T a 'lim m uassasasi: m illiy rassom lik va dizayn instituti


13 14 15 16 17 18 19 20 11 22


Download 2.19 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/5
Sana15.12.2019
Hajmi2.19 Mb.
1   2   3   4   5
11

13

14

1516

17

1819

20

1122

23

2425

26

2728

29

3031

G 'A N IY E V   M A X M U D   IB ROH IM   O 'G 'L I

S U L T A N O V A   B O N U   IK R O M   Q IZ I

40

3864

58

109104

N A B IY E V   O T A B E K   O B ID JO N   O 'G 'L I

30

20

54104

O T O X O N O V A   S H A H O D A T   N IZ O M ID D IN   Q IZ I

28

10

65103

M A X M U D O V   IB R O H IM   S H U H R A T   O 'G 'L I

44

14

45103

S H U K U R IL L O Y E V   LA ZIZB EK   R U Z IM A T   O 'G 'L I

44

52

103S H E R M E T O V A   O Y B IB IJO N   R A Z Z O Q B E R G A N   Q IZ I

28

1856

102


Y O 'L D O S H E V A   M O X IN U R   A B D U L L A   Q IZ I

48

46101

X A M ID X O N O V A   K A M O L A   K O M IL  Q IZ I

30

15

55100

J U M A B O Y E V  T U R S U N B O Y   U L U G 'B E K   O 'G 'L I

42

10

46IL X O M O V   IS L O M X O N   U Y G 'U N   O 'G 'L I

48

4097

B O B O Q U L O V A S H O H S A N A M   SH ER ALI  Q IZ I

34

55

96R O 'Z IY E V A   N O D IR A   F O Z IU O N   Q IZ I

30

6095

E R K IN O V A   S E V A R A   B A X T IY O R   Q IZ I

29

60

95Y U N U S O V A   N IG O R A   B A X O D IR   Q IZ I

36

1044

90

S H U X R A T O V A   M O H IR A  S H E R Z O D   Q IZ I40

42

S U Y U N O V A   D IL N O Z A  A N V A R   Q IZ I35

42

85S A Y D A M IN X O 'J A Y E V A   M A R X A M A T X O N   L U T F U L L A   Q IZ I

30

1536

81

A L L A B E R G A N O V A   A N A B IB I  M U X ID D IN   Q IZ I30

42

79R A S H ID O V A   M A L IK A   M A N S U R   Q IZ I

30

4278

A X M A D J O N O V A   R U H S O R A   D IL M U R O D   Q IZ I

33

34

73S U L T A N O V A   IR O D A   IS M O IL  Q IZ I

10

3654

R IX S IY E V  A B D U L A Z IZ   R A S U L  O 'G 'L I

10

30

42M A M A D A M IN O V   D O S T O N   R U S T A M   O 'G 'L I

10

16Q U T B ID D IN O V   ELBEK  D O N IY O R   O G 'L I

S A Y F U L L A Y E V  A M IR B E K   O 'T K IR O V IC H

O 'zbekiston  Badiiy akademiyasi  raisi

A.V.N urid inovT a 'lim   m uassasasi:  M illiy   ra s s o m lik v a   d izayn   instituti 

T a 'lim   shakli:  kund uzgi

T a 'lim   yo 'n a lis h i  sh ifri  va  n o m i  5 1 5 1 2 0 3 -A m a liy sanat:  a m a liy s a n 'a t  asarla rini  ta 'm irla s h  

T a 'lim   tili: 

o 'zb e k

Q a b u l  k v o ta la ri:  J A M I  17 ;  G R A N T   3,  K O N TR A K T  14,  tushgan  a riza la r soni-45.

2019/2020 o'quv yilida  bakalavriatga test sinovlarisiz,  kasbiy (ijodiy) imtihon orqali

o'qishga qabul  qilish  bo'yicha yakuniy tanlov qaydnomasi

Famliiyasi,  ismi,  sharifiT o 'p la n g a n   re y tin g   ballari

Tavsiya  (gra n t/ 

k o n tra k t)

Izoh


chizm at'asvir 

63  ball


ra n g ta svir 

33  ball


ko m p o zitsiya  

93  ball


JA M I

===Davlat  g ra n tla ri  asosida  qabul===

1

T O 'LQ IN O V A  ZILOLA ALISHER QIZITanlov g'olibi

2

XAK IM OVA DILNOZA  FAXRIDDIN  QIZITanlov g'olibi

3

AKRAM OVA  DILNOZA  BAXODIR  QIZI62

33

89184

grant


= = = T o 'lo v  k o n tra k t  asosida  qabul===

1

YO'LDOSHEVA  NARGIZA  DASTON  QIZI62

31

90183

kontrakt


2

SHOYUN USOVSHOVKATJO N   ZOKIRJON  O'G'LI

59

23

85167

kontrakt


3

RASULOVA O Q IB ATXO N   RAXIM  QIZI

58

18

88164

kontrakt


4

ERGASHEVA SEVARA G'ANISHER QIZI56

17

89162

kontrakt


5

HUSENOVA ZARINA AM IN B O Y QIZI

57

22

66145

kontrakt


6

Q O S IM O XU N O VA XADICH A  M U XAM M AD S O D IQ  QIZI

60

30

54144

kontrakt


7

PIRIM OV ALIJON  ABDURASUL O 'G'LI

56

20

68144

kontrakt


8

TESHAYEVA  M UNISA SHUHRAT QIZI

52

19

68139

kontrakt


9

A G Z A M O V A  TO 'XTASIN XO N   SAIDM UROD  QIZI

56

19

60135

kontrakt


10

BAROTOVA  U M ID A ABROR QIZI

50

19

64133

kontrakt


11

M URTAZAYEVA  M UZIFAXON   O TAXO N   QIZI

52

25

52129

kontrakt


12

Q O R JO V O VA  M AFTU N A  HAM ID QIZI

55

28

42125

kontrakt


13

U R O Q O VA  BARNO  BOBIR  QIZI

45

13

66124

kontrakt


14

IN AYATO VA  FERUZA XABIBULLA QIZI

54

17

50121

kontrakt


===Q abul  chegarasi===

1

ERGASHEVA  KAM OLA  ERKIN  QIZI53

18

48119

2

YULDASHEVA  M AFTU N A  DILSHODBEK QIZI30

17

68115

3

M U XAM AD IYEVA  DILOBAR  BAXTIYOR  QIZI40

6

64110

4

TO SH PULATO VA  FAZILATXON  UM ID QIZI55

5

50110

5

IRGASHEVA M U AZZAM XO N  AB D UFATTOX-Q IZI48

9

50107

6

RUSTAM O VA  FARANGIZ ASQARBEK QIZI50

12

3597

_7_

_8_

_9_


10

11

12

1111

15

161 1

18

1920

21

22

23

2425

26

2728

KO'ZIYEVA SAIDA SARDORBEK QIZI

30

54

932 -  guruh  nogironi.

XUSAN XO 'JAYEVA  M AFTUN AXO N   ULUG'BEK QIZI

JO 'RAYEVA M AD IN A ABDULLA QIZI

36

4690

40

1040

90

M ATQ U R B AN O VA GULSARA  BAXTIYOR  QIZI30

50

89N AVR O 'ZO VA  M ADIN A SHODI  QIZI

31

52M IRVOSILOVA ZARIFA  MIRXOSIL QIZI

28

5084

T U R O P O V T U R G 'U N   O'SKIN  O'G 'LI

32

10

4082

G 'AFFAROV JAMSHID AB D U M U TAL O 'G'LI

38

35

78YO'LDOSHEVA SHIRIN  SOBIR QIZI

28

1040

78

M EH M O N O VA  NILUFAR  HAM IDJQN  QIZI42

11

24

77R AXIM O VA ZARINA  BONU  NODIR QIZI

34

3373

BOLTAYEVA  GULNORA SULAYM ON  QIZI

31

30

66ERKINOVA  KAMOLA  BAXTIYOR  QIZI

31

2564

ABDULLAYEV  DAVRONBEK YODGORBEK O 'G'LI

30

10

2464

H AM ID O VA GAVHAR  HOSH IM OVN A

27

28

63DUSM URODOVA SABINA  N ORM UROD QIZI

31

3063

RADJABOVA  INDIRA ZIYNATBOY QIZI

32

20

58RAH M O N O VA SEVINCH  A Z A M A T  QIZI

29

22

53

S O D IQ O VA AZIZA SHOM UROD  QIZI28

20

50ABDURASULOVA  M OXINUR AXRORXON   QIZI

27

2049

MALIKOV  ELBEK  RUSTAM  O'G'LI

EGAMBERDIYEV AKM AL SALAXITDINOVICH

O'zbekiston  Badiiy akademiyasi  raisi

A.V.N uridinov


T a 'lim   m uassasasi:  M illiy   rassom lik  va  d izayn  in stitu ti 

T a 'lim   shakli:  kunduzgi

T a 'lim   y o 'n a lis h i  s h ifri  va  n o m i  5 1 5 1 2 0 1 -A m a liy sanat:  b a d iiy  k u lo lch ilik  

T a 'lim   tili: 

o 'zb e k

Q a b u l  k v o ta la ri:  J A M I  15,  G R A N T   3,  K O N TR A K T  12, tush gan  arizalar  soni  35.

2019/2020 o'quv yilida  bakaiavriatga test sinovlarisiz,  kasbiy (ijodiy)  imtihon  orqali

o'qishga  qabul  qilish  bo'yicha yakuniy tanlov qaydnomasi

Famliiyasi,  ismi,  sharifiTo'plangan  re ytin g ballari

Tavsiya


(grant/

kontrakt)

Izoh

chizm atasvir 63  ball

rangtasvir 

33  ball

kom pozitsiya 

93  ball

JAM I


— =Davlat grantlari asosida qabul===

1

X O 'JA Y E V A  A Q ID AXO N   O M O N   QIZITanlov g'olibi

2

XA K IM O V A   M UXLISA  BAXTIYORJON  QIZI60

30

92182

grant


3

FARXODIY  DILORA  ULUG'BEKOVN A

52

28

90170

grant


===To'lov kontrakt asosida qabul===

1

A Z IM O V A  XILOLA SUN N ATULLO QIZI57

20

91168

kontrakt


2

JALILO VA OYBARCHIN  D ILM U H AM M AD  QIZI

52

20

88160

kontrakt


3

Q OD IRALIYEVA  NAFISAXON ALIJON  QIZI

51

16

90157

kontrakt


4

XU JAYEVA  NARGIZA YAKUBBOYOVN A

52

19

86157

kontrakt


5

A X M E D O V A  M AXLIYOXON   BAXRILLOYEVNA

50

19

70139

kontrakt


6

VALIJO N O V ALIJON  VOXID JON   O 'G 'LI

58

20

58136

kontrakt


7

YULDOSHEVA G ULN ORA O'LM AS QIZI

51

19

66136

kontrakt


8

A B D U R AXIM O VA SHAXN OZA  PARDALIYEVNA

39

28

68135

kontrakt


9

SAID O VA  FAZILAT YULDASH  QIZI

50

20

65135

kontrakt


10

IKR OM O VA OZODAXON   ORIFJON  QIZI

48

15

70133

kontrakt


11

ABDISHARIPOVA FAZILAT  FAYZULLA QIZI

51

13

64128

kontrakt


12

Q O 'C H Q A R O V  AXRORBEK  M AXAM M AD JO N   O 'G'LI

50

11

65126

kontrakt


===Qabul chegarasi===

1

ILASHOV XUDOYOR  BAXROM   O 'G 'LI48

11

65124

2

FARXULLAYEV JO'RABEK  DAVLATBOY O'G'LI46

14

56116

3

SHARIPOVA XAFIZA Q U V O N D IQ  QIZI36

12

68116

4

S AID ALIM O VA  M OHISARVAR ZAFAR QIZI47

11

54112

5

S ATTO R O VA  N OZIM AXON   ULUG'BEK QIZI49

13

46108

6

AB D U Q AX XO R O V  BEGIJON  BAXODIRJON  O 'G'LI33

15

56104

7

N AJIM O V ASQAR  ELM UROD O 'G 'LI35

11

54100

8

AB D U XALILO VA DlLOBAR  DILM UROD QIZI36

15

4697

9

AY U P O V   RUSTAM  FAZILOVICH38

8

5096

10

BOB OQU LOV  UM IDJON  ISMOIL O 'G 'LI40

16

4096

11

ISM OILOV SHAXBOZJON  OBIDJON  O'G'LI

40

14

3589

12

M U X T A R O V A   DILNOZAXON  XOSHIM JON  QIZI45

8

3487

13

HAS AN O VA XUSN ORA ASROR  QIZI28

5

5083

14

JO'RAB OYEV XUSANBOY XABIBILLA O'G'LI36

7

4083

15

YO'LDASHEVA  DILSO'ZXON  AKBARALI  QIZI16

2

6280

16

JU M A N A Z A R O V A   M AXLIYO SULTON  QIZI27

8

4277

17

USAN OV G'OLIB  M U X A M M A T  O 'G'LI30

10

3575

18

NABIYEV ZUFARBEK  ILYOSJON  O 'G'LI34

7

3475

19

ABDUJABBOROV  RAXM ATILLA ASQAR  O'G'LI20

6

4066

20

AB D U G 'A FO R O V A   LAYLO  K O M IU O N   QIZI18 

018

O 'zbekiston  Badiiy  akademiyasi  raisi

A.V.N urid inov


T a 'lim   m uassasasi:  M illiy  ra sso m lik  va  d izayn   in s titu ti 

T a 'lim   shakli:  kund uzgi

T a 'lim   y o 'n a lis h i  sh ifri  va  n o m i:  5111052-Kasb ta 'lim i:  d izayn  (in te ry e rn i  loyih ala sh)

T a 'lim   t ili: 

rus

Q a b u l  k v o ta la ri:  J A M I-4   ;  G R A N T -1 ,  K O N TR A K T -3 ,  tush gan  a riza la r soni-1 5 .2019/2020 o'quv yilida  bakalavriatga test sinovlarisiz,  kasbiy (ijodiy)  imtihon  orqaii

o'qishga  qabul  qilish  bo'yicha yakuniy tanlov qaydnomasi

Famliiyasi,  ismi, sharifiT o 'p la n g a n   re y tin g   ballari

Tavsiya   (g ra n t/  

k o n tra k t)

Izoh


c h izm a ta sv ir 

63  ball


ra n g ta svir 

33  ball


ko m p o zitsiya  

93  ball


J A M I

===Davlat grantlari asosida qabul===

1

TO JID D IN O VA OYGUL  FO ZIUO N   QIZIZulfiya  nomidagi  Davlat 

mukofoti  laureati

===To'lov kontrakt asosida qabul===

1

O R TIQ O VA M A F T U N A  RASULO VNA60

30

89179

kontrakt


2

U M A R O V A  FERUZA AVAZJO N   QIZI

60

29

79168

kontrakt


3

XU R R AM O VA SURAYYO  ESHM O'M IN   QIZI

58

30

79167

kontrakt


===Qabul chegarasi===

1

AZIZO VA U M ID A   ULUG'BEK QIZI54

24

85163

2

M USTAFIN A  FARIDA  B AXTIYORO VN A46

24

79149

3

ABIZBAYEVA  ELMIRA  RAVILEVNA38

23

78139

4

XO LB UTAYEVA FAZILAT  BOBOSHEROVNA42

20

72134

5

SAIDOV  M AN N ON JON   SOBIR  O 'G 'LI54

26

53133

6

YULDASHOVA ZARIFA XASAN  QIZI46

28

53127

7

A Z A M O V A  O D IN ABO N U  SHOXRUX QIZI45

19

1 1 1 # ;126

8

XAK IM O V  DONIYORJON  RUSTAM JON  O'G'LI36

20

4096

9

G ULM URZAYEVA  M OHINUR A M IN   QIZI14

12

4066

10

AXM E D O V A   DINARA S H AVK ATO VN A36

19

055

11

A X M A D JO N O V A  S U G 'D IYO N A OLIM JON   QIZI0

0

00

O'zbekiston  Badiiy akademiyasi  raisi 

A .V.N urid inov


T a 'lim   m uassasasi:  M illiy   rassom lik va  d izayn   in s titu ti 

T a 'lim   shakli:  ku n d u zgi

T a 'lim   y o 'n a lis h i  s h ifri  va  n o m i:  5111052-Kasb  ta 'lim i:  d izayn   (in te ry e rn i  loyih alash)

T a 'lim   t ili: 

o 'z b e k

Q a b u l  k v o ta la ri:  J A M I  8  ;  G R A N T   1,  K O N TR A K T  7,  tu sh g an   a riza la r soni  21.

2019/2020 o'quv yilida  bakalavriatga test sinovlarisiz,  kasbiy (ijodiy)  imtihon  orqali

o'qishga qabul  qilish  bo'yicha yakuniy tanlov qaydnomasi

Famliiyasi,  ismi, sharifiT o 'p la n g a n   re y tin g   balla ri

Tavsiya   (g ra n t/  

ko n tra k t)

Izoh


c h izm a ta sv ir 

63  ball


ra n g ta svir 

33  ball


ko m p o zitsiya  

93  ball


JA M I

===Davlat grantlari asosida qabul===

A B D U V A H O B O V A   LA T O F A T TU R G 'U N   QIZITanlov g'olibi

===To'lov kontrakt asosida qabul===

1

M IRZAYEVSARVAR  M AXM AZO IR  O 'G 'LI55

32

90177

kontrakt


2

XO LIQ U LO V SHAHZODBEK SODIQ O'G 'LI

59

29

70158

kontrakt


3

B AH OD IROVA ZIYODAXO N   NODIRJON  QIZI

60

30

67157

kontrakt


4

R AXM O N O V  KARIMBEK  KAMOLOVICH

46

26

81153

kontrakt


5

M AK SU D XAN O VA SHAXN OZA AB RORXON OVN A

46

24

78148

kontrakt


6

M A M A D O L IM O V  ABBOS A B D U M O 'M IN   O 'G 'LI

47

25

70142

kontrakt


7

M AXM AS O B IR O VA ZEBINISO AD H AM   QIZI

45

26

70141

kontrakt


===Qabul  chegarasi===

1

G 'A Y R A TO V A  DILDORA ASLIDDIN  QIZI48

27

64139

2

X A IT M E T O V A   U G 'U U O N   ALISHER  QIZI45

24

66135

3

M AN S U R O V AZIZJON  M A'M U R JO N   O 'G'LI44

26

63133

4

M IRZAYEVA  E'ZO ZAXON   DILMUROD QIZI37

21

71129

5

O T A JO N O V  AZIZ YUSUF  O 'G'LI48

26

54128

6

M U XID D IN O V A   M A F T U N A  VASLIDDIN  QIZI47

22

52121

7

M IRZAYEVA  M AD IN AB O N U   ZAFAR  QIZI43

19

52114

8

SHOKIROVA SH AXN OZA SAM IGJON  QIZI37

19

52108

9

K AM O LX O N O VA  DIYORAXON  M UHIDDIN XON   QIZI36

19

52107

10

O 'TK IR O VA M UN ISA ZIYOVIDDIN  QIZI30

15

5499

11

R AH M ATO V SULTONALI  HUSNIDDIN  O 'G'LI20

12

4981

12

U R IN O VA XAYO TXO N  TUROBJON  QIZI20

15

2560

13

T U X TA M IS H O V  SHAHZOD  G 'U LO M   O 'G 'LI10

10

1030

O'zbekiston  Badiiy akademiyasi  raisi

111

A.V.Nuridinov2019/2020 o'quv yilida  bakalavriatga test sinovlarisiz,  kasbiy (ijodiy)  imtihon  orqali 

o'qishga qabul  qilish 

b o 'y ic h a  

yakuniy tanlov qaydnomasi

T a 'lim   m uassasasi:  M illiy  rassom lik va  d izayn  in s titu ti 

T a 'lim   sh akli:  ku n d u zgi

T a 'lim   y o 'n a lis h i  s h ifri  va  n o m i:  5111032  -   Kasb ta 'lim i:  ra n g ta s vir (d a stg o h li)

T a 'lim   tili: 

o 'zb e k

Q a b u l  k v o ta la ri:  J A M I-8   ;  G R A N T -1 ,  K O N TR AK T-7 ,  tushgan  arizalar  soni-3 4.

Famliiyasi, ismi, sharifiT o 'p la n g a n   re y tin g   ballari

T avsiya   (gra n t/ 

k o n tra k t)

Izoh


ch izm a ta s vir 

63  ball


ra n g ta svir 

33  ball


k o m p o zits iya  

93  ball


JA M I

===Davlat grantlari asosida qabul===

TOSH TEM IROVA  M A FT U N A   RAVSHAN  QIZI Tanlov g'olibi

===To'lov kontrakt asosida qabul===

1

ISH M URO DOVA JA M O L A  FARXOD QIZI61

32

90183

kontrakt


2

ZOKIROVA ZUHRA TULK IN O VN A

62

30

73165

kontrakt


3

JA M O LO V  JAVOHIR  SHOBOY O 'G'LI

47

32

82161

kontrakt


4

T U R G 'U N O V  G'OLIBJON  K O M IUO N O VICH

49

28

76153

kontrakt


5

M U TA L O V A   HILOLAXON  NOZIM JON  QIZI

47

31

72150

kontrakt


6

N O M O N O V  ABDULLA  N E 'M A T  O 'G'LI

48

27

69144

kontrakt


7

M ASHARIPOV  ISLOMBEK OTABEK O'G'LI

48

25

71144

kontrakt


===Qabul  chegarasi===

1

KURBANALIYEVA GULCHIROY ABDINABI  QIZI47

29

67143

2

AB D U S ALO M O VA  DILDORA  ULUG'BEK QIZI44

28

67139

3

O'RO ZB O YEVA DILORA SHUHRAT QIZI51

29

58138

4

S O TTO RO VA  M UXLISA  MAKSUD QIZI47

25

49121

5

X O L M A M A T O V A  O LIM AXO N   BEKMUROT QIZI35

18

59112

6

SHARO POVA  M AR JO N A RAVSHAN  QIZI25

15

65105

7

ZOKIROVA DILRABO ALISHER QIZI25

18

61Download 2.19 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling