T a 'lim m uassasasi: m illiy rassom lik va dizayn instituti


Download 2.19 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/5
Sana15.12.2019
Hajmi2.19 Mb.
1   2   3   4   5

Ta'lim muassasasi: Milliy rassomlik va dizayn instituti 

Ta'lim shakli: kunduzgi

Ta'lim yo'nalishi shifri va nomi:  5150805-Rangtasvir: multfilm va kompyuter multiplikatsiyasi 

Ta'lim tili:  o'zbek

Qabul kvotalari:  JAMI 9 ;  GRANT 2,  KONTRAKT 7, tushgan arizalar soni-40.

2019/2020 o'quv yilida bakalavriatga test sinovlarisiz, kasbiy (ijodiy) imtihon orqali

o'qishga qabul qilish bo'yicha yakuniy tanlov qaydnomasi

Famliiyasi, ismi, sharifiTo'plangan reyting ballari

Tavsiya (grant/ 

kontrakt)

Izoh

chizmatasvir 

63 ball

rangtasvir 33 ball

kompozitsiya 

93 ball

JAMI

===Davlat grantlari asosida qabul===

1

N AB IJO N O V Q U D R ATJO N   SHUHRATJON  O 'G 'LITanlov g'olibi

2

O 'TK IR XO 'JAYEVA VAS ILAXO N   DILSHOD  QIZITanlov g'olibi

===To'lov kontrakt asosida  qabul===

1

AB D UJAB B O RO V OYBEKJON  NURBEK O 'G 'LI62

31

89182

kontrakt


2

X O T A M O V  AS LID D IN XO 'JA OYBEK O 'G 'LI

58

29

88175

kontrakt


3

N E 'M A T O V   NURALI  ALIJO N   O'G 'LI

54

28

89171

kontrakt


4

XOLBOYEV SARVAR A N V A R  O'G 'LI

49

24

88161

kontrakt


5

SOBIROVA ZILOLA  M UROD JON   QIZI

45

25

71141

kontrakt


6

N AJIM O V  FAYOZJON   SOLI O 'G 'LI

47

28

64139

kontrakt


7

U S M O N O V A   NILUFAR  FAZLIDDIN  QIZI

47

28

59134

kontrakt


===Qabul chegarasi===

1

IZEM ETO VA  BENAZIR  B AXAD IR O VN A47

28

54129

2

SAIDIRASULOVA SAID A  RAXIM JON   QIZI46

22

60128

3

N U M O N O V   FIRDAVS A K M A U O N   O 'G 'LI46

23

59128

4

H AYD AR O V ASILBEK  DEHQ ON BO Y O'G 'LI45

22

56123

5

SAVRIYEVA  M A F T U N A   M UR TAZO   QIZI40

22

58120

6

X O 'R O Z O V A   M A D IN A  AXROR QIZI28

18

66112

7

TO S H N AZAR O V  M UHRIDDIN   OYDIN OVICH32

20

59111

8

ALIYEVA A Z IZ A  R AXM ATU LLA QIZI44

29

32105

9

N URID D IN O V  NOSIRJON XA M ID   O 'G 'LI21

19

62102

10

FAYZULLAYEVA  M AS H XU R AXO N  AKBARJON  QIZI46

23

2695

11

IS T A M O V A  M UXLISA IBODULLO  QIZI18

11

5685

12

A N O R B O YEVA  M O H LAR O YIM   SHERM UROD QIZI28

21

2675

13

A H M A D O V  S AM AN D AR   M U R O D X O 'JA   O 'G'LI24

17

3172

2 -  guruh  nogironi.

14

SOBIROVA  M O H IN U R   M A Q S U D O V N A27

16

2972

15

FAYZIYEVA G U LID A  FARHOD QIZI25

17

2971

16

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728

29

3031

II

33

U M IR Z O Q O V A   M O H LARO YIM   A X T A M   QIZI26

18

2771

KAZBEKOV  N U ^ATD IN   PULATBEKOV1CH

24

18

2870

O 'S AR O V SHAXZOD  SAYDULLA O 'G 'LI

24

14

3-169

K AR IM O VA  FARANGIZ VALI  QIZI

21

17

2866

A B D U G 'O F U R O V A   M AH LIYO XO N   BOTIR  QIZI

18

14

2860

YARASHEV  KARIMJON  YASHIN  O 'G 'LI

18

14

2254

T U L Y A G A N O V  RUSTAM   U SM AN D JAN O VICH

15

28

49N ORB OB OYEVA O H U D A  ZOKIR  QIZI

12

12

2448

M IR Z A R A X IM O V A  XUSN IBON U  M IRZAQOSIM   QIZI

17

22

46

TO S H P O 'LA T O V A   FERUZA  G 'U LO M   QIZI16

28

R U S TA M O V A  SHAXLO AB D ULLAEVN A12

28

X O LD O R O V A  GULSARA A 'Z A M JO N   QIZI11

25

X U D AYB ER G AN O V  D AVLAT ATAJO N   O 'G 'LI13

24

IXTIYO R O V A  IRODA  IXTIYOR  QIZI10

21

ZOKIROV QUVO NCHBEK  ZOKIR O 'G 'LI

A B D U M A JID O V   FIRDAVS  FARXOD  O 'G 'LI

LAP AS O V JAM S H ID   M U X A M A D Q U L  O 'G 'LI

K AR IM O VA  M O XIR A  N E'M ATU LLA QIZI

O'zbekiston  Badiiy akademiyasi raisi

A.V.Nuridinov


2019/2020 o'quv yilida bakalavriatga test sinovlarisiz, kasbiy (ijodiy) imtihon orqali 

o'qishga qabul qilish bo'yicha yakuniy tanlov qaydnomasi 

Ta'lim muassasasi: Milliy rassomlik va dizayn instituti 

Ta'lim shakli: kunduzgi

Ta'lim yo'nalishi shifri va nomi:  5150805-Rangtasvir: multfilm va kompyuter multiplikatsiyasi 

Ta'lim tili:  rus

Qabul kvotalari:  JAMI-4 ;  GRANT-0,  KONTRAKT-4, tushgan arizalar soni-17.

Famliiyasi, ismi, sharifiTo'plangan reyting ballari

Tavsiya

(grant/

kontrakt)

Izoh

chizmatasvir 

63 ball

rangtasvir 33 ball

kompozitsiya 

93 ball

JAMI

===To'lov kontrakt asosida qabul===

1

PAN K R ATO VA VIO LETTA GEORGIYEVNA58

49

89196

kontrakt


2

RAXIM BERDIYEVA NAILYA JAVLON B EK OVN A

61

29

90180

kontrakt


3

K A Y U M O V A  IRODA  ELSHOD  QIZI

49

15

67131

kontrakt


4

S H AR AP O VA SITORA  FAR IDDIN O VN A

43

22

62127

kontrakt


===Qabul chegarasi===

1

YELISEYEVA A LIN A   NIKOLAYEVNA42

23

60125

2

X A Y D A R O V A  D IA N A  B AXTIYAR O VN A44

14

56114

3

A S A D O V   FAYZRUH  BAXROM   O 'G 'LI23

28

59110

4

SHERBAYEV ULUG'BEK  M AM U TO VIC H39

24

3093

5

ERKINOVA ZU XR A  M IRSODIQ QIZI11

20

6091

6

S A Y D A Z IM O V A  ALIN A  AK M ALEVN A28

11

4988

7

B AZAR N AYA D IA N A  AN DREYEVN A26

19

3277

8

SHULGIN AR TYO M   SERGEYEVICH23

18

2970

9

IN O G 'O M O V  TOIRJON   AZIZOVICH24

15

2867

10

B O 'TA B O Y E V A   M ALIKAXON   BOTIRJON  QIZI13

23

3066

11

X O L M A T O V A  SEVARA NURJON  QIZI18

15

2659

12

S H A Y XU TD IN O V A  M A V LU D A  SHAM IL QIZI12

7

2746

13

ESH N AZAR OVA  M AR JO N A UYG 'U N   QIZI22

o0

22

O'zbekiston  Badiiy akademiyasi  raisiT a 'lim   m uassasasi:  M illiy   rassom lik  va  d izayn  in s titu ti 

T a 'lim   shakli:  k u n d u zg i

T a 'lim   y o 'n a lis h i  s h ifri  va  n o m i  5 1 5 0 9 0 1 -D izayn:  k o m p y u te r g rafik a si  va  b a d iiy fo to  

T a 'lim   tili: 

o 'z b e k

Q a b u l  k v o ta la ri:  JA M I  1 1 ;  G R A N T   2,  K O N TR A K T  9,  tush gan  ariza la r son i-3 6 .

2019/2020 o'quv yi'ida  bakalavriatga test sinovlarisiz,  kasbiy (ijodiy)  imtihon  orqali

o'qishga  qabul  qilish  bo'yicha yakuniy tanlov qaydnomasi

Famliiyasi,  ismi,  sharifiT o 'p la n g a n   r e y tin g   ballari

T a v siya   (g ra n t/ 

k o n tra k t)

Izoh


c h izm a ta s v ir 

63  ball


ra n g ta svir 

33  ball


kompozitsiya 

93 ball


JA M I

===Davlat grantlari asosida qabul===

1

UBAYDULLAYEV ABDULLA  FATXULLAYEVICHtanlov g'olibi

2

A N V A R O V A  M UNISAXON   AXROR QIZI62

18

82162

grant


===To'lov kontrakt asosida qabul===

1

ISAQ O V  BAXTIYOR  M URTAZOXON   O'G'LI50

20

76146

kontrakt


2

JO'RAB OYEV ASADBEK  ISLOMJON  O'G'LI

61

30

55146

kontrakt


3

M A M A T O V  AKBARALI XO LTUR A O'G'LI

45

14

85144

kontrakt


4

KARIMBERDIYEV  DOSTONBEK  DILSHOD O 'G'LI

46

24

71141

kontrakt


5

TO SH PULATO V S H ERM UH AM M AD  SHARIF  O 'G'LI

46

17

78141

kontrakt


6

DADABAYEV  M URODJON  AX AD  O'G'LI

43

13

78134

kontrakt


7

SIROJIDDINOV  SHERZODBEK SHAVKATBEK O 'G'LI

56

14

63133

kontrakt


8

M IRSAIDOV  M OHIRJON JAHON GIR O 'G'LI

46

16

70132

kontrakt


9

A Z A M A T O V   ISLOMJON  NODIRJON  O'G'LI

47

14

64125

kontrakt


===Qabul chegarasi===

1

ISHANKULOV AZIZJON  KAM OL O'G'LI32

7

85124

2

EGAM BERDIYEVA G U U A H O N   SHODIM UROD QIZI56

28

34118

3

TILLAXODJAYEV JURABEK ABDUKARIM OVICH41

12

62115

4

RAXM ATU LLAYEV U M ID   RAXM ATULLAYEVICH47

11

56114

5

SHON AZAROV ABDULAZIZ XUSNIDDIN  O'G 'LI34

1

74109

6

T U X T A M U R A T O V A  G O 'ZAL JAVLON   QIZI42

12

52106

7

IBODULLAYEVA CHAROS  PARDA QIZI36

6

63105

8

O B O D O V YORQIN JON  YO Q UB   O 'G'LI30

5

66101

9

A V A Z O V  ZIYODILLA NURILLA O'G'LI16

2

7694

10

R U STAM O VA  M USHTARIY  RAVSHAN  QIZI34

7

3778

11

GAYBULLAYEV XAM ID ULLO XO N  XUSAN  O'G 'LI32

3

4075

12

RAZZOQ OV ZUFAR  ZAFAR O 'G'LI17

2

5675

13

ZO K IROVA ZIYO D A  FARRUX QIZI34

5

3574

14

SHARO POV SIROJIDDIN  ZIYOVUDDIN  O 'G'LI34

1

3873

15

ERKABOYEVA O YG U L ZAFARJON  QIZI

30

4

3569

16

G 'O FU R O V A   IRODA JOXONGIR  QIZI30

.34

65

17OLTIBOYEV  M UHRIDDIN  NAZIRALI  O 'G'LI

15

245

62

18AB D UJAB B ORO VA SHAXRIZODA  ULUG'BEK QIZI

18

134

53

19M U S LIM O VA  DILNOZOXON ZIYOVUDDIN  QIZI

18

90

27

20NAZAROV  FARXOD JAM SHID O'G 'LI

0

00

0

21A XM E D O V A  ZILOLA QURBON   QIZI

0

00

0

22M IRZAXODJAYEV SAIDUM AR OLIM   O'G'LI

0

00

0

23ABDUJALILOV JAXON G IR AB D UM UXTO RO VICH

0

00

0

24AB D UJALILO VA M USHTARIY AB D U M U XTO R O VN A

0

00

0

25ABDUVALIYEV ABDULLOH  ABDUFATTOH  O'G'LI

0

00

0

O 'zbekiston  Badiiy akademiyasi  raisi ^  

A.V.N urid inov2019/2020 

o'c; 


j v

 yilida  bakalavriatga  test sin ovlarsiz,  kasbiy  (ijodiy)  im tihon  orqali

o'qishga  qabul  qilish  bo'yicha  yakuniy ta n lov qaydnom asi

Ta'lim  muassasasi:  M illiy rassomlik va  dizayn  instituti 

Ta'lim  shakli:  kunduzgi

Ta'lim yo'nalishi  shifri va  nomi  5150901-Dizayn:  kompyuter grafikasi va  badiiy foto 

Ta'lim tili:  rus

Qabul  kvotalari:  JAM I  5 ;  GRANT 1,  KONTRAKT 4, tushgan  arizalar soni-27.

Famliiyasi,  ismi,  sharifiTo'plangan  reyting ballari

Tavsiya  (grant/ 

kontrakt)

Izoh


chizmatasvir 

63  ball


rangtasvir 

33  ball


kompozitsiya 

93  ball


JAM I

===Davlat grantlari asosida qabul===

AXMEDOVA FARANGIZ RAMZIDDIN  QIZI Tanlov g'olibi

===To'lov kontrakt asosida qabul===

1

TIORA MIXAIL YUREVICH57

22

64143

kontrakt


2

QODIROVA HABIBA OLIM QIZI

46

29

65140

kontrakt


3

TOSHMURODOV FOZIL FARXOD O'G'LI

58

25

55138

kontrakt


4

MUXAMEDIYEVA ISMIGUL DILSHODBEK QIZI

48

17

72137

kontrakt


===Qabul chegarasi===

1

ASQAROVA KOMI LA ULUGBEKOVNA46

15

73134

2

NE'MATJONOVA DILNAVOZ NODIRJON  QIZI57

15

62134

3

MXITARYAN  NARINE SIMONOVNA33

8

88129

4

ATAGULLAYEVA GULZADA SAULATOVNA47

16

60123

5

FOZILOVA NAZIRAXON  ULUG'BEK QIZI46

14

56116

6

MIRKOMILOVA LOBARXON  RAVSHAN QIZI47

6

60113

7

SHOKIROVA SOLIHA AVZAL QIZI43

16

53112

8

GOTSKOZIK ILONA FELIKSOVNA34

3

71108

9

VAXABOVA ANNIS BAXTIYOROVNA46

16

38100

10

DJAMALXANOVA KAMILLA ALISHEROVNA.  31

8

5392

11

GLUSHKOVA OLESYA VLADIMIROVNA38

13

3889

12

ISHANBEKOV RUSLAN  RAIMBEKOVICH18

1

6382

13

NIZOMOVA MUNISAXON  AZAMATOVNA35

6

4081

14

NURMUXAMEDOVA MALIKA DIDARBEK QIZI32

7

3574

15

XA DMITRIY VLADIMIROVICH18

2

5171

16

MIRZAYEV DOSTONJON  HASAN  O'G'LI18

2

5070

17

AKBAROV XABIBULLOX ABDULLA O'G'LI3_0_

0

030

18

AXMEDJANOVTIMUR MNIROVICH0

o

00

19

AN ANASTASIYA VALENTINOVNA'/ & X

  0


L

0

020

AKRAMOV AMAL RAVSHANOVICH

0

Л

00

21

URAZAYEVA KAMILLA NAILEVNAо

0

022

YAKIMOV ARTUR VLADIMIROVICH00

O'zbekiston  Badiiy akademiyasi  raisi

A.V.Nuridinov


T a 'lim   m uassasasi:  M illiy   rassom lik  va  d iza yn   in s titu ti 

T a 'lim   sh a kli:  kund uzgi

T a 'lim   y o 'n a lis h i  s h ifri  va  n o m i  5 1 5 0 9 0 2 -D izayn:  reklam a  va  a m a liy grafika 

T a 'lim   tili: 

o 'zb e k

Q a b u l  k v o ta la ri:  JA M I-1 3   ;  G R A N T -2 ,  K O N TR A K T -9 ,  tu sh g a n   ariza la r  soni-4 7 .

2019/2020 o'quv yilida  bakalavriatga test sinovlarisiz,  kasbiy (ijodiy)  imtihon  orqaii

o'qishga qabul  qilish  bo'yicha yakuniy tanlov qaydnomasi

Famliiyasi,  ismi, sharifiT o 'p la n g a n   re y tin g   ballari

T a v s iya   (g ra n t/ 

k o n tra k t)

Izoh


ch izm a ta sv ir 

63  ball


ra n g ta svir 

33  ball


k o m p o zits iya  

93  ball


J A M I

===Davlat grantlari asosida qabul===

1

S AID O VA XAD ICH ABO N U SHAVKAT QIZITanlov g'olibi

2

AB D U R A XIM O V A   NAFISA  DILSHOD QIZI55

31

85171

grant


===To'lov kontrakt asosida qabul===

1

AB D U LVO XID O V ZAYNALOBIDDIN  AB DULVAXOB O'G 'LI59

27

78164

kontrakt


2

SALOH IDDINO VA  DILNOZA FARHOD QIZI

46

24

86156

kontrakt


3

R U S TAM O VA  M UNISAXON  A V Z A LO V N A

56

26

73155

kontrakt


4

XALILO VA ZARINA  M U R AT QIZI

47

24

80151

kontrakt


5

N IZOM ID D IN O V AZAM ATJO N   ZIYODULLO  O'G'LI

53

32

63148

kontrakt


6

G 'A Y R A TO V   BOBURMIRZO  BAXODIRJON  O 'G'LI

47

14

84145

kontrakt


7

M EYLIYEVA  M UNISA  M AVLON   QIZI

47

15

81143

kontrakt


8

S AID A'LO YEVA DILDORAXON  SAIDKAM AL QIZI

54

24

64142

kontrakt


9

NORQOBILOV AX M A D  XAYIT O'G 'LI

58

23

56137

kontrakt


10

N U R M A N O V S H O X JA X O N   BAXTIYOR O'G 'LI

59

16

62137

kontrakt


11

M A XM U D JO N O V   IZZAT  M A'M U R JO N   O'G 'LI

46

11

80137

kontrakt


===Qabul  chegarasi===

1

M A N N O B O V A  M ALO X ATO Y XO TAM BEK  QIZI47

13

75135

2

AB D U R A XIM O V A  TURKON A B D U XAM ID  QIZI44

13

77134

3

X A T A M O V  Q O B U U O N   Q AXO R  O'G 'LI45

17

71133

4

NURID D IN OVA  N OZIM A  NAJM IDDIN  QIZI57

15

58130

5

M U X ITD IN O V A  SORAHON  SADRIDDIN  QIZI46

18

66130

6

N O M O ZO V  R AXM O N Q U L A B D U M O 'M IN   O'G'LI45

17

68130

7

U M A R X O N O V A   M OHIRAXO N   ABDULLAXON   QIZI56

16

53125

8

BAHRIDDIN OVA M A FT U N A  SUN N ATULLA QIZI43

17

63123

9

ISO Q O VA  M AD IN A SHAVKAT QIZI45

17

60122

10

B OB ON AZAR OVA  N OZIM AXON   FAYZULLABEK QIZI47

19

55121

11

A B D U M O 'M IN O V   HUSAN  JO'RABOYEVICH

46

11

56113

12

FAYZULLAYEVA SHAHRIZODA T O 'LQ IN   QIZI34

15

64113

13

ABDIYEVA TURSUN OY SAM ADULLO QIZI  '45

11

56112

14OD ILXO 'JAYEV O Q ILXO N   O D ILXO 'JA O'G'LI

56

1640

112


15

BERDIYEV  ASROR  ZAFAR O 'G'LI

48

18

41107

16

BAXRIDDINOV  BEHZOD  BAHROM  O'G'LI45

17

40102

17

SADULLAYEV SHOHIJAHON SHERALI  O'G'LI44

12

4399

18

FAR M O N O V QODIR XIDIR  O 'G'LI43

12

4499

19

N IYO ZXO 'JAYEVA O LTIN Q IZ TALG AT QIZI32

9

5394

20

SHERALIYEVA ZARIN A  LATIF QIZI32

8

4585

21

IBR O XIM O VA  DILRABO  SHERZODOVNA32

7

4584

22

TU R D IYEVA  LAZIZA SULTON  QIZI32

7

4281

23

N URULLAYEVA  LAZIZA SHUKURULLO  QIZI42

9

3081

24

RISQULOVA  M U N IR A S H AVKATOVN A33

10

3780

25

YU S U PO V XUSAN  AB DUSATTOR O 'G 'LI31

6

4178

26

TU R O P O V XUSANBOY AKBARALI  O 'G'LI30

8

3876

27

YU S U PO V XASAN  ABD USATTOR  O'G 'LI32

7

3776

28

ISM OILOV  M U H A M M A D  QODIR  ELBEK  O'G'LI33

8

3576

29

TU R G 'U N B O Y E V A  S O 'G 'D IY O N A  DILMUROD QIZI31

9

3575

30

ABDIYEV TEMURBEK  BAXROM OVICH18

2

4060

31

B O R ATO VA  M OXIDIL  BEKBOY  KIZI18

1

3453

32

US M O N O V AKBAR  AN VAR   O 'G'LI18

1

3251

33

ZU N N U N O V A  SHAHRIZODA TO 'R AXO N   QIZI32

0

032

34

ISLO M O VA G O 'ZAL G 'U LO M IDD IN   QIZI0

0

00

O 'zbekiston  Badiiy akademiyasi  raisi / /   / /

 A .V .N u rid in o v

B AD  


IJ Y

Ta'lim   muassasasir  M illiy rassomlik va  dizayn  instituti 

Ta'lim   shakli:  kunduzgi

Ta'lim   yo'nalishi  shifri  va  nom i  5150902-Dizayn:  reklama va  am aliy grafika 

Ta'lim   tili: 

rus

Qabul  kvotalari:  JAM I-7  ;  GRANT-1,  KONTRAKT-6,  tushgan  arizalarsoni-25.2019/2020 

o'quv yilida  bakalavriatga test sinovlarisiz,  kasbiy (ijodiy) imtihon orqali

o'qishga  qabul qilish  Do'yicha yakuniy tanlov qaydnomasi

Famliiyasi, ismi, sharifiT o ’plangan  re ytin g   ballari

Tavsiya  (grant/ 

kontrakt)

Izoh


chizm atasvir 

63  ball


rangtasvir 

33  ball


kom pozitsiya 

93  ball


JAM I

===Davlat grantlari asosida qabul===

1

BAHROMOVA SEVARA BAXTIYOR QIZITanlov g'olibi

===To'lov kontrakt asosida qabul===

1

QO'SHAQOV FOZIUON TOIR O'G'LI46

25

86157

kontrakt


2

FAYZULLAYEVA NODIRA BAHODIR QIZI

59

19

63141

kontrakt


3

GARIFULLINA ALINA RUSTAM  QIZI

54

29

54137

kontrakt


4

BABAYEVA NILUFAR  RAVSHAN QIZI

57

22

57136

kontrakt


5

SAIDOV  MA'RUFXON  MAMUROVICH

57

12

65134

kontrakt


6

ISAQOVA NASIBA ASHIRALI  QIZI

45

16

62123

kontrakt


===Qabul chegarasi===

1

KARIMOVA MALIKA ALISHEROVNA47

20

53120

2

NOGAY YEKATERINA OLEGOVNA45

25

41111

3

SOBIROVA AZIZAXON YUSUFJON  QIZI43

13

4298

4

SAIDMUXAMEDOVA NODIRAXON  BAXTIYOR QIZI34

9

5598

5

KULAGINA MARIYA DINISOVNA33

10

5497

6

YUSUPOV SHAXZOD DAVRONOVICH44

7

4091

7

ORTIQOV MURODJON  MATYUSUP O'G'LI35

8

4184

8

MAMADRAXIMOVAZUXRA KAMOLIDDIN  QIZI33

7

4484

9

BABAYEVA MADINA KARSH 1 BOY QIZI

32

842

82

10MEYLIQULOVA MUNISA NUR QIZI

31

842

81

11OCHILOVA MALIKABONU JAMSHID QIZI

33

839

80

12MAJIDOVA IRODAXON  RASUL QIZI

32

839

79

13O'RINOVA NIGORA ALMURZA QIZI

31

542

78

14MAMADRAXIMOVA FOTIMA KAMOLIDDIN  QIZI

34

634

74

15XUDAYBERDIYEVA MADINABONU  IKROMOVNA

31

235

68

16CHARSHAMOVA SHAXNOZAXON  ILHOMBAY QIZI

29

137

67

17AZAMATOVA FARANGIZ JAHONGIR QIZI

1

3655

18

GALIYEV MARSELTAXIRJANOVICH. .   m

.  


° 

... 


°

30

O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisiA.V.Nuridinov

T a 'lim   m uassasasi:  M illiy   ra sso m lik va  d iza yn   in s titu ti 

T a 'lim   shakli:  kund uzgi

T a 'lim   y o 'n a lis h i  s h ifri  va  n o m i:  5 1 5 0 9 0 4 -D izayn:  libos va  gazla m a la r 

T a 'lim   t ili: 

o 'zb e k

Q a b u l  k v o ta la ri:  J A M I-2 0 ;  G R A N T -4 ,  K O N TR A K T -1 6 ,  tu sh g a n   ariza la r soni-2 27 .

2019/2020 o'quv yilida  bakalavriatga test sinovlarisiz,  kasbiy (ijodiy)  imtihon  orqali

o'qishga qaoul  qilish  bo'yicha yakuniy tanlov qaydnomasi

Famliiyasi,  ismi,  sharifiTo'plangan  re ytin g  ballari

Tavsiya  (grant/ 

kontrakt)

Izoh


chizmatasvir 

63  ball


rangtasvir 

33  ball


kompozitsiya 

93  ball


JAM I

===Davlat grantlari asosida qabui===

1

ABDUKAD IROVA  M UXLISA  BAHODIRJON  QIZITanlov g'olibi

2

H O T A M O V A  M AD IN A  KAM OL QIZITanlov g'olibi

3

ABDUJABBAROVA SHAXRIZODA ABDURAUF QIZITanlov g'olibi

4

ISM OILOVA SURAYYO  B AXO D IRO VN A60

32

91183

grant


===To'lov kontrakt asosida qabul===

1

RO'ZIYEVA  DILOBAR AB D URAXIM   QIZI60

29

92181

kontrakt


2

ABDIRASHIDOVA RUXSORA O'TKIR QIZI

62

29

89180

kontrakt


3

RO'ZIYEVA SEVARA XUSNIDDIN  QIZI

60

30

90180

kontrakt


4

U Z O Q O V A  ZEBINISO  К ОМ И  QIZI

56

32

91179

kontrakt


5

IBODULLAYEVA  N O ZIM A V O X ID  QIZI

58

29

92179

kontrakt


6

XID O Y A TO V A   M U Q A D D A M   M IRODIL QIZI

55

30

88173

kontrakt


7

JALO LO VA SHAHNOZA  DILXUSHEVNA

58

28

86172

kontrakt


8

X A M ID O V A   DILSHODABEGIM  BAXTIYOR QIZI

55

30

85170

kontrakt


9

SHARIPOVA ZARINA TO LIB JO N O VN A

53

31

85169

kontrakt


10

N AJIM O VA FARANGIZ  NOSIR QIZI

50

28

90168

kontrakt


11

M ELIQO'ZIYEVA  M AXLIYOXO N   M UXIDDIN  QIZI

55

30

82167

kontrakt


12

SAITO VA HABIBA  BAXODIR  QIZI

48

28

90166

kontrakt


13

ABD IYEVA M AFTU N A  ULUG'BEK QIZI

56

30

80166

kontrakt


14

ABD ULLAYEVA  M A FT U N A  ABDULLAYEVN A

52

28

85165

kontrakt


15

S AFARO VA  M UNISA ABDUM ALIK QIZI

53

26

86165

kontrakt


16

G 'A N IJO N O V A  DILNOZA ALISHER QIZI

48

28

87163

kontrakt


17

O BLAKULO VA  NILUFAR  BAXODIR  QIZI

50

30

83163

kontrakt


===Qabul chegarasi===

1

O TAB O YEVA SAIDA MAXSUDBEK QIZI55

28

78161

2

U M A R O V A  NIGINA  NOSIRJON  QIZI54

30

76160

3

N AZAR O VA NAFISABONU  FAZLIDDIN  QIZI51,3

27

81159,3

4

T O H IR O VA  M AD IN A ULUG'BEK QIZI46

24

88158

5

H A M R O Q U LO V A  SABINA  HAM IDULLO  QIZI

44

24

90158

6

SHOKIROVA  FARIDA XA Y TQ U L QIZI46

26

86158

7

P IR M ATO VA  LATO FAT K AM IU O N   QIZI51

27

79157

8

A N V A R O V A   KOM ILAXON  ABROR QIZI50

25

80155

9

SAFAR O VA  M USHTARIYBONU  SAN'ATBEK  QIZI45

22

88155

10

K AR IM O VA DIYORA XASAN  QIZI45

29

80154

11

S U V A N Q U LO V A   U M ID A  M U R O D Q U L QIZI45

25

84154

12

A M IN O V A   M ARVARID  MAQSUDBEK QIZI48

25

80153

13

M U R O D JO N O VA  DURDON AXON   QODIRJON  QIZI46

26

81153

14

X A M D A M O V A   M AD IN A SAIDJON  QIZI46

25

79150

15

AB D U V O H O B O V A   DILAFRUZ ABDULLO QIZI48

27

75150

16

YU S U P O VA  LAYLO  EGAMBERDI  QIZI46

23

80149

17

T U R O P O V A  ZARNIGOR  OTABEK QIZI48

30

70148

18

A H A D O V A   FARANGIZ OTABEK  QIZI46

28

74148

19

K AIPN AZAROVA  ILGIZA JAN G AB AY QIZI56

24

67147

20

ISROILOVA G ULN O ZA  RAMZIDDIN  QIZI51

26

70147

21

SAYFIYEVA O ZO D A M AD AM  IN  QIZI45

24

77146

22

ERGASHALIYEVA ZULXUM OR  RAVSHAN  QIZI48

25

70143

23

S ALIM O VA SAYYORAXON  IQ B O U O N   QIZI38

24

80142

24

N U R ID D IN O VA  FAZILATXON  AS ATILLAXO 'JA QIZI45

25

72142

25

M IRZAYEVA  ROBIYA ABDUNABI  QIZI55

25

62142

26

AK R A M O V A  N IG IN A  DILM UROD QIZI44

24

72140

27

VASIYEVA  KOM ILA SALIMJON  QIZI45

24

71140

2 - guruh  nogironi.

28

ISM AILO VA  RUSHANA JOVLI  QIZI45

24

71140

29

TALLIYEVA G ULM IR A QIYO M ID D IN   QIZI36

22

80138

30

A X M A D O V A  SURAYYO ALISHER  QIZI48

24

63135

31

ZOKIROVA  M USHTARIYBONU  ZA LM O N O VN A45

29

60134

32

Q URB O N B O YEVA N IG ORA YUSUFJON  QIZI45

25

63133

33

XUDOYBERDIYEVA S AD O Q AT O TA M U R O D  QIZI50

28

50128

34

ZUBAYDULLAYEVA M O H IJAXO N   ASQARALI  QIZI36

19

70125

35

IS O Q O VA  M U H AYYO   IN OM JON -QIZI45

26

53124

36

AH R O R O VA LAYLO  ORIFJON  QIZI38

20

66124

37

SOBIROVA G ULLOLA O D AM B O Y QIZI42

22

60124

38

SAYDULAYEVA G ULN O ZA  M URODULLO  QIZI35

17

71123

39

ABDIYEVA  M U N O JA T  MURODBEK  QIZI36

20

66122

40

JO 'R AYEVA  M UXLISA ALISHER  QIZI46

30

46122

2 - guruh  nogironi.

'  41

M A D A M IN O V A  ZULFIZARXON  ZOXIDJON  QIZI36

25

60121

42

ERGASHEVA XUSN IDA VAH O B  QIZI46

22

53121

43

YO'LD ASH EVA  M UN IRAXON   VOHIDJON   QIZI37

18,5


65

120,5


44

ESHNAZAROVA  M ARJO N A YAXSHIBOYEVNA

35

19

66120

45

ERGASHOVA M ARJO NO Y  BOZOR QIZI36

19

65120

46

AB D U XALILO VA DILBARXON  TOXIR  QIZI36

19

65120

47

JA V LA N O V A  SHABNAM  AKROM   QIZI

46

25

48119

48

T O 'L Q IN O V A  SAOD ATOY  NODIRBEK QIZI35

18 


.

65

11849

IN YATO VA  DILFUZA  M UR ATB AYEVN A

36

19

61116

50

JO 'R AYEVA XILOLA JA'FAR QIZI32

16

68116

51

A Y N A Q U L O V A  LAZIZA O 'R O L QIZI40

21

54115

52

Q A M  BAROVA  M O H ID A AXAD JO N   QIZI36

19

57112

53

ULUG 'BEK OVA E'ZOZA OLIM JON   QIZI36

19

57112

54

O M O N O V A   M UNISA SHAVKAT QIZI36

19

57112

55

S AYD AM IR O VA  FARANGIZ SAYDOLIM   QIZI33

19

60112

56

S H O M U R O D O VA  LOBAR  RAM OZON   QIZI39

20

53112

57

RIXSIBOYEVA M OH IRA  ROVSHAN  QIZI35

19

58112

58

M AM ASID D IK OVA  M USLIM ABON U  AVAZBEK QIZI36

19

56111

59

SH ARO FUD D IN OVA FO TIM AB O N U   G 'ULOM IDDIN   QIZI36

19

55110

60

AB D U S A M A TO V A   E'ZOZAXON   ABDUJABBOR QIZI36

21

53110

61

ORZIYEVA  FARZONA  BAHTIYOROVN A36

19

54109

62

M AJID O VA  HI LOLA ZOKIR QIZI38

20

50108

63

S ATTAR O VA  HILOLA ULUG'BEK QIZI36

19

53108

64

ABDULLAYEVA  DIYORA ABDUM ALIK QIZI36

19

53108

65

ERGASHEVA  BAXRINISO  ERKINBOY QIZI36

19

52107

66

G 'O FU R O V A  S U G 'D IYO N A ABDUM ALIK QIZI35

19

53107

67

A B D U V O X ID O V A  DILSHODA ABDURAXIM JON   QIZI36

19

52107

68

SH AVK ATO VA  NARGIZA  KAXRAM ON  QIZI37

19

50106

69

R A H M O N O V A  M EXINBON U  IKROM  QIZI36

19

50105

70

G 'U LO M JO N O V A   RAYXO NA OZODBEK QIZI36

19

50105

71

ABDULLAYEVA RASHIDAXON  ERKINJON  QIZI36

19

50105

72

R A IM O VA GULSHAN  AB D U M AN N O N   QIZI36

19

50105

73

PO LATO V A A Q M A R A L  M UXTARALI  QIZI36

19

50105

74

SHUKURULLAYEVA ZUHRA SH U XR ATO VN A36

19

49104

75

Q U R B O N O V A  ORZIGUL O'TKIR QIZI35

20

48103

76

B AR ATO VA ZUXRA G'OFURJON   QIZI36

25

41102

77

M A X M U D JO N O V A  SHAXN OZAXO N  JASURBEK QIZI35,2

18,5


48

101,7


78

U S M O N O VA PARIZODA  M URODJON   QIZI

37

19

4298

79

D AVLATALIYEVA SHOXIDA  DILSHOD QIZI32

18

4898

80

S ATAYEVA  NARGIZA ABDULLAYEVN A35

18

4598

81

YIG ITALIYEVA  FOZILAXON  XAM D AM JO N   QIZI30

16

4995

82

M U R O D JO N O VA  M UXLISA XUSAN  QIZI22

17

5594

83

Q A Y N A R O V A  SEVARA ODIL QIZI36

19

3994

84

XAYRULLOYEVA M AHLIYO  ULUG'BEK QIZI40

19

3594

85

N URBOYEVA  NILUFAR  M U S TO FO Q U L QIZI36

19

3893

86

YU N U S O V A  G ULZOD A ABDUM ALIK  QIZI22

17

5493

87

K O M IU O N O V A  XAD IYAXO N   M UZAFFARJON  QIZI33

18

4192

88

S H AM S U TD IN O VA  M AD IN AB O N U  N O "M O N JO N   QIZI36

19

3792

89

X U R R AM O VA  MEXRINISO ZARIF QIZI

33

16

4190

90

BURXO N O VA DILAFRUZ SHAROFIDlN  QIZI36

19

3388

91

S O D IQ O VA SITORA SANJAR  QIZI37

20

3188

92

AZIZO VA M U BIN AXO N   AZIZXON  QIZI35,2

18,5


32

85,7


93

YU N U S O VA G O 'ZAL YUSUF  QIZI

36

19

2883

94

O M O N B O YEVA SITORA  BOTIR QIZI31

15

3783

95

M A X M U D O V A   M AD IN AXO N   M U X A M M A D A U   QIZI36

19

2883

96

ERKINOVA  M OXIN UR  DONIYORJON  QIZI22

17

4483

97

ALLABERDIYEV  HAYITBEK  URAL O 'G 'LI36

18

2882

98

DADAYEVA M ALIKAXON  BOTIR  QIZI33

17

3181

99

JALILO VA GULIXUSHN OZ AVAZBEK QIZI20

12

4981

100


N URIDDIN OVA  RUXSORA SUN NATJON   QIZI

2

275

79

101O TAB O YEVA  FO TIM A  PO 'LAT QIZI

22

1739

78

102N URLAN O VA  N URJAM AL  NURLAN  QIZI

20

1048

78

103O 'R IN O V A   NARGIZA BAXTIYOR QIZI

32

1432

78

2 -  guruh  nogironi.104

M U R O D O V A   M ALO XATXO N   N IG 'M A T  QIZI

23

19

3476

105


SOXIBJON OVA SEVINCHOY SOLIJON  QIZI

22

1734

73

106ERKINOVA  NIHOLA SHUKUR QIZI

11

1051

72

107M AD IYAR O V A  M U ATTAR  X A Y O T  QIZI

33

1821

72

108M U X A M M A D O V A   M AD IN AB O N U   M U XAM M AD Q O B IL QIZI

36

1915

70

109N U R M A TO V A G U LB A X O R   G 'U LO M JO N   QIZI

8

1052

70

110XA L IM O V A  SITORA  UBAYDULLOYEVN A

15

1536

66

111REIM BAYEVA LAYLO  SULTONBOY QIZI

18

1630

64

112M URK O M ILO VA O D IN AXO N   FARHODJON  QIZI

27

1322

62

113A ZIZJO N O VA  RISOLAT ALISHER  QIZI

6

452

62

114TESHABOYEVA  M ASTURA O D IU O N   QIZI

6

648

60

115JALO LO VA  IRODAXON  OLIM JON   QIZI

6

448

58

116SAHRO BO VA ZIYODA ASQAR  QIZI

21

1422

57

117O R T IQ O V A  SARVINOZ XIK M A T QIZI

15

1032

57

118K ARIM O VA M ARJO N A  UCH Q UN   QIZI

23

1023

56

119RAVSHAN O VA SABINA  ERKINJON  QIZI

20

1717

54

120TOSHEVA  FER UZAXASAN   QIZI

15

830

53

121SHARIPOVA SAIDA  M AR D O N Q U L QIZI

8

540

53

122JO 'R AYEVA SHAHZODA FAYZULLA QIZI

13

1227

52

123H AM ID JO N O VA  DILSHODA  M IRZADAVLAT QIZI

20

1517

52

124XU D AYK U LO VA ZULAYXO  DILSHOD  QIZI

19

1319

51

125RAXM ONBERDIYEVA  R A'N O  M U R A T  QIZI

10

831

49

126X O N IM Q U L O V A  SARVINOZ X A M R A Q U L QIZI

4

341

48

127JAB O R O VA SHOXRUZA SHAVKAT QIZI

11

631

48

128NASRULLOYEVA  FERUZA  RASHIDOVNA

10

729

46

129IBRO H IM O VA M UXLISA AK M AL QIZI

3

340

46

130ERGASHEVA ZAROFAT AB D U FATTO H   QIZI

15

1018

43


131

132


133

134


135

136


137

138


139

140


141

142


143

144


145

146


147

148


149

150


151

152


153

154


155

156


157

158


159

160


161

162


163

164


165

166


167

168


169

170


171

172


M ELIQUZIYEVA  M UXTASARXO N   IQ B O U O N   QIZI

25

1043

AZIZOVA  LAYLO XURSHID QIZI

15

10

1742

ERGASHBOYEVA SANOBAR  ERKIN-QIZI

10

24

41O R O M O V A  ZUXRA SHUXRAT QIZI

22

40SOIBOVA O 'ZU R AXO N   SALOHIDDIN  QIZI

23

1040

AB D IKARIM OVA  FAR O G 'ATXO N   SHAVKATJON  QIZI

28

40

M A N N O P O VA  M ALIKA ASQARJON  QIZI10

10

1737

ERDOSHOVA  M ALIKA A B D U G 'AN I  QIZI

28

37

B O Q IJO N O VA  M O "TA B A R X O N   YOQUB JON   QIZI25

36

S AM AN D AR O VA AS I LA AZIM   QIZI15

10

1035

AX ME DO V A   M A XZ U N A   RAXIM JO N -QIZI

23

35

N O R M A TO V A  SOKINA  M URODULLO  QIZI35

35

SHUKUROVA  DURDONAXON  ILXOM JON  QIZI11

10

1233

YULDOSHEVA M AD IN A PARDA QIZI

17

29

O 'K TA M O V A   M ASHKURA ISKANDAR  QIZI12

28

T O S H P O 'LA TO V A  SARVINOZ AKROM   QIZI
Download 2.19 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling