Strategik menejment


Download 4.87 Mb.
Pdf ko'rish
bet25/47
Sana21.12.2019
Hajmi4.87 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   47

Qo‘shimcha adabiyotlar: 

12.  Данилин  В.И.  Финансовый  менеджмент:  задачи,  тесты,  ситуации. 

Учебное пособие. - М.: Проспект, 2009.-360 стр. 

13.  Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. - М.: 

Эксмо, 2010.-432 стр. 

14.  Круглова  Н.Ю.,  Круглов  М.И.  Стратегический  менеджмент. 

Учебник. М.:РДЛ, 2006.-317 стр. 

15.  Маленков  Ю.А.  Стратегический  менеджмент.  Учебник.  –  М.: 

Проспект, 2009. – 224 стр. 

16.  Фаттахов  А.А.  Стратегии  маркетинга  в  оптовой  торговле  и  пути  

повышения ее эффективности. Учебник. – Т.: Фан, 2008.-200 стр.  

17.  И.Б.Гурков  Стратегический  менеджмент  организации.  Учебное      

пособие.-М.: ТЕИС, 2009.-250 стр. 

18.  Львова  Д.С.,  Гранберг  А.Г.  Стратегическое    управление:  регион, 

город, предприятия. Учебной пособие. - М.:ЗАО «Экономика», 2008.-300 

стр. 


 

 


214 

3-mavzu. Tarmoqdagi umumiy vaziyat va undagi raqobatning tahlili 

Amaliy mashg‘ulotni olib borish texnologiyasi. 

Tinglovchilarning soni:  20-30 ta 

Vaqti – 2 soat 

O‘quv mashg‘ulotining  shakli 

Axborot 


ma’ruzalari 

“Insert”, 

“Blits-so‘rov”, 

«Munozara”  va    “Aqliy  hujum”  usullaridan 

foydalanib o‘tkaziladi. 

 

 

Amaliy mashg‘ulot rejasi 

1.    Tarmoqdagi  umumiy  vaziyat  va  undagi 

raqobatning tahlilining mazmuni va usullari. 

2.    Tarmoqni  ta’riflovchi  umumiy  iqtisodiy 

ko‘rsatkichlar. 

3.    Tarmoqdagi  raqobot  kuchlari  va  ular  ta’sirining 

darajasi. 

4.    Raqobat  kuchlari  ta’sirida  o‘zgarish  yasovchi 

omillar. 

5.    Kompaniya  raqobat  tahlilining  kuchli  va  zaif 

jixatlari. 

6. 


 

Raqobat 


kurashida 

muvaffaqiyat 

va 

muvaffaqiyatsizlikning kalit omillari 7. Soha va raqobat tahlillarini umumlashtirish. 

 

 O‘quv mashg‘ulotining  

maqsadi 

      Tarmoqdagi 

umumiy 

vaziyat 


va 

undagi 


raqobatning 

tahlilining 

mazmuni 

va 


usullari,  

umumiy  iqtisodiy  ko‘rsatkichlar  undagi  raqobatning 

tahlilining mazmuni va usullari,  raqobot kuchlari va 

ular ta’sirining darajasi to‘g‘risida ma’lumot berish. O‘qituvchining vazifalari:  

O‘quv faoliyatining natijalari:  

Tarmoqdagi  umumiy  vaziyat  va 

undagi 

raqobatning tahlilining 

mazmuni va usullari haqida ma’lumot 

beradi. 

Tarmoqni 

ta’riflovchi 

umumiy 


iqtisodiy  ko‘rsatkichlarni  tushuntirib 

beradi. 


Tarmoqdagi  raqobot  kuchlari  va  ular 

ta’sirining  darajasini  tahlil  qilib 

tushuntiradi 

Raqobat  kuchlari  ta’sirida  o‘zgarish 

yasovchi omillarni o‘rgatadi. 

  Tarmoqdagi raqobot 

kuchlari 

 

haqida 


tushunchaga ega buladi. 

 Tarmoqni 

ta’riflovchi 

umumiy 

iqtisodiy ko‘rsatkichlari xakida biladi. 

 Tarmoqdagi  raqobot  kuchlari  va  ular  ta’sirining 

darajasi to‘g‘risida tassavurga ega buladi. 

 

Raqobat  kuchlari  ta’sirida  o‘zgarish  yasovchi omillar haqida bilimlarga ega bo‘ladi. 

O‘qitish usullari  

Muhokama,  savol-javob,  mavzuga  yo‘naltiriltiruvchi 

savollar. 

O‘qitish vositalari 

Tarqatma materiallar, slaydlar orqali kompyuter yoki 

proektor yordamida taqdimot.  

O‘qitish shakli 

Jamoa bilan va sindikat guruhlarda ishlash.  O‘qitish shartlari  

 

Proektor yoki kompyuter orqali taqdimot o‘tkazishga 

ixtisoslashgan auditoriya.  

Monitoring va baholash 

Og‘zaki  nazorat,  savol-javob,  o‘z-o‘zini  nazorat 

qilish, reyting tizimi asosida baholash. 

 

 


215 

Amaliy mashg‘ulotning texnologik kartasi 

Jarayonlar  va 

vaqti 

Faoliyatning mazmuni 

 

O‘qituvchi 

Tinglovchilar 

 

1- bosqich. 

Kirish 


 (5 min.) 

1.1.  Amaliy  mashg‘ulotning  mavzusini  e’lon  qiladi, 

o‘quv  mashg‘ulotining  maqsadi  va  natijalarini 

tushuntiradi.  

1.2.  Mashg‘ulotda  ko‘riladigan  masalalarning 

boshqa  mavzular  bilan  bog‘liqligi  to‘g‘risida 

ma’lumot beradi. 

1.1. Tinglashadi.  

1.2.  Tinglashadi  va 

qayd qilib borishadi. 

 

2- bosqich. 

Bilimlarni 

faollash-tirish 

 (15 min.) 

2.1. Avvalgi mashg‘ulotda mustaqil o‘rganish uchun 

berilgan  savollar  asosida  bilimlarni  esga  solish 

uchun  tinglovchilar  bilan  “Blits-so‘rov”  usulida 

savol-javob o‘tkaziladi (1-ilova).  

2.1.  Savollarga  javob 

berishadi.  

 

 

  

3- 

bosqich. 

Asosiy 


(50 min.) 

3.1. Mashg‘ulotda ko‘rib o‘tiladigan reja savollarini 

e’lon qiladi: 

Tarmoqdagi  umumiy  vaziyat  va  undagi  raqobatning 

tahlilining mazmuni va usullari. 

Tarmoqni 

ta’riflovchi 

umumiy 


iqtisodiy 

ko‘rsatkichlar. 

Tarmoqdagi  raqobot  kuchlari  va  ular  ta’sirining 

darajasi. 

3.2.  Mashg‘ulotda  ko‘riladigan  reja  savollari 

to‘g‘risida  qisqa  amaliy  ma’lumot  beradi.3.3. 

Tinglovchilarga 

“Keys-stadi” 

ko‘rinishidagi 

masalani echish vazifasi beriladi. (2-ilova). 

3.1. 

Berilgan ma’lumotlarni 

o‘zlarida  qayd  qilib 

borishadi.  3.2.  Reja 

savollari 

bo‘yicha 

berilgan 

amaliy 

ma’lumotlarni muhokama qilishadi. 

3.3. 


“Keys-

stadi”  ko‘rinishidagi 

masalani echishadi. 

4- 

bosqich. 

YAkuniy 


 (10 min.) 

4.1.O‘tilgan  mavzu  yuzasidan  yakuniy  xulosa 

chiqariladi.  

4.2.  Mavzu  yuzasidan  mustaqil  o‘rganish  uchun 

savollar beriladi (3-ilova).  

4.1. Tinglashadi. 

4.2. 

O‘UMga 


qaraydilar. 

 

1-ilova (3.2.1.) “Blits-so‘rov” savollari: 

1.  Qanday kimpaniya kuchli yoki zaif mavqega ega bo‘ladi? 

2. Muvaffaqiyatning kalit omili nima? 

3. Tarmoqning jozibadorligi qanday aniqlanadi?  

4. Tarmoqning ta’riflovchi asosiy ko‘rsatkichlar qanday? 

5. Tarmoqda qanday raqobat kuchlari bo‘ladi? 2-ilova (3.2.1.) 

“Keys-stadi” 

Takomillashtirilgan  rakobatli  firma  bir  yilda  20  ming  dona  telefon  asbobi 

chikaradi.  Uning  urtacha  uzgaruvchan  xarajatlari  1750  sum  va  urtacha  ishlab 

chikarish  xarajatlari  2150  sumga  tugri  kelsa, bozor  baxosi  bitta  telefon  asbobi  2500 

sum bulsa firma kancha foyda olishi mumkin? 

a) 15 mln. sum;            b) 9 mln. sum;             v) 7 mln. sum;             g) 4,3 mln. 

sum; 


216 

3-ilova (3.2.1.) 

 “Blits-so‘rov” savollari: 

1. 


Tarmoqni xarakterlovchi asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar. 

2. 


Kompaniyaning kuchli va kuchsiz tomonlarining tahlili 

3. 


Korporotiv strategiyani ishlab chiqish. 

4. 


Strategik boshqarish jarayoni. 

 

4-ilova (3.2.1.) 

Raqobatchilarning maqsad va strategiyalarning tarkibi 

 

Raqobat sohasi  

Strategiyarategik 

da’volar 

Bozorning 

xajmiga 

oid 


maqsadlar 

Pozitsiya  /  vaziyat 

raqobti 

Strategik  fe’l-

atvor 

Raqobat 


strategiyasi 

Maxalliy  

Mintaqaviy  

Milliy  


Baynnalminal  

Global  


Xukumron 

peshqadam bo‘lish. 

Sohadagi 

mavjud 


peshqadamdan  o‘zib 

ketish. 


Etakchi 

beshtalikka 

kirish. 

Birinchi 

o‘nlikka 

kirish. 


Muayyan 

raqobatchidan  o‘zib 

ketish 

(peshqadam bo‘lish shart emas) 

Mavqeini qo‘ldan  

CHiqarmaslik  

Kasodga uchramaslik 

Sotib  olishlar  va 

ichki 


o‘sish 

xisobiga 

agressiv 

ekspansiya. 

Ichki 

o‘sish 


xisobiga 

ekspansiya. 

Sotib 

olishlar xisobiga 

ekspansiya. 

Mavjud  ulushni 

saqlab 


qolish. 

Qisqa  muddatli 

daromad 

olish 


maqsadida 

bozorni 


kengaytirish. 

Xarakatda  bo‘lgan 

paxlavon. 

Mavjud 


narsani 

saqlab 


qola 

oladigan  va  yaxshi 

ximoyalana 

oladigan. 

O‘zini 

guruh 


o‘rtasida tutadi. 

Mavqeini 

kuchaytirishga 

urinadigan. 

Xujum 

qaytarayotgan, zaiflashayotgan. 

Mudofa 


pozitsiyasiga 

chekinayotgan 

Asosan  xujum 

Asosan  


mudofa 

Ximoya 


va 

xujum aralash  

Agressiv, qaltis  

Konservativ 

bo‘sh  


Narxda 

peshqadam-  likka 

intilish. 

Bozordagi 

bo‘shliqlarga 

e’tibor qaratish. 

Differensiatsiyaga 

asoslangan 

ta’qib:sifat, 

servis, 


texnologiya, 

diapazon, 

tovarlar,  imidj  va 

boshqa 


jixatlar 

bo‘yicha.  

 

 

5-ilova (3.2.1.) 

Soha va raqobat tahlillarini umumlashtiruvchi jadval shakli 

 

1.  Sohaviy  muhitining  asosiy  iqtisodiy  xarakteristikalari  (bozorning  o‘sish,  geografik 

xususiyatlari,  tarmoqning  strukturasi,  iqtisodiy  mavqei,  investitsiyalarga  bo‘lgan  talablar  va 

xakozo) 


2. Xarakatlantiruvchi kuchlar 

3. Raqobat tahlili 

3.1.  Raqobatlashtiruvchi  sotuvchilar  o‘rtasidagi  musobaqa  (kuchli,  o‘rtacha,  zaif,  raqobat 

vositasi) 

3.2. Potensial kirish xavfi (kuchli, o‘rtacha, zaif, kirish to‘siqlarining tarkibi) 


217 

3.3.  Tovarning  o‘rnini  bosuvchi  mahsulotlarning  raqobati  (kuchli,  o‘rtacha  yoki  zaif  (nima 

uchun?) 

3.4. Etkazib beruvchilarning «savdolasha olish» qobilyati (kuchli, o‘rtacha ) yoki zaif (nima 

uchun?) 

3.5.  Iste’molchilarning  «savdolasha  olish»  qobilyati  (kuchli,  o‘rtacha  )  yoki  zaif  (nima 

uchun?) 

4. Asosiy kompaniyalarning / strategik guruxlarning raqobatchilik pozitsiyasi  

4.1. Qulay pozitsiyalash (nima uchun?) 

4.2. Noqulay pozitsiyalash (nima uchun?) 

5. Raqobat tahlili 

5.1. Asosiy raqobatchilarning strategik yondashuvlari/amalga oshirishi mumkin bo‘lgan xatti-

xarakatlari 

5.2. Kimni va nima uchun kuzatish kerak? 

6. Muvaffaqiyatning asosiy omillari 

7. Tarmoqning istiqbollari va umumiy jozibadorligi  

7.1. Tarmoqni jozibali qiluvchi omillar 

7.2. Tovarning jozibadorligini kamaytiradigan omillar 

7.3. Tarmoqning o‘ziga xos natijalari/ muammolari   

7.4. Rentabellik istiqbollari (ijobiy/salbiy)  

6-ilova (3.2.1.) 

“Aqliy hujum” usulidan foydalanish uchun savollar: 

1. 


Kompaniya ahvolining tahlili qanday savollardan iborat? 

2. 


Amaldagi strategiyaning samaradorligi qanday aniqlanadi? 

3. 


Qanday kompaniya kuchli yoki zaif bo‘ladi? 

7-ilova (3.2.1.) 

 

Guruxlarda echish uchun test savollari 1-gurux uchun: 

1 Test. Strategiyani tuzishga yondashuvlar turini ayting 

1. Bosh strategik yondashuv  

2. Vakolatlarni berish yondashuvi 

3. Qo‘shma (kollaboratsion), tashabbusli yondashuv 

4. Xamma javoblar to’g’ri  

2 Test. "g‘oyalar generatori" iborasi kaysi yondashuvda ko‘llaniladi. 

 

1. Bosh strategik yondashuv  2. Vakolatlarni berish yondashuvi 

3. Ko‘shma (kollaboratsion) yondashuv 

4. Tashabbusli yondashuv 

 


218 

3 Test. g‘olibona strategiyani 3 ta belgisini ayting  

1. Moslik darajasi mezoni; 

2.Raqobat kurashida ustunlik mezoni; 

3.Ishning jadalligini oshirish mezoni; 

4.Xamma  javob to‘g‘ri 2-gurux uchun: 

1 Test.  Ishlarning jadallashtirish mezonini belgilarini ayting 

1. Daromadlilikning oshishi. 

   2.Kompaniyaning  uzoq  kelajakdagi  faolligi  xamda  raqobatbardoshligining 

oshishi. 

3.  Daromadlilikning  oshishi,  kompaniyaning  uzoq  kelajakdagi  faolligi  xamda 

raqobatbardoshligining oshishi 

4. Kamomadni oshishi  

 

2  Test.  Tashabbusli  yondashuvda  menejerlar  kanday  vazifalarni  amalga oshiradilar. 

1. Strategiyani ishlab chiqish 

2. Strategiyani ximaoya qilish 

3. Strategiyani amalga oshirish 

4. Xamma javoblar to‘g‘ri 

 

3 Test. Strategiyani ma’naviy jixatdan sog‘lom bo‘lishig kim javobgar? 1. Mutaxassislar, xizmatchilar 

2. Xaridorlar, mol etkazib beruvchilar 

3. Raxbarlar menejerlar 

4. Mulkdorlar, xizmatchilar Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati  

 

Asosiy adabiyotlar:  

1.  O’zbekiston  Respublikasini  yanada  rivojlantirish  bo’yicha  harakatlar 

strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 

fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. 

2.  Mirziyoev  Sh.M.  Buyuk  kelajagimizni  mard  va  olijanob  xalqimiz  bilan 

birga quramiz. – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 488 b. 

3.  Mirziyoev  Sh.M.Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy 

javobgarlik  –  har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo’lishi  kerak.  – 

Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 104 b. 

4.  Mirziyoev  Sh.M.  Erkin  va  farovon,  demokratik  O’zbekiston  davlatini 

birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 56 b. 


219 

5.  Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash  – 

yurt  taraqqiyoti  va  xalq  farovonligining  garovi.  –  Toshkent:  “O’zbekiston” 

NMIU, 2017. – 48 b. 

6.  N.Q. Yo‘ldoshev  Strategik menejment. O‘quv qo‘llanma   2010.-305b. 

7.  J.Jalolov,  I.Hotamov,  I.Ahmedov  “Zamonaviy  tashqi  iqtisodiy  faoliyat 

asoslari”, TDIU, -Toshkent, 2008, - 270 b. 

8.  Soliev  A.,  Buzrukxonov  S.  Marketing,  Bozorshunoslik.  Darslik.  –T.: 

Iqtisod-Moliya, 2010.- 424 b. 

9.  Yo‘ldoshev  N.Q.  “Strategik  menejment”.  O‘quv-uslubiy  majmua, 

T.:TDIU, 2012.-b. 

10. Stephen  P. Robbins., Mary Coulter. “Management” 2012.672p 

11. Philip Kotler., Gari Armstrong. “Prinsiples of marketing”2014.719p 

 

Qo‘shimcha adabiyotlar: 

12. Данилин  В.И.  Финансовый  менеджмент:  задачи,  тесты,  ситуации. 

Учебное пособие. - М.: Проспект, 2009.-360 стр. 

13. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. - М.: 

Эксмо, 2010.-432 стр. 

14. Круглова  Н.Ю.,  Круглов  М.И.  Стратегический  менеджмент. 

Учебник. М.:РДЛ, 2006.-317 стр. 

15. Маленков  Ю.А.  Стратегический  менеджмент.  Учебник.  –  М.: 

Проспект, 2009. – 224 стр. 

16. Фаттахов  А.А.  Стратегии  маркетинга  в  оптовой  торговле  и  пути  

повышения ее эффективности. Учебник. – Т.: Фан, 2008.-200 стр.  

17. И.Б.Гурков  Стратегический  менеджмент  организации.  Учебное      

пособие.-М.: ТЕИС, 2009.-250 стр. 

18. Львова  Д.С.,  Гранберг  А.Г.  Стратегическое    управление:  регион, 

город, предприятия. Учебной пособие. - М.:ЗАО «Экономика», 2008.-300 

стр. 

Internet saytlari: 

  www.lex.uz  (O’zbekiston  Respublikasi  Qonun  hujjatlari  ma’lumotlari  milliy bazasi

  www. management.ru (Rossiya menejerlar assosatsiyasi rasmiy portali 

www.norma.uz (O’zbekiston axborot huquqiy portali

   www.marketing.ru

 (Rossiya marketologlar milliy assosatsiyasi rasmiy portali

   www.ziyonet.uz (ZiyoNet ta’lim portali 

 

  

 

 220 

4-Mavzu: Kompaniya holatining tahlili 

 Amaliyotni olib borish texnologiyasi 

 

Tinglovchilarning soni:  20-30 ta 

Vaqti 2 soat 

O‘quv mashg‘ulotining  shakli 

 Munozarali  amaliy  mashg‘ulotlar  “Blits-so‘rov”, 

“Munozara”, 

“Sindikat 

guruhlarda 

ishlash” 

usullaridan  hamda  “Keys-stadi”lardan  foydalangan 

holda o‘tkaziladi.  

 

Amaliy mashg‘ulot rejasi 

       


1.Kompaniya strategik pozitsiyasini baholash uslubi.   

2.Amaldagi strategiya qay darajada samarali? 

3. Kompaniya strategik pozitsiyasini baholash uslubi.   

4. Amaldagi strategiya qay darajada samarali? 

5. Kompaniyaning raqobat pozitsiyasi   qay darajada? 

6.  Kompaniya  qanday  strategik  muammolarga  duch 

keladi? 

 

O‘quv mashg‘ulotining  

maqsadi 

Kompaniya  strategik  pozitsiyasini  baholash  uslubini 

o‘rgatish  va  amaldagi  strategiya  qay  darajada 

samarali ekanligiga baho berishni o‘rgatish. O‘qituvchining vazifalari:  

O‘quv faoliyatining natijalari: 

1.Kompaniya  strategik  pozitsiyasini 

baholash uslubini o‘rgatish  

2.Amaldagi 

strategiyaga 

baho 


berishni o‘rgatish   

  Kompaniya  strategik  pozitsiyasini  baholash  haqida  tushunchaga ega bo‘lish; 

  Amaldagi strategiyaga 

baho 


berish 

haqida 


tushunchaga ega bo‘lish  

O‘qitish usullari  

Muhokama,  savol-javob,  mavzuga  yo‘naltiriltiruvchi 

savollar. 

O‘qitish vositalari 

Tarqatma materiallar, slaydlar orqali kompyuter yoki 

proektor yordamida taqdimot.  

O‘qitish shakli 

Jamoa bilan va sindikat guruhlarda ishlash.  O‘qitish shartlari  

 

Proektor yoki kompyuter orqali taqdimot o‘tkazishga 

ixtisoslashgan auditoriya.  

Monitoring va baholash 

Og‘zaki  nazorat,  savol-javob,  o‘z-o‘zini  nazorat 

qilish, reyting tizimi asosida baholash. 

 

Amaliy mashg‘ulotning texnologik kartasi  

Jarayonlar  va 

vaqti 

Faoliyatning mazmuni 

 

O‘qituvchi 

Tinglovchilar 

 

1- bosqich. 

Kirish 


 (5 min.) 

1.1.  Amaliy  mashg‘ulotning  mavzusini  e’lon  qiladi, 

o‘quv  mashg‘ulotining  maqsadi  va  natijalarini 

tushuntiradi.  

1.2.  Mashg‘ulotda  ko‘riladigan  masalalarning 

boshqa  mavzular  bilan  bog‘liqligi  to‘g‘risida 

ma’lumot beradi. 

1.1. Tinglashadi.  

1.2.  Tinglashadi  va 

qayd qilib borishadi. 

 

2- bosqich. 

Bilimlarni 

faollash-tirish 

 (15 min.) 

2.1. Avvalgi mashg‘ulotda mustaqil o‘rganish uchun 

berilgan  savollar  asosida  bilimlarni  esga  solish 

uchun  tinglovchilar  bilan  “Blits-so‘rov”  usulida 

savol-javob o‘tkaziladi (1-ilova).  

2.1.  Savollarga  javob 

berishadi.  

 

 


221 

 

 3- 

bosqich. 

Asosiy 


 (50 min.) 

3.1. Mashg‘ulotda ko‘rib o‘tiladigan reja savollarini 

e’lon qiladi: 

1.Kompaniya strategik pozitsiyasini baxolash uslubi. 

2.Amaldagi strategiya qay darajada samarali. 

3.Kompaniyaning kuchli va zaif tomonlari nimada. 

3.2.  Mashg‘ulotda  ko‘riladigan  reja  savollari 

to‘g‘risida qisqa amaliy ma’lumot beradi. 

3.3.  Tinglovchilarga  “Keys-stadi”  ko‘rinishidagi 

masalani echish vazifasi beriladi. (2-ilova). 

3.1. 

Berilgan ma’lumotlarni 

o‘zlarida  qayd  qilib 

borishadi.  3.2.  Reja 

savollari 

bo‘yicha 

berilgan 

amaliy 

ma’lumotlarni muhokama qilishadi. 

3.3. 


“Keys-stadi” 

ko‘rinishidagi 

masalani echishadi. 

4- 

bosqich. 

YAkuniy 


 (10 min.) 

4.1.O‘tilgan  mavzu  yuzasidan  yakuniy  xulosa 

chiqariladi.  

4.2.  Mavzu  yuzasidan  mustaqil  o‘rganish  uchun 

savollar beriladi (3-ilova).  

4.1. Tinglashadi. 

4.2. 

O‘UMga 


qaraydilar. 

 

1-ilova (4.2.1.) “Blits-so‘rov” savollari: 

o  kompaniya  uz  strategiyasida  uzining  ichki  kuchli  tomonlaridan  yoki 

ustunliklaridan  foydalanadimi?  Agar  kompaniyaning  xech  qanday  ajralib  turuvchi 

ustunliklari  bulmasa,  uning  qanday  potensial  kuchli  jixatlari  ana  shu  ustunliklarga 

aylanishi mumkin? 

o  kompaniyaning zaif jixatlari uning raqobatdagi eng nozik tomonlarimi? Ular 

ma’lum  bir  qulay  jixatlardan  foydalanishga  imkon  bermaydimi?  Strategik  jixatdan 

kelib chiqqan xolda qaysi zaif jixatlarga tuzatish kiritish kerak? 

o  qanday  qulay  sharoitlar  kompaniyaga  muvaffaqiyat  qozonishga  imkoniyat 

yaratadi?  SHuni  qayd  qilib  utish  lozimki,  foydalanish  usullari  bulmagan  qulay 

imkoniyatlar sarobdan boshqa narsa emas. Firmaning kuchli va zaif tomonlari uning 

boshqa  firmalarga  qaraganda  qulay  imkoniyatlardan  foydalanishga  yaxshiroq  yoki 

yomonroq darajada moslashishiga yordam beradi. 

menejerni  qaysi  taxdidlar  ko‘proq  tashvishlantirishi  kerak?  U  himoyani yaxshi tashkil qilish uchun qaysi strategik chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozim? Download 4.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   47
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling