Щисоблаш техникаси» кафедраси «Ахборот технологиялари»


Download 0.5 Mb.
bet1/24
Sana07.10.2022
Hajmi0.5 Mb.
#834375
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Bog'liq
Менеж молия 1
ozbek davlatchiligi tarixi, 5-мавзу чала, Mustaqil ishi, Assembler. Makroslar, 12lek, Йулдошев Умрбек Хасан угли, botanika, TOPISHMOQLAR VA, 3-tema, Kurs ishi 1, Elektron Pochta mavzusi 2 kursga, 15-мавзу Ma’lumotlar modellari, КИС 104-19 Курбонов Шерзод 1-мус, КИС 104-19 Курбонов Шерзод 2-мус, ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БАНДЛИК ВА МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИ ВАЗИРЛИГИ

Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

Наманган мухандислик-педагогика институти


«Щисоблаш техникаси» кафедраси
«Ахборот технологиялари»
фанидан

I- =исмТЕСТ САВОЛЛАРИ ТЎПЛАМИ
Таълим йыналиши: 5140900 –Касб таълими (Молия, Бухгалтерия ва аудит хисоби, Бино иншоатлари курилиши, Мухандислик коммуникациялари курилиши)
5340200 – Менежмент.

Наманган – 2006 йил.


Ушбу тест саволлари тыплами 5140900 –Касб таълими (Молия, Бухгалтерия ва аудит хисоби, Бино иншоатлари =урилиши, Мухандислик коммуникациялари =урилиши) ва 5340200 – «Менежмент» йыналишлардаги таълим олаётган кундузги былим, хамда сирт=и, махсус сирт=и талабаларни учун мылжалланган.


Тузувчилар: доц. Ё. Тиллабоев
к.ы=. А. Тадаев
Та=ризчи: НамМПИ т.ф.н. доц. С. Ирис=улов.

Тест саволлари тыплами «Щисоблаш техникаси» кафедрасининг


2006 йил № 3 – сонли мажлисида кыриб чи=илган ва маъ=улланган.


Сыз боши

Ызбекистон Республикаси давлат муста=иллигига эришган дастлабки даврлардан бошлаб, таълим тизимини такомиллаштиришга алощида эътибор берилмо=да. Айни=са, «Таълим ты\рисидаги» =онун ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг =абул =илиниши мамлакатимиз таълим тизимини тубдан ислощ =илишнинг асосий йыналишларини ва бос=ичларини белгилаб берди.


Щозирги кунда ривожланган мамлакатлар =атори Республикамизда щам жащон таълим тизимида ю=ори самара бераётган иннавацион таълим технологияларини ызлаштириш ва амалда =ыллаш жадал суратларда амалга оширилмо=да. Бу албатта, мухандис-педогоглар тайёрлаш жараёнида щам устувор вазифалардан бири щисобланади, чунки тайёрланаётган мухандис-педогог кадрларнинг касб мащорати даражаси, билимлар кыламининг кенглиги ва тыла=онлиги келажакда касб-хунар коллежлари битирувчиларининг бозор и=тисодиёти шароитида ишлашга тайёргарлик даражасида ыз аксини топади.
Ызбекистон Республикаси Вазирлар Мащкамасининг 2001 йил 4 октябридаги «Ырта махсус, касб-щунар таълим муассасалари учун педогаг кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари ты\рисида» ги 400-сонли =арорида Ырта махсус, касб-щунар таълими муассасаларида кадрлар тайёрлаш даражаси ва сифатини янада ошириш хамда академик лицейлар ва касб-щунар коллежлари давлат таълими стандартлари ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» талабларига жавоб берадиган ю=ори малакали педагог ва мухандис-педагог кадрлар билан таъминлаш зарурлиги кырсатиб ытилган эди.
Мазкур =арорга асосан бугунги кунда аввало, касб-щунар коллежлари учун мухандис-педагогни тайёрлаш тизимининг ы=ув-меъёрий хужжатларини айни=са, фан дастурарини замонавий техника, технология ва ы=итишнинг янги педагогик технологиялари асосида =айта ишлаб чи=иш, замонавий , ра=обатбардош кадрлар тайёрлашнинг мущим омили щисобланади.
Мухандис-педагогларни фан быйича ю=ори малакага эга былишини таъминлашга =аратилган, давлат таълим стандартларига мос, замон талаблари даражасидаги ы=ув дастурларини яратиш ва ы=ув жараёнига тадби= этиш долзарб щисобланади.
Замоновий техника ва технологиялари ишлатиш ёки ёш авлодга милий истиклол гоясини етказиш учун жахон стандартларни даражасида Фан техника хамда илгор тажриба ва технологияларнинг энг сунгги ютукларидан хабардор булган ракобатбардош, уз сохасини хам илмий, хам Амалий билган мухахассислар тайёрлашдир.
«Ахборот технологияси ва тизимлари» фанини ытиш жараёнида талабалар куйидаги билимларни эгалайдилар.
«Ахборот технологияси ва тизимлари» фанининг асосий ма=садлари =уйидагилардан иборат:

 • Ахборот, ахборотни, урни ва ахамияти билан танишада;

 • Ахборот тизими, ахборот тизимини ташкил этишни билади;

 • Ахборот технолоогияларини ва хал= хыжалигидан ащамиятини билади;

 • Ахборот тизимини дастурий ва техникавий таъминотини билади;

 • Дастурий таъминотлар билин танишади;

 • Амалий дастур таъминотлар фойдаланишни билади;

 • MS-DOS, Windows операцион тизимида, коби=ли дастурлардан ишлашни билади;

 • Microsoft Word матнли мущарририда хужжатларни =айта ишлай олади;

 • Microsoft Excel электрон жадвалида жадвал катталикларини =айта ишлаш олада;

 • График ахборотларни =айта ишлай олади;

 • Ани= бир мавзулар быйича такдимномалар ярата олади;

 • Маълумотлар базаси ва маълумотлар базасини бош=арувчи тизимлар билан танишади;

 • Microsoft Access дастурида маълумотлар базасини яратиб, =айта ишлай олада;

 • Ахборотни са=лаш ва химоялашни билади;

 • Архивловчи ва антивирус дастурларидан фойдаланишни билади;

 • Web сахифаларни яратиш ва уларни жойлаштириш билин танишади;

 • Компьютер тармо\и билин танишади;

 • Локал компьютер тармо\ида ишлашни билади;

 • Интернет тармо\идан фойдаланиш, керакли ахборотларни излашни билади;

 • Интернет билан танишади;

 • Электрон почта ишлашни билади.

Ахборот технологиялари” йўналиши бўйичаDownload 0.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling