Sizga tavsiya etilaёtgan ma`ruza matnlari Tuproqshunoslik faniga mansub bo`lib, undagi


Download 0.5 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/7
Sana17.02.2017
Hajmi0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Sizga  tavsiya  etilaёtgan  ma`ruza  matnlari  Tuproqshunoslik  faniga  mansub  bo`lib,  undagi 

mavzular bo`yicha asosiy tushunchalar baёn etilgan. Tabiiy undagi fikrlar fanni to`lik ёritmaydi.  

Shuning uchun biz uni yanada mukammal egallash maqsadida adabiёtlar ro`yxatini ham tavsiya 

etamiz. Ushbu fanni o`zlashtirishingizda biz tavsiya etayotgan ma`ruza matnlari sizlarga ilmiy va 

uslubiy ёrdam beradi degan umiddamiz. 

Ma`ruza  matnlari  «Geografiya  va  iqtisodiy  bilim  osaslari»    yo`nalishi  bo`yicha  ta`lim 

olaёtgan talabalar uchun mo`ljallangan 

 

 TUZUVChI.         katta o`qituvchi    J.Abdiramanov 

 

TAQRIZChILAR. J.Jalgasbaev- NDPI, Geografiya fanlari nomzodi, dotsent 

I.Naurizbaev - ToshDAU Nukus filiali  qishloq                                               

                         xo`jalik fanlari nomzodi, dotsent 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


MAVZU.  KIRISh.TUPROQ GEOGRAFIYaSI FANINING MAQSADI VA 

VAZIFALARI, O`RGANIShNING AHAMIYaTI. 

 

Reja.  1.Tuproq geografiyasi fan sifatida shakllanishi va vazifalari. 

2.Tuproqshunoslikning rivojlanish tarixi. 

3.  O`zbekston  qishloq  xo`jaligini  iqtisodiy  islohatlarini  chuqurlashtirishda  tuproqlardan  oqilona 

foydalanish asoslari haqida. Tayanch  tuchunsha.  Tuproqshunosllik  fani,  uning  azifalari  va  metodlari.  Tuproq  qishloq  

xo`jaligi  ishlab  chiqarishning  asosiy  vositasi  ekanligi.  Unumdorlik  tuproqning  asosiy  sifat 

belgilari.  Tuproqshunoslikni  geografiya  fanlari  tizimida  tutgan  urni.  Tuproqshunoslikni 

rivojlanishida V.V.Dokuchaev, N.M. Sibertsev, P.A.Kostichev, K.K.Gedroyts,  V.R.Vil`yams va 

Sharq mutaffakirlari Al Roziy, Ibn Rashid, Beruniy, Bobur va boshqalarning tutgan o`rni.  

o`rta Osiё hududida tuproqlarni o`rganish tarixi. 

O`zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  va  Oliy  majlisning  qishloq  xo`jaligini 

rivojlantirish bo`yicha qaror va farmonlari mohiyati. 

Adabiёtlar. 1,2,4,5,7,12,13,14,16. 

 Tuproqshunoslik  ko`plab  qishloq  xo`jalik  fanlarining  negizi  bo`lishi  bilan  bir  qatorda, 

insonlarni  ardoqlab,  noz-ne`matlar  bilan  to`ydiraёtgan  bitmas-tuganmas  boylik  hamda  zaruriy 

oziq mahsulotlari va kerakli xomashё etishtiradigan manba-tuproq  haqidagi fandir. 

Qishloq  xo`jalik  ishlab  chiqarishining  asosiy  vositasi  bo`lmish  er-tuproq  bioqatlamining 

barqarorligi  va  uning  ekologiya  holatini  saqlab  turishda  ham  nihoyatda  katta  rol`  o`ynaydi. 

Tuproqshunoslik  mo`taxassisi  uzi  faoliyat  ko`rsataёtgan  xo`jalik  ёki  alohida  xudud  tuproqlarini 

batafsil  o`rganish,  shu  bilan  birga  tuproq  unumdorligini  oshirish  tadbirlarini  qo`llashning  sir-

asrorlarini juda yaxshi bilishi lozim. Tuproqshunoslik-tuproq haqidagi fan bo`lib, tabiiy jins va 

ishlab  chiqarish  vositasi  hisoblangan  tuproqning  kelib  chiqishi,  tuzilishi,  tarkibi  va  xossalari, 

unumdorligi  hamda  geografik  tarqalishi  qonunlarini  o`rganadi.  Tuproq  va  uning  xossalari 

haqidagi  dastlabki  tushunchalar  va  bilimlar  qadimgi  davrlardan  boshlab  dehqonchilik  talablari 

asosida  yuzaga  kela  boshladi.  Ilmiy  fan  sifatida  tuproqshunoslik  fani  mamlakatimizda    XIX 

asrning  oxirlarida  shakllana  boshladi  va  rivojlandi.  Tuproq  deganda  suv,  havo  hamda  turli  tirik 

va  o`lik  organizmlar  ta`sirida  tabiiy  ravishda  o`zgargan  tog`  jinslarining  yuza  ёki  tashqi 

gorizontlariga  aytiladi.  Unumdorlik  tuproq  o`simliklarni  turli  oziq  moddalar,  suv,  havo  hamda 

issiqlik bilan ta`minlash qobiliyatidir. 

Tuproqshunoslik  dehqonchilik  hamda  agrokimё  kabi  qator  muhim  agronomik  fanlardan 

biridir.  Erga  ishlov  berish,  o`g`itlash  va  almashlab  eqish  sistemasini  qo`llash,  kimёviy 


melioratsiyalash erning sho`rlanishiga qarshi kurash tadbirlarini olib borishda tuproq xossa-larini 

yaxshi bilish kerak.  

 Tuproqshunoslik  fan  sifatida  uncha  katta  tarixga  ega  bo`lmasada,  tuproq  haqidagi 

dastlabki  ma`lumotlar  bundan  2-2,5  ming  yillar  oldin  yuzaga  kelgan.  Qadimgi  Xitoy,  Misr, 

Xindiston, Vavilon, Armaniston va Assuriyalik olimlar faylasuflarning asarlarida uchraydi. o`sha 

davrlardaёq,  insonlar  erga  solinadigan  maxalliy  o`g`itlar  va  shuningdek  dukkakli  boshoqli 

ekinlar, ekinlar hosildorligini oshirishning muhim omili ekanligini tajribalar-dan bilganlar. 

 G`Tuproq,- deb ёzadi V.V.Dokuchaev - har qanday o`simlik va hayvonot organizmi kabi 

gox rivojlanib, gox parchalanib, gox progressivlashib, gox regressiyalashib, abadiy  yashaydi va 

o`zgaradiG`. Olim butun er  yuzida qutb shimoliy o`rmon, dasht, Cho`l va subtropik zonalardan 

iborat beshta tabiiy zonaga ajratib bu zonalarning hammasini batafsil ta`riflab beradi. Dokuchaev 

har  bir  tuproqning  hosil  bo`lishi  tabiiy  zonadagi  iqlimga,  o`simliklar  va  hayvonot  olamiga, 

tuproq paydo qiluvchi jinslarga, joyning rel`efi va ёshiga bog`liq ekanligini isbotladi. 

Keyinchalik o`rta Osiёda tuproqshunos olimlar tuproqlar geografiyasi, fizikasi va melioratsiyasi 

borasidagi  ishlari  bilan  bir  qatorda,  ayniqsa  paxtachilik  rayonlari  tuproqlarini  o`rganishda, 

A.M.Pankov,  M.U.Umarov,  M.B.Baxodirov,  A.M.Rasulov  va  boshqalarning  xizmatlari  katta 

bo`ldi.  

 Tuproq  geografiyasi  fanining  vazifalari  -  tuproqlarni  paydo  qiluvchi  tabiiy  sharoitlar,  tuzilishi, 

tarkibi, tuproq tiplari, tipchalari, ularning biologik, kimёviy va fizik xossalari hamda tuproqlarni 

geografik  tarqalish  qonuniyatlari  va  ulardan  qishloq  xo`jaligida  samarali  foydalanish,  ularning 

unumdorligini oshirish yuzasidan olib boriladigan chora-tadbirlarni ishlab chiqishdan iboratdir. 

 

Tuproq  geografiyasi  fani,  fan  sifatida  mamlakatimizda  XIX  asrning  oxirida V.V.Dokuchaev,  N.M.Sibirtsev  va  S.S.  Neustruevlarning  g`oyalari  va  ilmiy  asarlari  asosida 

shakllana boshlandi. Ayniqsa S.S.Neustruevni 1910-1921 yillari Turkiston o`lkasini Namangan, 

Andijon,  Ustyurt  bo`yi,  Sherobod  va  Qoraqalpog`iston  avtonom  xududining  tuproq  va  botanik 

geografik tadqiqotlarini o`rganishdagi ishlari katta ahamiyatga ega. 

 

Keyinchalik  o`rta  Osiёda,  jumladan    O`zbekistonni  tuproqlarini  I.P.Gerasimov  V.A. Kovda, N.A.Rozanov, E.V.Lobova, M.A.Orlov, S.N. Ro`jov, M.A. Pankov, M.U. Umarov, M.B. 

Baxodirov,  A.M.Rasulov  va  boshqalarni  tuproqlar  georafiyasi,  fizikasi  va  melioratsiyasi 

borasidagi  ishlari  bilan  bir  qatorda,  ayniqsa  paxtachilik  rayonlarining  tuproqlarini  hossa  - 

xususiyatlarini o`rganishdagi xizmatlari juda katta bo`ldi. 

 

 Hozirgi  mustaqil  O`zbekistonning  tabiiy  sharoitlari,  ularning  xilma-xil  tuproqlarini xossa-xususiyatlarini  o`rganish  ulardan  samarali  foydalanish  shu  kunning  eng  dolzarb 

masalasidir.  

Bu  borada  hozirgi  vaqtda  sug`oriladigan  erlarning  meliorativ  holatini  yaxshilash, 

unumdorligini  oshirish,  tiklash  borasida  ancha  ishlar  amalga  oshirilmoqda.  Tuproq  tiplarini, 

tipchalarini  xossa-xususiyatlariga  ko`ra  turli  agrotexnik  usullaridan  to`g`ri  va  samarali 

foydalanish ishiga e`tibor kuchaytirilmoqda. 

 

Hozirgi  vaqtda  O`zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Maxkamasi-ning  viloyat,  tuman xo`jaliklar  tuproqlarini  o`rganish,  uning  xossa-xususiyatlari,  unumdorligini  asosida  ball 

bonitetlarini  aniqlash  to`g`risida  qarori  qabul  qilindi.  Turli  mintaqa  tuproqlarini  o`rganish  va 

tuproq  xaritalarini tuzish uchun G`UzdavlaterloyixaG`, er kadastri filiali ekspeditsiyalar tashkil 

etib,  O`zbekiston  tuproqshunoslik  va  agrokimё  ilmiy  tadqiqot  ilmgoxlari,  respublikadagi  Oliy 

o`quv  yurtlarining  tuproqshunoslik  kafedra  xodimlari  bu  murakkab  ishlarini  bajarishni  tashkil 

etib, tuproqlarning unumdorligi va boshqa xususiyatlari chuqur o`rganilmoqda. 

 

Darxaqiqat,  tuproqning  asosiy  xossalari  va  sifatini  bilmay  turib,  uning  unumdorligini mutassil  oshirish,  hamda  qishloq xo`jalik  ekinlarini  joylashtirish,  ulardan  yuqori  va  sifatli  hosil 

olish,  tuproq  unumdorligini  oshirish  uchun  uning  hozirgi  holatini  bilishni  taqozo  etadi.  Bu 

ko`rsatkichlar  bilan  bir  qatorda  har  xil  tuproqlarga  mineral,  organik  o`g`itlar  qo`llash  shart-

sharoitlari  hamda  suv,  sug`orish  va  melioratsiya  ishlarini  olib  borish  ham  bu  tuproq  tipi, 

tipchalari,  xossa  xususiyatlarini  bilish  va  samarali  foydalanish  tadbirlari  olib  borilishi  kerak 

bo`lgan  ishlar  bo`yicha  tavsiyalar  baёn  qilinadi.  O`zbekiston  Respublikasi  Oliy  majlisining  I  - 

chaqiriq  XI-XII-XIII  sessiyalarida  qishloq  xo`jaligini  tubdan  rivojlantirish  borasida  bir  qancha 

qonunlar  qabul  qilindi.  Ularda  tuproq  unumdorligini  mutassil  oshirish,  muxofaza  qilish  va  er 

kadastrini  ishlab  chiqish,  er  resurslariga  beriladigan  baholarni  hisoblashni  takomillashtirishga 

qaratilgan chora-tadbirlarni belgilashda muhim davlat siёsatini amalga oshirishni taqozo etadi. 

 

 Insonlarni  tuproqqa  aktiv  ta`sir  ko`rsatishi  natijasida  uning  xossa-xususiyatlarini o`zgarishi,  unumdorligini  oshishi  ёki  pasayishi,  sho`rlanishi,  eroziyalanishi,  degumifikatsiya  va 

ekologik holatlarni sug`oriladigan, sug`orilmaydigan lalmi tuproqlarda kechishi, dehqonchilikda 

tuproqlardan foydalanishning ahamiyatini ko`rsatadi. 

 

Er  azaldan  xalqning  eng  asosiy  va  bebaho  boyligi,  chinakam  umumxalq  mulki hisoblanadi.  U  mamlakatimiz  milliy  boyligining  eng  muhim  qismi,  ishlab  chiqarishni 

yuritishning asosiy negizidir. ayniqsa er qishloq xo`jalik ishlab chiqarishida muhim vosita rolini 

bajaradi.  O`zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  55-moddasiga  muvofiq  tabiiy  boyliklar, 

jumladan,  er  umumxalq boyligidir  va  ular  davlat-muhofazasida  turadi.  Shuni  alohida  ta`kidlash 

lozimki,  Respublikamiz  iqtisodiy  barqarorligini  ta`minlashda,  qishloq  xo`jaligining  bundan 

keyingi  taraqqiёtini  amalga  oshirishda,  aholini  oziq-ovqat  mahsulotlariga  bo`lgan  ehtiёjlarini 

yanada qondirishda tuproqlardan unumli va oqilona foydalanish muhim ahamiyatga ega. 


 

Erdan  ilm-fan  tavsiyalari  asosida  samarali  foydalanish,  uning  muxofazasini  to`g`ri 

ta`minlash,  shak-shubhasiz  qishloq  xo`jaligini  rivojlanishining  asosiy  omillaridan  biridir. 

Tuproqni har tomonlama yaxshilash, hosildorligini va iqtisodiy samaradorligini oshirish qishloq 

xo`jaligi kelgusida rivojining muhim masalalridan biridir. 

Ishlab  chiqarishning  har  qanday  vositalaridan  to`g`ri  va  samarali  foydalanish  ko`p 

jihatdan  uning  eng  muhim  xususiyatlarini  qanchalik  chuqur  va  har  tomonlama  o`rganishga 

bog`liq.  Bu  eng  avvalo,  tuproqqa  tegishli  bo`lib,  undan  oqilona  foydalanish,  tuproqning 

unumdorligi  oshirish,  sifatini,  bonitirovkasini,  iqtisodiy  bahosini,  muhofazasini  bilish,  har  xil 

o`simliklarni  tuproq  holatiga  ko`ra  ilmiy  asoslangan.,  ketma-ketlikda  ekish,  tuproqqa  ekologik 

G`tozaG`  ishlov  berish  usullaridan  o`g`itlash,  tuproqning  fizik  xossalari  asosida  qulay 

agrotexnika muddatlaridan muayyan texnologik ketma-ketlikda foydalanish, tuproq eroziyasiga, 

sho`rlanishiga,  zichlanishiga  va  boshqalarga  qarshi  tadbirlarning  muyayan  elementlari  aniq 

qonunchilik  yo`li  bilan  boshqarishni  talab  qiladi.  Vujudga  kelgan  vaziyatda  O`zbekiston 

Respublikasining  G`Er  kodeksiG`,  G`Er  kadastriG`  tug`risidagi  qonuni  va  boshqa  agrar 

sohasidagi  islohotlarni  huquqiy  jihatdan  ta`minlovchi  qonunlar  va  me`ёriy  hujjatlarni  qabul 

qilinishi,  G`qishloq  xo`jaligida  islohotlarni  chuqurlashtirish  Dasturi  (1998-2000)G`  -  erdan 

oqilona      foydalanish,  uni  muhofaza  qilish,  qishloq  xo`jaligini  ilmiy  jihatdan  ta`minlashning 

huquqiy asosini yaratadi. 

Savollar 

1.Tuproqlarni geografik tarqalishi va rivojlanishi qaysi qonuniyatlar asosida o`rganiladi. 

2.O`rta Osiёlik olimlarning tuproqshunoslik va tuproqlar geografiyasining riiojlanishidagi qissasi 

haqida nimani bilasiz. 

3.Tuproq muxofazasi deganda nimalarni tushunasiz. 

 

MAVZU. TUPROQLARNING XOSIL BULIShI, TARAQQIETI,TARKIBI VA XOSSALARI. 

 

Reja. 


1.Tuproqlarning  kelib  chiqishi  va  rivojlanishida  (genezisi)  tuproq  paydo  qiluvchi  omillarning 

ahamiyati va ularning o`zaro bog`liqligi. 

2.Tuproq tasnifi. Tuproqlar nomenklaturasi va diagnostikasi. 

3.MDH va O`zbekiston tuproqlarini rayonlashtirish. 

 

Adabiёtlar. 1, 2, 4, 5, 6, 7,8, 10,12, Tayanch  tuchunsha.Tog`  jinslarining  nurashi  (gipergenez)  va  tuproq  xosil  qiluvchi  ona 

jinslsrni  yuzaga  kelishi.  Nurash  jaraenida  tog`  jinslari  va  tarkibini  fizikaviy,  kimeviy  va mineralogik  jixatdan  o`zgarishi,  birlamchi  va  ikkilamchi  minerallarni  xosil  bo`lishi.  Nurash 

maxsulotlarini  suv  va  shamol  ta`sirida  qayta  etqizilishi  va  tuproq  xosil  qiluvchi  ona  jinslarni 

xosil bo`lishi. Tuproq xosil qiluvchi ona jinslarning kategoriyalari (xillari) va ularning joylanishi.  

 Tuproqlarning  genezisi  va  xossalari  bilan  tuproq  paydo  qiluvchi  omillar  orasida 

mustaxkam  o`zaro  bog`liqlikni  V.V.  Dokuchaev  aniqladi.  Uning  tavsiyasi  bilan  tuproq  paydo 

bo`lishining tabiiy sharoitlarini, tuproq paydo  qiluvchi omillar deb yuritiladigan bo`lindi, ularga 

tuproq    ona  jinsi,  iqlim,  rel`ef,  o`simlik  va  hayvonot  olami,  tuproqning  ёshi  kabilar  kiradi. 

Keyinchalik    ushbu  ta`limotni      N.M.Sibirtsev,  P.A.Kostichev,  V.R.  Vil`yams,  S.A.Zaxarov, 

S.S.Neustruev va boshqalar rivojlantirdilar. 

Tuproq  paydo  qiluvchi  ona  jinslar  -  tuproq  paydo  qiluvchi  omillardan  biridir.  Ular 

ximiyaviy,  mexanik  va  mineralogik  tarkibi,  zichligi,  tuproqning  fizikaviy,  fizik-mexanikaviy 

xossalariga, suv-havo, issiqlik, ozuqa va tuz rejimlari, unumdorligiga katta ta`sir etadi. 

 

Iqlim. - tuproq hosil qiluvchi muhim omil bo`lgan iqlim, o`simliklar o`sib rivojlanishida, 

tarqalishida,  tuproqdagi  biologik  jaraёnlar,  suv,  issiqlik,  havo,  ozuqa  rejimlarigaN`  nurash  va 

ishqorsizlanishiga,  sho`rlanishiga  bevosita  ta`sir  etadi.  Bu  o`zgarishlar  tuproqning  mexanik 

tarkibiga bog`liqdir. Termik va tuproqning namlanish sharoitiga ko`ra iqlim gruppalari ajratiladi, 

bu erda asosiy ko`rsatkich - 10

0

S dan yuqori bo`lgan o`rtacha sutkalik harorat hisoblanadi.  

 

  

 

 Iqlim gruppalari 

10

0

  S  dan  yuqori  bo`lgan 

harorat yig`indisi

 

Sovuq (kutb) iqlim

 

<600

0

 

Mo``tadil sovuq (boreal) 600

0

 2000

0

 

Mo``tadil iliq(subboreal) 2000

0

 3800

0

 

Iliq (subtropik) 3800

0

-8000

0

 

Issiq

 

>8000

0

 

 

Iqlimning  termik gruppalari er ishlarida mintaqalar tarzida tarqalgani uchun, ularni bioiqlim ёki tuproq biotermik mintaqalari deb ataladi. 

 

Yog`inlar  bilan  namlanish  sharoitlariga  ko`ra  iqlimning  quyidagi  6  asosiy  gruppalari 

ajratiladi 

 

Iqlim gruppalari.

    

Namlanish koeffitsenti

    


Juda nam (ekstragumid)

 

> 1,33

 

Nam (gumid) 

1,33-1,00

 

Yarim nam (semigumid) 1,00-055

 

Yarimquruq (semiarid) 0,55-0,33

 

quruq (arid) 0,33-0,12

 

Juda quruq(ekstraarid)

 

<0,12 

 

Rel`ef - uch gruxga., makrorel`ef, mezorel`ef va mikrorel`eflarga ajratiladi.  

Makrooel`f  deganda  tekislik,  baland  tekislik,  tog`lar  singari  yirik  rel`ef  formalari 

tushuniladi.  Bu  rel`ef  havo  oqimning  harakatiga  ta`sir  etib,  katta  maydonlar  iqlimini 

shakllantirishda ishtirok etadi. 

Mezorel`ef  balandlikni  kam  o`zgaradigan  adir-qirlar  past  balandliklar  va  vodiylar  kabi 

rel`ef shakllari kiradi. Mezorel`ef tuproqda ёrug`lik, issiqlik va namni to`planishi va tarqalishida 

asosiy rol` o`ynaydi.             

 Mikrorel`ef - rel`efning kichik, past shakllari bo`lib, ularga pastqam joylar, do`ngchalar 

va  er  yuzasi  notekisliklari  kiraldi.  Mikrorel`ef  tuproqning  notekis  namlanishi,  fizik,  ximik, 

xossalari, ozuqa va tuz rejimiga ta`sir qiladi va tuproqlarning kompleks holda tarqalishida asosiy 

rol` o`ynaydi. 

O`simlik va hayvonot olami - tuproq paydo qilish jarёnlarga ta`sir etuvchi eng qudratli 

omillardan  biri  -  tirik  organizmlar,  ya`ni  biologik  omillar.  Tuproqning  paydo  bo`lishining 

boshlang`ich davri ham turli organizmlarning tuproq ona jinslariga ta`siri bilan bog`liq. o`simlik 

va hayvonot olamining tuproq paydo bo`lishidagi roli va ahamiyati haqida G`TuproqshunoslikG` 

fanida siz bilan batafsil tanishganmiz.  

Tuproqning  ёshi  -    tuproq  paydo  qiluvchi  jaraёnlar  ma`lum  vaqt  birligida  kechadi. 

MDHni janubida tarqalgan bo`z, kashtan va qora tuproqlar ёshi Shimoldagi o`rmon-sur, podzol, 

tundra, arktika tuproqlar ёshiga nisbatan ancha katta.Darё terrasalarida - darё  soxillarida eng ёsh 

tuproqlar  tarqalgan,  undan  keyin  birinchi  terrasa,  so`ngra  ikkinchi,  uchinchi  va  hakazo. 

Terrasalar  bo`yicha    ёshi  oshib  boradi.  Tuproqning  absolyut  va  nisbiy  ёshi  ajratiladi.  Tuproq 

paydo  bo`lishidan  boshlab    hozirga  qadarga  o`tgan  vaqt  absolyut  ёsh  hisoblanadi.  Nisbiy  ёsh 

tuproq  paydo  bo`lish  jaraёnlardagi  turli  bosqichlarning  bir  biri  bilan  almashinuv  vaqtini 

xarakterlaydi.  

Insonlar  o`zining  qishloq  xo`jaligidagi  faoliyati  bilan  tuproq  va  tuproq  paydo  qiluvchi 

tabiiy  omillarga  katta  ta`sir  etadi.  Shuning  uchun  yuqoridagi  5  ta  omillarga  yana  bir  omil 

antropogen  omil  qo`shiladi.  Tuproq  tabiiy    sharoitlarining  o`zaro  birgalikdagi  ta`siri  natijasida 

shakllanadi  va  asta-sekin  o`zgaradi.  Insonlarning  tuproqqa  yo`naltirilgan  ta`sir  etish  natijasida 

tez  va  qisqa  muddatda  o`zgarishi  mumkin.  Insonlarning  tuproq  unumdorligini    oshirishga 

qaratilgan tadbirlar natijasida yangi madaniy, samarali va potentsial unumdorligi yuqori bo`lgan 

tuproq  yuzaga  keladi.  ammo  tuproqdan  noto`g`ri  foydalanish,  aksincha  tuproq  unumdorligini 

pasayishiga olib keladi. 

 

Muayyan  tabiiy  sharoitlarda,  tuproq  paydo  qiluvchi  omillarning  ta`sirida,  turli  ona jinslardan  tuproq  profilining  shakllanishi  tuproqning  rivojlanishi  deyiladi.  Evolyutsiyasi  

deganda to`liq ravishda yaxshi rivojlangan  tuproqlarning turi va yangi vujudga keladigan tuproq 

paydo  qiluvchi    omillar  ta`sirida  o`zgarishi  tushuniladi.  buning  natijasida    muayyan  genetik 

tipchaga  kiradigan    tuproq    boshqa      tipchaga    ёki  tipga    o`tadi.  bularga  sabab.,  1)  iqlimning sovishi ёki isishi, namlikni oshishi ёki quruqlashuvi 2) rel`efiga ko`ra  grunt suvlarni o`zgarishi 

3)  tuproq  paydo  bo`lish  jaraёnlari  natijasida  tuproq  tarkibi  va  tuzilishida  ro`y  beradigan 

o`zgarishlar. 

 

 Tuproqlarni  o`xshash  belgilari,  kelib  chiqishi  va  unumdorligi  kabi  xususiyatlarga  ko`ra muayyan gruppalarga birlashtirishga tuproq klassifikatsiyasi (tasnifi) deyiladi. MDH tuproqlarini 

klassifikatsiyalash 

muammolari 

bilan 


V.V.Dokuchaev, 

N.M.Sibirtsev, 

P.S.Kossovich, 

N.D.Glinka,S.S.Neustruev, 

K.K.Gedroyts, 

E.N.Ivanova, 

N.N. 

Rozov, 


I.P.Gerasimov, 

A.A.Zavalishina  va  boshqalar.  O`zbekiston  tuproqlari  bo`yicha  Respublikamiz  olimlari 

M.U.Umarov,  S.A.Shuvalov,  N.V.Kimberg,  B.V.Gorbunov,  A.Z.Genusov,  R.  +o`ziev  va 

boshqalarni  xizmatlari katta bo`ldi. Tip - deb, deyarli bir hildagi tuproq paydo bo`lish jaraёnlari kechadigan, hamda o`xshash 

fizik  -  geografik  sharoitlarda  katta  maydonlarda  shakllangan  konkret  tuproqlar  aytiladi.  Tuproq 

tiplarining  eng  muhim  belgilari.,  1)  tuproqda  to`planadigan  organik  moddalar  va  ular 

parchalanishi,  o`zgarish  jaraёnlarning  deyarli  bir  xil  bo`lishi  2)  tuproq  mineral  va  organik 

mineral  moddalar    sintezidagi  jaraёnlarning    bir  hilligi  3)  moddalar  migratsiyasi  va  4)  turoq 

profili  tuzilishining  bir  hilda  bo`lishi  5)  tuproq  unumdorligini  oshirish  tadbirlari  yagona 

yo`nalishda olib borilishi. Tuproq tiplari ekologik - genetik sinflar va qatorlarga  birlashtiriladi. 

MDHda  8  ta  ekologik-genetik  sinf  va  4  ta    genetik  qatorlar  ajratilgan.  hozirda  MDHda  100ga 

yaqin tuproq tiplari, O`zbekistonda 22 tip va 59 tipchalar ajratilgan. 

Tipcha  -  tuproq  tiplari  orasida  ajratiladigan  taksonamik  birlik  bo`lib,  asosiy  hamda 

qo`shimcha  tuproq  paydo  qiluvchi  jaraёnlarning  borishidagi  ayrim  sifatli  farqlar  bilan 

xarakterlanadi.  Tipchalarga  bo`laёtganda  tuproq  paydo  qiluvchi  jaraёnlarni  zonal  (shimoldan 


janubga  qarab)  o`zgarishi  bilan  birga  fatsial  (sharqdan  g`arbga  qarab)  o`zgarishi  ham  e`tiborga 

olinadi. Katalog: lektions -> geografiya -> uzb
uzb -> O`zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi Ajini1z nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
uzb -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
uzb -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
uzb -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
uzb -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika
uzb -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
uzb -> MA’ruzalar matni mavzu: kirish. Topografiya va kartografiya fanlarining maqsadi va vazifalari Reja
uzb -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
uzb -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika

Download 0.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling