Statistika fanidan 1-oraliq nazorat (3-semestr) 1-variant


Download 24.38 Kb.
Sana06.11.2020
Hajmi24.38 Kb.STATISTIKA fanidan 1-oraliq nazorat (3-semestr)

1-variant

1. Statistika toʼgʼrisida umumiy tushuncha. Tayanch iboralari: statistika, axvol, holat, davlat, davlat axvoli, ijtimoiy fan, rivojlanish bosqichlari.

2. Statistik kuzatish xatolari va ularni aniqlash usullari. Tayanch iboralari: muntazam xatolar, qayd etish xatolari, ataylab yoʼl qoʼyilgan xatolar, arifmetik tekshirish, mantiqiy tekshirish.

3. Grafiklar haqida tushuncha, statistikada ularning roli va ahamiyati. Tayanch iboralari: grafiklarning turlari, grafiklarning tuzilishi, asosiy elementlari, ularni yasash va tahlil qilish.STATISTIKA fanidan 1-oraliq nazorat (3-semestr)

2-variant

1. Statistika fanining predmeti va uning oʼziga xos xususiyatlari. Tayanch iboralari: miqdor, sifat, ommaviy xodisalar, boshqa fanlar bogʼliqligi va farqi.

2. Statistik guruhlash mohiyati va ahamiyati. Tayanch iboralari: guruhlashning maqsadi, vazifalari, ijtimoiy guruhlar boʼyicha guruhlash, tipologik guruhlash, analitik guruhlash, strukturaviy guruhlash.

3. Grafiklarning turlari va asosiy elementlari. Tayanch iboralari: diagrammalar, (taqqoslash, tuzilma, dinamika, bogʼlanish) statistik xaritalar, (kortagrammalar, kartodiashrammalar).


STATISTIKA fanidan 1-oraliq nazorat (3-semestr)

3-variant

1. Bozor iqtisodiyoti sharoitida statistikaning roli va ahamiyati. Tayanch iboralari: makroiqtisodiyot va statistika, Statistika va statistika, maʼlumotlarning haqqoniyligi keng qamrovliligi.

2. Statistik guruhlash tasnifi va turlari. Tayanch iboralari: guruhlashning maqsadi, vazifalari, ijtimoiy guruhlar boʼyicha guruhlash, tipologik guruhlash, analitik guruhlash, strukturaviy guruhlash, oddiy guruhlash, murakkab guruhlash, birlamchi guruhlash, ikilamchi guruhlash.

3. Statistik koʼrsatkichlar mohiyati va ahamiyati. Tayanch iboralari: miqdoriy koʼrsatkichlar, atributiv koʼrsatkichlar, iqtisodiy koʼrsatkichlar, makro va mikroiqtisodiy koʼrsatkichlar.
STATISTIKA fanidan 1-oraliq nazorat (3-semestr)

4-variant

1. Oʼzbekistonda statistikaning tashkil etilishi. Tayanch iboralari: davlat statistika qoʼmitasi, shahar statitsika boʼlimlari, viloyat statistika boshqarmalari.

2. Miqdoriy belgi boʼyicha guruhlashni tuzish printsiplari. Tayanch iboralari: guruhlash belgisini aniqlash, interval uzunligini aniqlash, guruhlarning quyi va yuqori chegaralarini aniqlash.

3. Nisbiy miqdorlar va ularni ifodalanish shakllari. Tayanch iboralari: koeffitsientlar, foizlari, promille, proditsimelle.STATISTIKA fanidan 1-oraliq nazorat (3-semestr)

5-variant

1. Statistik kuzatish mohiyati va ahamiyati. Tayanch iboralari: kuzatish turlari, usullari, shakllari, statistik hisobot, maxsus uyushtirilgan tekshirishlar.

2. Statistik koʼrsatkichlarning mazmuni va ahamiyati. Tayanch iboralari: miqdor, meʼyor, iqtisodiy koʼrsatkich, sifat va miqdorning bogʼliqligi, obʼekt unsurlari, fazoviy chegaralar, son va oʼlchov birligi.

3. Oʼrtacha arifmetik miqdorlar va ularning qoʼllanish sohalari. Tayanch iboralari: oddiy arifmetik oʼrtacha, tortilgan arifmetik oʼrtacha, oʼrtacha va ommaviy ijtimoiy-iqtisodiy xodisalarni tahlil qilish.STATISTIKA fanidan 1-oraliq nazorat (3-semestr)

6-variant

1. Statistik kuzatish tashkiliy masalalari. Tayanch iboralari: kuzatishni tashkil etuvchi tashkilotlar, kuzatish birligi va obʼektini aniqlash, kuzatish sanasi, davri va kritik momenti.

2. Jadval turlari va ularni tuzish qoidalari. Tayanch iboralari: jadval maketi, jadval egasi, jadval kesimi, oddiy, guruh, kombinatsion jadval.

3. Tuzulmaviy oʼrtacha koʼrsatkichlar. Tayanch iboralari: moda, mediana, moda va mediana oʼrtasidagi oʼxshashlik hamda tafovutlar.


STATISTIKA fanidan 1-oraliq nazorat (3-semestr)

7-variant

1. Statistik kuzatish turlari va ularning oʼziga xos jihatlari. Tayanch iboralari: muntazam kuzatish, davriy kuzatish, fursatli kuzatish, yoppasiga kuzatish, qisman kuzatish.

2. Oddiy va kombinatsion jadvallar tuzish. Tayanch iboralari: jadval nomi, jadval tartib raqami, jadval egasi va kesimi, oʼlchov birliklari, davrlar, sanalar.

3. Guruhlash bosqichlari. Tayanch iboralari: guruhlash belgisi, interval uzunligi, guruhning quyi va yuqori chegarasi, ishchi va yakuniy jadval.
STATISTIKA fanidan 1-oraliq nazorat (3-semestr)

8-variant

Масалани ечинг

1 Жорий йил учун бир тармоқдаги 30 та кичик корхона бўйича асосий ишлаб чиқариш фондларининг ўртача йиллик қиймати ва ишлаб чиқарилган маҳсулот тўғрисида қуйидаги маълумотлар берилган. млн.сўм:Корхона тартиб №

Асосий ишлаб чиқариш фондларининг қиймати

Маҳсулот ишлаб чиқариш

Корхона тартиб рақами

Асосий и/ч фондла-рининг қиймати

Маҳсулот и/ч

1

2

3

1

2

3

1

10,2

9,7

16

14,6

14,0

2

12,8

12,5

17

16,2

14,4

3

15,7

16,1

18

14,9

14,5

4

15,1

14,8

19

15,5

17,1

5

17,6

16,5

20

18,4

17,8

6

19,3

21,9

21

16,5

21,2

7

13,0

14,7

22

11,3

10,6

8

10,0

8,3

23

19,5

25,7

9

10,9

9,4

24

13,9

13,0

10

13,5

12,2

25

17,8

18,5

11

17,0

19,6

26

16,9

15,5

12

20,0

19,0

27

15,5

15,2

13

12,1

12,0

28

14,4

14,1

14

12,7

12,4

29

14,2

14,9

15

14,2

17,0

30

16,3

22,3

1. Тенг оралиққа эга бўлган 3 гуруҳни, корхоналарнинг ўртача йиллик асосий фондлари қиймати бўйича статистик тақсимот қаторини тузиб, ташкил этинг.

2. Ўртача йиллик асосий фондлар қиймати ва ишлаб чиқарилган маҳсулот ўртасидаги боғланишни ўрганиш мақсадида асосий фондларнинг ўртача йиллик қиймати бўйича гуруҳлашни амалга оширинг (тенг оралиққа эга бўлган 5 гуруҳни ташкил қилиб).

Ҳар бир гуруҳ бўйича аниқланг:

а) корхоналар сонини;

б) асосий фондларнинг ўртача йиллик қийматини - жами ;

в) ишлаб чиқарилган маҳсулот қийматини - жами ;
STATISTIKA fanidan 1-oraliq nazorat (3-semestr)

9-variant

Масалани ечинг

Жорий давр учун савдо дўконлари бўйича қуйидаги маълумотлар берилган.

Дўконнинг тартиб рақами

Савдо ҳажми (товарооборот) млн.сўм

Муомила ҳаражатлари, млн.сўм

1

2

3

1

808

34,3

2

706

25,4

3

663

32,2

4

854

31,1

5

882

37,4

6

916

38,6

7

563

24,2

8

256

9,0

9

940

35,4

10

965

37,8

11

544

16,1

12

318

16,0

13

324

10,9

14

301

9,3

15

352

12,1

16

406

17,1

17

602

28,3

18

748

31,0

19

980

37,0

20

641

21,3

21

452

20,1

22

240

16,1

Савдо ҳажми ва муомала ҳаражатлари ўртасидаги ўзаро боғланишни ўрганиш мақсадида дўконларни савдо ҳажми бўйича тенг оралиққа эга бўлган 3 та гуруҳга ажратинг.

Ҳар бир гуруҳ бўйича ҳисобланг:

а) дўконлар сонини;

б) савдо ҳажмини - жами ;

в) муомала ҳаражатлари - жами :

Натижаларни гуруҳ жадвали кўринишда ифодаланг. Жадвалдаги маълумотларни таҳлил қилинг.

STATISTIKA fanidan 1-oraliq nazorat (3-semestr)

10-variant

Масалани ечингИшбай иш ҳақи олувчи ишчиларнинг иш стажи ва иш ҳақи тўғрисида қуйидаги маълумотлар берилган:

Ишчининг тартиб рақами

Иш стажи, йил

Ойлик иш ҳақи, сўм

1

2

3

1

1,0

145000

2

6,5

14620

3

9,2

14950

4

4,5

14640

5

6,0

14700

6

2,5

14520

7

2,7

14620

8

16,0

14180

9

13,2

14040

10

14,0

14100

11

11,0

15000

12

12,0

14960

13

10,5

14880

14

1,0

14550

15

9,0

14870

16

5,0

14820

17

6,0

14650

18

6,0

14900

19

10,2

14780

20

5,0

14750

21

5,4

14850

22

8,0

14900

23

8,5

14980

Иш стажи бўйича ишбай иш ҳақи олувчи ишчиларни иш стажи бўйича тенг оралиққа эга бўлган 4 та гуруҳга ажратинг ва Ҳар бир гуруҳ бўйича ҳисобланг:

а) ишчилар сонини;

б) ўртача иш стажини жамини;

в) ўртача ойлик иш ҳақини жамини;Натижаларни гуруҳ жадвалида акс эттиринг ва уларни таҳлил қилинг
Download 24.38 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling