Strategik menejment


Download 4.87 Mb.
Pdf ko'rish
bet26/47
Sana21.12.2019
Hajmi4.87 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   47

 

2-ilova (4.2.1.) 

“Keys-stadi” 

Salkin ichimliklar ishlab chikaruvchi firma ushbu texnologiya sharoitida kanday 

natijalarga eirishishi mumkin? 

Mexnat xarajatlari 

kapital xarajatlari 

 

10 



20 

30 


40 

10 


40 

60 


70 

76 


15 

60 


110 

150 


300 

20 


90 

170 


300 

420 


25 

130 


240 

400 


480 

30 


140 

300 


420 

540 


222 

Kiska  muddat  davomida  20  birlik  kapitaldan  birgalikda  foydalanilgan  xolda 

maksimal sunggi mexnat maxsuli kancha buladi? 

a) 12;                        b) 16;                     v) 14;                     g) 17; 



3-ilova (4.2.1.) 

“Blits-so‘rov” savollari: 

 

Kompaniyaning joriy strategiyasini belgilash 



 

Matritsali tahlil yordamida dversiyalangan portfelni baholash 

 

Amaldagi strategiyaning samaradorligi 



 

Bo‘lib tashlangan tarmoqlarda raqobat qilish uchun strategiya 

 

Foyda olish istiqbollari nuqtai nazardan tarmoqning jozibadorligi 



 

Xalqaro bozordagi qilish uchun strategiya 



4-ilova (4.2.1.) 

“Keys-stadi” 

Poyabzal  korxonasi  bir  oylik  1000  juft  ishlab  chikarish  xajmida  doimiy 

xarajatlar 200 ming sumga tugri keladi. Agar mexnat yagona uzgaruvchan omil bulsa, 

uning bir  soatlik  xarajati 1250  sumni  tashkil  kilsa, bir soatda 5  juft  xajmdagi  ishlab 

chikarishda  urtacha  ishlab  chikarish  xarajatlari  kanchaga  va  urtacha  uzgaruvchan 

ishlab chikarish xarajatlari kanchaga tugri keladi? 

a) 200 va 250;                b) 450 va 250;               v) 200 va 450;         g) 250 va 

200; 


 

5-ilova (4.2.1.) 

Guruhlarda o‘rganish uchun savollar 

1.  Matritsa usulining mohiyati. 

2.  Indikativ usulning mohiyati nimada? 

3.  Tarmoqlarning jozibadorligi qanday taqqoslanadi? 

4.  Strategik moslik qanday aniqlanadi?  

5.  Strategiya  qura bilish va uni ifodalash. 

6.  Tarmoqni xarakterlovchi asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar. 

7.  Kompaniyaning kuchli va kuchsiz tomonlarining tahlili 

8.  Korporotiv strategiyani ishlab chiqish. 

6-ilova (4.2.1.) 

Xatti-xarakatlarning sohalar bo‘yicha qiymat zanjiri. 

Xarakatlar, xarajatlarning to‘liq  tarmoq zanjiri: 

1. Ta’minot bilan bog‘liq xarajatlar;  

a) Sotib olinadigan ashyolar, butlovchilar kirish logistikasi.  

b) Ishlab chiqarish jarayonlaridagi xarakatlar. 

2. Ishlab chiqarish bilan bog‘liq xarakat xarajatlari:  

a) Marketing va sotish xarakatlari.  


223 

b) Iste’molchilarga xizmat ko‘rsatish va chiqish logistikasi.  

v) Ichki yordamchi shtab xarakatlari.  

g) Umumiy va ma’muriy xarakatlar.  

d) Sof foyda. 

3. Muomala xarajatlari: 

a) Ulgurji savdo va dallollar tarmog‘i. 

          b) CHakana savdo.   

 

 

7-ilova (4.2.1.) 



“Aqliy hujum” usulidan foydalanish uchun savollar: 

1. Firma ishlayotgan tarmoqni qanday ta’riflash mumkin? 

2. Firmaning tarmoqdagi ahvoli qanlay baholanadi? 

3.  Firmaning  tarmoqdagi  mavqei  va  strategik  imkoniyatlari  o‘rtasida  qanday 

bog‘lanish bor? 

8-ilova (4.2.1.) 

Mustaqil o‘rganish uchun savollar: 

 

1. Xujumkorlik strategiyasini qachon qo‘llash lozim? 



2. Tarmoqdagi xarakatlantiruvchi kuchlarga nimalar kiradi? 

3.

 



Firmaning strateik harakatlari deganda nimani tushunasiz? 

 

Sindikat guruxlarda echish uchun test savollari. 

1-gurux uchun:  

1.test. Raqobatchilikning sozlangan xarakatlarini boshlashlari uchun xalal berish 

yondashuvining asosiy  

qadamlari? 

a) 

Maxsulot nomenklaturasini kengaytirish; 



b) 

Pastroq narxda raqobatchilarning maxsulotlariga yaqin modellarni taklif 

etish; 

c) 


Kreditga sotish xajmlarini oshirish; 

d) 


Yuqoridagi barcha javoblar to‘g‘ri. 

 

2.test. Vertikal integratsiyaning kamchiliklari nimalardan iborat? 



a) 

Integrallashgan  firmalar  yangi  texnologiyalarga  sekin  ko‘nikish 

tendensiyasiga ega bo‘ladilar; 

b) 


Integratsiya ta’minotchilarni erkin tanlash imkoniyatlarini cheklaydi; 

c) 


Integratsiya erkin tanlash imkoniyatini cheklamaydi; 

d) 


A va B javoblar to‘g‘ri  

2-gurux uchun: 

1.test. Qachon "Qaldirg‘och"lar uchun qiyinchililar paydo bo‘ladi? 


224 

a) 


Texnologik o‘zgarishlar tez amalga oshganda; 

b) 


Kutayotganlarga bozorga kirish osonroq bo‘lganda; 

c) 


Birinchi bo‘lib yurish yo‘lboshchilardan keyin yurishga qaraganda ancha 

qimmatga tushganligi sababli; 

d) 

Barcha javoblar to‘g‘ri 



2.test.Qachon firma yuqori natijalarga erishishi mumkin? 

a) 


Tashubbuskorlik obro‘ orttirishga yordam bersa

b) 


Xomashyo,  yangi  texnologiyalar  ta’minotchilari  bilan  erta  aloqalar 

o’rnatilsa; 

c) 

Texnologik o‘zgarishlar tez amalga oshganda; 



d)     A va B javoblar to‘g‘ri 

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati  

Asosiy adabiyotlar:  

1. O’zbekiston  Respublikasini  yanada  rivojlantirish  bo’yicha  harakatlar 

strategiyasi  to’g’risida”gi  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017  yil  7 

fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. 

2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga 

quramiz. – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 488 b. 

3. Mirziyoev Sh.M.Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – 

har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo’lishi  kerak.  –  Toshkent: 

“O’zbekiston” NMIU, 2017. – 104 b. 

4. Mirziyoev  Sh.M.  Erkin  va  farovon,  demokratik  O’zbekiston  davlatini 

birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 56 b. 

5. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash  – yurt 

taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi.  – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. 

– 48 b. 


6. N.Q. Yo‘ldoshev  Strategik menejment. O‘quv qo‘llanma   2010.-305b. 

7. J.Jalolov,  I.Hotamov,  I.Ahmedov  “Zamonaviy  tashqi  iqtisodiy  faoliyat 

asoslari”, TDIU, -Toshkent, 2008, - 270 b. 

8. Soliev A., Buzrukxonov S. Marketing, Bozorshunoslik. Darslik. –T.: Iqtisod-

Moliya, 2010.- 424 b. 

9. Yo‘ldoshev  N.Q.  “Strategik  menejment”.  O‘quv-uslubiy  majmua,  T.:TDIU, 

2012.-b. 

10. 


Stephen  P. Robbins., Mary Coulter. “Management” 2012.672p 

11. 


Philip Kotler., Gari Armstrong. “Prinsiples of marketing”2014.719p 

 

Qo‘shimcha adabiyotlar: 

12. 

Данилин  В.И.  Финансовый  менеджмент:  задачи,  тесты,  ситуации. 



Учебное пособие. - М.: Проспект, 2009.-360 стр. 

13. 


Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. - М.: 

225 

Эксмо, 2010.-432 стр. 

14. 

Круглова  Н.Ю.,  Круглов  М.И.  Стратегический  менеджмент. 



Учебник. М.:РДЛ, 2006.-317 стр. 

15. 


Маленков  Ю.А.  Стратегический  менеджмент.  Учебник.  –  М.: 

Проспект, 2009. – 224 стр. 

16. 

Фаттахов  А.А.  Стратегии  маркетинга  в  оптовой  торговле  и  пути  



повышения  ее  эффективности.  Учебник.  –  Т.:  Фан,  2008.-200  стр.  И.Б.Гурков 

Стратегический  менеджмент  организации.  Учебное            пособие.-М.:  ТЕИС, 

2009.-250 стр. 

17. 


Львова  Д.С.,  Гранберг  А.Г.  Стратегическое    управление:  регион, 

город, предприятия. Учебной пособие. - М.:ЗАО «Экономика», 2008.-300 стр. 



Internet saytlari: 

 



www.lex.uz  (O’zbekiston  Respublikasi  Qonun  hujjatlari  ma’lumotlari 

milliy bazasi

 



www. management.ru (Rossiya menejerlar assosatsiyasi rasmiy portali

 



www.norma.uz

 (O’zbekiston axborot huquqiy portali

 

 



www.marketing.ru

 (Rossiya marketologlar milliy assosatsiyasi rasmiy 



portali

 



 www.ziyonet.uz (ZiyoNet ta’lim portali

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

226 

5-Mavzu: Strategiya va raqobat ustunligi. 

Amaliy mashg‘ulotni olib borish texnologiyasi 

Tinglovchilarning soni:  20-30 ta 

Vaqti 2 soat 

O‘quv mashg‘ulotining  shakli 

 Munozarali  amaliy  mashg‘ulotlar  “Blits-so‘rov”, 

“Munozara”, 

“Sindikat 

guruhlarda 

ishlash” 

usullaridan  hamda  “Keys-stadi”lardan  foydalangan 

holda o‘tkaziladi. 



 

 

Amaliy mashg‘ulot rejasi 

1.Raqobatning 5 ta umumiy strategiyasi. 

2. 

Raqobat 


ustunligini 

saqlab 


qolish 

uchun 


hujumkorlik strategiyasidan foydalanish 

3.  Raqobat  ustunligini  himoya  qilish  uchun  mudofa 

strategiyasidan foydalanish. 

4.Vertikal  integratsiya  strategiyasi  va  raqobat 

ustunligi. 

5.Boshlovchilikning ustunliklari va kamchiliklari. 

  

 

O‘quv mashg‘ulotining  

maqsadi 

Kirish  ma’ruzasi,  qisqa  savol-javob,  mavzuga 

yo‘naltiriltiruvchi savollar. 

O‘qituvchining vazifalari:  

O‘quv faoliyatining natijalari: 

  Raqobatning 



ta 


umumiy 

strategiyasi  to‘g‘risida  tushuncha 

berish; 

  Raqobat  ustunligini  saqlab  qolish 



uchun  hujumkorlik  strategiyasidan 

foydalanishni  uziga  xos  tomonlarini 

izoxlash; 

  Raqobatning  5  ta  umumiy  strategiyasidan 



tushunchani  uzlashtirib oladi;   

  Raqobat 



ustunligini 

saqlab 


qolish 

uchun 


hujumkorlik  strategiyasidan  foydalanishni  uziga  xos 

tomonlarini urganadi; 



O‘qitish usullari  

Muhokama,  savol-javob,  mavzuga  yo‘naltiriltiruvchi 

savollar. 

O‘qitish vositalari 

Tarqatma materiallar, slaydlar orqali kompyuter yoki 

proektor yordamida taqdimot.  

O‘qitish shakli 

Jamoa bilan va sindikat guruhlarda ishlash.  



O‘qitish shartlari  

 

Proektor yoki kompyuter orqali taqdimot o‘tkazishga 

ixtisoslashgan auditoriya.  

Monitoring va baholash 

Og‘zaki  nazorat,  savol-javob,  o‘z-o‘zini  nazorat 

qilish, reyting tizimi asosida baholash. 

 

Amaliy mashg‘ulotning texnologik kartasi  

Jarayonlar  va 

vaqti 

Faoliyatning mazmuni 

 

O‘qituvchi 

Tinglovchilar 

 

1- bosqich. 

Kirish 


 (5 min.) 

1.1.  Amaliy  mashg‘ulotning  mavzusini  e’lon  qiladi, 

o‘quv  mashg‘ulotining  maqsadi  va  natijalarini 

tushuntiradi.  

1.2.  Mashg‘ulotda  ko‘riladigan  masalalarning 

boshqa  mavzular  bilan  bog‘liqligi  to‘g‘risida 

ma’lumot beradi. 

1.1. Tinglashadi.  

1.2.  Tinglashadi  va 

qayd qilib borishadi. 

 

2- bosqich. 

2.1. Avvalgi mashg‘ulotda mustaqil o‘rganish uchun  2.1.  Savollarga  javob 



227 

Bilimlarni 

faollash-tirish 

 (15 min.) 

berilgan  savollar  asosida  bilimlarni  esga  solish 

uchun  tinglovchilar  bilan  “Blits-so‘rov”  usulida 

savol-javob o‘tkaziladi (1-ilova).  

berishadi.  

 

 

 



 

3- 

bosqich. 

Asosiy 


 (50 min.) 

3.1. Mashg‘ulotda ko‘rib o‘tiladigan reja savollarini 

e’lon qiladi: 

1.  2012  yilda  o‘zbekistonni  ijtimoiy-iqtisodiy 

rivojlantirishning  ustuvor  yo‘nalishlaridan  kelib 

chiqib, strategik menejmentda raqobat strategiyasi. 

2. Raqobat     ustunligini     saqlab     qolish     uchun     

xujumkorlik strategiyasidan foydalanish. 

3.2.  Mashg‘ulotda  ko‘riladigan  reja  savollari 

to‘g‘risida qisqa amaliy ma’lumot beradi. 

3.3.  Tinglovchilarga  “Keys-stadi”  ko‘rinishidagi 

masalani echish vazifasi beriladi. (2-ilova). 

3.1.Berilgan 

ma’lumotlarni 

o‘zlarida  qayd  qilib 

borishadi.  3.2.  Reja 

savollari 

bo‘yicha 

berilgan 

amaliy 


ma’lumotlarni 

muhokama qilishadi. 

3.3. 

“Keys-stadi” 



ko‘rinishidagi 

masalani echishadi. 



4- 

bosqich. 

Yakuniy 


 (10 min.) 

4.1.O‘tilgan  mavzu  yuzasidan  yakuniy  xulosa 

chiqariladi.  

4.2.  Mavzu  yuzasidan  mustaqil  o‘rganish  uchun 

savollar beriladi (3-ilova).  

4.1. Tinglashadi. 

4.2. 

O‘UMga 


qaraydilar. 

 

1-ilova (5.2.1.) 



“Blits-so‘rov” savollari: 

  2016  yilda  o‘zbekistonni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirishning  ustuvor 

yo‘nalishlaridan kelib chiqib, raqobat strategiyasini izohlang? 

 Birinchi  bulib  yurish,  yulboshchilardan  keyin  yurishga  karaganda  ancha 

kimmatga tushadi iborasini izohlang? 

 Texnologik  uzgarishlar  shunchalik  tez  amalga  oshadiki,  ilk  investitsiyalar 

tezda samarali bulmay koladi, nima uchun? 

 Kutayotganlarga  bozorga  kirish  osonrok,  chunki  xaridorlar  xar  doim  xam 

«kaldirgoch»larga sadokatni saklab kolavermaydilar deganda nimani tushunasiz? 

 Ilgarilab  ketayotganlarning  maxorat  va  nou-xaularidan  osongina  nusxa 

kuchirilishi  mumkin  yoki  xatto  orkada  kolayotganlar  tomonidan  takomillashtirilishi 

xam mumkin iborasi nimaga nisbatan qo‘llanilisa maqsadga muvofiq sanaladi? 



2-ilova (5.2.1.) 

“Keys-stadi” 

Bosmaxona  reklama  plakatlarini  ishlab  chikarish  uchun uch xodim  mexnatidan 

foydalandi.  Urtacha  mexnat  maxsuli  kuniga  25  donaga  tugri  keladigan  ish  xaki  600 

sum,  doimiy  xarajatlar  1000  sumni  tashkil  etadi.  Bosmaxonaning  urtacha 

uzgaruvchan xarajatlari kanday buladi? 

a) 62;                    b) 24;                     v) 40;                      g) 120; 

 

 

 

 

 


228 

3-ilova (5.2.1.) 

Guruhda o‘rganish uchun savollar 

1.  Tarmoqdagi ustuvor kompaniyalarga qanday firmalar kiradi? 

2.  Tor diversiyalangan kompaniya qanday bo‘ladi? 

3.  Keng diversiyalangan kompaniya qanday bo‘ladi? 

4.  Ko‘p tarmoqli kompaniya qanday belgilarga ega bo‘ladi? 

5.  Turdosh diversiyalanish qanday bo‘ladi? 

6.  Noturdosh diversiyalanish qanday bo‘ladi? 

7.  Kompaniyaning  amaldagi  strategiyasini  baholash  uchun  qanday  savollar 

qo‘llaniladi? 

4-ilova (5.2.1.) 

 

5-ilova (5.2.1.) 

“Aqliy hujum” usulidan foydalanish uchun savollar: 

1. Raqobat strategiyalarining turlari. 

2.Xarajatlar bo‘yicha etakchilik strategiyasi qanday vaziyatda qo‘llaniladi? 

3. Tabaqalashtirish strategiyasi qachon qo‘llaniladi? 



 

Вертикал интеграциянинг камчиликларига 

қуйидагилар киради: 

1. Интеграллашган фирмалар янги 

технологияларга секин кўникиш 

тенденциясига эга бўладилар, чунки бу катта 

харажатлар билан боғлиқ. 

2. Интеграция таъминотчиларни эркин 

танлаш хусусида фирманинг имкониятларини 

чеклайди. 

3. Вертикал интеграция қадриятлар 

занжиридаги хар бир босқичда қувватларини 

баланслиги билан боғлиқ бўлмаган 

муаммоларга олиб келади. 

4. «олдинга» ёки «орқага» интеграция турли 

малака, маҳорат ва ишбоп қобилятларини 

талаб этади.. 


229 

6-ilova (5.2.1.) 

Mustaqil o‘rganish uchun savollar: 

1.  Xujumkorlik strategiyasining turlari 

2.  Raqiblar xujumini oldini olish uchun nimalar qilinadi? 

3.  Raqobat ustunliginihimoyalash so‘llari. 

 

Guruxlarda echish uchun test savollari: 

1-gurux uchun: 

1. Strategiyani tanlash tizimida asosiy jarayonlar qanday? 

A) maqsadni belgilash, tashqi muxit omillarini taxlil etish, tashkilotni kuchli va 

kuchsiz tomonlarini aniqlash 

B) ishlab chiqarish , me’yoriga etkazish – dovodka , taxlil etish  

S) rivojlanishni chegaralash 

D) nazorat qilish 

2. Strategiyaning qanday prinsiplari mavjud? 

A) doimiy o‘sish nazariyasi 

B) xoxish va imkoniyatlar munosabatlari usuli  

S) kichikdan kattaga yumshoq siljish usuli 

D) kelajakda bo‘ladigan o‘zgarishlarni ko‘ra bilish usuli 

 

2-gurux uchun 

1. 


Strategik boshqarish tizimi nimani nazarda tutadi? 

A) strategik maqsad uchun korporatsiya resurslarini taqsimlash 

B) firmaning yuqori boshqaruv tizimiga taxlil natijalarini etkazish 

S) doimiy nazorat o‘tkazish 

D)  maqsadlarni  amalga  oshirish  bo‘yicha  qabul  qilingan  echimlarni  va  ularni 

navbatma navbat bajarilishinitaminlash 

2. Stategik boshqarishni yakuniy natijasi nima? 

A)  tashkilotni  tashqi  muxit  o‘zgarishlarini  sezish  darajasini  oshirish  va  ichki 

tizimni tashkiliy tizimini mos xolda o‘zgartirish 

B) strategiyani baxolash 

S) qo‘yilgan maqsajlarga erishish 

D) tashkilotni boshqaruv tizimiga ta’sir etuvchi noxush xodisalarni bartaraf etish 



 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati  

Asosiy adabiyotlar:  

1. 


O’zbekiston  Respublikasini  yanada  rivojlantirish  bo’yicha  harakatlar 

strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 

fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. 


230 

2. 


Mirziyoev  Sh.M.  Buyuk  kelajagimizni  mard  va  olijanob  xalqimiz  bilan 

birga quramiz. – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 488 b. 

3. 

Mirziyoev  Sh.M.Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy 



javobgarlik  –  har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo’lishi  kerak.  – 

Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 104 b. 

4. 

Mirziyoev  Sh.M.  Erkin  va  farovon,  demokratik  O’zbekiston  davlatini 



birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 56 b. 

5. 


Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash  – 

yurt  taraqqiyoti  va  xalq  farovonligining  garovi.  –  Toshkent:  “O’zbekiston” 

NMIU, 2017. – 48 b. 

6. 


N.Q.  Yo‘ldoshev    Strategik  menejment.  O‘quv  qo‘llanma      2010.-

305b.J.Jalolov,  I.Hotamov,  I.Ahmedov  “Zamonaviy  tashqi  iqtisodiy  faoliyat 

asoslari”, TDIU, -Toshkent, 2008, - 270 b. 

7. 


Soliev  A.,  Buzrukxonov  S.  Marketing,  Bozorshunoslik.  Darslik.  –T.: 

Iqtisod-Moliya, 2010.- 424 b. 

8. 

Yo‘ldoshev  N.Q.  “Strategik  menejment”.  O‘quv-uslubiy  majmua, 



T.:TDIU, 2012.-b. 

9. 


Stephen  P. Robbins., Mary Coulter. “Management” 2012.672p 

10. 


Philip Kotler., Gari Armstrong. “Prinsiples of marketing”2014.719p 

 

Qo‘shimcha adabiyotlar: 

11. 

Данилин  В.И.  Финансовый  менеджмент:  задачи,  тесты,  ситуации. 



Учебное пособие. - М.: Проспект, 2009.-360 стр. 

12. 


Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. - М.: 

Эксмо, 2010.-432 стр. 

13. 

Круглова  Н.Ю.,  Круглов  М.И.  Стратегический  менеджмент. 



Учебник. М.:РДЛ, 2006.-317 стр. 

14. 


Маленков  Ю.А.  Стратегический  менеджмент.  Учебник.  –  М.: 

Проспект, 2009. – 224 стр. 

15. 

Фаттахов  А.А.  Стратегии  маркетинга  в  оптовой  торговле  и  пути  



повышения ее эффективности. Учебник. – Т.: Фан, 2008.-200 стр.  

16. 


И.Б.Гурков  Стратегический  менеджмент  организации.  Учебное      

пособие.-М.: ТЕИС, 2009.-250 стр. 

17. 

Львова  Д.С.,  Гранберг  А.Г.  Стратегическое    управление:  регион, 



город, предприятия. Учебной пособие. - М.:ЗАО «Экономика», 2008.-300 

стр. 


Internet saytlari: 

  www.lex.uz  (O’zbekiston  Respublikasi  Qonun  hujjatlari  ma’lumotlari  milliy 



bazasi

  www. management.ru (Rossiya menejerlar assosatsiyasi rasmiy portali



 

www.norma.uz



 (O’zbekiston axborot huquqiy portali

   



www.marketing.ru

 (Rossiya marketologlar milliy assosatsiyasi rasmiy portali



 

231 

6-MAVZU. MARKETING STRATEGIYASINI MAVJUD VAZIYATGA 

MOSLASHTIRISH. 

 

 



Amaliy mashg‘ulotni olib borish texnologiyasi. 

Tinglovchilarning soni:  20-30 ta 

Vaqti – 2 soat 

O‘quv mashg‘ulotining  shakli 

Axborot 


ma’ruzalari 

“Insert”, 

“Blits-so‘rov”, 

«Munozara”  va    “Aqliy  hujum”  usullaridan 

foydalanib o‘tkaziladi. 



Download 4.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   47




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling