Shivanamoyonbo’


Download 340.21 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/7
Sana12.06.2020
Hajmi340.21 Kb.
#117776
  1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
Referat
Text, informatika va axborot texnologiyalari, 26.05 gacha Education in Uzbekistan(1), Instruction uz, kt va t fanidan 1 on savollari, 5. Monitor, Masofaviy ta, 20200625T1235 - 2-БЛОК, 2 5215515230053861375, 2 5215515230053861375, Икки ўзгарувчи амалий, Mavzu: tarbiya turlari, ЭА-Холмонова З.-ТК-кулланма (1), @IngilizTiliUz

Refer

at

Mi

l

l

i

yg’

oyat

ushunchasi

,uni

ngt

uzi

l

i

shivanamoyonbo’

l

i

shxususi

yat

l

ar

i

.

Baj

ar

di

:Mamat

qul

ovShahzod

Tekshi

r

di

:Xol

i

qovYunus

Rej

a:

1.Mi

l

l

i

yg'

oyat

ushunchasi

.

2.Mi

l

l

i

yi

st

i

ql

olmaf

kur

asi

ni

ngboshg’

oyasi

.

3.I

st

i

ql

olmaf

kur

asi

ni

ngasosi

yg'

oyal

ar

i

.

Vat

an r

avnaqi-

maml

akat

i

mi

z must

aqi

l

l

i

gi

nimust

ahkaml

ashga xi

zmat

qi

l

adi

ganasosi

yg'

oyal

ar

danbi

r

i

di

r

.Vat

anharbi

rki

shi

ni

ngt

ug'

i

l

i

bo'

sganmakoni

,

bobol

ar

iyashaganvauni

ngfar

zandl

ar

i

gamer

osqol

adi

ganzami

ndi

r

.

Harbi

ri

nsonbi

r

orbi

roi

l

ada,muayyanmaml

akatvami

l

l

atbag'

r

i

dadunyogakel

adi

.Uko'

zochi

b,

onasi

ni

,uyi

ni

,o'

zit

ug'

i

l

ganzami

nnit

ani

ydi

.Avvalonasi

ni

ngoqsut

i

dan,keyi

no'

zit

ug'

i

l

ganzami

n

ne'

mat

l

ar

i

dan bahr

amand bo'

l

adi

. Shuni

ng uchun ona va Vat

an t

ushunchal

ar

iuyqash

t

ushunchal

ar

di

r

.Zer

o,i

nsonVat

anniham onadekazi

zbi

l

adi

,ungabol

al

i

kdanmehrvai

xl

os

qo'

yadi

.

Onani

ngi

l

i

qbag'

r

i

dan,qadr

dongo'

shasi

dan,Vat

ani

danuzoqdabo'

l

ganodam unidar

r

ovsog'

i

nadi

,

uni

ngdi

ydor

i

niqo'

msab,i

nt

i

qvai

nt

i

zorbo'

l

adi

.Onasi

ga,t

ug'

i

l

ganxonadoni

ga,Vat

ani

gat

aal

l

uql

i

nar

sal

ar

ni

ng hammasiungani

hoyat

danoyob vat

abar

r

ukbo'

l

i

bt

uyul

aver

adi

.Bu-

onaga,qadr

don

ost

onaga,Vat

angabo'

l

ganso'

nmasmehr

ni

ngdal

ol

at

i

di

r

.

Vat

an-i

nsonni

ngki

ndi

kqonit

o'

ki

l

ganmuqaddaszami

n,unikamol

ot

gayet

akl

ovchi

,

hayot

i

gama'

no-

mazmunbag'

i

shl

ovchit

abar

r

ukmaskandi

r

Buni

ngust

i

ga,Vat

an-harbi

r

i

mi

zuchun

ot

a-

bobol

ar

i

mi

zni

ngxoki

-

pokl

ar

jyot

ganazi

zj

oydi

r

.U-aj

dodl

ar

danavl

odl

ar

gaqol

adi

gant

engsi

z,

bebahomer

os,noyobi

n'

om.Unibi

zhamkeyi

ngiavl

odl

ar

gaozod,obodvaf

ar

ovonhol

damer

osqi

l

i

b

qol

di

r

i

shgamas'

ul

mi

z.Shundagi

naavl

odl

arbi

zdanmi

nnat

dor

bo'

l

adi

,nomi

mi

zniul

ug'

l

aydi

,

yur

t

i

mi

zgako'

zol

ayt

i

r

ganl

ar

gaqar

shimur

osasi

zkur

ashol

i

bbor

adi

.

Xul

l

as,Vat

aniborodamni

ngqadr

ibal

and,g'

ur

ur

iyuksak,maqsad-Imuddaol

ar

iani

qbo'

l

adi

.

Vat

aniborodamni

ngor

qasi

dat

og'

dekt

ayanchibo'

l

adi

.Vat

ant

uyg'

usi

-

i

nsonnifi

doyi

l

i

kka,mar

dl

i

k

ko'

r

sat

i

shgada'

vatet

i

bt

ur

adi

.

Vatanbaxt-

saodati

,obodl

i

giuchunfi

doyi

l

i

k

-

vatanparvarl

i

kni

ngasosi

ybel

gi

si

di

r,uni

ngol

i

y

ko'

ri

ni

shiesaVatanozodl

i

giyo'

l

i

dagij

asoratdi

r.

Vat

anniasrashyo'

l

i

daj

asoratko'

rsat

ganqahramonl

ari

mi

zko'

p.Masal

an,mi

l

oddanol

di

ngiVI

asr

daahmoni

yl

arsul

t

oniKi

rI

Ikat

t

aqo'shi

ni'bi

l

anVat

ani

mi

zhududi

gabost

i

r

i

bki

r

gani

da,o'

sha

payt

dabuyer

dayashagan,bi

zni

ngaj

dodi

mi

zbo'

l

ganxal

qni

ngyo'

l

boshchi

siTo'

mar

i

so'

zqavmi-

massaget

l

ar

niul

ar

gaqar

shij

anggaboshl

aganvag'

al

abaqi

l

gan.Bug'

al

abani

ngsababl

ar

i

nit

ahl

i

l

et

arekan,qadi

mgit

ar

i

xchi

l

ar

danbi

r

i

:"

Vat

angamehrmo'

j

i

zal

ar

gaundaydi

,To'

mar

i

sni

ngg'

al

abasi

buni

ngbi

rdal

i

l

i

di

r

"deganedi

.Bi

zShi

r

oq,Spi

t

amen,Jal

ol

i

ddi

nManguber

di

,TemurMal

i

k,Ami

r

Temur

,ChorRossi

yasibosqi

nchi

l

ar

i

gaqar

shikur

ashganNamoz Pi

r

i

mqulo'g'

l

ikabibahodi

r

bobol

ar

i

mi

zniham ana shundaymar

dl

i

givaj

asor

at

iuchun sevami

z vaqadr

l

aymi

z.2000 yi

l

da

Vat

ani

mi

zni

ng j

anubi

ysar

hadl

ar

i

ga suqul

i

b ki

r

gan t

er

ror

chi

l

arga qar

shij

on ol

i

b,j

on ber

i

b

kurashgan va mardl

archa hal

ok bo'

l

gan o'

g'

l

onl

arham mustaqi

lO'

zbeki

st

onni

ng asl

f

ar

zandl

ar

i

,f

i

doyivat

anpar

var

l

ar

di

r

.

Tar

i

xsaboql

ar

i

,hayott

aj

r

i

basishundandal

ol

atber

adi

ki

,haqi

qi

ymi

l

l

i

yg'

oyahechqachon

Vat

andan t

ashqar

i

dai

l

di

zot

maydi

.UVat

anr

avnaqi

nil

ai

l

abber

adi

gant

amoyi

l

l

ar

nio'zi

daaks

et

t

i

r

sagi

nakuch-

qudr

atmanbai

gaayl

anadi

-Vat

anni

ngr

avnaqi

gaxi

zmatqi

l

maydi

ganyotvabegona

g'

oyal

arhechqachonbi

zni

ngmi

l

l

i

yg'

oyami

zgaayl

anol

maydi

.Ul

arqandayI

'

bosgao'

r

al

i

bol

masi

n,

qandayni

qobki

ymasi

nbi

zgayo'

l

doshbo'

l

ol

maydi

.

"

Vat

an"va"

Vat

anr

avnaqi

"t

ushunchal

ar

imust

aqi

l

i

kyi

l

l

ar

i

daal

ohi

daahami

yatkasbet

aboshl

adi

.

Bugun bi

z Vat

ani

mi

z must

aqi

lbo'l

gan davr

da vashamoqdami

z.Must

aqi

l

l

i

kniasr

ab-

avayl

ash

vat

anpar

vari

nsonni

ngengbi

r

i

nchivazi

f

asi

di

r

.

Fr

ansuz adi

biVol

t

ershundaydegan edi

:"

Vat

anga bo'

l

gan muhabbat

mertiaj

nabi

yl

ar

yutug'

i

danko'

zyumi

shgamaj

burqi

l

maydi

.Aksi

ncha,Vat

angamuhabbat

i

m qanchal

i

k

kuchl

ibo'

l

sa,Vat

ani

mnij

ahondagiboshqaxal

ql

arni

ngyut

uql

aribi

l

anshunchal

i

kko'

p

boyi

t

gi

m kel

adi

"

.

Vat

anpar

var

l

i

k-mi

l

l

at

chi

l

i

kyokimi

l

l

i

ymahdudl

i

kbel

gi

siemas,

bal

kiuyuksak

i

nsoni

y t

uyg'

udi

r

. Bugungi kundaj

ami

yat

i

mi

zda t

adbi

r

kor

l

i

k, er

ki

n i

qt

i

sodi

y f

aol

i

yat keng

r

i

voj

l

anayot


Download 340.21 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling