Shokirov Shodmon Shoyimovich №2 Laboratoriya ishi Takrorlanuvchi algoritm va funksiyalar. Topshiriq


Download 0.49 Mb.
Pdf ko'rish
Sana13.12.2019
Hajmi0.49 Mb.

Tuzuvchi: Shokirov Shodmon Shoyimovich 

№ 2 Laboratoriya ishi 

Takrorlanuvchi algoritm va funksiyalar. 

Topshiriq 

1.  O’zingizning variantingizdagi topshiriqlar uchun blok sxemani ishlab chiqing va dasturini 

yarating. 

2.  1-jadvalni for

 operatorida 2-jadvalni   do while

 da bajaring. 

3.  3-jadvalni ishlash uchun funksiya yarating. 

 

1- jadval Variantning 

raqami 

Funksiyalar F(x) 

Parametrlar А 

1.   


x-sin(x) 

π/2 10 

2.   


sin(x) 

π/4 


π/2 

10 


3.   

-cos(2x) 

π/3 


2π/3 

10 


4.   

tg(x) 

π/4 10 

5.   


ctg(x) 

π/4 


π/2 

10 


6.   

arcsin(x) 10 

7.   


arccos(x) 

0.5 


10 


8.   

arctg(x) 10 

9.   


sin(x)-cos(x) 

π/2 10 

10.  


x sin(x) 

π/3 10 

11.  


sin(1/x) 

π/8 


π/2 

10 


12.  

cos(1/x) 

π/4 


π/2 

10 


13.  

sin(x

2

π/6 


2π/3 

10 


14.  

cos(x

2

π/3 


3π/2 

10 


15.  

sin(x)+tg(x) 

π/4 10 

16.  


cos(x)+ctg(x) 

π/4 


π/2 

10 


17.  

tg(x/2) 

2π/3 10 

18.  


tg(x/2)+cos(x) 

π/2 


3π/4 

10 


19.  

ctg(x/3)+sin(x) 

π/4 


π/2 

10 


20.  

sin(x/4)/2 

π/2 


π 

10 


21.  

sin

2

π/8 


π/4 

10 


Tuzuvchi: Shokirov Shodmon Shoyimovich 

22.  


2cosx-1 

π/4 


π/2 

10 


23.  

ctgx+1 

π/4 


π/2 

10 


24.  

sin(1/x)+2 

π/8 


π/4 

10 


25.  

x cos(1/x)+2 

π/8 


π/2 

10 


26.  

2

cosx

x 

π/6 

2π/3 


10 

27.  


x

2

sin

2

x+1 

π/2 


3π/4 

10 


28.  

2cos


0,5

x 

π/2 


10 

29.  


sin

2

x-cos2x 

π/3 10 

30.  


7sin

2

x-1/2cosx 

π/2 


3π/4 

10 


 

2-jadval

                                                                               

№ 

Miqdor  

a,b 

diapazoni  

y-funksiyasi  

1. 


2

3

2ln 3

ln 3


ln

1

...1!

2!

!n

n

s

x

x

x

n

 


 


 

0,1


1

x

 


 

3

xy

 10 

2. 


cos 2

cos


cos

...


2

x

nx

s

x

n 

 

95

5

x  

ln 2 sin


2

x

y

 


 

40 


3. 

  


3

21

...


1

3!

21 !

n

n

x

x

s

x

n

   

 0,1

1

x

 

 

siny

x

 40 

4. 


 

1

sin 2sin

sin


...

1

2n

x

x

s

x

n  

 

45

5

x  

2

y 10 

5. 


2

1

...!

2!

!n

x

x

x

s

n

  


 

 

12

x

 


 

x

y

е

 40 

6. 


cos

cos


4

4

1...

!

!n

n

s

x

x

n 

 


 

0,1


1

x

 


 

cos


4

cos sin


4

x

y

е 

25 7. 

   


2

2

1...

1

2!2

!

nn

x

x

s

n

 


  

 

0,11

x

 


 

cos


y

x

 10 

8. 


2

sin


sin 2

...


sin

4

44

n

s

x

x

x

 

 

0,10,8

x

 


 

2

sin4

1 2 cos


4

x

y

x

x

 

20 


9. 

5

41

...


5

4

1n

x

x

s

x

n

  

 0,1

0,8


x

 


 

1

11

ln

41

2

xy

arctgx

x 30 

10 


cos

cos


1

...


1!

!

xnx

s

n

 


 

 

0,11

x

 


 cos

*cos sin


x

y

е

x

 25 

11 


2

2

21

1 3


...

!

nn

s

x

x

n

  

0,11

x

 


 2

2

1 2x

y

x

е

 


 

10 


12 

2

coscos 2

cos


3

3

3...

1

2n

x

x

x

n

s

n

 

 

0,10,8

x

 


 

1

ln 1 2 cos2

3

yx 
 35 

Tuzuvchi: Shokirov Shodmon Shoyimovich 

13 


3

2

11

1

11

(

11

3

12

1

1)n

x

x

x

s

x

x

n

x

 

0, 2


1

x

 


 

1

ln2

y

x

 10 

14 


 

2

2cos 2

cos


cos

...


1

2

nx

nx

s

x

n

 


  


 

4

x  

2

24

y

x 

20 15 

 


3

5

21

1

2...

1

315

4

1n

n

x

x

x

s

n   

0,11

x

 


 

2

12

2

xx

y

arctgx 

30 16.. sin 2

1

sin 3sin

...


3

2

1n

x

x

s

x

x

n 


 

910

10

x  

4

yx 

20 


17. 

 


2

2

1...

2!

2!

n

x

x

s

n

 


 

 

0,11

x

 


 

2

xx

е

е

y 

20 18. 

2

cos 2cos 4

cos 2


...

3

154

1

xx

nx

s

n 

 0,1

0,8


x

 


 

1

sin2

4

yx

  

50 


19. 

 


2

2

1...

!

!n

x

x

s

n

 


 

 

0,11

x

 


 

2

xy

е

 20 

20. 


2

1

1 2...

2

!20

n

x

n

x

s

n

 


 


  0,1

1

x

 

 

22

1

42

2

xх

x

y

е 
 

30 21. 

 


3

2

1...

1

32

1

nn

x

x

s

x

n

   

 0,1

0,5


x

 


 

y

arctgx

 40 

22. 


   

2

22

3

21

1

...1

2

2!

n

n

n

s

x

x

n

   

 

0,11

x

 


 

2

sin1

cos


2

x

x

x

y

x

x 

 

35 


23. 

   


   

 


2

2

22

2

2...

1

224

2

!n

n

x

x

x

s

n

 


  


 

0,1


1

x

 


 2

2 cos


1

y

x 

15 


24. 

   


4

22

1

11

...


1

2

nx

x

s

x

n  

   

2

0.1x

   


 

2

1ln

2 2


y

x

x 

40 25. 3

2

1...

3!

21 !

n

x

x

s

x

n

  

 0,1

1

x

 

 

2x

x

е

е

y 

20 26. 2

2

4...

3!

5!2

1

nx

x

n

s

x

n 

 0, 2

0,8


x

 


 

1

1)

4

xy

sh x ch x

x 

20 27. 

2

cos2

...


cos

4

44

n

s

x

x

x

n

 

 

0,10,8

x

 


 

2

2cos

4

1 2 cos4

x

x

x

y

x

x

 

40 28. 2

3

8...

2

ns

x

x

n n

x 

 0,1

x

  33

1

xx

y

x 

40 29. 2cos 2

1

cos 3cos

...


32

2

1n

x

x

s

x

n 


 

5x 

 

28

4

yx 40 

30. 


 4

2

12

...


1

2

122

2

1n

n

x

x

x

s

n

n  


 

0,10,8

x

 


 

 


y

xarctg x

 20 

 

 Tuzuvchi: Shokirov Shodmon Shoyimovich 

3-jadval.Funksiyaga doir variantlar  

1. 


Sonni  o’nlik  sanoq  sistemasidan  ikkilik  sanoq  sistemasiga  o’tkazuvchi  funksiya 

tuzing.  

2. 

Q sonini P darajasini topuvchi funksiya tuzing.   3. 

P sonini oxiridan L sonini qo’shuvchi funksiya tuzing.  

4. 

Berilgan  to’g’ri  burchakli  uchburchakning  katetlari  yordamida  gipotenuzasini topuvchi funksiya tuzing  

5. 


Berilgan  ikki  nuqtaning  koordinatasi  asosida  ular  orasidagi  masofani  topuvchi 

funksiya tuzing.  

6. 

Berilgan sondagi raqamlarining sonini topuvchi funksiya tuzing.  7. 

Berilgan N soni ikkita tub sonni yig’indisi bo’lishini tekshiruvchi funksiya tuzing.  

8. 

Berilgan son K ga bo’linsa 1 aks holda o chiqaruvchi funksiya tuzing.  9. 

Berilgan  sonni  K  o’rindagi  raqamini  N  o’rindagi  raqami  bilan  almashtiruvchi 

funksiya tuzing.  

10. 


Sonni raqamlarini o’sish (kamayish) tartibida saralovchi funksiya tuzing.  

11. 


Sonni raqamlarini kamayish tartibida saralovchi funksiya tuzing 

12. 


Uchburchakni  uchta  uchining  koordinatalari  berilgan.  Uning  yuzasini  topuvchi 

funksiya tuzing.  

13. 

Sonni  tublikka  tekshiruvchi  funksiya  tuzing  va  barcha  uch  xonali  tub  sonlarni chiqaring.  

14. 


Barcha  tub  sonlar  ichidan  egizaklarini  topuvchi  funksiya  tuzing.  Tub  sonlar 

egizak deyiladi,  agarda ular 2 ga farq qilsa. Masalan, 41 va 43.  Uch xonali sonlar 

ichidan barcha egizaklarni chiqaring.  

15. 


Ikkita  son  berilgan.  Ularni  raqamlari  yig’indisi  kattasini  toping.  Sonni  raqamlari 

yig’indisini topuvchi funksiya tuzing.   

16. 

Ikkita  son  berilgan.  Ularning  raqamlaridan  soni  ko’pini  toping.  Sonni  raqamlari sonini topuvchi funksiya tuzing.   

17. 


6  xonali  barcha  baxtli  sonni  toping.  Agarda  6  xonali  sonni  dastlabki  uchta 

raqamini  yig’indisi  oxirgi  uchta  raqamini  yig’indisiga  teng  bo’lsa  baxtli  son 

deyiladi. 6 xonali sonni raqamlarini uchtalab yig’indisini topuvchi funksiya tuzing.  

18. 


Berilgan sonni palindromlikka tekshiruvchi funksiya tuzing. Masalan, 1221.  

Tuzuvchi: Shokirov Shodmon Shoyimovich 

Son palindrom bo’lsa ―Palindrom, aks holda ―Palindrom emas so’zini chiqaring.  

19. 

Berilgan a va b sonlarini EKUBini topuvchi funksiya tuzing.  20. 

Berilgan a va b sonlarini EKUKini topuvchi funksiya tuzing.  

21. 

Berilgan a, b va c sonlarini EKUBini topuvchi funksiya tuzing. 22. 

Teng tomonli uchburchakning yuzasi va perimetrini topuvchi funksiya yarating. 

23. 

Butun musbat sonning raqamlarini teskati tartibda chiqaruvchi funksiya yarating. 24. 

Butun qiymat qaytaruvchi funsiya yarating. Funksiya Fibonachchi sonlarining N-

elementini qaytarsin. 

25. 


Yaratilgan funksiya T sekundni H soat M –minut S-sekundlarda ajratsin. Masalan: 

T=3723 natija 01:02:03 

26. 

Kiritilgan  yil kabisa  yili  bo’lsa true aks  holda false qiymat qaytaruvchi  mantiqiy funksiya hosil qiling. 

27. 


Kiritilgan  kundan  keyingi  kunni  chiqaruvchi  funksiya  hosil  qiling.  Masalan: 

30.11.2019 natija 01.12.2019 

28. 

 Kiritilgan  kundan  oldingi  kunni  chiqaruvchi  funksiya  hosil  qiling.  Masalan: 01.11.2019 natija 31.10.2019 

29. 


Kiritilgan  sonning  juft  o’rinda  turgan  raqamlarini  yig’indisini  topuvchi  funksiya 

yarating 

30. 

Kiritilgan  sonning  toq  o’rinda  turgan  raqamlarini  yig’indisini  topuvchi  funksiya yarating 

 

  

Dastur kodi: 

#include "iostream" 

#include "math.h" 

#include "stdlib.h" 

#include "iomanip" 

#include "stdio.h" 

#include "time.h" 

using namespace std; 

main() 


{ double s=0,s1=0,y,x=0.1,h; 

int i,n=10,soni=0; 

h=(M_PI-0.1)*1./n; 

do{ 


 

i=1; 


 

s1=0; 


 

do{ 


s1=s1+i*(i+2)*pow(x,i); 

i=i+1; 


while(i<=n); 

 

s=s+s1; 


Tuzuvchi: Shokirov Shodmon Shoyimovich 

 

y=x*(3-x)*1./pow((1-x),3);  

cout<<"y("<

 

x=x+h; 


while(x<=M_PI); 

cout<<"s="<

 Dastur natijasi: 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Download 0.49 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling