Sinf Biologiyaolimpiada test savollari variant


Download 52.85 Kb.
bet1/2
Sana04.10.2022
Hajmi52.85 Kb.
#830676
  1   2
Bog'liq
9 sinf Biologiya olimpiada test savollari
Muammoli ma‘ruzalar matni So‘z boshi, Rahbarlik san'ati (@Elektron kitoblar Uz) , Документ, zararli odatlar giyohvandlik kashandalik alkogolizm. (1), Магистрларга адабиётларни урганиш жадвали, Malaka ishi zuxra, 2 5355320409858247329, Malaka ishi zuxra, 1-машғулот Zuxra, 3 машғулот zuxra, macro nilufar (2), 9 -sinf imtixon matnlari, Элдор дарс ишланма, Элдор дарс ишланма, Элдор дарс ишланма-2

9 sinf Biologiyaolimpiada test savollari 1 variant.
1. Quyidaberilganqaysibirikmalar T-DNK tarkibidauchramaydi? 1) timin; 2) fosfatkislotasiqoldig‘i; 3) guanin; 4) riboza; 5) tirozin; 6) alanin; 7) uratsil; 8) sitozin; 9) adenin.
A) 5, 6, 9 B) 2, 4, 7 C) 1, 3, 8 D) 4, 6, 7
2.Noto’g’ri (a) vato’g’ri(b) rivojlanuvchiumurtqaliorganizmlarnianiqlang. 1) ildamkaltakesak; 2) karamkapalagi; 3) planariya; 4) ko‘lbaqasi; 5) chuchuksuvgidrasi; 6) baqachanoq; 7) yashilqurbaqa; 8) chittak
A) a-3, 5; b-4, 6 B) a-4, 6; b-2, 5 C) a-2, 5; b-1, 3 D) a-4, 7; b-1, 8
3.Noto’g’rimalumotlarnianiqlang. 1) 89 ta peptidbog‘igaegaoqsilsintezidaqatnashgan i-RNK da 266 ta nukleotidbo‘ladi; 2) 210 ta nukleotiddaniborat i-RNK asosidasintezlanganoqsilmolekulasida 70 ta aminokislotabo‘ladi; 3) 120 ta ribozamolekulasibo‘lgan i-RNK dan 39 ta peptidbog‘lioqsilmolekulasihosilbo‘ladi; 4) 358 ta nukleotiddaniborat DNK dan 180 molekularibozagaega i-RNK hosilbo‘ladi A) 1, 4 B) 2, 4 C) 1, 3 D) 2, 3
4. Quyidagiorganizmlarniulargaxosbo‘lganxususiyatlarbilanmosravishdajuftlanganjavobnianiqlang. 1) pnevmokokk; 2) oqpo‘panak; 3) nostok; 4) kalmar; a) qalinhujayraqobig‘igaegaemas; b) avtotroforganizm; c) saprofitholdaoziqlanadi; d) parazitholdahayotkechiradi
A)1 - d; 2 - c; 3 - b; 4 - a B)1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - b
C)1 - a; 2 - d; 3 - b; 4 - c D)1 - d; 2 - b; 3 –c;4-a
5.Askaridaningyomg‘irchuvalchangidanfarqlijihatlarnianiqlang. 1) parazitorganizm; 2) halqumatrofinervhalqasigaega; 3) tuxumidanlichinkarivojlanadi; 4) erkinhayotkechiradi; 5) ichkiorganlaritanabo‘shlig‘idajoylashadi; 6) germafrodithayvon A) 1, 3 B) 1, 6 C) 2,5 D) 3,4
6. Yaponsaforasiqandaybelgilaribilanyaponlaminariyasidanfarqqiladi? 1) hujayraqobig‘isellulozadaniborat; 2) vegetativorganlargaega; 3) xlorofillgaega; 4) sporalarorqalijinssizko‘payadi; 5) tubano‘simlik; 6) urug‘ orqalijinsiyko‘payadi
A) 2, 6 B) 3, 4 C) 3, 6 D) 1, 5
7.Funariyaningjinsiybo‘g‘iniuchunmoskeladiganto‘g‘rijavobnianiqlang. 1) sporadanrivojlanadi; 2) sporofithisobigarivojlanadi; 3) harbirarxegoniydabirnechatuxumhujayralaryetiladi; 4) arxegoniysiko‘phujayrali; 5) poya-barglio‘simlik; 6) zigotahosilqiladi; 7) sporahosilqiladi.
A) 2, 4 B) 5, 7 C) 1, 6 D) 3, 6
8.Odamdaqonningyo‘nalishito‘g‘riko‘rsatilganjavobnianiqlang.
A)Bo‘lmachalarqisqargandatavaqaliklapanlarochiladivaqonqorinchalargao‘tadi
B)Qorinchalarqisqargandatavaqaliklapanlarochiladivaqon chap qorinchadano‘pkaarteriyasigachiqadi
C)Bo‘lmachalarqisqargandayarimoysimonklapanlarochiladivaqonqorinchalargao‘tadi
D)Qorinchalarqisqargandatavaqaliklapanlarochiladivaqonarteriyatomirlarigachiqadi
9.Temurningtanamassasi 70 kg bo‘lib, birkunlikiste’molqilinganuglevoddanhosilbo‘lganjamienergiya 2050 kkalgateng. Ozuqadagikunlikoqsilvayog‘ miqdoritengbo‘lib, uglevodmiqdoriulardan 2,5 martako‘p. Ovqathazmqilishgavabirkechakunduzdabajarganishigasarflanganenergiyamiqdorinianiqlang

A) 3930 B ) 3390 C) 1710 D) 1680


10. Xloroplastuchunxosxususiyatlarnianiqlang. 1) plastikalmashinuvdaishtiroketadi; 2) tashqivaichkimembranagaega; 3) aerobsharoitda ATF sintezlaydi; 4) irsiyaxborotsaqlaydi; 5) suvyong‘og‘ihujayralaridamavjud; 6) raffleziyahujayralaridamavjud
A) 4, 5 B) 1,6 C) 3, 5 D) 2,6
11. Qaysiorganizmlarembrionalvapostembrionaldavrlardaxordaga (a), nervnayiga (b), jabraga (c) egabo‘ladi? 1) strelyad; 2) laqqa; 3) lansetnik; 4) triton; 5) kashalot; 6) assidiya; 7) ko‘lbuqa; 8) manta
A)a - 3, 6, 7; b - 3; c - 4, 5, 8 B)a - 3, 4; b - 3, 6; c - 7
C)a - 1; b - 3; c - 2, 8 D)a - 3; b - 3, 6; c - 4, 5
12.Baliqko‘z (a), baqachanoq (b) valeyshmaniya (c) gategishlima’lumotlarnito‘g‘rijuftlang. 1) avtotroforganizm; 2) prokariotorganizm; 3) umurtqalihayvon; 4) eukariotorganizm; 5) geterotroforganizm; 6) umurtqasizhayvon
A) a - 4; b - 6; c - 2 B) a - 4; b - 6; c - 5
C) a - 5; b - 3; c - 6 D) a - 3; b - 1; c – 2
13. RNK zanjiridauratsilnukleotidlarisoni 80 ta bo‘lib, u umumiynukleotidlarning 40%ini tashkilqiladi. ShuRNKnihosilqilganDNKninguzunligini (nm) toping. (DNK molekulasidaqo‘shninukleotidlarorasidagimasofa 0,34 nm)
A) 34 B) 134,6 C) 68 D) 136
14.Quyidagiatamalarqaysisistematikbirliklarniifodalaydi. 1) magnoliyasimonlar; 2) qoqio‘tdoshlar; 3) ismaloq; 4) mushuksimonlar; 5) ituzum; 6) suvdavaquruqlikdayashovchilar; 7) lolasimonlar; a) sinf; b) oila; c) turkum A)a - 4, 7; b - 2, 3, 5; c - 1, 6 B)a - 5, 6; b - 1, 3; c - 1, 2, 7
C)a - 1, 3, 6; b - 2, 5; c - 4, 7 D)a - 1, 6, 7; b - 2, 4; c - 3, 5
15.Mitozninganafazavameyozninganafaza II bosqichlariuchunumumiybo‘lganholatlarnibelgilang. a) xromatidalarmustaqilxromosomalargaaylanadi;b-qutblargaikkixramatidlixramasomalartarqaladi ; c-xramasomalar diploid to’plamgaegabo’ladi; d-xramasomalarspirallashuviboshlanadi; e-xramatidlarnibirlashtiruvchibelbog’ uziladi;
A) a,e B ) a,b C) b,c D) c,d
16. Quyidagiberilganhujayralarningqaysilari 14 tadanxromosomagaega? 1) no‘xatningasosiyto‘qimahujayralari; 2) tog‘olchaningbargetihujayrasi; 3) xrizantemaningmarkaziyhujayrasi; 4) bug‘doy diploid navining epidermis hujayrasi; 5) no‘xatningspermiysi; 6) bug‘doy diploid naviningbargetihujayrasi A) 1, 4, 5 B) 4, 6 C) 2, 3 D) 2, 3, 4
17.Baqachanoq(a) vayomg‘irchuvalchangi(b) gategishlibelgilarinianiqlang. 1) tanasinimantiyaterio‘rabturadi 2) tanasidanervtugunlarimavjud; 3) tuxumidanlichinkarivojlanadi; 4) qonfaqattomirlarichidaoqadi; 5) maxsussezgiorganlaririvojlanmagan; 6) germofrodithayvon
A) a - 2, 3; b - 1, 5 B) a - 4, 5; b - 1, 2
C) a - 1, 4; b - 2, 6 D) a - 1, 2; b - 4, 6
18.Qirqbo‘g‘imlarningsporofitiuchunmosjavobnibelgilang. 1) zigotadanrivojlanadi; 2) fototroforganizm; 3) sporadanrivojlanadi; 4) gametofithisobigaoziqlanadi; 5) oziqmoddato‘playdi; 6) jinsiybo‘g‘inhisoblanadi; 7) poya-barglio‘simlik
A) 3; 5 B) 1; 6 C) 2; 7 D) 4; 6
19.Qonaylanishsistemasigaoidnoto‘g‘rima’lumotlarnianiqlang. A)vena qontomirlari arterial vavenozqonniyurakkatomonoqishinita’minlaydi B)chap qorinchaqisqargandayarimoysimonklapanochiladi, sistolikbosimyuzagakeladi C)buyrakustibeziningmiyaqismidanajraladigangormonqonbosiminioshiradi D)arteriyaqontomirlaritashqivaichkitomondanbiriktiruvchito‘qimabilanqoplanganbo‘lib, arterial vavenozqonnitashishdaqatnashadi
20.Oddiylipidlarningyanabirvakilinima?
A) fosfolipid B)yog’lar C)mumlar D) Glikolipid
21.Qaysisuvo’tidan agar- agar olinadi ?
A)Laminariya B)Filofora C)Ulva D) Kladafora
22.Qaysiorganizmlarpostembrionaldavrdaxordaga (a), nervnayiga (b), jabrayoriqlariga (c) egabo‘ladi? 1) beluga; 2) oqamur; 3) lansetnik; 4) salamandra; 5) oqbiqindelfin; 6) assidiya; 7) qilquyruq; 8) manta
A)a - 3; b - 3, 6; c - 4, 5 B)a - 3, 6, 7; b - 3; c - 5, 8
C)a - 1, 3; b - 3; c - 8 D)a - 4, 5; b - 3, 6; c – 2
23.Zuhrasochqirqqulog‘ininggametofitiuchunmosjavobnibelgilang.
A)zigotadanrivojlanadi, mustaqiloziqlanadi
B)jinsiybo‘g‘inhisoblanadi, zigotahosilqiladi
C)sporahosilqiladi, poya-barglio‘simlik
D)ikkijinsli, yashil, fotosintezqiladi, jinssizbo‘g‘inhisoblanadi
24. Ribosoma uchun xos xususiyatlarni aniqlang. 1) assimilyatsiyada ishtirok etadi; 2) bir qavat membranaga ega; 3) yadroda shakllanadi; 4) oqsillar hosil bo‘lishida qatnashadi; 5) tarkibida monosaxarid va aminokislota mavjud; 6) monosaxaridlardan polisaxaridlar hosil qilishda ishtirok etadi
A) 3, 5 B) 2, 4 C) 2, 5 D) 1, 6
25.Ovagenezningo’sishbosqichigamoskeladiganma’lumotlarnianiqlang. 1) interkinezkuzatiladi; 2) xromosomalarspirallashadi; 3) harbirxromosomaikkitadanxromatidagaega; 4) hujayrahajmiortadi; 5) meyozbo‘linishkuzatiladi; 6) hujayralardagixromosomalar diploid to‘plamgaega
A) 1, 2, 5 B) 1, 5, 6 C) 3, 4, 6 D) 2, 3, 4
26.Quyidagima’lumotlardanqaysibirito‘g‘ri? 1) o‘simlikhujayrasimitoxondriyasida 54 molekula ATF hosilbo‘lsa, shuvaqtdaxloroplastda 1620 molekula ATF sintezbo‘ladi; 2) 540 g glukozaparchalanishininganaerobbosqichida 8 molekula ATF hosilbo‘ladi; 3) 270 g glukozaanaerobsharoitdaparchalanishidan 3 molekulasutkislotahosilbo‘ladi; 4) 18 molekula CO2 ishtirokida 2 molekulagulyukozahosilbo’ladi
A) 1,3 B ) 1,2 C) 2,3 D ) 3,4
27.Dominant belgilarniajrating. 1) drozofilako‘ziningqizilrangi; 2) gemofiliyakasalligi; 3) drozofilatanasiningkulrangbo‘lishi; 4) xo‘rozbo‘ynidapatningbo‘lishi; 5) no‘xatdoniningburishganshakli; 6) nomozshomgulguliningoqrangi; 7) sepkillarningbo‘lmasligi; 8) odamdapakanalikholati
A) 2, 4, 5 B) 4, 7, 8 C) 1, 3, 8 D) 1, 2, 6
28.Agarqushhavodabirminutda 500 martanafasolganbo’lsauningshupaytdako’krakmuskullarinechamartaqisqarganbo’ladi
A) 500 B ) 400 C) 250 D) 1000
29.Yomg‘irchuvalchangi(a) vaaskaridaga (b) gaxosjihatlarnianiqlang. 1) parazitorganizm; 2) halqumatrofinervhalqasigaega; 3) tuxumidanlichinkarivojlanadi; 4) erkinhayotkechiradi; 5) ichkiorganlaritanabo‘shlig‘idajoylashadi; 6) germafrodithayvon
A) a - 2, 5; b - 4, 6 B) a - 1, 6; b - 3, 5 C) a - 4, 5; b - 2, 6 D) a - 2, 4, 6; b - 3, 5
30. Ulotriksningzoosporalariuchunmoskeladiganto‘g‘rifikrni toping.
A)Jinsiyko‘paygandahosilbo‘ladi, ikkigabo‘linibrizoidvavegetativhujayranihosilqiladi.
B)Jinssizko‘paygandahosilbo‘ladi, ikkitaxivchinlariyordamidasuvdasuzibyuradi.
C)Jinsiyko‘paygandahosilbo‘ladi, to‘rtdonaxivchinlariyordamidasuvdasuzibyuradi.
D)Jinssizko‘paygandahosilbo‘ladi, ikkigabo‘linibrizoidvavegetativhujayranihosilqiladi.

31.Hujayra qobig’iga glikakaliksli bo’lgan toza liniyalarni ko’rsating?


Javob---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Hujayra qobig’I xitindan iborat bo’lgan organizmlar qaysi xususiyatiga ko’ra 2 guruhga bo’linadi ?
Javob-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.Qaysi gaploid to’plamli hujayralar mitoz usulda ko’payadi ?
Javob----------------------------------------------------------------------------------------------
34.Ko’z funksiyasiga ko’ra qanday qismlarga bo’linadi?
Javob-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.Qon ivish funksiyasini ketma –ketlikda tushuntirib bering?
Javob--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.O’simlikning murtak xaltasidagi hujayralardagi xramasomalar to’plami qanday bo’ladi .
Javob-------------------------------------------------------------------------------------------
37.Meyozning qaysi bosqichida xromasoma va DNK to’plam
nisbati qaytadan tenglashadi ?
Javob-------------------------------------------------------------------------------------
38.Gerantalogiyafanigaasossolganolim?
Javob----------------------------------------------------------------------------------------------------
39.Partenagenez hodisasi qaysi organizmlarda kuzatiladi ?
Javob-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40.Nukleopraten moddasi uchramaydigan organizmlarga misol keltiring (3 ta )


Javob------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9-sinf biologiya


Download 52.85 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling