shaxsdagi shunday psixologik, sub’ektiv munosabatlar majmuiki, ular uning borliqqa, odamlarga, predmetli faoliyatga hamda o’z-o’ziga munosabatini ifodalaydi. Bu ta’rif shaxsning qaysi xususiyatiga tegishli?


Download 204.5 Kb.
Sana08.10.2020
Hajmi204.5 Kb.

Psixologiyadan testlar
... – shaxsdagi shunday psixologik, sub’ektiv munosabatlar majmuiki, ular uning borliqqa, odamlarga, predmetli faoliyatga hamda o’z-o’ziga munosabatini ifodalaydi. Bu ta’rif shaxsning qaysi xususiyatiga tegishli?

Temperament;Jon to’g’risida” asari muallifi kim?

*Arastu;Juda g’ayratli, ishga juda ehtiros bilan berilish qobiliyatiga ega bo’lgan, tez va shiddatli, qizg’in emosional “portlash” va kayfiyatning keskin o’zgarishlariga moyil, ildam harakat qiladigan kishi”. Bu ta’rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?

Sangvinik;Sezilarli psixik aktivlikka ega bo’lgan, atrofda bo’layotgan voqealarga o’z munosabatini bildiruvchi, ta’sirotlarini ha deb o’zgartirishga intiluvchi, muvaffaqiyatsizliklar va ko’ngilsizliklarni nisbatan engil o’tkazib yuboruvchi, jonli, harakatchan, ifodali mimikasi va harakatlari bo’lgan kishi”. Bu ta’rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?

*Sangvinik;Ta’lim to’g’risida”gi qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturi qachon qabul qilingan.

*1997 yil 29 avgustTa’sirchan, chuqur kechinmali, gap ko’tara olmaydigan, ammo atrofdagi voqealarga unchalik e’tibor bermaydigan, sekin gapiradigan, hissiyotlari sekin paydo bo’ladigan kishi”. Bu ta’rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?

*Melanxolik;Yuragi keng, barqaror intilishlarga va kayfiyatlarga, doimiy va chuqur his-tuyg’ularga, harakatlari va nutqi bir xil maromda bo’lgan ruhiy holati tashqi tomondan ifoda etilmaydigan kishi”. Bu ta’rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?

Melanxolik;«Siyox dog’lari» metodikasida necha xil ranglar ishtirok etadi ?

*10 xil dog’lar =5 tasi korayu-ok , 5 tasi rangli.A.Uxtomskiyning dominanta prinsipi qaysi psixik jarayonga tegishli?

*Diqqat;Adaptasiya nima

*Inson organizmining tashki kuzgovchilarga moslashishi.Akmeologiya nimani o’rganadi?

Psixik hodisalarni;Akmeologiya tushunchasi fanga kim tomonidan kiritilgan?

Rus olimi B.Ananev;Akselerasiyaga oid nazariyalar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

Biogenetik, nutritiv, gitiroziya;Amaliyotchi psixolog kimga bo’ysunadi?

* Maktab ma’muriyatiga ,xalq ta’limi bo’limigaAmaliyotda psixologik diagnoz kuyishning nechta boskichi farklanadi?

*3 boskich farklanadi.Amerikalik psixolog E.Erikson inson umrini nechta davrga ajratib ko’rsatadi?

10 ta;Amerikalik psixolog E.Erikson inson umrini qaysi davrlarga bo’ladi?

*Go’daklik, ilk bolalik, o’yin yoshi, maktab yoshi, o’spirinlik, yoshlik, etuklik, qarilik.Aqliy harakat turlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

*Perseptiv, mnemik, fikrlash faoliyati, imajitiv;Bilish jarayonlarini aniqlang?

* Diqqat, sezgi, xotira, idrok, xayol, tafakkurBir vaqtning o’zida diqqatning bir necha ob’ektlarga yoki faoliyatga qarata olish imkoniyati. Bu ta’rif diqqatning qaysi xususiyatiga tegishli?

Barqarorligi;Bir vaqtning o’zida juda katta hajmdagi ma’lumotlarni esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish xotirasi. Bu ta’rif xotiraning qaysi turiga tegishli?

Uzoq muddatli xotira;Birinchi eksperimental laboratoriyaga qachon va kim tomonidan asos solingan?

*1879 yilda nemis olimi V.Vundt;Birinchi marta test tushunchasini kim nechanchi yilda kiritgan

*1905 I A.SimonBizning idrokimiz nimaga bog’liq?

* Bizning madaniyatimizgaBog’cha yosh davrining etakchi faoliyat turi

*O’yin faoliyatiBolaning anomal xususiyatlaini urganishga yunaltirilgan psixologiya bulimi

*Maxsus psixologiyaChakaloklik, gudaklik, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar tarakkiyotini kaysi fan urganadi?

*Yosh psixologiyasiChaqaloq miyasining og’irligi qancha va undagi hujayralar soni nechta?

*300 – 350 gr, 14 – 15 millyardChaqaloq necha oyligidan ranglarni ajrata oladi?

*3 – 4 oyligidanChaqaloq va go’daklik davrining etakchi faoliyat turi

*Emosional muloqotChaqaloqning miyasi katta odamlarning miyasidan nimasi bilan farq qiladi?

*Ariqchalarning yaqqol ko’zga tashlanmasligiDiqqat hajmi bu...

Diqqatni uzoq vaqt bir ob’ekt ustida to’planishi;Diqqat qonunlari nechta?

*4 ta;Diqqat qonunlari…

*Kontrast, qaytaruv, yangilik, ommaviy ta’sirlanish qonuni;Diqqat turlari qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

*Ixtiyoriy, ixtiyorsiz, ixtiyoriydan so’nggi diqqat;Diqqatning barqarorligi bu...

*Diqqatni uzoq vaqt bir ob’ektga muttasil, kuchli qarata olishdan iborat ijobiy xususiyati;Diqqatning ijobiy xususiyatlarini toping.

*Barqarorligi, ko’chishi, ko’lami, hajmi, taqsimlanishi;Diqqatning induksiya qonunini fanga kim kiritgan?

A.Uxtomskiy;Diqqatning ko’chishi bu...

*Faoliyat jarayonida diqqatning ongli ravishda bir ob’ektdan ikkinchi ob’ektga ko’chirilishi;Diqqatning ta’rifini toping.

*Diqqat-psixik faoliyatning yo’nalganligi va shaxs uchun ma’lum ahamiyatga ega bo’lgan ob’ekt ustida to’planishidir;Eksperiment metodi turlari...

*Tabiiy, laboratoriya;Eksperiment metodi turlari...

*Tabiiy, laboratoriya;Eksperiment metodining turlarini aiqlang?

* Tabiiy, laboratoriyaEksterioreseptiv sezgilar qaysi qatorda ko’rsatilgan?

*Ko’rish, eshitish, hid bilish, ta’m bilish, teri sezgilariEksterioreseptiv sezgilar to’g’risidagi dastlabki ma’lumotlar qaysi faylasufga tegishli?

*Arastu;;Eksterioreseptiv sezgilar...

*Tashqi olamdagi narsa va hodislarning ayrim xususiyatlarini aks ettiruvchi hamda tananing yuza qismida reseptorlari joylashgan sezgilar;Eksteriorizasiya bu...

*Aqlda shakllangan g’oyalarni bevosita tashqi harakatlarga yoki tashqi faoliyatga ko’chirilishi;Emosional xotira bu...

Qisqa vaqt oralig’ida idrok qilish va shu zahotiyoq qaytadan xotirlashdan so’ng juda ham qisqa vaqt mobaynida eslab qolish;Eshitishning xususiyatlari aniklovchi maxsus asbobning nomi nima?

*AudiometrEtakchi faoliyat deb nimaga aytiladi?

*Yosh davrlarida bola hohishi bilan ishtirok etadigan faoliyat turiF. Myuller va E. Gekkellar kaysi nazariyani kashf etishdi.

*BiogenetikFanda inson faolligi qaysi turlarga bo’lib o’rganiladi?

*Tashqi, ichki faollik;Faoliyat bu...

*Inson ongi va tafakkuri bilan boshqariladigan, undagi turli tuman ehtiyojlardan kelib chiqadigan, tashqi olamni va o’z-o’zini o’zgartirish hamda takomillashtirishga qaratilgan o’ziga xos faollik shaklidir;Faoliyat jarayonida shaxslarning bir-birlariga amaliy jihatdan bevosita ta’sir etishlarini ta’minlaydigan muloqot qanday ataladi?

*PersepsiyaFaoliyat ko’rsatishda muomala madaniyati saviyasining pastligi qanday ta’sir qiladi.

*SalbiyFaoliyat turlarini ayting

*Uyin-ukish, mexnatFreyd, Kettell, Lyusher, Maslou kabi olimlar fiziologmi, yoki psixologmi?

*PsixologHar bir inson psixikasining takrorlanmas o’ziga xosligi.

*IndividuallikHarakat xotirasi bu...

*Turli ish harakatlari va ular tizimini esda olib qolish, esda saqlash va zarurat tug’ilganda esga tushirish;I.Pavlovning nerv jarayonlarining induksiyasi qonuni qaysi psixik jarayonga tegishli?

Xotira;Idrok fenomenlari qaysilar?

*Gallyusinasiya, illyuziya, attraksiya, yaqqol ko’rinish;Idrok qonunlari nechtadan iborat?

* 6 ta;Idrok qonunlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

*Figura va fonning ilgarigi bilimlarga bog’liqligi qonuni, idrokning konstantligiIlk bolalik davrining etakchi faoliyat turi

*Predmetli muloqotIndividuallik nima?

*Shaxsning uni boshqalarga o’xshamaydigan qiluvchi, o’ziga xos xususiyatlariIndividuallik nima?

*Shaxsning uni boshqalarga o’xshamaydigan qiluvchi, o’ziga xos xususiyatlariIndividuallik nima?

*Shaxsning uni boshqalarga o’xshamaydigan qiluvchi, o’ziga xos xususiyatlariIndividuallik nima?

*Shaxsning boshqalarga o’xshamaydigan qiluvchi, o’ziga xos xususiyatlariInson akliy faoliyatini urganishning keng tarkalgan metodikalardan biri kaysi bandda to’g’ri kursatilgan ?

*Veksler testiInteraktiv muloqot deb nimaga aytiladi?

*O’zaro ta’sir o’tkazishInterioreseptiv sezgilarni ko’rsating.

*Organik sezgilar;Interiorizasiya- ...

* ichki psixik faoliyatning tashqi amaliy faoliyatdan kelib chiqishi, tashqi harakatlarning ichki harakatlarga, tushunchalarga aylanish jarayoni.;Introreseptor sezgilar nimalarni aks ettiradi?

*Og’riq, chanqash, ochqash, to’yish va x.Ishonchlilik nima?

*Psixologik tadqiqotning aniqligini belgilovchi test sifatlari ko’rsatkichiJ.Piaje intellektning rivojlanishini necha bosqichga ajratadi?

4 ta;Keng tarqalgan so’rov metodlariga qaysilar kiradi?

*Suhbat va kuzatishKichik maktab yoshi davrida asosiy faoliyat kaysi.

*UkishKishining psixik xususiyatlarini maxsus tuzilgan savollarni uz ichiga olgan savolnomalar yordamida o’rganish ...

*AnketaKizikish nima?

*A va b javob tugriKollej va liseylarda amaliyotchi psixolog shtati qanday belgilangan.

*250 taga 1 psixologKommunikativ muloqot deb nimaga aytiladi?

*Bir tomonlama axborot uzatishKonformizm nima?

*Shaxsning guruh yoki ko’pchilikning ta’siriga berilishini tushuntiruvchi hodisa;Kuzatish metodi turlari....

*Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan guruh ichida kuzatish, guruh tashqarisida kuzatish;Kuzatish metodi turlari....

*Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan guruh ichida kuzatish, guruh tashqarisida kuzatish;L.S.Vigotskiyning yosh davrlari bosqichi

*1 – yoshgacha – chaqoloqlik davri, 1-3yoshli yoki bolalikMaktab psixologi ishni nimadan boshlashi kerak?

*Shaxsni har tomonlama mukammal psixologik taraqqiyotini ta’minlovchi Oqilona sharoitlar, yaxshi muhit yaratishdan iboratMaktab psixologik xizmatining predmetini aniklash bilan boglik bulgan xodisalar moxiyatini toping.

* Maktab muammosiga kiradigan ilmiy psixologik muammo.Maktab psixologining vazifasi nimalardan iborat?

*O’quvchilar, o’qituvchilar va ota-onalar bilan psixologik ishlari olib borishMaktabda necha o’quvchi soniga bitta psixolog shtati belgilangan?

*500 taga 1 psixolog shtatiMaktabda va kollejda Amaliyotchi psixologning ta’tili kancha vaqt belgilangan

* Barcha o’qituvchilar bilan bir xilMashhur olim K. Yung insonlarning fikrlashlariga ko’ra nechta toifaga ajratadi?

* 2 ta;Mashhur olim K.Yung insonlarning fikrlashlariga ko’ra kaysi toifalarga ajratadi?

*Intuitiv tiplilar, fikrlovchi tiplilar;Mashxur uzbek psixologlari kimlar?

*Davletshin, Goziev, VoxidovMaterialni ko’p martalab takrorlash va qayta esga tushirishlar orqali uzoq vaqt esda saqlash xotirasi. Bu ta’rif xotiraning qaysi turiga tegishli?

Operativ xotira;Matrisa qaysi metodda tuziladi?

*SosiometriyaMetod deb nimaga aytiladi

* Bilish anglash yuli bulib, bu usul orkali fanning predmeti aniklanadiMilliy an’ana, marosimlar va urf-odatlar ishlab chiqarishga ta’sir qiladimi?

* Yo’qMnemotexnika usuli bu...

*Xotirani rivojlantirish va mustahkamlash usuli;Modellashtirish metodi turlari...

*Matematik, mantiqiy, texnik, kibernetik;Motivasiya nima?

*Shaxsning fikrlari, sezgilari majmuiMotivlarning turlari-...

*Muvaffaqiyatga erishish motivi, muvaffaqiyatsizlikdan qochish motivi;Mulokot turlari qaysi bandda to’g’ri ko’rsatilgan?

*Kommunikasiya,interaksiya,persepsiyaMuloqotda axborot almashuv qanday ataladi?

*KommunikasiyaNerv sistemasidagi tugma kamchiliklar bilan namoyon bo’luvchi inson xarakteri nuksoni kanday ataladi

*PsixopatiyaO’smirlik yosh davri yana qanaqa davr deb yuritiladi?

Impulsiv harakat davri;O’spirinlik yoshining etakchi faoliyat turini ko’rsatib o’ting .

*O’qishOila a’zolarining o’zaro muomalalarini tadqiq qilgan olim kim?

*M. KomloshiOilada bolalarning tarbiyasiga bevosita ta’sir ko’rsatadigan ijtimoiy psixologik omillarni o’rgangan mamlakatimiz olimlari?

*E.No’’monova va M.Toshpo’latovOilada farzandlar yoki ota-onalarning kamsitilishi nimaga olib keladi?

*BegonalashishgaOilada shaxsni shakllantirish jarayonini o’rgangan olim kim?

*V.I. SelevanovOilaviy munosabatlarning “avtoritar” turi qanday tur?

*Bunda ota-onanining obro’si hal qiluvchi rolni o’ynaydiOilaviy munosabatlarning “demokratik” turi qanday tur?

*Oila a’zolariga (farzandlariga ham) xoxlagan ishni rejalashda erk beriladi Bunda ota-onanining obro’si hal qiluvchi rolni o’ynaydiOilaviy munosabatlarning “diffuz” turi qanday tur?

*Oila a’zolari o’rtasida bo’ladigan munosabatlar nasihat yo’l-yo’riq ko’rsatish bilan bog’liqOilaviy munosabatlarning “liberal” turi qanday tur?

* oilaviy turmush munosabati murosasiz,ko’ngilchan bo’lishlikOilaviy munosabatlarning turlarini aniqlang?

*AvtoritarOngli maksad bilan boshkariladigan ichki psixik yoki tashki faol xatti-xarakatlar . . . deyiladi.

*FaoliyatOngsizlik nazariyasi asoschisi...

*Z.Freyd;Organizmning o’zidagi suyuqliklar bilan bog’liqligi (masalan, qon, limfa, safro) to’g’risidagi gumoral nazariya qaysi individual xususiyatga tegishli?

*Temperament;Perseptiv muloqot deb nimaga aytiladi?

*Insonni inson tomonidan idrok qilishProprioreseptiv sezgilar qaysi organlarda joylashgan?

*Mushaklar va paylarda;Proprioreseptiv sezgilarni toping.

*Muskul-harakat, statik sezgilar;Psixikaning namoyon bo’lish shakllari qaysilar?

*Psixik jarayonlar, psixologik holatlar, psixologik xususiyatlar;Psixikaning to’liq ta’rifini toping

*Psixika-bu yuksak tashkil topgan materiyaning sistemali xususiyati, sub’ekt tomonidan ob’ektiv borliqni faol aks ettirish, mazkur borliq manzaralarini sub’ekt o’zidan Uzoqlashtirmay ifodalashi, xuddi shu asnoda o’z xulqini va faoliyatini shaxsan boshqarishdir;Psixogenetik nazariyasining yirik namoyondasi kim.

*E.EriksonPsixogerontologiya nimani o’rganadi?

O’smirlik yosh davrining psixologik xususiyatlarini;Psixologik holatlar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

*Emosiyalar, e’tiqodlilik, bardamlik, tetiklik, apatiya, qiziquvchanlik, hayratlanish, ishonchlilik, ijodiy ruhlanish;Psixologik tadqiqotlar bosqichlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

Tayyorgarlik bosqichi, kuzatuv bosqichi;Psixologik xizmat fani nimani o’rganadi?

*Psixologik xizmatning mazmuni va moxiyatiniPsixologik xizmat ko’rsatishda shaxsning etnopsixologik xususiyatlari hisobga olinadimi?

*HaPsixologik xizmat ko’rsatishda sizningcha aqliy salohiyat istiqboli qachon yaxshi bo’ladi?

*Davlat sektori bilan uyg’unlashganda istiqbolli bo’ladiPsixologik xizmatning mazmunini qaysi bandda to’g’ri ko’rsatilgan?

*Psixoprofilaktika, psixodiagnostikaPsixologik xizmatning tatbiqiy jihatlarini qaysi bandda to’g’ri ko’rsatilgan

* Xalq ta’limi tizimi, ishlab chiqarish korxonalari,Psixologiya fanining mustakil fan sifatida rivojlangan davrini kursating

*19 asrning urtalaridan xozirgi kunga kadarPsixologiyaning asosiy metodlari qaysi qatorda to’liq ko’rsatilgan?

*Kuzatish, so’roq test, eksperiment, modellashtirish;Psixologiyaning asosiy metodlari qaysi qatorda to’liq ko’rsatilgan?

*Kuzatish, so’roq test, eksperiment, modellashtirish;Psixologiyaning fan sifatida rivojlanish tarixining bosqichlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

*Psixologiya jon, ruh haqidagi fan; psixologiya ong to’g’risidagi fan; psixologiya xulq-atvor to’g’risidagi fan; psixologiya psixik faktlarni, psixik hodisalarning mexanizmlarini o’rganuvchi fanPsixologiyaning fan sifatida rivojlanishi tarixini nechta bosqichga bo’lib o’rganamiz?

6 ta;Qaysi psixolog yosh davrlari haqidagi nazariyasida etakchi faoliyatni inson shaxsi sifatida kamol topish roliga e’tibor bergan?

*D.B.ElkoninQaysi qatorda faoliyatning asosiy turlari ko’rsatilgan?

*O’yin, o’qish, mehnat;Qaysi qatorda psixik jarayonlar to’g’ri ko’rsatilgan?


*Sezgilar, idrok, xotira, tafakkur, xayol, nutq, diqqat;
Rasm va so’z o’rtasidagi assosiativ aloqani shakllantirish uchun qaysi metodika qo’llaniladi ?

* Piktogramma metodi.Rorshaxning «Siyoh dog’lari» testi nechanchi yilda yaratilgan?

*1924 y.Sensomotor intellekt bosqichi; konkret operasiyalarni bajarishga tayyorlash va uni tashkil etish bosqichi; formal operasiyalar bosqichi. Bular qanday bosqichlar hisoblanadi?

*J.Piajening intellektning rivojlanishi bosqichlari;Sezgi turlarini aniqlang?

*Introreseptorlar, ekstroreseptorlar, proproreseptorlarSezgilar klassifikasiyasi...

*Eksterioreseptiv, interioreseptiv, proprioreseptiv;Sezgini vujudga keltiruvchi xar bir narsa ... deb aytiladi

*KuzgovchiShaxs deb nimaga aytiladi?

*Jamiyatda ma’lum holatni egallovchi, muayyan ijtimoiy rolni bajaruvchi Ongli individShaxs iborasining mazmuni?

* Muayyan jamiyatning a’zosi, ijtimoiy munosabatlar majmuiShaxs taraqqiyotini davrlarga bo’lishga qaratilgan klassifikasiya necha turga bo’linadi?

* 2 ta;Shaxs taraqqiyotini davrlarga bo’lishga qaratilgan klassifikasiya turlari qaysi qatorda ko’rsatilgan?

*Juz’iy, umumiy;Shaxs tuzilishining tarkibiy qismlari qaysilar?

*Intraindivid, interindivid, metaindivid;Shaxslar tomonidan bir-birini to’laqonli anglash va tushunish orqali kechadigan muloqot shakli qanday ataladi?

*Ijtimoiy persepsiyaShaxslararo mojarolar qaysi toifalarga bo’linadi?

*Determinant ya’ni ashyoviy-amaliy kelishmovchiliklar; shaxsiy-pragmatik manfaatlar o’rtasida tafovutlar;Shaxsning individual psixologik hususiyatlari?

*Xarakter, temperament, qobiliyatShaxsning individual- psixologik hususiyatlari?

*Xarakter, temperament, qobiliyatShaxsning individual xususiyatlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

*Yo’nalishlar, temperament, xarakter, qobiliyat, iqtidor, aqliy salohiyat, xulq motivasiyasi, ish uslubi, mas’uliyat;Shaxsning induvidual- psixologik xususiyatlarini ulchash va aniklash metodlarini ishlab chikaruvchi psixologiya fanining soxasi kaysi bandda tugri kursatilgan ?

*PsixodiagnostikaShaxsning psixik rivojlanish qonuniyatlarini, inson tug’ilishidan to umrining oxirigacha bo’lgan davrni, ya’ni ontogenezni o’rganadigan psixologiyaning sohasi. Bu ta’rif psixologiyaning qaysi tarmog’iga tegishli?

Umumiy psixologiya;Shaxsning to’g’ri ta’rifini toping.

*Shaxs-ijtimoiy va shaxslararo munosabatlar maxsuli, ongli faoliyatning sub’ekti bo’lmish individdir;Shaxsning u yoki bu unumli faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan va buning uchun zarur bilim, ko’nikma va malakalarini egallay olishni ta’minlaydigan individual psixologik xususiyati bu... Bu ta’rif shaxsning qaysi individual xususiyatiga tegishli?

*Qobiliyatlar;Shaxsning uz karashlariga muvofik tarzda ish kurishga da’vat etadigan motivlar sistemasi…

*E’tikod,kizikish, faoliyat,maksadSo’roq metodi turlari...

*Og’zaki, yozma, erkin so’roq, standartlashtirilgan;So’roq metodi turlari...

*Og’zaki, yozma, erkin so’roq, standartlashtirilgan;Sosial psixologik xizmat ko’rsatish mazmunini aniqlang

* Sanoat korxonalarida, ilmiy jamoalarda, oilada maxsus muassasalardaSosiogenetik nazariyaga ko’ra

*Inson biologik tur sifatida tug’ilib hayotdagi ijtimoiy shart – sharoitlarning bevosita ta’siri ostida shaxsga aylanadiSosiometriya metodi nima?

*Sosiometriya guruhda shaxslarning statusini, guruh liderini aniqlash va guruh ichidagi o’zaro munosabatlarni psixologik tekshirish va tahlil qilish usuli;Sosiometriya metodiga kim asos solgan?

*J.Moreno;Sosiometriya metodining muallifi?

*J.MorenoStandartlashtirilgan savol va topshiriklardan iborat psixodiagnostik metod kaysi bandda tugri kursatilgan.

*Testlashtirish metodi.Stressga olib keluvchi qo’zg’atuvchilar qanday ataladi?

*StressorlarTabiiy va laboratoriya usuli kaysi metodga tegishli?

*TajribaTafakkur bu...

*Inson ongining bilish ob’ektlari hisoblanmish narsa va hodisalar o’rtasida murakkab va har tomonlama aloqalarning bo’lishini ta’minlovchi umumlashgan hamda mavhumlashgan aks ettirish shaklidir;Tafakkur jarayon(operasiya)lari necha turga bo’linadi?

*5 ta;Tafakkur jarayon(operasiya)lari qaysi qatorda berilgan?

*Analiz, sintez, mavhumlashtirish, taqqoslash, umumlashtirish;Tafakkur qilish formasi yoki shakllari necha turga bo’linadi?

*3 ta;Tafakkur shakllari qaysilar?

*Tushuncha, hukm, xulosa;Tafakkurning ijodiylik elementiga ko’ra turlari qaysilar?

*Konvergent, divergent;Tafakkurning ko’riladigan masalaning xarakteriga ko’ra turlari...

*Nazariy, amaliy;Tafakkurning shakliga ko’ra turlari qaysilar?

*Ko’rgazmali harakat, ko’rgazmali-obrazli, mantiqiy;Tafakkurning yangiligi va noyobligiga ko’ra turlarini ko’rsating.

Ko’rgazmali-obrazli, divergent;Talabalar ped amaliyot davrida qanday aqliy faoliyatni amalga oshirishi kerak?

* Nazariy bilimlar va amaliy ko’nikmalarni yodda tutishTarakkiyot sababi nima?

*Ziddiyatlarning kelib chikishiTashki va ichki taasurotlarini kabul kiluvchi apparat nomini aniklang

*ReseptorTemperament ta’rifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

*Psixikaning individual jihatdan o’ziga xos, tabiiy jihatdan shartlashgan dinamik ko’rinishlari majmui;Temperament terminini fanga kiritgan olim.

Gipakirat;Temperament tiplari qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

*Sangvinik, xolerik, melanxolik, flegmatik;Test deb nimaga aytiladi

*Standartlashgan psixik sinov bulib uning natijasida shaxsning bir Psixologik jarayoniga baxo berishga xarakat kilinadiTest sifatliligini asosiy kursatkichlaridan biri nima deb ataladi ?

*ValidlikTest topshirig’i

Tug’ri javobTestlar metodi turlari...

*Test-so’rov, test-topshiriq, proektiv test, sosiometrik test;Testlar metodi turlari...

*Test-so’rov, test-topshiriq, proektiv test, sosiometrik test;Tug’ilgan chaqaloqda mavjud shartsiz reflekslar

*Surish refleksi, orientr, himoya, ayiruv organlarining faoliyati refleksi, ovqat hazm qilishUmumiy psixologik qonuniyatlar, mexanizmlar, murakkab ichki bog’lanishlar, nazariy va metodologik prinsiplar, ilmiy tadqiqot metodlari, psixikaning filo va ontogenetik o’zgarishlarini ilmiy tushunchalar va kategoriyalar, bilish jarayonlarini amaliy va nazariy jihatdan tadqiqot qiladigan soha. Bu tarif psixologiyaning qaysi tarmog’iga tegishli?

*Umumiy psixologiyaUmumiy psixologiya fanining yordamchi metodlari kaysilar

*Suxbat, anketa, test, sosiometriyaUtmish tajribalarining esda olib kolinishi, saklanishi, va kayta esga tushurilishiga nima deyiladi ?

* XotiraValidlik nima?

*Test sifatliligi asosiy ko’rsatkichlaridan biriXalq ta’limi tizimida psixologik xizmat ierarxiyasini qaysi bandda to’g’ri ko’rsatilgan?

* Maktabgacha muassasalarda, maktabda, maxsus internatlarda, mehribonlik uylaridaXarakaterning ta’rifi qaysi qatorda ko’rsatilgan?

*Shaxsning faoliyat va muomalada tarkib topadigan va namoyon bo’ladigan barqaror individual xususiyatlari;Xarakter aksentuasiyasi nima?

*Xarakterning alohida xususiyatlariga ortiqcha urg’u berilishi;Xotira jarayonlari necha turga bo’linadi?

*4 ta.Xotira jarayonlari qaysi qatorda ko’rsatilgan?

*Esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish, unutish;Xotira jarayonlarini aniqlang?

*Esda qoldirish, esda saqlash, esga tushurish, unutish,Xotira qonunlari nechta?

* 8 ta;Xotira qonunlari qaysilar?

*Anglanganlik, qiziqish, ilgarigi bilimlar qonuni, eslab qolishga tayyorlik, assosiasiyalar qonuni, birin – ketinlik qonuni, kuchli taassurotlar, tormozlanishXotiraning ta’rifi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

*Bu tajribamizga aloqador har qanday ma’lumotni esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish va unutish bilan bog’liq murakkab jarayondir;Yosh davrlarini tabaqalash nazariyalari qaysilar?

*Biogenetik, sosiogenetik, psixogenetik;

Download 204.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling