Svårt för äldre att flytta till hyresrätt


Download 1.04 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/9
Sana09.02.2017
Hajmi1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.seKollage över hur arkitekterna tänker sig den nya bebyggelsen.  

SKISS: BRUNNBERG OCH FORSHED

Två försökte  

lura 101-åring 

NACKA

 En 101-årig man 

fick besök av två kvinnor 

som hävdade att de arbe-

tade för hemtjänsten och 

skulle undersöka mannen. I 

lägenheten turades kvinnor-

na om att ta värdeföremål. 

När besöket var över ville 

de att mannen skulle betala 

med kontokort, i syfte, miss-

tänker polisen, att ta reda 

på hans pin-kod. Mannen 

vägrade, och betalade med 

kontanter. Händelsen in-

träffade i torsdags i Nacka. 

Kvinnorna är misstänkta för 

stöld och bedrägeri, alterna-

tivt försök till bedrägeri.

Mobiltittande  

orsak till krock

VÄRMDÖ

 Vid elva i torsdags 

krockade tre bilar på Skär-

gårdsvägen. Detta sedan en 

man inte varit uppmärksam 

på trafiken, utan knappat 

med sin mobiltelefon. Man-

nen är misstänkt för vårds-

löshet i trafik.

Fick ligga i  

sitt eget kiss

NACKA

 Nackas natt- och 

larmpatrull dök aldrig upp 

hos en kund en natt i slutet 

av juli. Orsaken var bristan-

de kommunikation om när 

kunden skulle vara bortrest. 

Detta ledde till att kundens 

inkontinensskydd läckte 

så att det var blött i sängen 

nästa morgon när den per-

sonliga assistenten kom dit. 

Händelsen har nu rapporte-

rats enligt lex Sarah.NYHETER

8

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014

NOTERAT

Mest läst på  

NVP.se (25/7-1/8)

1.

 Åskoväder skapade kaos

2.

 Studenter tar strid mot 

tvärbanan 3.

 Körde tio meter – fick  

24 000 i böter 4.

 Två träffades av blixten

5. 

Keolis om busskraschenFruktlös kamp för reservat

DJURÖ

I 14 år har Djurö by-

alag kämpat för att 

en av få kvarvarande 

skogar på ön, Eriks-

bergsskogen, ska bli 

ett naturreservat. 

Men hittills har ing-

enting hänt och ho-

ten mot skogen blir 

allt fler. 

Det sprängs och byggs ut-

med Stavsnäsvägen. Kom-

munen bygger en vattenled-

ning till Stavsnäs, som gör 

det möjligt att ansluta fler 

fastigheter till kommunalt 

vatten och avlopp, VA. 

Några kilometer bort, 

på Djurö, ligger det sista 

större kvarvarande skogs-

området på öns östra sida: 

Eriksbergsskogen. Ett hit-

tills orört skogs- och natur-

område, med så kallad oli-

kåldrig skog, flera skydds-

värda skogsbiotoper med 

höga naturvärden och flera 

nyckelarter. Här finns bland 

annat en av Värmdös störs-

ta hägerkolonier och 250 år 

gamla tallar. Tätorts- och havsnära

Skogen har också höga so-

ciala och kulturhistoriska 

värden. Den gränsar till det 

maritima skyddsområdet 

Djurhamn, där det legat 

en örlogshamn. Området 

ligger både tätortsnära och 

havsnära, med några av 

få fortfarande allmänt till-

gängliga stränder och klip-

por på ön. 

Djurö byalag har i 14 år 

kämpat för att skogen ska 

skyddas från exploatering 

och ska få status som natur- 

och kulturreservat. 

Bakgrunden var att dåva-

rande kommunledning höll 

på att lova bort skogen och 

stranden till några initiativ-

rika privatpersoner. Och att 

vatten från Stockholm var 

på kommunens agenda.

– Vi var, och är, rädda för 

att fri tillgång till kommu-

nalt vatten kan leda till en 

hård exploatering av främst 

strandnära områden och i 

synnerhet de få ännu orörda 

områdena. Nu diskuteras att 

man ska knappa in på sko-

gen och ta mark för att byg-

ga ut vid Björkås. Utbyggna-

den av kommunalt VA måste 

ju finansieras på något sätt. 

Och något lättare ställe att 

bygga ut än här finns inte, 

säger Leif Eng i byalaget.

För sju år sedan överläm-

nade byalaget en utredning 

från Stockholms universitet 

om skogens naturvärden till 

politikerna, 2009 höll de en 

visning av skogen för dem. 

Politikerna har många gång-

er lovat att stödja byalaget.

– Vi har försett dem med 

ett förstklassigt beslutsun-

derlag. Ändå gör de inget. 

Vill man ha aktiva och en-

gagerade medborgare eller 

sådana som inte bryr sig? 

säger Ewa Tures i byalaget.”Skrämmande” politik

Men så mycket mer än ett 

förslag om att skogen ska 

bli ett naturreservat har det 

inte blivit. I översikts- och i 

naturreservatsplanen står 

det till och med att viss mark 

ska reserveras för utveck-

ling av Björkås centrum. 

Och det skrämmer bya- 

laget. En försiktig bedöm-

ning är att andelen skog på 

Djurö på drygt hundra år 

har minskat från 79 till 48 

procent. Nu senast försvann 

”vackra skogen”. Den blev 

en återvinningscentral.

– De säger att det ska bli 

ett naturreservat, men vi 

börjar undra, eftersom inget 

händer. Vi har fått Sveriges 

vackraste återvinnings-

central med havsutsikt. Så 

politikernas strandpolitik 

skrämmer faktiskt mig, sä-

ger Leif Eng.

Monica Pettersson, M, 

kommunstyrelsens ordföran-

de, säger att man inte arbetat 

så mycket med frågan, även 

om det är kommunal mark.

– Vi har inväntat utfallet 

av Ösby träsk, och det är ett 

avslutat kapitel nu. Vår am-

bition och målsättning är att 

bilda ett naturreservat, men 

jag vågar inte säga när. Vi 

har ett val framför oss.CHARLOTTA WESTLING

Äkta tystnad, bara skogens sus och  

fågelkvitter, en och annan båt. Djurö  

byalag, här representerade av Leif Eng och 

Ewa Tures, vill att ett av Djurös sista kvar- 

varande större skogsområden ska bevaras. 

FOTO: NADIA ENEDAHL

NYHETER

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014 

9

VÄRMDÖ

Ett förskolebarn gick 

med bruten arm en 

hel dag utan att Sal-

tarö Barnbod grep in. 

Nu gör Värmdö kom-

mun en stor utred-

ning av förskolan.

Kommunen har på kort tid 

fått in två nya anmälningar 

mot brister i förskolan. 

En av anmälningarna 

gäller ett fyraårigt försko-

lebarn som i juni trillade 

ner från ett träd och bröt 

en arm. Händelsen inträf-

fade på förmiddagen och 

sedan gick barnet med den 

brutna armen hela dagen 

tills föräldrarna hämtade 

vid femtiden. Förskolan ska 

inte ha ringt hemmet eller 

sjukvården. Enligt anmälan 

ska barnet även tidigare ha 

ramlat och slagit sig. Någon 

kontakt ska inte heller då ha 

tagits med föräldrarna. ”Ganska allvarligt”

I den andra anmälan på-

talas andra brister i verk-

samheten kring pedagogisk 

kunskap, säkerhet, tyst-

nadsplikt och sekretess, 

bestraffningsmetoder och 

förhållningssätt mot barn 

och föräldrar.  Enligt anmä-

lan ska tre till fyra barn ha 

slutat förra terminen, och 

denna termin ska sju av cir-

ka 20 barn sluta på grund av 

missnöje med förskolan.

Utbildningsenheten utre-

der de två anmälningarna, 

men man har också inlett 

en separat utredning av för-

skolans verksamhet. Därför 

har man gått ut till samtliga 

föräldrar som har barn på 

förskolan för att efterhöra 

deras synpunkter.

– Vi har fått in anmälning-

ar med kort varsel, som är 

ganska allvarliga, och dem 

måste vi hantera. Men vi vill 

också belysa verksamheten 

bredare, för att få en mer 

övergripande syn, inte bara 

utreda enskilda händelser, 

säger Fredrik Nornvall, chef 

för utbildningsenheten.

Medger brister

Saltarö Barnbod har, efter 

ett föreläggande från kom-

munen, svarat att man efter 

en intern utredning funnit 

att det fanns brister i såväl 

bedömning som kommu-

nikation med föräldrarna 

vad gäller fallolyckan i ju-

ni. Däremot har man svårt 

att bemöta övriga klagomål 

eftersom de tidigare inte 

framförts till skolan. Man 

anser också att säkerhets-

tänkandet generellt är högt 

på förskolan.

När det gäller den an-

dra anmälan har förskolan 

haft samtal och möten med 

vårdnadshavare och upp-

rättat en handlingsplan mot 

kränkande behandling och 

brott mot tystnadsplikt. Ef-

ter det har föräldrarna sagt 

upp platserna på förskolan. 

I övrigt vill man inte bemöta 

påståendena, men konsta-

terar att de inte är sanna. Tagit illa vid sig

Förskolan anser att det är 

olyckligt att kommunen väl-

jer att handlägga anonyma 

anmälningar som offentlig 

handling. Personalen ska ha 

tagit mycket illa vid sig av 

anmälningarna. Olle Mark-

stedt, verksamhetschef, 

håller inte med om att han 

ignorerar klagomål.

– Absolut inte. Om du 

tittar på vårt svar och våra 

händelserapporter kan du 

se att allt är väl dokumente-

rat. Vi har svarat och avvak-

tar nu kommunens utred-

ning, säger han.CHARLOTTA WESTLING

Förskolan har anmälts tidigare

• Det är inte första gången 

förskolan anmäls. NVP 

skrev i vintras om en an-

mälan om att barn hissa-

des ner i en isvak. 

• Förskolan har också 

anmälts för bland annat 

brister i egenvården, 

avsaknad av utbildad för-

skollärare och för att ha 

obligatorisk föräldramed-

verkan. 

• Saltarö Barnbod bedriver 

en Ur- och skurförskola, 

men får inte längre kalla 

sig förskola, eftersom man 

saknar behörig personal. 

Man har därför ombildat 

verksamheten till pedago-

gisk omsorg. Man får inte 

heller tvinga föräldrar att 

delta i verksamheten. I öv-

rigt har kommunen ansett 

att de åtgärder som vidta-

gits har räckt.Förskolebarn fick 

gå med bruten 

arm hela dagen

GUSTAVSBERG

Två personer skada-

des av ett blixtned-

slag i Gustavsberg i 

onsdags.

De jobbade vid 

stenkrossanlägg-

ningen vid Ekoback-

en när olyckan hän-

de.

En 31-årig man höll på att 

reparera stenkrossmaski-

nen när ovädret hastigt star-

tade. 

Då slog två blixtar ner. Den andra rätt ner i maski-

nen. Mannen har i intervju 

med Aftonbladet beskrivit 

känslan som att ”hela krop-

pen brann”. Även en annan 

man, som stod strax intill, 

kände stöten från blixten.

”Ser inga brister”

JM äger stenkrossen. Mona 

Backlund är koncernens ar-

betsmiljöchef:

– De tog sig själva från 

platsen. De blev inte med-

vetslösa, säger hon.

Fanns något som kunde 

ha gjorts för att undvika 

olyckan?

– Nej, inte som jag ser 

det i nuläget. Jag har pratat 

med entreprenören och de 

säger att det här kom helt 

överraskande. Det var ingen 

som kunde se att det skulle 

komma ett åskoväder.Vilket ansvar har ni?

– Vi har ju alltid ansvar 

att se till att våra entrepre-

nörer är seriösa och har god 

säkerhet för sina anställda. 

Men vi kan i nuläget inte se 

några brister.

Olyckan är anmäld till Ar-

betsmiljöverket. 

Onsdagens oväder förde 

även med sig en brand i en 

friggebod och ett intillig-

gande hus på Mörtnäsvä-

gen.


INGEMAR LUNDIN

ingemar.lundin@nvp.seTvå träffades av blixten:

”Kom helt överraskande”

Värmdö kommun har fått in

en anonym anmälan gente-

mot Saltarö Barnbod. 

Anmälaren ifrågasätter

bland annat barnens säker-

het, och uppger att de äldre

barnen hissas ner i en isvak

där det är djupt vatten. Det

skapas förväntningar och ett

grupptryck uppstår bland

barnen att delta i aktiviteten.

Anmälaren menar att det

medför risker.

Dessutom anser anmäla-

ren att bemötandet från den

ansvariga pedagogen är

skrämmande vid framföran-

de av klagomål på verksam-

heten. Det gör att föräldrar

drar sig för att påpeka brister

i verksamheten.”Tvingar ingen”

Olle Markstedt, förskole-

chef, säger att man arbetar

med upplevelsebaserat lär -

ande och att de barn som får

delta i isvaksövningen är

mellan fyra och fem år.

– Vi sågar upp en isvak och

håller barnen i händerna. Vi

har tre vuxna som är med, en

i bastun och två vuxna ute,

säger han och fortsätter: 

– Vi tvingar inget barn som

inte vill att delta i någon akti-

vitet. Vi har full kontakt med

föräldrar. Men vi vill inte att

utomstående ska vara med

av hänsyn till barnen.

Han säger att isvaksöv-

ningen bara är en av många

som bedrivs utomhus. 

Inspirerad av Mulle

Förskolan har funnits sedan

1992 och bedriver en frilufts -

pedagogik som bygger på fri-

luftsledaren Gösta Frohms

(Skogsmulles grundare) tan-

kar om att barnen ska vara

ute i naturen. 

– Vi har en aktivitet där vi

sitter i bastun och blir varma

och går ut i snön. Och sedan

talar om hur värme och kyla

påverkar kroppen.  Ju äldre

barnen blir dest mer utvidgar

de sitt geografiska område

och sin kunskap. De lär sig

sova ute och sova i tält. När

de blir större kan de använda

geocashing.

Förekommer något grupp-

tryck att delta i isvaksöv-

ningen?

– Nej, det finns det inte. De

som inte vill behöver inte va-

ra med. Vi brukar tala om att

djuren har olika förutsätt-

ningnar, precis som vi män-

niskor, och alla behöver inte

göra allting.Känner du igen att du skul-

le vara så skrämmande att

föräldrar inte vågar påpe-

ka brister?

– Jag är snäll, men om man

inte delar varandras uppfatt-

ning kanske jag kan upplevas

som skrämmande eller stö-

tande när jag uttrycker mig. 

Kommunen, som är till-

synsmyndighet, har nu be-

gärt ett svar från förskolan.

Bland annat vill man veta vil-

ka säkerhetsåtgärder som

vidtas vid isvaksövningen. CHARLOTTA WESTLING

charlotte.westling@nvp.seNYHETER

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 11 FEBRUARI 2014

Anmäler isbad för småbarn

En anonym anmälare har ifrågasatt att förskolebarn på Saltarö Barnbod får testa att bada i

en isvak. Förskolechefen Olle Markstedt säger att upplevelsebaserat lärande är en viktig del

av skolans pedagogik, och att isdoppet är helt frivilligt. 

ARKIVBILD: JENNY FREJING

SALTARÖ

Är det rätt att hissa ner förskolebarn i en

isvak? Det frågar en anonym person, som an-

mält Saltarö Barnbod.

– Vi bedriver Ur och Skur-förskola där peda-

gogiken bygger på ett upplevelsebaserat lär -

ande, säger Olle Markstedt, förskolechef.

Ur NVP nummer 7, 2014.

NACKA

10

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014

Öppettider butiken

Privatkund: 

Mån-Tors 12-18, Fre 12-16Proffskund: 

Mån-Tors 7-18, Fre 7-16Adress:

 Värmdövägen 643 , Saltsjö-BooTelefon: 

08-747 18 30 www.skurugolv.se

Din lokala hantverkare

Anno 1980

 

Våra 15 medarbetare hjälper dig medallt som handlar om golv, badrum och kök.

Några exempel:

• Totala badrumsentreprenader

• All form av kakel- och klinkersättning

• Läggning av alla typer av mattor i både våta och torra utrymmen

• Läggning, slipning, behandling av alla typer av trägolv

• Byggnation av undergolvkonstruktioner och montering av sportgolv

• Sanering och återställning av vattenskador

• Golvvärme

Vi är auktoriserade inom GVK (för både keramik och plastmattor i våtrum) 

samt auktoriserat golvföretag genom Golvbranschen. Kontakta oss för en 

kostnadsfri offert!

Välkommen in i vår butik där vi har ett brett sortiment av underhålls- 

produkter, kakel/klinker, trä-, plast-, linoleum och textilgolv.

SICKLA

Har du en skön se-

mester och våndas 

inför höstens slit?

Kanske skulle du 

inte behöva jobba så 

mycket som du gör.

Danielle Liljeqvist, 

Sickla, är i full färd 

med att färdigställa 

en dokumentärfilm 

där klassisk svensk 

arbetsmoral ifråga-

sätts.


Det började med Roland 

Paulsen, Uppsalaforskaren 

som 2010 publicerade ”Ar-

betssamhället – Hur arbe-

tet överlevde teknologin”. I 

boken argumenterar Paul-

sen för arbetsförkortning 

och medborgarlön, och 

motiverar detta med att tek-

nologins framsteg ökat vår 

effektivitet, vilket innebär 

att vi inte längre behöver 

jobba åtta timmar om dagen 

för att bli klara med våra ar-

betsuppgifter.

Danielle Liljeqvist, Sickla-

bo med rötterna i Fisksätra, 

gick på dokumentärfilmsut-

bildning i Sundbyberg och 

gillade vad hon hörde. Re-

dan under utbildningen in-

tervjuade hon Roland Paul-

sen. Samtalet gav mersmak.

”Borde jobba mindre”

– Han ifrågasätter det som 

många ser som självklar-

heter. Exempelvis politiker 

som talar om att skapa arbe-

te, vilket är märkligt efter-

som arbetslösheten pekar 

på att det uppenbarligen 

inte behövs. Vettigare vore 

att istället portionera ut det 

arbete som finns, och där-

med få en mer välmående 

befolkning som jobbar min-

dre. Förr arbetade man för 

att få tillväxt. Nu är det som 

om tillväxten ska ge arbete, 

vilket känns helt orimligt.

– Debatten är överlag fat-

tig när det handlar om arbe-

te. Det är mest siffror. Hur 

många arbetslösa vi har. 

Frågan skulle istället kun-

na vara vilket arbete som 

behövs utföras. Vad syftet 

är med det vi gör. Men sånt 

spelar ingen roll, alla ska in 

i arbete. Vilket arbete som 

helst är bättre än inget arbe-

te, säger Danielle Liljeqvist, 

som länge lekt med tanken 

på att göra en dokumentär-

film utifrån Roland Paul-

sens tankebanor om arbete.

Berör nästan alla

Ett projekt hon på allvar 

inledde i mars. Sedan dess 

har hon intervjuat experter, 

med divergerande uppfatt-

ningar. Under politiker-

veckan i Almedalen visades 

en kortfilm utifrån Danielle 

Liljeqvists resultat så långt.

– Arbete är ett aktuellt 

ämne som berör nästan alla 

människor. Det märks inte 

minst i folkhälsan. Vi jobbar 

längre och hårdare nu, än 

vad vi gjort sedan industri-

alismens hårdaste dagar. 

Det beror på dagens arbets- 

ideologi som sitter så djupt 

rotad i oss, snarare än att vi 

faktiskt måste. Förespråkar basinkomst

– Många arbeten i dag är 

onödiga och tomma på 

innehåll och mening, tek-

nologins utveckling har 

gjort att vi inte behöver ar-

beta så mycket som vi gör, 

men arbetsideologin får 

oss att fortsätta. De flesta 

människor är rädda för att 

uppfattas som lata och dåli-

ga och ställer upp på en mo-

dell som de inte vill ha, helt 

i onödan. Konsekvensen ser 

vi i form av utbrändhet.

Du förespråkar basin-

komst och medborgarlön 

– en återkommande åsikt 

är att det skulle passivise-

ra människor?

– Många som hör om bas- 

inkomst tror att alla skulle 

sluta arbeta. I byn Otjivero i 

Namibia har man testat bas- 

inkomst och utvärderingen 

visar motsatsen, nämligen 

att fler företag har startats 

och att fler arbetar. Idén om 

basinkomst baseras på vär-

deringar om att människan 

är en aktiv varelse som vill 

bidra i samhället. Det tycker 

jag blir tydligt när man stu-

derar barn, eller exempelvis 

forskare, det är inte pengar-

na som är drivkraften bak-

om att hoppa högre eller 

vilja ta reda på mer.

Robotar ska vara vänner

Danielle Ljungqvist menar 

att en förändring är ett mås-

te, eftersom de som har ett 

jobb ofta arbetar mer än de 

klarar av, medan de som är 

arbetslösa ”tvingas till me-

ningslösa och förnedrande 

åtgärder och att söka löne-

arbeten som inte finns”.

– Basinkomst kan ge 

människor en möjlighet att 

tacka nej till direkt skadliga 

arbeten som vapenproduk-

tion och till själsdödande 

jobb som telefonförsäljning 

och istället dela på de jobb 

som vi verkligen behöver in-

om exempelvis skola, vård 

och omsorg. Detta skulle i 

sin tur skapa ett bättre håll-

bart samhälle.

Hon avslutar:

– Vi behöver slå hål på 

många myter och föreställ-

ningar kring arbete. Det 

hoppas jag lyckas med ge-

nom min film. Jag vill att ro-

botarna ska vara våra vän-

ner istället för ett hot mot 

vår överlevnad.

INGEMAR LUNDIN

 

Fotnot: En kortversion av 

Danielle Liljeqvists film 

finns på samhallssar.se.  

Hela filmen hoppas hon, 

med hjälp av nya finansiä-

rer, bli klar med nästa år.

”Många arbeten i dag är onödiga och tomma på innehåll”, säger Danielle Liljeqvist.

FOTO: NADIA ENEDAHL

”Vi behöver slå hål på 

myterna om arbete”

Klangs Gård, Stavsnäs By VärmdöLördag 9 augusti kl 11-18, 

Visning kl 10-11

Från äldre hem klubbas bla antika möbler 

17-1800-tal, Carl Malmsten möbler, 

konst c:a 50 utrop, äkta mattor, 

G-Berg studio föremål, kristallkronor, 

många objekt i äkta silver och mycket mer! 

C:a 500 utrop!

AUKTION

070-816 43 39

Antik

Servering! Välkommen! Ralph Bengtssonwww.kanonauktioner.se

DÅ VAR DET ÄNTLIGEN DAGS FÖR

KRÄFTPREMIÄR!

VÄLKOMMEN TILL URBAN DELI DÄR VI BULLAT UPP MED FAVORITER TILL 

KRÄFTSKIVAN. UTÖVER SVENSKA KRÄFTOR FINNER DU NÖDVÄNDIG-

HETER SÅSOM KRYDDOST, VÄSTERBOTTENPAJ OCH KRÄFTOR SOM VI

KOKAR SJÄLVA. KANSKE HINNER DU MED EN MATBIT ELLER ETT GLAS

MEDAN DU ÄR HÄR? PASSA PÅ ATT FÅ TIPS FRÅN KÖKET OM

HUR DU FIXAR SNAPSEN OCH BÄSTA NUBBEVISAN ...

TH

IS

 WAY

 U

PCK

ER TI

LL

S DET T

AR S


LU

T!

NYTORGET 4  / HESSELMANSTORG 12 TEL 08 599 091 80  INFO@URBANDELI.ORG  WWW.URBANDELI.ORGPRÄSTOST

STAMSJÖ, LAGRAD

MINST 18 MÅN.

URBAN DELI-SNAPS 

VÅR EGEN KRÄFTSNAPS-

KRYDDNING MED FÄNKÅL,

DILLFRÖN, CITON OCH

GULA RUSSIN. 

KRYDDOST

BOXHOLM, MED NEJLIKOR OCH 

SPISKUMMIN, OJ SÅ GOD.

LAGRAD MINST 9 MÅN.13

KR

HGBRIE DE MEAUX OPASTÖRISERAD

FRANSKT GOTTI GOTT GOTT.24

KR

HG13

KR

HG65

KR

STSKÄRGÅRDSLAGER 3,5%

FRÅN VÄRMDÖ BRYGGERI, 

MED SOMRIG CITRUS I SMAKEN.

MADE IN 


URBAN DELI

399

KR

KGVÄSTERBOTTENPAJ

TRÅKIGT TOMT UTAN  PAJ 

TILL KRÄFTORNA. CA 225 GR

SVENSKA SIGNALKRÄFTOR

KOKTA PÅ URBAN DELI MED DILL, PORTER, LÖK 

OCH LITE SOCKER. HUR SVÅRT KAN DET VARA?

RÄCKE

R TILLS DET TAR SL

UT,


FÖRST TI

LL KVARN


!

ORD 449 KR/KG4

FÖR


3

19 KR/ST


STAMMISPRIS

45

KR

STMADE IN 

URBAN DELIMÅNDAG–TISDAG 

 

07.30 – 22.00

ONSDAG–FREDAG 

 

07.30 – 23.00

LÖRDAG               

 

09.00 – 23.00

SÖNDAG                

 

09.00 – 22.00

SÖNDAG–TISDAG    

08.00 – 23.00

ONSDAG–TORSDAG 

 

08.00 – 24.00

FREDAG–LÖRDAG  

 

08.00 – 01.00

Nu har Medley 

tagit över baden

NACKA

 Sedan i fredags är 

det inte längre kommunen 

som driver Nackas sim-

hallar. Den 1 augusti tog 

företaget Medley över drif-

ten av Nacka simhall och 

Näckenbadet. 

Det är dock fortfarande 

Nackas fritidsnämnd som 

har det politiska ansvaret 

för hallarna och som ska se 

till att verksamheten följs 

upp och kontrolleras.Vaknade av  

inbrottstjuven

NACKA

 Klockan halv sex 

förra tisdagsmorgonen fick 

en boende i Nackanäs en 

obehaglig överraskning. 

Från undervåningen i bo-

staden hörde han att någon 

tog sig ut genom ytterdör-

ren. 

När polisen kom till plat-sen kunde man konstatera 

att ett inbrott begåtts. 

En eller flera personer 

hade tagit sig in genom 

ett öppet fönster på hu-

sets baksida, och stulit en 

plånbok med kort och kon-

tanter.


NOTERAT

NACKA

12

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014

Sickla Strand 66, NACKA, Tel 08-716 60 69, www.strandsalongen.se

Välkommen till oss på

Hos oss kan du boka tid

24 timmar om dygnet!

 

Gå in på hemsida 

strandsalongen.se

Välkomna!

 

Att kunna simma 

är en livförsäkring!

Ni kan redan nu anmäla er till höstterminens 

simskolor se kursstart & tider på vår hemsida.

FÖR ANMÄLAN OCH INFORMATION

www.vattenhuset.com

08-798 50 88VI FINNS I 

SALTSJÖ-BOO

& SICKLA

NACKA

  

Många Nackabor är oroliga över kommu-

nens snabba tillväxt. 

Det menar Nackalis-

tan, som ordnar ett 

möte för reflektion 

över byggplanerna.

Mats Gerdau, M, 

går inte med på 

grundpremissen:

– Det är en väldigt 

liten grupp som inte 

vill att kommunen 

ska växa.

Är det vettigt att bygga så 

mycket och så fort? Med av-

stamp i den frågan ordnar 

Nackalistan ett ”partipoli-

tiskt obundet moratorium”, 

kallat Nacka tänker till, där 

allmänheten får reflektera 

över och analysera kommu-

nens byggplaner. Befolkningstätt i Nacka

Ämnet för kvällen är Slus-

sen och andra trafikfrågor, 

och på plats utlovas flera 

sakkunniga. Mötet är det 

första av tre som partiet ar-

rangerar i höst, där de an-

dra ska behandla social håll-

barhet och naturområden.

Christina Ståldal, NL, ser 

ett stort behov av att stan-

na upp och tänka till kring 

förestående förändringar, 

som tunnelbanan, en ny tra-

fikplats vid Forum och nya 

bostadsområden.

– Jag har mött många som 

är oroliga. Nacka är redan 

i dag den elfte befolkning-

stätaste kommunen i landet 

och en kraftig ökning väntar. 

Vi tycker inte att det har gått 

så bra alla gånger hittills. En 

del byggen har kostat väldigt 

mycket pengar och man har 

tappat överblicken över pro-

cessen, som utbyggnaden på 

Älgö och bygget av stadshu-

set, säger hon.

Kommunstyrelsens ordfö-

rande Mats Gerdau känner 

inte igen sig. Han hänvisar 

bland annat till en attityd- 

undersökning, som gjordes 

2013, där 64 procent av de 

449 svarande var positiva 

och 12 procent var negativa 

till att Nacka växer.”Inte finare än andra”

– Jag upplever inte att det 

finns någon sådan oro. Det 

är en väldigt liten grupp 

som inte vill att kommu-

nen ska växa. Det är bra att 

Nacka växer, för ekonomin, 

eftersom det blir fler skat-

tebetalare, för miljön, ef-

tersom energiåtgången blir 

mindre vid tätare bebyggel-

se, och för bostadssökande.

Han är även kritisk till 

NL:s formuleringar kring 

moratoriet.

– De försöker framstäl-

la sig som opolitiska eller 

obundna, men ett parti är 

per definition partipolitiskt. 

Det här är ett partijippo in-

för valet. Annars är det ju en 

konstig slump att det sker 

fyra veckor före valdagen.

Det låter som om initiati-

vet gör dig irriterad?

– Nej, men de ska inte 

framställa detta som något 

annat än vad det är. De ska 

inte ge sken av att vara go-

dare eller finare än något 

annat parti.

”Vill ha en process”

Christina Ståldal medger att 

partipolitiskt obundet bör 

sättas inom citationstecken.

– Vi drar förstås våra slut-

satser i NL. Men vi vill lyssna 

på andra politiker och vi sit-

ter inte inne med alla svar. 

Vi vill ha en process, där vi 

eventuellt kan komma fram 

till något tillsammans.

Men är det inte bara en del 

i ert valarbete?

– Nej, vi tar allvarligt på 

de signaler vi har fått om 

Nackas framtid. Jag hoppas 

att det kommer represen-

tanter från alla partier på 

mötet.

HANNA BÄCKMAN

”Stor oro över växande Nacka”

NL ordnar ”politiskt obundet” möte – bara ett partijippo enligt GerdauMötet

”Moratoriet” äger rum 

den 20 augusti klockan 19 

i Nacka konferenscenter 

vid Nacka gymnasium. 

Ämnet är Slussen Plan B 

och andra trafikfrågor.

Enligt Christina Ståldal, NL, finns en utbredd oro över Nackas tillväxt. Det stämmer inte, hävdar Mats Gerdau, M.

FOTO: ELISABETH UBBE

FOTO: CARL LUNDBORG


Vi har minst 40 000 olika produkter i vårt sortiment

Vi h


i t 40 000 lik

d kt


i å t

ti

tReservation för slutförsäljning.

Värmdös största sortering av trädgårdsmöbler, grillar, 

dynor, parasoller, partytält och mycket, mycket mera

Värmdö Köpcentrum, bakom ICA Kvantum, Värmdö

Vard 9-19, lörd 9-17, sön, helg 10-17, Tel 08-574 102 50

www.brisak.se

Reservation för slutförsäljni

w

www.brisak.seVÄRMDÖ

14

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014

KERAMIKSKOLAN/KONST

Tyra Lundgrens v 25. Kurser. Info, anm: 

08-7894200. Arr: Folkuniversitetet.se/varmdo

DANS VÄRMDÖ BYGDEGÅRD

Tis i aug kl 10-11.30. 20 kr. Anm: 08-57022927, 

lennart.karlsson@mac.com

Arr: Värmdö Seniordansare

12 AUG KL 10

GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK

Visning av fabriken. Saml. vid vattenhjulet.

Anm: 08-57036900, info@gustavsbergspors-

linsfabrik.se

12 AUG KL 19

PIANOKONSERT, BEATELUND 

Fåfängan. Dag Achatz  spelar Haydn, Beethoven 

m fl. Bilj: fafangan@beatelund.se. Café. www.

beatelund.se

13 AUG KL 19-22

DANS VÄRMDÖ BYGDEGÅRD

Musik: Värmdöbrisarna. Café. Skärgårdsv. 291.

SOMMARVANDRINGAR

Augusti kl 19-20.30 Bli guidad i Värmdös 

kulturmiljöer. 80 kr, bet. på plats. T o m 15 år 

gratis. 13/8 Gustavsbergs Gröna kulturmiljöer ll, 

Bruksgator och funktionalism.

Saml. Runda huset. Ciceron: Anna Enberg.14/8 Stavsnäs – Bebyggelsehistorisk vandring.

Saml. P- vid ICA, Stavsnäs gärde. 

Ciceron: Johan Aspfors. Arr: Värmdö kulturenhet

FRAMTIDSVECKAN

Aug-sep-okt Hösten inleds med lokala 

aktiviteter som bidrar till en hållbar framtid! 

Läs mer: framtidsveckan.se

Info även: tel 073-5106361, 

pella.thiel@naturskyddsforeningen.se

Arr: Naturskyddsföreningen m fl. 

SKÄRGÅRDSMUSEET STAVSNÄS

Aug, sommaröppet 12-16 dagligen.

www.skargardsmuseet.org

MÖJA HEMBYGDSMUSEUM

Öppet lö & sö t o m 17/8.

Arr: Föreningen Möja Hembygdsmuseum

VÄRMDÖ BIBLIOTEK

Sommartider t o m 10/8: varmdo.se/bibliotek

Sommarlovsläsning t o m 31/8: Läs tre böcker, 

skriv om dem, få bok & present.

Info på biblioteken. För åk 1 & uppåt.

Arr: Gustavsbergs, Ingarö, Hemmesta, Djurö 

bibliotek

GUSTAVSBERGS KONSTHALL

Odelbergs v 9. Aug ti-sö kl 11-16

Utställning: ANTON ALVAREZTHREAD WRAPPING ARCHITECTURE

t o m 14/9. 

Sommar-workshops för 7-11 år, 50 kr:

Skapa med konstpedagog, delvis utomhus.

Workshop 1: 7-9/8 kl 10-14

Workshop 2: 14-15 /8 kl 10-14.

Medtag lunch & kläder efter väder.

Anm: 08-57010291, 

expo@gustavsbergskonsthall.se

Info: gustavsbergskonsthall.se

GUSTAVSBERGS PORSLINSMUSEUM

Odelbergs v 5 B. Ti-fre 10-17, Lö-må 11-16.

Utställning: Från Kina till Sverige – 

ett millennium av porslinshistoria.

Unika föremål från olika tidsepoker. t o m 7/9.

Samarr: Björn Gremner/AntikWest AB

Permanent basutställning.Keramikverkstad t  o m 16/8. Prova på olika tek-

niker. Professionell ledning.

On, to, fr & lö kl 10-15. 

Anm: porslinsmuseum@varmdo.se

Info: porslinsmuseum.varmdo.se

ARTIPELAG

Utställningar: Ingen människa är en ö – Konst-

närliga strandhugg i Stockholms skärgård.

T o m 28/9. Info: artipelag.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Värmdö biblio-

tek, kulturenhet och kulturskola tel 570 470 00 (vxl) eller  

www.varmdo.se • Gustavsbergs Porslinsmuseum 

tel 570 356 58 eller www.porslinsmuseum.varmdo.se

”Vi har skapat ett centrum på Saltarö”

SALTARÖ

Idén fick hon i maj. I 

juli blev den verklig-

het.

Nu kan ”Värmdös 

minsta butik” sum-

mera sin första må-

nad.

– Kunder säger 

att vi har skapat ett 

centrum på Saltarö, 

säger Lena Franzén 

Andersson.

Hon gissar på elva, kanske 

tolv kvadratmeter. Större 

är inte innandömet i Saltarö 

Skärgårdsmarknad mini-

livs, antikt och loppis.

– Det måste vara Värmdös 

minsta livsmedelsbutik. Jag 

vågar inte säga säkert att 

den är minst, för då kanske 

någon som läser artikeln 

protesterar, säger Lena 

Franzén Andersson samti-

digt som hon demonstrerar 

utbudet.

Festar med räkor

– Chips säljer mycket. Och 

godis. Flera liter mjölk 

dagligen. Överlag mycket 

mejeriprodukter. Pålägg, 

grillkorv. Solkräm har varit 

populärt. På fredagar festar 

vi till det med rökta räkor 

och aioli och andra delika-

tesser. Sen tar jag emot be-

ställningar. Kommer någon 

förbi och säger att de vill 

ha räkost ordnar jag det i 

sortimentet. På så sätt har 

en kundkrets sakta men 

säkert byggts upp. De vet 

att de kan lita på mig. Jag 

fixar allt, utom tobak och 

alkohol, säger Lena Franzén 

Andersson, men rättar sig 

snabbt:

– Eller ja, folköl finns här.Fick idén under fika

Handelsboden, som ligger i 

Saltarö hantverksby på Sal-

tarö Alléväg 1, öppnade den 

7 juli. Om flaggorna är upp-

satta utanför den lilla röda 

byggnaden betyder det att 

Lena Franzén Andersson är 

på plats. Men om hon inte 

skulle vara där rekommen-

derar hon besök hos gran-

nen Maria Westerberg, som 

driver Saltarö Allé – Marias 

växter och café.

– Kunder säger att vi ska-

pat ett centrum på Saltarö. 

Att de länge saknat en sån 

här plats. De tycker att det 

har varit förargligt att behö-

va köra till Hemmesta varje 

gång någon enkel matva-

ra saknas. Det kan jag som 

Saltaröbo själv relatera till. 

Det var bland annat därför 

jag valde att starta butiken. 

Tanken slog mig när jag var 

på besök i caféet i maj och 

förstod att det som jag trott 

var ett båtförråd egentligen 

var en nedlagd kiosk. När 

jag tittade hur det såg ut 

inuti så fick jag inspiration 

att göra det  här till mitt lilla 

sommarprojekt, säger Lena 

Franzén Andersson. 

Grannen Maria Wester-

berg har drivit sitt café i 

fyra år. Utöver fika finns all-

sköns växter till försäljning, 

Lena Franzén Andersson (t.v.) öppnade butiken i juli. Strax bredvid ligger Maria Westerbergs (stående, höger bild) café.  

FOTO: NADIA ENEDAHL


VÄRMDÖ

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014 

15

Välkomnar till 

loppis i helgen

Den 9 och 10 augusti kl 

11-17 är det marknad och 

bakluckeloppis i Saltarö 

hantverksby.

    Bilplats kostar 150 kr/

dag, och bordsplats 75 kr 

kvm/dag. Boka plats via 

info@saltaroskargards-

marknad.se eller kom oan-

mäld – då får du eventuellt 

en restplats. Max 30 bilar 

får plats.

    – Det blir även ponnyrid-

ning för barn. Vi hoppas 

på en riktig folkfest här 

ute på Saltarö, eftersom 

det är samma helg som 

triathlon-tävlingen är, 

säger Lena Franzén An-

dersson.

samt böcker och turistinfor-

mation. Att Lena Franzén 

Andersson öppnat ett mini-

livs strax intill upplever hon 

uteslutande som positivt. ”Bra att vi är två”

– Det har gjort att fler kom-

mer hit. Det har i större 

grad blivit en plats att um-

gås på. Handla lite och ta en 

fika. Sen är det väldigt bra 

att vi är två eftersom vi nu 

kan turas om att passa var-

andras butiker om någon 

vill kila iväg för att svalka 

sig med ett bad, säger Maria 

Westerberg.

Tillsammans har de fing-

rar med i diverse lokala ak-

tiviteter. Caféet bjuder på 

musikkvällar och på gårds-

planen utanför byggnader-

na arrangeras bakluckelop-

pis och marknad i helgen. 

Vad gäller handelsboden 

kommer den att hålla öppet 

fram till slutet av augusti. 

Vad som händer med den 

senare återstår att se, men 

klart är i alla fall att Lena 

Franzén Andersson hoppas 

bli kvar i krokarna.

– Jag jobbade tidigare 

som lärare i Gustavsberg. 

Men nu har jag valt att hel-

hjärtat satsa på mitt enga-

gemang för utomhuspeda-

gogik. Jag beräknar starta 

en naturskola här i april 

2015, på våningen ovanför 

Marias café. Fastighetsä-

garen är med på noterna, 

men det gäller att ordna 

med finansieringen, vilket 

förhoppningsvis ska ske ge-

nom EU-bidrag, säger hon.

INGEMAR LUNDIN

”Många är glada för att kunna köpa basvaror på hemmaplan igen. Det har ju inte funnits en affär här sedan ett par års tid”, säger Lena Franzén Andersson.


Beslut dröjer 

om nationalpark

SKÄRGÅRDEN

 2008 före-

slog Naturvårdsverket att 

Nämdöskärgården – Bul-

lerö, Långskär, Långviks-

skär och Biskopsö – ska bli 

nationalpark. Men ännu 

har inget hänt, och något 

beslut väntas inte inom de 

närmaste fem åren, enligt 

tidningen Skärgården. Det-

ta beror på att länsstyrelsen 

och Skärgårdsstiftelsen inte 

kommer överens om vem 

som ska förvalta parken, 

skriver tidningen.Rättelse

NACKA 

I en notis i NVP nr 

27 stod att en anhörig gjort 

en lex Sarah-anmälan efter 

missförhållanden på ett 

korttidsboende i Nacka. Det 

var fel. Det rörde sig om 

en lex Sarah-rapport, och 

en sådan kan bara göras 

av personal inom vård och 

omsorg.

NOTERAT

NACKA

16

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014

Järnia Sickla, köpkvarteret i Sickla 08-400 157 11

Järnia Solna, Solna C. 08-735 82 50

VÄLKOMMEN TILL SICKLA!

Svampkniv

med borste inkl canvasfodral.

99 kr

Saftkokare7 liter.

499 kr


Ord pris 799 kr

Kräftmjärde

89 kr

Bullerö.  

FOTO: N. ENEDAHL

Nya nattklubben läggs på is

...och festivalen Yard måste stänga klockan 23: ”Märks att det är en ovan kommun”KVARNHOLMEN

Med nattklubb och 

festival skulle Kvarn-

holmen bli en lokal 

nöjesmetropol.

Men nu väljer Äp-

pelvillan att lägga 

projektet på is. Detta 

eftersom man upp-

lever att kraven som 

lokala myndigheter 

ställer är för tuffa.

NVP skrev i juni om Jakob 

Grandins planer för att 

locka nattklubbspublik till 

Nacka och Kvarnholmen. 

Grandin är mannen bakom 

de populära klubbarna Un-

der Bron och Trädgården 

vid Skanstull, och nu ville 

han bryta ny mark. 

Disponentvillan döptes 

om till Äppelvillan och upp-

rustades för att bli en fest-

plats. En unik busslinje ord-

nades för transporter. 

”Skulle bara bli kaos”

– Det är dags att Stockholms 

nattscen tar sig ut, som 

Grandin då sa till NVP.

Fyra helkvällar arrange-

rades i Äppelvillan – enligt 

Jakob Grandin med lyckat 

resultat. Allt som allt gissar 

han att 2 500 besökare kom. 

Men där verkar klubbverk-

samheten på Kvarnholmen 

få sitt slut. 

Äppelvillan vill visserli-

gen fortsätta, men eftersom 

lokala tillsynsmyndigheter 

därmed anser att expan-

derar till att bli mer stadig- 

varande ökar kraven, vilket 

gjort att Äppelvillan dragit 

tillbaka sin ansökan redan 

innan beslut i ärendet fat-

tats.


– Hela upplägget var an-

passat till att kunna hålla 

igång till klockan ett ut-

omhus, att ha en gårdsfest, 

men myndigheterna tycker 

inte det är lämpligt, utan 

säger max till 23. Sen tycker 

de att vi ska flytta in de två 

sista timmarna, men det är 

en villa, ingen samlingslo-

kal, så det skulle bara bli ett 

kaos att försöka fösa in alla 

där och dessutom vakta så 

att ingen går ut.Är du besviken?

– Klart jag är. Det är alltid 

komplicerat när det kommer 

till tillstånd, men jag tycker 

att vi från början varit tydli-

ga i vår kommunikation. Vi 

hade en förhoppning om att 

starta något nytt och bra på 

Kvarnholmen. Det märks att 

det är en ovan kommun. Det 

är inte samma sak som att 

vara inne i city, säger Jakob 

Grandin.

Vad händer med Äppelvil-

lan nu?

– Det pågår en barnverk-

samhet där dagtid. Den fort-

sätter. Sen ska vi tänka om. 

Vi har massa idéer. Vi måste 

bara stöpa om konceptet.

Även festivalen Yard, som 

arrangeras på Kvarnholmen 

15-16 augusti, påverkas av 

myndighetsbeslut. Festi-

valen lockar med artister 

som brittiska Ms Dynamite, 

drum’n’bass-ikonen Goldie 

och haussade Lorentz.

– Vi har haft förhoppning-

ar om att utnyttja platsen 

mer än vad som blir. Nu har 

vi ett tillstånd som sträcker 

sig fram till 23 utomhus. 

Men det beslutet känns bra, 

för då får vi fokusera på en 

dagsfestival, och det är det 

vi vill göra.

INGEMAR LUNDIN

Elnaz Assadi och Jakob Grandin, initiativtagare till Äppelvillan.  

ARKIVFOTO: JENNY FREJING

Goldie uppträder i Nacka 15 

augusti.  

FOTO: PRESSBILD


MURBRUKSHINK MILLARCO

12 liter. Ord. pris 25:- 16:-

STUGFÄRG ALCRO

10 liter. Valfri kulör.995:-

TERRASSVÄRMARE GELIA

Oscillerande carbonfiberrör. IPX4. Tippskydd. 300 

och 600W. Höjd 50 cm. Ord. pris 499:- 

399:-

URINSEPARERANDE TOALETT SEPARETT

Villa 9000. 230 V. Ord. pris 7.395:- 4.995:-

HÖRSELKÅPA PELTOR

Radio. MP3. Ord. pris 799:- 599:-

GRÄSTRIMMER RYOBI

RBC36X26B. 36V. Ord. pris 3.199:- 2.899:-

SKJUTDÖRRAR ELFA och LUMI

Rabatt på beställningssortimentet.

Sommarpriser!

TRALLVIRKE SANDÅSA

Vi har tre olika varianter av trall: 

Korttrall. 28x120 mm. Längd 3,3 m. Klass AB. 

9:95/m


XL-Trall. 28x120 mm. Klass AB. 

12:50/m


XLent med färre kvistar. 28x120 mm. Klass AB. 

17:95/m


fr. 

9:95

/m

25%

BELYSNING PHILIPS och GELIA

Inne-, ute- och badrumsbelysning. 

Rabatt på hela lagersortimentet. 

25%

BORRSKRUVDRAGARE HITACHI

DS14DSAL14,4V. 3,0AH med lampa.

Ord. pris 3.245:- 

1.995:-

499:-

/m

2

TRÄGOLV KÄHRS

Dicotto. Ek. Fasad, borstad, mattlackad. 2,36 m

2

/pkt. 


Ord. pris 850:-/m

2

Stans vaknaste! Öppet vardagar 6–20, lördagar & söndagar 9–18. Nacka Skvaltans väg 15, avfart Nacka C, 08-601 12 00. Värmdö Mölnvik, 08-560 134 00. Fler erbjudanden hittar du på www.byggole.se. 

Kampanjerbjudandena gäller 25/7–10/8 2014 och kan ej kombi neras med andra erbju danden eller Stans vaknaste säsongspriser. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

4.995:-

KAP- & GERSÅG BOSCH

GCM8SJL Precisionssåg  + sågbord 

GTA 2500. Höjd 824 mm.

Ord. pris 7.390:- VÄRMDÖ

18

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014

SKÄRGÅRDEN

För fjärde gången 

anordnas Runmarö-

spelet, en teaterupp-

sättning med ett his-

toriskt perspektiv. 

Denna gång hand-

lar pjäsen om tre 

starka kvinnors 

kamp för självstän-

dighet och över-

levnad i mitten av 

1800-talet.

Pjäsen ”Gäddkäften eller 

Lotsarnas ö” är, liksom tidi-

gare Runmaröspel, en åter-

blick i den lokala historien, 

uppkommen ur verkliga 

händelser men kryddad 

med lite fantasi. 

Den här gången befinner 

vi oss under 1800-talets 

mitt. Runmarö har kallats 

Lotsarnas ö, då många lot-

sar under århundraden har 

bott här.Kärlek, sång och musik

Pjäsen är skriven av Pia 

Landelius, som gjort rese-

arch om Runmarös historia 

under många år. Hon har 

intervjuat öbor som nu gått 

bort, letat i arkivmaterial, 

protokoll och i kyrkoböcker. 

Kvinnoöden på ön lockar storpublik

I ”Gäddkäften eller Lotsarnas ö” medverkar ett 15-tal skådespelare, de flesta amatörer med koppling till Runmarö. De har använt hela sin semester till att re-

petera.  ”Premiären var fullsatt och stämningen var alldeles underbar”, säger regissören Judith Hollander.  

 

FOTO: PRIVAT

– Vi försöker få fram den 

tiden som den såg ut då, sä-

ger Pia Landelius.

Judith Hollander har 

dramatiserat och regisserat 

pjäsen. Hon har arbetat som 

regissör under hela sitt liv, 

både med film och tv och 

bland annat på Stadsteatern 

och med ”Slaget om Stä-

ket”.


– ”Gäddkäften eller Lot-

sarnas ö” bygger på historis-

ka dokument som jag fogat 

ihop med en kärlekshistoria 

och mycket sång och musik. 

Den handlar bland annat 

om lagar och hierarkier som 

nu är bortglömda.Tranströmers släkt

I pjäsen berättas om tre 

starka kvinnors livsöden. 

Lotsarna, männen, kunde 

vara ute i mer än en månad 

i sträck. De rodde eller seg-

lade ut till de stora skeppen 

och lotsade dem genom 

skärgården in till Stock-

holm. Under tiden tog fru-

arna hand om allt; barn, fis-

ke, jordbruk och mer därtill. 

En av kvinnorna härstam-

mar från Tomas Tranströ-

mers släkt. Mannen är lots 

och drabbas av en mystisk 

sjukdom som gör honom 

sängliggande. I pjäsen 

smyglotsar frun olagligen i 

mannens ställe tills hon blir 

upptäckt.

En bakgrund till nuet

Den andra kvinnan blir än-

ka. Hon vill bli barnmorska 

och kan allt om medicinal-

växter. Men för att bo kvar 

i sitt lotshemman måste hon 

gifta sig med den 18-årige 

lotslärlingen. För honom är 

det gynnsamt eftersom han 

inte är lotsson. Att gifta sig 

med en lotsänka ger honom 

rätten att ta över som lots.

Den tredje kvinnan är pi-

ga på ön. Hon gifter sig med 

en lotsdräng vars äldre bror 

ärvt hela lotshemmanet. 

Genom sin driftighet skaffar 

hon fram den nya lag som 

ger alla söner i en familj lika 

rätt till arv och hon ror till 

Värmdö och anmäler den 

äldre brodern för misshan-

del i en tid när husaga var 

tillåtet. 

– Jag gillar att försöka 

göra historien levande och 

gestalta människors kamp 

för att överleva svåra tider. 

Utan historia kan man inte 

tänka framåt. Platsens his-

toria är viktig för att få en 

gemensam bakgrund till nu-

et, säger Judith Hollander. 

Den 27 juli hade pjäsen 

premiär. Alla biljetter till de 

planerade föreställningarna 

är redan slutsålda – sam-

manlagt 500 stycken.

– Men om trycket blir för 

starkt sätter vi in en extra-

föreställning, säger Judith 

Hollander. NADIA ENEDAHL

Våra öppetider

Mån-Fre 10 - 18

Lördag 10 - 15

Söndag 11 - 15

Tel: 08- 409 100 01

Orionsv 1, 

vid Systemet

88motorsport.se

Nu har vi flyttat

Mölnvik S • Tel 08-570 222 17          • Skylift

        • Hiltimaskiner 

       • Trädgårds-

         maskiner

     • Golvslip

   • Vedklyv

 • Motorsåg

till ny lokal

mellan Sats och Systembolaget. 

Hyr 

maskinen


hos oss!

Vi mäter din exakta hudton och matchar 

med perfekt val av foundation för dig!

Apoteket 

Fenix Väg 8, Värmdö Köpcentrum

mån–fre 9–19 lör 10–17 sön 11–17 

apoteket.se Tel 0771 - 450 450 Håll huden mjuk och  

smidig i sommar!

Erbjudandet gäller t o m 10/8 -14 eller så länge lagret räcker.

 

Värmdö Köpcentrum • Tel: 08-570 320 1020 % rabatt på alla smycken 

från IZABEL CAMILLE

gäller tom söndag 10 augusti

http://www.izabelcamille.dk   

• Kemtvätt • Vittvätt • Skjortor • Mattor

• Skinn och Mocka • Skrädderiarbeten • SkomakeriTelefon 08-570 105 66

Vi har sömmerska

i butik för ändringar 

& reparationer

Matt tvätt, sängkläder & dukar10 

%

 

Hushållstvätt, max 7kg

Tvätt & Tork 160:-

Gäller t o m 17/8-2014

RABATT

Panos


Nya vårkollektionen.

995.-


  

Fr 498.-


Scampi

150.- per del

Nikolaj herr

Shorts 29-36

695.-

  

Nu 100.-POP UP STORE 

VÄRMDÖ 

KÖPCENTRUM

YTTERLIGARE 30%

 

PÅ REDAN LÅGA PRISER 

Scampi


150.- per del

Massor av 

begagnade

hyrfilmer till 

vrakpriser!

DVD och Blu-Ray från 19:-

Välj bland 1000-tals titlar.

Självklart har vi det senaste

 bland köp och hyrfilmer! 

Välkomna till oss! Ann med personal.VÄRMDÖ

20

 

NÄSTAN NYA PEUGEOT

TILL ENHETSPRIS

 

REG NR 

BILMODELL FÄRG 

MIL

  NCR 898 208 5D ACTIVE 1,2 Vti (99 900:-) 

Vinröd ..........3029

  HEP 252 

208 5D ACTIVE 1,4 Hdi 

Ljusgrå .........2682

  NCR 730 

208 5D ACTIVE 1,4 Hdi  

Ljusgrå .........2445

 

NCR  812   208  5D  ACTIVE  1,2  Vti  (99  900:-) 

Mörkblå  ....... 1134                 

  EDF 441 

208 5D ACTIVE 1,4 Hdi  

Ljusgrå .........2067

  NCR 783 

208 5D ACTIVE 1,2 Vti (99 900:-)

SÅLD 

Mörkgrå  .. 1440

  NCR 789 

208 5D ACTIVE 1,2 Vti (99 900:-)  

Mörkgrå  ...... 1270

  DNA 692   

308 SW ACTIVE 1,6 e-Hdi 

Mörkgrå  ...... 1396

  LUO 096   

308 SW ACTIVE 1,6 e-Hdi 

Mörkgrå  ........955

  MXF 458   

308 SW ACTIVE 1,6 Hdi Sportium   Svart  ...........3740

  LUJ 565   

308 SW ACTIVE 1,6 Hdi 

Svart  ...........3462

  LWP 283  

308 SW ACTIVE 1,6 Hdi 

 Svart  ..........3740

  NDZ 786   

308 SW ACTIVE 1,6 Hdi Sportium   Silver  ...........3202 

  ZHQ 324  

308 SW ACTIVE 1,6 Hdi Sportium   Röd  .............. 4914

  MTZ 707   

308 SW ACTIVE 1,6 Hdi  

Silver  ........... 2188 

  MXA 512 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Svart  ........... 2001

  RRS 666 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Brun  ............ 2156

  MWH 917 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Grå  .............. 2180

  UWM 845 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Grå  .............. 2851

  MXA 508 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Grå  ..............2706

  MXU 503 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Grå  ..............2073

  OZC 231 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Grå  ..............2075

  MXA 497 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Brun  ............2873

  MUW 555 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Blå  ...............2082

  MWB 584 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Grå  ..............2067

  MXA 502 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Brun  ............2425

  MUN 737 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Blå  ...............2558

  NUT 866 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto  

Grå  ..............2777

  UTU 878 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Blå  ...............2440

  NTA 461 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Grå  ..............2520

  MXA 500 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Brun  ............2626

  MWB 615 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Blå  ...............3068

  MXA 494 

508 SW ACTIVE 1,6 Hdi Webasto 

Brun  ............2473

 

Friebergs Bil i Nacka, Vikdalsgränd 1,  vid McDonalds Nacka Forum

Öppet: Vard 09.00-18.00 Lör 11.00-15.00 • Tel 556 79 700 • www.friebergsbil.se

Detta ingår: 2 års service, 

Vinterhjul på alu fälg.

Peugeot 208 Active 1,4 Hdi

119 900:-

0% ränta från 1 495 kr/mån. 24 mån.

Restvärde: 45 658:- Kontantinsats: 38 368:-

0

% 

ränta


Peugeot 508SW

Active 1,6 Hdi 

169 900:-

159 900:-

0% ränta från 1 995 kr/mån. 

24 mån. Restvärde: 63 610:- 

Kontantinsats: 49 000:-

Gäller både manuella och automat.

Peugeot 308 Active 1,6 Hdi

129 900:-

0% ränta från 

1 695


 kr/mån. 

24 mån.


Restvärde: 

46 810:-


 

Kontantinsats: 

43 000:-

ALDRIG FÖR SENT      

ATT BÖRJA TRÄNA. VÄLKOMMEN TILL 90+ TRÄNING!

 90+ träning är en friskvårds-

satsning för dig som är i grunden 

frisk - men lite otränad. Vi satsar på att stärka skelett och 

balans, ge dig nya kontakter och 

ökad livskvalitet.

Träningen är kostnadsfri.

I höst startar Nacka kommun ett samarbete med Sickla 

Hälsocenter som ger dig som har fyllt 90 år möjlighet att 

träna styrketräning en gång i veckan. Håll utkik!

 

Mer information i slutet av augusti.VÄRMDÖ

Värmdömoderaterna 

har ansökt om polis- 

tillstånd att få sät-

ta upp valaffischer 

längs alla de stora 

genomfartsvägarna 

på Värmdö. 

Det är andra gång-

en på kort tid som Download 1.04 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling