Т а с д и к л а й м л н ' и н с т и т у т и


Download 1.63 Mb.
Pdf ko'rish
Sana04.11.2020
Hajmi1.63 Mb.
#140641
Bog'liq
5230900-Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (1)
Hakimov BMI, article 13, ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУР, toksikologiya asoslari fani materiallarini multimedia shaklini yaratish, МБИ олди амалиёти -методичка 2014, АБН курс иши бланкаси, 1-Аmaliy mashg'ulot, 1. Рабочая программа, 1-Amaliy mashg'ulot, Низом 2015 йил Маг Деканат, Oct prot, 1, B.Quchkarov, Oct prot

Т А С Д И К Л А Й М Л Н   '

и н с т и т у т и  

У. А зи зо в

* '   Р %

Т о ш к е н т   м ол

•Хр


р е к т о р и  

201°


Г

Р

­ИШ И Н  У К У В   Р Е Ж А  

(2019/2020  ук ув  йили  уч ун ) 

Т а ъ л и м   й у н а л и ш и :

5230900

  -


 

Бухгалтерия х^исоби  ва аудит 

(тармоцлар буйича)

I.  У К У В   Ж А Р А Ё Н И   Ж А Д В А Л И

А к а д е м и к  д а р а ж а   -  Б А К А Л А В Р  

У  К иш   м у д д а т и  

-  3  йил 

Т а ъ л и м   ш а к л и  

- с и р т к и  

(и к к и н ч и   о л и й   т а ъ л и м )

К

ур

с

Х а ф т а л а рУ к у в  ж а р а ё н и

Т

аъ

т

ил

л

ар

и

сс

££

*

Жа

м

иш у н д а н

Н

азар

и

й 

т

аъ

л

им

С.

X

1

3

<Ма

лакавий 


а

м

ал

и

ёт

Б

ити

р

ув 

м

ал

а

ка

в

ий

 

иш

и

Да

в

ла

т

Ат

т

ес

т

ац

и

яс

и

С е н т я б р ьО к т я б р ь

Н о я б р ь

Д е к а б р ь

Я н в а р ь

Ф е в р а л ь

М а р т


А п р е л ь

М а й


И ю н ь

И ю л ь


А в гу с т

1 2 3 4


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I

тТ

А А


А А М М Т

Т Т Т Т


Т Т Т 4 2

36

42

10

52II

т

ТА А

А А М М м м т

т

Т

тт

т

4 436

4

48

52

IIIУ У У У У У У У У У У У У Н Н н н У У У У У ■•и Д1- М М М М М

м

н н н н н н У У У У У У16

10

Н6

16

IVУ У У У

ДЕ

У У У даДЕ

У У н н Н н У У У

ДЕ

У У У


ДЕ ДЕ

У М


М

М

мУ н н н н У Б Б

д

Б Б Б18

8

н4

5

118

Ж а м и 120

9 0

8

165

1

18138

н

У злуксиз

А ттестац и я,

ДЕ

Н азо р ат иш лари н иМ

М а л ак а в и йд

Д а в л а т

Б и ти р у в

т а ъ л и м

У

м устакилтаъ л и м

"

н азари и  таъ л и м д ан  та ш к а р и  

в актд а

д истаицион

етказиш

а м ал и ётА ттестацияси

м ал а к ав и и

иши

II.  УКУВ 

РЕЖ АСИ

6

У к у в  б л о к л а р и ,  ф а н л а р   в а ф а о л и я т  т у р л а р и н и н г  

н о м л а р и

Т а л а б а н и н г  у к у в   ю к л а м а с и   (с о а т л а р д а )

С о а т л а р н и н г   к у р с , с е м е с т р   в а   х а ф т а л а р   б у й и ч а  т а к с и м о т и

М

а

ъс

у

л 

к

аф

е

др

а

У м у м и йю к л а м а н и н г

х а ж м и

А у д и т о р и я   м а ш г у л о т л а р и   (с о а т л а р д а )

2

5К

А

ь

4

5

1 -к у р с  

|  2 -к у р с

3 -к у р с

4 -к у р с

Ж а м и

М

аъ

р

уз

а

Ам

а

ли

й

ма

ш

гу

л

от

Л

аб

о

ра

т

ор

и

яи

ш

иС

е

ми

н

ар

Курс 


л

о

йи

х

ас

и

 ш

и)

К у р с л а р д а г и  

х а ф т а л а р   сон и

5-сем естр 5-сем естр 7-сем естр S-се м е с тр

42 44М

а

ър

у

за

А

ма

л

ий

 

ма

ш

гу

л

от

М

аъ

р

уз

а

Ам

а

ли

й

 м

а

шг

у

ло

т

Ма

ъ

ру

з

аА

м

ал

и

й 

м

аш

г

ул

о

тМ

а

ър

у

за

А

ма

л

ий

 

ма

ш

гу

л

от

С е м е с т р л а р

|  2  |  3  I  4н

>>

S

С е м е с т р д а г и   а у д и т о ­р и я   м а ш г у л о т л а р и  

х а ф т а л а р и н и н г  сони

с о а т

%

1818

18

181

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

241.00

Г у м а н и т а р   в а   и ж т и м о и й - 

и к т и с о д и й   ф а н л а р

1375


18,72

756


200

352


204

619


30

9

22

10

101.01

У зб ек исто н  тари хи

96

54

2628

42

3У з.тар и х и

1.02


Х уку кш ун о сл ик.  У зб ек исто н  

Респ убликаси   К о н сти ту ц и яси

64

36

1818

28

2Ф.  У дж кн а

1.03


Ф ал саф а

124


72

36

3652

2

2Ф.  У дж кн а

1.04


М аъ н ав и я т асослари.  Д и н - 

ш у н о сл и к

60

36

1818

24

2У з.тари хи

1.05


М ад ан и ятш у но сл и к

64

3618

18

282

У з.тар и х и

1.06

С оц и ологи я64

36

1818

28

2Ф.  У дж кна

1.07


П едагоги ка.  П сихология

64

3618

18

282

К. таъли м

1.08

М и л ли й  гоя:  асоси й  ту ш ун ча ва там ойи ллар

64

4818

30

163

Ф.  У дж кн а

1.09

Ф у каро л и к ж ам ияти. 

У зб ек и сто н д а 

д ем о к р ати к 

ж а м и я т   куриш   н азар и яси   ва 

а м ал и ёти

64

4020

20

244

Ф.  У дж кн а

1.10

У зб ек (рус) ти ли93

54

5439

3

У зб.  ру с т.1.11

Ч е т ти л и

374

164


164

210


3

1

22

10

10Ч е т тил.

1.12


Ж исм о н и й   м ад ан и я т в а  сп о р т

214


126

126


88

4

3Ж .м .с п о р т

В алеология  асослари

30

18

108

12

1Ж .м .сп о р т

2.0 0


М а т е м а т и к   в а   т а б и и й -  

и л м и й   ф а н л а р

840

11,44


464

196


196

72

3766

12

24

10

106

6

2.01И н ф о р м ац и о н - 

ко м м ун икац ион  т ех н о л о ги я- 

лар

280


180

54

5472

100


4

6

Я.ком.  тех.2.02

И к ти со д чи л ар  учу н   м атем а­

ти ка

224


144

72

7280

2

6О .а.м ат

2.03


И кти сод ий   м атем ати ка

168


108

54

5460

2

4О .а.м ат

2.04


Э ко н о м етр и ка асо сл ар и

112


20

10

1092

10

10С татис.

2.05


М олия  м атем ати каси

56

126

6

446

6

О .а.м ат3 .0 0

У м у м к а с б и й   ф а н л а р

3689

50,23


1450

714


646

18

722К и

2239


16

22

2638

46

4046

36

4024

28

3.01И к ти со д и ёт назарияси

254


144

72

72Ки

110


8

Икт.  наз.

3.02

М и кр о и кти со д и ёт198

108


54

54

906

Биз.  тад.

3.03

М акр о и кти со д и ёт198

108


54

54

906

Биз.  тад.

3 .0 4

С тати сти ка198

84

4242

114


4

6

6САК.

3.05


М енеж м ен т.  М аркети н г

244


144

72

72100

4

4М енеж .

3 .06


М олия

244


144

72

72100

4

4М олия

3 .07


М о л и яв и й   м ен еж м ент

202


34

16

18168

8

88

10

К М К К3 .08

П ул  в а банклар

244

144


72

72

1004

4

Б.  иш и3 .09

Бух гал тер и я  хи соби  

назарияси

198


108

54

5490

4

2Бухг.

3 .10


С о л и к лар   ва  со л и кка то р ти ш

244


44

20

24200

10

1210

12

Сет3.11

М о л и я  бозори  ва 

и н вести ц и ялар

226


38

18

20188

10

108

10

К М К К3 .12

М о л и яв и й  тах л и л

300

54

2628

Ки

24616

18

1010

м т

3 .13


Б ю д ж ет хисоби

132


22

10

12110

10

12BXF

3.14


С у гур т а  н азари яси   в а  ам а­

ли ёти


132

22

1012

110


10

12

СИ3.15

Бан кл ар д а б ухгалтери я 

хи соби

132


22

10

12110

10

12Ббх

3.16


Б ухгалтери я  ^ и со б и н и н г

66

3618

18

302

Б Х  


|

ах б о р о т тизим лари

3 .1 7

Танлов ф анлари

477

194

94

100

283

8

6

10

8

10

8

8

3.1 7.01

М и и т и к авий   и кт исодиёт

112

72

36

36

40

4

М ин.  икт.

3 .1 7 .0 2

И кт и со д и й   т а ъ ли м от лар 

т а рихи

112

72

36

36

40

4

Икт.  наз.

3 .1 7 .0 3

Д а в л а т  бю д ж ет а

84

16

6

10

68

6

10

М о лия

3 .1 7 .0 4

И  слом   бан к иш и

53

10

4

6

43

4

6

Б И

3 .1 7 .0 5

Х а лк а р о  аудит  

с т ан дарт лари

58

12

6

6

46

4

4

2

2

А И Т

3 .1 7 .0 6

С о ли к ла р  ва м а ж бурий  

т уло влар  х,исоби

58

12

6

6

46

6

6

БХ,

4 .0 0


И х т и с о с л и к   ф а н л а р и

1040


14,16

182


84

98

2 К и858

10

1230

40

2426

20

204.01

М оли яви й   х и соб  ва  х и соб от

244

44

2024

200


10

12

1012

БХ

4.02А у д и т

284


50

22

28Ки

234


10

14

68

6

6АИ Т

4 .03


Б ош карув  хисоби

244


44

20

24Ки

200


10

14

1010

БХ

4.04И чки   аудит

192


32

16

16160

8

88

8

АИ Т4 .0 5

Танлов ф анлари

76

12

6

6

64

6

6

4 .05.01


Х а л к а р о  м о лияви й  у и собот  

ст а н дарт лари

76

12

6

6

-

646

6

БХ,

5 .0 0


К у ш и м ч а   ф а н л а р

400


5,45

176


82

94

2244

2

210

22

5.01


Х а ё т  ф аоли яти  хавф си зли ги

56

3618

18

202

М ин.  икт.

5.02

А к ад ем и к ё зу в  ва  ноти кли к112

72

3636

40

22

У зб.  рус т.

5.03

К и ч ик бизнес  ва хусусий тад б и р ко р л и к

58

3618

18

222

Биз.  тад.

5 .04

Би зн есн и   бахолаш116

20

1010

96

1010

БИИ


5.05

А м али й   и н гли з тили

58

12

1246

12

БХЖ а м и

7344


100

3028


1276

1386


90

276


4 К и

4316


40

39

2832

58

7876

102


60

66

6658

М а л а к а в и й   а м а л и ё т

864

Б и т и р у в   м а л а к а в и й   и ш и270

А т т е с т а ц и я л а р

918

Ж а м и


2052

58

7876

102


60

66

6658

Х а м м а с и

9396

136


178

126


124

Iliox:

1. М азкур  ишчи  укув реж ага асосан  сиртки  иккинчи  олий таълим  4-курс талабалари таълим  олади.

2. Олий  таълим  муассасаси  ихтисослик  фанларининг  ишчи  дастурларини  иш лаб  чикиш да  кадрлар  бую ртм ачиларининг  талаб- 

ларини эътиборга олади.

3.У кув  реж а  асосида  олий  таълим  муассасаси  хар  йили  ишчи  укув  реж асини  тузади.  Бунда  олий  таълим   муассасасига  талаба- 

лар  ю кламасининг  хафталик  хаж мини  саклаган  холда  укув  ф анлари  блоки  хаж мини  5  фоизгача,  блоклар  таркибидаги  фанлар  хажмини 

10  фоизгача узгартириш   хукуки  берилади.

4. Талаба  билимини  бахолаш  рейтинг тизим ига м увофик укув ж араёни давом ида ам алга ош ирилади

5. Битирув  малакавий  иш ини бажариш   муддатлари таркибига уни  химоя  килиш  хам  киритилади.

6. *Ж исмоний  маданият  фани  таркибида  "Валеология  асослари"  курсидан  10  соат  хаж мда  маъруза,  8  соат  хаж мда  амалий 

м аш гулот укитилиш и  кузда тутилади.

7.Битирувчи  курслар  учун  куш имча  ва  танлов  фанлар  блоки  соатлари  хисобидан  7-8-семестрларда  12  соат  “А малий  инглиз 

ти л и ”  фани укитилади.

8. Укув  реж ага  киритиладиган  ихтисосликка  оид  фанларни'нг  амалий  м аш гулотлари  ва  лаборатория  ишлари  олий  таълим 

муассасаси  хам да базавий  таш килот ва корхоналарда утказилади.

9.Н азария  ва  ам алиёт  яхлитлигини  таъминлаш   учун  талабаларнинг  малакавий  амалиётлари  бевосита  базавий  таш килот  ва 

корхоналарда утказилади.

10.  У збекистон  Республикаси  таълим  м уасассаларига  укиш га  кабул  килиш   буйича  Д авлат ком иссияси  маж лисининг  2018  йил 

17 сентябрдаги  9 -со н л и   баёнининг 5-бандига мувофик  иккинчи  олий таълим   йуналиш лари  3-курси  сиртки таълим   ш аклига утказилди.

У кув ж араёнининг таркибий  кисмлари

Х аф талар  сони

Сем естр

Д авлат аттестацияси

Н азарий таьлим

90

3-8


1. 

Х ориж ий тилдан якуний давлат  аттестация 

синови

2.Бит ирув м алакавий иш уим ояси буйича 

якуний давлат аттест ацияси ёки  ихтисослик 

фанларидан  (фанлараро) якуний давлат 

аттестация синови

М алакавий  амалиёт

16

4,6,8


А ттестациялар

8

3-8А ттестация,

назарий таълимдан таш кари  вактда

Н

3-8


Д авлат аттестацияси

1

8Битирув  малакавий  иши

5

8Таътил

18

1-4Ж ам и

138

3-8

Укув  ишлари  буйича  проректор 

Укув-услубий  булим  бошлиги 

Сиртки  булим  бошлиги 

Кафедра  мудири, таълим ,,

йуналиш и  рахбари 

Таълим  сифатини  назорат килиш 

булими  бошлиги 

М ониторинг ва  ички  назорат 

булими  бошлиги 

Укув услубий  булим  услубчиси

И-Кузиев

Т.Баймуратов

О.Астанакулов

.Ш аякубов 

И.Ж ураев

Т о ш к е н т   м о л и я   и н с т и т у т и   К е н г а ш и д а  

м а ъ к у л л а н г а н

2 0 1  


Q

  й и л  "ЗС/'  0%,

 

д а г и  с о н л и   б а ё н н о м а

Download 1.63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling