Сиртқи таълим йўналиши талабалари учун "фалсафа" фанидан мустақил таълим мавзулари


Download 24.3 Kb.
Sana18.03.2023
Hajmi24.3 Kb.
#1280071
Bog'liq
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAСиртқи таълим йўналиши талабалари учун
“ФАЛСАФА” ФАНИДАН МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ 1. Қадимги манба “Авесто”даги фалсафий қарашларнинг моҳияти

 2. Мумтоз юнон фалсафасининг ўзига хос хусусиятлари

 3. Ўрта асрларда теоцентризмнинг устивор характери

 4. Марказий Осиёда перипатетизм анъаналарнинг ривожланиши

 5. Форобий дунёқарашида Идеал жамият ғояси

 6. Ибн Сино таълимотининг фалсафий аҳамияти

 7. Абу Райҳон Берунийнинг илмий ва фалсафий мероси

 8. Марказий Осиёда тасаввуф таълимотининг тарқалиши ва ривожланиши

 9. Янги даврда эксперементал математик табиётшуносликнинг шаклланиши ва унинг фалсафага таъсири

 10. Ф.Бэкон – Янги давр фалсафаси асосчиси

 11. Р.Декартнинг билиш ҳақидаги таълимоти

 12. Т.Гоббснинг ижтимоий ва фалсафий қарашлари

 13. XVIII аср Француз маърифатчилик фалсафаси

 14. XVIII асрнинг иккинчи ярми – XIX аср немис фалсафаси

 15. Янги давр немис иррационализми

 16. Позитивизм ва унинг эволюцияси

 17. Замонавий структурализм ва постструктурализм фалсафаси

 18. Ўзбек фалсафасининг асосчиси Иброҳим Мўминовнинг фалсафий қарашлари

 19. Материяга нисбатан фалсафий ёндашувлар эволюцияси.

 20. Материя ва ҳаракатнинг ўзаро алоқаси.

 21. Ҳозирги даврда материяга муносабатнинг турли талқинлари.

 22. Фалсафада субстанция муаммоси.

 23. Дунёнинг бирлиги муаммосига нисбатан фалсафий ва илмий ёндашувлар.

 24. Ҳаракат шаклларининг ўзаро алоқадорлиги

 25. Ҳаракат ҳақидаги замонавий концепциялар

 26. Ижтимоий ҳаракатнинг ўзига хос хусусияти

 27. Ҳозирги давр фани материя ҳаракатининг шакллари ҳақида

 28. Материя ҳаракатининг геологик шаклининг фалсафий моҳияти

 29. «Табиат» тушунчаси фалсафий категория сифатида.

 30. Табиат ва жамият ўзаро алоқасининг тарихий босқичлари.

 31. Ҳозирги экологик вазиятнинг моҳияти.

 32. Ҳозирги даврнинг глобал муаммолари тизимида экология.

 33. Жамиятнинг ривожланишида географик муҳитнинг роли.

 34. Экологик тарбиянинг асосий мазмуни ва вазифалари.

 35. Онг фалсафий муаммо сифатида.

 36. Онгнинг келиб чиқиши ва моҳиятига рационализм нуқтаи назаридан ёндошувлар.

 37. Онглилик ва онгсизликнинг ўзаро таъсири.

 38. З.Фрейд ижодида онгсизлик муаммосининг талқини

 39. Онг борлиғига эмержент материализм нуқтаи назаридан ёндошувнинг ўзига хос жиҳатлари

 40. Диалектика ва синергетика: ўзаро алоқадорлиги ва фарқи

 41. Гегел диолектика таълимоти асосчиси.

 42. Диалектиканинг муқобиллари ва уларнинг ўзаро таъсири

 43. Миқдор ўзгаришларининг сифат ўзгаришларига ўтиши қонунининг жамият тараққиётида амал қилиши

 44. Диалектиканинг тарихий ривожланиш босқичлари.

 45. Борлиқ ва тафаккур айнияти муаммоси.

 46. Диалектика борлиқнинг универсал алоқалари ҳақида.

 47. Диалектика ва синергетика.

 48. Фалсафа категорияларининг ижтимоий аҳамияти ва тарихий зарурияти.

 49. Билиш даражаларининг ўзаро алоқадорлиги

 50. Ҳиссий ва эмпирик билимнинг фарқи ва алоқадорлиги

 51. Далилларнинг илмий билишдаги роли

 52. Муаммо ва муаммоли вазият назарий билиш шакли

 53. Шарқ Фалсафасида ҳақиқат масаласи

 54. Ғарб мутафаккирлари ижодида ҳақиқат масаласи

 55. Ҳақиқатни билишда ёлғоннинг роли

 56. Гегел ижодида ҳақиқат масаласи

 57. Беруний ҳақиқат ҳақида

 58. Фалсафа методларининг ўзаро алоқадорлиги

 59. Метод ва методологиянинг ўзаро мутаносиблиги

 60. Диалектика фалсафа методи сифатида

 61. Синергетиканинг асосий тамойиллари

 62. Ҳозирги замон методологияси

 63. Метафизика: тушунча ва таълимот

 64. Тарихий жараённинг муқобил концепциялари.

 65. Мулк ва ижтимоий тенгсизлик: уларни жамият ҳаётидан чиқариш имконияти.

 66. Индивидуал ва ижтимоий онгда ижтимоий психология ва мафкура.

 67. А.Беруний ижодида тарих фалсафаси муаммоси

 68. Ибн Халдун тарихнинг мазмуни ҳақида

 69. Э.Тоффлер цивилизациялар тарихи ҳақида.

 70. Тарих фалсафаси аксиологик йўналишининг ўзига хос хусусиятлари

 71. Инсонни фалсафий тушунишнинг ўзига хос хусусиятлари.

 72. Фалсафа тарихида инсон муаммоси.

 73. Инсонни ўрганишга нисбатан фалсафий ва табиий-илмий ёндашувларнинг фарқи.

 74. Фалсафий антропологиянинг шаклланиш босқичлари.

 75. Инсон келиб чиқишининг фалсафий концепциялари.

 76. Инсон биологик ва ижтимоий табиатининг бирлиги.

 77. Инсон, индивид, шахс.

 78. Инсон ҳаётининг мазмуни муаммоси.

 79. Фалсафа инсоннинг вазифаси ҳақида.

 80. Қадриятларнинг турлари, уларнинг иерархияси ва ўзаро алоқадорлиги.

 81. Шахсий гуруҳий ва умуминсоний қадриятлар мутаносиблиги.

 82. Инсон ҳаёти мазмуни ва тарих мазмуни.

 83. Ҳақиқат ва қадриятлар.

 84. Инсон фаолияти нормалари, идеаллари, қадриятлари.

 85. Келажакни башорат қилишнинг илмий асослари

 86. “Футурология” – келажак ҳақидаги фан

 87. Глобаллашув ва башорат қилиш

 88. Футурологиянинг фалсафий асослари

 89. Қадриятларнинг турлари, уларнинг иерархияси ва ўзаро алоқадорлиги.

 90. Шахсий гуруҳий ва умуминсоний қадриятлар мутаносиблиги.

 91. Инсон ҳаёти мазмуни ва тарих мазмуни.

 92. Ҳақиқат ва қадриятлар.

 93. Инсон фаолияти нормалари, идеаллари, қадриятлари.

Makro iqtisodiy ko’rsatkichlari . iqtisodiy davrlar (ishchi kuchi va ishsizlik) . Inflyatsiyaga qarshi siyosat . Pul kridit siyosati . Byudjet soliq siyosati (Xizmatlar sohasi ) . Tashqi savdo siyosati .Download 24.3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling