“т а с д щ л а и м а н ” ф аргона вилоят Компьклгерлаштириш


Download 17.11 Kb.
Pdf ko'rish
Sana15.12.2019
Hajmi17.11 Kb.

“Т А С Д Щ Л А И М А Н ” 

Ф аргона  вилоят 

Компьклгерлаштириш 

м аркази директори

М ахмудов 

2015  й.

у- ) ?

"  


гзег.'.:-' /  -о   й * , ; ;

^ Ж

1 Ж


,« 7  

Д / /

Neft  mahsulotlarini  avtom obillarga yo n ilg ’i  quyish  sh oxobclialafi va  moy 

almashtirish  punktlari  orqali  sotish  b o ’yicha  faoliyatni  litsenziyalash

X izm at haqida

N eft mahsulotlarini  avtom obillarga yonilg’i  quyish  shoxobchalari  va moy  alm ashtirish punktlari  orqali 

sotish b o ’yicha faoliyatni  litsenziyalash.

X izm atning  sohaga tegishli 1 igi 

Litsenziyalash va ruxsat etuvchi  hujjatlar.

X izm atdan foydalanuvchining toifasi 

Y uridik shaxslar.

B og'lanish

Q oraqalpog’iston Respublikasi  V azirlar K engashi,  viloyatlar va Toshkent  shahar hokim liklarining 

kom issiyalari tom onidan  am alga oshiriladi.

X izm atni ko'rsatish uchun kerak b o 'lad ig an   hujjatlar

a)  yuridik shaxsning nom i  va tashkiliy-huquqiy  shakli, uning joylashgan jo y i  (pochta manzili),  bank 

m uassasasining nomi  va bankdagi  hisob raqam i,  faoliyatning (yoxud  uning bir qism ining) 

litsenziyalanadigan turi  k o ’rsatilgan holda litsenziya berish to ’g ’risidagi  ariza;

b)  yuridik shaxsning  davlat ro ’yxatidan o ’tkazilganligi to ’g ’risidagi  guvohnom aning notarial 

tasdiqlangan nusxasi;

v)  litsenziya berish to ’g ’risidagi  arizaning litsenziyalovchi  organ tom onidan k o ’rib  chiqilganligi  uchun 

y ig ’im  to ’langanligini tasdiqlovchi hujjat;

g)  faoliyatning litsenziyalanadigan turini  am alga oshirish uchun foydalaniladigan standartlar,  norm alar 

va qoidalarga m uvofiq keluvchi  binolar,  inshootlar,  m uhandislik kom m unikatsiyalari  va texnologik 

asbob-uskunalarga egalik huquqining yoki  boshqa ashyoviy huquqning m avjudligini  tasdiqlovchi  hujjat;

d)  “O ’zdavneftgazinspeksiya”  hududiy b o ’lim ining avtom obillarga yonilg’i  quyish  shoxobchalari  va 

m oy alm ashtirish punktlarining  neft m ahsulotlarini  qabul  qilish,  saqlash,  hisobga olish va sotish uchun 

asbob-uskunalar bilan tam inlanganligi  holati.  xizm at k o ’rsatuvchi  xodim larning m axsus  m a'lum otga 

egaligi to ’g ’risidagi  xulosasi;


e)  O ’zbekiston Respublikasi  “ Sanoatkontexnazorat” davlat  inspeksiyasi  b o ’linm asining avtom obillarga 

y onilg’i  quyish shoxobchasi  va m oy  alm ashtirish punktining neft m ahsulotlarini  qabul  qilish,  saqlash va 

sotishda m ehnatni  m uhofaza qilish va texnika xavfsizligiga oid  qonun hujjatlari talablariga m uvofiqligi 

to ’g ’risidagi xulosasi;

j)  yong’in nazorati hududiy  organlarining avtom obillarga yonilg’i  quyish shoxobchasi  va moy 

alm ashtirish punktining y o n g ’indan  saqlash  talablariga m uvofiqlik to ’g ’risidagi  xulosasi; 

z)  “O ’zstandart” agentligining hududiy  standartlashtirish va m etrologiya boshqarm alari tom onidan 

beriladigan m etrologik tam inot to ’g ’risidagi  xulosa;

i)  O ’zbekiston Respublikasi  D avlat tabiatni  m uhofaza qilish q o ’m itasi b o ’linm asining avtom obillarga 

y onilg’i  quyish shoxobchasi  va m oy  alm ashtirish punktining tabiatni  m uhofaza  qilish va ekologiya 

talablariga m uvofiqligi  to ’g ’risidagi xulosasi.

X izm atni ko'rsatishning huquqiy asosi

0 ‘zbekiston Respublikasi  V azirlar M ahkam asining  «Neft m ahsulotlarini  sotish  b o ‘yicha faoliyatni 

litsenziyalash to ‘g ‘risidagi  nizom larni tasdiqlash to ‘g ‘risida»gi  2003  yil  28  iyundagi  289-son  qarori; 

0 ‘zbekiston R espublikasining  «Faoliyatning  ayrim  turlarini  litsenziyalash  to ‘g ‘risida»gi  2000  yil  25 

m aydagi  71-II-son qonuni.

X izm at narxi va to 'la sh  tartibi

Litsenziya berish to ’g ’risidagi  arizaning  k o ’rib  chiqilganligi  uchun  qonun hujjatlarida belgilangan  eng 

kam  oylik ish haqining bir baravari  m iqdorida y ig ’im  undiriladi.

X izm atni  ko'rsatish m uddati

Litsenziya berish yoki  lisenziya berishni  rad etish to ‘g ‘risida qaror qabul  qilish uchun hujjatlam i k o ‘rib 

chiqish muddati  litsenziya olishga ariza va  barcha zarur hujjatlar tushgan  kundan boshlab o ‘ttiz kunni 

tashkil  qiladi.

N atijani  olish usullari

Shaxsan, pochta yoki  elektron pochta orqali.

X izm at natijasi

N eft m ahsulotlarini  avtom obillarga yonilg’i  quyish  shoxobchalari  va m oy  alm ashtirish punktlari  orqali 

sotish b o ’yicha faoliyatni  litsenziyalash b o ’yicha arizani  ko'rib  chiqish to'g'risida xabarnom a.

Rad etish sabablari

O'zbekiston R espublikasining  "Faoliyatning  ayrim turlarini  litsenziyalash to'g'risida"  (2000  yil  25  may 

71-II  -  son)  qonunining  17  m oddasiga ko'rsatilgan  sabablar litsenziya berishni rad etish uchun asos 

bo'ladi.


Shikoyat arizasi berish tartibi

Litsenziya beruvchi  organ  rahbariga m urojaat etish.
Download 17.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling