T o s h k e n t d a V l a t iq t is o d iy o t in IV e r s I t e t I a bd u ra h im o rtiq o V sanoat iqtisodiyoti


  «Sanoat iqtisodiyoti»  fanini o ‘rganish


Download 16 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/24
Sana11.02.2017
Hajmi16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

1.3.  «Sanoat iqtisodiyoti»  fanini o ‘rganish 
m etodologiyasi va  usullari
11m  -   fan  m etodologiyasi  va  usullari  deyilganda,  uni  bilish 
va  o ‘rganish  faoliyatining  shakllari  va  usullari  m ajm uasi 
tushuniladi.  M uayyan  fan  b o byicha  m asalani  o ‘rtaga  tashlash, 
tadqiqot  m avzusi  va  ilmiv  nazariyani  shakllantirish,  shuningdek, 
aniqlangan 
natijanm g 
haqiqiyligi, 
y a ’n i 
o'rganilayotgan 
obyektga  m uvofiqligi  jihatidan 
tekshirish 
m etodologiyani 
q o ‘llashning 
eng 
m uhim  
tom oni 
hisoblanadi. 
Demak, 
m etodologiya  -   tadqiqot  yoki  bilish,  anglash  y o ‘li,  voqelikni 
am aliy va nazariy o ‘zlashtirish  usullari  m ajm uasidir.
«Sanoat  iqtisodiyoti»  fanining  nazariy,  m etodologik  asosini 
sanoatning  vujudga  kelishi  va  rivojlanish  m uam m olari  b o 'y ich a 
hozirgi 
nazariya, 
o ‘zbekistonlik 
va 
xorijiy 
m am lakatlar 
iqtisodchilarining  ilm iy  asarlari.  0 ‘zbekiston  Respublikasi 
qonunlari,  R espublika Prezidentining  asarlari  tashkil  etadi.
Iqtisodiyotning  yetakchi  sohasi  b o ‘lgan  sanoatda  r o 4  
beradigan  barcha hodisa  va  o ‘zgarishlam>  tadqiq  etish  anchagina
12

m urakkab jarayondir.  U jonli  m ushohadadan  abstrakt tafakkurga 
va  undan  am aliyotga  o ‘tishni,  y a ’ni  haqiqatni  bilishning, 
obyektiv  reallikni  tan  olishning  dialektik  y o ‘lidan  foydalanishni 
taqozo  etadi.  B unday  uslubiy  yondashish  sanoat,  uning 
tarm oqlari  v a  «irm oq»lari  ham da  korxcnalarida  ro ‘y  beradigan 
hodisalar, 
voqeliklar 
va 
iqtisodiy  jarayonlam ing 
o 'zaro  
b o g ‘liqligini, 
ulam ing 
uzluksiz 
harakati, 
taraqqiyot 
va 
o ‘zgarishi,  m iqdor  ko'rsatkichdan  sifat  k o ‘rsatkichga  o ‘tishi, 
m akon v a zam onda rivojlanishini  anglab  olishga  yordam  beradi.
D ialektika  usuli  m uam m olar  o ‘rganilayotgan  om illar,  shart- 
sharoitlaniing  natnoyon  bo ‘ lishi  va  yuz  berishi  ziddiyatlarga. 
qaram a-qarshiliklarga  boy  ekanligini  inobatga  olishni  taqozo 
etadi.
«Sanoat  iqtisodiyoti»  fani  va  draining  barcha  m uam m olarini 
o ‘rganishda  unga  tarixiy  yondashish  kerak.  A yniqsa,  gum anitar 
fanlar  m asalasida  eng  ishonarli  narsa  -   bu,  asosiy  tarixiy 
b o g ‘lanishni  unutm aslikdir.  H ar  bir  m asalaga  tarixdagi  m a ’lum 
hodisa  qanday  paydo  b o ‘lganligi,  bu  hodisa  o ‘z  rivojlanishida 
qanday bosqichlardan  o ‘tganligi  nuqtai  nazaridan  qarab,  ana  shu 
rivojlanish,  taraqqiyot  qanday  ro ‘y  berganligiga  e ’tibor  qaratish 
zarur.
«Sanoat  iqtisodiyoti»  fanining  eng  m uhim   m uam m olarini 
o ‘rganishda  bir  qator  aniq  usullardan  foydalaniladi.  Bular 
jum lasiga  m ushohada,  abstrakt  tafakkur,  induksiya  va  de- 
duksiya,  analiz v a  sintez,  m onografik usul,  statistik  usullar (sifat 
va  miqdor,  indeks,  guruhlash,  balanslik  va  u  bilan  b o g ‘liq 
b o ‘lgan  norm ativ  usul,  ehtim ollar),  iqtisodiy  -   m atem atik 
m odellashtirish,  optim allashtirish,  m uvozanatni  aniqlash,  o ‘z 
«A qliy  hujum »  ("M ozgovaya  ataka")  va  tajribaviy  usullari 
kiradi.
«Sanoat 
iqtisodiyoti» 
faniga 
oid 
barcha 
m asalalarni 
yuqorida  keltirilgan  va  boshqa  b ir  qator  usullar  yordam ida 
o'rgam sh,  tahlil  qilish  bu  fanni  o ‘rganuvchilarning  va  uning
13

m uam m olari  yechim ini  hal  etuvchilam ing  bilim i  va  ilm iy 
salohiyatini  kuchaytiradi,  aqliy  zakovatini boyitadi.
1.4. 
«Sanoat iqtisodiyoti»  fanining dem okratik  bozor 
iqtisodiyoti  sharoitiga va  islohotlar talabiga  mos  vazifalari
H ar  qanday  fan  kabi  «Sanoat  iqtisodiyoti»  fani  ham  eng 
a w a lo ,  o ‘z  y o ‘nalishi  b o ‘yicha  ilm iy  qarash  va  nazariyalarga 
tayanadi.  U ning  asosiy  vazifasi  sanoat  sohasiga  taalluqli  iqtiso­
diy  bilim   va  ilm   ham da  m uayyan 
k o ‘mkm a  bilan  qurollan- 
tirishdan iboratdir.
Bu  fan,  birinchidan,  iqtisodiyotning  sanoat  sohasidagi  sir- 
asrorlarini  bilib  olishga;  ikkinchidan,  bu  tannoq  iqtisodiyotida 
q o ‘llaniladigan barcha  iqtisodiy tushunchalarni  tavsiflashga,  ular 
real  iqtisodiy  voqelikning  ilmiy  in 'ik o si,  ifoda  etilishi  ekanligini 
anglashga 
k o ‘m aklashadi; 
uchinchidan, 
ishlab 
chiqarish 
san ’atini  egallash  b o ‘yicha  bilim   va  k o 'n ik m a  beradi.  D em ak, 
«Sanoat  iqtisodiyoti»  fani  faqat  nazariy  tom ondangina  emas, 
balki  am aliy  jih atd an   ham   bilim   berish  vazifasini  bajaradi.  Bu 
fanni  puxta  egallagan  har  b ir  iqtisodchi  m avjud  iqtisodiy 
k o ‘rsatkichlam ing  m ohiyati  va  aham iyatini  yaxshi  tushuna- 
digan,  ularni  to ‘g ‘ri  hisoblash  va  aniqlashni  biladigan,  ular 
dinam ikasidan tegishli  xulosalar chiqara oladigan  b o ‘ladi.
H ar  qanday  bilim   ham,  hatto,  jam iyat  hayotining  chuqur 
negizlariga  kirib  boruvchi  ilm  ham  m uayyan  harakat  uchun 
q o ‘llanm a  b o ‘lganligi,  jam iyatni  tubdan  o ‘zgartirishning  am aliy 
m aqsadlariga  xizm at  qilganligi  uchun  qim m atlidir.  Shu  sababli 
«Sanoat  iqtisodiyoti»  ham  fundam ental  fanlar  qatoridan  o'rin 
olib.  iqtisodiy  taraqqiyotning  m uhim   qonun-qoidalaridan  sanoat 
sohasida  foydalanish  y o ‘llarini  k o 'rsa tib   berayotganligi  tufayli 
aham iyatli hisoblanadi.
«Sanoat  iqtisodiyoti»  fanining m uhim   vazifalaridan  biri  -  bu 
m ctodologik  vazifadir.  «Sanoat  iqtisodiyoti»  iqtisodiy  fanlar 
m ajm uida  alohida  o ‘rin  cgallaydi,  chunki  barcha  iqtisodiy-
14

m etodologik  m asalalam ing  ilm iy  va  am aliy  talqini,  eng  avvalo, 
sanoat  sohasida  am alga oshiriladi.
«Sanoat  iqtisodiyoti»  fanining vazifalari  respublika ijtim oiy- 
iqtisodiy  taraqqiyotining  obyektiv  sharoitlari,  davlat  iqtisodiy 
siyosatining  asosiy  y o ‘nalishlari  va  unga  binoan  am alga 
oshirilayotgan  islohotlarning  m ohiyati,  aham iyati  va  mazmuni 
bilan belgilanadi.  U lardan  eng  m uhimlari  quyidagilardan  iborat:
-  m ustaqil  va  qudratli  davlat  iqtisodiy  siyosatining  m ohiyati 
va  m aqsadini  tushungan  holda  sanoat  ishlab  chiqarishi  ham da 
uning  b o ‘g ‘inlarida  bu  siyosatni  am alga  oshirishning  y o ‘l- 
y o ‘riqlarini  to ‘la anglash;

sanoat  ishlab 
chiqarishining  holati  va 
rivojlanish 
xususiyatlarini  o ‘rganish,  tahlil  etish  va  uning  istiqbolini 
belgilash haqida  fikrlash;
-  sanoat  ishlab  chiqarishini  tashkil  etish,  boshqarish, 
sam aradorligini  oshirishning  ilm iy  va  am aliy  asoslarini  aniqlash 
b o ‘yicha bilim   va k o ‘nikm a berish;
-  sanoat resurslari,  ishlab  chiqarish  fondlari va  quvvatlaridan 
bekam u k o ‘st,  oqilona  foydalanish;
-  fan-texnika  taraqqiyoti  va  innovatsiyaning  iqtisodiy 
aham iyati  va  m ohiyatini  anglash,  sanoat  m ahsulotlarining  sifati 
va 
raqobatbardoshligini 
ta ’m inlash, 
ishlab 
chiqarishning 
foydalilik 
darajasini 
oshira 
borish 
san ’atini 
egallashga 
k o ‘m aklashuvi  b o ‘yicha bilim   va k o ‘nikm a berish;
-  sanoat  sohasidagi  tashqi  iqtisodiy  faoliyatning  m ohiyati, 
ahamiyati  va  m azm unini  ham da  bu  boradagi  o ‘zaro  hamkorlik 
va  iqtisodiy  integratsiyaning  rolini  tushuntirib  berishdan  ham 
iborat.
U shbu  fanning  yana  bir  eng  m uhim   vazifasi  -   bu  sanoat 
m ahsulotlarini  ishlab  chiqarish  uchun  sarflanayotgan  xarajatlar 
tizim i,  m ahsulot  tannarxi,  narxlam ing  shakllanishi,  foyda  va 
rentabellik,  m oliyalash  va  krcditlash  m asalalari  b o ‘yicha  bilim , 
ilm  va k o ‘nikm alar berishdan  iborat.
15

Q isqacha  xulosalar
«Sanoat  iqtisodiyoti»  fani  «Iqtisodiyot»  fanining  m uhim  
qism i  b o ‘lib,  sanoat  ishlab  chiqarishi  va  iqtisodiyotning  boshqa 
sohalari  uchun  kadrlar tayyorlash  va  qayta  tayyorlash jarayonida 
alohida aham iyat kasb  etadi.  U:
-  fan  sifatida  sanoat  yo'nalishidagi  jaray o n lam i  izohlash, 
tushuntirish  va  kelajakka  tegishii  voqeliklarni  bashorat  qilish 
im konini beruvchi  nazariya va m etodoligiyaga asoslanadi;
-  ilm iy  kurs  sifatida  um um -iqtisodiy  qonunlam i  chuqur- 
lashtiradi,  aniqlashtiradi  va  o ‘z  yo'nalishi  b o ‘yicha  o ‘ziga  xos 
qonuniyatlam i  shakllantiradi;  bu  qonuniyatlar,  shuningdek, 
fundam ental  qoidalar  sanoat  tarm oqlarining  tipik  guruhlariga 
m uvofiq  tarzda o ‘rganiladi;
-  tarm oq  korxonalarida  sodir  b o ‘ladigan  voqealam i  basho- 
ratlash,  tahlil  etish,  hisob  va  hisobot  ishlarini  yuritish  b o 'y ich a 
zarur bilim lar bilan  qurollantiradi;
-  m am lakat  ichida  va  xorijda  yuz  berayotgan  iqtisodiy ja ra ­
yonlam i bilishga  im kon yaratib beradi.
N azorat va  m uhokam a  uchun  savollar
1.  «Sanoat  iqtisodiyoti»  fani  nim a uchun o ‘qitiladi?
2.  «Sanoat  iqtisodiyoti»  fanining  obyekti  deganda  nim alam i 
tushunasiz?
3.  «Sanoat  iqtisodiyoti»  fani  yordam ida  qanday  qonunlar  va 
qonuniyatlar o ‘rganiladi?
4.  «Sanoat 
iqtisodiyoti» 
fani 
qanday 
fanlar 
bilan 
cham barchas  b o g ‘liq?
5.  Jam iyatni  dem okratlashtirish  va  yangilash,  m am lakatni 
m odem izatsiyalash  va  isloh  qilish  ushbu  fan  oldiga  qanday 
vazifalar q o'yadi?
16

A sosiy  adabiyotlar
1.  K arim ov  l.A.  « 0 ‘zbekiston  kelajagi  buyuk  davlat»  -  Т.: 
0 ‘zbekiston,  1993.
2.  K arim ov  l.A.  «Yuksak  m alakali  m utaxassislar  taraqqiyot 
o m ili» - T .:  0 ‘zbekiston,  1995,  16 bet.
3.  K arim ov 
l.A. 
«Jahon 
m oliyaviy-iqtisodiy 
inqirozi, 
0 ‘zbekiston  sharoitida  uni  bartaraf  etishning  y o ‘llari  va 
choralari». -  Т.:  0 ‘zbekiston,  2009.
4.  K arim ov  I.A.  Yuksak m a ’naviyat  -  yengilm as  kuch.  -  Т.: 
M a ’naviyat.
5.  K arim ov  LA.  “M am lkatim izda  dem okratik  islohotlar  va 
fuqorolik jam iyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi” .  - / /  X alq  so'zi, 
2010-yil,  13-noyabr.
6.  K arim ov  1.А.  2014-yil  yuqori  o ‘sish  su r’atlari  bilan 
rivojlanish,  barcha  m avjud  im koniyatlam i  safarbar  etish,  o ‘zini 
oqlagan  islohotlar  strategiyasini  izchil  davom   ettirish  yili 
b o ‘ladi.  - // X alq  so ‘zi,  2014-yil,  18-yanvar.
7. 
X ayitov  A .B., 
H akim ov 
R., 
Y uldasheva 
Sh.M., 
X olm urodov  S.E.,  Islam ov  A.A.  Iqtisodiy  ta ’lim ning  o^qitish 
texnologiyalari.  A kadem ik  S.S.  G ‘ulom ov  tahriri  ostida.  -   Т.: 
2005,  82  bet.
8.  http://w w w .press-service.uz -   «Prezident sayti».
9.  h ttp :/7w w w .tsue.uz -  «U niversitet  sayti».
17

II  bob
SA N O A T -  M IL L IY   IQ T ISO D IY O T N IN G  
Y E T A K C H I  T A R M O G ‘1
2.1.  Sanoatning  m illiy  iqtisodiyot 
rivojidagi  roli  va  o ‘rni
Sanoat  -   m oddiy  ishlab  chiqarishning  eng  yirik,  yetakchi 
tarm og ‘idir. 
U nda 
m ehnat 
qurollari 
(vositalari), 
m ehnat 
buyum lari  va  xalq  iste'm o l  tovarlarining  k o ‘pchilik  qismi 
yaratiladi;  m ashina  va  m exanizm lam m g  barcha  turlari,  bino  va 
inshootlam ing  konstruktiv  elem entlari  ishlab  chiqariladi;  yer 
osti  boyliklari  qazib  olish  am alga oshiriladi;  m ineral,  o ‘sim lik va 
hayvon  xom   ashyosiga  ishlov  beriladi,  keng  iste’mol  m ollari 
tavyorlanadi  va h.k.lar.
Sanoat  xalq  x o ‘jaligining  barcha  tarm oqlarini  ishlab  chiqa­
rish  vositalari,  m ehnat  qurollari  bilan  ta ’minlaydi.  M illiy 
iqtisodiyot,  fan,  maorif,  m adaniyat,  so g'liq n i  saqlash,  sport, 
turizm   va  boshqa  sohalar  rivoji  sanoatning  taraqqiyot  darajasiga 
bog4iq.
Ishlab  chiqarish  kuchlari  va  m unosabatlari  taraqqiyotida 
sanoatning  tarixiy  roli  beqiyosdir.  Shu  sababli  uning  rivoji  va 
sam aradorligi  qanchalik  yuqori  bo'Lsa,  davlatning  mavqei 
shunchalik  kuchli  b o ‘ladi  va  aholi  turm ush  darajasi  yanada 
yaxshilanib boradi.
Sanoat jam iyatning  yetakchi  kuchi  b o ‘lgan  ishchilar  sinfini 
o ‘zida  birlashtiradi.  Sanoat  rivoji  tufayli  unda  band  b o 'lg an  
xodim larning  soni  k o'p ay adi,  ularning  bilim i  va  llmi,  mahorati 
ortadi, kadrlar salohiyati  yuqori  darajaga k o ‘tariladi.
Sanoat  sohasida  m ehnatni  ijtim oiy  tashkil  etishning  eng  oliy 
turi  b o'lgan  konsentratsiyaning  yuqori  darajasi  va  shu  asosda 
ijtim oiy  ishlab  chiqarishni  uyushtirshning  ilg 'o r  usullari  - 
m ahalliylashtirish, 
ixtisoslashtirish 
va 
divcrsifikatsiyalash. 
kooperativlashtirish  va  kom binatsiyalashtirish  sohasida  ustunlik 
qiladi.
18

Faqat  yirik  m ashina  industriyasigina  fan  va  texnika  ham da 
innovatsiyaning  barcha  yutuqlarini  m ujassam lashtirib,  m ehnatni 
texnika  bilan  qurollantirishi  va  unum dorligini  yuqori  darajaga 
k o ‘tara  oladi.
Sanoat  va  ayniqsa,  uning  eng  m uhim   sohasi  b o ‘lgan  o g 'ir 
sanoat  m am lakatda  kengaytirilgan  takror  ishlab  chiqarishning 
asosi  hisoblanadi.  U  m oddiy-texnika  vositalarini  o ‘zi  va  boshqa 
tarm oqlar  uchun  takror  ishlab  chiqarish  bilan  bir  vaqtda jam iyat 
a ’zolari  o'rtasidagi  ijtim oiy  ishlab  chiqarish  m unosabatlarini 
takom illashtirib  ham  boradi.
Sanoat  qishloq  x o ‘jaligi  ishlab  chiqarishni  qayta  qurishning 
negizi  hisoblanadi.  Uni  yangi  texnika  bilan  ta ’m inlash  orqali 
fermer,  shirkat,  dehqon  xo'jaliklarini  va  boshqa  shakllarda 
faoliyat  k o ‘rsatayotgan  subyektlarni  iqtisodiy  va  m adaniy 
jihatdan  yuqori  darajaga  k o ‘tarishga,  shahar  bilan  qishloq 
o ‘rtasidagi  m uhim   tafovutlam i  y o ‘qotishga,  dehqon  m ehnatini 
industrial m ehnatga  aylantirishga yordam  beradi.
Sanoat  m am lakat  m udofaa  qobiliyatining  m oddiy  manbai, 
dunyoda  tinchlikni  saqlashning  m uhim   omili,  m am lakatlar 
m ustaqilligini  va  birdam ligini  ta ’m inlovchi  m uhim   sohadir. 
Chunonchi,  m am lakatim iz  m udofa  qobiliyatini  m ustahkam - 
lashda sanoatning roli  va aham iyati beqiyosdir.
Barcha  m am lakatlam ing  siyosiy,  iqtisodiy  va  tashkiliy 
intilishlari,  x o ‘ja lik   jihatidan  ham korligi  sanoat  sohasida  ham  
o ‘z  ifodasini  topadi.  Tabiiy  va  m eh n at  resurslaridan,  fan  va 
texnika  yutuqlaridan  foydalanish  im koniyatlari  kengayishida 
sanoatning  aham iyati  kattadir.
Sanoat  uchun  fan-texnikaning  uzluksiz  taraqqiyoti  va  ishiah 
chiqarishning  yutuqlari  bilan  qurollanishi  darajasining  o Lsishi 
xarakterlidir.  U nda  elektrlashtirish  va  elektronizatsiyalash, 
kom pyuterlashtirish  va  kim yolashtirish, 
ishlab  chiqarishni 
m odernizatsiyalash,  texnik  va  texnologik  jihatdan  qayta  qurish 
sohasidagi  ilg 'o r  yutuqlardan  keng  foydalaniladi.  Ularni  faqat 
tinchlik m aqsadlarida q o ‘llaydi.
19

Sanoat 
m oddiy 
ishlab 
chiqarishning 
bosh 
tarm og'i, 
iqtisodiyotning  poydevoridir.  M illiy  iqlisodiyotning  barcha 
tarm oqlarini  qayta  qurishga  qodir  b o ig a n   yirik  m ashinalashgan 
sanoatgina  m ustaqillikning  birdan-bir  m oddiy  negizi  boMishi 
m u m k ir.
M am lakat  aholisining  ish  bilan  bandligini  oshirishda  sanoat­
ning roli  beqiyosdir.
1-jadval
Iqtisodiyot tarmoqlari  bo'yicha  aholi bandligi va uning 
2000-2012-yiIlardagi  dinamikasi 
(ming kishi  hisobida)
K o ‘rsatk ich Iar
2000
2005
2010
2012
B and  b o 'lg a n la r soni,  jam i
8983
10196.3
11628,4
12223,8
Shu ju m la d a n .  sa n o atd a
1145
1347.5
1539.6
1589,9
Q ish lo q   va  o ‘rm o n  x o ’jaligida
3093
2969,5
3127,5
3260.8
Q u rilish d a
676
848.5
1065,!
1130,3
T ra n sp o rt v a  alo q a d a
382
488,1
603,8
638,7
S avdo,  u m u m iy   o v q atlan ish , 
ta ’rnm ot so h asid a
754
903.9
1243,2
1330,0
U y -jo y -k o m m u n al  x o 'ja lig i  va 
ah o lig a  m aish iy   x izm a t  k o ‘rsatish
251
316.4
400.5
4 32,7
S o g 'liq n i  saqlash, jism o n iy  
tarbiya,  sp o rt  va  ijtim o iy   ta ’m in o t
so h asid a
587
735.5
894,1
924,1
T a ’lim ,  m ad an iy at,  s a n ’at.  fan  va 
ilm iv  x izm at  k o ‘rsa tish d a
1146
1385,1
1609,9
1642,9
M oliya,  k red it  va s u g ‘urta
52
54.2
66,3
65,5
B o sh q a   so h alard a
897
2216,3
1307.2
1265,2
*M anba:  O 'z b e k isto n   R espublikasi  D avlat  statistika  q o ‘m itasi  m a'lu m o tlari.
0 ‘zbekistonda  m ehnatga  layoqatli  aholining  13  foizi  sanoat 
ishlab  chiqarishida  band.  Bu  o ‘rinda  ta ’kidlash  kerakki,  respub­
lika  sanoatining  jadal  su r'a tlar  bilan  ta ’m inlanishi  yanada 
yaxshilanib,  m ehnatga  layoqatli  aholining  ijtim oiy  foydali 
m ehnat bilan m ash g‘ul  b o ‘lishi,  y a ’ni  bandlik  darajasi  anchagina 
yuksaladi.  T arm oqning  yanada  jadal  rivoji  sanoat  kadrlari  soni 
va  ularning jam iyatdagi  mavqci  yanada oshishiga  olib  keladi.
20

M am lakatim iz  sanoatining  taraqqiyoti  yuqori  malakali 
ishchi  kadrlar,  m uhandis  va  texnik  xodim lar  safini  kengaytirdi. 
Hozirgi  paytda  0 ‘zbekiston  sanoatida  1,6  m illionga  yaqin 
xodim   ishlam oqda.  U lardan  650  m ing  nafari  oliy,  950  m ing 
nafardan  o rtig ‘i  o ‘rta  va o ‘rta m axsus m a ’lum otli xodim lardir.
Taraqqiyot  qonunlari  xodim larning  m adaniy-texnik  saviyasi 
o ‘sishini,  ishlab  chiqarish  m alakasi  va  tajribasi  tinrnay  oshib 
borishini  ta ’m inlaydi.  Bu  0 ‘zbekiston  sanoatida  ham   nam oyon 
b o ‘lmoqda.
Ijtim oiy-iqtisodiy  taraqqiyot  jadallashuvini  ta ’m inlovchi 
kuch  -   raqobat  ham   avvalo,  respublika  sanoatida  vujudga  keldi 
va  rivojlana  boshladi.  Tadbirkorlar,  ishbilarm onlar  bellashuv- 
ning  bayroqdori  b o ‘lib  m aydonga  chiqdilar.  Respublika  sa­
noatida  ham   raqobat  o ‘zining  oddiy  bosqichidan  eng  yuqori 
bosqichiga k o ‘tarilib,  chinakam  um um iy dastakka aylanmoqda.
M ustaqillikning  afzalliklari  davlat  iqtisodiy  siyosatining 
yetakchilik  rolini  yanada  oshirm oqda.  Oliy  M ajlis  Senatining 
qonunlari, 
Prezident 
farm onlari, 
V azirlar  M ahkam asining 
qarorlari,  eng  avvalo,  sanoat  sohasida  am alga  oshirilm oqda  va 
sezilarli  samara bermoqda.
Sanoat  tabiatda  uchraydigan  m oddiy  boyliklam i  qazib 
chiqarish  va  tayyorlashni,  ularni  va  qishloq  x o ‘jaligida  yetish- 
tirilgan m ahsulotlam i qayta  ishlashni o ‘z ichiga qam rab  oladi.
Sanoat  barcha  xalq  x o ‘jaligi  tarm oqlari  uchun  ishlab 
chiqarish  kuchlarining  asosiy  elem entlaridan  biri  hisoblangan 
jam iyatning 
tabiat 
ustidan 
hukm ronligini 
birm uncha 
orttiradigan, 
texnika 
taraqqiyotini 
belgilaydigan, 
inson 
m ehnatining  unum dorligini  oshirishga  im kon  beradigan  m ehnat 
va ishlab  chiqarish  qurollarini  yaratadigan  sohadir.
Sanoat 
taraqqiyoti 
ishlab 
chiqarish 
kuchlarining  bir 
tom onlam a  rivojlanishiga  xotim a  beradi,  m am lakat  v a  uning 
ajralm as  qismi  boTm ish  viloyatlarda  tabiiy  boyliklardan,  xom  
ashyo  va  m ehnat  resurslaridan  kengroq  va  har  tom onlam a 
foydalanish im koniyatini  yaratadi.
21

2-jadvalda  keltirilgan  raqam lardan  m a ’lumki  sanoat  ishlab 
chiqarishining  m illiy  iqtisodiyotdagi  roli  yildan-yilga  oshib 
borm oqda.  A gar  XX  asm ing  oxirgi  yillarida  m am lakat  yalpi 
ichki  m ahsulotida  uning  ulushi  14  foizni  tashkil  etgan  b o ‘lsa, 
2013-yilda 

24 
foizga 
teng  b o ‘ldi. 
A sosiy  kapitalga 
investitsiyalarning  qariyb  35  foizi  sanoat  sohasiga  to ‘g ‘ri  keladi. 
Sanoat  ishlab  chiqarishi  m am lakat  b o ‘yicha  yuzaga  kelayotgan 
foydaning 60  foizini  bermoqda.
2-jadval
O ‘zbekiston  Respublikasi  sanoatining  milliy iqtisodiyotdagi 
ulushi va  ko‘rsatkichlari  (haqiqiy bahoda, mlrd.  so‘m va
foizda)*
K o 'rsa tk ich la r
20 0 0 -v .
2005-v.
2010-v.
2012-y.
Y alp i  ichki  m ah su lo t
3255,6
15923,4
62388,3
96589,8
shu ju m la d a n ,  san o atn in g  
yalpi  q o 'sh ilg a n   qiym ati
4 6 2 ,4
3370,9
14882.5
2313 3 ,7
S an o atn in g   sa lm o g 'i, 
foizda
14,2
21,1
23.9
24,0
Iq tiso d iy o td ag i  foyda
283,3
1837,2
5956,1
7699,8
shu  ]um ladan,  sa n o atd a
84,4
1246,7
3197.8
4609,8
S an o atn in g   sa lm o g 'i
29,8
67,9 

53,7
59,9
Iq tiso d iv o td a   band  b o ‘lgan 
a h o lin in g   soni.  m ln.  kishi
9,0
10,2
11.6
12,2
shu  jum ladan,  sa n o atd a
1,1
1,3
1,5
1.6
S a n o atn in g  ulu sh i,  fo izd a
12  7
13,2
13.2
13,0
A so siy   kapitalga 
in v cstitsiy alar
744,5
3165,2
15338.7
22797,3
shu ju m la d a n ,  san o a td a
221,5
1032,4
4659.9
7794,0
S an o atn in g   sa lm o g 'i 
foizda
29,7
32.6
30,4
34,2
* M arib a:  O 'z b e k is to n   R e s p u b lik a s i  D a v la t  s ta tis tik a   q o ‘m ita si  m a 'lu n io ila r i
3-jadvalda  sanoat  ishlab  chiqarishi  tarm oqlarida  yuz  bergan 
o^zgarishlar k o ‘rsatilgan.  B u  davrda  sanoat  ishlab  chiqarishining 
jadal  rivojlanishi  sohada  yangi  korxonalam i  k o 'p lab   bunyod 
etish,  tarkibiy  o ‘zgarishlarni  am alga  oshirish,  sanoat  tannoqlari 
va  korxonalarida  ishlab  chiqarishni  m odcrnizatsiyalash,  texnik
22

va  texnologik  jihatdan  qayta  jihozlash,  m ahalliylashtirish  va 
diversifikatsiyalash,  ayniqsa  m ashinasozlik  va  m etallni  qayta 
ishlash,  o ‘rm onchilik,  y og‘ochni  qayta  ishlash  va  sellyuloza- 
q o g ‘oz,  oziq-ovqat,  kimyo  va  neft-kim yo  sanoatidagi  yuqori 
o 'sish   su r’atlari hisobiga yuzaga  keldi.

Download 16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling