«sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi


Download 0.63 Mb.
Pdf ko'rish
bet16/24
Sana15.02.2020
Hajmi0.63 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

Moliyaviy hisobot alohida mustaqil korxona bo‘lishi yoki xo‘jalik
yurituvchi korxonalarning uyushgan guruhiga kirishidan qat’i nazar,
bajaradigan va subyektga ta’sir ko‘rsatuvchi moliyaviy voqealarni va
muomalalarni ko‘rsatish usuli hisoblanadi.
Moliyaviy hisobotlarning maqsadi korxonaning moliyaviy ahvolidan,
uning faoliyatidan va uning pul mablag‘lari harakati bo‘yicha ma’lumot
berishdan iborat bo‘lib, u foydalanuvchilarning keng guruhiga iqtisodiy
qarorlar qabul  qilishlari uchun zarurdir.
Moliyaviy hisobot xo‘jalik muomalalari xususiyati va mohiyati
jihatidan ularni guruhlarga tuzilmaviy birlashtirish natijasi hisoblanadi.
Umumlashtirish va tasnif qilish jarayonining yakuniy bosqichi bu
turkumlarga ajratilgan juda qisqa  axborotni taqdim etishdir, chunki
moliyaviy hisobotlar band sifatida va izohlarda berilgan bo‘ladi.
Moliyaviy hisobotlar, shuningdek, korxona imkoniyatlarini rahbariyat
tomonidan boshqarilishini amalga oshirish natijalarini ham   ko‘rsatadi.
«Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida»gi Qonunning 16-moddasiga binoan
moliyaviy hisobotda quyidagi axborot bo‘lishi kerak:
– investitsiya qarorlari va kreditlar berish to‘g‘risida qarorlar qabul
qilishda kerak bo‘ladigan axborot;
– subyektning bo‘lajak pul oqimlarini baholashda foydali axborot;
– subyektga berilgan resurslar, majburiyatlar va ulardagi o‘zgarishlar
to‘g‘risida axborot.
Yuqorida aytib o‘tilgan axborotlardan tashqari, moliyaviy hisobotda

182
batafsilroq ma’lumotlar ham beriladi. 1-BHMAga asosan, moliyaviy
hisobotlar foydalanuvchilarga pul mablag‘lari harakati oqimini taxmin
qilishga yordam beradigan, korxonaning mulki va ixtiyoridagi resurslari
to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olishi lozim:
– korxonaning nazorati ostida bo‘lgan aktivlar haqida;
– korxonaning passivlari haqida;
– korxonaning taqsimlanmagan daromadi, korxonaning bir davrdan
boshqa davrga o‘tishdagi iqtisodiy  imkoniyatlari va majburiyatlaridagi
o‘zgarishlar haqida;
– pul mablag‘larining harakati haqida.
Ushbu ma’lumot moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchilar uchun
korxonaning dividendlarni va foizlarni to‘lash, shuningdek, majburiyatlari
bo‘yicha muddati kelgan to‘lovlarni to‘lash imkoniyatini baholashda
foydali bo‘ladi.
Moliyaviy hisobotning shakllanishi qisqa vaqtda, hisobot davri
muomalalari tugagandan so‘ng ro‘y beradi va korxonadan professional
buxgalteriya bilimlari va ko‘nikmalaridan tashqari, qo‘shimcha
ma’lumotlar tuzish (izohlar, tushuntirishlar) ketma-ketligiga rioya qilishni
talab qiladi.
O‘zbekiston Respublikasining «Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida»gi
Qonuniga muvofiq, yillik moliyaviy hisobot quyidagi shakllardan iborat
bo‘lishi   shart:
– buxgalteriya balansi – 1-shakl;
– moliyaviy natijalar to‘g‘risida hisobot – 2-shakl;
– asosiy vositalar harakati to‘g‘risida hisobot – 3-shakl;
– pul oqimi to‘g‘risida hisobot – 4-shakl;
– xususiy kapital to‘g‘risida hisobot – 5-shakl;
– eslatmalar, hisoblar va izohlar.
Moliyaviy hisobotlarning izohlari tushuntirish xati ko‘rinishida
muntazam ravishda tartibga solinadi. Izohlardagi ma’lumotlar taqdim
etilgan moliyaviy hisobotning har bir tegishli bandi ko‘rsatilgan holda
berilishi kerak.
Moliyaviy hisobotlar tayyorlash va buxgalteriya hisobining o‘ziga
xos siyosati asoslari to‘g‘risidagi ma’lumot moliyaviy hisobot izohlaridan
oldin alohida hisob ko‘rinishida berilishi kerak. Moliyaviy hisobotga
beriladigan tushuntirish yozuvida eng kamida lozim bo‘lgan zaruriy
ma’lumotlar buxgalteriya hisobining har bir aniq andozasining «Ochib
berish» bo‘limida keltiriladi.

183
«Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi qo-
nuniga binoan:
1. Barcha korxona va muassasalar uchun hisobot yili 1-yanvardan
31-dekabrgacha bo‘lgan davr hisoblanadi.
2. Yangi tashkil etilgan korxona va muassasalar uchu birinchi hisobot
yili bo‘lib ular yuridik huquqiqa ega bo‘lgan sanadan shu yilning 31-
dekabrigacha bo‘lgan davr hisoblanadi. 1-oktabrdan keyin tashkil etilgan
(tugatilgan, qaytadan tashkil etilgan korxonalar va ularning strukturaviy
bo‘linmalari asosida tashkil etilganlardan tashqari) korxonalar uchun
ularning yuridik huquqiqa ega bo‘lgan sanadan keyingi yilning 31-
dekabrigacha bo‘lgan davrni birinchi hisobot yili deb hisoblashga ruxsat
beriladi.
3. Korxonalar choraklik va yillik buxgalteriya hisobotlarini
O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi tomonidan belgilangan
muddatlarda topshiradilar.
11.2.  HISOBOT  TUZISH  BO‘YICHA  ISHLARNI
TASHKIL  ETISH
Moliyaviy hisobotlar tuzish uchun foydalaniladigan o‘ziga  xos
hisob yuritish siyosatiga qo‘shimchalarda foydalanuvchilar uchun
moliyaviy hisobotlarda foydalaniladigan baholarning asosi (dastlabki
qiymat, joriy qiymat, sotish qiymati, diskont qiymati va boshqalar)ni
bilish juda muhim hisoblanadi. Bu tamoyillar ko‘p hollarda uzluksizlik
va hisoblash tamoyillari bilan o‘xshash bo‘lib, ular moliyaviy hisobotni
tuzish asosini tashkil qiladi. Ular bu tamoyillardan ba’zi holatlarda
baholashlarning asoslari o‘rtasida tanlov mavjudligi bilan farq  qiladi.
Moliyaviy hisobotda korxona hisob yuritish siyosatini aks ettirish
paytida quyidagilarga alohida e’tibor qaratishi lozim:
– daromadning aks ettirilishi;
– konsolidatsiya tamoyillari;
– faoliyat turlarining uyg‘unligi;
– qo‘shma faoliyat;
– moddiy va nomoddiy aktivlarni va ularning eskirishini aks ettirish;
– jalb qilingan  mablag‘lar qiymatini kapitalizatsiya qilish;
– kapital  qo‘yilmalar;
– investitsion mulk;
– moliyaviy investitsiyalar hamda moliyaviy aktivlar;
– ijara;

184
– tadqiqotlar va rivojlanish bilan bog‘liq  xarajatlar;
– tovar-moddiy zaxiralar;
– soliqlar hamda  muddati kechiktirilgan soliqlar;
– zahiralar;
– ishchi va xizmatchilarni ushlab turish xarajatlari;
– chet el valutasini o‘tkazish;
– inflyatsiya hisobi;
– hukumat subsidiyalari.
Xo‘jalik yurituvchi subyekt moliyaviy hisobotning izohlarida,
hisoblarida va tushuntirishlarida daromadlar va xarajatlarni daromadlar,
xarajatlar va faoliyat turlari tahlilini guruhlashtirib ko‘rsatishi kerak.
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy hisobotlarining izohlari,
hisoblari va tushuntirishlarida quyidagi ma’lumotlarni  ko‘rsatishi lozim:
– xo‘jalik  yurituvchi subyektning moliyaviy hisoboti va hisob
siyosati asoslari uchun turli asosiy muomalalar va hodisalarni tanlagani
va qo‘llanilgani to‘g‘risida ma’lumot taqdim etish;
– BHMA talab qilgan, hech bir moliyaviy hisobotda aks ettirilmagan
axborotni yoritish;
– moliyaviy hisobotlarda aks ettirilmagan, lekin moliyaviy hisobotni
aniq va haqqoniy taqdim etish uchun qo‘shimcha tahlil axborotlarini
taqdim etish.
Amaliyotda ko‘pgina korxonalarning faoliyati ko‘p qirrali bo‘ladi
hamda bu moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchilar uchun iqtisodiy
qarorlar qabul  qilishda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Yillik  moliyaviy
hisobotlar qo‘shimcha ravishda tuziladigan moliyaviy sharhni o‘z ichiga
olishi kerak, chunki u korxonaning moliyaviy faoliyatini, moliyaviy
ahvolini va ular duch kelgan asosiy noaniqliklarni bartaraf etadi.
Moliyaviy sharh korxona ma’muriyati tomonidan tuziladi. Bu sharh
korxonaning moliyaviy ahvoli va moliyaviy faoliyatining asosiy belgisini,
shuningdek, foydalanuvchi hisobot bilan tanishish jarayonida duch kelishi
mumkin bo‘lgan moliyaviy hisobotdagi noaniqliklarni izohlab berishi
va tushuntirib berishi lozim.
Qo‘shimcha ma’lumotlar: izohlar, eslatmalar va hisoblar korxona
tomonidan maxsus shakllarda ham, shuningdek, ixtiyoriy ko‘rinishda
ham taqdim etiladi.
Zaruriyat tug‘ilganida statistik hisobotning shakllari moliyaviy
hisobotga beriladigan qo‘shimcha ma’lumotlar orqali zaruriy foyda-
lanuvchilarga taqdim etilishi mumkin. Bundan tashqari, korxona
rahbariyati qo‘shimcha ma’lumotlar sifatida subyekt doirasida ma’lu-

185
motlarni taqdim etish shakli hisoblanuvchi jadvallar va ma’lumot-
nomalarni taqdim etishi mumkin.
Moliyaviy hisobotlar quyidagi asosiy identifikatsiya rekvizitlarini
o‘z  ichiga oladi:
– korxonaning nomi,  mulkchilik shakli, yuridik manzili, bo‘ysunishi,
identifikatsion raqami va korxonani bilish uchun kerak bo‘lgan boshqa
rekvizitlar;
– alohida korxonalarni yoki korxonalar guruhining moliyaviy hiso-
botlarini qamrab olishi, ya’ni bu hisobot jamlangan yoki yagona bo‘lishi
kerak. Agar hisobot jamlangan bo‘lsa, u holda barcha shakllarda
«Jamlanma» yoki  «Subyektlar bo‘yicha  yakuniy» subyektlar soni
ko‘rsatiladi. Tushuntirish yozuvida jamlangan yakuniy hisobotga
kiritilgan hisobotlarning soni ko‘rsatilishi zarur;
– moliyaviy hisobot tomonidan qamrab olingan hisobot kuni yoki
davri.
Choraklik yoki yillik hisobotlarni o‘z vaqtida tuzishni ta’minlash
uchun buxgalteriyaning barcha bo‘limlari ishlarini bajarish muddatini
ko‘rsatib yig‘ma ish jadvali tuziladi.  Buxgalteriya hisobi qo‘lda yuritilsa,
grafik bilan belgilangan muddatlarda jurnal-orderlarning jami chiqariladi,
zarur bo‘lsa bir registrdagi summa boshqa registrlarga o‘tkaziladi va
korrespondentlanuvchi schyotlar o‘zaro muqobil tekshiriladi. Jurnal-order
shaklida hisob yuritilganda oy oxiriga qolgan summalarini o‘tkazish va
hisob registrlarini xotimalash bo‘yicha hisob ishlarining ketma-ketligi
quyidagicha:
– rasshifrovka – varaqalaridan debet va kredit oborotlari jurnal-
orderlar va vedomostlarga  o‘tkaziladi, bunda rasshifrovka – varaqalari
va jurnal-orderlarda tegishli belgilar qo‘yiladi.
– 5010-schyotining debeti bo‘yicha 1-vedomost va 5110-schyotining
debeti bo‘yicha 2-vedomostlarning jamlari 3, 10/1, 13-jurnal orderlariga
o‘tkaziladi;
– 7, 12, 14, 15, 16, 17-va boshqa vedomostlarning analitik hisob
jamlamalari hisoblab chiqariladi, shundan keyin jami ma’lumotlari
tegishli jurnal-orderlarda aks ettiriladi;
– jurnal-orderlarning kredit oborotlari jami hisoblab chiqiladi.
Agar jurnal-orderlarga schyotlar bo‘yicha analitik ma’lumotlar aks
ettirilgan bo‘lsa, ma’lumotlar jamlab chiqiladi va keyingi oy boshiga
qoldiq aniqlanadi, korrespondentlanuvchi schyotlar bo‘yicha aloqasi bor
schyotlarning turli registrlari jami taqqoslanadi. Masalan, 1-jurnal-
orderdagi 5010-schyotining jami 2-vedomostdagi 5010-schyoti jami bilan

186
taqqoslanadi. Bunday ko‘rsatkichlarni taqqoslab tekshirish barcha jurnal-
orderlar bo‘yicha bajariladi.
Bundan keyin ma’lumotlar jurnal-orderlardan bosh daftarga
o‘tkaziladi. Undan keyin har bir sintetik schyot bo‘yicha debet oborotlari
chiqarilib keyingi oyning 1-kuniga qoldig‘i chiqariladi. Bosh daftarga
ma’lumotlar faqat jurnal-orderlardan olib yoziladi.
Jurnal-order ma’lumotlarini Bosh daftarga yozish misolini keltiramiz
(ikkita sintetik schyotlarga yozish ma’lumotlari keltirilgan). Jurnal-orderlar
ma’lumotlari Bosh daftarga o‘tkazilgandan so‘ng jurnal-orderlarda
quyidagicha izoh beriladi: «Oborotlar summasi Bosh daftarda aks ettirildi»
va sanasi ham ijrochi va bosh buxgalterning imzolari qo‘yiladi.
6010-«Mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga to‘lanadigan schyot-
lar»
Debeti bo‘yicha oboroti quyidagi
       schyotlarning kreditidan
   5110
5510
4310
debeti
  krediti
  (2-j-o)
(3-j-o)
(8-j-o)
 b-cha
   b-cha
 D
     K
Yanvar
Fevral
va h.k.
Noyabr
45400,0
Dekabr
362302,4
15896
1000
379198 433629,0
99830,6
2610-«Ishlab chiqarishdagi brak
    Debeti bo‘yicha oboroti quyidagi
           schyotlarning kreditidan
1010
6710
6520
6910
2010 2510
debeti krediti
D
K
b-cha
b-cha
Yanvar
Fevral
va x.k.
Noyabr
Dekabr
60
200
28
12
272
142
714
714
Oy
Jami
Saldo
Oy
Jami
Saldo

187
Bosh daftarda schyotlarning qoldig‘i chiqarilgandan so‘ng ular
analitik ma’lumotar bilan tekshiriladi, jurnal-order shaklining registrlari
ma’lumotlari bo‘yicha balans va boshqa hisobot jadvallari tuziladi.
19.4.  CHORAKLIK  VA  YILLIK  MOLIYAVIY  HISOBOT
Moliyaviy hisobotlar ma’lum bir hisobot davri yoki  sanasi bo‘yicha
tuziladi. Bunda buxgalteriya balansi va schyotlardagi qoldiqlar bo‘yicha
ma’lumotlar ma’lum bir sanaga tuziladi, moliyaviy hisobot shakllarining
qolganlari esa ma’lum bir davr uchun tuziladi.
Moliyaviy hisobotning hisobot davri 1-yanvardan 31-dekabrigacha
bo‘lgan davr kalendar yil hisoblanadi.
Moliyaviy hisobot qonun hujjatlarida ko‘rsatilgan hollarda kalendar
yilidan farqli ravishda davrlar bo‘yicha  (oy, chorak uchun) ham   taqdim
etilishi mumkin.
Moliyaviy hisobotlar uchun hisobot kuni hisobot davrining oxirgi
kalendar kuni hisoblanadi. Subyektning buxgalteriya balansi uchun
hisobot kuni 31-dekabr hisoblanadi, moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi
yillik hisobot uchun hisobot davri 1-yanvardan 31-dekabrigacha bo‘lgan
davr hisoblanadi.
Korxonaning yillik moliyaviy hisoboti mulkchilik shaklidan qat’i
nazar, to‘liq nusxalarda quyidagi foydalanuvchilarga hisobot yilidan
keyingi yilning 15 fevraligacha bo‘lgan muddatda taqdim etilishi shart:
– korxonaning mulkdori hisoblangan (davlat mulkini boshqarishga
vakolati bo‘lgan organlarga, qatnashchilarga, ta’sischilarga) ta’sis etish
to‘g‘risidagi hujjatlar asosida;
– davlat soliq idoralariga;
– davlat statistika idoralariga;
– qonun hujjatlariga muvofiq boshqa organlarga.
Moliyaviy hisobotni boshqa foydalanuvchilarga taqdim etish tartibi
mustaqil ravishda korxona rahbariyati (uning mulkdorlari va ta’sischilari)
tomonidan tartibga solinadi va korxonaning hisob siyosatida ko‘zda
tutiladi.
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning yillik moliyaviy hisobotlari man-
faatdor subyektlar: banklar, birjalar, investorlar, kreditorlar va shu kabilar
uchun oshkora hisoblanadi. Manfaatdor shaxslar yillik moliyaviy hisobot
bilan tanishish va nusxa ko‘chirish xarajatlarini qoplab, uning nusxasini
olish huquqiga egadirlar.

188
Ochiq turdagi hissadorlik jamiyatlari, sug‘urta kompaniyalari,
banklar, fond va tovar birjalari, investitsiya fondlari va bosha moliya
muassasalari har yili moliyaviy hisobotni undagi ma’lumotlarning
to‘g‘riligi auditor tomonidan tasdiqlangandan so‘ng hisobot tugagandan
keyin 1-maydan kechiktirmay e’lon qiladilar.
Bundan tashqari, aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy hisobotlari
gazetalar, jurnallar va bulletenlarda yoki qonunchilikda ko‘zda tutilgan
muddatlarda alohida  nashrda e’lon qilinishi kerak.
Moliyaviy  hisobotni  taqdim  etish  davriyligi
  Taqdim  etishning
        davriyligi
Buxgalteriya balansi – 1-shakl
har  chorakda
moliyaviy natijalar to‘g‘risida hisobot –2-shakl
har  chorakda
asosiy vositalar harakati to‘g‘risida hisobot – 3-shakl
yillik
pul oqimi to‘g‘risida hisobot – 4-shakl;
har  yarim yillikda
xususiy kapital to‘g‘risida hisobot – 5-shakl;
yillik
izohlar, hisob-kitoblar va tushuntirishlar
yillik
tushuntirish xati
Choraklik moliyaviy hisobot hisobot choragidan keyingi oyning
25-kunidan kechikmasdan taqdim etiladi. Yarim yillikning moliyaviy
hisoboti shu yilning 25-iyulidan kechikmasdan taqdim etilishi kerak.
Bir shaharda joylashgan korxonalar tomonidan moliyaviy hisobotni
taqdim qilish muddati uni aynan taqdim qilingan  kun hisoblanadi, boshqa
shahardagilar uchun esa jo‘natilgan va aloqa bo‘limi muhri bilan
belgilangan kun hisoblanadi.
Moliyaviy  hisobotni taqdim etish kuni ish bo‘lmagan kunga to‘g‘ri
kelgan paytda, taqdim etish muddati undan keyingi birinchi ish kuniga
ko‘chiriladi. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ba’zi-bir xo‘jalik
sub’ektlari uchun bu xo‘jalik  subyektlari faoliyatining o‘ziga xos
xususiyatlarini, ulardagi hisob ishining murakkabligini (shu bilan birga
avtomatlashtirilganlik darajasini) o‘rganib chiqqandan keyin choraklik
va yillik moliyaviy hisobotni taqdim etishning boshqa  muddatlarini
belgilaydi (1- son BHMA, 64-band).
Moliyaviy  hisobot  shakli

189
Bunda O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi agar xo‘jalik
subyektida hisob ishi avtomatlashtirilmayotgan va shu sababli moliyaviy
hisobot yuqorida ko‘rsatilgan muddatlarda taqdim etilmayotgan bo‘lsa,
u holda hisobotni taqdim etish muddatini uzaytirishni rad etishi mumkin.
O‘zbekiston Respublikasining «Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida»gi
Qonunining 7-moddasiga muvofiq, moliyaviy hisobotning tayyorlanishi,
ishonchliligi va o‘z vaqtida topshirilishi uchun javobgarlik buxgalteriya
hisobini tashkil qiluvchi xo‘jalik subyekti rahbarining zimmasiga
yuklatiladi.
19.6.  MOLIYAVIY  KOEFFITSIENTLAR  VA  RENTABELLIK
KO‘RSATKICHLARINI  ANIQLASH
Har bir xo‘jalik yurituvchi subyekt o‘z harakat doirasida va uning
ta’sirida rivojlanishi, qayta tashkil etilishi yoki bankrot bo‘lishi mumkin.
Hozirgi kunda tashkil etilgan korxona yoki firma qatorida o‘z faoliyatini
to‘xtatayotganlari ham uchrab turibdi. Bunga asosiy sabab raqobatdir.
Raqobat – o‘zgaruvchanlikni, harakatchanlikni va yangilikni talab qiladi.
Raqobatga bardosh berolmagan korxonalar o‘rnini boshqa shunday
korxonalar band qilishadi.
1999-yil 26-iyulda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahka-
masining 362-sonli qaroriga muvofiq «Korxonalarning iqtisodiy
nochorligi belgilarini aniqlovchi mezonlar tizimi» qaytadan ishlab
chiqildi. Korxonalarni bankrot deb e’lon qilish va ularni tugatish shartlari
vakolatiga O‘zbekiston Respublikasi Davlat mulk qo‘mitasi qoshidagi
«Iqtisodiy nochor korxonalar ishlari bo‘limi» egadir. Bu bo‘lim
tomonidan korxonani iqtisodiy nochor yoki bankrot deb e’lon qilishning
tartiblari ishlab chiqilgan. Unga ko‘ra, iqtisodiy nochor belgilarini
aniqlash (tashxis qo‘yish)ning asosiy mezonlari sifatida quyidagi
ko‘rsatkichlar tizimi belgilangan:
– korxonaning to‘lovga layoqati va qoplash koeffitsientini o‘rganish;
– korxonaning moliyaviy mustaqillik darajasini baholash;
– uzoq muddatli aktivlar va joriy aktivlarni, moddiy aylanma mab-
lag‘larni manbalashning holati;
– o‘z va qarz mablag‘lari orasidagi o‘zaro nisbat darajalari;
– ishlab chiqarish quvvatlaridan haqiqiy foydalanish darajasi;
– asosiy va nomoddiy aktivlarning holat ko‘rsatkichlari;
– muddati o‘tgan qarz majburiyatlarining holati.

190
Bu ko‘rsatkichlarni o‘rganish orqali korxona va firmalarning iqti-
sodiy nochorligini oydinlashtiruvchi savollarga javob beriladi, iqtisodiy
nochorlik belgilarining bor yoki yo‘qligi aniqlanib, zarur bo‘lsa, bank-
rotlik qarori qabul qilinadi. Iqtisodiy nochorlikni belgilashda foyda-
laniladigan har bir koeffitsientning me’yorlashtirilgan chegaraviyligi
belgilangan ushbu chegaraviylikdan o‘zgarishlar asosida korxona
moliyaviy holatiga iqtisodiy tashxis qo‘yiladi.
Bugungi kunda foyda ishlab chiqarish samaradorligini ifodalovchi
korxona faoliyatiga beriladigan baho mezonidir. Ammo korxona faoli-
yatiga baho berishda foyda ko‘rsatkichidan tashqari rentabellik
ko‘rsatkichidan ham keng foydalaniladi.
Rentabellik daromadlilik, foydalilik degan ma’noni anglatadi. Ren-
tabellik ko‘rsatkichi foizlarda aniqlanadi.
Bozor iqtisodiyoti sharoitida rentabellikning ko‘pgina turlari mavjud
bo‘lib, quyida ularning eng asosiylariga e’tibor qaratiladi:
1. Mol-mulk rentabelligi:
R
m
= Sof foyda*100%/ Balans jami.
2. Investitsiya rentabelligi:
R
i
= Sof foyda*100%/ (O‘z sarmoyasi+uzoq muddatli
majburiyatlar).
3. Tannarx rentabelligi:
R
t
= Sof foyda*100%/ Ishlab chiqarish xarajatlari.
4. Mahsulot rentabelligi:
R
mah
= Yalpi foyda*100%/Sotishdan tushgan sof tushum.
Korxonaning
moliyaviy
mustaqillik
darajasini
baholash
O‘z mablag‘lari manbayi
Km= ———————————
Jami mulk
Korxona iqtisodiy nochorligini aniqlash ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkichlar
           Aniqlash  tartibi
Me’yoriy
Nochorlik
chegara
belgisi
Korxonaning
Joriy aktivlar (jami)
to‘lov layoqati
K
t
= ———————————
Muddati kelgan to‘lov
majburiyatlari
     2–3
 K
t
<2
50%Km<50 %

191
BO‘LIM  MAVZULARI  YUZASIDAN
NAZORAT  SAVOLLARI
1. Moliyaviy hisobotning ahamiyati nimada?
2. Moliyaviy hisobotni tuzish tartibi haqida nimalarni bilasiz?
3. Inventarizatsiya deb nimaga aytiladi?
4. Choraklik va yillik moliyaviy hisobot qaysi muddatlarda taqdim qilinadi?
5. Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot qaysi subyektlar tomonidan tuziladi?
Muddati o‘tgan
qarz majburiyat-
larining holati
Muddati o‘tgan majburiyatlar
Kd/k= ——————————
Jami majburiyatlar
Kd/k<0,5
Kd/k>0,5
Asosiy va
nomoddiy
aktivlarning
holat
ko‘rsatkichlari
Asosiy vosita va nomoddiy
aktivlarning eskirish qiymati
Kz= ————————————
Asosiy vosita va nomoddiy
aktivlarning boshlang‘ich qiymati
Ks>0,5
Ks>0,5
Ishlab chiqarish
quvvatlaridan
haqiqiy
foydalanish
darajalari
Ishlab chiqarish quvvatining
haqiqiy darajasidagi mahsulot
hajmi
Kf= ————————————
Texnik loyiha bo‘yicha ishlab
chiqarilishi mumkin bo‘lgan hajm
ko‘rsatkichi
Kf=1>0
Kf=1<0
Aktivlar, kapital
va majburiyatlar
rentabelligi
Sof foyda
Kr= ————————————
Aktiv, kapital, majburiyat
Kr>0
0 dan
kichik
O‘z va qarz
mablag‘lari
orasidagi nisbat
darajalari
O‘z mablag‘lari
Ka= ———————————
Qarz mablag‘lari
2 dan ortiq
2 dan kam
Uzoq muddatli
aktivlar va joriy
aktivlar hamda
moddiy aylanma
mablag‘larni
manbalashning
holati
Oborot mablag‘lari naqdligi–
Moddiy zaxiralar
O‘z mablag‘lari + Uzoq muddatli
qarz kapitali – Moddiy zaxiralar
O‘z mablag‘lari +Uzoq muddatli
qarz kapitali +qisqa muddatli
qarz kapitali – Moddiy zaxiralar
Ortiq-
chalik
Yetish-
movchilik

192
6. Korxona moliyaviy holatiga baho berishda qanday ko‘rsatkichlar foyda-
laniladi?
7. Korxonaning to‘lovga layoqatlilik darajasi qanday aniqlanadi?
8. Korxonaning moliyaviy mustaqillik darajasi qanday aniqlanadi?
9. Rentabellik nima?
10. Mahsulot rentabelligi qanday aniqlanadi?
Download 0.63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling