  uyiga  kirdi 
va  jo y   so lib ,  y e c h in ib   o ‘tirm a s d a n , 
s h u n d o q q in a  
t o ‘s h a k c h a n in g   u stid a   b irg in a   y o s tiq q a   b o sh   q o ‘yib 
uyquga  ketdi.
E rtala b   u y q u d a n   k o ‘z in i  o c h g a n id a ,  b osh  to m o n id a
42

y o n   q o ‘shni  x o tin la rd a n   U m rin isab ib i  o ‘tira rd i.  T e z -te z  
ch iq ib ,  m ing b o sh i  o ilasin in g   r o ‘zg‘o r  ishlariga  qarash ib  
к о ‘ф а   va  t o ‘n lari  b o ‘lsa,  qavib,  p ax tala rin i  savab  b e ra d i- 
g an   o ‘rta  yoshlard ag i  b u   x o tin   shu  y o ‘l  bilan  k ich ik  qiziga 
sep  o rttira rd i.  K a tta   qizini  b u n d a n   ikki  yil  b u ru n   c h iq a r- 
g an ,  en d i  bu  qizi  o d a m   k o ‘ziga  k o ‘rinib  kelardi.
S u lto n   k o ‘zin i  o c h a r-o c h m a s:
—  Y axshi  ch iq ib siz,  U m rin isa   x o la,  —  d e d i,  —  o ‘zim  
h a m   c h a q irtirm o q c h i  ed im .  E rtag a  E n ax o n larn ik id ag i 
sh a h a rlik   m e h m o n la r  c h iq ish a d i.  O sh -su v g a  q arash ib  
b erm a san g iz b o ‘lm aydi.  B ugun  b ir-ik k i  ta n d ir p a tir yopib 
olsak,  d ey m an .
—  M en   h a m   sh u   t o ‘g ‘rid a   siz  b ilan   gaplashgali  chiqib 
e d im ,  —  d e d i  U m rin isab ib i.
—  J u d a   yaxshi  b o ‘libdi.  N o n u s h ta n i  qilib x am irga  u ri- 
n a  b eray lik   b o im a s a .  B ir-ikki  jo y g a  b o rib ,  d u to r-m u to r 
s o ‘rab  k eladigan  ishlarin g iz  ham   b o r  hali.
U m rin is a b ib i  o ‘tirg a n   k o ‘yi  s u rin ib   S u lto n x o n g a  
y aq in   keldi:
—  M e n   sizga  b o s h q a c h a   m a s la h a t  b ila n   c h iq ib  
e d im ...  —  dedi.
Bu  s o ‘z la r  yarim   p ich irlash   b ila n   va  ham   k o ‘z la r  ikki 
to m o n g a   a la n g la b   tu rib   a y tilg a n id a n   k e lin c h a k n in g  
k o ‘ngli  duv  etib   k etd i.  U   h a m   U m rin isab ib i  to m o n g a  
o ‘girildi:
—  N im a g a   p ich irlab   gapiray o tirsiz?  N im a   d e m o q - 
chisiz?  Y a q in ro q   kelsangizchi!  Im illa m ay   q o lin g ,  ilo ­
him !  —  dedi.
U m rin isa b ib i  e n d i  k e lin c h a k n in g   x u d d i  q u lo g ‘iga 
egildi:
—  S h ah arlik   m e h m o n la rn i  ertag a  ch a q irib siz,  e sh it- 
dim .  K e ch a  k e c h q u ru n   m e n in g   B ah rim   o ‘sha  y erdaydi...
S hu  s o ‘zni  ay tg ach ,  u  b ir  nafas jim   qoldi.  K e lin ch a k ­
n ing  k ich k in a,  q o p -q o ra  va o ‘ynoqi  k o ‘zlari  keng o ch ilib , 
q o ‘shni  x o tin n in g   o g ‘ziga  tikilgan  edi.  U m rin isab ib i  yan a 
b ir  q u r  k o ‘zlarin i ja la n g la tib   olgach:
—  K ishi  d eg an   o ‘z  to m irig a   b o lta  c h o p a d im i?   —  d e ­
di.  —  K e c h a si  b ila n   u x la y o lm a s d a n ,  sh u n i  o ‘ylab 
c h iq d im ...
S u lto n x o n n in g   rangi  o ‘c h a   bosh lag an   e d i,  ikki  b e tid a -
43

gi  sh ap a lo q d a y   qiziliga  s o ‘lg‘a n lik   y ugurdi.  O g ‘zi  yarim  
o c h ilg a n ,  k o ‘kragi  b ir  y o tib - b ir   tu rm o q d a ,  d a rm o n i 
ta n id a n   u zo q lash ib   b o rard i.
—  G a p irin g   te z ro q ...  N im a   d em o q ch isiz?  —  d e d i  u 
h an sirash   bilan.
U m rin isab ib i  b o ‘y nini  im k o n   b o ric h a   c h o ‘zib  tu rib , 
o c h iq   e sh ik d an   ta sh q a rig a   q arad i.  S o ‘ngra,  y an a  k e lin ­
ch a k n in g   q u lo g ‘iga  egilib,  dedi:
—  K elin  b o ‘Iib  kelganingizga  e n d i  b esh   o y   b o ‘ldi. 
H a litd a n   b o shingizga  yangi  k u n d o sh   o rttirm o q c h im isiz ?  
E rin g izn in g   qayliqbozligini  bilardingiz-ku!
S u ltonxon:
—  Voy,  o ‘la  qolay!..  J in n i  b o ‘lib m a n   m en!  —  d eb 
q ich q ird i  va  yuzini  yostiq q a  q o ‘yib,  c h a p   q o ‘li  b ilan  
boshiga  m u sh tla d i...
—  Y oshlik  qilibsiz,  aylanay.  B ilm absiz.  U   a sh u lac h i 
q izn in g   d o v ru g ‘i  d u n y o n i  bosdi...  H a m m a n in g   o g ‘zida 
o ‘sha.  E ringizday  uchiga  c h iq q a n   x o tin b o z   u  b u lb u ln ik i- 
d ay  o v ozni  o ‘z  q u lo g i  b ilan   esh itsin u   d arro v   sovchi 
q o ‘y m asin   —  b o ‘lad im i,  qalay?
K e lin c h a k  
b ird a n ig a  
y o tg a n  
y e rid a n  
tu rib , 
U m rin isab ib in in g   yelkasiga  osildi:
—  N im asin i  aytasiz,  x o lajo n ?  M en   esim n i  y e b m a n , 
esim ni!..  E ndi  n im a   qild ik ,  en d i?   A ytsan g izch i,  n im a 
q ildim   e n d i  m en ?
U m rin isab ib i  u n in g   b o sh in i  m u lo y im -m u lo y im   siladi:
—  E ndi  h o v liq m an g ,  —  d ed i  u ,  —  boN ar  ish  b o ‘ldi. 
Bir  ish  qilib  z a ra r  yetad ig an   to m irin i  kesaylik!
—  E ndi  iloji  b o rm i,  qalay?
—  S h o sh m a n g ,  o ‘ylaylik.  B ir  m a sla h a t  to p ilib   qolar.
Ikkalasi  jim   qolib,  o ‘yga  b o td ila r.  U m rin isab ib i  oq
d o k a   r o ‘m o lin in g   u c h in i  tu g im lab   o ‘y la n a r  e k a n ,  k e lin ­
c h a k   esa  q o ‘lidagi  tilla  uzugini  b a rm o g ‘id an   olib,  o ‘sha 
b ilan   o ‘y n a rk a n ,  xayol  su rard i.  B irdaniga tilla  u zukni  o ‘zi 
k o ‘zi  oldiga  olib  b o rd i,  u  y o q -b u   y o g ‘ini  a y lan tirib ,  x o ‘p 
q a ra g a n d a n  
k ey in  
s e k in g in a  
q o ‘l 
u z a tib , 
u n i 
U m rin isab ib in in g   sin ch ala g ‘iga  kirgizib  q o ‘ydi.  Bu  v a q t­
d a  z o ‘r   b erib   o ‘y  o ‘y la m o q d a   va  ta d b ir  a x ta rm o q d a  
b o ‘lgan  U m rin isa b ib i  tilla  u z u k n i  o ‘zga  q o ‘ld a n   o ‘z 
q o ‘liga  o ‘tg an in i  ikki  k o ‘zi  b ilan   k o ‘rib  tu rs a -d a ,  bu  k a t-
44

ta   to p ish n in g   q im m a tin i  p a y q a y o lg 'an i  y o ‘q  edi.  K eyin 
u zu k k a  q arab   tu rib ,  u n in g   q an d a y   q im m a tli  narsa  e k a n i­
n i,  qizi  B ahri  u c h u n   z o ‘r  b ir  d avlat  q o zo n ilg an in i  esla- 
g ac h ,  se v in ch d a n   yuzlari  alvon  tovlab  ketdi  va  tezgina 
u z u k n i 
b a r m o g ‘id a n  
c h iq a rib , 
r o ‘m o ln in g  
u c h ig a  
m a h k a m   tugib  q o ‘ydi.
—  Q a n i,  g ap irin g ,  xola!
—  N im a   d e y ish im g a   h a y ro n m a n ...  M e h m o n la rn i 


Download 124.23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling