Struktura informacija predavanje, 05. 05. 2010


Download 541 b.
Sana04.06.2018
Hajmi541 b.


Jedan primer UNIMARC sloga za monografske publikacije (od bloka 6XX do 9XX) Odnos UNIMARC i COMARC/B


Blok 6XX

 • Blok sadrži polja sa podacima koji se odnose na predmetnu obradu i stručnu klasifikaciju.

 • Podaci se unose prema utvrđenim pravilima za predmetnu obradu (tezaurusima, normativnim datotekama) i stručnu klasifikaciju (klasifikacioni sistemi – UDK, Dewey... )Blok 6XX

 • Polja – predmetne odrednice

 • 600 – lično ime kao predmetna odrednica

 • 601 – kolektivno telo kao predmetna odrednica

 • 602 – porodično ime kao predmetna odrednica

 • 605 – naslov kao predmetna odrednica

 • 606 – tematska predmetna odrednica

 • 607 – geografska predmetna odrednicaBlok 6XX

 • Polja – stručna klasifikacija

 • 675 – Univerzalna decimalna klasifikacija -UDK

 • 676 – Dewey decimal classification - DDC

 • 686 – ostale klasifikacijePolje 600

 • Definicija polja

 • Polje sadrži podatke o osobi koja je predmet publikacije

 • Pojavljivanje

 • Opciono

 • PonovljivoPolje 600

 • Indikatori

 • Prvi indikator nije definisan – blanko karakter #

 • Drugi indikator – indikator oblika imena

 • Vrednosti 2. indikatora:

 • 0 = unosi se lično ime

 • 1 = unosi se prezime i imePolje 600

 • Potpolja

 • $a – početni element (prezime ili ime)

 • $b – ime

 • $c – dodatak imenu

 • $d – rimski brojevi

 • $f – datumi

 • $j – formalna pododrednica

 • $x – tematska pododrednica

 • $y – geografska podorednica

 • $z – vremenska pododrednicaPolje 600

 • Primeri

 • 600 #1

 • $a Crnjanski

 • $b Miloš

 • $f 1893-1977

 • $x “Roman o Londonu”Polje 600

 • 600 #1

 • $a Shakespeare

 • $b William

 • $f 1564-1616

 • $x Soneti

 • $j BibliografijePolje 600

 • 600 #0

 • $a Karl

 • $d IV

 • $c car rimsko nemački

 • $f 1316-1378

 • $j BiografijePolje 601

 • Definicija polja

 • Polje sadrži podatke o kolektivnom telu koje je predmet publikacije

 • Pojavljivanje

 • Opciono

 • PonovljivoPolje 601

 • Indikatori

 • Prvi indikator – indikator sastanka

 • Vrednosti:

 • 0 = Naziv korporativnog tela

 • 1 = SastanakPolje 601

 • Drugi indikator – indikator oblika imena

 • Vrednosti:

 • 0 = naziv unet u invertovanom obliku

 • 1 = naziv unet pod nazivom sedišta ili jurisdikcije

 • 2 = naziv unet u izvornom redosleduPolje 601

 • Potpolja

 • $a – početni element (naziv korporativnog tela ili sastanka)

 • $b - pododrednica

 • $c – naziv sedišta

 • $d – redni broj sastanka

 • $f – godina održavanja sastanka

 • $e – mesto održavanja sastankaPolje 601

 • Potpolja

 • $j – formalna pododrednica

 • $x – tematska pododrednica

 • $y – geografska pododrednica

 • $z – vremenska pododrednicaPolje 601

 • Primeri

 • 601 01

 • $a Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”

 • $c Beograd

 • $x Srbulje

 • $j Izložbeni kataloziPolje 601 • 60112

 • $a Naučni sastanak slavista u Vukove dane

 • $d 38

 • $f 2008

 • $e BeogradPolje 601

 • 601 02

 • $a United Nations

 • $b Conference on the Law of the Sea

 • $d 3rd

 • $f 1973-1975

 • $e New YorkPolje 602

 • Definicija polja

 • Polje sadrži podatke o porodičnom imenu koje je predmet publikacije

 • Pojavljivanje

 • Opciono

 • PonovljivoPolje 602

 • Indikatori

 • Prvi indikator – nije definisan – blanko #

 • Drugi indikator – nije definisan – blanko #

 • 602 ##Polje 602

 • Potpolja:

 • $a – početni element (prezime)

 • $f – datumi

 • $j – formalna pododrednica

 • $x – tematska pododrednica

 • $y – geografska podorednica

 • $z – vremenska pododrednicaPolje 602

 • Primeri

 • 602 ##

 • $a Habsburg (dinastija)

 • $x Vladari

 • $a Vasojevići

 • $x Sukobi

 • $y Crna GoraPolje 605

 • Definicija polja

 • Polje sadrži podatke o naslovu anonimnog dela koje je predmet publikacije

 • Pojavljivanje

 • Opciono

 • PonovljivoPolje 605

 • Indikatori

 • Prvi indikator – nije definisan – blanko #

 • Drugi indikator – nije definisan – blanko #

 • 605 ##Polje 605

 • Potpolja

 • $a – početni element (naslov publikacije)

 • $h – broj dela publikacije

 • $i – naslov dela publikacije

 • $j – formalna pododrednica

 • $x – tematska pododrednica

 • $y – geografska podorednica

 • $z – vremenska pododrednicaPolje 605

 • Primer

 • 605 ##

 • $a Sveto pismo

 • $i Stari zavet

 • $x Tumačenja

 • $j BibliografijePolje 606

 • Definicija polja

 • Polje sadrži podatke o zajedničkoj imenici ili frazi koja je predmet publikacije

 • Pojavljivanje

 • Opciono

 • PonovljivoPolje 606

 • Indikatori

 • Prvi indikator – nivo predmeta publikacije

 • Vrednosti:

 • 0 = nivo nije specifikovan

 • 1 = primarni termin

 • 2 = sekundarni termin

 • # = informacija nije dostupnaPolje 606

 • Drugi indikator – nije definisan

 • – blanko karakter #

 • 606 0#

 • 606 1#

 • 606 2#

 • 606 ##Polje 606

 • Potpolja

 • $a – početni element (tematska odrednica)

 • $j – formalna pododrednica

 • $x – tematska pododrednica

 • $y – geografska podorednica

 • $z – vremenska pododrednicaPolje 606

 • Primeri

 • 606 1#

 • $a Istorijska lingvistika

 • $j Zbornici

 • $a Srpska književnost

 • $z 19vPolje 606

 • $a Fizička geografija

 • $x Metodika nastave

 • $a Likovna umetnost

 • $y Srbija

 • $j Enciklopedije

 • $a Univerzitetske biblioteke

 • $y Srbija

 • $z 1990-2010Polje 607Polje 607

 • Prvi indikator – nije definisan

 • – blanko karakter #

 • Drugi indikator – nije definisan

 • – blanko karakter #

 • 607 ##Polje 607

 • Potpolja

 • $a – početni element (geografska odrednica)

 • $j – formalna pododrednica

 • $x – tematska pododrednica

 • $y – geografska podorednica

 • $z – vremenska pododrednicaPolje 607

 • Primeri

 • $a Srbija

 • $x Istorija

 • $z 1804-1914Polje 607

 • $a Velika Britanija

 • $x Politička istorija

 • $z 1660-1714

 • $a Dunav

 • $x Plovnost

 • $y SrbijaPolje 675

 • Definicija polja

 • Polje sadrži stručnu klasifikaciju sa klasama brojeva dodeljenih prema UDK

 • Pojavljivanje

 • Opciono

 • PonovljivoPolje 675

 • Prvi indikator – nije definisan

 • – blanko karakter #

 • Drugi indikator – nije definisan

 • – blanko karakter #

 • 675 ##Polje 675

 • Potpolja

 • $a – UDK broj

 • $v – Izdanje UDK tablica prema kojima se brojevi unose

 • $z – Jezik izdanja UDK tablicaPolje 675

 • Primeri

 • 675 ## $a 027.7(497.11)”1990/2010”

 • - univerzitetske biblioteke u Srbiji od 1990-2010

 • 675 ## $a 94(497.11)”1804/1914”

 • - istorija Srbije od 1804-1914Polje 675

 • 675 ## $a 81-112(082)

 • zbornik radova o istorijskoj lingvistici

 • 675 ## $a 821.163.41.09 Crnjanski M.

 • - studija o Milošu Crnjanskom i njegovom deluBlok 7XX

 • Blok sadrži imena osoba ili kolektivnih tela koja imaju intelektualnu odgovornost u pogledu opisivane jedinice.

 • Podaci u blok se unose prema pravilima koja su u skladu sa standardom za bibliografski opis ISBD.Blok 7XX

 • Polja

 • Imena osoba

 • 700 – primarna odgovornost

 • 701 – alternativna odgovornost

 • 702 – sekundarna odgovornost

 • Kolektivna tela

 • 710 - primarna odgovornost

 • 711 - alternativna odgovornost

 • 712- sekundarna odgovornostPolje 700

 • Definicija polja

 • Polje sadrži podatke o osobi koja je nosilac primarne odgovornosti, odnosno koja je autor publikacije i čije ime predstavlja odrednicu

 • Poljavljivanje

 • Opciono

 • NEPONOVLJIVOPolje 700

 • Indikatori

 • Prvi indikator – nije definisan

 • - blanko karakter #

 • Drugi indikator – idikator oblika imena

 • Vrednosti:

 • 0 = unosi se samo lično ime

 • 1 = unosi se prezime i imePolje 700

 • Potpolja

 • $a – početni element

 • $b – ime

 • $c – dodatak imenu

 • $d – rimski brojevi

 • $f – datumi (godina rođenja i smrti)

 • $3 – broj normativnog zapisa

 • $4 – kod za vrstu autorstvaPolje 700

 • Primeri

 • 700 #0

 • $a Plato

 • $f 427-347 pne

 • $3 234654

 • $4 070Polje 700

 • 700 #1

 • $a Crnjanski

 • $b Miloš

 • $f 1893-1977

 • $3 985633

 • $4 070Polje 700

 • 700 #1

 • $a Krstev

 • $b Cvetana

 • $f 1952-

 • $3 908876

 • $4 070Polje 700

 • 700 #0

 • $a Nikola

 • $d I

 • $c crnogorski kralj

 • $f 1841-1921

 • $3 554236

 • $4 070Polje 701

 • Definicija polja

 • Polje sadrži podatke o osobi koja je nosilac alternativne odgovornosti, odnosno koja je koautor publikacije.

 • Poljavljivanje

 • Opciono

 • PonovljivoPolje 701

 • Indikatori

 • Isti kao u polju 700

 • Potpolja

 • Ista kao u polju 700

 • Kada publikacija ima do tri autora, prvi autor se unosi u 700, a ostali u polja 701.Polje 702

 • Definicija polja

 • Polje sadrži podatke o osobi koja je nosilac sekundarne odgovornosti, odnosno koja je urednik, prevodilac, ilustrator, pisac predgovora, pisac pogovora, priređivač, mentor... publikacije.

 • Pojavljivanje polja

 • Opciono

 • PonovljivoPolje 702

 • Indikatori

 • Isti kao u poljima 700 i 701

 • Potpolja

 • Ista kao u poljima 700 i 701Polje 702

 • Primeri

 • 200 1#

 • $a Umetnost, priroda, tehnika

 • $e zbornik radova

 • $f [urednici Mirko Zurovac, Mihailo Vidaković]

 • 702 $a Zurovac $f 1941-

 • $b Mirko $4 340Polje 702

 • 702 #1 $a Vidaković $f 1943-

 • $b Mihailo $4 340

 • 200 0#

 • $a Hamlet

 • $f Viljem Šekspir

 • $g [preveli Živojin Simić, Sima Pandurović

 • $g predgovor Borivoje Nedić]Polje 702

 • 700 #1 702 #1

 • $a Shakespeare $a Simić

 • $b William $b Živojin

 • $f 1564-1616 $f 1848-1926

 • $3 467987 $3 332245

 • $4 070 $4 730Polje 702

 • 702 #1 702 #1

 • $a Pandurović $a Nedić

 • $b Sima $b Borivoje

 • $f 1883-1860 $f 1900-1987

 • $3 907634 $3 100876

 • $4 730 $4 080Polje 710

 • Definicija polja

 • Polje sadrži podatke o kolektivnom telu ili sastanku koji je nosilac primarne odgovornosti, odnosno koji je autor publikacije i čiji naziv predstavlja odrednicu

 • Poljavljivanje

 • Opciono

 • NEPONOVLJIVOPolje 710

 • Indikatori

 • Prvi indikator – indikator sastanka

 • Vrednosti:

 • 0 = Naziv korporativnog tela

 • 1 = SastanakPolje 710

 • Drugi indikator – indikator oblika imena

 • Vrednosti:

 • 0 = naziv unet u invertovanom obliku

 • 1 = naziv unet pod nazivom sedišta ili jurisdikcije

 • 2 = naziv unet u izvornom redosleduPolje 710

 • Potpolja

 • $a – početni element (naziv tela ili sastanka)

 • $b – pododrednica

 • $c – naziv sedišta

 • $d – redni broj sastanka

 • $f – godina održavanja sastanka

 • $e – mesto održavanja sastanka

 • $3– broj normativnog zapisa

 • $4 – kod za vrstu autorstvaPolje 710

 • Primeri

 • 710 01

 • $a Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”

 • $c Beograd

 • $3 111323

 • $4 070Polje 710

 • 710 01

 • $a Filološki fakultet

 • $b Katedra za bibliotekarstvo i informatiku

 • $c Beograd

 • $3 404545

 • $4 070Polje 710

 • 710 11

 • $a Naučni sastanak slavista u Vukove dane

 • $d 38

 • $f 2008

 • $e Beograd

 • $3 226872

 • $4 070Polje 710

 • 710 11

 • $a Jugoslovenska konferencija "Buka i vibracije u radnoj i životnoj sredini"

 • $d 15

 • $f 1995

 • $e Niš

 • $3 229986

 • $4 070Polje 711

 • Definicija polja

 • Polje sadrži podatke o kolektivnom telu ili sastanku koji je nosilac alternativne odgovornosti, odnosno koji je koautor publikacije

 • Poljavljivanje

 • Opciono

 • PonovljivoPolje 711

 • Indikatori

 • Isti kao u polju 710

 • Potpolja

 • Ista kao u polju 710Polje 712

 • Definicija polja

 • Polje sadrži podatke o kolektivnom telu ili sastanku koji je nosilac sekundarne odgovornosti, odnosno koje je urednik, prevodilac... publikacije ili organizator sastanka

 • Poljavljivanje

 • Opciono

 • PonovljivoPolje 712

 • Indikatori

 • Isti kao u poljima 710 i 711

 • Potpolja

 • Ista kao u poljima 710 i 711

 • Razlikuju se jedino kodovi $4 u koje se kao kodovi za vrstu autorstva unose uglavnom 340 – urednik ili 730 – prevodilac.Blok 8XX

 • Blok sadrži podatke koji se prema međunarodnim dogovorima ne unose u blokove 0XX-7XX, a značajni su za opis publikacijeBlok 8XX

 • Polja

 • 830 – napomena koju unosi katalogizator

 • 856 – elektronska lokacija i adresaPolje 830

 • Definicija polja

 • Polje sadrži bibliografske ili istorijske podatke o samom zapisu

 • Pojavljivanje polja

 • Opciono

 • PonovljivoPolje 830

 • Indikator

 • Prvi indikator – nije definisan #

 • Drugi indikator – nije definisan #Polje 830

 • Primeri

 • 830 ##

 • $a Jean-Thomas II Hérissant pisao je u isto vreme kada i njegov otac, Jean-Thomas I Hérissant, od 1763. do 1772.

 • 830 ##

 • $a JOLI (jedinstveni oblik ličnog imena)

 • 830 ##

 • $a UBSMPolje 856

 • Definicija polja

 • Polje sadrži podatke neophodne za povezivanje zapisa sa digitalnim sadržajem koji se nalazi na nekom elektronskom nosiocu informacija, bilo da je offline ili online

 • Poljavljivanje polja

 • Opciono

 • PonovljivoPolje 856

 • Indikatori

 • Prvi indikator – način pristupa # = nema informacije

 • 0 = Email 1 = FTP 2 = Remote login (Telnet) 3 = Dial-up 4 = HTTP 7 = način specifikovan u $y

 • Drugi indikator – nije definisanPolje 856

 • Potpolja

 • $a - Host name

 • $b – pristupni broj

 • $e – datum i vreme pristupa lokaciji

 • $u – URL

 • $y – način pristupaPolje 856

 • Primeri

 • 856 2#

 • $a pucc.princeton.edu

 • 856 4#

 • $uhttp://www.unilib.bg.ac.rs/repozitorijum/fond/GD/Rs%20012/Rs012-001-116.pdfBlok 9XX

 • Ovaj blok je namenjen nacionalnoj upotrebi gde se UNIMARC prilagođava domaćim potrebama. Preporučuje se da se polja iz ovog bloka isključe iz međunarodne razmene informacija. U slučaju da se neki podaci ne mogu isključiti, razmena tih podataka definiše se međunarodnim ugovorima i odlučuje se da li će se ti podaci zadržati u lokalnim katalozima.Blok 9XX

 • Polja

 • 990 – polje lokalnih lokacijskih podataka

 • 996 – polje signature i inventarnog brojaPolje 996

 • Definicija polja

 • Polje sadrži podatke o stanju fonda – signaturu, inventarni broj...

 • Pojavljivanje polja

 • Obavezno

 • PonovljivoPolje 996

 • Potpolja:

 • $d – signatura (unosi se prema strukturiranim elementima)

 • $f – inventarni brojPolje 996

 • Primer:

 • 996

 • $d f2\n23389\s1

 • $f 100098632

 • U ispisu - II 23389/1

 • Prvi broj u inventarnom broju označava način nabavke 1 = kupovina, 2 = razmena, 3 = poklon (način oznaka zavisi od potreba biblioteke)Odnos UNIMARC i COMARC/B

 • COMARC/B format razvije je u Institutu informacijskih znanosti (IZUM) u Mariboru za potrebe programskog paketa COBISS i baziran je na UNIMARC formatu.

 • Prva faza rada vezuje se za 1987. godinu, a puna implementacija u bibliotekama tadašnje Jugoslavije je od 1989. godine.Odnos UNIMARC i COMARC/B

 • Biblioteke u Srbiji (117) koje koriste COMARC/B:

 • Narodna biblioteka Srbije

 • Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”

 • Biblioteka Matice srpske

 • fakultetske biblioteke univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu

 • brojne javne i specijalne biblioteke

 • http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=GETID&lani=srOdnos UNIMARC i COMARC/B

 • Uvodnik zapisa

 • COMARC/B ima sistemsko polje 000 u kojem su sadržani podaci o kreatoru zapisa, poslednjem redaktoru zapisa, datumu kreiranja ili kopiranja zapisa...Odnos UNIMARC i COMARC/B

 • Broj maske..........: 001 V7 Naziv maske.: M - monografske publikacije

 • Broj zapisa.........: 0000004704 Lokalni broj: [00000018,NMLJ] LN=0000146258

 • Datum unosa.........: 25.07.1994 Kreator.....: NMLJ::NUSA-COBIBSI

 • Datum promene.... : 14.11.2008 Redaktor....: UBSM::NATALI

 • Datum kopiranja.....: 17.03.2005 Kopirao.....: UBSM::ALEKSANDRAJ

 • Prvi put preuzeto....: 17.03.2005 Tip.potrjena:

 • Preneseno u COBIB...: Potrdil.....:

 • Prevz. iz COBISS.Net: 17.03.2005 Prevzel...: UBSM::ALEKSANDRAJ

 • Prevz. iz COBISS3...: Prevzel.....:Odnos UNIMARC i COMARC/B

 • Polje 001 UNIMARC

 • 001 FRBNF414767820000003

 • Polje 001 COMARC/B

 • 001 $a c - ispravljeni zapis

 • $b a - tekstualna građa, štampana

 • $c m - monografska publikacija

 • $d 0 - nema hierarhijskog odnosa

 • $7 ba - latinicaOdnos UNIMARC i COMARC/B

 • Polje 100 UNIMARC

 • 100 $a20090506d2009 m y0sccy50 ba

 • Polje 100 COMARC/B

 • 100 $d 2009

 • $e m – odrasli (lepa književnost)

 • $y 0 – nema transliteracije

 • $h scc – srpski

 • $l ba - latinicaUputnice COMARC/B

 • Uputnice iz bloka 6XX – 96X COMARC/B

 • 600 – 960

 • 601 – 961

 • 602 – 962

 • 605 – 965

 • 606 – 966

 • 607 – 967

 • Ukoliko postoje uputnice obavezan je unos $6 koji služi za povezivanje poljaUputnice COMARC/B

 • 600 11 960 14

 • $a Shakespeare $a Šekspir

 • $b William $b Vilijam

 • $f 1564-1616 $f 1564-1616

 • $6 01 $6 01Uputnice COMARC/B

 • Uputnice iz bloka 7XX – 9XX COMARC/B

 • 700 – 900

 • 701 – 901

 • 702 – 902

 • 710 – 910

 • 711 – 911

 • 712 – 912

 • Ukoliko postoje uputnice obavezan je unos $6 koji služi za povezivanje polja osim za 700-900 i 710-910 jer su to neponovljiva polja!!!Uputnice COMARC/B

 • 700 #1 900 #2 (pseudonim)

 • $a Nušić $a Ben Akiba

 • $b Branislav

 • $f 1864-1938 $f 1864-1938

 • $4 070Uputnice COMARC/B

 • 702 11 902 14

 • $a Grimm $a Grim

 • $b Jacob $b Jakob

 • $4 730 - prevodilac

 • $f 1785-1863 $f 1785-1863

 • $6 01 $6 01Uputnice COMARC/B

 • 702 11 902 14

 • $a Vater $a Fater

 • $b Johann Severin $b Johan Severin

 • $4 770 - pisac propratne

 • građe

 • $f 1771-1826 $f 1771-1826

 • $6 02 $6 02Potpolja

 • Značenje pojedinih potpolja

 • u bloku 6XX - $j (UNIMARC)

 • - $w (COMARC/B)Indikatori

 • Indikatori

 • Blok 6XX (UNIMARC) – 1. indikator uglavnom nije definisan - #

 • Blok 6XX (COMARC/B) – 1. indikator ima vrednosti:

 • 0 = ne ispisuje se

 • 1 = ispisuje se za potrebe kataloga

 • 2 = ispisuje se za potrebe bibliografije

 • 3 = ispisuje se za potrebe kataloga i bibliografije
Download 541 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling