Sinf: 8 Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari. Mavzu


Download 122.27 Kb.
bet2/5
Sana14.04.2020
Hajmi122.27 Kb.
1   2   3   4   5
Ko`rgazmalilik: nazorat daftarlari, “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, doska, bo`r.

Dars turi: ochiq test, yopiq test, aralash;

Dars uslubi: “ ko`p variantli”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism: 5 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, nazorat daftarlarini o`quvchilarga tarqatish va ular e`tiborini nazorat ishini bajarishga qaratish.

Yangi mavzuni bayoni: 35 daqiqa.

1. Davlat boshqaruv shakliga ko`ra qanday turlarga bo`linadi?

A) mutloq monarxiya B) monarxiya, respublika

C) respublika, federativ D) unitar, respublika

2. “Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi” qachon qabul qilindi?

A) 1945-yidal B) 1948-yidal C) 1947-yidal D) 1946-yilda

3. “Fuqarolar o`z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning davlat va

jamiyatning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklariga puturyetkazmasliklari shart”

ushbu jumla konstitutsiyaning nechanchi moddasida aks ettirilgan?

A) 20-modda B) 28-modda C) 27-modda D) 21-modda

4. U, huquqshunoslikka oid bir qancha g`oyalar va fikrlar muallifidir. Uning jamiyat, fuqarolik,

davlat boshqaruviga oid g`oyalari ayniqsa qimmatlidir. Uning ilmiy-adabiy merosini 450 dan

ortiq asarlar tashkil etadi, shulardan 160 taga yaqini bizgacha yetib kelgan. Yuqorida

keltirilgan ma`lumotlar qaysi allomaga tegishli ?

A) Abu Nasr Farobiy B) Abu Rayhon Beruniy C) Burhoniddin Marg`inoniy D) Abu Ali ibn Sino

5. Davlat o`z faoliyatini to`laqonli tarzda amalga oshirishi uchun o`z ……… ega bo`lishi lozim?

A) konstitutsiyasiga B) suverenitetiga C) prezidentiga D) byudjetiga

6. Agar monarx o`z davlatini boshqarishda uning boshqaruvi biror bir idora bilan cheklanmasa,

bunday monarxiya?

A) mutloq monarxiya B) monarxiya C)konstitutsiyaviy monarxiya D) parlamentar monarxiya

7. Muayyan hududda yashovchi o`z ehtiyoj va manfaatlariga ko`ra birlashgan kishilardan iborat

jamoa bu ….?

A) uyushma B) jamiyat C) davlat D) oila

8. Davlatning murakkab tuzilish shakli bu…?

A) unitar B) federativ C) konfederativ D) respublika

9.Bir necha davlatlarning birlashuvidan hosil bo`lgan murakkab, ittifoqdosh davlat?

A) Federativ davlat B) Unitar davlat C) Konfederativ davlat D) Parlamentar respublika

10.Jamiyatni boshqarish va xalq manfaatlarini himoya qilishni amalga oshiradigan davlat

organlarining yaxlit tizimi nima deb ataladi ?

A) Davlat organi B) Demokratik tartibot C) Nodemokratik tartibot D) Davlat mexanizmi

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar nazorat daftarlarini yig`ib olish;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish;

 • O`tilgan mavzular bo`yicha krassvord tuzib kelish;Sana: _____________________ 9

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Huquqiy davlat.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Huquqiy davlat mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi:o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: 8– sinf “O`zbekiston davlati va huquqi asoslari” darsligi, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, mavzuga mos rasmlar, doska bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Siyosiy tartibot nima?

2. Siyosiy tartibot turlarini aytib bering?

3. Demokratik tartibotning asosiy belgilarini sanab bering.

4. Nodemokratik tartibot nima?

5. Siz davlat organi deganda nimani tushunasiz?

6. Fashizm to`g`risida nimalar bilasiz?

7. Sobiq Sovet Ittifoqida fuqarolarning siyosiy erkinliklari qay ahvolda bo`lgan? Huquqlari-chi?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Huquqiy davlat – huquqning ustuvorligi hamda sud mustaqilligi ta`minlanadigan, inson huquq va erkinliklari kafolatlanadigan davlat hokimiyati vakolatlar bo`linishi tamoyili asosida amalga oshiriladigan demokratik davlatdir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu“Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. Davlatning huquqqa bo`lgan munosabatiga qarab qanday turlarga ajratish mumkin?

2. Qanday davlat etatik davlat deb ataladi?

3. Huquqiy davlatning asosiy belgilarini sanab bering.

4. Davlatning oraliq turi deganda qanday davlatlarni tushunasiz?

5. Huquqiy davlatda davlat hokimiyati vakolatlari qanday taqsimlanadi? Nima uchun aynan shu taqsimlanish vakolatlarning eng maqbul taqsimoti deb qabul qilingan?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: ___________________ 10

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Fuqarolik jamiyati.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Fuqarolik jamiyati mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi:o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: 8– sinf “O`zbekiston davlati va huquqi asoslari” darsligi, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Davlatning huquqqa bo`lgan munosabatiga qarab qanday turlarga ajratish mumkin?

2. Qanday davlat etatik davlat deb ataladi?

3. Huquqiy davlatning asosiy belgilarini sanab bering.

4. Davlatning oraliq turi deganda qanday davlatlarni tushunasiz?

5. Huquqiy davlatda davlat hokimiyati vakolatlari qanday taqsimlanadi? Nima uchun aynan

shu taqsimlanish vakolatlarning eng maqbul taqsimoti deb qabul qilingan?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Fuqarolik jamiyati - komil fuqarolardan, ya`ni uzviy bog`liqlikda bo`lgan hamda axloqiy, huquqiy va siyosiy madaniyatga ega odamlardan iborat jamiyat.

Fuqarolik jamiyatining xususiyatlari quyidagilarda namoyon bo`ladi:

Iqtisodiy sohada, ijtimoiy sohada, ma`naviy sohada.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. Fuqarolik jamiyatiga qanday tushuncha sifatida qarash va ta`riflash mumkin?

2. Fuqarolik jamiyati qanday belgilari bilan ajralib turadi?

3. Fuqarolik jamiyatining xususiyatlari qaysi sohalarda o`z ifodasini topadi?

4. Fuqarolik jamiyati sharoitida davlatning roli qanday bo`ladi?

5. Fuqarolik jamiyati sharoitidagi hayot nimalarga asoslangan hayot bo`lishi talab etiladi?

6. Fuqarolik jamiyatida shaxs-shaxs, shaxs-davlat munosabatlari qanday tartibga solib turiladi?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.Sana: ___________________________ 11

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: O`zbekiston Respublikasida fuqarolik jamiyatining asoslari.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga O`zbekiston Respublikasida fuqarolik jamiyatining asoslari mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi:o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Fuqarolik jamiyatiga qanday tushuncha sifatida qarash va ta`riflash mumkin?

2. Fuqarolik jamiyati qanday belgilari bilan ajralib turadi?

3. Fuqarolik jamiyatining xususiyatlari qaysi sohalarda o`z ifodasini topadi?

4. Fuqarolik jamiyati sharoitida davlatning roli qanday bo`ladi?

5. Fuqarolik jamiyati sharoitidagi hayot nimalarga asoslangan hayot bo`lishi talab etiladi?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Fuqarolik jamiyati davlatning tazyiqisiz, qonun doirasida vujudga kelgan muayyan kishilik jamiyatining ixtiyoriy o`zini-o`zi boshqarish deb tushuniladi. O`zbekistonda hozirgi kunda besh mingdan ortiq nohukumat va jamoat tashkilotlari faoliyat ko`rsatmoqda.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. O`zbekistonda fuqarolik jamiyatining qanday belgilari shakllanib bormoqda?

2. Fuqarolik jamiyatini shakllantirish respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning

bosh maqsadi sifatida e`tirof etilishi nimadan darak beradi deb o`ylaysiz?

3. Mamlakatimizda bugungi kunda faoliyat ko`rsatib kelayotgan fuqarolik jamiyati institutlari

soni haqida Konsepsiyada qanday raqamlar keltirilgan?

4. Mamlakatimizda inson huquqlari bo`yicha qanday tashkilotlar faoliyat ko`rsatmoqda?

5.Davlat fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish bilan qanday maqsadni ko`zlaydi deb

o`ylaysiz shakllantirish

\Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.Sana: _______________________ 12

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: O`zbekiston Respublikasida huquqiy islohotlar. Shaxsning huquqiy madaniyati.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga O`zbekiston Respublikasida huquqiy islohotlar. Shaxsning huquqiy madaniyati mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi yurt tinchligiga dahldorlik va siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi:o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. O`zbekistonda fuqarolik jamiyatining qanday belgilari shakllanib bormoqda?

2. Fuqarolik jamiyatini shakllantirish respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning

bosh maqsadi sifatida e`tirof etilishi nimadan darak beradi deb o`ylaysiz?

3. Mamlakatimizda bugungi kunda faoliyat ko`rsatib kelayotgan fuqarolik jamiyati institutlari

soni haqida Konsepsiyada qanday raqamlar keltirilgan?

4. Mamlakatimizda inson huquqlari bo`yicha qanday tashkilotlar faoliyat ko`rsatmoqda?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda:

- qonunchilikni rivojlantirishni qat`iyat bilan amalga oshirilayotgani;

- demokratlashtirish jarayoni izchil va qat`iy tus olganligi;

- aholining huquqiy ongi va fuqarolarning siyosiy faolligi yuksalib borayotgani;

- xalq ning ertangi kunga ishonchi ortib borayotganligi, eng avvalo, amalga oshirilgan

huquqiy islohotlarning samarasidir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1.Huquqiy islohotlarning amalga oshirilishining sababi nimada?

2.Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini

rivojlantirish konsepsiyasi qanday yo`nalishlarni o`z ichiga olgan?

3.Huquqiy ong nima?

4.Huquqiy madaniyat deganda nimani tushunasiz?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: _____________________ 13

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: O`zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga O`zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi yurt tinchligiga dahldorlik va siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi:o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1.Huquqiy islohotlarning amalga oshirilishining sababi nimada?

2.Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini

rivojlantirish konsepsiyasi qanday yo`nalishlarni o`z ichiga olgan?

3.Huquqiy ong nima?

4.Huquqiy madaniyat deganda nimani tushunasiz?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

O`zbekiston Respublikasida davlat hokimiyatining tizimi - hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro ertuvchi va sud hokimiyatiga bo`linishi prinsipiga asoslanadi.

O`zbekiston xalqi nomidan faqat u saylagan respublika Oliy Majlisi va Prezidenti ish olib borishi mumkin.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1.Davlat boshqaruvi nima?

2.Davlat boshqaruvining mamlakat fuqarolari uchun qanday ahamiyati bor?

3. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat boshqaruvi haqida nimalar yozilgan?

4.Hokimiyatlar bo`linishi konstitutsiyaviy prinsipi haqida nimalarni bilasiz?

5.Qonun chiqaruvchi hokimiyat tarkibini aytib bering.

6.Hokimiyatlarning asosiy vazifalarini aytib bering.

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: _______________________ 14

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Davlat boshlig`i.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Davlat boshlig`i mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi yurt tinchligiga dahldorlik va siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1.Davlat boshqaruvi nima?

2.Davlat boshqaruvining mamlakat fuqarolari uchun qanday ahamiyati bor?

3. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat boshqaruvi haqida nimalar yozilgan?

4.Hokimiyatlar bo`linishi konstitutsiyaviy prinsipi haqida nimalarni bilasiz?

5.Qonun chiqaruvchi hokimiyat tarkibini aytib bering.

6.Hokimiyatlarning asosiy vazifalarini aytib bering.

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

O`zbekiston Respublikasining Prezidenti davlat boshlig`idir va davlat hokimiyati organlari-ning kelishilgan holda faoliyat yuritishini hamda hamkorligini ta`minlaydi.

Prezident” so`zi lotin tilidan olingan bo`lib, uning lug`viy ma`nosi “oldinda o`tiruvchi”demakdir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti qachondan boshlab o`z faoliyatini boshlashi mumkin?

2. O`zbekiston Prezidenti lavozimiga qanday fuqarolar saylanishi mumkin?

3. Respublikamizda Prezidentlikka saylov qay tarzda o`tkaziladi?

4. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining vakolatlarini sanb bering?

5.Vakolati tugagan Prezident qanday faoliyat bilan shug`ullanadi?

6.Hokimiyatlarning asosiy vazifalarini aytib bering.

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: _______________________ 15

Sinf: 8


Download 122.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling